عوامل آلودگی محیط زیست

آسمونی : مسأله آلودگي يكي از مهمترين و حادترين مسائل ناشي از تمدن انساني در جهان امروز به شمار مي رود چرا كه از اعماق چند هزار متري زمين گرفته تا معادن ، آبهاي تحت الارضي، بيوسفر، تروپوسفر و حتي در داخل هواپيماهاي بلند پرواز و جو خارجي زمين، چرخه و سيستم حيات را مورد تهدیدقرارداده است .مولكول آلاينده اي كه امروز از كارخانه يا منبع آلوده كنندة ديگري مثلاَ در اروپا، وارد محيط مي شود اگر تجزيه نشود يا تغيير شكل ندهد احتمالاَ بعد از چندي مي تواند در رية انسانهايي كه در قلب جنگلهاي آفريقا يا دشتهاي وسيع آسيا زندگي مي كنند وارد شود .

تعریف آلودگی محیط زیست :

آلودگي براي افراد مختلف مفهوم و معني متفاوتي دارد . مردم معمولي ممكن است تحريك چشم ناشي از يك گاز يا آب آلوده را آلودگي به حساب آورند . براي كشاورزي كه يك عامل به گياهان يا حيواناتش آسيب مي رساند آلودگي محسوب مي شود اما هر گاه بخواهيم تعريف جامع و كلي براي آلودگي محيط زيست در نظر بگيريم چنين مي توان گفت كه آلودگي محيط عبارت است از «وجود يك يا چند مادة آلوده كنند در محيط زيست به مقدار و مدتي كه كيفيت يا چرخة طبيعي را بطوري كه مضر به حال انسان يا حيوان، گياه و يا اثار و ابنيه باشد تغيير دهد . به بيان ساده تر هر گاه ماده يا موادي بيگانه با غلظتي خاص وارد عناصر محيطي شوند و تعادل طبيعي آنها را بر هم بزنند صحبت از آلودگي مي شود.

سه عامل مهم در طبیعت وجود دارد که می تواند آثارمخربی روی محیط زیست ایجاد کند :

1- آلودگی هوا

2- آلودگی آب

3- آلودگی خاک

منابع آلودگی هوا

بطور كلي منابع الوده كنندة هوا عبارتند از منابع طبيعي و منابع غيرطبيعي يا مصنوعي با توجه به تأثيرات مثبت فعل و انفعالات عناصر طبيعي در دراز مدت مانند طوفانها – گرد و غبار صحراها – دود و خاكسترهاي آتش سوزي هاي جنگلي ، املاح موجود در جو، فعاليتهاي آشتفشاني ، شهاب هاي آسماني و منابع گياهي و حيواني ، بعضي عقيده دارند كه در كوتاه مدت ، اينگونه منابع در اثر بر هم زدن تعادل ظاهري در محيط زيست ، موجب آلودگي مي شوند . بدان جهت اينگونه فعل و انفعالات طبيعي را در گروه آلاينده هاي طبيعي قرار مي دهند .منابع غيرطبيعي يا مصنوعي ، بر عكس به دست انسان بوجود آمده و آلودگيهاي ناشي از آن حاصل فعاليتهاي آدمي است . از جمله وسايل نقليه – صنايع – منابع تجاري و خانگي و …
مطالعات و اندازه گيريهاي انجام يافته بر روي غلظت آلاينده ها در نقاط مختلف شهرهاي پرترافيك نشان داده است كه در خيلي از موارد هوايي كه تنفس مي كنيم از نقطه نظر مونواكسيد كربن و هيدروكربوهاي نسوخته به مراتب از حد مجاز آلوده تر است . اگرچه صنعت و تكنولوژي ، عامل رشد اقتصادي كشورها هستند ولي آلودگي هوا نيز ره آورد آنهاست. یعنی اگر توجه نکنیم به همان اندازه که پیشرفت و تولید خوش ایند به نظر میاید تبعات منفی هم دارد واز اثر تولید بی رویه »واد آلوده کننده ذیل بوجود میاید. که عبارتند از مونواكسيد كربن – اكسيدهاي گوگرد – اكسيدهاي ازت – اكسيد كننده هاي فتوشيميايي – هيدروكربورها – ذرات معلق در هوا و مواد راديو اكتيو .

