فرهنگ نام و نام گزینی

اسم های پسرانه ایرانی

اسم های پسرانه ایرانی و اصیل ، و انتخاب اسم برای والدینی که فرزند پسرشان تازه متولد شده است ، اهمیت دارد.

iranian boys names اسم های پسرانه ایرانی

لیست زیر در آسمونی شامل نام های پسرانه اصیل ایرانی و دارای ریشه پارسی (فارسی) می باشند

بسیاری از نامهای حال حاضر پسرهای ایران عربی است که در این لیست نگنجاندیم

نام های پسرانه اصیل زیر با مرور تاریخ و نظرها به صورت دوره ای تکمیل و به روز می شود

نام ها به ترتیب حروف الفبا مرتب شده و به همراه معنی می باشند

جهت مشاهده نام های دخترانه اصیل پارسی اینجا را کلیک نمایید

اسم های پسرانه ایرانی –>  حرف الف:

آبادان :                          خرم و باصفا

آبتین :                           نام پدر فریدون پادشاه پیشدادی

آبدوس :                        نام یکی از درباریان اردوان سوم اشکانی

آبستا :                           اوستا

آتروپات :                        نام والی آتروپاتن(آذرآبادگان)

آترین :                          نام پسر اوپدرم در زمان داریوش بزرگ

آتش :                             فروغ و روشنایی

آخشیج :                          نماد، عنصر

آدُر :                              آذر، آتش

آدُرباد :                         نام موبد موبدان دوران شاپور

آذر بُرزین :                     نام موبدی بوده

آذرآیین :                        نام پسر آذرساسان

آذرافروز :                     نام پسر مهرنوش پسر اسفندیار

آذرباد :                         نام موبد موبدان روزگار شاپور دوم

آذربُد :                          نام پسر هومت که نوشتن نامه دینکرد را به انجام رساند

آذربود :                         موبدی در زمان یزدگرد

آذرپَژوه :                        پسر آذرآیین پسر گستهم نویسنده کتاب گلستان دانش

آذرپناه :                        نام یکی از ساتراپ آذرآبادگان

آذرخش :                        صاعقه، برق

آذرفر :                          در اوستا به دارنده فرآذر

آذرکیوان :                        از موبدان بزرگ شیراز در روزگار حافظ

آذرمهر :                        نام موبدی است در زمان کواد

آذرنوش :                        در اوستا به دوست‌دار فرهنگ

آذین :                            زیور، نام فرمانده لشکر بابک خرمدین

آراد :                            نام روز بیست و پنجم از هر ماه شمسی در ایران قدیم که در این روز نو پوشیدن را مبارک و سفر را شوم می دانند

آراستی :                        نام عموی اشوزرتشت و پدر میدیوماه

آرتا:                               ارتا (به فتح الف) در اوستا به معنای مقدس آمده است

آرتام:                             والی فریگه در زمان کوروش پادشاه هخامنشی

آرتمن:                           ﻧﺎﻡ ﺑﺮادر ﺑﺰرﮒ ﺗﺮ ﺧﺸﺎﯾﺎرﺷﺎﻩ، ﭘﺴﺮ ﮐﻮروﺵ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ

آرتین :                           نام هفتمین پادشاه ماد

آرش :                           پهلوان و یکی از بهترین تیراندازان ایرانی

آرمان :                          آرزو، خواسته

آرمین :                          آرامش، آسودگی

آریا :                             اصیل و آزاد ، فرمانده ارتش ایران در روزگار کورش

آریامن :                        نام فرمانده ناوگان خشایار شاه

آریامنش :                        نام پسر داریوش

آریامهر :                        دارنده مهر ایران

آرتاباز:                        از نامهای برگزیده

آریوبَرزَن :                   دلاور و پهلوان. سردار داریوش سوم

آزاد :                          نام بهدینی که در فروردین یشت ستوده شده ، رها شده از گرفتاری یا چیزی آزاردهنده، فارغ و آسوده، درختی جنگلی و بلند، رها شده از تعلقات دنیوی

آزاد منش :                    راد، جوانمرد، دارنده خوی آزادگی

آزادمهر :                      از نام های برگزیده

آژمان :                        بی زمان

آسا :                           نام پدر بهمن که در چکامه از او یاد شده

آستیاک :                      نام چهارمین و آخرین پادشاه ماد

آونگ :                        آویخته، نگهدارنده

آویز :                          آویختن، نگهداری

آیریک :                        نام نیای یازدهم اشوزرتشت

اَبدَه :                            بی آغاز

اَبیش :                          بی رنج

اپرنگ :                        نام پسر سام

اَپروَند :                        دارنده بلندی و شکوه یا فرهمند

اَپروَیژ :                        پیروزمند و شکست ناپذیر . نام خسرو دوم پادشاه ساسانی

اَپیوه :                        نام پسر کیقباد نخستین پادشاه کیانی

اَترس :                        دلیر، بی ترس

اَرتان :                        راستگو. نام پسر ویشتاسب

ارج :                         ارزنده. نام یکی از نیاکان اشوزرتشت

ارجاسب :                    اوستایی آن یعنی دارای اسبان پرارزش

ارجمند :                       با ارزش

ارد :                         نام سیزدهمین پادشاه اشکانی

اردشیر :                     نام پادشاه هخامنشی و ساسانی

اردلان :                      از واژه ارد ایرانی است

اردوان :                     در اوستا ، پشتیبان راستی و درستی است

ارژنگ :                     نام سالار مازندران

آرسام :                      آرشام، خرس، زورمند، دارای زور خرس پسر آریارمنه و پدر ویشتاسب از خاندان ‏هخامنشی

ارشا :                        راست و درست

ارشاسب :                  دارنده اسبهای نر

اَرشام :                       پسر عموی داریوش بزرگ

اَرشان :                      بسیار دانا – بسیار هوشمند – نام پسر اردشیر دوم پادشاه هخامنشی ، نیای داریوش بزرگ

ارشک :                     نام نخستین پادشاه اشکانی

اَرشَن :                       نام برادر کاووس

اروتَدنر :                     نام پسر میانی اشوزرتشت. فرمان گذار

اروَند :                        شریف- نجیب. نام پدر لهراسب

اُزیرن :                        گاه پسین

اسپاد :                        دارنده سپاه نیرومند

اسپنتمان :                    نام خانوادگی و یکی از نیاکان اشوزرتشت

اسپهبُد :                        نام پدر بزرگ خسرو انوشیروان

اسفندیار :                      نام پسر کی گشتاسب کیانی و برادر پشوتن

اشا :                            راستی ، درستی ، راه خوشبختی

اشاداد :                        داده پاکی و پارسایی

اشتاد :                          راستی

اشکان :                        نام سومین نیای پاکر

اُشهن :                         گاه سپیده دم، آغاز روشنایی

اَشوداد :                        نام برادر هوشنگ پیشدادی

اشوفْرَوَهَر :                  پاکروان

اشومنش :                     پاک منش

افروغ :                        روشنایی و فروغ. از مفسران اوستا در زمان ساسانیان

افشین :                         نام سردار ایرانی

اقاقیا :                          درختی با گل های سپید

اَگومان :                        بی گمان

البرز :                          کوه بلند. نام پهلوانی است

الوند :                           توانا و تیزپا

امید :                            نام پدر آذرپات، از نویسندگان نامه دینکرد

امیدوار :                        نام پسر خواستان دیلمی از سرداران مازیار

امیر ارسلان :                 حاکم شجاع – پادشاه شیر دل – قهرمان یکی از داستانهای بسیار مشهور ایرانی که نقیب الممالک نقال ناصرالدین شاه آنرا روایت کرده است

اندریمان :                        کسی که اندیشه اش در پی شهرت و ستایش است

اندیان :                           از شخصیتهای شاهنامه، و بنا به بعضی از نسخه های شاهنامه نام یکی از سرداران فریدون پادشاه پیشدادی

اَنوش :                           بی مرگ. جاویدان

انوشیروان :                    پاکروان، پادشاه ساسانی

اَهنَوَد :                          رهبری و فرمانداری . نخستین بخش از سروده گات‌ها

اهورا :                         هستی بخش، خداوند

اوتانا :                          نام یکی از یاران داریوش

اَوَخشیا :                        بخشاینده

اَوَرداد :                         از سرداران کورش بزرگ

اَوَرکام :                         نام پسر داریوش هخامنشی

اورمزدیار :                     خدایار، یاور اهورا

اُورنگ :                        تخت پادشاهی . نام فرستاده پادشاه کشمیر به یمن

اُوژن :                           زننده و شکست دهنده دشمن

اوس :                          در اوستا به چم دارنده چشمه ها

اوستا :                          دانش، کتاب دینی

اوستانَه :                        نام سردار سغد در زمان هخامنشی

اوشَه :                          بامداد و سپیده در اوشهین گاه

اوشیدر :                        پروراننده قانون مقدس

ایدون :                         اینچنین، اینگونه

ایران پناه :                     از نام های برگزیده

ایرانپور :                        از نام های برگزیده

ایرانشاه :                        نام یکی از بزرگان ایران

ایرانمهر :                        روشنایی ایران

ایرج :                            یاری دهنده آریایی ها

ایزد :                             ستایش و ستودن

ایزدیار :                         یاور ستودنی

ایسَدواستَر :                   خواستار کشتزار و آبادکننده. بزرگترین پسر اشوزرتشت

اسم های پسرانه ایرانی –>  حرف ب :

بابک :                           یکی از شخصیت های شاهنامه و معرب نام ایرانی پاپک است (به معنی پدر) نام نیای ساسانیان

باتیس :                        نام دژبان غزه در هنگام داریوش سوم

باربد :                           نام نوازنده نامی دربار خسرو پرویز

بارمان :                       شخص محترم و لایق دارای روح بزرگ، از سرداران تورانی در دوران نوذر که در شاهنامه نیز آمده است

بامداد :                         آغاز صبح

بامشاد :                       نام نوازنده نامی دوران ساسانیان

بامگاه :                        هنگام بامداد

بامین :                          –

بایگان :                        نگهدارنده

بخت آفرین :                  نام پدر هیربد شهریار

بَختیار :                        از فرزندان رستم در روزگار خسرو پرویز

بَخشا :                        از نام های روزگار هخامنشیان

بَدخشان :                    لعل

بدره :                          بهره. نام یکی از سرداران خشایار شاه

بَرازمان :                       بلند اندیشه

بَردیا :                          نام پسر کوچک کورش

بُرزو :                           بلندبالا. نام پسر سهراب

بُرزویه :                        نام رییس پزشکان شاهی در روزگار خسرو

بَرسام :                       نام یکی از سرداران یزدگرد ساسانی

بَرَسم :                        شاخه های گیاهی

بَرِشنوم :                      پاک و تمیز

بَرمک :                        نام وزیر شیروی ساسانی

بردیا :                           نام یک شاهزاده برادر کمبودجیه پسر کوروش

برسام :                        یکی از سرداران یزدگرد ساسانی

برنا :                            جوان

بروز :                            بلند بالا، نام پسر سهراب

برزن :                           نام پهلوان ایرانی، نام پسر گرشاسب

بزرگمهر :                       یکی از شخصیتهای شاهنامه

به آئین :                        به دین

بهبد :                           نگهبان

بهراد :                          بهترین جوانمرد بهترین بخشنده

بهرام :                         مریخ، یکی از شخصیتهای شاهنامه

بهرنگ :                        رنگ نیک

بهروز :                          روز خوب و نیک

بهزاد :                          کسی که به نیکی زاده شده

بِهمرد :                         از نام های برگزیده

بهمن :                         یازدهمین ماه ایرانی، نام یکی از شخصیت های شاهنامه

بهمنش :                      دارای مش و کردار شایسته

بهنام :                         مشهور

بهنود :                         نام شاهان هند

بیژن :                          یکی از شخصیتهای شاهنامه

بیتا :                            بی همتا ، بی مانند

اسم های پسرانه ایرانی –>  حرف پ :

پارسا :                         پرهیزکار

پاساک :                        نام برادر زاده داریوش بزرگ

پاکدین :                        دین درست، دین پاک

پاکروان :                      پاک باطن، نیک نفس

پاکزاد :                        پاک نژاد، نجیب

پاکمهر :                        از نام های برگزیده

پالیز :                           کشتزار

پَتَه مانی :                        دادگستر

پدرام :                           نام نبیره سام. درود، شادباش

پرچم :                            درفش

پَرنگ :                           نام پسر سام

پرهام :                            از نام های برگزیده

پرویز :                           شکست ناپذیر و پیروزمند. کنیه خسرو دوم ساسانی

پَریبُرز :                          بلند بالا، نام پسر کیکاووس

پژدو :                            نام نیای اشوزرتشت، بهرام پژدو از چکامه سرایان نامی زرتشتی

پژمان :                           از نام های برگزیده

پَشَنگ :                          نام برادر زاده فریدون پیشدادی

پشوتَن :                         پیشکش کننده تن یا فداکار

پوروشسب :                   دارنده اسبان زیاد پدر اشوزرتشت

پوریا :                           نام یکی از پهلوانان ایران

پولاد :                           نام پسر آزادمرد پسر رستم

پویا :                             جوینده

پویان :                           پوییدن

پیروز :                          پادشاه ساسانی

پیروزگر :                       پیروز، کامیاب

پیشداد :                         نخستین قانون گذار، بنیانگذار عدل و دادگری

پیلتَن :                        پهلوانی بوده از فرزندان رستم زال

پیمان :                        مهر، عهد

اسم های پسرانه ایرانی –>  حرف ت :

تاژ :                            برادر هوشنگ پیشدادی

تخشا :                       کوشنده

تَسو :                         واحد زمان

تکاپو :                         جستجو

تَنسِر :                        نام موبد موبدان روزگار اردشیر بابکان

تَهمتَن :                       بزرگ پیکر

تهمورس :                    دلیر و پهلوان. نام دومین پادشاه پیشدادی

توانا :                          نیرومند، زورمند

تور :                            نام پسر شاه فریدون

تورج :                          یکی از شخصیت های شاهنامه

تهماسب :                    یکی از شخصیت های شاهنامه

تهمورث :                      نام یکی از شاهان ایرانی

تیرداد :                         –

تیمور :                          –

اسم های پسرانه ایرانی –>  حرف ج :

جان‌پرور :                      نشاط انگیز

جانان :                         دلیرو زیبا

جم :                            مخفف جمشید

جهانگیر :                      نام پسر رستم زال پهلوان نامی ایران

جاوید :                         ابدی،   نام پدر اردشیر یکی از بهدینان خراسان

جمشید :                      نام شاهی باستانی، یکی از شخصیت های شاهنامه.

