اسم های دخترانه ترکی

نام های زیر، اسم های دخترانه اصیل ترکی به همراه معنی می باشند، که به ترتیب حروف الفبا در آسمونی برایتان درج نموده ایم

اگر شما نیز نامی را میدانید که در این لیست قرار ندارد به ما اطلاع دهید

لیست زیر در بازه های زمانی مختلف به روز رسانی می شود

 • برای مشاهده نام های پسرانه ترکی روی لینک زیر کلیک کنید:

اسم های پسرانه ترکی

 

حرف  الف :

ئل آبا :                        مادر ، خواهر بزرگتر
ائل ایستر:                   –
آباقای :                       عنوانی برای خطاب به بانوان مسن و محترم
آپا :                             بزرگ ، خواهر بزرگتر
آتناز:                          –
آچا  :                          خوشایند ،مادر، بانوی مسن در خور احترام
آچالیا :                        نام گلی است

آچقین گول  :                گل شکفته شده
آچیق گول  :                غنچه یا گل شکفته شده
آدیگول  :                     آنکه نامش همچو گل است
آدینا  :                         نام کوهی معروف که شهر زنوز از بلاد آذربایجان را در برگرفته است
آرایلی  :                      دختر پاکنام، همچو ماه پاک و درخشان
آرزی  :                       آرزو
آرسیتا  :                       نام منطقه ای ازسرزمین ماننا درغرب همدان فعلی
آسانا :                          دختر زیبا
آسلیم  :                         مفید،دارای خیروفایده
آسوده  :                        آرام، راحت، دنج ، آرامش یافته،آسوده گشته
آغان  :                         شهاب آسمانی،شراره آتش،شعله ،زبانه آتش
آغ بنیز :                       سفید چهره،دارای صورت روشن
آغجاقیز :                      دختر سپید پیکروسپید چهره
آغجاگول  :                  زیباهمچوگل سپیدرنگ،کاملا سفید
آک ایپک  :                  ابریشم سفید،پارچه ابریشمی سفید رنگ
آک چیچ  :                    گل سپید رنگ
آکچین                          معصوم ،پاکدامن،آبرومند
آک یز :                       ستاره درخشان،جسم آسمانی سفید رنگ
آلا گؤز :                      چشم درشت وآبی رنگ،چشمان شیفته کننده درخشان
آلاله  :                          لاله سرخ
آلانور  :                       نوردر خشان،برّاق
آلتینای  :                       ماه طلایی
آلتینلی  :                       طلایی
آلتینیار  :                      یارطلایی
آل چیچک  :                 گل سرخ رنگ
آچیق  :                        روشن ،آشکار، سعادت،نیکبختی
آچیق گون                     روزصاف وروشن
آرال  :                         جزایرنزدیک به هم،مابین دوجزیره،رود دریایی که دروسط دو خشکی باشد
آرین  :                         پاکیزه،خالص،درخشان،اصیل
آسا  :                           بسیار،فراوان،بی حد ومرز
آغجا  :                         سفید رخسار،بسیارروشن روی،مایل به سفیدی
آک بوداک  :                شاخه درختی که سپید رنگ است، بوته سفید
آکمان  :                       کاملا سفید بی گناه، پاک ومعصوم،آبرومند
آک یورت  :                 میهن نیک،ایل وسرزمین آباد
آلتان  :                         طلا،شفق سرخ رنگ
آلتین  :                         طلا،فلزقیمتی وزردرنگی که ضد زنگ می باشد
آلقا  :                           پسندیدن،راضی شدن، دعای خیربدرقه کسی ساختن،تعریف وتمجید کردن
آلقیش  :                       ستودن،مدح گفتن،تعریف وتمجید،تشویق
آل کیم  :                       رنگین کمان،قوس قزح
آل گول  :                     گل سرخ رنگ
آلگون  :                       آفتاب سرخ
آلنار  :                          انارسرخ
آلما :                             سیب، درخت سیب جنگلی
آلمیلا :                          سیب سفید
آلِو  :                            زبانه آتش،داغ وپرحرارت
آلیشان  :                        علف آهو
آمراق  :                        عزیز،دوست داشتنی،شیدا،شیفته،پاک وصاف
آمول  :                         صبو،حلیم،ساکت،آرام،بانزاکت،مٶدب منظم
آناشن  :                         مادر شاد ومسرور
آناک  :                          خاطره،هدیه،حافظه
آناگول  :                       گل مادر،گلی که همچومادرباشد(منظورازگل همان فرزند است)،دخترزیبا،برتر
آنایار :                          دوست ویارمادر
آنداچ  :                         خاطره،هدیه ،یادگار،ارمغان
آنسال  :                        مربوط به قوۀ تفکر،عقلی
آنلیک  :                       فهمیده،عقل،ذهن
آنناک  :                        یادگار،خاطره
آنی :                           خاطره،به یادآوردن
آی  :                           ماه ،روشن،زیبا،براق،جذاب وگیرا
آی بن  :                       آفریده شده همانند ماه،جذاب ودرخشان همچون ماه
آی بنیز :                       ماه چهره،آنکه سیمایش مثل ماه باشد،زیباروی
آی پار  :                       درخشنده وفروزان همانند ماه
آیپارا  :                         ماه نو،هلال ماه
آی پری  :                     زیبا مانند ماه
آیتاج  :                         تاجی که همانندماه درخشان وبرّاق باشد،زیبا،ناطق
آیتار  :                          بشارت دهنده
آیتارشن  :                     قاصدشادی
آیتک :                           مانند ماه
آیتن  :                       ماه پیکر، همچون ماه، زیبا، خوش قد و قامت، خوشایند
آی جامال  :                   ماه رخسار،آنکه صورتی زیباهمچون ماه داشته باشد
آیجان  :                        پاکدل،دختری که تن وروانش به پاکی ماه باشد
آی چیچک  :                 گل آفتابگردان
آیدا  :                           در ماه یا قمر، گیاهی خوشبوکه کنارآب میرویدو با گیاه «قایتارما»یا«بئش مارماق»که کاربرد طبّی دارند، ماه مادر
آی دار  :                       کاکل،یال
آیداشن  :                       شادی وسروردر ماه
آیداگول  :                      گلی که در سطح کره ماه روئیده باشد یااز ماه آورده شده باشد ،گل ماه .زیبا ،خوب روی
آیدان  :                         آفریده شده ازماه،ایجاد شده ازماه زیبا چهره ای که از ماه آمده باشد ،نیکو چهره همانندماه
آی دینچ  :                     استواروپابرجا چون ماه برّاق،درخشان،انبوه
آیرال  :                         مستثنی،آنکه استثنا شده باشد
آی سِئو  :                     دوست داشتنی مثل ماه
آیسا :                           زیبا، مانند ماه
آیسان  :                        شبیه به ماه، مانند ماه
آی سَل  :                      سیل نورماه،پرتوماه،زیباودرخشان چون ماه
آی سَن  :                      همانند ماه هستی،به ماه می مانی
آیسودا  :                        ماه درآب
آی سون  :                     ارمغان ماه،هدیه ماه
آی سونا  :                      سونای ماه،قویی که پرهای سرش سبزرنگ است و زیباچهره ای که اختصاص به ماه دارد
آی سوی  :                     آنکه ازماه باشد،ازنسل ماه،برازنده ونیک خوی
آی سین  :                      مثل ماه هستی،همانند ماهی،زیبا هستی
آیشان  :                         شناخته شده چون ماه،مشهور،نامداروشهیر
آیشن  :                         مثل ماه صاف ودوست داشتنی
آی فَر  :                         سفید مثل ماه ،نورودرخشش ماه،زینت ماه
آی قاش  :                      دارای ابروانی همچون هلال ماه (در شعر کاربرد بسیاردارد )
آی قیز :                         دختری که ازماه آمده باشد دخترزیباوخوشایند
آی گئن  :                       مرتبط با ماه،دوست بسیارنزدیک وهمدل،همراز
آی گول  :                       گل ماه،زیبا همانند ماه
