تعریف و تاریخ هنر مدرن

ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ھﻤﻪ ي ھﻨﺮھﺎ ﻣﺘﻀﻤﻦ وﺟﮫﻲ ﺟﺪﻳﺪ ھﺴﺘﻨﺪ. اﮔﺮ ﻓﺎﻗﺪ اﻳﻦ ﺧﺼﯿﺼﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ھﻨﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻮدن, ﺷﺮط ﻛﺎﻓﻲ ﻧﯿﺴﺖ ﻛﻪ ﭼﯿﺰي را ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ اﺛﺮ ھﻨﺮي ﻛﻨﺪ، اﻣﺎ ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ. اﮔﺮ ھﻨﺮي, ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺪﻳﺸﻪ و دﺳﺘﺎوردھﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺗﻜﺮار و ﺑﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ ھﻨﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ, ﺑﺪون ھﯿﭻ ﻗﺼﺪ و ﻗﺮﺿﻲ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﺷﺪ. رﺟﻮع آﮔﺎھﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻌﻨﺎ و ﻳﺎ ﺳﻨﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮي ﮔﺬﺷﺘﻪ و اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻣﻌﻨﺎ در ﺑﺴﺘﺮي ﺟﺪﻳﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ھﻨﺮي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻌﺮﻳﻒ ھﻨﺮ ﺟﺪﻳﺪ

ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ھﻤﻪ ي ھﻨﺮھﺎ ﻣﺘﻀﻤﻦ وﺟﮫﻲ ﺟﺪﻳﺪ ھﺴﺘﻨﺪ. اﮔﺮ ﻓﺎﻗﺪ اﻳﻦ ﺧﺼﯿﺼﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ھﻨﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻮدن, ﺷﺮط ﻛﺎﻓﻲ ﻧﯿﺴﺖ ﻛﻪ ﭼﯿﺰي را ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ اﺛﺮ ھﻨﺮي ﻛﻨﺪ، اﻣﺎ ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ. اﮔﺮ ھﻨﺮي, ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺪﻳﺸﻪ و دﺳﺘﺎوردھﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺗﻜﺮار و ﺑﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ ھﻨﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ, ﺑﺪون ھﯿﭻ ﻗﺼﺪ و ﻗﺮﺿﻲ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﺷﺪ. رﺟﻮع آﮔﺎھﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻌﻨﺎ و ﻳﺎ ﺳﻨﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮي ﮔﺬﺷﺘﻪ و اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻣﻌﻨﺎ در ﺑﺴﺘﺮي ﺟﺪﻳﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ھﻨﺮي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
واژه ﺟﺪﻳﺪ در ھﻨﺮﺟﺪﻳﺪ ﻳﻚ ﺗﻮاﻓﻖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻳﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ. ﺗﻮاﻓﻘﻲ ﻛﻪ اﺷﺎره و رﺟﻮع ﺑﻪ وﺟﮫﻲ اﺳﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ھﻨﺮ ﻧﻮ (ﻣﺪرن) و ﻳﺎ ﺳﻨﺖ. اﻳﻦ ﺗﻮاﻓﻖ درون ﻣﺮزي ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻔﺎوﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﮕﺎرﮔﺮي و ﻧﻘﺎﺷﻲ ھﺴﺖ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻳﻦ دو واژه ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻣﺨﺎطﺐ ﺧﺎرﺟﻲ ﻳﻜﻲ ﺑﺎﺷﺪ. از اﻳﻦ رو اﻳﻦ واژه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺼﺮف ﺑﻮﻣﻲ دارد ﺗﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ.

ھﻨﺮ ﺟﺪﻳﺪ در اﻳﺮان ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮات اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪ ھﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ھﻨﺮھﺎي ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻌﺎرﻓﻲ اطﻼق ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از ھﻨﺮ ﻣﯿﻨﯿﻤﺎل در ﻏﺮب و آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. اﻳﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮات در ﺑﺴﺘﺮ دﻓﺮھﻨﮕﻲ اﻳﺮان وﻳﮋﮔﻲ ھﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﻛﺴﺐ ﻛﺮده اﻧﺪ. اﻳﻦ ﻧﻮع ھﻨﺮ ﻛﻪ ﺳﻨﺘﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ آن ھﻨﺮ ﻣﻔﮫﻮﻣﻲ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ داراي وﻳﮋﮔﻲ ھﺎ و ﻣﻮﻟﻔﻪ ھﺎي ﺧﺎﺻﻲ اﺳﺖ.

