دفتر امور مقررات ملی ساختمان

آسمونی : دفتر امور مقررات ملّی ساختمان یكی از دفاتر وزارت راه و شهرسازی است كه در اجرای قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان و آئین‌نامه اجرایی آن دارای سه وظیفه اصلی به شرح زیر می‌باشد:

تدوین مقررات ملّی ساختمان

ترویج مقررات ملّی ساختمان

كنترل مقررات ملّی ساختمان

 

1-تدوین مقررات ملّی ساختمان

به استناد ماده33 قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان تهیه و تدوین مقررات ملّی ساختمان شامل اصول و قواعد فنی كه رعایت آن در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمانها ضروری است بر عهده این دفتر می‌باشد.
نقش و جایگاه این مقررات از حیث قانونی در ماده4 آئین‌نامه ماده 33 قانون مذكور كه اشعار می‌دارد «مقررات ملّی ساختمان به عنوان تنها مرجع فنی و اصل حاكم در تشخیص صحت طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمانها اعم از مسكونی، اداری، تجاری و عمومی ونظایر آن است» مشخص شده است و حوزه شمول آنرا در سراسر كشور الزامی نموده است. این دفتر به منظور استفاده از نظرات متخصصان، صاحبنظران و اساتید كشور در تدوین مقررات یاد شده كمیته‌های تخصصی در زمینه‌های مورد لزوم و شورایی را تحت عنوان شورای تدوین مقررات ملّی ساختمان به منظور هماهنگی بین مباحث از حیث سازگار بودن آن با شرایط ایران، شكل، ادبیات، واژه‌پردازی، حدود و دامنه كاربرد تشكیل داده است.
تاكنون 21 مبحث از مباحث مقررات ملّی ساختمان توسط این دفتر تدوین و در دسترس عموم قرار گرفته و تجدیدنظر و تهیه مباحث جدید نیز توسط این دفتر انجام می‌گیرد.
انجام امور مرتبط با این بخش در حوزه معاونت تدوین مقررات ملی ساختمان این دفتر انجام می‌پذیرد.

 

2- ترویج مقررات ملّی ساختمان

ترویج مقررات ملّی ساختمان از وظایف دیگر دفتر امور مقررات ملّی ساختمان می‌باشد كه قانونگذار همواره در مواد 2 ،4 ، 11 ، 15 و 21 قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان و در مواد 5، 7، 11، 21 ،26، 27، 28 و . . . آئین‌نامه اجرایی بر اهمیت آن و راههای گوناگون ترویج آن از جمله ارتقاء دانش فنی و به روزرسانی اطلاعات فنی مهندسان از طریق سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در برگزاری دوره‌های آموزشی، سمینارهای تخصصی و تهیه راهنماهای مباحث مقررات ملّی ساختمان و همچنین افزایش آگاهی های دانش‌آموزان، دانشجویان و عموم مردم با استفاده از فیلم‌های آموزشی، برنامه‌های تلویزیونی و . . . تأكید می‌نماید. تاكنون صدها سمینار و دوره آموزشی مرتبط با مقررات ملّی ساختمان توسط این دفتر راهبری و اجرا شده و فیلم‌ها و برنامه‌های متعدد تلویزیونی نیز تهیه و پخش شده است. یكی از وظایف و مسئولیتهای ترویجی این دفتر در اجرای مواد 11، 26 و 28 آئین‌نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان تعیین صلاحیت حرفه‌ای مهندسان، كاردانهای فنی ساختمان و معماران تجربی می‌باشد كه این وظیفه با برگزاری آزمونهای حرفه‌ای مهندسان و كاردانهای فنی ساختمان در رشته‌های معماری، شهرسازی، عمران، مكانیك، برق، نقشه‌برداری و ترافیك و همچنین برگزاری آزمونهای تعیین صلاحیت حرفه‌ای معماران تجربی تحقق یافته است.
همچنین كمك به گسترش و ترویج فن‌آوریهای نوین و تولید صنعتی مسكن و ساختمان كه از اولویت‌های مهم وزارت راه و شهرسازی در جهت ارتقاء كیفیت و افزایش تولید مسكن در كشور می‌باشد از وظایف دیگر این بخش می‌باشد.
انجام امور مرتبط با این بخش در حوزه معاونت ترویج و آموزش مقررات ملّی ساختمان این دفتر انجام می‌پذیرد.

 

3- كنترل مقررات ملّی ساختمان

مقررات تدوین شده و به خودی خود متضمن ارتقاء كیفیت ساختمانها نیستند بلكه در كنار آن وضع و اجرای ضوابط كنترلی همچون نظارت عالیه بر روند اجرای ساخت و سازها و كنترل عوامل اجرایی و بررسی عملكرد دستگاه های مربوطه ضمانت‌های اجرای مقررات وضع شده را فراهم می‌آورند. به استناد ماده 35 قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان، مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای مقررات ملّی ساختمان و همچنین ضوابط و مقررات شهرسازی در طراحی و اجرای تمامی ساختمان ها و طرحهای شهرسازی و عمران شهری برعهده وزارت راه و شهرسازی می‌باشد و این دفتر مسئولیت پیگیری این بخش را برعهده دارد. به منظور اعمال این نظارت، كلیه اشخاص و مراجع یادشده در ماده34 قانون مذكور(ضمن اینكه مكلف به رعایت مقررات ملّی ساختمان هستند) موظف به همكاری می‌باشند.
علاوه بر كلیه افراد حقیقی و حقوقی شاغل در بخش ساخت و ساز، سایر حوزه‌هایی كه در دامنه كنترل و نظارت عالیه قرار می‌گیرند شامل مراجع صدور پروانه ساختمانی و شهرداری ها، سازمانهای راه و شهرسازی، سازمانهای نظام مهندسی ساختمان، بنیاد مسكن انقلاب اسلامی و . . . می‌باشند.
حمایت از استقرار بیمه كیفیت ساختمان در جهت ارتقاء كیفیت ساخت و سازها و حمایت از حقوق مصرف‌كنندگان از دیگر وظایف این بخش می‌باشد.
انجام امور مرتبط با این بخش در حوزه معاونت نظارت عالیه و كنترل مقررات ملّی ساختمان این دفتر انجام می‌پذیرد.

سایت اینترنتی دفتر امور مقررات ملّی ساختمان به آدرس زیر در دسترس می باشد:

www.inbr.ir

0/5 ( 0 نظر )


نیازمندی های مرتبط

لطفاً هنگام تماس اعلام نمایید که در آسمونی شماره تلفن را دیده اید

نظر خودتان را ارسال کنید