مونوکسیدکربن

گازي است بي رنگ، بي بو و بي مزه كه قسمت اعظم آن از احتراق ناقص مواد كربن دار ايجاد مي شود . منبع اصلي توليد مونواكسيد در شهرها، وسايط نقليه موتوري است . البته فعاليتهاي صنعتي و احتراق ناقص سوخت در تأسيسات تجاري و دستگاههاي حرارتي و سوختن زباله نيز در توليد اين گاز سهيم هستند ولي ميزان توليد اين گاز از طريق اين منابع در درجات بعدي اهميت قرار دارد .شاید در شهر ما مسائل چون تولید کم باشد واما نسبت خالی بودن دشت ها از ساحه سبز تولید کمی این مواد برای تخریب محیط زیست کافیست.

هیدروکربورها

توليد ذخيره و پخش مواد نفتي سوزاندن ضايعات و زغال چوب و همچنين تبخير و احتراق ناقص سوختها در موتور وسايط نقليه – همگي از عوامل موثر پخش هيدروكربورها در هوا مي باشند معادن زغال سنگ ، گاز طبيعي و نواحي نفت خيز نيز مقاديري از اين گاز را در هوا پخش مي كنند وما در اینده شاهد کشف معادن در محیط وسر زمین خود هستیم وباید از همین حال متوجه عواقب آن نیز باشیم که منافع وضرر را طور درست محاسبه وترازوئی کنیم.

ذرات معلق درهوا

ذرات از منابع مختلف وارد هوا مي شوند كه احتراق مواد سوختي، ذوب فلزات ، كارخانجات مواد کیمیائی ، عمليات خرد كردن و ساييدن و كارخانجات توليد مصالح ساختماني از آنجمله اند .
تأثيرات: مطالعات زيست محيطي نشان داده اند كه ذرات معلق هوا در انتقال و ورود بسياري از گازهاي آلوده كننده به قسمتهاي مختلف دستگاه تنفس نقش عمده اي دارند زيرا نفوذ آنها در مجاري تنفسي به تنهايي و بدون كمك ذرات امكان پذير نيست . ضمناَ از اثرات نامطلوب ذرات و گرد و غبار در هوا، كاهش ميدان ديد قابل بررسي است كه بروز مشكلاتي در حمل و نقل زميني از آنجمله اند .

موادرادیواکتیو

بعد از جنگ جهاني دوم، استخراج كانه هاي مواد راديو اكتيو طبيعي ، انفجارهاي اتمي ، راكتورهاي جديد و صنعت انرژي اتمي ، مصرف مواد راديو اكتبو در كشاورزي. صنعت ، طب و ساير امور سبب آلودگي هوا با مواد راديو اكتيو گرديده است . استرنسيوم ، سزيوم ، يد ، اورانيوم، كربن ، پلوتونيوم ، فسفر ، سديم و كلسيم نمونه هايي از اين مواد راديواكتبواند . سالانه مقداري راديواكتيو نيز بطور طبيعي در اثر تشعشعات كيهاني، رادون و تورون موجود در هوا و غيره بوجود مي آيند كه ميزان و اثرات آنها در مقايسه با مواد راديواكتيو ناشي از فعاليتهاي انساني بسيار ناچيز است .

آلودگی آب

از نظر مقدار و حجم، 2/97 درصد از آبهاي موجود در سيارة زمين در اقيانوسها و درياها انباشته شده اند . حجم آبهاي شيرين در جهان بسيار كم و فقط 8/2 درصد آبها است از اين ميزان نيز، مقدار زيادي به شكل يخ در يخچالهاي قطبي و كوهستاني (15/2 درصد ) و ابهاي زيرزميني (62/0 درصد) قرار دارد و تنها 0001/درصد از كل حجم آبهاي جهان در دسترس انسان است . اين ميزان نيز با توجه به عوامل زير در معرض آلودگي قرار دارند .

ضايعات تقاضا كننده اكسيژن :

اين ضايعات مواد آلي هستند كه بوسيلة باكتريها اكسيده شده و مبدل به دي اكسيد كربن و اب گرديده اند منابع توليد كنندة اين ضايعات مصارف محلي، صنعتي و كشاورزي مي باشند كه موجبات كمبود اكسيژن در آب را فراهم مي كنند اين خصيصه به بي . اُ . دي (B.O.D) معروف است . افزايش بي . اُ . دي نشانگر كاهش ميزان اكسيژن در آب و در نتيجه تهديد حيات آبي و اختلال در فتوسنتز در آب است اصولاَ مي بايست در نظر داشت كه در يك جامعة زنده ، تعدادي از موجبات زنده مي ميرند و جسدشان به آب وارد گرديده و با خود عوامل چرك زا را نيز به آن وارد مي كنند . بعلاوه بيمارستان ها نيز مقدار زيادي ضايعات توليدي را به راه هاي ابي و سيستم هاي آب زيرزميني وارد مي سازند اين مواد اكثراَ توسط باكتري ها تجزيه گرديده و به نيترات ها – فسفات ها و دي اكسيد كربن تبديل مي شوند و بدين طريق حيات آبي را مورد تهديد قرار مي دهند .

