سازمان ها و شرکت ها

اداره کل ثبت شرکتها

اداره کل ثبت شرکتها همانطور که از اسم آن پیداست، وظیفه ثبت شرکت های تجاری و غیرتجاری براساس قانون جمهوری اسلامی ایران را بر عهده دارد. برای آشنایی بیشتر با اداره کل ثبت شرکتها این بخش آسمونی را تا پایان مطالعه نمایید.

اداره کل ثبت شرکتها

تاریخچه اداره کل ثبت شرکتها

قانون ثبت شرکتها مصوب 1310 می باشد بموجب نظامنامه اجرایی همین قانون دایره ای به نام ثبت شرکتها و علائم تجاری و اختراعات تحت نظر ثبت کل مملکتی شکل گرفت که پس از آن بموجب آئین نامه 1327 تحت عنوان اداره ثبت شرکتها و علائم تجارتی و اختراعات و پس از الحاق کشور ایران به کنوانسیون پاریس مصوب مصوب 1327 (برای حمایت از مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی) بعنوان اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی با دو اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری و اداره مالکیت صنعتی تشکیل گردید همچنین به منظور اجرای دقیق و همه جانبه اصل 44 قانون اساسی از جمله حوزه های فعالیت سازمان که می تواند در راستای اجرای اوامر مقام معظم رهبری نقش برجسته ای ایفاء نماید .

اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی از جنبه ثبت شرکتها نقش مهمی در هویت بخشی به نهادهای اقتصادی و ایجاد امنیت اقتصادی و جذب پایدار ساختن سرمایه های سرگردان و از جنبه مالکیت صنعتی نیز به لحاظ تأثیر شگرف مقولات مالکیت فکری همچون اقتصادی کردن اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری و حمایت حقوقی از تجار و بازرگانی و ….. بر عهده داشته و  با عنایت به مجوز شماره 194000/624 مورخ 29/11/85 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .  این اداره کل به دو اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری و  اداره کل مالکیت صنعتی تقسیم گردید و اصلاحیه طرح اصلاحی آئین نامه ثبت شرکتها مصوب 1340 در تاریخ 24/2/86 از جانب ریاست معظم قوه قضائیه به تصویب رسید و عملاً به دو اداره کل تبدیل گردید.

2 Company Registration Office 2 Copy اداره کل ثبت شرکتها

وظایف اداره کل ثبت شرکتها

بموجب ماده دو طرح اصلاحی آئین نامه ثبت شرکتها اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری دارای وظایف زیر خواهد بود :

الف ) ثبت شرکتهای تجارتی و موسسات غیرتجارتی ایرانی حوزه تهران و تغییرات بعدی آن.

ب ) ثبت دفتر تجارتی و غیرتجارتی حوزه تهران.

ج ) پلمب دفاتر تجارتی و غیرتجارتی حوزه تهران.

د ) ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران و تغییرات بعدی آن.

ه ـ ) ثبت موسسات خارجی در ایران.

و ) تعیین نام شرکت های خارجی و موسسات غیرتجارتی در شرف ثبت سراسر کشور.

نظر شما چیست؟