سخنانی از پیامبر اسلام حضرت محمد (ص)

 

۱- هر چه فرزند آدم پیرتر می‌شود، دو صفت در او جوانتر می‌گردد: حرص و آرزو

۲- دو گروه از امت من هستند که اگر اصلاح یابند، امت من اصلاح می‌یابد و اگر فاسد شوند، امت من فاسد می‌شود: علما و حکّام

۳- شما همه، شبان و مسئول نگاهبانی یکدیگرید.

۴- نمیتوان همه را به مال راضی کرد اما به حسن خلق میتوان.

۵- ناداری بلاست، از آن بدتر و دشوارتر بیماری دل است.

۶- مؤمن همواره در جستجوی حکمت است.

۷- از نشر دانش نمیتوان جلوگیری کرد.

۸- دل انسانی همچو پریست که در بیابان به شاخه‌ی درختی آویزان باشد، از وزش بادها دائم در انقلابست و زیر و رو می‌شود.

۹- مسلمان آنست که مسلمان از دست و زبان او در آسایش باشند.

۱۰- رهنمای بکار نیک، خود کننده‌ی آن کار است.

۱۱- هر دل سوخته‌ای را عاقبت پاداشی است.

۱۲- بهشت زیر قدمهای مادران است.

۱۳- در رفتار با زنان از خدا بترسید و آنچه درباره‌ی آنان شاید، از نیکی دریغ ننمائید.

۱۴- پروردگار همه یکی است و پدر همه یکی همه فرزند آدمید و آدم از خاک است. گرامی ترین شما نزد خداوند، پرهیزگارترین شماست.

۱۵- از لجاج بپرهیزید که انگیزه‌ی آن، نادانی و حاصل آن پشیمانی است.

۱۶- بدترین مردم کسی است که گناه را نبخشد و از لغزش چشم نپوشد و باز از او بدتر کسی است که مردم از گزند او در امان و به نیکی او امیدوار نباشند.

۱۷- خشم مگیر و اگر گرفتی، لختی در قدرت کردگار بیندیش.

۱۸- چون تو را ستایش کنند، بگو ای خدا مرا بهتر از آنچه گمان دارند باز و آنچه را از من نمیدانند، بر من ببخش و بالاتر از آنچه می‌گویند قرار بده.

۱۹- بصورت متملّقین، خاک بپاشید.

۲۰- اگر خدا خیر بند‌ه‌ای را اراده کند، نفس او را واعظ و رهبر او قرار می‌دهد.

۲۱- صبح و شامی بر مؤمن منیگذرد مگر اینکه بر خود گمان خطا می‌برد.

۲۲- سختترین دشمن تو همانا نفس‌ اماره است که در میان دو پهلوی تو جا دارد.

۲۳- دلاورترین مردم آنست که بر هوای نفس غالب آید.

۲۴- با هوای نفس خود نبرد کنید تا مالک وجود خود گردید.

۲۵- خوشا بحال کسی که توجه به عیوب خود، او را از توجه به عیوب دیگران باز دارد.

۲۶- راستی، به دل آرامش می‌بخشد و از دروغ، شک و پریشانی میزاید.

۲۷- مؤمن آسان انس میگیرد و مأنوس دیگران می‌شود.

۲۸- مؤمن همچو اجزاءِ یک بنا، همدیگر را نگاه میدارد.

۲۹- مَثَل مؤمنین در دوستی و علقه به یکدیگر، مَثَل پیکری است که چون از آن بدرد آید، باقی اعضاء به تب و بی‌خوابی دچار شوند.

۳۰- مردم مانند دانه‌های شانه با هم برابرند.

۳۱- تحصیل علم بر هر مسلمانی واجب است.

۳۲- فقری سختتر از نادانی و ثروتی بالاتر از خردمندی و عبادتی بالاتر از تفکر نیست.

۳۳- از گهواره تا گور دانش بجوئید.

۳۴- دانش بجوئید گرچه به چین باشد.