جهاندار :                       دارنده جهان

جهانشاه :                     شاه جهان

جهانگیر :                       فاتح جهان

اسم های پسرانه ایرانی –>  حرف ح :

حارس :                       نگهبان، پاسدار

حامی :                        مدافع

حامد:                          ستاینده ، ستایشگر

حایری :                      منسوب به حایر ، زمینی که مرقد سیدالشهدا (ع) در آن واقع است

حبیب :                         دوست ، معشوق ، محبوب و دوستدار خدا

حجت :                        دلیل ، نمودار ، برهان

حداد :                         آهنگر ، آهنکار و آهن فروش

حسام :                         شمشیر بران ، تیزی شمشیر

حشمت :                      عظمت ، بزرگی ، شرم و حیا

حلاج :                         پنبه زن ، نام منصور حلاج

حمزه :                         شیر ، عموی پیامبر

حمید :                          پسندیده ، ستوده ، مبارک

حیدر :                         یکی از نام های حضرت علی (ع)

 

اسم های پسرانه ایرانی –>  حرف خ :

خداداد :                        هدیه ای از طرف خدا

خسرو :                         یکی از شخصیتهای شاهنامه

خشایار :                        نام یکی از شاهان هخامنشی

خدابخش :                      از نام های برگزیده

خداداد :                          از نام های برگزیده

خدایار :                           از نام های برگزیده

خدیو :                            بلند جایگاه، سرور

خردمند :                        نام یکی از پیروان دستور آذرکیوان

خرم :                             شادمان، خوش

خسرو :                          نیک آواز. نام پادشاه ساسانی

خشاشه :                       از سرداران ایرانی در دورة پادشاهی شاه گشتاسب

خشاشه :                       از سرداران ایرانی در دوره پادشاهی شاه گشتاسب

خشایار :                         شاه دلیر و مردمنش

خشنود :                         شاد، شادمان، خوشحال

خورسند :                        راضی

خوش‌منش :                     نیک نهاد

خوشنام :                         درستکار، نیکنام

خُونیرِث :                          نام یکی از هفت کشور زمین

اسم های پسرانه ایرانی –>  حرف د :

دادبان :                          نگهبان قانون

دادبه :                            قانون خوب

دادبه :                            قانون خوب، پسر دادگشنسب که نامه تنسر را به تازی برگردانده

دادپویه :                           از شاگردان موبد کیخسرو پور آذرکیوان

دادجو :                           جوینده عدل و داد

دادخواه :                         خواستار عدل و داد

دادرس :                          دادرسنده

دادفر :                            از نام های برگزیده

دادمهر :                          از نام های برگزیده

دادنام :                           از نام های برگزیده

دادوَر :                            دادگر، عادل

دارا :                              دارنده، نام نهمین پادشاه کیانی

داراب :                           نام پسر بهمن، هشتمین پادشاه کیانی

داریوش :                         نام سومین شاهنشاه هخامنشی

داژو :                              سوخته، داغ

دانا :                              هوشیار، آگاه

داور :                             نام موبدی است

دَریز :                             نام داماد داریوش بزرگ

دَسَم :                           فرمانده ده تن سرباز

دلاور :                            دلیر، قهرمان

دماوند :                          نام سرداری درزمان ساسانیان

دهناد :                           از نام های برگزیده

دینشاه :                        یاور و سرور دین

دینیار :                          یاری دهنده دین

دیهیم :                          کلاه پادشاهی

دادیه :                          –

دارا :                            ثروتمند، یکی از شخصیتهای شاهنامه

داراب :                          یکی از شخصیتهای شاهنامه

داریوش :                        نام یکی از شاهان هخامنشی

دانوش :                         –

اسم های پسرانه ایرانی –>  حرف ر :

رادین :                          بخشنده ، جوانمرد

رامبد :                           نگهبان و پاسدار آرامش

رامین :                           معشوقه ویس – از سرادران ایران و فرزند کیخسرو

رامتین :                         نوازنده معروف زمان ساسانیان

رخشان :                        درخشان

رستان :                         یکی از شخصیت های شاهنامه

روهام :                         نام یکی از پهلوانان ایرانی در شاهنامه فردوسی

روزبه :                           بهروز، خوشبخت ، از شخصیتهای شاهنامه، نام موبد بهرام گور پادشاه ساسانی، نام اصلی سلمان فارسی از یاران معروف پیامبر(ص) ، نام اصلی ابن مقفع دانشمند معروف ایرانی قرن دوم

اسم های پسرانه ایرانی –>  حرف ز :

زامیاد:                          رامیاد، ایزد زمین و نام روز بیست و هشتم از هر ماه شمسی در قدیم

زال :                            یکی از شخصیتهای شاهنامه پدر رستم

زکریا :                          یکی از پیامبران و نام زکریای رازی

زرتشت :                      نام یک پیامبر

زکی :                         پاکیزه، پاک و منزه

زنگنه :                        نام پهلوانی در زمان کیکاووس

زند :                             –

زَواره :                          پهلوانی ایرانی. نام پسر زال و برادر رستم

زوپیر :                          یکی از همدستان داریوش بزرگ در جنگ بابل

زَهیر :                          نام یکی از سرداران شاه کیخسرو کیانی

زیار :                          کمان ، قوس ، نام پدر مردآویچ

زیگ :                           راه ستاره شناسی

اسم های پسرانه ایرانی –>  حرف ژ :

ژاماسب :                     نام شوهر پورچیستا جوانترین دختر اشوزرتشت

ژوپین :                         نام پسر کیکاووس

ژیان :                            از نام های برگزیده

اسم های پسرانه ایرانی –>  حرف س :

ساسان :                       بنیانگذار عهد ساسانی

سالار :                          رهبر

سام :                           یکی از شخصیتهای شاهنامه

سامان :                        خانه، سامان

سامی :                        بالا مقام

سپهر :                          آسمان

سِپنتا :                          مقدس، ورجاوند

سپند :                          ورجاوند و مقدس. اسفند

سپهرداد :                       داده یا آفریده آسمان

سپیدار :                         درخت بلند و راست

ستُرگ :                         قوی هیکل، نیرومند

سرافراز :                       سربلند، با افتخار

سُرایش :                       سرودن

سُرخاب :                       نام پنجمین پادشاه باوندی

سُروش :                        گوش دادن به صدای وجدان و فرمانبردار

سزاوار :                         شایسته

سَلم :                           نام یکی از سه پسران شاه فریدون پیشدادی

سهراب :                        تابش سرخ. نام پسر زال

سورن :                          دلیر و پهلوان ، توانا

سورنا (Sorenā):            نام سردار ایرانی در زمان اشکانیان

سوشیانت :                    برگزیده دینی

سیاوخش :                    سیاوش، پسر کیکاووس

سیروس :                       نام کورش به پیکره دیگر

سینا :                           یکی از نخستین پیروان اشوزرتشت

سروش :                        –

سنجر :                         شاهزاده

سهراب :                       یکی از شخصیت های شاهنامه فرزند رستم

سیامک :                       مرد سیاه مو، نام پسر کیکاووس

سیاوش :                       یکی از شخصیت های شاهنامه

اسم های پسرانه ایرانی –>  حرف ش :

شاپور :                          یکی از شخصیت های شاهنامه

شاهرخ :                        صورت شاه

شاهکام :                       خواست شاه

شاهین :                        باز پرنده ای کوچکتر از عقاب

شایا :                           سزاوار

شایان :                         سزاوار

شروین :                        مخفف نام انوشیروان ، پادشاه ایرانی

شهاب :                         ستاره دنباله دار

شهباز :                         شاهین دربار

شهرام :                        نام پادشاهی

شهرداد :                       هدیه شهر

شهروز :                         رودی بزرگ

شهریار :                        شاه

شهیار :                         دوست شاه

اسم های پسرانه ایرانی –>  حرف ع :

عابد :                           پارسا، عبادت کننده، کسی که خدا را پرستش می کند

عارف :                         شناسنده ، صبور

عمید :                           سردار، سرور ، بزرگ

عماد :                           اعتماد

اسم های پسرانه ایرانی –>  حرف ف :

فراز :                             بلندی

فرامرز :                          یکی از شخصیتهای شاهنامه

فربد :                            راست

فرجاد :                          عالی

فرخ :                             شاد

فرخزاد :                         شاد به دنیا آمده

فرداد :                           –

فردوس :                        بهشت

فردین :                          –

فرزاد :                           تولد باشکوه

فرزام :                           سزاوار

فرزان :                           عاقل

فرزین :                           دانا

فرشاد :                         شاد

فرشید :                         خورشید شکوهمند

فرناز :                            بالا

فرود :                            یکی از شخصیت های شاهنامه

فروهر :                          جوهر

فرهاد :                          یکی از شخصیت های شاهنامه

فرهنگ :                        فرهنگ

فرهود :                          –

فریبرز :                          یکی از شحصیت های شاهنامه

فرید :                           منحصر بفرد

فریدون :                        یکی از شخصیت های شاهنامه

فیروز :                          پیروز، پیروزی

اسم های پسرانه ایرانی –>  حرف ک :

کامران :                        موفق

کامشاد :                       آرزوی شاد

کامیار :                         موفق

کسرا :                         یکی از شخصیت های شاهنامه

کاوه :                           یکی از شخصیت های شاهنامه

کاووس :                       یکی از شخصیت های شاهنامه

کورس :                        کورش، نام سه تن از پادشاهان هخامنشی، کورش بزرگ از مقتدر ترین پادشاهان ایران که تخت جمشید را بنا نهاد

کورش :                        بنیانگذار سلسله هخامنشی در ایران

کوشا :                         کوشنده، سخت کوش

کیا :                            شاه، مدافع، محافظ

کیان :                          پادشاهان، سلاطین، دومین سلسله پادشاهی از دوره تاریخ افسانه ای ایران

کیارش :                       از شخصیتهای شاهنامه، نام دومین پسر کیقباد پادشاه کیانی

کیانوش :                      یکی از شخصیت های شاهنامه

کیخسرو :                     یکی از شخصیت های شاهنامه

کیقباد :                         یکی از شخصیت های شاهنامه

کیوان :                         جهان

کیومرث :                      یکی از شخصیت های شاهنامه

اسم های پسرانه ایرانی –>  حرف گ :

گباد :                            یکی از شخصیتهای شاهنامه

گشتاسب :                      یکی از شخصیتهای شاهنامه

گودرز :                        یکی از شخصیتهای شاهنامه

گیو :                             یکی از شخصیتهای شاهنامه

اسم های پسرانه ایرانی –>  حرف ل : 

لنا :                             نمکین – مرکب از لن(نمک سانسکریت) + الف نسبت فارسی

اسم های پسرانه ایرانی –>  حرف م :

مادیار :                          (ماد = مادر + یار = کمک کننده ، یاور ، مددکار) یاور و کمک کننده مادر ، مددکار برای مادر .

مارتیا :                          (پهلوی) 1- آدمی، انسان؛ 2- (اَعلام) نام پیشوای شورش عیلام در کتیبه‌ی بیستون، منسوب به داریوش اوّل.

مازیار :                          پسر قارون ، از سپهبدان مازندران در قرن سوم که علیه خلیفه بغداد شورش کرد

ماکان :                          نام پسر کاکی از حکام مزندران در قرن چهارم

مانی :                           نقاشی که خود را پیامبر معرفی می کرد

منوچهر :                        یکی از شخصیتهای شاهنامه

مهبد :                            مهبود- سرور ماه،کناییه از کسی که زیباییش از ماه بیشتر است – از شخصیتهای شاهنامه، نام وزیرانوشیروان پادشاه ساسانی که به ریختن زهر در غذای او متهم و کشته شد

مهراب :                         یکی از شخصیتهای شاهنامه

مهران :                         یکی از شخصیتهای شاهنامه

مهرداد :                        هدیه آفتاب

مهرزاد :                         نوزاد آفتاب

مهرک :                         یکی از شخصیتهای شاهنامه

مهرنگ :                        رنگ آفتاب

مهیار :                          یکی از شخصیتهای شاهنامه ، ماهیار

میلاد :                          تولد

اسم های پسرانه ایرانی –>  حرف ن :

نامدار :                         مشهور

نامور :                          مشهور

نریمان :                        یکی از شخصیتهای شاهنامه

نوری :                          روشنایی

نوشزاد :                       بشادی زائیده شده

نوید :                           خبر خوش

نمیا :                           کوچک

اسم های پسرانه ایرانی –>  حرف و :

وندا :                          خورشید

اسم های پسرانه ایرانی –>  حرف ه :

هرمز :                         یکی از شخصیتهای شاهنامه

هژیر :                          هجیر خوب، پسندیده، زیبا، چابک و چالاک، نام پسر گودرز

هوتن :                         تندرست و خوش قد و بالا

هوشمند :                    دانا

هوشنگ :                     یکی از شخصیتهای شاهنامه

هوشیار :                      دانا

هومان :                       یکی از شخصیتهای شاهنامه

هومن :                        نیک اندیش

هیراد :                         کسی که چهره ای خوشحال و شاد دارد

اسم های پسرانه ایرانی –>  حرف ی :

یاشار :                         نامی آذری – بمعنی جاوید

یادگار :                         اثر و نشان که کسی از خود باقی بگذارد

یزدان داد :                    موبدی در سده نهم که در کرمان می‌زیسته

یزدان مهر :                    از نام های برگزیده

یزدان یار :                      از نام های برگزیده

یزدانشاه :                      نام پسر انوشیروان دادگر

یزدگرد :                         نام پادشاه ساسانی

یَسنا :                          از بخش‌های اوستا (ستایش شده ، قابل ستایش) – یسنا اسم پسر است – از شاهزاده های ایران باستان که در اوستا نیز ذکر شده است

اسم های پسرانه ایرانی – اختصاصی آسمونی

تازه های آسمونی

اسم های دخترانه ایرانی

آسمونی

مهمترین جنگ های ایران در طول تاریخ

طاهره رضایی

ریشه و اصالت فامیلی تیموری

ندا رحیمی

نکات ایمنی هنگام صاعقه

ندا رحیمی

تصاویری از طرح های آسمان مجازی در سقف

آسمان را مرخص میکنم

ضرب المثل های لری

ندا رحیمی

فرهنگ نام و نام گزینی در سازمان ثبت احوال

ندا رحیمی

اصالت کوروش بزرگ از کجا و چه قومی بوده است؟

ندا رحیمی

491 نظر

Peyman 2019/01/15 at 23:28

سلام لطف میکنید چنتا اسم پسر شیک قشنگ پیشنهاد بدین تک باشه لطفا
فوری فوری میخوام

پاسخ به این نظر
نازنین 2018/10/15 at 18:43

نامین و نازنین
محمد نامین و نازنین زهرا

پاسخ به این نظر
Zahra 2018/07/07 at 01:07

سلام و خسته نباشید لطفا اسم پسر هم وزن مهلا بگید

پاسخ به این نظر
احمد 2018/04/20 at 13:27

سلام اسم واس پسرم میخوام…. آوید چطوره؟

پاسخ به این نظر
shahab 2017/08/13 at 15:14

سلام،بعضی از اسمها عربی هستن،درصورتیکه،اولش گفتین اسمها ایرانی،وعربی نیستن

پاسخ به این نظر
علیرضا ابراهیمی 2017/10/18 at 09:41

درود بر شما… برخی اسامی در فرهنگ ها مشترک هستند.. ولی اکثریت نام ها ایرانی اصیل جمع آوری شده است. با تشکر از شما…

پاسخ به این نظر
علی 2018/04/02 at 09:02

خیلی جالبه نوشته اسم ایرانی بعد میبینی اسامی عربی هم بینشون وجود داره ، فکر کنم از عمد گذاشتن تا یه عده گول بخورن برای بچه شون اسم عربی بگذارن ، جالبه یه جای دیگه من حتی اسامی مغولی مثل چنگیز و تیمور رو هم قاطی اسامی ایرانی دیدم ، مثل همین اسامی بالا که تیمور رو هم ایرانی حساب کرده

پاسخ به این نظر
سحربانو 2017/01/20 at 00:19

سلام اسم فرشید رو معنیش رو ننوشته بودید. فر به معنی شکوه هستش و شید به معنی خورشید. معتیش میتونه شکوه خورشید یا خورشید شکوهمند باشه

پاسخ به این نظر
علیرضا ابراهیمی 2017/11/29 at 16:37

با تشکر معنی اسم فرشید درج شد

پاسخ به این نظر
سحر 2016/10/27 at 14:00

ناشناس جان یکم بی ربط حرف نمیزنی؟نظر نمیتونی راجع ب اسم بدی حرف بیخود نزن انقد

پاسخ به این نظر
سونیا 2016/10/25 at 20:15

سلام یه اسم پسر میخام که به سونیا بیاد..

پاسخ به این نظر
فاطمه 2016/09/26 at 15:54

سلام خواهش میکنم یکی جوابمو بده سریع.اسم محمد آئین چطوره خودم که دوست دارم ولی همسرم میگه ترکیبیی نباشه

پاسخ به این نظر
ناشناس 2016/10/20 at 14:16

سلام آره ترکیب نباشه بزار اسم اصیل ایرانی باشه

پاسخ به این نظر
میکائیل 2016/09/10 at 10:52

لطفا نظرتون رو در مورد اسم آراد بگوید

پاسخ به این نظر
پری 2016/08/30 at 15:34

وای ترکیدم از خنده از دست ناشناس خخ
مهرسام پرهام رهام قشنگن

پاسخ به این نظر
ناشناس 2016/08/20 at 16:49

آخه این اسمای عجق وجق چیه کی اسم بچه شو میزاره تاژ

پاسخ به این نظر
آبادان 2016/10/05 at 08:55

آخه کدوم اسکلی اسم بچه میزاره آبادان …

پاسخ به این نظر
ناشناس 2016/08/18 at 22:03

یک اسم پسر می خوام که به اسم دخترم نیایش بخوره

پاسخ به این نظر
negin 2016/09/22 at 04:32

اسمش و بزار نياوش

پاسخ به این نظر
sh 2015/06/08 at 00:41

عالیییییییییییییییییییییییی

پاسخ به این نظر
داود 2014/12/27 at 23:57

سلام واقعا اسمهای ایرانی خیلی زیبا هستن….. من میخوام یه نام مناسب برای شرکت طراحی داخلی انتخاب کنم .خوشحال میشم کمکم کنید

پاسخ به این نظر
ناشناس 2016/09/12 at 07:34

یزدان

پاسخ به این نظر
ناشناس 2014/12/27 at 20:20

با سلام لطفا یه اسم زیبا ی پسرانه که به سپهر هم بخوره اگه مدنظرتون هست بفرمایید تا برا پسردومم بذارم ازتون ممنونم.