در اﻳﻦ ھﻨﺮ اﺣﺘﻤﺎل اﺳﺘﻔﺎده از اﺷﯿﺎء آﻣﺎده وﺟﻮد دارد. از وﻳﮋﮔﻲ ھﺎي دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ھﻨﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻮارد ﻣﯿﺮا و ﻏﯿﺮ ﻣﺎﻧﺎ ھﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺨﺎطﺐ ﺗﻮﺳﻂ اﺛﺮ اﺣﺎطﻪ ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﻪ درون اﺛﺮ ﻣﯿﺮود. ﺣﻀﻮر ﻣﺨﺎطﺐ و دﺧﺎﻟﺖ او در ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺛﺮ و ﺳﺮ ﻧﻮﺷﺖ ﻏﺎﺋﻲ اﺛﺮ را ﺷﻜﻞ ﻣﯿﺪھﺪ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ ھﻨﺮﻣﻨﺪ ﻓﺮاھﻢ آورﻧﺪه ﺑﺴﺘﺮي ﺑﺮاي ﺑﻮﺟﻮد آوردن ﻳﻚ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ.
…) در ﺷﻜﻞ ﮔﯿﺮي ﻣﻌﻨﻲ اﺛﺮ ھﻨﺮي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ. در ھﻨﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺴﯿﺎري از ھﻨﺮ ھﺎ را ﺗﻮاﻣﺎ ﻣﻲ ﺑﯿﻨﯿﻢ و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺴﯿﺎري از ھﻨﺮھﺎ ﺑﺎ ھﻢ ادﻏﺎم ﺷﺪه و ﻓﻨﻮﻧﻲ اﺟﺮاﺋﻲ در ھﻨﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻓﻀﺎي ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ ھﻨﺮﻣﻨﺪ طﺮاﺣﻲ ﻣﯿﺸﻮد. ﻓﻀﺎي ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺛﺮ (ﺑﺎز ﺑﻮدن ﻳﺎ ﻳﺴﺘﻪ ﺑﻮدن، ﺗﺎرﻳﻚ ﺑﻮدن ﻳﺎ روﺷﻦ ﺑﻮدن، ﺳﻜﻮت ﻳﺎ ھﻤﮫﻤﻪ ، ﺑﻮدار ﺑﻮدن ﺟﺪﻳﺪي ﻣﺜﻞ ھﻨﺮ ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪ اي و ﻳﺎ ﭼﯿﺪﻣﺎن وﻳﺪﺋﻮﻳﻲ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
در ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻮارد ﻓﻦ آوري ھﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ اي و ﺷﺒﻜﻪ اي در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺷﻜﻞ ﮔﯿﺮي اﺛﺮ ھﻨﺮي دﺧﺎﻟﺖ دارد.
ﮔﻮﻧﻪ ھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ھﻨﺮ ﺟﺪﻳﺪ در اﻳﺮان از ﻣﻨﻈﺮ روﻳﻪ ﭼﯿﺪﻣﺎن, ھﻨﺮ وﻳﺪﺋﻮ, ﭼﯿﺪﻣﺎن وﻳﺪﺋﻮﺋﻲ, ﭼﯿﺪﻣﺎن ﻋﻜﺲ, ھﻨﺮ اﺟﺮا ، ھﻨﺮ ﻣﺤﯿﻄﻲ ھﻨﺮ ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ اي و ﺷﺒﻜﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ.

ﺗﺎرﻳﺦ ھﻨﺮ ﺟﺪﻳﺪ در ﺟهان و اﻳﺮان

اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ھﻨﺮي در ﺟﮫﺎن و اﻳﺮان داراي ﺳﺎﺑﻘﻪ اي ﻧﺴﺒﺘﺎ طﻮﻻﻧﻲ اﺳﺖ. ھﺮﭼﻨﺪ در ﺳﺎﻟﮫﺎي ﺑﺴﯿﺎري ﺑﻪ آن ﺑﻲ اﻋﺘﻨﺎﺋﻲ ﺷﺪ و ﻳﺎ ﺣﻀﻮر آن ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
در اروﭘﺎ و اﻣﺮﻳﻜﺎ از دھﻪ 60 و 70 ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻓﺮاﮔﯿﺮي اﻧﻮاع ھﻨﺮ ھﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮوز ﻛﺮدﻧﺪ. در دھﻪ ھﺸﺘﺎد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺣﻀﻮر ھﻨﺮھﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻤﺮﻧﮓ ﺷﺪ. اﻣﺮوزه ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ دھﻪ ھﻨﺮ ﻣﻔﮫﻮﻣﻲ (ﻛﻨﺴﭙﭽﻮال) ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ھﻨﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻣﺮﺳﻮم ھﻨﻮز راﻳﺞ اﺳﺖ. اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ھﻨﺮ ﻣﻔﮫﻮﻣﻲ ﺟﺪﻳﺪ وﻳﮋﮔﻲ ھﺎي ﺧﺎص ﺧﻮد را داراﺳﺖ. از دھﻪ 90 دوﺑﺎره ﺑﺎ ﺷﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮي و ﺑﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮي اﻳﻦ ھﻨﺮ رواج ﻳﺎﻓﺖ. رﺟﻮع ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ زﻳﺒﺎﺋﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ در
ﻛﺎرھﺎي ﻣﻔﮫﻮﻣﻲ، و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻦ آورﻳﮫﺎي اﻣﺮوزي ﻛﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ و در ﺑﺪو ﺷﺮوع اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﭼﻨﺪان ﻣﺮﺳﻮم ﻧﺒﻮدﻧﺪ آن را ﻣﺘﺤﻮل و ﺑﺎ ﻧﯿﺎزھﺎي اﻣﺮوزي ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺳﺎﺧﺖ. ﺳﺎﺑﻘﻪ ھﻨﺮ ﻣﻔﮫﻮﻣﻲ در اﻳﺮان ﺑﻪ ﺳﺎﻟﮫﺎي ﻗﯿﻞ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺮﻣﯿﮕﺮدد. ﺑﺴﯿﺎري از ھﻨﺮﻣﻨﺪان در ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺷﯿﺎء آﻣﺎده ﭼﯿﺪﻣﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ دادﻧﺪ. در ﺳﺎﻟﮫﺎي اول ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزي اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ 1357 و دوران ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﻲ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رواج ﭘﯿﺪا ﻛﺮدن ﻧﻘﺎﺷﻲ ﺗﻌﯿﻨﻲ ﺑﺎ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻣﺬھﺒﻲ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ھﻨﺮي ﺣﻀﻮرش ﻛﻤﺮﻧﮓ ﺷﺪ. اﻣﺎ ھﯿﭽﻮﻗﺖ ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﻧﺸﺪ.

ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ھﻨﺮﻣﻨﺪان ﺗﺤﺼﯿﻜﺮده ﺑﻮدﻧﺪ. از اﻳﻨﺮو وﻳﮋﮔﻲ ھﺎي ﻣﻔﮫﻮم ﮔﺮاﺋﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪادﻧﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ در ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻮارد در ﺣﺮﻛﺖ ھﺎي ھﻨﺮي و ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ھﺎي رﺳﻤﻲ آﺛﺎر ﺑﺴﯿﺎري ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ ﻳﺎدآور ﻣﺼﯿﺒﺖ ھﺎي ﺟﻨﮓ و ﻓﻀﺎﺳﺎزي ﺷﮫﺮھﺎي ﺟﻨﮓ زده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان زﻳﺎدي از اﺷﯿﺎء آﻣﺎده ﺗﺮﻛﯿﺐ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻓﺎﻗﺪ زﻳﺒﺎﺋﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ ھﺎي ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻌﺎرف دﻳﺪه ﻣﯿﺸﺪ، اﻣﺎ ﻛﺴﻲ اﺳﺮار ﻧﺪاﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ آن را ﺟﺪي ﺗﻠﻘﻲ ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ ﻧﺎم ھﻨﺮ ﻣﻔﮫﻮﻣﻲ را ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮد. ﺗﻨﮫﺎ ﭼﯿﺰي ﻛﻪ ﻧﺒﻮد اﻳﻦ
ﺧﻮدآﮔﺎھﻲ و ﻗﺪرت اﻧﻄﺒﺎق اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﺑﺎ ھﻨﺮي ﭘﯿﺸﺮو ﺑﻮد.

اﻟﺒﺘﻪ در ﻳﻚ ﺣﻮزه وﺳﯿﻊ ﺗﺮ و ﺟﮫﺎﻧﻲ در دھﻪ 80 ﺣﻤﻼ ت وﺳﯿﻌﻲ ﻋﻠﯿﻪ ھﻨﺮ ﻣﻔﮫﻮﻣﻲ وﺟﻮد داﺷﺖ و ﮔﻤﺎن ﻣﯿﺸﺪ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ دوره ﺗﺎرﻳﺨﻲ آن ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
در ﺳﺎﻟﮫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻧﻘﺎﺷﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺮاي دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ھﻮﻳﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻨﺪ (ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻟﮫﺎي 1365 ﺗﺎ 1373 ) و ﻳﺎ در دوره اي ﻛﻪ ﺑﺴﯿﺎري از ھﻨﺮﻣﻨﺪان ھﻨﺮاﻧﺘﺰاﻋﻲ را ﻧﻮﻋﻲ ھﻨﺮي اﻣﺮوزي ﺗﻠﻘﻲ ﻣﯿﻜﺮﻧﺪ ( ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻟﮫﺎي 1375 ﺗﺎ 1378 ) ﻧﻤﻮﻧﻪ ھﺎي ھﻨﺮ ﻣﻔﮫﻮﻣﻲ و ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻢ ﺑﻮدﻧﺪ. ﮔﺎھﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮاﻛﻨﺪه ھﻨﺮﻣﻨﺪان دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﻲ زدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻳﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﻻ در ﭼﮫﺎرﭼﻮب ھﻨﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ. اوﻟﯿﻦ ﮔﺎﻣﮫﺎي ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪي ﺑﻪ ھﻨﺮ ﺟﺪﻳﺪ از ﺳﺎﻟﮫﺎي 1372 و ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان و در ﻣﺤﺎﻓﻞ
ﻏﯿﺮ ﻣﻮزه اي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. اﻳﻦ ﺣﺮﻛﺖ اﺑﺘﺪا ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﻣﺎﻛﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺪاول ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﻳﺶ اﺛﺮ ھﻨﺮي و ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ ھﺎ آﻏﺎز ﺷﺪ. اﻳﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان و ﺗﻤﺎﻳﻞ دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎران ﻣﻮزه ھﻨﺮ ھﺎي ﻣﻌﺎﺻﺮ و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ آﻧﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﯿﺮي ﺳﻪ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﺷﺪ.

ﻳﻜﻲ از وﻗﺎﻳﻊ ھﻨﺮي ﻣﮫﻤﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎل 1380 در اﻳﺮان ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺑﺮﮔﺰاري اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ھﻨﺮ ﻣﻔﮫﻮﻣﻲ در ﻣﻮزه ھﻨﺮھﺎي ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺗﮫﺮان ﺑﻮد. اﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه در دوم ﻣﺮداد ﻣﺎه 1380 اﻓﺘﺘﺎح و ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ 19 ﻣﮫﺮ ﻣﺎه 1380 اداﻣﻪ داﺷﺖ. ھﻨﺮ ﻣﻔﮫﻮﻣﻲ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي اﻛﺎرھﺎﻳﻲ از اﻳﻦ دﺳﺘﻪ آﺛﺎر ﻧﺒﻮد. زﻳﺮا ﺑﺴﯿﺎري از آﺛﺎر اﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﺳﺎزﮔﺎري ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ. در اﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه آﺛﺎري اراﺋﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﯿﻨﯿﻤﺎل، ﻛﻨﺴﭙﭽﻮال، وﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﺮا ﭘﺮﻓﻮرﻣﻨﺲ و ﺣﺘﻲ ﻟﻨﺪ آرت داﺷﺘﻨﺪ. اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎري
از آﺛﺎر ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه داراي وﻳﮋﮔﻲ ھﺎﻳﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ آﻧﮫﺎ را در ﺣﻮزه ھﻨﺮ اﻣﺮوز ﺟﮫﺎن ﻗﺮار ﻣﯿﺪاد و در ﻛﻨﺎر آن داراي وﻳﮋﮔﻲ ھﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ھﻮﻳﺖ ﻣﯿﺪاد و اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ھﺎﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮ در ادوار ﮔﺬﺷﺘﻪ و دﻳﮕﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﮫﺎن ﺳﺎﺑﻘﻪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻧﺎم ﻣﻔﮫﻮﻣﻲ ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه دوﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ھﻨﺮ ﺟﺪﻳﺪ در ﻣﻮزه ھﻨﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. در دوﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺸﺘﺮي از ﻓﻦ آورﻳﮫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﺴﯿﺎري از آﺛﺎر ﺗﻘﺎﺑﻞ و ھﻤﺮاه ﺑﻮدن ﺳﻨﺖ و ﻧﻮﮔﺮاﺋﻲ را ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮد ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪ.