۳۵- شرافت مؤمن در شب زنده‌داری و عزّت او در بی‌نیازی از دیگران است.

۳۶- دانشمندان، تشنه‌ی آموختنند.

۳۷- دل‌باختگی ( انسان را) کر و کور می‌کند.

۳۸- دست خدا با جماعت است.

۳۹- پرهیزکاری جان و تن را آسایش می‌بخشد.

۴۰- هرکس چهل روز بخاطر خدا زندگی کند، چشمه حکمت از دلش به زبان جاری خواهد شد.

۴۱- با خانواده خود به سربردن از گوشه مسجد گرفتن، نزد خدا پسندیده‌تر است.

۴۲- بهترین دوست شما آنست که معایب شما را به شما منماید.

۴۳- دانش را به بند نوشتن در آورید.

۴۴- تا دل درست نشود، ایمان درست نخواهد شد، و تا زبان درست نشود، دل درست نخواهد شد.

۴۵- تا عقل کسی را نیازموده‌اید، به اسلام آوردن او وقعی نگذارید.

۴۶- تنها به عقل می‌توان به نیکی‌ها رسید، آنکه عقل ندارد از دین تهی است.

۴۷- زبان نادان، بیش از ضرری است که تبهکاران به دین می‌رسانند.

۴۸- هر صاحب خردی از امت مرا چهار چیز ضروری است: گوش دادن به علم بخاطر سپردن و منتشر ساختن دانش و بدان عمل کردن.

۴۹- مؤمن از یک سوراخ دو بار گزیده نمی‌شود.

۵۰- من برای امت خود، از بی‌تدبیری بیم دارم نه از فقر.

۵۱- خداوند زیباست و زیبائی را دوست میدارد.

۵۲- خداوند، مؤمن صاحب حرفه را دوست دارد.

۵۳- تملّق خوی مؤمن نیست.

۵۴- نیرومندی به زور بازو نیست، نیرومند کسی است که بر خشم خود غالب آید.

۵۵- بهترین مردم، سودمندترین آنان به حال دیگران است.

۵۶- بهترین خانه‌ی شما آنستکه یتیمی در آن به عزّت زندگی کند.

۵۷- چه خوبست ثروت حلال در دست مرد نیک.

۵۸- رشته‌ی عمل به مرگ بریده می‌شود مگر به سه وسیله : خیراتی که مستمر باشد، علمی که همواره منفعت برساند، فرزند صالحی که برای والدین دعای خیر کند.

۵۹- پرستش‌کنندگان خدا سه گروهند: یکی آنان که از ترس عبادت می‌کنند و این عبادت بردگان است، دیگر آنان که به طمع پاداش عبادت می‌کنند و این عبادت مزدوران است. گروه سوم آنان که به خاطر عشق و محبت عبادت می‌کنند و این عبادت آزادگان است.

۶۰- سه چیز نشانه‌ی ایمان است: دستگیری با وجود تنگدستی، از حق خود به نفع دیگری گذشتن، به دانشجو علم آموختن.

۶۱- علاقه‌ات را به دوست خود ظاهر کن تا رشته‌ی محبت محکمتر شود.

۶۲- آفت دین سه چیز است: فقیه بدکار، پیشوای ظالم، مقدّس نادان.

۶۳- مردم را از دوستانشان بشناسید چه انسان همخوی خود را به دوستی می‌گیرد.

۶۴- گناه پنهان به صاحب گناه زیان می‌رساند، گناه آشکار به جامعه.

۶۵- در بهبودی کار دنیا بکوشید اما در کار آخرت چنان کنید که گوئی فردا رفتنی هستید.

۶۶- روزی را در قعر زمین بجوئید.

۶۷- چه بسا از خودستائی، از قدر خود میکاهند و از فروتنی، بر مقام خود می‌افزایند.

۶۸- خدایا، فراخ‌ترین روزی مرا در پیری و پایان زندگی کرامت فرما.