پاسخ به این نظر
ناشناس 2016/09/08 at 19:39

سهراب

پاسخ به این نظر
ناشناس 2016/09/24 at 14:13

سبحان

پاسخ به این نظر
علي 2014/12/07 at 13:08

سلام بچه ها نظرتون درباره اسم ايراني كيان چيه؟ممنون

پاسخ به این نظر
سارا 2014/11/16 at 08:36

سلام . من اسم یسنا را واسه دختر شنیده بودم شما تو اسامی پسرونه آورید. چه جوریه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

پاسخ به این نظر
sissy 2016/10/17 at 01:33

اسمه دختره تا جایی که خبر دارین

پاسخ به این نظر
حنانه 2014/11/02 at 09:34

سلام ممنون ازوبلاگتون بله اسم بایدبامعنی یاشه

پاسخ به این نظر
نسیم از لار 2014/10/25 at 00:08

چراازاول یک اسمی میذارید که اسمهای بعدی بهش نیاد ازاول یک اسم درست وحسابی بذارین

پاسخ به این نظر
محمد 2014/10/16 at 18:49

نظرتون درباره اسم یگانه چیه واسه دخترم بذارم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

پاسخ به این نظر
ناشناس 2014/10/17 at 01:13

عالي…

پاسخ به این نظر
مسعود 2014/10/17 at 01:15

بسيار خوب…

پاسخ به این نظر
مجید 2014/11/28 at 22:20

سلام. نظری نداریم. بچه توه به ماچه چی میزاری.

پاسخ به این نظر
حورا 2014/12/18 at 20:49

اسم خوبی نیست

پاسخ به این نظر
ناشناس 2018/11/26 at 23:33

عالیییییه

پاسخ به این نظر
ناشناس 2016/08/27 at 15:02

نه بذار دوگانه

پاسخ به این نظر
سودا 2014/10/12 at 22:46

منم از اسامی عربی خوشم نمیاد اسم من رقیه بود عوضش کردم گذاشتم سودا اسم دخترم هم سوین هست اخه ما ترکیم لطفا اسم پسر ترکی که با حرف س شروع بشه بگید

پاسخ به این نظر
Fatemeh 2016/12/14 at 12:44

اسم رقیه زیباترین اسمِ سودا کجا رقیه کجا

پاسخ به این نظر
ناشناس 2014/10/08 at 12:52

اسمی که به طاها بخوره بهتره آخرش ا باشه..

پاسخ به این نظر
میلاد 2017/09/24 at 14:47

بیتا برای دختر

پاسخ به این نظر
ناشناس 2014/10/03 at 17:16

هوشنگ خان بذار کیان

پاسخ به این نظر
حسن 2014/09/18 at 22:44

سلام.اسم پسر اولم امیر محمد یک اسم قشنگ و با معنی برای پسر دومم میخوام لطفا کمکم کنید

پاسخ به این نظر
ناشناس 2016/08/27 at 13:59

حسام

پاسخ به این نظر
ناشناس 2014/09/15 at 17:06

چه خبره؟

همش بچه میارید.بس کنید تو رو خدا

پاسخ به این نظر
یک ایرانی 2014/09/07 at 23:11

عاشق اسم کوروش هستم

پاسخ به این نظر
سحر 2014/08/27 at 14:21

لطفا سر عرب و عجم با هم کل کل نکنيد بچه ها .بزاريد هر کس اعتقاقدات خودشو داشته باشه .بايد به نظر هم احترام بزاريد .به زور نميشه به هم بقبولونيد …

پاسخ به این نظر
سحر 2014/08/27 at 14:19

سلام
دوستان من دوست دارم اسم پسرم و ساواش بزارم .به معني جنگه…من مخالف جنگم .اما از اين اسم خوشم مياد .نظرتون چيه ؟

پاسخ به این نظر
ناشناس 2014/08/26 at 15:51

لطفایه اسم قشنگ ایرانی بامعنی خوب واسه پسرم بفرستیدکه به حرف ف وای بیادزیادتکراری نباشه

پاسخ به این نظر
ناشناس 2014/09/15 at 17:04

فواد

پاسخ به این نظر
مهدی 2014/09/16 at 10:46

بزار مهدی خوبه

پاسخ به این نظر
ناشناس 2014/10/15 at 10:41

فرهان- فرزین

پاسخ به این نظر
هومن 2014/10/28 at 09:41

فریمن = خوش فکر و دارای اندیشه ی زیبا

پاسخ به این نظر
مسیح 2014/08/25 at 11:48

سلام.ممنون از سایتتون.چرا بعضی اسمها معنیشون نیست ؟فقط جلوش نوشته اسم فلان شخصیت

پاسخ به این نظر
شروین 2014/08/24 at 15:25

عزیزم شروین اسم ایرانی است نه عربی.شروین اسم کاملا مازندرانیست

پاسخ به این نظر
فرناز 2014/08/22 at 10:52

بچه ها دعوا نکنین کسی که خون ایران و ایرانی تو رگهاش موج میزنه اسمشو هرچی که بزارین باز هم ایرانیه

پاسخ به این نظر
هوشنگ 2014/08/12 at 22:30

اسم پسرم کارن هستش
یه اسم قشنگ دیگه واسه پسر دومم که توراهه میخوام
بهتره شبیه کارن باشه
خودم آران تو ذهنمه ولی زیاد شبیه نیست

پاسخ به این نظر
ناشناس 2014/08/25 at 23:35

کاریا و کارو

پاسخ به این نظر
نگین 2014/09/28 at 22:46

کیان و کامدین

پاسخ به این نظر
مسعود 2014/11/29 at 19:45

کاروان به کارن میخوره البته بیشتر کردها از این اسم استفاده می کنند اسام ی شبیه هم نباشند مهم نیست مهم اینکه بزرگ شدن پشت همو خالی نکن! خدا نگه ذارشون باشه

پاسخ به این نظر
Peyman 2019/01/15 at 23:21

سلام چنتا اسم پسر تک و قشنگ لطفا فوری می خوام ممنون

پاسخ به این نظر
سوگند 2014/08/11 at 15:35

عالیییییییییییییییییییییییییی

پاسخ به این نظر
هلیا 2014/08/09 at 23:29

سلام می شه به من یه اسم پسر حول و حوش ارتان و…
معرفی کنید ممنونم

پاسخ به این نظر
ایلیا 2014/12/28 at 14:29

سلام ارشان

پاسخ به این نظر
خوشکل خانم 2014/08/05 at 12:38

سلام اگه میشه اسم زمان قدیم نگذارید ممنون

پاسخ به این نظر
ندا 2014/08/01 at 19:20

سلام
لطفا به من کمک کنید، دنبال یه اسم پسرونه ایرانی هستم که به اسم دختر نیروانا بیاد…

پاسخ به این نظر
ناشناس 2014/09/01 at 13:52

نیما

پاسخ به این نظر
sepide 2014/08/01 at 14:43

اسم عربی فارسی نداره اسم باید بامعنی باشه همین ارشام کورش ارتان ارتام و خیلی اسامی دیگ ک معنی داره

پاسخ به این نظر
zahra 2014/07/26 at 01:09

سلام من اسمم عربیه ولی عاشق فرهنگ ایرانیم ای کسی که میگی چرا اسم خارجی بد نیست اولا که اگه دقت کنی خیلی از اسمایی که خارجیا میزارن ایرانیه اصلی وتو روحتم خر نداره پس چرا من ایرانی اسم عربی بزارم مگه مغزه خر خوردم؟ایا؟ دوما کدوم عربی ودیدی ا ز فرهنگ ما خوشش یاد که من که ندیدم ؟ برم اسمه ملخ خورایه …. اه بی خیال بعدشم ادم اسم تاریخی بزاره وبه ملیتش بیشتر از مذهبیتش ارزش بزاره شده کجاها ؟ از چی می ترسی از این که با تکرار این اسما تاریخ زنده بشه ؟ پارسایی بیشتر بشه/ یعنی اسم ی پهلوون یا ی زن قهرمان مثلا یوتاب رو من بود من الان خراب بودم؟ برووووووووووووو دوست داری اسم بچت وبزار کلثوم اینجا نیا جفت پابرم تو حلقت

پاسخ به این نظر
نگار 2014/07/21 at 10:46

به نظرمن بهتره به اين موضوع کمي فکرکنيد ما پارس هستيم پس بهتره اين فرهنگ رو رواج بديم الان من اسم پسرم اهوراست پس در اينده مطمينم اهورا هم نامي پارسي واصيل برابچه خودش ميزاره نه عربي نه اروپايي!!

پاسخ به این نظر
مهدی2500 2014/07/15 at 10:27

مهران

پاسخ به این نظر
عرفان 2014/07/10 at 15:23

برا چی باید اسامی یه مشت عرب مفت خور رو برای بچه های پارسی انتخاب کنیم….ما به کجا رسیدیم که این عربهای کثیف ملخ خور تو اسامی ایرانیا هم رخنه کردن….زنده باد پارس و پارسی

پاسخ به این نظر
ناشناس 2014/07/15 at 14:52

من به عنوان ایرانی به این حرف شما افتخار میکنم
زنده باد پارس وپارسی

پاسخ به این نظر
سوگند 2014/08/11 at 15:37

باهات موافقم

پاسخ به این نظر
ترنم 2014/08/23 at 15:27

اصلا درست نیست اینطور صحبت کنید مهم اینکه همه ی ما مسلمانیم واز اسامی عربی نام پیامبر وامامان رو رو فرزندامون میذاریم

پاسخ به این نظر
ناشناس 2014/09/23 at 18:30

ایووووول، منم موافقم

پاسخ به این نظر
صبا 2014/10/01 at 09:27

بي ادبي نكن

پاسخ به این نظر
mojtaba 2014/12/05 at 12:19

دلبندم نژاد پرستی در صورت و شکلی یک امر به دور از انسانیت و ناپسنده , فراموش نکن این لفظ عرب کثیف که به کار بردی در یک زمان واحد شامل همه زنا و مردا و کودکان بی گناهی میشه که هیچ تعصبی به هیچ نژادی ندارند
درود بر تو

پاسخ به این نظر
آرغین 2018/06/14 at 11:24

با افکار و امیال پان ارایست و پان فارسیست اسم ایران و لکه دار نکن ایران 30 ملیون فارس داشته باشه 50 ملیون غیر فارس (آذری عرب کرد قشقایی ترکمن …) داره که صاحبتر و بومی تر از هر فارس تو این خاکن اسم بچتو هر اسمی میخوای بزار ولی به شعور ما اگه خودت هم داری به شعور خودت توهین نکن

پاسخ به این نظر
نوش ک 2014/07/06 at 09:48

خانوم غزال مارو به جایی نمی برن
اسم هایی عربی که رو ائمه هست قداست داره ولی پس فرهنگ ناب خودمون چی میشه
بهتره یکم فکرتون رو امروزی کنین و از کهنگی در بیایم
من دیگه نمیام اینجا که ببینم
پس اگه نظری دادین و من جواب ندادم مطمئن باشین ندیدم
موفق باشید

پاسخ به این نظر
مهرباد 2014/08/12 at 00:55

اسم چون در واقع یه جبره برای هر فردی پس باید منتخبش باید دقت کنه چی میزاره. چون اون نام رو فرد یه عمری یدک میکشه حالا بگذریم کسانی که عوضش میکنن. آخه ایرانی مگه اسم خارجی میزاره که عرب باشه یا افریقایی همه جا قدیس داره چه ربطی داره این؟
اونا هم نمیزارن بجز موارد خاص…

پاسخ به این نظر
ناشناس 2014/06/26 at 08:46

به نظر من اسمهای عربی هم به فرهنگ ایرانی لطمه میزنه

پاسخ به این نظر
مهدی 2014/07/27 at 15:03

هیچ ربطی به آدمیت نداره

پاسخ به این نظر
غزال 2014/06/17 at 08:00

ضمنا من اسم پسرم شروین هست و از فرهنگ عرب دفاع نمیکنم فقط از جهالت متنفرم اگر کوروش بزرگ رو به عنوان اسطوره ملی قبول داریم هیچ دلیلی نداره که اسطوره های مذهبی رو فراموش کنیم شازده پسر…برو یه کم فکر کن

پاسخ به این نظر
غزال 2014/06/17 at 07:56

سلام.بچه ها وقتی میخواین نظریه ایی رو پشتیبانی کنید لطفادلایل منطقی بیان کنید آی اقایی که مرتبا تکرار میکنی اسم نااااااااااااااااااااب ایرانی…شرط میبندم خودتم نمیدونی چرا داری این حرف رو میزنی پس چطور اون موقع که اسمای اروپایی انتخاب میشه نمیگی فقط اسمای نااااااااااااااااب ایرانی،فقط اسمای عربی واسه فرهنگ بیگانست؟برو یه کم فکر کن ببین به کجاها دارن می برنتون و شماها هم کورکورانه با اعتماد به نفس بالا همه جا داد میزنی اسمای نااااااااااااا…

پاسخ به این نظر
ایرانی 2014/08/02 at 15:31

تا وقتی ک تو امثال تو دارن تو مملک ما ایرانی ها از عرب جماعت به اسم دین دفاع میکنن ما نبایدم به هیج جا برسیم دانشمند…

پاسخ به این نظر
زهرا 2014/06/09 at 03:13

اسم امیر رو هم اضافه کنید

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2014/06/09 at 16:05

امیر اسم عربی است، این اسم به لیست اسم های پسرانه مذهبی اضافه شد

پاسخ به این نظر
امیر 2014/06/13 at 17:41

امیر در زبان پارسي به معنای كسي كه هرگز نمي ميرد می‌باشد( اَ + مير كه در پارسي دري اَ پيشوند منفي كننده ي افعال بوده همانند نام اَنوشيروان كه تركيب اَ (نافي فعل)+ نوش (به معني مرگ)+ روان مي باشد به معني فردي كه افكار و روان او هرگز از بين نمي رود). همچنين امير صفت پشوتن برادر اسفنديار در شاهنامه است كه هرگز نمي ميرد. اين نام پارسي جهت خطاب سران جنگ آور ايران باستان نيز مورد استفاده قرار مي گرفته است.

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2014/06/20 at 22:19

همانطور که در توضیحتان آورده اید صفت بوده است و زمانیکه فرهنگ عرب در ایران بوده استفاده می شده، لذا اسم پارسی نیست

پاسخ به این نظر
031 2014/06/09 at 01:21

اسم پسرت رو بذار عباس قلی یا قیطاس

شوخی کردم بذار سپنتا

پاسخ به این نظر
شادی 2014/06/08 at 18:53

به نظرم اسم پیوند قشنگه نیست؟

پاسخ به این نظر
علی امیری 2014/06/05 at 18:05

زیبا بود ولی اسم هایی مثل علی عباس بزارید.

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2014/06/05 at 18:38

اسم های مذهبی را ببینید

پاسخ به این نظر
الی 2014/05/30 at 13:12

سلام به دوستان عزیز
خیلی ممنون از نظراتی که برام گذاشتید . اسم پسرم بردیا شد .

پاسخ به این نظر
مهسا 2014/05/27 at 23:19

عالی بود
آراد هم اسم قشنگیه همچنین امیر ارسلان به معنای شاه قوی دل و ارشان به معنای بشیار دانا
اردلان هم بد نیس

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2014/06/03 at 20:47

ممنون از شما، به لیست با معنی اضافه شدند

پاسخ به این نظر
هلن 2014/05/22 at 14:23

اسم باید اصیل ایرانی باشه نه عربی

پاسخ به این نظر
مریم 2014/05/20 at 07:24

من اسم پسر اولم امیرحسین هست یه اسم پسر دیگه میخوام که به امیرحسین بخوره و قشنگ باشه

پاسخ به این نظر
میلاد 2014/05/20 at 19:59

خدا حفظش کنه ولی اینجا نمیتونی اسمهای عربی و دو اسمی پیدا کنی
ابجی.. اینجا همش اسمهای نااااب ایرانیه خواهر من تکرار کن اسامی ناااااااااااب ایرانی.

