سازمان ها و شرکت ها

معرفی سازمان ها و نهادهای دولتی ایران (تاریخچه و شرح وظایف، چارت سازمانی، آئین نامه ها و دستور العمل ها، مقرارت و بخش نامه ها) و لیست شرکت های خصوصی و نیمه خصوصی ایرانی و خارجی + آدرس و شماره تلفن