آیلا  :                           هاله اطراف ماه وسایرسیارات،شفق،درخشش
آیلار  :                          ماه ها ، زیبا ، پاک
آیلان  :                         همراه ماه، شبیه به ماه
آیلی  :                          مهتاب، پر از ماه، دارای ماه
آیلین  :                         دایرۀاطراف ماه،هاله
آیمان  :                         انسانِ ماه،آنکه ازماه باشد،زیبا چون ماه
آیمان  :                         مثل ماه
آیناز  :                          زیباچهره ای که نازوعشوه داشته باشد،مهناز
آی نور  :                       نورانی مثل ماه ،پرتو ماه،درخشان چون ماه
آی نیسه  :                      بانویا دختری که چون ماه زیباباشد
ائتکین  :                        تأثیرگذارنده،مؤثرواقع شونده،فعّال،اقدام کننده
ائتناز  :                          نازکن
ائل آی  :                        ماه ایل،زیباروی طایفه
ائلبالی  :                        شیرین وعسل ایل وطایفه
ائل بَزَر  :                      زینت طایفه،زیباچهرۀ قبیله،انسان نیکوی ولایت
ائل بزه ر :                       زینت دهندۀ ایل وطایفه
ائلتاج  :                          تاج ایل ،شخص مورد احترام خلق،زعیم ورهبرسرزمین
ائلتاش :                         هم ایل ،هموطن،هم طایفه
ائلچین :                         لایق ایل ،برای مردم وایل
آئل سئوَر  :                     عاشق وشیفتۀ سرزمین وایل
ائلکین  :                         میهمان،سیاحت کننده
ائلگین  :                         غریب ،مهاجر،آنکه ازخانه وکاشانه اش مهجورمانده باشد
ائوین :                           هسته یادانه،تخم،مایه واصل هرچیزجوهروعصاره
اَبرَن  :                            دنیا،کائنات،سما وفضا
ابرو :                           خطوط موج دارکشیده شده برروی لوحه های آهنی و غیره،نقوش و خطوط طبیعی روی سطوح
أدا (عربی ) :                  نازوعشوه،رفتار وسلوک،طرز،اسلوب،اجرا وایفا نمودن
أرسن  :                        شبیه به قهرمانان وجوانمردان
أ رکانا  :                        آزاد،مختارومستقل
أرگم  :                          نازنین من،محبوب من
أرگول  :                        همانند گل،انسانی نظیرگل
أرمغان  :                       هدیه،تحفه
أرمَن  :                         لایق حرمت واحترام،خوش یمن ومبارک
أسمر :                          گندمگون
أسیم  :                           وزش باد،شدّت باد،مه
أسین  :                         مه صبحگاهی،نسیم سحری،الهام،احساساتی شدن،هوس
ألیک  :                         جیران،آهو،غزال کوهی
السای :                       مانند ماه
الشن :                        شادی قوم ، افتخار و شان قوم
الماه :                         ماه ایل (زیباترین دختر قوم)
المیرا :                         زن بزرگ ایل
الناز (ائل ناز) :               نازنین قوم ، زیبا و عشوه گر طایفه
الین :                          دختری برای فامیل و قوم
اوتکو  :                        سر انجام نیک،ظَفَر
اود آنا  :                        مادرآتش
اود دنیز :                       دریای آتش
اودشَن  :                       شاد آتشین وپرحرارت
اوروز :                          بخت وطالع ،خوشبخت،ماه،روزه داری،ماه صیام (رمضان )
اوزای  :                         فضا،عالم لایتناهی
اوزوک :                        انگشتر
اوستون  :                       بهتر، درسطحی برتر
اوسلو :                          صاحب کمال،عاقل،آرام
اوغور  :                         موفقیّت،نیکی،بخت ،طالع
اوغورلو  :                       شخص خوش یمن ومبارک وخجسته،مایۀ برکت
اوکای  :                        بیانگراحساس رضایت وخوشنودی است،احسنت،آفرین،بسیار نیکو
اولجا  :                         غنیمت،بخشش وعطا
اولجای  :                      بخت،طالع،اقبال
اولدوز :                         ستاره
اولکان :                         بسیاربزرگ،عظیم
اولکَر :                          هفت ستاره خوشه پروین،ثریّا
اولگون  :                       رنگ آبی،به رنگ آب
اولوس :                        ملّت،خلق،قوم وطایفه
اوماچ  :                         امید،مقصد وهدف،آرزو
اومای  :                        الهه
اومیده  :                        آرزو،آمال،خواسته
اونای  :                         شریف، نامدار،پرآوازه
اونسال  :                      بسیارمشهور
اونلو  :                         شهیروپرآوازه،جذّاب وگیرا
اویسال  :                      حرف شنو،مطیع
ایپک  :                         تارهای بسیارظریف ودرخشان ابریشم
ایپک تن  :                     دارای پیکری لطیف وظریف نظیرابریشم
ایپک نور :                      برّاق
ایزگی  :                       عاقل،باهوش وباذکاوت،عادل ومنصف
ایزیناز :                         خوش اثر
ایستَر  :                        خواستن،طلب نمودن
ایستَک  :                      آرزو،خواسته،مراد
ایشیک :                       روشنایی،فروغ،تابناکی
ایشیل :                        منوّرشدن،درخشیدن،فروغ،پرتو
ایشیلار  :                      تابنده ،منوّر ،درخشنده
ایشیلاک  :                     براق وتابناک،دارای درخشش وپرتو
ایشین  :                       اشعه ،شعاع نور،پرتو،شفق
ایشین سو  :                  درخشش آب،روشنایی حاصل ازبازتابش نورتوسط آب
ایلایدا :                        پری دریایی، زیبای شهر و ایل
ایلدَش  :                       متولد شدگان در یک مکان
ایلدیر :                         روشنایی ،برق زدن ،درخشش
ایلقیم  :                         سراب
ایلک آی  :                     ماه نو ،ماه هلال
ایلک ایز :                      اولین نشانه ،نخستین علامت
ایلکناز :                        اولین ناز (اولین دختر خانواده )
ایلگار :                        سال برف
ایلگی  :                       مناسب،ارتباط ووابستگی،کنجکاوی
ایلمَن  :                        وابسته به ایل وطایفه
اینجی  :                       دُرّ،مروارید،بسیار تابناک
اٶزآیتان  :                      کاملا شبیه به شفق
اٶزآیسان  :                    نظیرماه
اٶزبال  :                       عسل اصل وحقیقی
اٶزبَن  :                        خال ویژه ومادرزاد
اٶزبیل  :                        آنکه دارای دانشی خاص است،باسواد وآگاه
اٶزپینار :                        منبع آب منحصربه فرد،آب حیات بخش وزلال چشمه
اٶزجان  :                       تَنی،عزیزومحبوب
اٶزدَش :                        فاقد تفاوت،کاملا یکسان
اٶزدَک  :                        ماده،ماتریال،تنۀ درخت
اٶزگو  :                         منحصربه فرد،خاص وویژه
اٶزگول  :                       ویژگی،گونه ونوع
اٶزگولَچ  :                       آنکه خنده منحصربه فردی دارد،دارای طرزخنده ای ویژه
اٶزگونَش :                      نظیرخورشید
اٶزَل  :                          چیره دست وماهر،ویژه،مخصوص،جداگانه
اٶزلَر :                          حسرت کشنده،دلتنگ
اٶزلَم  :                        درذوق وشوق دیدار کسی یا چیزی بودن،حسرت،آرزو
اٶزن  :                         توجه واعتنای جدی
اٶزیورت  :                      سرزمین مادری،میهن،ایل ووطن وطایفه
اٶکه  :                         تیزفهم ،باهوش،متفکروعاقل
اٶگه  :                         متفکر،عاقل،وزیر،مشاور
اٶن ایز :                        اوّلین اثر،نخستین راه
اٶوگول  :                       لایق تعریف وتمجید
اٶیوک  :                        هیجان حاصله ازحس عشق ومحبّت،جوش وخروش عشق

