ادبیات

شاید زنده بمانم – قسمت سیزدهم

شاید زنده بمانم – قسمت سیزدهم

شاید زنده بمانم – قسمت سیزدهمنویسنده: لیلا شاهپورینشر اختصاصی: پورتال آسمونی     سکوت عجیبی بین همه بوجود آمده بود هیچوقت قیافه مضطرب مادر مهتاب را فراموش نمیکنم . و...

شاید زنده بمانم – قسمت دوازدهم

شاید زنده بمانم – قسمت دوازدهم

شاید زنده بمانم – قسمت دوازدهمنویسنده: لیلا شاهپورینشر اختصاصی: پورتال آسمونی       نمیدانم در آن لحظه چه اتفاقی افتاد چون با گفتن اسم مهتاب روی زمین افتادم و...

شاید زنده بمانم – قسمت یازدهم

شاید زنده بمانم – قسمت یازدهم

شاید زنده بمانم – قسمت یازدهمنویسنده: لیلا شاهپورینشر اختصاصی: پورتال آسمونی     چند روز از تصادفم میگذشت تا اینکه پرستار بخش سی سی یو با عجله به دکتر خبر...

شاید زنده بمانم – قسمت دهم

شاید زنده بمانم – قسمت دهم

شاید زنده بمانم – قسمت دهمنویسنده: لیلا شاهپورینشر اختصاصی: پورتال آسمونی       در اون لحظه فقط یه چیز یادم بود اونم درد شدیدی که موقع افتادن در سرم...

شاید زنده بمانم – قسمت هشتم

شاید زنده بمانم – قسمت هشتم

شاید زنده بمانم – قسمت هشتمنویسنده: لیلا شاهپورینشر اختصاصی: پورتال آسمونی     مهتاب ناگهان رو به من برگشت و گفت : -سارا گوش کن ! میشنوی ؟ صدای نماز...

شاید زنده بمانم – قسمت هفتم

شاید زنده بمانم – قسمت هفتم

شاید زنده بمانم – قسمت هفتمنویسنده: لیلا شاهپورینشر اختصاصی: پورتال آسمونی         در باز شد آرش بود ... آهی از ته دلم کشیدم هیچوقت نمی دونستم فرصت تو زندگی یعنی چه...

شاید زنده بمانم – قسمت ششم

شاید زنده بمانم – قسمت ششم

شاید زنده بمانم – قسمت ششمنویسنده: لیلا شاهپورینشر اختصاصی: پورتال آسمونی   به خودم اجازه ندادم داخل شوم کنار چارجوب در ایستادم و به عشق مادر و دخترش خیره ماندم...

شاید زنده بمانم – قسمت چهارم

شاید زنده بمانم – قسمت چهارم

شاید زنده بمانم – قسمت چهارمنویسنده: لیلا شاهپورینشر اختصاصی: پورتال آسمونی     خودش بود قیافه ای آرام با لبخندی سرد بر لبش .. خواستم فریاد بزنم ولی یادم آمد...

شاید زنده بمانم – قسمت دوم

شاید زنده بمانم – قسمت دوم

شاید زنده بمانم – قسمت دومنویسنده: لیلا شاهپورینشر اختصاصی: پورتال آسمونی    وقتی از تخت پایین آمدم لرزش شدیدی در پاهایم احساس کردم نمی توانستم آنها را کنترل کنم بسمت...