پاسخ به این نظر
ناشناس 2014/06/13 at 15:25

عربی نباشه

پاسخ به این نظر
الف.ق 2014/06/14 at 15:00

اميرمحمد
اميرعلي
اميررضا
اميرحسام

پاسخ به این نظر
نگار 2014/05/20 at 01:49

اسم پسرم صدرا هست، یه اسم پسر پیشنهاد بدید ک بهم بیان.ممنوووووووون.

پاسخ به این نظر
مهران رخشان فر 2014/05/21 at 08:26

تنها اسمي كه به نظرم به هم بيان (آرتا)ست نگار خانوم

پاسخ به این نظر
الهه ناز 2014/06/14 at 14:05

سلام…بنظرم کسرا قشنگتره وبه اسم صدرا میاد

پاسخ به این نظر
ساحل 2017/06/27 at 12:00

کسری و صدرا خیلی قشنگه واقعا

پاسخ به این نظر
ناصح 2014/05/20 at 00:16

هیراد اسم خوبیه؟

پاسخ به این نظر
ناشناس 2014/06/13 at 15:27

آره

پاسخ به این نظر
فريبا 2014/05/19 at 16:36

اسم كه فقط به تك بودن نيست؛‌ بلكه بايد زيادي هم تك نباشه طوري كه هر كي ميشنوه بگه من تا حالا همچين اسمي نشنيده بودم!
تعداد كمي از اسمهايي كه نوشته شده الان استفاده ميشه!! مرسي

پاسخ به این نظر
جواد 2014/05/17 at 12:00

سلام خوب بودمرسی

پاسخ به این نظر
مجتبی 2014/05/13 at 23:56

سلام اسم دخترم نازنین زهرا است حالا یه اسم پسر میخام که به اسم دخترم بیاد به نظرتون چی بذارم مرسی از کمکتون

پاسخ به این نظر
ناشناس 2014/05/15 at 01:50

نويد

پاسخ به این نظر
زهرا 2014/05/15 at 01:52

نويد

پاسخ به این نظر
ناشناس 2014/05/15 at 21:52

نازنین اصغر

پاسخ به این نظر
ناشناس 2014/05/24 at 12:38

😀

پاسخ به این نظر
میلاد 2014/05/20 at 20:03

خب بزار سجاد – علی – از این اسمای پیغمبری دیگه. اسم دختر رو عربی گذاشتی. آخه پسره چه گناهی کرده. این همه اسم عربی. اینجا همش اسمای ایرانیه.

پاسخ به این نظر
نازنین 2018/10/18 at 23:07

محمد نامین

پاسخ به این نظر
پريا 2014/05/13 at 13:28

ميشه يه اسم پسرشيک وجددبهم بگين

پاسخ به این نظر
زهرا 2014/05/15 at 01:52

سوشا

پاسخ به این نظر
میلاد 2014/05/20 at 20:06

شنتیا به معنی: قوی . شجاع

پاسخ به این نظر
مهران رخشان فر 2014/05/21 at 08:31

ايراني يا عربي؟

پاسخ به این نظر
الی 2014/05/11 at 13:27

به نظرتون اسم پسر سیاوش بهتره یا بردیا؟

پاسخ به این نظر
ناشناس 2014/05/14 at 22:21

خب معلومه بردیا

پاسخ به این نظر
مهری 2014/05/26 at 22:40

سیاوش قشنگ تره

پاسخ به این نظر
نیکی 2014/05/16 at 14:21

بردیا اسم پسر من هم بردیاست

پاسخ به این نظر
میلاد 2014/05/20 at 20:11

هر دوتا شون قشنگ و مخصوصا اسامی ناب ایرانی هستن. بین سیاوش و بردیا. من بودم بردیا میزاشتم چرا؟ چون در تلفظ اسم و شیوایی گفتار این اسم یه نظم خواصی حاکمه. تلفظ این اسم قشنگ و دلنشینه. ولی سیاوش رو میشه در تلفظ خورد کرد از کلماتی مثل سیا استفاده کرد که شیوایی و قشنگی اسم رو خراب می کنه

پاسخ به این نظر
مهران رخشان فر 2014/05/21 at 08:32

برديا الي جون

پاسخ به این نظر
abolfazl 2014/05/29 at 19:52

bardiaبردیا ابجی

پاسخ به این نظر
علی 2014/05/02 at 11:32

سپهر قشنگه برای پسر؟؟نظرتون چیه؟

پاسخ به این نظر
مانی 2014/05/04 at 17:54

نه… یکم قدیمی شده..پرهام که بهتره یا شروین

پاسخ به این نظر
behnaz 2014/05/24 at 18:19

عالیه حرف نداره

پاسخ به این نظر
فاطمه 2014/04/28 at 10:58

عالي بود مخصوصا اينكه اسامي به ترتيب حروف الفبا پست سر هم تو يه صفحه بود

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2014/04/28 at 14:13

زنده باشید

پاسخ به این نظر
انسیه 2014/04/26 at 19:10

اسم دخترم هوتن است این باور غلط است که می گویند هوتن اسم پسراست

پاسخ به این نظر
یگانه با علیرضا 2014/04/21 at 14:15

اسم پسرم ارتین

پاسخ به این نظر
ملیکا 2014/04/21 at 10:59

یسنا اسم دختره

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2014/04/21 at 11:28

یسنا اسم پسر است دوست عزیز – به معنی ستایش شده ، از شاهزاده های ایران باستان بوده است
این باور غلط باعث شده اشتباه جا بیفته بین ایرانی ها

پاسخ به این نظر
میلاد 2014/05/20 at 20:17

شایدم از این اسمهایی که هم میشه برا پسر گذاشت هم دختر . من تا حالا هر چه یسنا دیدم دختر بوده. یسنای پسر ندیدم

پاسخ به این نظر
میلاد 2014/05/20 at 20:14

به گفته بندریااااا یسنا یار باباشه. یسنا یکی از قشنگنترین اسمهای دخترانه ایرانی یسنا هستش . ” يَسنا :(اوستايي) هم ريشه با يشت، در لغت به معني پرستش، ستايش، نماز، جشن و در اصطلاح نام يكي از بخش‌هاي پنجگانه‌ي اوستا و مهمترين آنهاست. “

پاسخ به این نظر
هستی 2014/04/18 at 19:09

سلام دستتون درد نکنه

پاسخ به این نظر
ناشناس 2014/04/09 at 21:32

خیلی خوبه اسم داداشم رو گذاشتیم مانی

پاسخ به این نظر
َسمیرا 2014/04/06 at 03:08

اسم های به روز اصلانیست لطفاتکمیلترش کنید

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2014/04/06 at 09:51

اسم ها به صورت هفتگی با کمک کاربران در حال به روز رسانی هستند

پاسخ به این نظر
ن خوب ن بعد ولی مغصی 2014/04/03 at 13:34

ن خوب ن بعد ولی مغصی

پاسخ به این نظر
بیژن 2014/03/04 at 19:56

تعدادی ازنامهادخترانه هستند مانند ارتمیس فرمانده نیروی دریایی خشایارشاه درنبردباسربازان اسپارت که زن بود یا ستایش-نیوشا و…

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2014/03/05 at 11:24

ممنون از شما اصلاح شد

پاسخ به این نظر
لیلا 2014/03/03 at 20:41

اسمبروز توسایت کم دارین .

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2014/03/04 at 13:20

این اسامی به بصورت دوره ای همیشه تکمیل تر میشود، همچنین اسامی دیگری نیز در بخش اصلی نام ها قرار دادیم

asemooni.com/human/name

پاسخ به این نظر
نادر 2014/04/20 at 12:11

من که اصلا خوشم نیومد

پاسخ به این نظر
مهرنوش 2014/02/22 at 13:32

اگه اسم های قشنگتر هست بزارید لطفا…..:-X….

پاسخ به این نظر
سمیرا 2014/02/03 at 00:59

س..لطفا تعدادی اسم پسرانه ی بروز بگین..ممنون دوستان

پاسخ به این نظر
نام شما... 2014/02/20 at 23:43

باشه عزیزم

پاسخ به این نظر
پرنسس آنا 2014/01/28 at 16:16

دستتون درد نکنه…………..
ولی دایره لغوی تون رو بیشتر کنید…………….

پاسخ به این نظر
سهیل 2014/01/25 at 23:55

خیلی ضعیف است

پاسخ به این نظر
علي 2014/01/24 at 22:28

بنام خدا.ضمن عرض سپاس از شما دوستان همراه،بى زحمت تعدادى فاميل اصيل ايرانى هم معرفى كنيد باتشكر.

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2014/01/25 at 09:21

ممنون از شما حتماً دوست عزیز در هفته پیش رو با ما همراه باشید

پاسخ به این نظر
سمیرا 2014/02/03 at 00:52

س..ع جان معلوم هس کجایی…من ک فعلا شهرتی اصیل ب ذهنم نمیاد..تا بعد…

پاسخ به این نظر
بابایی 2014/01/24 at 16:05

سلام میشه دو تا اسم دختر و یه اسم پسر بگید که به کسرا بیاد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ممنون

پاسخ به این نظر
میلادارجمند 2014/01/23 at 16:43

خطاب به کاترین خانم که اسم شبیه اسم خودشون می خواستن(کارتون)

پاسخ به این نظر
کاترین 2014/01/22 at 15:12

سلام لطفا به منم کمک کنید اسم دختر بگید به کاترین بیاد ممنون

پاسخ به این نظر
فرزاد 2014/01/23 at 12:11

سلام کاترین جان . کانتینر خوبه

پاسخ به این نظر
شایان 2014/01/21 at 17:18

مرسی خوب بودن اما بعضی ازانها ایرانی اصیل نیستن..اگرلطف کنیدفقط نام های اصیل ایرانی <> بزارید ممنون میشم….تشکر

پاسخ به این نظر
مصعب 2014/01/14 at 07:56

اصلا خوب نبودن جديد تر بزارين

پاسخ به این نظر
ناصر 2014/01/02 at 19:33

متوسط بود

پاسخ به این نظر
مهدی 2014/01/02 at 10:51

مرسی خشکل بودن

پاسخ به این نظر
هومن 2013/12/29 at 19:35

مرسي واقعا جالب بود

پاسخ به این نظر
نیلوفر 2013/12/24 at 22:14

اسمهاتون قشنگ بودن . مرسی

پاسخ به این نظر
لیلون 2013/12/23 at 11:19

سلام اسم اتابک قشنگه ولی توی هیچ سایتی نوشته نشده و بهاسم بابک هم میادش

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2013/12/26 at 17:22

نام پسرانه آذری است، و در این لیست قرار ندارد

پاسخ به این نظر
طرلان 2013/12/18 at 14:15

معني اسم طرلان ميشه پرنده؟؟؟

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2013/12/26 at 17:20

دعوت کردن ،بیانیه
نام دخترانه آذری است

پاسخ به این نظر
مونا 2013/12/05 at 01:38

سلام.لطفا اسم پسر شیک و امروزی اما با معنا بگین که به اسمهای مونا و مرتضی بیادش .فامیلیشم مهرورزی هستش خاهشا زیاد بگین.قبلش مسی از نظر همتون

پاسخ به این نظر
سمیرا.س 2013/12/05 at 13:02

س مونا جون. بنظر من.. محند. مهبد.و مهیار قشنگه.

پاسخ به این نظر
ناشناس 2015/11/07 at 18:15

مانی

پاسخ به این نظر
علی 2013/12/05 at 00:46

منم از اسم های ترکیبی خوشم نمیاد ولی تو اسمهای قشنگ شما اسامی امامان وائمه کم دیده شد اشتباه نشه الان اسمهای علی، محمد، مهدی وفاطمه وزهرا بیشترین اسامی تو ایران هستن خواهشأ اسامی یا القاب امامان وائمه هم بگین

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2013/12/05 at 10:18

اگر نام های مذهبی را در آسمونی جستجو کنید پیدا خواهید کرد این بخش را

پاسخ به این نظر
علی 2013/12/04 at 23:58

سلام عزیزان شما که اینقد اسم انتخاب میکنید ی اسم برا پسره من که ۳ماه دیگه بدنیامیاد بگید که به اسم خودم بیاد وکوتاه ومعنی دارباشه تکراری وسخت هم نباشه مرسی

پاسخ به این نظر
فري 2013/12/03 at 11:21

با سلام
لطفاً در مورد اسم پس علي آريا نشر بدين.
با تشكر

پاسخ به این نظر
هلن 2013/12/02 at 20:46

سلام خواهس میکنم ی اسم پسر برام پیدا کنید ک جدید وایرانی وشیک وتک باشه ب حامدم بیاد

پاسخ به این نظر
علی 2013/12/05 at 00:19

سلام هلن اسمشو بذار عابد که به حامد بیاد چون اسم با ح کم هست که به حامد بیاد

پاسخ به این نظر
ن.ی 2013/12/02 at 16:49

جعفر

پاسخ به این نظر
لادن 2013/12/02 at 15:30

من بردیا و کیمیا—ساغر و سپهر—مازیار و مهراوه—زواره و اذرنوش راخیلی دوست دارم ولی شوهرم میگه باید اسم پسرمون را بذاریم باربد.

پاسخ به این نظر
r 2013/12/02 at 12:08

اسم پسر من پارسا است به نظرتون اسم پسر بعدی چی باشه قشنگتره

پاسخ به این نظر
سجاد 2019/01/08 at 19:23

پرهام

پاسخ به این نظر
ارزو 2013/11/29 at 20:45

اسم دختر هلیا اسم پسر ایلیا واسه دوقلو ها خوبه.

پاسخ به این نظر
سمیرا.س 2013/12/01 at 00:57

احسنت ارزو جان.اسم هایی ک گفتی قشنگن. ب هم میان

پاسخ به این نظر
راشا 2013/11/29 at 18:49

یه اسم دختر وپسر بگید به اسم من بیاد

پاسخ به این نظر
سمیرا.س 2013/12/01 at 00:37

بنظرمن / رومینا و ساشا قشنگن

پاسخ به این نظر
راشا 2013/11/29 at 18:47

یه اسم دختر وپسر بگید به اسمم بیاد

پاسخ به این نظر
غلامعلی 2013/11/29 at 17:19

ba salam . lotfan ye esm ke be gholam ali vi skine bokhore beghin .

پاسخ به این نظر
ليلا 2013/11/29 at 13:24

اسم خودم ليلاس اسم همسرم موسي خواهشا يك اسم بسر بكير كه به جفتش بياد
مرسيييييييييييييييي

پاسخ به این نظر
سمیرا.س 2013/12/01 at 00:51

س.لیلا خانوم اریا ب شما میاد ولی باعرض پوزش ب همسرتون نمیاد اخه اسمشون یخورده سخته.

پاسخ به این نظر
ماندانا 2013/12/02 at 20:00

به نظر من اسم ارمیا موسی و لیلا میآد
م به موسی
ی و الف اخر به لیلا
وصدای آ آخر به هر دو اسسم که به صوت آ ختم می ش

پاسخ به این نظر
ازاده 2013/11/29 at 12:49

اسم بهراد خیلی قشنگ و با مانیها 15 روز دیگه بهراد دنیا میاد اسامی شما ها هم خیلی قشنگه

پاسخ به این نظر
ناشناس 2013/11/30 at 01:11

مراد

پاسخ به این نظر
سامان 2013/11/29 at 12:36

یک اسم پسر که با عرفان وغزل هماهنگ باشه

پاسخ به این نظر
ناشناس 2013/12/02 at 13:44

مهرسام محیا

پاسخ به این نظر
سمیرا.س 2013/11/28 at 17:05

سلام.اسم من سمیرا و اسم همسرم اقا وحید است.لطفا یک اسم دختر و یک پسر بگید ک ب اسم هردومون شبیه باشه.ممنون از راهنماییتون

پاسخ به این نظر
cyrus 2013/11/28 at 20:33

پسر :سورنا ، آریا ،
دختر: آناهیتا ، آتوسا ، رکسانا ،
از نظر من قشنگن.