حرف  ب :

باخیش  :                      نگاه
بادام گؤز  :                    چشم بادامی
باریش  :                       صلح،آتش بس،آشتی
بارینج  :                        شبدرکوهی
باغیش  :                      بخشیدن،هدیه نمودن،عطا
بالا  :                           اولاد،فرزند،نوزاد
بال سان  :                    شیرین همانندعسل،متعلق به عسل
باللی :                         ترکیب شده باعسل،شیرین ولذّت بخش همانندعسل
بایاز  :                          دراصل بیاض است ؛کاملا سفید
بایان  :                         خانم ،بانو
بایراق  :                       تکّه پارچۀ رنگی که بررویش علامت با نشان خاصّ یک دولت ،خلق ،حزب ویا مؤسسه
بَتی  :                         تصویرکردن ،چهره وصورت،فرم،اندام وپیکر،قدوقامت
بَتیک  :                         مکتوب،نامه،نوشته های رسمی،سند،دعای مکتوب
بَدیز :                          زیبا ،خوش قدوقامت،ظریف
بَگَنچ  :                         خوشایند ،پسندیده ومطلوب
بَزَک  :                         نقش ونگار ،آرایش وزینت
بَلگَن  :                         شایسته ،لایق ،سزاوار
بَلگَین  :                        واضح،بارز وآشکار،روشن
بَنزَر  :                          شبیه ،نظیر،مانند ،شایسته ،مناسب
بَن شَن  :                      من خوشبخت هستم ،بختیار ونیک اقبالم ،من شاد ومسرورم
بنفشه  :                        مَنَکشه
بَن گول  :                      گل ویا شکوفه خالدار
بَنگین  :                        دائمی ،جاویدان وابدی
بَن لی :                        آنکه در چهره ویا پیکرش خال داشته باشد ،دارای خال یا لکه
بَنیجه  :                        ابدی، جاودان ، بی انتها ،ماندگار وهمیشگی
بولود :                           ابر ،بخار
بی بی ناز :                     بی بی( ترکی) + ناز(فارسی) ، بی بی عنوانی احترام آمیز برای زنان سالخورده
بیرجه  :                        واحد ،تک ،یگانه ،یکی
بیرسَن  :                       آنکه یکی باشد، بی بَدیل، یکّه و تنها
بیر گول  :                       گل بی مثل ومانند،گل یگانه وَبدیل
بیلگه  :                         عالم ،انسان مُدرک ،صاحب معلومات ومحفوظات ذهنی عمیق ووسیع
بیلگی  :                        علم ودانش ،سواد ومعلومات ،معرفت وآگاهی
بیلگین  :                        عالم ،صاحب دانش وفضیلت

حرف  پ :

پارلا  :                           بدرخش!تابناک شو !
پارلار  :                         نور می افشاند ،می درخشد
پارلاش  :                       روشنی ،درخشندگی
پارلاک  :                         نورافشان ،بَرّاق وتابناک
پَتَک  :                           کندو
پَک اؤز  :                        دارای صبرواستقامت
پیرلانتا  :                        برلیان ،الماس تراش خورده ،سنگ ذی قیمتی که در برابرنوربه رنگهای زیبا ومتنوعی گراید
پینار :                            چشمه ،چشمۀ جوشان آب اززمین
پرنیا :                            اصیل، دارنده اصل و نسب (فرنیا ، پرنیان)

حرف  ت :

تئللی  :                         دختری با گیسوی بلندوزیبا ،دارای زلفهای زیباومُزیِّن
تئل نار :                         زیبارویی که موهایش درخشان چون آتش است
تئلناز :                           دختری با گیسوی ناز وقشنگ
تئل نور  :                        دارای موهای شفاف وبرّاق
تابراک  :                         سرزنده ،زرنگ وکاری ،قبراق وسرحال
تاتلی  :                         بامزه وبانمک
تاچلی :                         آنکه تاج برسرداشته باشد
تارلا :                           کشتزار
تارو  :                           به حالت ظریف درآورنده ،به هیجان آمدن ،عصبانی گشتن
تاریم  :                          چادر ،خانه ،مکان ،سر پوشیده
تالکوک  :                       محل اتصال کوه هابه همدیگر
تامای :                          ماه کامل ماه تمام
تان آک  :                        سرخی افق ،عجیب وغریب
تان آل  :                         نظیرشفق ،مایۀ حیرت ،عجیب
تان زَر :                          طلای غیر عادی وعجیب
تان سو  :                       خارق العاده ،بسیارعجیب
تان گول :                        گلی که صبح زود بشکفد ،گل صبحگاهی
تان ییلدیز :                      ستاره ،زهره ،ونوس
تایسیز  :                        بی همتا
تَجیم  :                          تجارت ،خرید وفروش
تَرگول  :                         گل نوشکفته ،شکوفه تازه
ترکان :                          ملکه
ترلان :                           پرنده ای از خانواده باز شکاری
تَرنیسه  :                       دختر جوان وبا طراوت
تَک آی  :                        ماه یگانه ،ماه تک وبی همتا ،زیباروی بی نظیر
تَکسین  :                        یکی یکدانه ،یگانه ،بی نظیر
تَک گول  :                       گل بی نظیر،آنکه در زیبایی بی نظیراست
تَگیر :                            ارزش ،بهاء ،قیمت
َتن آی  :                        همانند وهمسان ماه ،نظیرماه
توپاز  :                          نوعی سنگ الوان وقیمتی
توراج  :                          نوعی پرنده از تیرۀ ماکیان شبیه به مرغ باگوشت بسیار لذیذ
تویقو(دویغو) :                  احساس ،عاطفه ،درک
توران  :                          نامی بود که ایرانیان باستان به محل زندگی وسرزمین ترکهانسبت دادند ،زیستگاه ترکها
تورانلی  :                        اهل توران زمین،ترک
تورک تَن  :                       از جمعیت وتبار ترکها
تورمَن  :                         مرغوب وبا کیفیت ،اعلا
تورناز :                           دختر ترک و نازدار
تولین  :                           آنکه بسیار ظریف دیده می شود، آینه
توماقان  :                         گل نیلوفر
تونا  :                              نام ترکی رود« دونای» که پس از رود وولگا واقع در اروپا طولانی ترین محسوب می شود

حرف  ج :

جئیران  :                          غزال ،آهو
جان ایپک  :                       آنکه روح وقلبش همچون ابریشم لطیف وظریف است
جان سِئل  :                       متعلّق به روح وجان ،زنده وجاندار
جان سونار :                       کسیکه جان ودلش رادر تَبَق اخلاص گذارد ،آنکه از جانش نیزدریغ نورزد
جان سوی  :                       آنکه از تبارنیاکانی نیکو وقدرتمند باشد
جان شَن  :                        مسرور وبانشاط ،خوشبخت ، خوشحال وسرزنده
جَرَن  :                              جیران،گوزن ماده،کاربرداین نام بصورت «جَران »نیزدیده می شود
جیلوه لی  :                        باناز وغمزه ،آنکه عشوه وکرشمه کند
جیلوه ناز  :                         نازنین ،دارای ناز وغمزه ،عشوه گر

حرف  چ :