مواد غذايي گياهي :

فسفر و ازت و ساير عناصر تشكيل دهندة مواد غذايي گياهان بتدريج با وارد شدن به سيستم آبهاي شيرين، اوتروفيكشين موجود را تسريع مي كنند . اينگونه مواد معمولاَ در آبهاي زير زميني جمع میگردند ضمن اينكه آبهاي زير زميني را نيز كه به آبهاي سطحي مي پيوندند تحت تأثير قرار مي دهند، مواد ذخيره شده نيز به سطح آمده و در اختيار مصرف كنندگان قرار مي گيرند . وفور مواد غذايي در آبهاي سطحي توازن فسفر و ازت را بهم زده و بر مقدار رشد گياهي نيز تأثير مي گذارد . وقتي كه گياهان مي ميرند بقاياي آن ها در ته جريانات آب قرار گرفته و شروع به تجزيه مي كنند به اينوسيله بي . اُ. دي محيط آبي بالا مي رود .

مواد شيميايي آلي :

موادي هستند كه در ساختمان شيميايي آنان، يك يا دو اتم كربن وجود دارد . مواد آلي كه به آبها وارد مي شوند از نوع سمهاي گياهي ، پاك كننده ها و هيدروكربن ها هستند . سمهاي گياهي ، دسته اي از مواد معدني هستند كه كشندة آفتهاي گياهي ، جلبكي و جوندگان مي باشند

مواد راديواكتيو :

همچنانكه در قبل اشاره گرديد مواد راديواكتيو در غلظتهاي بسيار كم هم كشنده بوده و در كمترين زمان بالاترين مقدار آلودگي را ايجاد مي كنند بالاترين موارد آلودگي مواد راديو اكتيو از جانب آزمايشات اتمي ، كارخانجات توليد برق هسته اي ، كارخانجات تهيه مواد اولية اتمي ، آزمايشگاههاي تحقيقات اتمي و بيمارستانهايي كه از مواد راديو اكتيو بهره گيري مي نمايند متوجه محيط زيست است . امروزه، توجه بشر در اين مورد برر روي يد راديو اكتيو و استرانسيوم راديو اكتيو كه در انتهاي زنجيرة غذايي جمع مي گردد تمركز يافته است .

حرارت :

مهمترين عامل ايجاد آلودگي حرارتي آبها، كارخانه هاي توليد كننده انرژي الكتريكي بصورت حرارتي هستند كه از آب بعنوان سرد كننده بمقدار بسيار زياد استفاده مي كنند . اب گرم شده به سيستمهاي آبي وارد و باعث گرم شدن آبهاي مسيرش مي شود . زماني اين نوع آلودگي اثرات سوء را نشان مي دهد كه اب گرم شده به ابهائي كه مورد تصفية دقيق قرار نگرفته اند وارد شود . پس از مدتي درجة حرارت اب مورد بحث افزايش يافته و در نتيجه قابليت حل اكسيژن كاهش مي يابد . در درياچه ها ، اشكالات از اين هم فراتر رفته و باعث بوجود آمدن دوران قطحي مواد غذايي و توزيع دوباره مواد غذايي مي شود
یکی از آثار و نتایج آلودگی هوا باران اسیدی است دردودهه اخیردربرخی ازنواحی صنعتی و بر اثر فعالیت‌های کارخانه‌ها میزان دی‌اکسید گوگرد و دی‌اکسید ازت در هوا افزایش یافته است بخار آب بااکسیژن این دوماده در اتمسفرو به صورت اسید نیتریک و اسید سولفوریک در می‌آید. این ذرات اسیدی مسافت‌های طولانی را بوسیله باد طی می‌کنند و به صورت باران اسیدی بر سطح زمین فرو می‌ریزند. چنین بارش‌هایی ممکن است به صورت برف یا باران یا مه نیز در بیاید.
پیامدهای باران اسیدی باران اسیدی باعث از بین رفتن بناها و آثار تاریخی بخصوص در ساختمان‌هایی که از سنگ مرمر یا آهک ساخته شده باشند، می‌شود باران اسیدی میزان حاصلخیزی خاک را کاهش می‌دهد و حتی ممکن است موادسمی را وارد خاک‌ها کند .باران اسیدی موجب نابودی درختان و کاهش مقاومت آنها بخصوص در برابر سرما می‌شود .