پاسخ به این نظر
سمیرا.س 2013/12/05 at 00:14

سلام سیروس.متشکرم از راهنماییت 😉

پاسخ به این نظر
نیما 2013/11/28 at 10:14

سلام.اسم پسر ،کوتاه باشه،ایرانی باشه،با معنی باشه،تلفظش راحت باشه.راهنمایی کنید لطفا

پاسخ به این نظر
سمیرا.س 2013/11/28 at 17:12

سلام نیما. بنظر من اسم پسر. کیان قشنگه

پاسخ به این نظر
حجت عسگران 2013/11/28 at 03:31

اسم نوی دخترم راحسین آقا

پاسخ به این نظر
سمیرا س 2013/11/28 at 00:24

من اسم پسر انس و اسم دختر نفس رو دوست دارم انشاالاه در اینده با همسرم کناربیایم

پاسخ به این نظر
رویا 2013/11/27 at 23:39

سلام کی میتونه بهم کمک کنه,اسم پسر با س

پاسخ به این نظر
سمیرا.س 2013/11/28 at 00:31

سلام رویا جان. بنظرمن اسم پسر ساشا قشنگه

پاسخ به این نظر
h 2013/11/29 at 21:50

سهیل/سهراب/سیاوش/سیامک/سیروس/سالار/سوشا/بازم بگم

پاسخ به این نظر
هلن 2013/12/02 at 20:40

سلام رویا جون به نظر من اسم سوشیانس خیلی قشنگه .اگه خدا بخواد منم می خوام اسم پسرمو بذارم اگه شوهرم موافقت کنه

پاسخ به این نظر
فرخنده 2013/11/26 at 19:38

سلام خواحشا یه اسم پسری که اولش با م شروع بشه بگین

پاسخ به این نظر
زهره 2013/11/26 at 22:24

ماکان . ماهان .مهبد . مهیار.

پاسخ به این نظر
مسعود 2013/11/27 at 11:41

مانی، مسعود ، مازیار ، متین

پاسخ به این نظر
سمیرا.س 2013/11/28 at 16:55

سلام.فرخنده خانم بنظر من اسم پسر محند خیلی قشنگه.

پاسخ به این نظر
هادی 2013/11/26 at 14:23

سلام تو رو خدا راهنماییم کنید یه ماه دیگه صاحب دو فرزند که یکی دختره و یکی پسره میشم نمیدونم اسم پسرمو کدوم یک از اینا بزارم:ایلیا و ساشا و رادین
اسم دخترم کدوم یک از اینا:سلینا و آیسو و سارینا
تو رو خدا واسه هر کدوم یکیشو انتخاب کنید

پاسخ به این نظر
زهره 2013/11/26 at 22:26

بنظر من ساشا و سلینا قشنگتر و شیکتره

پاسخ به این نظر
ناشناس 2013/11/27 at 10:04

radin sarina

پاسخ به این نظر
مسعود 2013/11/27 at 11:45

ساشا و سارینا

پاسخ به این نظر
ناشناس 2013/11/27 at 16:56

سارینا و ساشا

پاسخ به این نظر
ناشناس 2013/11/27 at 16:56

سارینا و ساشا به نظر من ای دو اسم هم شیک و با کلاسن هم به هم میان

پاسخ به این نظر
بهار 2013/11/27 at 16:57

سارینا و ساشا به نظر من ای دو اسم هم شیک و با کلاسن هم به هم میان

پاسخ به این نظر
امین 2013/11/28 at 21:01

بردیا و پرنیا

پاسخ به این نظر
ناشناس 2013/11/29 at 19:41

ساشا و سارينا

پاسخ به این نظر
aylin 2013/11/26 at 04:44

عالوی بود عااااااااااااااالی

پاسخ به این نظر
زهره 2013/11/25 at 23:18

اسم دخترم هلیاست دنبال یک اسم پسرانه ایرانی میگردم که به یا ختم بشه لطفا راهنماییم کنید

پاسخ به این نظر
زهرازری 2013/11/25 at 23:57

آریا
پوریا
سوریا
نوریا

پاسخ به این نظر
زهره 2013/11/26 at 22:28

ممنون آریا یکی از اسامی منتخب ماست فکر کنم آخرش همون آریا بذارم

پاسخ به این نظر
سمیرا.س 2013/12/05 at 13:31

س زهره. باهات قهرم 😥 ینی نظر ما الکی بود… 😕

پاسخ به این نظر
مسعود 2013/11/27 at 11:36

پویا،پوریا

پاسخ به این نظر
ناشناس 2013/11/28 at 10:08

هلنا

پاسخ به این نظر
سمیرا.س 2013/11/28 at 23:40

سلام.زهره جان بنظر من کبریا قشنگه.

پاسخ به این نظر
h 2013/11/29 at 21:54

همون پویا از همه قشنگتره .

پاسخ به این نظر
sattar 2013/11/25 at 18:56

اسم دختر:آریسا.اسم پسر:آرتامن.آرتین…چطورن؟

پاسخ به این نظر
هاله 2013/11/25 at 16:29

اسمایی که گفته شده بود خیلی قشنگ بود منم یه خاله دارم که اسم نی نی شو می خواد بذاره آرشام مر30 که کمکمون کردید در ضمن اسم خودمم خیلی قشنگه

پاسخ به این نظر
مها 2013/11/25 at 15:42

من اسم مهرسام رو پیشنهاد میدم واسه پسر

پاسخ به این نظر
حامد 2013/11/23 at 11:24

سلام سه ماهه خانمم بار داره پسر خيلي دوست دارم نميدونم پسره يا دختر لطفا دو تا اسم پسر ودختر برام پيدا كنيد ممنون

پاسخ به این نظر
نفس 2013/11/23 at 12:09

آقا حامد انشاالله بسلامتی مبارک باشه . خودتون اسامی مدنظرتون نیست ؟ خودتون اسامی رو انتخاب کنید ما هم بتونیم حتما کمکتون میکنیم

پاسخ به این نظر
ناشناس 2013/11/25 at 09:15

سکینه بیین

پاسخ به این نظر
kiana 2013/11/22 at 20:45

ارتان نام یکی از شاهان هخامنشی هست لطفا اضافه کنید

پاسخ به این نظر
امیرحسین 2013/11/22 at 20:07

دوماه دیگه پدر میشم پسره اسمشو چی بذارم؟

پاسخ به این نظر
mohand 2013/11/21 at 21:38

ساشا اسم قشنگیه ولی روسی هستش….

پاسخ به این نظر
مسعود 2013/11/27 at 11:29

سلام مطمینید ساشا روسی هست؟م مطمین یعود

پاسخ به این نظر
سارا 2013/11/21 at 16:26

با سلام
من 5 ماه باردارم و دنبال اسم پسرم ، لطفا راهنماییم کنید . اسم امیرعلی و باربد رو دوست دارم .

پاسخ به این نظر
mohand 2013/11/21 at 21:48

امیرعلی اسم خیلی قشنگیه….

پاسخ به این نظر
زهرازری 2013/11/26 at 00:01

آره امیرعلی بهتره
چون باربد آدمو یاد نرافزار کامپیوتر میندازه که واسه موسیقی هستش

پاسخ به این نظر
مسعود 2013/11/19 at 13:35

سلام نفس خانوم مرسی از راهنماییتون آرشا هم قشنگه همین رو انتخاب میکنیم;-)

پاسخ به این نظر
نفس 2013/11/19 at 19:05

ممنون خواهش میکنم لطف دارید انشالله خدا براتون نگهداره و در دامان پدر و مادرش مثل اسمش درست و راست بزرگ بشه 😳

پاسخ به این نظر
فرامرز 2013/11/19 at 12:09

واقعا جالب بود خوشم اومد که همه دوست دارن اسم ایرانی رو بچه هاشون بزارن ما که عرب نیستیم باید ایرانی فکر کر 😯 😯 حالا دیگه نظرخودتون هست

پاسخ به این نظر
هادی 2013/11/22 at 08:19

سلام دوست من
اسم های ایرانی خیلی هاش خوب و قابل احترامه ولی خیلی هاش هم معنی یا شخصیت مناسبی نداره
بیچاره هایی که نسبت به اسم های عربی حساسیت دارند متاسفانه نمی دونند که اسم یعنی هویت آدم
جالبه همین آدما خیلی از اسم هایی راکه می پسندند مال زبان های دیگه و بدتر از اون مال فرهنگهای مهاجم ماست. فقط موقع زبان عربی که میشه حساسیت دارن
دوستان بدونین موضوع مهم تر زیبایی آوایی اسم، معنی و شخصیت اسم هست
مثلا کسی که اسم یکی از پیشوایان رو روی فرزندش میذاره خود به خود اون شخصیت رو برای بچش الگو می کنه
بدونین وقتی بچه ها بزرگ تر شدن به دنبال فهمیدن معنی اسمشون میرن و می گردن ببینن با کودوم یک از آدمای بزرگ و مهم در طول تاریخ هم نام بودن و با اون خویشتن پنداری کنن تا احساس بزرگی و شخصیت کنن. اون شخص هر چی آدم خوب تری باشه احساس بهتری به صاحب اسمش میده و کی توی تاریخ محبوب تر و زیباخو تر از چهارده پیشوای ماست؟
پس ساده نباشیم تا به اسم ایرانیت فرهنگمونو عوض نکنن
لطفا نظر

پاسخ به این نظر
پرىسا 2013/11/24 at 19:22

من کاملا باشما موافقم

پاسخ به این نظر
ناشناس 2013/11/27 at 11:19

سلام اون اسمهایی که شما به اصالتشون شک داری برطبق تحقیقات نوشته شده همون جور که اسمای عرب معلومه که از یه فرهنگ وحشی و عقب افتاده اومده

پاسخ به این نظر
ناشناس 2013/11/25 at 18:32

اقا فرامرز مگه عربا چشونه كه ميگي ما كه عرب نيستيم عرب وفارس نداريم همه بنده ي خدايم خواهشن تفرقه نزار،مرسي

پاسخ به این نظر
ناشناس 2013/11/25 at 18:37

اقا فرامرز مگه عربا چشونه كه ميگي ما كه عرب نيستيم عرب وفارس نداريم همه بنده ي خدايم خواهشن تفرقه نزار،بعدشدم اينجا نظرخواستن واسه اسم نه واسه عرب وفارس

پاسخ به این نظر
مسعود 2013/11/18 at 02:12

یه ماه دیگه یه پسر گیرم میاد میخوام اسمش بزارم ساشا بعدی هم اگه دختر شد بزارم سارینا نظرتون چیه؟;-)

پاسخ به این نظر
نفس 2013/11/18 at 13:40

سلام آقا مسعود بنظر من ساشا اسم خوب و قشنگیه اما فکر میکنم ساشا اسم پسر نباشه 🙄 بنظرم اسم پسرتون رو بزارید ” آرشا ” هم قشنگه هم تو مایه های ساشا ست اگرم بعدا خدا بتون دخمل داد اسمش رو بزاری ساشا 😉 البته نظر شخصی م بود شما هرجور مایلید 😉 انشاالله بسلامتی خانومتون فارغ بشن و خدا براتون نگهداره 🙂

پاسخ به این نظر
زهرازری 2013/11/26 at 00:10

پسر گیرت میاد؟؟؟؟؟
مگه تاکسیه که گیرت بیاد یا نیاد؟
آره اسمای قشنگی ان. خدا واست ببخشه

پاسخ به این نظر
مسعود 2013/11/18 at 01:59

سلام من مسعودم خانومم 8 ماهه بارداره ویک ماه دیگه صاحب یه پسر میشیم دوست داریم اسمش رو بزاریم ساشا اما من اسم ساشا تو این لیستها ندیدم میخواستم بدونم ساشا اسم ایرانی هست یا نه آخه برام مهمه اسم پسرم ایرانی باشه درضمن برادر خانومم هم میخواد اسم بچش رو بزاره ساشا البته اون هنوز ازدواج نکرده اما از من بزرگتره خانومم بخاطر برادرش میگه اسم پسرمون نذاریم ساشا میخواستم نظر شما هم بدونم اگه کمکم کنید ممنون میشم فکر کنید به برادر کوچکترتون کمک کردید مرسی

پاسخ به این نظر
زهرا 2013/11/17 at 21:31

من الان سه ماهه باردارم و حس میکنم نی نیم پسر باشه و امیر صدرا رو دوس دارم
نظرتون چیه 😛

پاسخ به این نظر
محمد 2013/11/17 at 17:05

من و چوچم میخوایم اسم پسرمونو آیهان بزاریم 😀 جووووووووووووووووووووووونم آیهان 😛 فدات بشم من

پاسخ به این نظر
سمیرا.س 2013/12/05 at 00:43

اخی چ ذوقی کرده این اقا محمد 😛 با این ایهانش 😆 ایشالاه خدا واست نگه داره 😉

پاسخ به این نظر
فرهاد 2013/11/17 at 09:14

اسمای خوبی دارین ولی همش تکراریه! 🙄

پاسخ به این نظر
فاطی 2013/11/17 at 00:49

اسم پسر اولمو سالار گذاشتم.الانم دو قلو باردارم دخترو پسر.جنسم جوره اسمم جور نیست.ممنون میشم راهنمایم کنید…مرسی

پاسخ به این نظر
زهرازری 2013/11/26 at 00:14

به نظر من بذار سامان و سارا

پاسخ به این نظر
ناشناس 2013/11/16 at 09:57

😈 🙄 😳

پاسخ به این نظر
ساناز 2013/11/15 at 02:02

من یه پسر دارم اسمش سامیاره یه دختر میارم میذارم درسا قشنگن?

پاسخ به این نظر
نفس 2013/11/16 at 10:11

آره ساناز جون اسم هایی گفتی بسیار زیبان 😉

پاسخ به این نظر
درسا 2013/11/23 at 15:48

اسم من درسا است و اسم درسا را خيلي دوست دارم

پاسخ به این نظر
دنیا 2013/11/25 at 18:01

باباازخود راضی

پاسخ به این نظر
سمیرا.س 2013/12/05 at 00:49

س.دنیاجون منم باهات موافقم 😐

پاسخ به این نظر
سامیار 2013/11/15 at 01:57

قشنگیه اسم مهمه ولی معنیش مهم تره

پاسخ به این نظر
فرشت 2013/11/14 at 11:50

اسم های چرتی دارین

پاسخ به این نظر
نفیسه 2013/11/14 at 00:08

سلام نظرتون در مورد اسم محمد صادق چیه؟ 😥

پاسخ به این نظر
زهرازری 2013/11/26 at 00:18

یه کم واسه بچه سنگینه
بذار محمد هم شیکه هم قشنگ هم پرمعنا هم به قول دوستمون الگوی خوبیه واسه آینده ش

پاسخ به این نظر
تارا 2013/11/13 at 19:49

من اسم دختر آیلین وآیسان وپسر آرسان وآدرین را دوس دارم نظرتون را بگید لطفا!

پاسخ به این نظر
مهسا 2013/11/13 at 19:51

سلام تاراجون.اسمایی که انتخاب کردی قشنگن.اسم خودتم قشنگه عزیزم

پاسخ به این نظر
mahan 2013/11/13 at 00:52

BE NAZARE MAN ESME DOKHTAR HONAMI VA ASME PESAR SAMI 😆

پاسخ به این نظر
رها 2013/11/13 at 01:25

من میگم اسم دخترم بذاری سونامی! :lol:پسرم ک سامی خیلی بهم میان!!! 😉

پاسخ به این نظر
ramin 2013/11/12 at 14:28

اسم پسر پرهام اسم دختر آیسا
خوشله لایکککککککککککککککککککککککککککک 😆 😆 😛

پاسخ به این نظر
اریو 2013/11/09 at 21:21

😈

پاسخ به این نظر
هستي 2013/11/06 at 23:40

اسم اميرحسام.سيروان دوست دارم 😛

پاسخ به این نظر
ناشناس 2013/11/22 at 09:39

اسمای ترکیبی رو دوست نمی دارم.