دﻻﻳﻞ رﺷﺪ ھﻨﺮ ﺟﺪﻳﺪ

در ﻳﻚ ﮔﺴﺘﺮه ﺟﮫﺎﻧﻲ ﺷﻜﻞ ﺗﺤﻮل ﻳﺎﻓﺘﻪ و اﻣﺮوزي ھﻨﺮ ﻣﻔﮫﻮﻣﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺪرﻧﯿﺰم ﻛﻼﺳﯿﻚ ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ھﻨﺮي اﻧﺘﺮاﻋﻲ ﺑﻮد، اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را دارد ﻛﻪ در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻔﺎھﯿﻢ و ﻓﻜﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺪرﻧﯿﺰم ﻛﻪ ﻳﻜﺴﺎن ﺷﺪن ھﻨﺮھﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪش ﺑﻮد، ھﻨﺮ ﺟﺪﻳﺪ در ﭘﺲ ﻳﻜﺴﺎن ﺷﺪن زﺑﺎن ﻓﺮھﻨﮕﮫﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﮕﺬارد. ﺷﺎﻳﺪ ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪن و ﺗﺪاوم ھﻨﺮ ﻣﻔﮫﻮﻣﻲ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ھﻨﺮھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ھﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﺴﯿﺎري را ﻣﺠﺬوب ﺧﻮد ﻛﺮده اﺳﺖ. ھﻨﺮﻣﻨﺪان ﺟﻮان در ھﺮ ﺟﺎي دﻧﯿﺎ ﺗﻤﺎﻳﻞ
دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻔﺎھﯿﻤﻲ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﯿﺪﻣﺎن و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺷﯿﺎء آﻣﺎده اراﺋﻪ دھﻨﺪ.

در اﻳﺮان ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎي ﺗﻨﺶ زداﺋﻲ ارﮔﺎﻧﮫﺎي دوﻟﺘﻲ، ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻠﻞ و در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﺷﺒﻜﻪ ھﺎي اطﻼﻋﺎﺗﻲ ھﻤﭽﻮن ﻣﺎھﻮاره و اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﺋﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد. ﺣﺎﻻ ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻳﻚ زﺑﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ھﺴﺘﯿﻢ ﻛﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﺑﻮﻣﻲ ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺎﻻ ﺑﺴﺘﺮ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻓﺮاھﻢ اﺳﺖﺗﻌرﯾف ھﻧر ﺟدﯾد و در اﻳﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮي ﻓﺮھﻨﮕﻲ و ﺗﺒﺎدﻻت ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد. و اﻳﻨﻚ ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ اﻧﺴﺎن اﻣﺮوز, آﻣﺎل، آرزو، ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺼﺎﺋﺒﻲ ﺟﺪﻳﺪ دارد ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ زﺑﺎن و اﺑﺰاري ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﮔﻮ ﺷﺪن ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎھﮫﺎي ھﻨﺮ ﻣﻔﮫﻮﻣﻲ و ﺟﺪﻳﺪ, ﺟﻨﺠﺎﻟﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه در ﺳﺎﻟﮫﺎي اﺧﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻮزه ھﻨﺮھﺎي ﻣﻌﺎﺻﺮ، ﺑﺎﺷﮕﺎه داﻧﺸﺠﻮﺋﻲ و در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﺮھﻨﮕﻲ ﻣﺨﺎطﺒﯿﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﻛﺮده اﺳﺖ. طﺒﻖ اﺳﻨﺎد ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ طﻮر ﻳﻘﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ھﻨﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮھﻨﮕﻲ, ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻨﺖ, ﺳﯿﺎﺳﺖ و اﺟﺘﻤﺎع را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﯿﻜﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﯿﻞ ﻛﻪ ھﻨﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺎ ﻣﺮز ﺑﺎزي و ﺳﺮﮔﺮﻣﻲ ﭘﯿﺶ ﻣﯿﺮود و ﺑﻪ ﻣﺨﺎطﺐ اﺟﺎزه دﺧﺎﻟﺖ در ﺷﻜﻞ ﮔﯿﺮي اﺛﺮ را ﻣﯿﺪھﺪ، ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه ھﺎي آن ﻓﻘﻂ روﺷﻨﻔﻜﺮان و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻛﺮده ھﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ, ﻣﺮدم ﻋﺎﻣﻲ و اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ ھﻨﺮﻣﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﻨﺪ.

