آسمونی : فرهنگ نام و نام گزینی

فرهنگ نام و نام گزینی، انتخاب نام فرزند، نام های مختلف دنیا

فرهنگ نام و نام گزینی

ریشه و اصالت فامیلی زنگنه

ندا رحیمی
همانطور که می دانید نام خانوادگی همه افراد تاریخچه و ریشه خاصی دارد. یکی از