پاسخ به این نظر
متین 2013/11/23 at 11:26

من هم اسم های دو تایی رو دوست ندارم . بچه بعدش 3 اسمی میشه 🙂 بعضی ها یکی از کلاماتو انتخاب می کنند بعضی ها کامل میگن اسمو به هر حال این نظر منه

پاسخ به این نظر
ناشناس 2013/11/06 at 14:20

اسم پسر حشمت
اسم دختر عظمت

پاسخ به این نظر
سما 2013/11/08 at 15:08

به نظر من اسم پسر امیر علی و شروین اسم دختر سو گل و عسل راستی نظر همه ی شما خوبه

پاسخ به این نظر
صبا 2013/11/06 at 00:20

من اسم همسرم ارتینه دوس دارم اسم پسرم ادرین باشه یل رادین

پاسخ به این نظر
زهرا 2013/11/01 at 20:04

من اسمه پسر سینا دوست دارم و اسمه دختر غزاله 😆

پاسخ به این نظر
غزاله 2013/11/26 at 22:03

ممنونم تا حالا کسی رو ندیده بودم اسم غزاله رو دوس داشته باشه کم کم داشتم نا امید میشدم…

پاسخ به این نظر
سمیرا.س 2013/12/05 at 00:56

ن عزیزم ناامید نباش 👿 ما باهاتیم 😐

پاسخ به این نظر
زهرا 2013/10/29 at 14:17

دیگه قدیمی شدن من فکر میکنم اگر اسم فرزندامونو نام اعمه بزاریم بعدن تو مدرسه ضایع بشن
😕

پاسخ به این نظر
غزاله 2013/11/26 at 22:08

خجالت بکش مگه اسم اعمه مسخرست حالا خوبه اسم خودتم اسم اعمه هستش…متاسفم به خاطر دیدگاه غلطت…

پاسخ به این نظر
zahra M 2013/10/28 at 17:32

به نظر من علی رضا و امیر علی اسم های قشنگی هستند.

پاسخ به این نظر
بهمن 2013/10/28 at 14:31

انیس خانم اسم خودتم خیلی خوشکله.

پاسخ به این نظر
آسیه 2013/10/28 at 13:19

به نظر من آرتین و آدرین اسمهای قشنگی هستند.

پاسخ به این نظر
انیس 2013/10/26 at 17:11

من ازدواج کنم بعد اسم پسرم را مهران و اسم دخترم را بهناز میزارم…….

پاسخ به این نظر
قربانعلی 2013/11/01 at 10:25

من ازدواج کنم اسم پسرم رو میزارم تهمتن و اسم دخترم رو میزارم کجاوه 😯 😆

پاسخ به این نظر
انیس 2013/10/26 at 17:05

من ازدواج کنم بعد اسم پسرم را مهران و اسم دخترم را بهناز میزارم……. <3

پاسخ به این نظر
نسیم 2013/10/26 at 14:38

شاهنامه اسامی بیشتری داره که خیلی زیبا و با معنی هستند اما این اسامی خیلی تکراری بودند ❓

پاسخ به این نظر
پانیذ 2013/10/22 at 14:58

ببخشید نیو شا اسم دختر هست اینجا نوشته شده ایا اسم پسر هم هست ❗

پاسخ به این نظر
مهسا 2013/10/22 at 08:46

نوید که اسم عربیه و از ریشه ی ن د ی چرا جزو اسامی اصیل فارسی گذاشتینش؟!!

پاسخ به این نظر
فردین 2013/10/14 at 12:22

باحال نبود 👿 👿

پاسخ به این نظر
فردین 2013/10/14 at 12:20

اسم ها همش قدیمی بئدن جدید نبود

پاسخ به این نظر
ناشناس 2013/10/13 at 12:50

بنیتا فقط یعنی دختر زیبا و بی همتای من

پاسخ به این نظر
جوجو 2013/10/08 at 16:01

نظرتون درمورده اسمه سنشیا چیه 🙄 🙄 🙄

پاسخ به این نظر
الهام 2013/10/08 at 01:34

چرا اسم “بارمان”رو ننوشتید، بارمان یعنی دارنده روح بزرگ، شخصی لایق و قابل احترام… این اسم از اسامی شاهنامه است و نام یکی از پهلوانان تورانی که در چند بیت از شاهنامه عینا ذکر شده است

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2013/10/08 at 10:55

اضافه شد ، ممنون

پاسخ به این نظر
ناشناس 2013/10/05 at 21:53

😕 👿

پاسخ به این نظر
اریانا 2013/10/05 at 19:38

این است تاریخ ما

پاسخ به این نظر
پارمیس 2013/10/05 at 15:11

اسامی ایرونی خیلی خوشگل هستند 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

پاسخ به این نظر
نگار 2013/10/05 at 10:01

مفت نمی ارزیدن

پاسخ به این نظر
p.a 2013/10/03 at 15:16

👿 👿 👿 👿 👿 👿 👿 👿 👿 👿 👿 👿 👿 👿 👿

پاسخ به این نظر
behrad 2013/10/03 at 12:12

چرا معنی اسم بهراد رو خط تیره زدید بهراد یعنی بهترین جوانمرد بهترین بخشنده ❗ اینم اضافه کنید

پاسخ به این نظر
نازنین 2013/09/27 at 22:06

خوب بود، پس چرا رادین نبود

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2013/09/28 at 13:11

اضافه شد / مرسی

پاسخ به این نظر
پریاومحمد 2013/09/27 at 16:16

پس چراپریاومحمدنبود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 🙁 😡 😐 😥 👿 😳 🙄

پاسخ به این نظر
ایران 2013/09/27 at 16:22

پریا که اسمه دختره محمد کجاش ایرانیه؟
واژه هامون با عربا یکی شده خواهشا اسم ایرانی رو با عربی یکی ندونین

پاسخ به این نظر
crist 2013/09/27 at 14:24

راستش نمیشه از رو این اسما یه اسم باحال واسه بچه پیدا کرد یا جالب نیستن یا زیادی تکرارین شرمنده ولی زیاد خوب نبود 🙁 🙁

پاسخ به این نظر
ویشکاه 2013/09/26 at 22:17

😀 اسم حامی خیلللللللللللللللللللی باحله

پاسخ به این نظر
ناشناس 2013/09/26 at 10:39

اسم نانا قشنگ است 😛 اره

پاسخ به این نظر
ناشناس 2013/09/25 at 20:23

➡ بد

پاسخ به این نظر
ناشناس 2013/09/25 at 20:21

😡 jjjyuvfg

پاسخ به این نظر
rasool 2013/09/25 at 19:07

عالي بود هركسي ميگه بد بود مال خودش ميگه بد بود مگه نه بچه ها 😆 😆 😆 😆 😆 😆 🙄

پاسخ به این نظر
مها 2013/09/25 at 17:21

خوشم نیومد…فقط پارساش خوب بود :- 🙁

پاسخ به این نظر
ناشناس 2013/09/24 at 11:02

😆

پاسخ به این نظر
ترانه 2013/09/24 at 09:59

😯 شکلک ها خیلی قنگ هست

پاسخ به این نظر
ترانه 2013/09/24 at 09:56

خو ب است 😛 قشنگ است

پاسخ به این نظر
ترانه 2013/09/24 at 09:54

اسم ها ی ان خیای قشنگ است :mrgreen:

پاسخ به این نظر
ناشناس 2013/09/24 at 09:45

🙄 ززززززززززززززززززززززززززززززززس

پاسخ به این نظر
الهه عشق 2013/09/21 at 13:56

اسمهاتون خیلی خوب بود…….اگه اسم دوقلو هم میذاشتین عالی میشد…. 😉

پاسخ به این نظر
ali daryaie 2013/09/18 at 03:00

اسم فقط یاشار و یاسان 😯

پاسخ به این نظر
جعفر 2013/09/20 at 19:12

فقط اسم خودم

پاسخ به این نظر
یلدا 2013/09/17 at 13:10

من موندم بین اسمهای رهام-رادین-بردیا-آروین-سپنتا کدومشون رو انتخاب کنم. 😀 ❓

پاسخ به این نظر
المیرا 2013/09/20 at 19:09

سبندا خیلی قشنگه

پاسخ به این نظر
محمد 2013/09/24 at 13:49

بردیا 😀

پاسخ به این نظر
ایشا 2013/10/03 at 08:06

یلدا جان به نظر من بردیا قشنگه. :mrgreen:

پاسخ به این نظر
یلدا 2013/09/17 at 13:02

خوب بود 😕

پاسخ به این نظر
یکتا 2013/09/16 at 16:47

من عاشق اسمهای ایرونیم… واقعا قشنگن
هنو امان نشدم ولی قراره واسه نینی ک میخواد 4 یا 5 سال دیگه بیاد اسم انتخاب کنم

پاسخ به این نظر
پارسا 2013/09/15 at 20:49

اسم فقط پارسا 😆

پاسخ به این نظر
فاطمه عبادی 2013/09/14 at 14:51

خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی عالی

پاسخ به این نظر
فاطی 2013/09/14 at 14:42

یسنا خیلی عالی

پاسخ به این نظر
کسری 2013/09/13 at 16:09

عشق است کسری 😀

پاسخ به این نظر
هستي 2013/09/13 at 01:05

خووووووووووب بود مرسيييييييييي 😀

پاسخ به این نظر
ارمیا 2013/09/12 at 16:32

اصلاخوب نبود

پاسخ به این نظر
matin 2013/09/12 at 16:10

پس چرا متین نبود .؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2013/09/12 at 18:41

اسم متین دارای ریشه عربی است

پاسخ به این نظر
cyrus 2013/09/21 at 15:06

چطور متین عربیه ولی حسن پارسیه ❓

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2013/09/21 at 15:38

اصلاح شد

پاسخ به این نظر
یکتا 2013/09/16 at 16:44

من اسم آرتان رهام متین آرتا کسری رو خیلی دوس دالم..
اسم متین خیلی شیکه

پاسخ به این نظر
pardis 2013/09/10 at 18:04

they are very good

پاسخ به این نظر
safaie 2013/09/10 at 17:59

خیللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللی بدبود.مرسی ازاسم های بدتون

پاسخ به این نظر
زسط 2013/09/09 at 13:42

گند

پاسخ به این نظر
ارسلان 2013/09/06 at 17:38

خوبه مرسی

پاسخ به این نظر
ghaal 2013/09/03 at 10:30

kheyli khoob bood.misi

پاسخ به این نظر
شبیر 2013/09/02 at 01:18

bar hasbe tasadof esme,yek nafare dige,mesle man ast.
esmhaye ghabele tavajohi bod, vali mitavanest,bishtar tozih dahad,
manande:yazgerd-padeshahe sasani bade jange iran va room

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2013/09/03 at 18:33

اسامی پادشاهان ایرانی بخش جداگانه دارد، در سایت جستجو کنید

پاسخ به این نظر
شبیر 2013/09/02 at 00:59

خوب بود خیلی عالی

پاسخ به این نظر
ماهان 2013/08/31 at 11:51

عالی

پاسخ به این نظر
ماهان 2013/08/31 at 11:47

فقط کورش

پاسخ به این نظر
ماهان 2013/08/31 at 11:41

نورا جون موافقم عشق من فقط کورش هرکی موافق اعلام کنه

پاسخ به این نظر
نورا 2013/08/31 at 03:06

دوست داشتم،مخصوصا اسم هایی که به کیانی ها ربط داشتن بعضی هاشون اسم های شخصیت های شاهنامه بودن من نمیخوام باور کنم که شاهنامه یه افسانه هست شما چی میگین!؟!

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2013/08/31 at 09:36

همینطوره، چون دور از ذهن نیست آن دوران به آن شکل

پاسخ به این نظر
ماهان 2013/08/31 at 11:55

شرمنده ها چی دوراز ذهن نیست

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2013/08/31 at 12:37

وجود پهلوان هایی در قدیم به همان تشبیهات شاهنامه

پاسخ به این نظر
navaz 2013/08/29 at 09:38

خیلی بد بودن

پاسخ به این نظر
رضا 2013/08/24 at 17:39

ایران توی لیست نبود! ایران هم اسم پسرانه است.

پاسخ به این نظر
sam 2013/08/22 at 17:32

bad nabod

پاسخ به این نظر
پری 2013/08/06 at 23:56

اسم های ایرانی رو خیلی دوست دارم

پاسخ به این نظر
بهنازم 2013/08/03 at 23:24

ای ای بدک نبود……………………………………………..

پاسخ به این نظر
mehrzad 2013/08/25 at 02:28

مهرزاد پسر سورنا دختر

پاسخ به این نظر
ترا نه 2013/09/24 at 09:48

😀 خو ب است

پاسخ به این نظر
ترانه 2013/09/24 at 09:58

❓ چرا

پاسخ به این نظر
من وحید هستم از شمال 2013/07/31 at 13:31

اقا هومن من وحید هستم لطفان زنگ بزنید 09147504736

پاسخ به این نظر
هومن 2013/07/31 at 00:24

بسیار عالی و پسندیده است ما ایرانی هستیم من خودم اسمم ایرانی هست کاکو جون.

پاسخ به این نظر
ahmet 2013/07/29 at 00:11

Best name

پاسخ به این نظر
هستی 2013/07/27 at 14:41

چون عشق خودم اسمش مجیداسم مجیدبهم ارامش میده

پاسخ به این نظر
shiva 2013/07/25 at 12:29

خیلی خوب بود ممنون

پاسخ به این نظر
عسل 2013/07/24 at 18:35

عالیست ولی شما یه اسم بگیئ تا به یسنا بیاد

پاسخ به این نظر
الینا 2013/07/18 at 14:08

همش هم اسم پسر نبود بعضی هایش مانند فرناز و ستایش اسم دختر بود

پاسخ به این نظر
پریسا 2013/07/16 at 22:51

اسمهای اصیل بسیار عالی هستنداسم می تواند زندگی انسان را عوض کند پس در انتخاب نام بسیار باید دقت شود

پاسخ به این نظر
شهنام 2013/07/12 at 16:52

سلام با خسته نباشی ببخشید تمنا یا اهورا در ثبت واحوال پذیرش داره یانه لطفا به ایمیلم بفرستید /منتظرم/

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2013/07/12 at 19:13

دوست عزیز در این مورد اطلاعی نداریم، بهتره زمانیکه که مراجعه میکنید به ثبت احوال جویا شوید
پیشنهاد میکنیم چند اسم را انتخاب کنید ، که اگر اولی پذیرفته نشد، اسم بعدی را اعلام کنید

پاسخ به این نظر
زینب 2013/07/15 at 21:12

سلام.اسم بچه ی دوستم اهورا هستش.یعنی ثبت احوال قبول کرده دیگه:-)

پاسخ به این نظر
پریسا 2013/07/16 at 22:44

بله اسم اهورا در ثبت احوال ثبت شده است

پاسخ به این نظر
مائده 2013/07/09 at 16:21

بیشنهادمن اینه که به جای حروف اسامی رو به دسته بندی های یک نقطه دونقطه سه نقطه و…تقسیم کنی.

پاسخ به این نظر
فریماه 2013/07/08 at 20:52

بچه ها با حرف ف

فریاد تو ثبت واحوال پذیرش داره یانه لطفا به ایمیلم بفرستید

پاسخ به این نظر
ترنم 2013/07/08 at 01:28

اول از همه درووووووووووود خسته نباشيد شايد به اين اميد بشه كمي ار اصالتمون روحفظ كنيم من نميگم عربي حرف زدن يااسم گذاشتناي عربي بده اما براي خودشون بهتره نه ما ماهم زبان پارسي روداريم هم اسماي ايراني
موفق باشيد

پاسخ به این نظر
پرنیا 2013/07/01 at 14:42

مارال

پاسخ به این نظر
مهسا 2013/06/29 at 17:54

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخیلی بدبود

پاسخ به این نظر
آتریسا 2013/06/20 at 00:28

اسم آرتان ، آتام ، شروین ،آرتین،آتردین ، سامیار،کیان،کیارش،آرشام،آرشاویر،آرشان، قشنگن

پاسخ به این نظر
محسن 2013/06/17 at 17:44

شناسنامه ي پسرم رو به نام كوروش گرفتم افتخارميكنم به اين اسم وميدونم پسرم هم به اين اسم افتخارخواهد كرد.از آسموني تشكرميكنم براي مشاوره اي كه بهم داد

پاسخ به این نظر
nahid 2013/06/16 at 18:35

salam chera esme hotan mani nadareyani ..chi

پاسخ به این نظر
محسن 2013/06/16 at 12:41

كوروش جدااز اينكه اسم اولين پادشاه ايرانه چه معني داره? يعني معني لغت كوروش چيه?

پاسخ به این نظر
سياوش ياشى 2013/06/16 at 03:15

اسم منم بود،هوووووورررررراااااا:-)
اسم ها كم بود،

پاسخ به این نظر
ناشناس 2013/06/16 at 11:01

اسم توکه عالیه میشه یه نظری بهم بدی؟اسم رادوین چطوره؟

پاسخ به این نظر
محسن 2013/06/15 at 16:40

لطف ميكنيد چندتااسم كه ازشخصيتهاي بزرگ گرفته شدن نام ببريد?