دﻻﻳﻞ ﻣﺘﻌﺪدي را ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺒﺎل ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ از اﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ذﻛﺮ ﻛﺮد.

ﻧﻮع اﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎ ھﮫﺎي ﻣﺮﺳﻮﻣﻲ ﻛﻪ در ﻣﻮزه ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﮔﺰ ﻓﺮھﻨﮕﻲ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد. ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ھﺎي ﻣﻮزه ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻧﻘﺎﺷﻲ ﺑﻪ ﻧﺪرت آﺛﺎر ھﻨﺮي در رﺷﺘﻪ ھﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻮدﻧﺪ. ﻗﺒﻞ از دﻳﺪن ھﺮ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه وﻳﮋﮔﻲ آﺛﺎر ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ در آﻣﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺪس ﺑﻮد. اﻳﻦ آﺛﺎر داراي وﻳﮋﮔﻲ ھﺎي ﻗﺮار دادي ﺑﻮدﻧﺪ. آﻧﭽﻪ ﻛﻪ اﻣﺮوزي و ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد. ﻧﻮﻋﻲ ھﻨﺮ اﻧﺘﺰاﻋﻲ و ﻳﺎ آﺑﺴﺘﺮه اﻛﺴﭙﺮه ﺳﯿﻮﻧﯿﺰم اﻧﺘﺰاﻋﻲ از ﻧﻮع دھﻪ ﺳﻲ و ﻳﺎ ﭘﻨﺠﺎه ﺑﻮدﻧﺪ. ﭼﻨﯿﻦ آﺛﺎري داراي ﻣﻀﻤﻮن ﻓﺮھﻨﮕﻲ، ﺳﯿﺎﺳﻲ و ﻳﺎ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺒﻮدﻧﺪ. و ﻣﺨﺎطﺐ ﻋﺎم ارﺗﺒﺎط ﻛﻤﻲ ﺑﺎ آن ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯿﻜﺮد. 

ﭼﺎﻟﺸهاي ھﻨﺮ ﺟﺪﻳﺪ

اﻳﺮاداﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ھﺴﺘﻨﺪ:

1- در ﭘﺎره اي از ﻧﻈﺮات اﺷﺮه ﻣﯿﺸﻮد ﻛﻪ ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﺳﭙﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻳﻦ ﻧﻈﺮات ﺑﺎور ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﻋﺼﺮ ﻧﻮآوري ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﭼﯿﺰ ﺟﺪﻳﺪي وﺟﻮد ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ.

2- در ﺑﻌﻀﻲ از ﻧﻈﺮات ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﻛﻪ ﻛﺎرھﺎي ھﻨﺮﻣﻨﺪان اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﻘﻠﯿﺪي از ﻧﻤﻮﻧﻪ ھﺎي ﻏﺮﺑﻲ ھﺴﺘﻨﺪ و ھﻨﺮﻣﻨﺪان اﻳﺮاﻧﻲ را ﻓﺎﻗﺪ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ.

3- آﻧﮫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻣﺎھﯿﺖ اﻳﻦ ﺣﺮﻛﺖ ھﺎ را ﻏﺮﺑﻲ و آﻣﺮﻳﻜﺎﺋﻲ و ﻏﯿﺮ ﺧﻮدي ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ.

4 – ﺑﺴﯿﺎري از ھﻨﺮھﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻣﯿﺮا ھﺴﺘﻨﺪ.

5- ﺑﻌﻀﻲ از آﺛﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻓهم ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺒهم ھﺴﺘﻨﺪ

اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﯿﺎن آﺛﺎر اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ھﺎي ھﻨﺮ ﺟﺪﻳﺪ آﺛﺎري دﻳﺪه ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ھﺎي ﻏﺮﺑﻲ آن ﺑﻮده اﻧﺪ و ﺷﺎﻳﺪ ﻓﺎﻗﺪ ارزش ﻻزم ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر در ﻳﻚ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ھﺴﺘﻨﺪ. اﻣﺎ اﻳﻦ ﻧﻈﺮ را ﻧﻤﯿﺘﻮان ﺗﻌﻤﯿﻢ داد و ھﻤﻪ آﺛﺎر در ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ھﻨﺮ ﺟﺪﻳﺪ را ﻓﺎﻗﺪ ارزش داﻧﺴﺖ.
در ﻧﻘﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ھﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭼﯿﺰ ﺟﺪﻳﺪي وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻣﯿﺸﻮد ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ ﺗﻜﺮاري ﺷﺪه اﺳﺖ و دﻳﮕﺮ ﺣﺮف ﺟﺪﻳﺪي ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺎ ﺷﻨﯿﺪه اﻳﻢ ﻛﻪ در ﻧﻘﺪھﺎ اﻓﺮادي ﻣﺎ را آﮔﺎه ﻣﯿﺴﺎزﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻛﺎﻧﺴﭙﭽﻮال ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دھﻪ 60 ﻳﺎ70 ﻣﯿﻼدي اﺳﺖ وﻣﺪت آن ﺳﭙﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎﻳﺪ ﻳﺎد آور ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎران اﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ھﺎ ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ھﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻲ ﻛﻪ در ﺟﮫﺖ اﻳﺠﺎد آﺛﺎر ھﻨﺮي در اﻳﻦ زﻣﯿﻨﻪ ھﺎ ﮔﺎم ﺑﺮ ﻣﯿﺪارﻧﺪ اﮔﺮ اطﻼﻋﺎﺗﺸﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﻘﺎدان اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ. روي آوردن ﺑﺴﯿﺎري از ھﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﺻﺮﻓﺎ ﭘﯿﺮوي از ﻳﻚ ﺟﺮﻳﺎن ﻓﻜﺮي ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﮫﺎي ﻛﻪ ﺗﺤﻮل ھﻨﺮ ﻓﺮاھﻢ آورده اﺳﺖ و آﻧﮫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺨﺼﻲ از آن از ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺰاري آن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده اﻧﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﭼﯿﺪﻣﺎن ﻳﻚ اﻣﻜﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺳﺪه ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در ﻧﯿﻢ ﻗﺮن اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻛﺮات اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﺮف اﻳﻨﻜﻪ در ﻳﻚ ﺟﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ در آن ﺑﺴﺘﺮ ﻧﺘﻮان ﻧﻮ آوري ﻛﺮد ﺑﺴﯿﺎري از ھﻨﺮھﺎ دﭼﺎر اﺷﻜﺎل ﻣﯿﺸﻮد.

ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ادﻋﺎ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻮن ﭘﯿﺪاﻳﺶ ﻋﻜﺎﺳﻲ ﻳﺎ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻳﺎ ﻓﻨﻮن ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ھﺴﺘﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي ﺑﯿﺎن ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻧﺒﺎﻳﺪ از آﻧﮫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد؟
ﻧﻮ آوري در طﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ھﻨﺮ, ﻣﺤﺪود ﺑﻪ روي آوردن ﺑﻪ اﺑﺰار ﺟﺪﻳﺪ و ﺷﯿﻮه ھﺎي ﺑﯿﺎن ﻧﺒﻮده, ﺑﻠﻜﻪ, در ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻮارد ﻣﺎ ﺷﺎھﺪ آن ﺑﻮده اﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﻳﻪ ھﺎي ﻣﻮﺟﻮد و ادﻏﺎم آﻧﺎن ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ھﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻﺗﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ آن را از ﺣﺮﻛﺖ آﻏﺎزﻳﻨﺸﺎن ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺷﺎﻳﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﭼﻮن ﻓﻜﺮ اوﻟﯿﻪ اﻳﻦ ﺣﺮﻛﺖ در ﭼﻨﺪ دھﻪ ﻗﺒﻞ در ﺟﺎﺋﻲ ﺷﮕﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﻨﺪان ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ. اﻣﺎ ﺑﺮاﺳﺘﻲ ﻛﺪام ﺣﺮﻛﺖ ھﻨﺮي در ﺟﮫﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ھﺎي ھﻨﺮي ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻠﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺟﺮﻳﺎن ھﻨﺮي ارزش و اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯿﺒﺨﺸﺪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد آن اﺳﺖ ﻧﻪ رﻳﺸﻪ ﻳﺎ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ آن.
ﭘﺎره اي از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ھﻨﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺳﻌﻲ ﻣﯿﻨﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ھﻨﺮ ﺟﺪﻳﺪ ھﻤﺎن ھﻨﺮ ﻣﻔﮫﻮﻣﻲ اﺳﺖ و ھﻨﺮ ﻣﻔﮫﻮﻣﻲ ھﻤﺎن ﻛﺎﻧﺴﭙﭽﻮال اﺳﺖ و ھﻨﺮ ﻛﺎﻧﺴﭙﭽﻮال ھﻤﺎن ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اواﺧﺮ دھﻪ 60 روي داد.

اﻣﺎ ﺑﯿﺎن اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي دﻳﮕﺮ ھﻢ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ھﻨﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ ھﻨﺮ ﻣﻔﮫﻮﻣﻲ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ھﻨﺮ ﻣﻔﮫﻮﻣﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ ﻛﺎﻧﺴﭙﭽﻮال اﻣﺮوزي ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﻛﺎﻧﺴﭙﭽﻮال اﻣﺮوزي از ﻛﻨﺴﭙﭽﻮال دھﻪ 60 و 70 ﻣﯿﻼدي ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
ﺗﻔﺎوت ھﻨﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ ھﻨﺮ ﻣﻔهوﻣﻲ در اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ھﻨﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ﻣﻨﻈﻮر از رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ، وﻳﺪﺋﻮ ، ﻛﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺖ .
در ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ھﻨﺮ ﺟﺪﻳﺪ زﻳﺒﺎﺋﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر دارد و ﺑﻌﻀﻲ از آﺛﺎر داراي ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺗﺮﻛﯿﺐ ﺗﺰﺋﯿﻨﻲ ﺑﻮدﻧﺪ.
اﻣﺎ ھﻨﺮ ﻣفهوﻣﻲ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﺷﯿﺎء آﻣﺎده و ﭼﯿﺪﻣﺎن در ﻓﻀﺎ و ﻳﺎ ﺣﺬف زﻳﺒﺎﺋﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﮫﺎ ﻣﯿﺪھﺪ. آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ھﻨﺮ ﻛﺎﻧﺴﭙﭽﻮال ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﻜﺮدﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﻋﻜﺲ و اﺷﯿﺎء آﻣﺎده ﺑﻮدﻧﺪ. در ﻛﺎر آﻧﮫﺎ رﺳﺎﻧﻪ ھﺎي اﻣﺮوزي ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎري از ﮔﺮاﻳﺸﺎت ھﻨﺮ ﻣﻔﮫﻮﻣﻲ وﻳﮋﮔﻲ ھﺎﺋﻲ را در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در طﻮل ﭼﻨﺪ دھﻪ ﺗﺪاوم ﻳﺎ ﺗﺤﻮل ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﺜﻞ اﻧﺪﻳﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻓﻀﺎي ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺛﺮ ﻳﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺨﺎطﺐ ﻛﻪ اﻣﺮوزه ھﻨﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ھﻨﺮ ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ.
ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻛﻪ ھﻨﺮ زﻣﯿﻦ، ھﻨﺮ ﺑﺪن ﻳﺎ ﺑﺪن ھﻨﺮ اﺟﺮاﺋﻲ، ھﻨﺮ وﻳﺪﺋﻮ، ھﻨﺮ ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ اي و ﭼﯿﺪﻣﺎن وﻳﺪﺋﻮﺋﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺮ از ھﻨﺮ ﻛﺎﻧﺴﭙﭽﻮال ﺑﻮده اﻧﺪ.

