سخنان کوتاه از امام جعفر صادق (ع)

از امام صادق (علیه السلام) سؤال شد:

مروت چیست؟ فرمود: مروت آنست که در صحنه های گناه حضور نداشته باشی، و از صحنه های عبادت غائب نباشی.

××××××××××××××××

اگر به کسی احسان نمودی مبادا آن نیکوکاری را با منّت بسیار و به رخ کشیدن تباه سازی.

××××××××××××××××

دختر حسنه و پسر نعمت است، حسنه ثواب و نعمت حساب دارد.

××××××××××××××××

از ستیزه جویی بپرهیز ، زیرا عملت را از بین می برد.

××××××××××××××××

سه خصلت قدر و منزلت فرد را پایین می آورد :
حسادت ، سخن چینی ، نادانی.

××××××××××××××××

سه چیز محبت آور است :
دین داری ، فروتنی ، بخشش.

××××××××××××××××

بسیار دعا کنید!
چون خداوند ، بندگانی را که دست نیاز بسوی او برمی دارند و بدرگاهش دعا می کنند ، دوست دارد.

××××××××××××××××

راه رفتن با شتاب و عجله از بین برنده وقار مؤمن است.

××××××××××××××××

فرد مؤمن در سرای دنیا بیگانه و غریب است
نه از خواری آن بیتابی کند و نه در کسب عِزتش با دنیاپرستان رقابت نماید.

××××××××××××××××

سودمندترین چیزها برای آدمی توجه به عیوب خود پیش از پرداختن به عیوب مردم است.

××××××××××××××××

اگر خواهان احترامی نرمخو باش و اگر خواهان اهانتی تندخو باش.

××××××××××××××××

هیچ جهلی زیانبارتر از خودپسندی نیست.

××××××××××××××××

نمازی که از ترس جهنم خوانده شود، نماز بردگان است؛
نمازی که به شوق بهشت خوانده شود، نماز تاجران است؛
اما نماز اولیاء الهی نمازی است که با عشق به خدا اقامه می شود.

××××××××××××××××

هرکه دل به دنیا بندد ، به سه خصلت دل بسته است:

۱- اندوهی که پایان ندارد

۲- آرزویی که بدست نیاید

۳- امیدی که به آن نرسد

××××××××××××××××

عاقل دوبار از یک سوراخ گزیده نمی شود.

××××××××××××××××

فریب خوش سخنی و شیرین زبانی ستایشگران را نخورید که دشمن پنهانی شمایند.

××××××××××××××××

دوست ندارم جوانی از شما را جز بر دو گونه ببینم؛ دانشمند یا دانشجو

××××××××××××××××

راز موقع دوستی را زمان دشمنی ابراز کردن ، دور از جوانمردی ، انسانیت و مردانگی است.

××××××××××××××××

یک درهم صدقه دادن از یک روز روزه مستحبی برتر و والاتر است.

××××××××××××××××

حیا از ایمان و ایمان در بهشت است.

××××××××××××××××

از درون مردم کاوش و جستجو مکن که به رفیق و و دوست بمانی.

××××××××××××××××

غضب ، کلید هر شری است.

××××××××××××××××

برتو باد بدعا، زیرا آن درمان هر دردی است.

××××××××××××××××

بهترین عبادت همواره اندیشیدن درباره خدا و قدرت اوست.

××××××××××××××××

هر کس کم رو باشد ، کم دانش است.

××××××××××××××××

رغبت به دنیا باعث غم و اندوه است، و زهد در دنیا سبب آسایش دل و پیکر است.

××××××××××××××××

از دست رفتن حاجت بهتر است از درخواست کردن از نااهل، و بدتر از مصیبت، بداخلاقی هنگام مصیبت است.

××××××××××××××××

صلاح حال زندگی و معاشرت، در این است که مانند یک پیمانه باشد از سه بخش، دو بخش زرنگی و یک سوم آن نادیده گرفتن،

چنانچه در انجام کاری ۷۵ درصد امید موفقیت باشد، کفایت می کند و باید اقدام کرد، و با ۲۵ درصد دیگر تغافل، تناسب دارد.