چئچئن :                            زیبا،برازنده وخوشایند

چاغداش  :                         معاصر، هم عصر، زندگی کردن در یک برهۀ زمانی واحد

چاغری  :                           شاهین شکاری ،طرلان؛ دعوت کردن ،بیانیه ،فراخواندن
چاغلار  :                            آبشار، آبی که جوشان وهمراه باغلیان وکف جاری گردد
چاغلایان  :                          آبشار،آبشار مصنوعی ،آب یارودی که از یک مکان مرتفع سرازیر گردد
چاقیر  :                             نام مخلوط با خاکستری ،پرنده شاهین تند وتیزودرشت
چانلی یاز :                        بهار مه آلود
چایلان  :                           ماسه زار ،ریگزار
چلنگ  :                           حلقه گل ، تاج طلایی یانقره ای
چولپان  :                          ستارۀ زهریاناهید،ونوس
چیچک  :                          شکوفه ، گلهای گیاهان ودرختان که دارای رنگها ورایحه های متنوّعند
چیچک ناز :                       نازنین همانند گل ،زیبا رخسارعشوه گر
چیلَک  :                          گیاه توت فرنگی ومیوۀ آن
چیم ناز  :                         بسیار ناز کننده ،دارای عشوه وناز

حرف ح  :

حاک سال  :                     منسوب به حق وحقیقت ،درارتباط با حق
حورال :                           آزاد، مستقل،آزاده

حرف خ  :

خاتون :                          درزن ،عیال،زوجه وهمسر
خانیم  :                          عنوانی است مختص بانوان وبرگرفته از کلمه خان
خانیم زَر :                       خانمی نظیر طلا

حرف  د :

دادلی  :                        خوشمزه،بامزه
داغشَن  :                      شادی وسرور کوهستان
دالغا :                           موج
دانشن  :                        فجر شادی
دَفنه  :                          درخت همیشه سبز که ازبرگهایش‎درصنایع غذایی‎استفاده میشود،درختچۀ غاز،درختچۀ برگ بو
دَنیز  :                           دریا ، قسمت دریاهای زمین،دریای آب شور که با خشکی احاطه شود،وسیع،افزون،بی نهایت
دورا  :                           قله کوه
دور تَکین  :                    همچون دُرّ،نظیر مروارید ،عزیز ودوست داشتنی
دوردانه :                       دانه مروارید،دُرّ،لٶلٶ،عزیزومحبوب،خلف یااولاد گرامی ودوست داشتنی
دورنا :                          درنا
دوزگون  :                      راست ودرست،عاری ازکجی وانحراف،مطابق باقاعده واصول ،بدون کمی وکاستی،کامل
دوزلو :                           بانمک ،ملیح ،باملاحت
دولغون :                        پر ،تمام
دولقون  :                        تمام وکامل ،پروانباشته شده ، دارای مضمون،مهم،والا،برتر
دونیا  :                           کائنات ،کرۀ زمین ،عالم هستی ،عالم اجتماعی انسانها
دویسال  :                       دارای احساس وعاطفه ،صاحب حس وادراک واندر یافت ظریف،حسّاس
دویغو :                           درک ودریافت حوادث عالم خارج،قابلیت فهم وادراک،متوجه شدن وآگاهی یافتن
دیرلیک  :                        آسایش ،امن وامان ،آرامش ،حیات ،تفاهم وسازش متقابل
دیکمَن :                          رأس ،نوک ،قلۀ کوه
دیلَک :                            آرزو وخواسته،مراد،خواهش
دٶکمن  :                          جذاب،برازنده ولایق
دٶنوش  :                         تغییر و تحول اساسی جهت توسعه وگسترش چیزی ونیز ترقی وپیشرفت می باشد

حرف ر:

رشمه  :                           روبان یا لنتی که به منظور زینت استفاده می شود
ریما  :                              نام قدیم در یاچه ارومیه .

حرف ز:

زئینَب  :                            نگین سنگی قیمتی ،جواهرات ،زینت پدر
َزرتکین :                           دختر یابانویی که نظیرطلااست ،همانند طلا
زَرخانیم  :                          خانمی نظیرطلا ،زیبا روی
زَرلی  :                              پوشانده شده باطلا ،مزیّن به طلا
زومرود (زُمُرد ) :                   سنگی قیمتی وبراق به رنگ سبز

حرف ژ:

ژاریک  :                             درخشنده ،منوّر
ژالین  :                              شعله
ژَمیس  :                            میوه ،ثمر

حرف س:

سئچکین  :                         ممتاز،لایق گزینش ،برگزیده
سئزال  :                            دارای احساس ،درک کننده ،فهمنده ،حسَاس
سئزَر :                               آنکه بتواند درک کند
سئل شن  :                        سیل شادی
سئلناز  :                            سیل ناز وعشوه ،دنیایی از قشنگی
سئودا (سودا) :                   عشق ومحبّت،سُودا ،عشق شدید،میل ورغبت،هوس وخواسته،آرزو
سئودیم  :                          علاقه مند شدم ،پسندیدم
سئوَر :                              دوست دارنده وعاشق،محبوب ودوست داشتنی
سئوسای  :                        احترام متقابل در عشق ورفیق
سئوشن  :                         شادی را دوست دار
سئوکال  :                          محبوبیّت داشته باش وزندگی کن ،حس صداقت درعشق
سئوگی  :                         احساس علاقه ودوستی
سئوگیم  :                         بیان واژه «سئوگی»اززبان اول شخص مفرد
سئوَن  :                           دلباخته شونده
سئوناز :                           نازدوست ،عشق ناز
سئویل  :                          دوست داشتنی ،لایق ، محبوب ، شایستۀ دوست داشته شدن
سئویم  :                          جذّاب ،جلب کننده
سئوین  :                          خوشحال گشتن ، شادمان ومسرور شدن
سئوینج  :                         حس شعف وشادی ،فرح
ساچلی  :                         گیسوی بلند
ساچناز  :                         دختری که گیسوان قشنگی دارد
سارا  :                             قوت و جسارت
سارای  :                          ماه زرد و روشن،نام یکی ازآبادیها درجزیرۀ شاهی دریاچۀ ارومیه .
سارین  :                          ترانه
ساناز :                            بی همتا ،کم نظیر
سانای  :                          محترم ،لایق احترام
سایا  :                            یک رنگ وبی ریا
سایات  :                          دارای نام وجاه
سایرا(سِهره یاسِیره ) :           آواز خواندن ،چه چه زدن ،بلبل
سایراش :                         نجوا کردن ،زمزمه نمودن ،به آرامی آواز خواندن
سایراو  :                          پرندۀ آوازه خوان ،بلبل
سایقی :                           احترام ،حرمت ،ادب ونزاکت
سایقین  :                         حرمت نشان دهنده ، احترام گذارنده ،انسان شایسته احترام
سای گول  :                      گل مورد احترام ،زیبارخساری که لایق احترام است
سایلان :                           مورد احترام ،معتبر ومحترم
سایلاو  :                          نماینده ،وکیل ،برگزیده
سایین  :                          لایق حرمت ،محترم ،آنکه دیگران باوی محترمانه رفتارنمایند
سدره :                            نام درختی در آسمان هفتم
سَرپیل  :                          پاشیدن ،پراکنده گشتن ،جهیدن
سَرمین  :                         محجوب ،باحیا ،آبرومند
سرین  :                          صبور بودن
سَلما  :                          برگ درشت ،برگ پهن
سَلَن  :                          صدا ،آوای موزون ،لحن خوش ودلنشین ،آهنگ
سورمه  :                        ماده ای که بانوان بر چشم کشند ،کَحل
سوسن  :                       دراصل «شوسانّا» است گیاهی از تیره زنبق دارای برگهای زیباو خوشبو،این(نام بین المللی)
سولماز :                         آنکه تازگی وطراوتش راحفظ کند،همیشه شاداب،به دوراز پژمردگی
سومَر :                          قوم سومریان که بنابه نظریۀ بسیاری ازدانشمندان ازاقوام ترک بوده .
سونا :                           قو،اُردک ،اردکی که در ناحیۀ سرش پرهای سبزرنگ دارد،جهت مدح زیبا رویان
سونار :                           تقدیم می کند ،اهدا می نماید
سونال :                          تقدیم شده ،پیشکش شده ،عطا گشته ،هدیه شده
سونای  :                         آخرین شب طلوع ماه،عطا شده ،تقدیمی
سوندوس  :                      دیبا ،پارچه ابریشمی لطیف وگرانبها
سون گول :                       آخرین گل متولد شده از مادر (فرزند دختر)
سیبئل :                          قطرۀ باران ،سنبل ،خوشۀ گندم
سیرما :                          گلابتون،رشته های نازک وظریف وباریک طلایانقره شبیه به نخ،رشته زرین،یاسمین
سیلا  :                           ملحق شدن ،وصال
سودا :                           عشق
ساق اولون
ساق یاشین
سوگل:                           سوگلی
سوین:                            شاد باش
سلنا :                             سولنا ، خدای ماه ، الهه ماه ، مجازا ماه
سلین:                           خروشان