آلودگی خاک

آلودگي خاك حاصل تجمع سالانه ميليونها زباله ، قوطي هاي كنسرو ، آهن اسقاطي ، كاغذ ، شيشه ، پلاستيك و ….. در محيط زيست است. چون اغلب اين مواد توسط باكتريها تجزيه ناپذيرند ياسرعت تجزيه ي آنها بسيار كم است ، آثار آنها همچنان در خاك باقي مي ماند و آلودگي خاك را سبب مي شود . در حال حاضر ، روشهايي براي تهييه بيوگاز (گازي است كه براثر انجام فرآيند هاي زيست شيميايي باكتريها بر روي زباله ها بوجود مي آيد و درصد زيادي آن را گاز متان تشكيل مي دهد.)از زباله ، بازيافت آهن از آهن اسقاطي ، بازيافت كاغذ از زباله هاي كاغذي و ….در حال تحقيق و اجراست كه تاحدي از شدت اين الودگي مي كاهد.عامل مهم ديگر در آلودگي خاك ، اضافي كودهاي شيميايي ، مواد حشره كش ، قارچ كش و علف كش است كه برروي گياهان يا زمين مي پاشند. اغلب، اغلب اين مواد تركيب هاي سمي و كلر دارند كه خود به خود تجزيه نمي شوند. .
اشخاص بزرگ و با همت به كوه مانند، هر چه به ايشان نزديك شوي عظمت و ابهت آنان بر تو معلوم شود و مردم پست و دون همانند سراب مانند كه چون كمي به آنان نزديك شوي به زودي پستي و ناچيزي خود را بر تو آشكار سازند.
تأثیر لایه ازنها بر محیط زیست.
لایه ازن پدیده مفیدی است که زمین را در برابراشعه های مضر خورشید بخصوص اشعه ماوراء بنفش(UV)ساطع شده ازخورشید محافظت می کند.

طبق تحقیقات انجام شده پس از سال1970لایه ازن شروع به نازک شدن کرده است . بطوری که درسال1985سوراخ ایجاد شده درلایه ازن قابل مشاهده یودیکی از مهمترین عوامل تخریب لایه ازن استفا ده از گاز کلروفلوئور کربن(CFC)است . از عوامل دیگر میتوان به نقش گازهای گلخانه ای . بخارآب . لکه های خورشیدو پرواز هوا پیماهای بلند پرواز اشاره کرد با تخریب تدریجی لایه ازن کره زمین در معرض دریافت اشعه ما وراءبنفش خواهد بود.که در نتیجه آن ســـرطان پوست، بیماریهای چشمی وآب مروارید وتضعیف سیستم ایمنی بدن برروی انسانها، تاثیر بر اکو سیستم آبی وکاهش تعداد ماهیها، تاثیر بر روی حلقه زنجـــیره غذایی تاثیر بر اکوسیستم خشکی وکاهش بازده وکیفیت محصولات کشاورزی از جمله غلات می باشد. اگر تخریب لایه ازن ادامه یابد سلامتی تمام موجودات زنده به خطر می افتد. دراین مقاله عوامل تخریب لایه ازن وخسارات ناشی از تخریب لایه به طور مختصر بیان شده است. ودر انتها پیشنهاداتی برای جلوگیری ازتخریب لایه ازن ارایه شده است.