در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻛﻪ ﭼﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﺑﻮﻣﻲ اﻳﻦ ھﻨﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اوﻻ آن اﺳﺘﻘﻼﻟﻲ ﻛﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ي ﻓﺮھﻨﮓ ھﺎ داﺷﺘﻪ اﻣﺮوزه در ھﯿﭻ ﺟﺎي دﻧﯿﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ.
آﻳﺎ ھﻨﺮ ﺟﺪﻳﺪ اروﭘﺎﺋﻲ از ھﻨﺮ آﻣﺮﻳﻜﺎﺋﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺠﺰا اﺳﺖ؟ و آﻳﺎ ھﻨﺮ ﺟﺪﻳﺪ ژاﭘﻦ از ھﻨﺮ اروﭘﺎﺋﻲ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ؟ واﻗﻌﯿﺖ اﻣﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ھﻮﻳﺖ و وﻳﮋﮔﻲ ھﺎي ﺑﻮﻣﻲ آﻧﮫﺎ ﭘﻨﮫﺎن ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻋﻠﻲ رﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ در ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ھﻨﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﺷﺎھﺪ آن ﺑﻮدﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺴﯿﺎري از ھﻨﺮﻣﻨﺪان ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎ زﺑﺎن اﻣﺮوزي ﺳﺮو ﻛﺎر دارد، در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل, اﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه داراي وﻳﮋﮔﻲ ھﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻮد.
ﭼﻨﺪ وﻳﮋﮔﻲ در ﺑﺴﯿﺎري از آﺛﺎر اﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه وﺟﻮد داﺷﺖ آﻧﮫﺎ را از آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در دھﻪ 60 و 70 ﻣﯿﻼدي ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﯿﻜﺮد. ﻛﻨﺴﭙﭽﻮال دھﻪ 60 و 70 ﻓﻜﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ھﻨﺮ ﺑﻮد ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ زﻳﺒﺎﺋﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﺷﻜﺎل. اﻣﺎ در اﻳﻨﺠﺎ اراﺋﻪ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺗﻮام ﺑﺎ ﻧﻮﻋﻲ زﻳﺒﺎﺋﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻮدﻧﺪ. و ھﻤﭽﻨﯿﻦ از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺳﻤﻌﻲ و ﺑﺼﺮي اﻣﺮوزي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد. اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ھﺎي از ﻧﻜﺎت ﺑﺎرز ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ھﻨﺮي ﻣﻌﺎﺻﺮ ھﺴﺘﻨﺪ.

وﻳﮋﮔﻲ ھﺎي و روﻳﻜﺮدھﺎي ﺑﻮﻣﻲ ھﻨﺮ ﺟﺪﻳﺪ

ھﻨﺮ ﻛﻨﺴﭙﭽﻮال ﻏﺮﺑﻲ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺻﺪد ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻓﻜﺮ ﻣﺠﺮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ھﻨﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و اﻳﻦ ﻧﻮﻋﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ زﻳﺒﺎﺋﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻌﻀﻲ از آﻧﮫﺎ اﻳﻦ ﺗﻌﮫﺪ را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻔﮫﻮم و ﻣﻌﻨﻲ را ﺑﺮاي ﻣﺨﺎطﺐ ﺷﻔﺎف ﺳﺎزﻧﺪ. ﻣﻔﮫﻮم و ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﮫﺎن ﺑﯿﻨﻲ ھﻨﺮﻣﻨﺪ ﻣﻘﺪور ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﺣﺎﻟﯿﻜﻪ در اﻳﺮان اﻟﺰاﻣﺎ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. ﻣﻔﮫﻮﻣﻲ ﺑﻮدن در اﻳﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﭘﯿﺎم داﺷﺘﻦ ادﺑﻲ ﻳﺎ اﺧﻼﻗﻲ ﺧﻮد اﺛﺮ اﺳﺖ و ﻳﺎ ﻧﻤﺎدﻳﻦ ﺑﻮدن و ﺗﻤﺜﯿﻠﻲ ﺑﻮدن آن ﺑﻮده اﺳﺖ. از اﻳﻦ رو در اﻳﺮان, ھﻨﺮ ﺟﺪﻳﺪﺗﻌرﯾف ھﻧر ﺟدﯾد
ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺻﺪد اﺳﺖ ﭘﯿﺎم اﺧﻼﻗﻲ, ﺳﯿﺎﺳﻲ, اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻳﺎ ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ از اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺮدﻣﻲ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﺳﺖ و ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺮدم ﻋﺎدي ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎري از اﻳﻦ ﻧﻮع آﺛﺎر ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯿﻜﻨﻨﺪ و ﻳﺎ آن را دوﺳﺖ دارﻧﺪ. اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم در اﻳﺮان از ﻣﺪﺗﮫﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﻤﺎﻳﻠﻲ ﺑﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮي روﻳﺪادھﺎي ھﻨﺮ ﻣﺪرن آن ھﻢ از ﻧﻮع آﺑﺴﺘﺮه ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ. ﭼﺮا ﻛﻪ از دﻳﺪ آﻧﺎن ﻓﺎﻗﺪ ﭘﯿﺎم ﺑﻮد.

ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ھﻨﺮ ﺟﺪﻳﺪ در اﻳﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻮده اﻧﺪ. ﺑﻌﻀﻲ از آﺛﺎر ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه داراي ﭘﯿﺎم ﺳﯿﺎﺳﻲ, اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﺧﻼﻗﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂھﺴﺘﻨﺪ. ھﻨﺮھﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮھﻨﮓ ھﺎي ﺑﻮﻣﻲ و ﺳﻨﺘﻲ را ھﻤﺎﻧﻨﺪ آﻳﻨﻪ اي ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﯿﮕﺬارﻧﺪ. ﺑﺴﯿﺎري از ھﻨﺮﻣﻨﺪان ﻧﯿﺰ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻓﺮھﻨﮕﻲ وﺳﻨﺘﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ. از ﻧﻈﺮ ﻣﻔﺎھﯿﻢ آﺛﺎر ھﻨﺮ ﺟﺪﻳﺪ داراي ﭼﻨﯿﻦ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ھﺴﺘﻨﺪ: زﻳﺒﺎﺋﯿﮫﺎي ﺳﻨﻦ اﻳﺮان و دﻟﺘﻨﮕﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن، ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ، ﻋﺮﻓﺎن اﺳﻼﻣﻲ،ﻧﻤﺎدھﺎي ﻣﺬھﺒﻲ، ﺗﻤﺪن اﻳﺮاﻧﻲ اﺳﻼﻣﻲ، ﻣﯿﺮاث از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ، ﻓﻀﺎي ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ، در اﻳﻦ آﺛﺎر ﺑﺴﯿﺎري از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻤﺎدﻳﻦ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ رﻳﺸﻪ ﻋﻤﯿﻘﻲ در ﻓﺮھﻨﮓ اﻳﺮاﻧﻲ دارﻧﺪ . اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺬر، دﺧﯿﻞ ، ﻓﺎل، آﻳﻨﻪ ، ﻣﺎھﻲ، ﭘﻨﺠﻪ، ﺗﯿﻘﻪ، ﺷﻤﺸﯿﺮ، و
ﻛﺒﻮﺗﺮ … اﺳﺖ.

ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮان اﻣﺮوز ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺳﻨﺘﻲ ﻧﯿﺴﺖ. در ﻣﻘﺎﺑﻞ, آﺛﺎري در ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ھﺎي ھﻨﺮ ﺟﺪﻳﺪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ دﻏﺪﻏﻪ ھﺎ و ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻧﺴﺎن اﻣﺮوز در ﻳﻚ ﮔﺴﺘﺮه ﺟﮫﺎﻧﻲ را ﻣﻄﺮح اﻣﺮوزي و ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﻲ ﻣﯿﻜﻨﻨﺪ. اﻳﻦ آﺛﺎر اﺳﺮاري ﺑﺮ ھﻮﻳﺖ ﻣﻠﻲ و ﺑﻮﻣﻲ ﻧﺪارﻧﺪ. ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ھﻤﭽﻮن ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺼﺮﻓﻲ ، ﻓﻀﺎ و زﻣﺎن اﻣﺮوزي (ﻣﺎﺷﯿﻨﻲ ﻳﺎ دﻳﺠﯿﺘﺎﻟﻲ) ، ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎي ﻓﻦ آوري و رﺳﺎﻧﻪ اﻣﺎ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اي ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ آن دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯿﻜﻨﺪ ﺗﻘﺎﺑﻞ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳﻨﺖ و ﻓﺮھﻨﮓ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺎ ﻧﻮﮔﺮاﺋﻲ اﺳﺖ. اﻳﻦ دو ﮔﺎھﻲ ﺑﺎ ھﻢ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﻨﺪ و ﭘﯿﻮﻧﺪي ﻧﺪارﻧﺪ و ﮔﺎھﻲ در ﻛﻨﺎر ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ھﻤﺎھﻨﮓ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﮔﺎھﻲ ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﻣﯿﻞ ﻣﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ .

وﻳﮋﮔﻲ ﺑﻮﻣﻲ ھﻨﺮ ﺟﺪﻳﺪ اﻳﺮان ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ در ﺷﻜﻞ اراﺋﻪ ﻧﯿﺰ داراي ھﻮﻳﺖ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﻜﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﯿﺪﻣﺎن اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﻧﻤﺎدھﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺰﺋﯿﻨﻲ و ﻣﺘﻘﺎرن ﺑﻮدن اﺳﺖ. اﻳﻦ ھﻨﺮﻣﻨﺪان از ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﻧﻤﺎدھﺎي ﺑﻮﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ و ﺗﺮﻛﯿﺐ آﺛﺎر آﻧﮫﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺘﻘﺎرن ﺑﻮدﻧﺪ. اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ھﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ آﺛﺎر از اﻳﻦ ﺟﮫﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ زﻳﺒﺎﺋﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺗﺮﻛﯿﺐ ﺑﻨﺪھﺎي ﻣﺘﻘﺎرن ﺑﮫﺎ ﻣﯿﺪھﻨﺪ ﭼﻨﺪان در راﺳﺘﺎي ھﻨﺮ ﻛﻨﺴﭙﭽﻮال ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

0/5 ( 0 نظر )


نظر خودتان را ارسال کنید