حرف ش:

شایلی :                          بی همتا
شَن آی  :                        ماه شادی بخش ،ماه خوشایند
شَنال  :                          خوشحال ومسرور ،راضی وخوشنود ،شاد،دلخوش
شَن ایز :                         علامت یااثر شادی بخش ،نشانۀ خوشبخت
شَن سَس :                     خوش آوا
شَن گول  :                      گلی که مایه خوشبختی است ،گل رضایت بخش
شَن ناز :                         دختر نازوشاد
شن یار  :                        یارشاد وخوشحال

حرف ص:

صونا :                         پاک ، آرام نام پرنده ای بر روی دریاچه ارومیه نام ترکی

حرف ط:

طرلان  :                          بازشکاری،«طارلان»

حرف ف:

فَرآی :                            نورماه ،مایه زینت وزیبایی ماه
فولیا  :                           گل نسرین ،نرگس زرد
فوندا :                           علف جارو یاجاروب ،بیشه ای که در آن علف ها وبوته های بسیاری روئیده باشد،علفزار

حرف ق:

قاراتئل  :                       سیاه مو
قاراجا :                          تیره رنگ،بُز کوهی
قاراگیله  :                       انگور سیاه دانه
قاراگٶز :                         سیاه چشم ،دارای چشمانی بامردمک سیاه رنگ
قَرَنفیل :                         گل میخک
قلم گول  :                      دارای نگاری چون گل ،زیبارخسار
قنیره  :                          بی مثل ومانند ،زیبارخسار بی نظیر
قوتلوآی  :                       ماه مقدّس وخوش یمن
قیز ناز :                         دختر نازنین وعشوه گر
قیزیل  :                         سرخ ،طلا
قیزیل گول  :                    گل سرخ(رُز)،گل محمدی

حرف ک:

کاراک  :                         مردمک چشم
کاواک :                          درخت تبریزی ،سپیدار
کایرا :                            لطف واحسان ،نیکی کردن
کایران  :                         چمن ،مکانی مسطح ،میدان
کایناک  :                         منبع ،مٲخذ،فعال ، پرانرژی

حرف گ:

کَپَنَک  :                          پروانه
کَکلیک :                         کبک،پرنده کوهی
کَلَبَک :                          پروانه
کوتکو  :                          ساده ،متواضع ،مٶدّب
کونات  :                          آنکه محبت وعلاقه سایرین راجلب می نماید ،مهربان
کیمیا  :                          علم شیمی ،حکمت وقدرت
کٶلگه  :                          سایه
کؤنول  :                          قلب ،دل ،احساسات قلبی ،میل واشتیاق ،آرزو ،هوس
گلین  :                          عروس
گول آی  :                       متشکل است ازدوکلمه «گول» و«آی»
گول ایز :                         نشان وعلامت گل ،ردِّ گل
گول باهار  :                      گل وبهار
گول بَن  :                         آنکه خالی زیبا چون گل داشته باشد
گول بنیز :                         گل چهره ،گل گونه
گول بوداق  :                     شاخه گل ،بوته گل
گول تَک  :                       گل نادروکمیاب ،نظیر گل
گول دَم  :                       دارای نَفَسی خوشبوهمانند گل
گولدَن  :                         به عمل آمده از گل ،متعلق به گل
گولر  :                           خنده رو ،خندان ،تبسم کننده ، خوشحال ،مهربان ومشفق
گولرآی  :                         « گول ر» و « آی »
گول سئل  :                     سیلی از گل وشکوفه، نظیروشبیه گل ،متعلق به گل
گول سئو :                        علاقه نسبت به گل ،دوستدار گل ،شیفته وشیدای گل
گول سئوَن  :                     عاشق گل
گل سئوین  :                     خندیدن ،رقص وخنده ،شاد ومسرور گشتن
گول سَرَن  :                      پراکنده کننده گل
گولسون  :                        همواره شاد ومسرور ،خوشبخت وخرّم ،خندان
گول سوی  :                     ازسلالۀ گل ،صاحب اصل و تباری نجیب وپاک چون گل
گوللَر :                             گلها
گوللو  :                          مزیّن شده با گل ،گلدار
گولوش  :                        خنده،شاد ومسرورگشتن،حالت ووضعیت خندیدن،مزاح شادی ونشاط
گولومسَر  :                      همیشه خندان
گلابتون  :                        رشته های باریک طلاونقره یارشته های نخی شبیه به آنها،نخ زردار
گول یاز :                         گل بهاری ،گیاهی که در فصل بهار گل دهد
گولین  :                          نظیر وشبیه به گل ،گلزار ،گلستان
گوموش  :                        نقره
گون  :                            خورشید،روز،دوره و زمان
گون سئل  :                     نظیر ومانند خورشید
گونَش  :                          خورشید
گون فَر  :                         اشعه خورشید ،پرتو آفتاب
گونول  :                          خواسته وخواهش دل
گٶرکم  :                         منظره،معروف شدن،شٲن وجلال،نمای خارجی
گٶزده  :                         محبوب وپسندیده،تقریر شده،برتراز همه،خوشایند
گؤزَل  :                          زیبا،بی عیب ونقص
گؤزَن  :                          جذاب وگیرا ،زیبا
گؤک سئل :                     متعلق به آسمان
گؤک سَن :                      متعلق به آسمان،آسمانی
گؤک من :                       چشم آبی وبور،دختری با پوست سفید وموی زرد رنگ
گؤنَن  :                            شاد گشتن،مرطوب
گؤی چَک  :                     زیبا،دوست داشتنی

حرف ل:

لاچین  :                          پرنده ای شکاری ازجنس شاهین با پاهای قرمزرنگ
لیل پار  :                         گیاهی برگ دار که درمناطق پُرمی روید

حرف م:

مئلیسا  :                         تُرَنج ،علف لیمو ،بالنگ
مارال  :                          گوزن ماده ،زیبا
مارتی  :                         مرغ دریایی
ماگنولیا  :                        درخت یا بوته ای است همیشه سبز دارای گلهای‎درشت‎خوش عطر وبرگهایش گاهی میریزد
ماویش  :                         دختر بچه بور یا سفید چهره ای که چشمانی به رنگ آبی روشن داشته باشد
ماه پاره  :                         پارۀ ماه ،تکّه ای ازماه
مایوک  :                          غنچه ،گل نشکفته
مَلتَم  :                             باد ساحلی ،مه
مَنَکشه  :                          گل بنفشه
مورایپَک  :                       نوعی پارچه مخمل ،ابریشم بنفش رنگ
مورتان  :                         رنگ صورتی شفق به هنگام سپیده دم
مورگول  :                        گلی که به رنگ بنفش است ،گل بنفش رنگ
مورَن  :                           رود ،آب روان وجاری ،نهر بزرگ
مویان  :                           خیرات،خیرونیکی ،ثواب
مین گول  :                       دسته ای حاصل ازهزارگل
مین ناز  :                         آنکه نازوغمزه اش فراوان است،کسی که بسیارنازو آدا دارد