××××××××××××××××

نیکی و خوشبختی، خانه ها را آباد و عمرها را زیاد می کند.

××××××××××××××××

برترین عبادت، تفکر درباره خدا و قدرت خدا است.

××××××××××××××××

محبوبترین برادرانم نزد من کسی است که مرا به عیوبم راهنمایی کند.

××××××××××××××××

هر که اخلاقش بد باشد، نفسش در عذاب است.

××××××××××××××××

«درباره خدا چنانچه لایق است، تقوا پیشه کنید»، فرمود: اطاعت شود و نافرمانی نشود، و یادآوری شود و فراموش نگردد، و شکرگزاری شود و ناسپاسی نگردد.

××××××××××××××××

سه چیز محبت می آورد: قرض دادن، فروتنی و بخشش.

××××××××××××××××

بهشت را جستجو نمودم، پس آن را در بخشندگى و جوانمردى یافتم.

××××××××××××××××

و تندرستى و رستگارى را جستجو نمودم، پس آن را در گوشه ‏گیرى (مثبت و سازنده) یافتم.

××××××××××××××××

و سنگینى ترازوى اعمال را جستجو نمودم، پس آن را در گواهى به یگانگى خدای تعالى و رسالت حضرت محمد (ص) یافتم.

××××××××××××××××

سرعت در ورود به بهشت را جستجو نمودم، پس آن را در کار خالصانه براى خداى تعالى یافتم.

××××××××××××××××

و دوست داشتن مرگ را جستجو نمودم، پس آن را در پیش فرستادن ثروت (انفاق) براى خشنودى خدا یافتم.

××××××××××××××××

و شیرینى عبادت را جستجو نمودم، پس آن را در ترک گناه یافتم.

××××××××××××××××

و رقت (نرمى) قلب را جستجو نمودم، پس آن را در گرسنگى و تشنگى (روزه) یافتم.

××××××××××××××××

و روشنى قلب را جستجو نمودم، پس آن را در اندیشیدن و گریستن یافتم.

××××××××××××××××

و (آسانى) عبور بر صراط را جستجو نمودم، پس آن را در صدقه یافتم.

××××××××××××××××

و روشنى رخسار را جستجو نمودم، پس آن را در نماز شب یافتم.

××××××××××××××××

و فضیلت جهاد را جستجو نمودم، پس آن را در به دست آوردن هزینه زندگى زن و فرزند یافتم.

××××××××××××××××

و دوستى خداى تعالى را جستجو کردم، پس آن را در دشمنى با گنهکاران یافتم.

××××××××××××××××

و سرورى و بزرگى را جستجو نمودم، پس آن را در خیرخواهى براى بندگان خدا یافتم.

××××××××××××××××

و آسایش قلب را جستجو نمودم، پس آن را در کمى ثروت یافتم.

××××××××××××××××

و کارهاى پر ارزش را جستجو نمودم، پس آن را در شکیبایى یافتم.

××××××××××××××××

و بلندى قدر و حسب را جستجو نمودم، پس آن را در دانش یافتم.

××××××××××××××××

و عبادت را جستجو نمودم، پس آن را در پرهیزکاری یافتم .

××××××××××××××××

و آسایش را جستجو نمودم، پس آن را در پارسایى یافتم.

××××××××××××××××

برترى و بزرگوارى را جستجو نمودم، پس آن را در فروتنى یافتم.

××××××××××××××××

و عزت (ارجمندى) را جستجو نمودم، پس آن را در راستى و درستى یافتم.

××××××××××××××××

و نرمى و فروتنى را جستجو نمودم، پس آن را در روزه یافتم.

××××××××××××××××

و توانگرى را جستجو نمودم، پس آن را در قناعت یافتم.

××××××××××××××××

و آرامش و همدمى را جستجو نمودم، پس آن را در خواندن قرآن یافتم.

××××××××××××××××

و همراهى و گفتگوى با مردم را جستجو نمودم، پس آن را در خوشخویى یافتم.