3/5 ( 1 نظر )


دیدگاه های این مطلب

 1. نویسنده دیدگاه: تو فکر کن یه آشنا
  26 بهمن 1397

  واقعا عالی بود من که لذت بردم خیلی وسیع گفته بود (آره جون باباش

 2. نویسنده دیدگاه: فاطمه نوروزی
  05 بهمن 1397

  برای کلاس ۴:
  اگه میخواهیم در آینده های نه چندان دور زنده بمانیم باید:
  آشغال هایم را زمین نریزم.
  درخت های بیشتری بکارم ؛ زیرا باعث میشه آلودگی هوا کم بشه

 3. نویسنده دیدگاه: طرررررف
  20 آبان 1397

  مطالب بسار اموزنده و خوبی بود استفاده بردیم…ممنون از ناشر

 4. نویسنده دیدگاه: فاطمه
  10 مهر 1396

  سلام مطلب مفیدی بود اما چرا قفل شده من برای یک تحقیق مدرسه ای لازم دارم اما نمیتونم کپی کنم

 5. نویسنده دیدگاه: سید محمد
  31 اردیبهشت 1396

  بابا بیخیال دنیا سخت نگیرید لطفا

 6. نویسنده دیدگاه: سید محمد
  31 اردیبهشت 1396

  باید بیشتر در باره گپ بزنیم و الا همه تا چند ساله دیگه مردیم

 7. نویسنده دیدگاه: kimia
  13 آذر 1395

  This disquisition is good l hope it come to better than it is

 8. نویسنده دیدگاه: علیرضا
  04 آذر 1395

  عالی و جالب بود .ممنون از مقاله خوبتون

 9. نویسنده دیدگاه: sodaba yosufzay
  10 شهریور 1395

  salaam i am sodaba yosufzay .i like this information page it’s very useful ,i am doing my home work now,with heip it thanksss bye bye

  • نویسنده دیدگاه: آلبرت انیشتین
   13 بهمن 1395

   عالی بود.من که لذت بردم.thank you

 10. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  03 مرداد 1395

  واقعا خوب بود برایم بسیار کمک کرد

 11. نویسنده دیدگاه: محمد
  16 بهمن 1394

  عالي بود خيلي كمك مون كرد

 12. نویسنده دیدگاه: بابک
  01 دی 1394

  ممنون میشم منبع مقاله یا نویسنده را ذکر کنید

 13. نویسنده دیدگاه: دلارام
  20 آذر 1394

  ?I love this information. It’s so perfect. You have good idea

  • نویسنده دیدگاه: parmida
   21 اسفند 1394

   where are you from دلارام ؟؟؟

   iranian or american

 14. نویسنده دیدگاه: جلال الدین محمد
  13 آذر 1394

  هنر دیگری زیباست

 15. نویسنده دیدگاه: مریم
  13 آذر 1394

  خوب بود

 16. نویسنده دیدگاه: فاطمه
  20 مهر 1394

  مرسی واقعا ممنونم به موضوعات تحقیق خیلی کمک میکنه

 17. نویسنده دیدگاه: اصغر
  05 مهر 1394

  با سلام مقاله ی خیلی خوبی بود
  من این مقاله را در وبلاگ خودم کپی کردم البته با ذکر اسم سایت شما و لینک دادن بهتون
  امیدوارم که راضی باشید

  • نویسنده دیدگاه: آلبرت انیشتین
   13 بهمن 1395

   خوبه بد نیست.50÷ خوبه

 18. نویسنده دیدگاه: زهرا
  05 اردیبهشت 1394

  واقعا مقاله خوبی بود مختصر ومفید ممنون

 19. نویسنده دیدگاه: سارا
  24 فروردین 1394

  هعی بد نبود خوب بود ولی درمورد محیط زیست باید بیشتر صحبت میشد در کل تنکس

 20. نویسنده دیدگاه: ارمیساَ
  14 فروردین 1394

  خییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییلی بد بود به نظر من باید بیشتر درمورد محیط زیست بنویسید

  • نویسنده دیدگاه: مهدی
   16 خرداد 1394

   عزیزم خودت گیجی به این بیچاره چیکار داری؟

  • نویسنده دیدگاه: گرگ
   08 بهمن 1395

   شما می تونی،بیشتر بنویس

 21. نویسنده دیدگاه: عالی
  04 اسفند 1393

  عالی من از این نوشته ها بسیار به سوال های خودم پی بردن

 22. نویسنده دیدگاه: استقلال
  21 دی 1393

  عالی

 23. نویسنده دیدگاه: مهدیس محمودزاده
  08 آذر 1393

  از شما به خاطر این مقاله ی زیبا بسیار ممنونم .واقعا جالب ومفید بود.باز هم ممنون!

  • نویسنده دیدگاه: Delaram
   20 آذر 1394

   You have good idea and good -looking.?

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   20 آذر 1394

   سلام مهدیس خوشگله

نظر خودتان را ارسال کنید