حرف ن:

ناخیش :                           در اصل « نقش »است،طرح،شکل،زینت وخط
نارچیچک  :                       گل انار
نارگول  :                          گل انار
نارگیله  :                          دانه های داخل انار
نارین  :                            ظریف وباریک ،نازک ، ریزوکوچک
نارین گول :                        گل یا شکوفه ظریف وریز
ناز گول  :                          گلی که ناز کند ،گل نازنین
نازلی :                            پرنازوعشوه ،ب اادا و اطوار
نسترن  :                          نسرین
نورال  :                          نورانی شونده ،روشنایی مقدّس
نورایشیک  :                      بسیار درخشان،برّاقترین نور،بسیارتابناک
نورپری :                          پری تابناک ونورانی
نورجان  :                         دارای جانی تابناک ودرخشان،آفریده شده ازنور،بسیارزیبا
نورچین  :                         سیل روشنایی ،درخشش نور
نوردان  :                          خلق شده ازروشنایی
نورسان  :                        همچون نور،نظیر نور
نورلان  :                         تابناک گردنده،درخشان شنونده،نورانی وبرّاق
نورمان  :                         خلق شده ازنور،نظیر نور
نیلای :                             درخشان، مثل ماه

حرف و:

وارجان  :                        دارای قلب وروح وجان،اهل دل،صاحب حیات
وَردا  :                            برگرفته از واژه عربی« وَرد» به معنای گل سرخ است

حرف ه:

هومای(الهه)  :                  الهه،پرندۀ هما،پرنده دولت وسعادت،یمن وبرکت

حرف ی:

یئشیم :                           سنگی سبزرنگ وبسیارقیمتی،سنگ یَشم
یئنی شن  :                       شادی جدید،جشن وشادی نو
یئنی گول  :                      گل نوشکفته،گلی که هنوز طراوت داشته باشد
یاراش  :                          خوشایندی،زیبایی،جذّابی
یاراشیق  :                       دوست داشتنی ،زیباوجذاب ،خوشایند وخوش ظاهر
یارپاق  :                          دراصل «یاپراق» است،برگ درخت وگیاهان
یارلیک  :                          فرمان امر،دستور
یارماکان  :                        هدیه،ارمغان
یازباهار  :                         فصل مابین تابستان وزمستان،فصل پاییز
یازگول  :                          گلی که درفصل تابستان می شکفد،گل تابستانی
یاسام  :                          نظم وترتیب ،قاعده وقانون
یاشا  :                           آفرین ،زنده باد
یاشار  :                          زندگی کننده ،دارای عمری طولانی ،سالم وسرزنده
یاشام  :                          حیات،عمر،زندگی
یاشیق  :                         خورشید،نور آفتاب
یاشیل  :                          سبزرنگ،تروتازه،باطراوت
یاشین  :                          رعدوبرق،صاعقه،آذرخش
یاغمور  :                          باران،بارندگی
یالدیز :                            مزیّن به آب طلا ونقره، زینت داده شده
یالقین  :                          سراب
یانار :                              مشتعل ، فروزان ، سوزان ، قابل اشتعال ، آتش فشان
یاناک  :                           گونه ،هریک ازلپهای درصورت
یوجَل  :                           رفعت، بلندی، گرانقدری
یورتسال :                         منسوب به وطن ،وطنی
یوردام  :                          چالاکی، با سرعت و با شتاب حرکت کردن،ناز ، عشوه و ادا
یوردوم  :                         وطن من، زادگاه ومیهن من
یوروک  :                        حیات ،آفرینش ، طرز زندگی
یوسما :                          نازنین، دارای عشوه و ادا
یوکسَل :                         برتر، والا، اوج گیرنده و بالا رونده ،محترم، ذیقیمت
یٶنال  :                          دارای هدف وسمت وسو

5/5 ( 2 نظر )


دیدگاه های این مطلب

 1. نویسنده دیدگاه: سميه
  20 دی 1397

  سلام خدمت دوستان.من ترک نيستم اما نسبت به ايراني ها تعصب خاصي دارم.ميخوام يه مزون بزنم که در آينده اسمش برند بشه.اسامي ترکي و بيشتر ميپسندم.دوستان اگر نظري دارن يا ميتونن راهنمايي کنن ممنون ميشم.خواهش ميکنم اگر اسمي پيشنهاد ميدين معني شو هم بگين تا من متوجه بشم.پاينده باشين. سربلند باشه ايران و ايراني با هر گويش و لهجه اي

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   30 بهمن 1397

   اسم بارلي عاليه در زبان تركي به معنيه داراي بار و ثمر هستش

 2. نویسنده دیدگاه: سمیه
  14 شهریور 1397

  میشه در مورد آرنیل و ریشه و معنیش نظر بدید ؟

 3. نویسنده دیدگاه: حامد
  02 شهریور 1397

  يه اسم بگم كه جاش تو ليست خاليه،
  آيدوغموش: كسي كه ماه او را زاييده-فرزند ماه

 4. نویسنده دیدگاه: مهدیس
  09 مرداد 1397

  اسم دختر که به نویان بیاد میشناسید ؟

 5. نویسنده دیدگاه: helnaz2018
  31 تیر 1397

  من فقط عاشق اسم خودمم….. هلناز.هلناااااااااااااااازززززز عششششششششششششقه

 6. نویسنده دیدگاه: زهرا
  06 خرداد 1397

  سلام .من یه راهنمایی می خواستم.از اسم سرمسن خیلی خوشم اومده ولی این اسم رو در کلمه های آذربایجان یا ترکی استانبولی پیدا نکردم.همسرم میگه بیشتر شبیه اسم فارسی هست!!
  لطفا راهنمایی می کنین؟

  • نویسنده دیدگاه: R
   19 فروردین 1398

   Fulya فولیا عالیه

 7. نویسنده دیدگاه: نننننن
  24 اردیبهشت 1397

  اینجا اسم نیلای رو نیلای نوشته و معنیشو درخشان مثل ماه نوشته.جای دیگه هم اسم نیلای رو به شکل نیل آی دیدم به معنی ماه نزلگون.یا ماهی که به رنگ نیل هستش و رو نیل افتاده.جریان چیه؟نی آی و نیلای یکی هستن و معنیسون یکیه؟یا فرق دارن ؟

 8. نویسنده دیدگاه: mohammad
  01 آبان 1396

  سلام اسم پسرترکی چی بزارم

 9. نویسنده دیدگاه: حسین
  14 مهر 1396

  یه اسم ترکی لطفا بگین که به اسم پسرمون آتیلا بیاد ممنون

 10. نویسنده دیدگاه: حسین
  14 مهر 1396

  سلام
  یه اسم ترکی دخترانه که به اسم پسرم آتیلا بیاد
  ممنون

 11. نویسنده دیدگاه: مرسانا
  22 مرداد 1396

  سلام تلفظ سلنا selena یا solna هست؟؟

  • نویسنده دیدگاه: آیلین
   04 شهریور 1397

   Selena درسته.

 12. نویسنده دیدگاه: رویا
  13 مرداد 1396

  اسم ساچلی و نیلای رو از بین این اسما خیلی دوست داشتم.

