مدارک، گواهینامه ها و جواز

HACCP

HACCP

HACCP  یا سیستم کنترل نقطه بحرانی تجزیه و تحلیل خطر یک سیستم کنترل فرایند است که خطرات را شناسایی می کند ممکن است در فرآیند تولید مواد غذایی اقدامات لازم برای جلوگیری از وقوع خطرات در هر مرحله از فرآیند را کاهش می دهد

ISO 29001:2010

ISO 29001:2010

ایزو ISO 29001:2010 از مجموعه استاندارد های بین المللی است که در پست سعی بر توضیح آن داریم.

CE MARK

CE MARK

نشان CE MARK از مجموعه استاندارد های بین المللی است که در پست سعی بر توضیح آن داریم.

ایزو ISO 14001:2015

ایزو ISO 14001:2015

ایزو ISO 14001:2015 از مجموعه استاندارد های بین المللی است که در پست سعی بر توضیح آن داریم.

ایزو ISO TS 16949:2009 

ایزو ISO TS 16949:2009 

ایزو ISO TS 16949:2009  از مجموعه استاندارد های بین المللی است که در پست سعی بر توضیح آن داریم.

ایزو ISO 10668:2010

ایزو ISO 10668:2010

ایزو ISO 10668:2010 از مجموعه استاندارد های بین المللی است که در پست سعی بر توضیح آن داریم.

ایزو ISO 13485:2016

ایزو ISO 13485:2016

ایزو ISO 13485:2016 از مجموعه استاندارد های بین المللی است که در پست سعی بر توضیح آن داریم.

ایزو ISO 10004:2012

ایزو ISO 10004:2012

ایزو ISO 10004:2012 از مجموعه استاندارد های بین المللی است که در پست سعی بر توضیح آن داریم.

ایزو ISO 22000:2005

ایزو ISO 22000:2005

ایزو ISO 22000 از مجموعه استاندارد های بین المللی است که در پست سعی بر توضیح آن داریم.

ایزو ISO 10006

ایزو ISO 10006

ایزو ISO 10006:2003 از مجموعه استاندارد های بین المللی است که در پست سعی بر توضیح آن داریم.

ایزو ISO 10002

ایزو ISO 10002

ایزو ISO 10002 از مجموعه استاندارد های بین المللی است که در پست سعی بر توضیح آن داریم.

ایزو ISO 50001:2011

ایزو ISO 50001:2011

ایزو ISO 50001:2011 از مجموعه استاندارد های بین المللی است که در پست سعی بر توضیح آن داریم.

OHSAS 18001:2007

OHSAS 18001:2007

OHSAS 18001:2007 از مجموعه استاندارد های بین المللی است که در پست سعی بر توضیح آن داریم.

HSE

HSE

HSE از مجموعه استاندارد های بین المللی است که در پست سعی بر توضیح آن داریم.

IMS

IMS

IMS از مجموعه استاندارد های بین المللی است که در پست سعی بر توضیح آن داریم.