توافق دولت و کارفرما برای حداقل دستمزد 2 میلیون و 800 هزار تومانی

اخبارهای رسیده از داخل جلسه شورای عالی کار حاکی از این است که دولت و کارفرمایان به توافق رسیده اند که هیچ کارگری نباید کمتر از ۲میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دریافت کند. کارگران هم معتقدند که بیشترین میزان افزایش روی عدد حقوق باشد نه سایر آیتم ها.

توافق دولت و کارفرما برای حداقل دستمزد 2 میلیون و 800 هزار تومانی - Government and employer agree on minimum wage of 2,800,000 tomans

توافق دولت و کارفرما برای حداقل دستمزد 2 میلیون و 800 هزار تومانی – Government and employer agree on minimum wage of 2,800,000 tomans

به گزارش آسمونی : دویست و نودمین نشست شورای عالی کار با موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران امروز در حال برگزاری است. این نشست سومین جلسه شورای عالی طی این چند هفته اخیر بعد از برگزاری 7 جلسه کمیته دستمزد برای تعیین دستمزد 99 کارگران در حال برگزاری است.

محمد شریعتمداری، وزیرکار در حاشیه این نشست گفت: متغیرهای مختلفی در سال آینده ،عامل درون زا و برون زای متعددی ایجاب می کند تا نمایندگان کانون ها،اتحادیه ها،شوراهای اسلامی کار و کارفرمایی با احتیاط در مورد مزد تصمیم بگیرند.

وی ادامه داد: هرچند هر تصمیمی گرفته شود قابلیت اصلاح دارد تا آیتمهایی که دولت می تواند درباره آن تصمیم بگیرد هم فزاینده و کاهنده به ایجاد تعادل در بازار کار کمک کند.

اخبار رسیده از داخل جلسه حاکی از این استکه توافق دولت و کارفرما مبنی بر این است که هیچ کارگر حداقل بگیری به هیچ عنوان نباید کمتر از2 میلیون و 800 هزار تومان دریافت کند.  از سوی دیگر کارگران اعتقاد دارند که بیشترین سهم افزایش مزد روی عدد و رقم حداقل حقوق باشد نه سایر آیتم ها .

0/5 ( 0 نظر )


منبع : تسنیم

نظر خودتان را ارسال کنید