 13. نویسنده دیدگاه: نیکان
  12 مرداد 1396

  Sina♡Nikan As:
  به کانال ما بپیوندید??

  @yolculuktaistanbulTurkcesi

  آموزش زبان ترکی استانبولی

 14. نویسنده دیدگاه: دنیز
  25 تیر 1396

  البته دِنیز هستش به معنای دریای پهناور

 15. نویسنده دیدگاه: دنیز
  25 تیر 1396

  سلام اسم دنیزو هم اضافه کنین

  • نویسنده دیدگاه: علیرضا ابراهیمی
   08 آذر 1396

   درود اضافه شد

 16. نویسنده دیدگاه: مهسا
  12 تیر 1396

  سلام میخواستم معنی اسم نسلیحان رو بدونم

 17. نویسنده دیدگاه: مهسا
  12 تیر 1396

  سلام میخواستم معنی اسم ترکیه ای نسلیهان رو بدونم

 18. نویسنده دیدگاه: یوسف
  21 اردیبهشت 1396

  با سلام عزیزان من هم یک اسم به اسم خودم نزدیک باشه میخواستم برام بگید بزارم به امید خدا ما هم یک دختر کوچلو ناز واسمون خدا داده چند ماه اینده پا میزاره تو این دنیا ممنون از لطف شما

 19. نویسنده دیدگاه: بهار
  27 اسفند 1395

  سلام اسم دختر که به سامر بیاد ؟

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   14 آبان 1397

   سومر

 20. نویسنده دیدگاه: شاهرخ
  13 بهمن 1395

  بندنیز یه خواننده ترکه اسمش نبود

  کاش مینوشتین اسامی ترکمنی
  ما اذری هاا همون اسامی ایرانی اسلامی استفاده میکنیم
  98درصد اینا رو تو تبریز نمیتونی بشنوی

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   16 اردیبهشت 1398

   ترکمنی و ترکی هیچ فرقی نداره

 21. نویسنده دیدگاه: marti
  11 بهمن 1395

  سلام مرسب از سایت خوبتون میخام بدونم میشه اسممو از معصومه به مارتی تعقیر بدم اخ من دختر ترکم دوس دارم اسمم ترکی باشه اگه ممکنه ک بشه عوضش کرد توراخدا جوابم بدین خیلی مهمه بازم ممنون

  • نویسنده دیدگاه: ali
   29 مهر 1396

   سلام خسته نباشین. بله میشه اسمت رو عوض کرد چرا که نه هر اسمی بخوایی میتونی بزاری کافیه بری ثبت احوال و درخواست کنی .موفق باشی باز هم در خدمتم

  • نویسنده دیدگاه: علیرضا ابراهیمی
   20 آبان 1396

   سلام بزرگوار امکان تغییر نام به اسامی کشورهای بیگانه مجاز نیست. باز هم با ثبت احوال کشور در مورد نام مارتی سوال بفرمایید. ممنونم

 22. نویسنده دیدگاه: عسل
  03 بهمن 1395

  سلام دوسلار واختز خیراولسون منده اون گون سورا قیزیم دنیایا آیا خ گویا جاخ منده ادین آیسان سچدیم

 23. نویسنده دیدگاه: ییلماز
  20 دی 1395

  سلام ضمن تشکر از زحمات شما در معرفی نامهای ترکی خواهشمند است در این زمینه کتاب تحقیقی آقای رضا غفاری بنام فرهنگ نامهای ترکی چاپ تبریز را هم اگه ندیدین مطالعه فرمایید ممنون تایماز

  • نویسنده دیدگاه: سعید زنگنه
   20 دی 1395

   سلام، زنده باشید، اگر دارید برای ما ارسال بفرمایید

 24. نویسنده دیدگاه: محمد شاهیندژ
  05 دی 1395

  سلام دوستلار.نیلای اصیل بیر ترکی آددی؟؟

 25. نویسنده دیدگاه: Timoçin
  13 آذر 1395

  اینشاللاه 2هفته سونرا گوزل قیزیم خوش گلجک بو دونیایا و آدینی سئوکی سئچمیشم
  آلااه هامینین بالالارین خوشبخت ائلسین

 26. نویسنده دیدگاه: قایا
  04 مهر 1395

  سلام،نیلای،سلین-بو ادلار یاخجی دلار منم باخشمنان ،ئونملی معنالاریدا وار

 27. نویسنده دیدگاه: Zeinab
  06 شهریور 1395

  سلام من اسم سوگی رو برای دخترم که چند ماه دیگه به دنیا میاد انتخاب کردم، آیا مورد تایید ثبت احوال هست چون تو سایت ثبت احوال همچنین نامی آورده نشده؟ ممنون

  • نویسنده دیدگاه: Timoçin
   13 آذر 1395

   مورد تائید اولور اولسون، اولمور اولماسین
   حق آلمالیدیر
   زورنان اولسادا آلمالیسیز
   منده قیزیمین آدینی سئوگی سئچمیسم و آلاجاغام

 28. نویسنده دیدگاه: ناصر مشکین شهر لی
  27 مرداد 1395

  سلام اوشاخلار منیم اوغلومون آدی ایلقار دی آللاه ایسته سه 2 آی دان سونرا بیر آی پارچاسی قئزیم دا گله جک سیز یولداشلار اونون آد سئچمه سینده یاردیم ایستیرم. تک جه تورک آدی اولسون

  • نویسنده دیدگاه: سودا
   02 مهر 1395

   دوست عزیز ال ای اسم خوبیه.اسم دخترم هم هس

   • نویسنده دیدگاه: pourya
    30 دی 1397

    سلام به نظر من خوب نیس میدونی باید اسمی باشه ک بشه خوب صداش زد مخصوصا تو مدرسه ک بچه حساس

  • نویسنده دیدگاه: مسعود حسین زاده
   29 آذر 1395

   منیم همشهریم منیم ده قیزیم دنیایه گوز آچاجاغ سن بی آدلاری قویا بیلرسن .حلیا حلما

   • نویسنده دیدگاه: MohamadAli
    12 خرداد 1396

    حلما وحلیا
    اسم ترکی هستن ؟!!!

    • نویسنده دیدگاه: نعیمه
     15 خرداد 1396

     نه.عربی هستن

  • نویسنده دیدگاه: ali
   29 مهر 1396

   سلام .اونون ادین پینار گوی یعنی پارلاق

 29. نویسنده دیدگاه: علیرضا
  05 مرداد 1395

  نام های ترکی بی نظیرن

 30. نویسنده دیدگاه: پری نار
  11 خرداد 1395

  بعضی از آسمانی رو که من خوندم اسم دختر نبود پسر.البته من اونطوری میدونم.
  و اونایی که سعین دارن دعوا راه بندازن اینجا جاش نیس جانم.چی میشه به شما آخه من نمیفهمم؟سر یه کلمه زود دیونه میشین.چه توهینی آخه؟بچه شدین؟

 31. نویسنده دیدگاه: فرشاد
  03 تیر 1394

  حالا ترک آزری , ترک خالی هرچی ببینم شما میتونید اسمتونو به ترکی بنویسید؟

  • نویسنده دیدگاه: سحر
   25 مهر 1394

   آره

 32. نویسنده دیدگاه: محمد علی حبیبی
  22 اردیبهشت 1394

  من دورگ آذری وگیلم وافتخار میکنم که خودمو آذری میدونم حتی من همسرمو ازمیون دخترای آذری انتخاب کردم واقعا دخترای آذری اهل زندگی هستن که انشاالله همیشه همینجوری بمونن وزمونه وگذشت زمان اونهارو عوض نکنه درضمن شماها چرا اینقدر ابلهید ماترکیم یاما آذری هستیم دیگه چه صیغه ایه بریدبابا شماهادیگه شورشو درآوردید این اختلافات بین شماها این اجازه رو به هرکسی میده که به شما توهین کنه ما آذری ها بایدبه این افتخارکنیم که تاوقتی نسل آذری توایران پابرجاست هیچ کشوری جرأت تجاوز به ایران رونداره (مثل سلسله صفویه شاه عباس) دیگه نبینم از این حرفای خاله زنکی بزنیدا (فقط آذربایجان یاشاسین آذربایجان)

 33. نویسنده دیدگاه: یوردم میانا !
  16 اسفند 1393

  عزیزان من خودم ترکم ، به نظرم آذری گفتن اصلا توهین نیست . اونایی که میگن توهینه خب معنیش رو بگین اگه نیمخوای فارس زبونا بدونن ترکی بنویس . گفتم که من ترکم و به ترک بودنم افتخار میکنم. خواهشا از خودتون حرف در نیارین ….