۶۹- از جمله‌ی حقوق فرزند بر پدر این است : نام نیکو بر او بگذارند و نوشتن به او بیاموزد و چون بالغ شد، برای او همسر انتخاب کند.

۷۰- صاحب قدرت، آنرا به نفع خود بکار می‌برد.

۷۱- سنگین‌ترین چیزی که در ترازوی اعمال گذارده می‌شود خوشخوئی است.

۷۲- سه امر، شایسته توجه خردمند است: بهبود زندگانی، توشه آخرت، روزی حلال.

۷۳- خوشا بحال کسی که زیادی مال را به دیگران ببخشد و زیادی سخن را برای خود نگاهدارد.

۷۴- مرگ، ما را از هر ناصحی بی‌نیاز می‌کند.

۷۵- اینهمه حرص حکومت و ریاست و اینهمه رنج و پشیمانی در عاقبت!

۷۶- عالم فاسد، بدترین مردم است.

۷۷- هر جا که بدکاران حکمروا باشند و نابخردان را گرامی بدارند، باید منتظر بلائی بود.

۷۸- نفرین باد بر کسی که بار خود را بدوش دیگران بگذارد.

۷۹- زیبائی شخص در گفتار اوست.

۸۰- عبادت، هفت گونه است که از همه والاتر، طلب روزی حلال است.

۸۱- نشانه‌ی خوشنودی خدا از مردم، ارزانی قیمتها و عدالت حکومت آنهاست.

۸۲- هر قومی، شایسته‌ی حکومتی است که دارد.

۸۳- از ناسزا گفتن، بجز کینه‌ی مردم، سودی نمی‌بری.

۸۴- پس از بت پرستیدن، آنچه به من نهی کرده‌اند، ستیزه جوئی با مردم است.

۸۵- کاری که نسنجیده انجام شود، بسا که احتمال زیان دارد.

۸۶- آنکه از نعمت سازش با مردم محروم است، از نیکیها یکسره محروم خواهد بود.

۸۷- از دیگران چیزی نخواهید گرچه یک چوب مسواک باشد.

۸۸- خداوند دوست ندارد بنده‌ای را بین یارانش با امتیاز ببیند.

۸۹- مؤمن، خنده‌رو و شوخ است و منافق، عبوس و خشمناک.

۹۰- اگر فال بد زدی، بکار خود ادامه بده و اگر گمان بد بردی، فراموش کن و اگر حسود شدی، خوددار باش.

۹۱- دست یکدیگر را بدوستی بفشارد که کینه را از دل می‌برد.

۹۲- هر که صبح کند و به فکر اصلاح کار مسلمانا نباشد، مسلمان نیست.

۹۳- خوشروئی کینه را از دل می‌برد.

۹۴- مبادا که ترس از مردم، شما را از گفتن حقیقت باز دارد.

۹۵- در یک سطح زندگی کنید تا دلهای شما در یک سطح قرار بگیرد. با یکدیگر در تماس باشید تا به هم مهربان شوید.

۹۶- خردمندترین مردم کسی است که با دیگران بهتر مدارا کند.

۹۷- هنگام مرگ، مردمان می پرسند از ثروت چه باقی گذاشته؟ فرشتگان می‌پرسند از عمل نیک چه پیش فرستاده؟

۹۸- منفورترین حلالها نزد خداوند، طلاق است.

۹۹- بهترین کار خیر، اصلاح بین مردم است.

۱۰۰- خدایا مرا بدنش، توانگر ساز و به بردباری، زینت بخش و به پرهیزکاری، گرامی بدار و به تندرستی، زیبائی ده.

0/5 ( 0 نظر )


دیدگاه های این مطلب

  1. نویسنده دیدگاه: شیرین
    15 دی 1392

    سخنان جالبی بود این نشون میده که پیامبر ما علاوه بر پیامبر بودن یه دانشمند هم بوده

نظر خودتان را ارسال کنید