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2013/06/15 at 17:20

به زودی نام های پادشاهان و بزرگان تاریخ ایران را در بخشی جداگانه قرار خواهیم داد
سپاس

پاسخ به این نظر
محسن 2013/06/15 at 13:19

خاهش ميكنم براي فرزندانتان اسم هاي ايراني انتخاب كنيد_ائمه درجايگاه خودشان محترم اماحتي پيامبراسلام فرمودند براي كودكانتان مطابق بافرهنگ وزبانتان نام بگذاريد

پاسخ به این نظر
محسن 2013/06/15 at 13:10

پسرم امروز به دنيامياد اماهنوز براي اسمش دودلم_ بين كوروش و آرش وسهراب موندم به نظرتون كدوم قشنگتره?

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2013/06/15 at 13:19

کوروش

پاسخ به این نظر
محسن 2013/06/15 at 16:35

ميشه چندتااسم كه از شخصيتهاي بزرگ گرفته شدن نام ببريد?

پاسخ به این نظر
فهیمه 2013/06/16 at 10:59

آرش خیلی قشنگه اینو انتخاب کنین

پاسخ به این نظر
mo hamed 2013/06/13 at 10:51

فريال اسم دختره گوز زوك

پاسخ به این نظر
لاله 2013/06/13 at 10:50

اسم ایدین نیست

پاسخ به این نظر
mo hamed 2013/06/13 at 10:49

هادي گو نخور

پاسخ به این نظر
mo hamed 2013/06/13 at 10:37

حالم به هم خورد

پاسخ به این نظر
فهیمه 2013/06/11 at 11:33

مرسی از مهمون نوازیتون

پاسخ به این نظر
فهیمه 2013/06/10 at 10:53

سلام من قصد دارم مادر بشم اما نمیدونم چه اسمی رو باید برای فرزندم انتخاب کنم راهنمایی میخام

پاسخ به این نظر
نويد 2013/06/07 at 15:35

سلام بدنبودمتوسط بودمرسي

پاسخ به این نظر
سنا 2013/06/03 at 14:04

فریال اسم دختره 🙂

پاسخ به این نظر
فاطي 2013/06/02 at 22:38

فريال اسم دختره يا پسر؟!
معني اسم فريان چيه؟!

پاسخ به این نظر
عزت 2013/06/02 at 00:39

من افتخار میکنم ایرانیم از اسمهای مبارکه امامان هم استفاده کنین ممنون

پاسخ به این نظر
صوفیا 2013/05/29 at 13:24

اینم با ف
فرامرز يکي از شخصيتهاي شاهنامه
235 فرامین از پادشاهان ساسانی
236 فَربُد به معني راست و درست
237 فرجاد عالي
238 فرخ شاد
239 فرخزاد شاد به دنيا آمده
240 فرداد
241 فردوس بهشت
242 فردين
243 فرزاد تولد باشکوه
244 فرزام لایق و شایسته
245 فرزان عاقل
246 فرزين دانا
247 فرزین نامی ایرانی
248 فرشاد شاد
249 فرشيد
250 فرمنش از پادشاهان ايراني در گرجستان
251 فرناز بالا
252 فَرَه وَشی سمبول ملی ایرانیان همان فَرَوَهَر است
253 فرهاد نام بسیاری از شاهان ایرانی – فرهاد عاشق شیرین
254 فرهنگ فرهنگ
255 فرهود پسر زیبا
256 فرود يکي از شخصيت هاي شاهنامه
257 فرورتیش دومین پاشاه ماد در بیستون نیز نامش هست
258 فَرَوَهَر نماد مقدس انسان بالدار از دوره ما قبل زرتشت – جواهر
259 فريبرز يکي از شحصيت هاي شاهنامه
260 فريد منحصر بفرد
261 فريدون يکي از شخصيت هاي شاهنامه
262 فریان نام یکی از شاهان گذشته
263 فيروز پيروز، پيروزي

پاسخ به این نظر
صوفیا 2013/05/29 at 13:23

سلام بابا هادی اینم اسم اصیل با {ه}
هُرمُز نام بسیاری از شاهان ایران
332 هژير یکی از پهلوانان ایرانی
333 هوتن
334 هوشمند دانا
335 هوشنگ يکي از شخصيتهاي شاهنامه
336 هوشيار دانا
337 هومان پسر ویسه و برادر پیران
338 هومان يکي از شخصيتهاي شاهنامه
339 هومن نيک انديش
340 هيتاسب از فرمانده هان داریوش بزرگ
341 هيراد ظاهر سالم و زیبا
342 هيربد روحانی گذشته ایران در زمان زرتشت

پاسخ به این نظر
صوفیا 2013/05/29 at 13:19

اینم 349 اسم اصیل تقدیم به هرکی که دنبال اسم اصیل میگرده با معنی اشکان بنيانگذار سلسله اشکانيان
2 افشار شريک، معاون، رفيق
3 ائیریه من ایران منش در روزگار ساسانی
4 اخـگر پاره آتش
5 ادیشه نامی پهلوی – از سرداران کورش بزرگ
6 اَرتاریا پسر خشایارشاه
7 اَرتامن از متحدین داریوش بزرگ بر ضد مغ دروغین
8 اَرتاوند فرمانده ناوگان خشیارشا
9 اَرتَبرزین در اوستا یعنی برترین راستی – سرداری هخامنشی
10 اَرتَمَن یکی از سرداران ماد در روزگار کوروش
11 اَرتور در کتاب ماتیکان هزاردستان از برزگان بوده است
12 اردا نام کشیشی در زمان ساسانیان
13 اردشیر بنیانگذار سلسله ساسانیان – اردشیر بابکان
14 اردلان
15 اردوان نام شاهان پارتی و برادر داریوش اول
16 اَردین راستین و بزرگوار
17 اَرزین فرمانده امپراتوری ایران در حمله اسکندر گجستک
18 ارژنگ يکي از شخـصيت هاي شاهـنامه
19 ارسلان شير
20 اَرسیما نماینده داریوش سوم برای گفتگو با سکندر ملعون
21 ارشام نام پدر بزرگ داریوش بزرگ
22 ارشاما نام پدر بزرگ داریوش اول
23 ارشان شاهزاده در نزد ایرانیان و فرزند اردشیردوم
24 ارشک نام اولین پادشاه سلسله اشکانیان
25 ارشکان کنيه فرهاد دوم و اردوان دوم شاهنشاه اشکاني
26 ارشيا تخـت
27 اسفنديار يکي از شخصيتهاي شاهنامه
28 اشاداد کسی که از راستی و نیکی سود جسته است
29 اشتوکان نامی اوستایی و رقیب زریر
30 اشکان شاهان سلسله اشکانیان
31 افشين نام سردار ايراني
32 اميد آرزو
33 امير شاه
34 اُمید در پهلوی اُمیت – از نویسندگان دینکرد زرتشتیان
35 انوش جاودانه
36 انوشیروان نام پادشاه دادگستر ایران
37 اوتانا هم پیمان داریوش اول
38 اوراش فرزند کوچک اردشير شاهنشاه ايران
39 اُورداد از سرداران کوروش بزرگ
40 اُوَرَش پسر اردشیر سوم
41 اورنگ ادراک
42 ايرج نام يکي از شخصيتهاي شاهنامه
43 آئیریک نیای یازدهم زرتشت
44 آئین کیش – راه و روش
45 آئین گُشنَسب سپهبد ایرانی در نبرد با بهرام چوبینه
46 آبتين يکي از شخـصيت هاي شاهـنامه، پدر فريدون
47 آپاسای منشی شاهنشاه شاپور یکم ساسانی
48 آتروپات سردار ایرانی که والی آذربایجان بود – سردار داریوش
49 آتروترسه پسر اسفندیار
50 آترونوش آذرنوش – پاکدین زرتشتی
51 آترين نام يکي از پادشاهان خوزستاني در زمان داريوش بزرگ
52 آتـش آتـش
53 آذين نام فرمانده لشگر بابک خـرمدين، تـزيـين و آرايش
54 آراد نام فرشته اي
55 آرام ساکت
56 آرآسب نام کورش اول
57 آرتاباز نام فرمانده ارشد گردونه هاي کورش بزرگ
58 آرتاپارت نگهبان ویژه کوروش بزرگ
59 آرتام یکی از والی های شهنشاهی کوروش بزرگ
60 آرتامن از همپيمانان داريوش بزرگ در براندازي برديا
61 آرتان نام پدر زن داريوش کبـير
62 آرتين نام هفتمين پادشاه ماد
63 آرش نام قهرمان وطن پرست ملی ایران
64 آرشام بسيار نيرومند، پدر بزرگ داريوش کبـير
65 آرمان هـدف
66 آرمين يکي از شخـصيت هاي شاهـنامه
67 آروکو فرزند کوروش هخامنشی
68 آريا نام فرمانده ارتش کورش بزرگ در جنگ کوناکزا
69 آرياداد برخواسته از نسل آريا – داده شده آريايي
70 آريامس آرياي بزرگ – از شاهزادگان سغد در زمان اسکندر گجستک
71 آريامنش داراي خلق و خوي آريايي، نام پسر داريوش
72 آريامهر دارنده مهر – از سرداران داريوش سوم
73 آريانا منسوب به نژاد و قوم آرين يا آريايي
74 آرين مربوط به نژاد آريا
75 آريوداد ايرانداد اوستا
76 آريومهر از سرداران داريوش سوم
77 آریابد نگهبان و سردار سرزمینهای آریایی
78 آریاراد پسر آریامنش پادشاه کپدوکیه
79 آریارمن از نخستین پادشاهان ایران در 2600 سال پیش – نیای داریوش
80 آریاز راهنما و راهبر – نامی اوستایی
81 آریانا متعلق به نسل آریا
82 آزاد آزاد
83 آويژه خاص و خالص، پاک و پاکيزه
84 آيوت يکي از بهدينان در فروردين يشت
85 آیوت یکی از بهدینان زرتشتی
86 بابک بابک خرمدين تنديس وطن پرستي ايرانيان
87 باتیس ازسرداران داریوش سوم در حمله اسکندر گجستک
88 باربَد نوازنده و رامشگر مشهور خسرو پرويز شاهنشاه ساساني
89 بامداد پدر مزدک – آغاز صبح
90 بامشاد نام نوازنده نامي دوران ساسانيان
91 بامين
92 باوَند از سپهبدان مازندران
93 برتهم از سرداران نامي ايران
94 برديا – برديه نام يک شاهزاده(برادر کمبودجيه پسر کوروش)ر
95 برزن نام پهلوان ايراني، نام پسر گرشاسب
96 برسام به معنای آتش بزرگ – از سردارن يزدگرد شاهنشاه ساساني
97 برنا جوان
98 بروز بلند بالا، نام پسر سهراب
99 بروسا پدر بهرام – از موبدان یزد
100 بزرگمهر يکي از شخصيتهاي شاهنامه
101 بَستام برادر زن هرمز چهارم ساسانی
102 بکتاش شاه خوارزم
103 به آئين به دين
104 به رَوِش نیکترین راه – بهترین انتخاب زندگی
105 بهبد نگهبان
106 بهداد نیک آفریده شده
107 بهراد
108 بهرام مريخ، يکي از شخصيتهاي شاهنامه
109 بهرنگ رنگ نيک
110 بهروز روز خوب و نيک
111 بهزاد کسي که به نيکي زاده شده
112 بهمن يازدهمين ماه ايراني، نام يکي از شخصيت هاي شاهنامه
113 بهمنش داراي مش و کردار شايسته
114 بهنام مشهور
115 بهنود نام شاهان هند
116 بيارش کي بيارش – همان آرمين شاهنامه
117 بيژن يکي از شخصيتهاي شاهنامه
118 بیارش کی بیارش – همان آرمین شاهنامه
119 پاپَک دبير انوشه روان دادگر و بنيانگذار شاهنشاهي ساساني
120 پارديک پدربزرگ ساسان بنوشته کتيبه کعبه زرتشت
121 پارسا ايراني، مقدس
122 پاشا نامي آذري به معناي پروردگار
123 پِدرام نبيره سام – بدرود – شادباش
124 پِرشان از نامهاي اوستايي به معني رزمجو
125 پرهام از نامهاي ايران باستان – تازي شده اش ابراهيم
126 پرويز يکي از شخصيت هاي شاهنامه
127 پژمان
128 پهلبد آهنگساز دوران خسرو پرويز ساساني
129 پوریا از پهلوانان ایران زمین
130 پوژمان آرزو
131 پولاد نام يکي از پهلوانان ايراني در زمان کيقباد
132 پويا جستجو، جويا
133 پویان جستجو کننده راستی و درستی
134 پيام پيام
135 پيروز يکي از شخصيتهاي شاهنامه
136 پيروزان نام برادر شاپور اول
137 پيمان قبول
138 تنسر بزرگ روحاني زرتشتي که اوستا را گرد آوري کرد
139 تهماسب يکي از شخصيت هاي شاهنامه
140 تهمتن بزرگ پيکر و دارنده اندام نيرومند
141 تهمورث نام يکي از شاهان ايراني
142 تورج يکي از شخصيت هاي شاهنامه
143 تورک پسر شیدسب پادشاه زابلستان از نوادگان جمشید شاه
144 تيرداد پادشاه رمنستان- پادشاه اشکاني
145 تيگران از سرداران نامي خشيارشا – پادشاه ارمنستان
146 تيمور
147 تیران پسر اردشیر سوم پادشاه اشکانی ارمنستان
148 جاماسب حکیم و فیلسوف ایرانی و داماد زرتشت اسپنتمان
149 جاويد ابدي
150 جمشيد سومین شاه پیشدادی در حدود 6000 سال پیش
151 جهاندار دارنده جهان
152 جهانشاه شاه جهان
153 جهانگير فاتح جهان – پسر رستم زال
154 جوبان از شخصیت های شاهنامه
155 چوبین کنیه بهرام سپهسالار ارتش هرمزد انوشیروان ساسانی
156 حامي مدافع
157 خداداد هديه اي از طرف خدا
158 خسرو در اوستا به معني نيکنام – شاهنشاه ساساني
159 خشايار شاهنشاه ایران و فرزند داریوش بزرگ
160 داتام فرمانده ایران در کاپادوکیه
161 دادمهر فرستاده شهر از طرف فرشته مهر
162 داديه
163 دارا نهمين پادشاه کياني – پسر رستم – داريوش – ثروتمند
164 داراب يکي از شخصيتهاي شاهنامه
165 دارمان خسرو پرویز شاه ایران
166 داريوش نام يکي از شاهان هخامنشي
167 داریو از پادشاهان ایرانی در زمان پایان دوران سلوکیان
168 داریوش شاه شاهان – شاههنشاه بزرگ تاریخ ایران
169 دانوش ديانوش دوانوش – دارنده جاودانگي
170 دانین از خاندانهای ایرانی
171 دیااکو پادشاه ماد ایرانی
172 راتين رادترين-با داد و دهشترين-از سرداران ارشير دوم
173 رام برزین پیشکار دربار انوشیروان دادگر
174 رامبد
175 رامتين نوازنده معروف زمان ساسانيان
176 رامين از فرزندان کيخسرو و برادر رامي
177 رایش پسر زادشم
178 رتوشتر برادر بزرگ اشو زرتشت
179 رخشان درخشان
180 رسام نام پيکرنگار بهرام گور شاهنشاه ايران
181 رستان يکي از شخصيت هاي شاهنامه
182 روزبه در پهلوي روژوه- وزير بهرام شاهنشاه ساساني
183 روشاک از سرداران ايراني در جنگ با اسکندر گجستک
184 ریوشاد نامی ایرانی
185 زال يکي از شخصيتهاي شاهنامه ( پدر رستم )ر
186 زامياد
187 زرتشت نام يک پيامبر
188 زند
189 زوپير همپیمان داريوش بزرگ که گوش و بيني خود را در فتح بابل بريد
190 ژوبین پسر کیکاووس
191 ژوپين نام فرزند کيکاوس
192 ساسان بنيانگذار عهد ساساني
193 سالار رهبر
194 سام پدر بزرگ رستم
195 سامان خانه، سامان
196 سامي بالا مقام
197 ساميار از نامهاي کهن زرتشتي ايران
198 سپنتا نامی مقدس در ایران باستان
199 سپند مهر در اوستا سپنته میتر – قاتل خشایارشا
200 سپهر آسمان
201 سپهرداد در اوستا سپیتریدات – داده خداوند
202 سپیتا از درباریان آستیاگ ماد
203 سروش گوش دادن به صدای وجدان – پیک ایزدی در دین بهی
204 سنجر شاهزاده
205 سهراب تابش سرخ – پسر زال
206 سورنا رهبر نظامیان ایران در زمان اشکانیان
207 سيامک مرد سياه مو – پسر كيكاووس
208 سياوش يکي از شخصيت هاي شاهنامه
209 سیاوش فرزند کيکاوس – شخصيت اسطوره اي ايرانيان
210 سینا در اوستا سَئنا – از پیروان زرتشت
211 شاپور يکي از شخصيت هاي شاهنامه
212 شاه بهرام نام زرتشتیان امروزی – نام بهرام گور
213 شاهرخ صورت شاه
214 شاهکام خواست شاه
215 شاهين سردار بزرگ خسرو پرويز از خاندان وهمنزاد
216 شايا سزاوار
217 شايان سزاوار
218 شایگان مرد بزرگ
219 شروین از شاهان باوندی
220 شهاب ستاره دنباله دار
221 شهباز شاهين دربار
222 شهداد داده شده از شاه
223 شهرام نام پادشاهي
224 شهرداد هديه شهر
225 شهروز وزير شاهنشاه شاپور
226 شهرود رودي بزرگ
227 شهروی چهره شاهانه – از موبدان ساسانی
228 شهريار شاه
229 شهيار دوست شاه
230 شيراک پدر هرمزد – نگارنده کعبه زرتشت
231 شیروان از شاهان شیروانی ایران
232 شیروی از شاهان ساسانی
233 عماد اعتماد
234 فرامرز يکي از شخصيتهاي شاهنامه
235 فرامین از پادشاهان ساسانی
236 فَربُد به معني راست و درست
237 فرجاد عالي
238 فرخ شاد
239 فرخزاد شاد به دنيا آمده
240 فرداد
241 فردوس بهشت
242 فردين
243 فرزاد تولد باشکوه
244 فرزام لایق و شایسته
245 فرزان عاقل
246 فرزين دانا
247 فرزین نامی ایرانی
248 فرشاد شاد
249 فرشيد
250 فرمنش از پادشاهان ايراني در گرجستان
251 فرناز بالا
252 فَرَه وَشی سمبول ملی ایرانیان همان فَرَوَهَر است
253 فرهاد نام بسیاری از شاهان ایرانی – فرهاد عاشق شیرین
254 فرهنگ فرهنگ
255 فرهود پسر زیبا
256 فرود يکي از شخصيت هاي شاهنامه
257 فرورتیش دومین پاشاه ماد در بیستون نیز نامش هست
258 فَرَوَهَر نماد مقدس انسان بالدار از دوره ما قبل زرتشت – جواهر
259 فريبرز يکي از شحصيت هاي شاهنامه
260 فريد منحصر بفرد
261 فريدون يکي از شخصيت هاي شاهنامه
262 فریان نام یکی از شاهان گذشته
263 فيروز پيروز، پيروزي
264 كامبيز یا کمبوجیه یا کامبوزیا فرزند کورش بزرگ
265 كامران موفق
266 كوروش بنيانگذار شاهنشاهي و حقوق بشر جهان
267 كيان ستاره
268 كيخسرو از شاهان پیشدادی – فرزند سیاوش- نوه کیکاوس
269 کارن فرزند کاوه – شخصیت ایرانی در شاهنامه- یکی از خاندانها
270 کارین از خاندانهای اصیل ایرانی همان کارن
271 کامشاد آرزوي شاد
272 کاميار موفق
273 کاوه يکي از شخصيت هاي شاهنامه
274 کاووس يکي از شخصيت هاي شاهنامه
275 کُردان پسر مرزبان
276 کسرا يکي از شخصيت هاي شاهنامه
277 کورس
278 کورش بنيانگذار سلسله هخامنشي در ايران
279 کوشا کوشنده، سخت کوش
280 کيا شاه، مدافع، محافظ
281 کيارش دومين پسر کيغباد- پسر کي اپيوه
282 کيان شاهان
283 کيانمهر کيامنش – کيافر – کيانزاد
284 کيانوش برادر فريدون شاه پيشدادي
285 کيخسرو يکي از شخصيت هاي شاهنامه
286 کيقباد يکي از شخصيت هاي شاهنامه
287 کيوان جهان
288 کيومرث يکي از شخصيت هاي شاهنامه
289 کی آرمین پسر کی قباد
290 کیازند نامی ایرانی
291 کیوان پسر موبد سروش
292 کیومهر نامی ایرانی
293 گباد يکي از شخصيتهاي شاهنامه
294 گشتاسب از شاهان ایران باستان
295 گودرز پسر گیو
296 گيو يکي از شخصيتهاي شاهنامه
297 لُهراسب پسر کیخسرو شاه کیانی
298 ليشام از وطنپرستان ديلمي
299 مازيار از سرداران مادي کورش بزرگ – ماه یزد یار – همسنگر بابک
300 ماکان
301 مانی نقاش دوره ساسانی که دعوی پیغبری کرد
302 مزدک از نامهاي دوران هخامنشي – آفريننده مزدا – آئین آورنده مزدکیان
303 مكابيز نام ایرانی
304 منوچهر يکي از شخصيتهاي شاهنامه
305 مهبد
306 مهراب پادشاه ايراني در کابل و پدر رودابه
307 مهراب يکي از شخصيتهاي شاهنامه
308 مهراشك نام ایرانی
309 مهران همان ميتران پهلوي – از خاندانهاي اصيل ساساني
310 مِهربُد نامی از دوره هخامنشی
311 مهرداد هديه آفتاب
312 مهرزاد نوزاد آفتاب
313 مهرساد نام ایرانی
314 مهرک نام شاپور اول
315 مهرنگ رنگ آفتاب
316 مهيار يکي از شخصيتهاي شاهنامه
317 ميلاد تولد
318 نامدار مشهور
319 نامور مشهور
320 نرسي از شاهان ساسانی
321 نريمان يکي از شخصيتهاي شاهنامه
322 نميا کوچک
323 نوري روشنايي
324 نوشزاد بشادي زائيده شده
325 نويد خبر خوش
326 نيوتيش برادر کوچک اشو زرتشت
327 نيوتيش برادر کوچک اشو زرتشت
328 نيوشا شنونده
329 نیکا نام رودخانه ای در ایران
330 نیما از دانشمندان ایرانی
331 هُرمُز نام بسیاری از شاهان ایران
332 هژير یکی از پهلوانان ایرانی
333 هوتن
334 هوشمند دانا
335 هوشنگ يکي از شخصيتهاي شاهنامه
336 هوشيار دانا
337 هومان پسر ویسه و برادر پیران
338 هومان يکي از شخصيتهاي شاهنامه
339 هومن نيک انديش
340 هيتاسب از فرمانده هان داریوش بزرگ
341 هيراد ظاهر سالم و زیبا
342 هيربد روحانی گذشته ایران در زمان زرتشت
343 وارتان یکی از شاهان ایران
344 ورجاوند نورانی – مقدس – دارای احترام
345 ورشاسب
346 وَندا امید – آرزو – سپهبد تبرستان
347 وَهرام نامی پهلوی – همان بهرام
348 ویسپار هم پیمان داریوش بزرگ در براندازی مغ دروغین
349 ياشار نامي آذري – بمعني جاويد