××××××××××××××××

و خوشنودى خدای تعالى را جستجو نمودم، پس آن را در نیکى به پدر و مادر یافتم.

××××××××××××××××

هارون بن عیسى روایت می کند: امام صادق علیه السلام به فرزندش محمّد فرمود: چقدر از خرجى اضافه آمده؟ گفت: چهل دینار. فرمود: آن را بیرون آور و صدقه بده. عرض کرد: آقا دیگر چیزى برایمان باقی نمی ماند. فرمود: صدقه بده، خداوند عوض آن را می دهد، مگر نمی دانى که هر چیزى کلیدى دارد و کلید روزى صدقه است، پس اینک صدقه بده. او به دستور امام عمل کرد، ده روز بیشتر نگذشت که از جایی چهار هزار دینار رسید. فرمود: پسرم، در راه خدا چهل دینار دادیم و خداوند چهار هزار دینار در عوض آن به ما عطا کرد.

××××××××××××××××

چون قلبی از عشق خدای سبحان تهی گشت خداوند آن را گرفتار محبت غیر خود می کند.

امام صادق (ع)

××××××××××××××××

امام صادق علیه السلام:

کسی که دوست دارد بداند آیا نمازش پذیرفته شده است یا آن را نپذیرفته اند،

با تامل بنگرد که آیا نمازش او را از فحشا و منکر باز داشته؟ پس به اندازه ای که او را بازداشته از او پذیرفته می شود.

××××××××××××××××

هرکه برای خدا دوست بدارد، برای خدا دشمن بدارد و برای خدا ببخشد،

از کسانی است که ایمانشان کامل شده است.

امام صادق ( ع )

××××××××××××××××

امام صادق ( ع )
مایه ی زینت ما باشید، نه مایه عیب ما
با مردم نیکو سخن بگویید و زبان خود را نگاه دارید
و آن را از حرف های بیهوده و سخنان زشت باز دارید.

××××××××××××××××

هر کس یک روز از ماه رجب را از سر ایمان و اخلاص روزه بگیرد، گناهانش آمرزیده می شود.

امام جعفر صادق (ع) به نقل از رسول الله (ص)

××××××××××××××××

مردم را با چیزی غیر از زبانتان (بلکه با عمل) به سوى خدا بخوانید

تا آنان تلاش و صداقت و پرهیزکاری شما را به چشم ببینند.

امام صادق (ع)

××××××××××××××××

هرکه در حق ما یک بیت شعر بسراید
خدا برای او در بهشت خانه ای بنا می کند.امام جعفر صادق (ع)

 

 • همه چیز درباره امام صادق را در لینک زیر ببینید:

امام صادق

4/5 ( 1 نظر )


دیدگاه های این مطلب

 1. نویسنده دیدگاه: ارین
  14 مرداد 1396

  در حدیث اخر که هر کس در حق ما یک بیت شعر بسراید خدا برای او در بهشت خانه ای بنا میکند منظور از حق ما چیه؟؟؟

 2. نویسنده دیدگاه: Hadise
  09 مرداد 1395

  امیدوارم یه روز همه ی ما آدما یاد بگیریم چه طور زندگی کنیم و بفهمیم که هدف خلقتمون چه بوده و در راستای اون با بهره کردن از زندگی بزرگان پیشین زندگیمون تلاش کنیم امیدوارم…

 3. نویسنده دیدگاه: حسین فلاح
  09 مرداد 1395

  بنام حق.وضمن تسلیت شهادت اما صادق (ع) ازنظرمن سخنان ائمه اطهار و آشنائی با روش زندگیشون بسیار رسالت خوب برای أشنائی بیشتر با امامان میباشد چون اکثرا مثل من فقط اسم دوازده امام را میدانیم وشناخت کافی به سیره و افکارشان نداریم ازشما سپاسگزارم که این سایت را برای دوستداران أل محمد گذاشتید .من الله التوفیق

 4. نویسنده دیدگاه: مجید
  16 خرداد 1394

  عالی

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   07 آذر 1397

   سلام من پروانه ايماني از این سایت راضی هستم تشکر از شما

نظر خودتان را ارسال کنید