پاسخ به این نظر
صوفیا 2013/05/29 at 13:08

اسم هاوش نیست . اسای زیبای دیگه ای هم هست ولی با این حساب ممنون

پاسخ به این نظر
فاطمه 2013/05/27 at 19:08

خیلی خوب بودن

پاسخ به این نظر
یسنا 2013/05/27 at 14:47

سلام من مامانم داره برایم یک نی نی میاورد که ان هم بسر است الان مامانم 6 ماهش است و بچه ی مان 3 ماه دیگر به دنیا میاید یعنی در ماه شهریور به دنیا میاید تورا خدا در انتخاب اسم به من کمک کنید چون چیز دیگری نمانده هرچه زود تر باید ایم انتخاب کنیم . و لطفا اسم های زیبا تری بگذارید.

پاسخ به این نظر
Nafass 2013/05/17 at 18:15

Essmha bessiar ghashang & mohemtar az hameh poor mani boodand ..MerC

پاسخ به این نظر
Mahsa m 2013/04/27 at 17:00

اسمای قشنگی بودن بد نبودن….. من که خوشم نیومد سلیقه ها فرق داره با این حال خیلی ممنونم..!!!!

پاسخ به این نظر
Arash 2013/05/03 at 15:34

man ham ba shoma movafegham

پاسخ به این نظر
faraz 2013/04/22 at 22:00

اسم ما هم که نیست

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2013/04/24 at 14:38

ممنون اضافه شد .

پاسخ به این نظر
یگانه جون 2013/04/01 at 21:36

خوب بود

پاسخ به این نظر
دلسا 2013/03/27 at 19:24

اوق اه اه خیلی بدبود

پاسخ به این نظر
faraz 2013/04/22 at 22:02

تو نمیفهمی عزیز

پاسخ به این نظر
الناز2 2013/03/17 at 19:21

یه ذره بروز باشین.ولی مرسی

پاسخ به این نظر
میترا 2013/03/14 at 16:41

من یه پسر توراه دارم منوتوانتخاب اسم کمک کنین

پاسخ به این نظر
حسیب خادم 2013/02/08 at 14:50

نام برای مدرسه میشه پست کنین ؟!!! لطفاً

پاسخ به این نظر
اتبین 2013/01/29 at 18:17

تا اون جا که ما سنمون کشیده تو هر دایرة المعارفی که دیدم اسم خودم یعنی آتبین رو نوشته بود ابتین رو هم نوشته بود به آتبین مراجعه کنید ممنون میشم اگه متن خودتون رو ویرایش کنید

پاسخ به این نظر
نارنگی 2013/01/26 at 16:35

ببخشید یه چیز دیگه اسمه محمد رو هم اضافه کنید.

پاسخ به این نظر
نارنگی 2013/01/26 at 16:34

سام الیک.خوبی عزیزم .مطالبتو دیدم اسمات خیلی زیابن.راستی منو لینک کن تا منم لینکت کنم.این ادرسه وبمه.

tangerine.rzb.ir

اینم فروشگامه لینکم کن تا تو فروشگام لینکت کنم.

skymarket.mizbanshop.com

پاسخ به این نظر
مارال 2013/01/20 at 16:06

دوستان اسم پسرونه اصیل معرفی میکنم یکی ازیکی قشنگتر…کسرا.سورنا.ماهان.نیکان.سپهر.سپنتا.آرش.بابک.مازیار.بزرگمهر.آرشام.پرهام.برنا.شهریار.شهنام.کیان.فرزین.متین.نویان.آراد.آرتا یاآرتین.کاوه.کامران.برنا.شایان.راستین.عرشیا.کیارش.فرید.نوید.
از اسم های مذهبی هم .سبحان.صالح.مبین.دانیال.مهدیار.

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2013/01/20 at 16:25

مارال عزیز سپاس

پاسخ به این نظر
سایانا 2013/01/16 at 02:37

من یک دختر ترکمن هستم لطفا نام پسر ترکی بنویسید

پاسخ به این نظر
Ehsan 2013/01/16 at 12:51

من احسان هستم از تبريز چه جور نام تركي مي خوايي؟
oktay-ayhan-toktamış-sına-salar

هرچقدر بخوايي بلدم فقط بگو چه مدلي.

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2013/01/20 at 16:23

نام های پسرانه ترکی را از بخش زیر دنبال کنید
https://www.asemooni.com/human/name/turkish-boy-names

پاسخ به این نظر
سئلناز 2013/01/16 at 02:32

لطفا اسامی جدیدتر و به روز باش

پاسخ به این نظر
ميناجون 2013/01/09 at 21:03

چندتااسم پسرونه صدرا،پارسان،هخامنش،هيربد،برديا،يوکابد،آرتين معنيشون ازماماباباهاشون ميپرسم ميگم

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2013/01/09 at 21:43

ممنونیم از شما

پاسخ به این نظر
نرگس 2012/12/26 at 15:15

لطفا يه اسم پسرونه قشنگ از ن بگين. غير از اينايكه تو ليست بود لطفا

پاسخ به این نظر
mohammad 2012/11/27 at 23:24

اینکه اسم منم عربیه.ولی همیشه عاشق اسامی اصیل ایرانی بودم.به امید اینکه کشور پارس با نامهای پارسی مزین شود

پاسخ به این نظر
بهداد 2012/12/25 at 12:03

ایبابا پس چرا اصغر نیست

پاسخ به این نظر
پریا 2012/11/26 at 22:31

سلام اسماقشنگن اماتنوعشون کمه من یه خیلی قشنگ از حرف ی برای پسرم که توراهه میخوام به امید پیدا کردن ا ین اسم تووبگاهتون

پاسخ به این نظر
بابا هادی 2012/11/18 at 09:29

همسر من 4 ماهه حاملست و خدا لطف کرده و یه پسر بهمون داده. 5 ماه دیگه به دنیا میاد.
همه میگن از اسم های امامان بزارید اما من اصلا دوست ندارم! چرا منه ایرانی اسم عربی رو بچم بزارم.
اول اسم من (ه) و اول اسم همسرم (ف). اگر اسمی اصیل که زیبا و با معنی باشه و با این 2 حرف شروع بشه بهم پیشنهاد بدید، خوشحال میشم.

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2012/11/18 at 12:11

فرهود

ابتدای اسم همسرتون و بعد ابتدای اسم خودتون

بسیار زیباست، پیشاپیش قدم نو رسیده مبارک (:

پاسخ به این نظر
حامد 2012/12/12 at 22:00

هوراد-فربد

پاسخ به این نظر
دانیال19ساله 2013/02/01 at 10:18

سلام بابا هادی
مگه اسم ائمه چشه که نمی خوای بذاری بابا هادی؟! خودت اسم به این قشنگی داری. خیلی هم قشنگه مگه هادی عربی نیست عزیز من؟! درسته که ما عرب نیستیم و به ایرانی بودنمان افتخار میکنیم ولی قرار نیست با گداشتن اسم عربی ما عرب بشیم که!
مثلا اسم خود من(دانیال) عبری است.
و من خودم خیلی اسمم را دوست دارم؟، این یعنی من عبری ام؟!!!!
اگه دوست داری بیا با گذاشتن اسم ائمه ی اطهار روی فرزندت، نام و یاد و منش و اخلاق اونا رو زنده کن.
موفق باشی عزیز برادر

پاسخ به این نظر
فتح الله فخری 2012/10/31 at 20:49

نامهای ایرانی بسیار زیبا هستند

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2012/11/02 at 16:56

بله، امیدواریم نام گزاریها به سمت نام هایی ایرانی پیش رود، ممنون

پاسخ به این نظر
غزل 2012/10/28 at 20:26

عالی بود

پاسخ به این نظر
غزل 2012/10/28 at 20:24

اسم های بیشتری بذارین

پاسخ به این نظر
--> آسمونی 2012/10/30 at 17:55

نام های بیشتری در حال اضافه شدن به این اسامی هستند، متشکریم

پاسخ به این نظر
mahsa 2012/09/21 at 10:49

سلام.اگه میشه تنوع اسمارو بیشتر کنید.ممنون

پاسخ به این نظر
admin 2012/09/21 at 16:58

تشکر، لیست جدید در حال آماده سازی می باشد

پاسخ به این نظر
hossein 2012/08/27 at 04:22

mer30

پاسخ به این نظر
admin 2012/08/27 at 10:42

سپاس از توجهتون

پاسخ به این نظر
کبی 2012/11/04 at 12:03

ممنون خوب بود اما تعدادش کم بود تکراری هم زیاد داشت

پاسخ به این نظر
الناز 2012/07/28 at 15:43

خیلی عالی بود

پاسخ به این نظر
admin 2012/07/28 at 16:13

ممنون

پاسخ به این نظر
شاهین 2012/12/29 at 15:32

الناز خانوم کجایه این اسمها عالی بود؟

پاسخ به این نظر
mahsa 2013/05/03 at 15:41

شما یا سلیقه نداری یا در کل کم داری عزیزم اسمای به این قشنگی…بی سلیقه!!!

پاسخ به این نظر

نظر شما چیست؟