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   24 اردیبهشت 1394

   من خیلیاش اصلانمیتونم بخونمش،چه برسه صدا بزنم اخه ما هم ترکیم اما همچین کلمه نداریم

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   18 مرداد 1394

   ببین اذری لحجه است پس ما ترکیم

 34. نویسنده دیدگاه: فرناز
  15 اسفند 1393

  بیز تورکوخ اذری یوخ

 35. نویسنده دیدگاه: چنگیز
  14 اسفند 1393

  یاشاسن اذری یاشاسن انا دلیمیز کی ترکی

 36. نویسنده دیدگاه: ساواشچی
  10 اسفند 1393

  با عرض سلام و خسته نباشید
  دوست عزیزی که مصداقشون رو آذرآبادگان خطاب دادند در اول باید یاد آور بشم که املای جمله بصورت ( آزرآبادگان) به معنای منطقه زر خیز از لحاظ کشاورزی است و چون این قسمت از ملک توران نسبت به دیگر استانهای زمانش زر خیزتر و قابل کشت تر بود به آزر آبادگان معروف شده بود
  در تاریخ قبل ازدوران رژیم غلصب پهلوی چیزی بنام آذری وجود نداشت و ترکان به 2 نام معروف بودند 1. ترکان عثمانی 2. ترکان آزربایجانی و البته اگر کمی تحقیق کنید ریشه هر دو به یک ریشه ماننا و سومرها و اوراتورها میرسد که حتی در نیم قرن اخیر با کشف غارهایی در کوه قارنی یاریخ سلماس کلا مشخص شد این منطقه زیر سلطه اراتوریها بوده نمیخوام ادامه بدم چون بحث بسته و یک طرفه کاری از پیش نمیبره و چون دوستانی هستند که متعصبانه به قضایا نگاه میکنند لزومی نداره در این سایت نام آشنا باشه پس لطفا کسی من و قوم و ائیلم رو آذری (آزری) خطاب نکنه چون یک تورک به خاک و تاریخش بیشتر از خیلی خیلی چیزها اعتقاد و دلبستگی داره ممنون
  با تشکر از سایت زیباتون و در ضمن بنده اسم فرزند دخترم رو از همین سایت انتخاب کردم و بنام سئلای نامگذاری کردم
  مرسی از مدیریت

  • نویسنده دیدگاه: zahraahdeno
   17 تیر 1394

   تشكر ميكنم إز شما ،اسم دخترتان نيز بسيار زيباست ، ادينان ياشاسين

 37. نویسنده دیدگاه: خلیل
  12 آذر 1393

  یادم رفت بگویم اکثر نامهای ایرانیان شده عربی حال ایرانیان کلا عربن؟ نه تحت تاثیر اول زور بعد فرهنگ غلط و عدم آگاهی نامها اصالت خود را اکثرا از دست داده اند دشمن دانا بهتر از دوست نادان است پدران ومادرانی که با توجه به عدم آگاهی برای کودکانشان نام انتخاب میکنند همان دوست نادان هستند

 38. نویسنده دیدگاه: خلیل
  12 آذر 1393

  با سلام به همه در پاسخ به دوست عزیزی که نوشته آذری همان ترک است و پس پارس یا فارس همان عرب است؟ در حالی که چنین نیست ولی چرا در فارسی این همه کلمات عربی و آذری و ترکی داریم (بشقاب و قاشق و قورباغه و …) به همان دلایل بخشی از فرهنگ و زبان ترکی و آذری در هم آمیخته لطفا برای همه حرفها دلیل بیاورید نه اینکه بخواهید حرفی زده باشید زنده باد تمامی اقوام اصیل(آذری و تورک و تورکمن و لر و کورد و بلوچ و…)

 39. نویسنده دیدگاه: افشار
  10 آذر 1393

  لطفا یک اسم دخترانه ترکی پیشنهاد کنید

 40. نویسنده دیدگاه: mohaddese
  09 آذر 1393

  یاشاسین ترکولر

 41. نویسنده دیدگاه: لیلا
  29 آبان 1393

  سلام دخترم 2ماه دیگه بدنیا میاد اسم ترکی قشنگی میخوام براش بذارم که به اسم پسرم متین بخوره ممنون میشم راهنمایی کنید

 42. نویسنده دیدگاه: بابک
  27 آبان 1393

  اشتباه نشود ما قوم آذ هستیم یکی از اقوام 18گانه 800میلیون ترک دنیا هستند لذا اذری قومی از اقوام متمدن ترکها هستند که در کشور اذربایجان و ایران زندگی می کنند و

 43. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  18 مهر 1393

  نام های ترک بسیارزیباهستن اماخیلیاشون اینجانبود

 44. نویسنده دیدگاه: hasan
  16 مهر 1393

  khili gashang boodand mamnoonam.

 45. نویسنده دیدگاه: گل گز
  08 مهر 1393

  آدلار چوخ گوزلدیر آما گول گز کیمی گوزل بیر آد تاپامادیق.

 46. نویسنده دیدگاه: فاطمه
  10 شهریور 1393

  سلام ممنون از مطلبتون ولی لطفا او ن آذری رو ویرایش بدین به ترکی
  آذری توهینه
  ممنون

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   10 شهریور 1393

   چرا دوست عزیز؟

   • نویسنده دیدگاه: علی
    13 مهر 1393

    شماها چه ادمهای جالبی هستید همه این اسمهایی که اینجا هستند ترکی هستند نه اذری اخه چه اسراری دارید به ترکی بگید اذری :))
    حالا فرض کنیم به قول شماها اذری هم وجود داشته اخه حالا این اسم های ترکی که اینجا هستند چه ارتباطی با اذری دارن :))

    • نویسنده دیدگاه: دنیز
     25 آبان 1393

     کاملا موافقم همه ی این اسمها ترکی هستن…چ ربطی ب اذری دارن

    • نویسنده دیدگاه: ناشناس
     18 آذر 1393

     با شما موافقم

    • نویسنده دیدگاه: ناشناس
     04 شهریور 1395

     اگه ترکی و آذری متفاوت بودن که ما آذریها نمیدونستیم ترکا چی میگن. 🙂 ینی متفاوت نیستن که زبان همدیگه رو خوب میفهمیم 🙂

  • نویسنده دیدگاه: گل گز
   08 مهر 1393

   دوست عزیز ما همه اذری هستیم نه ترک مصداق حرفم کلمه ی اذر ابادگان است.

   • نویسنده دیدگاه: ناشناس
    18 آذر 1393

    بهتره تحقیق کنی

   • نویسنده دیدگاه: ناشناس
    04 دی 1393

    شما آذری هستین به ما ربطی نداره ولی ما قسمت شمالغرب ایران تورک هستیم

 47. نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
  07 مرداد 1393

  کافیست در سایت ثبت احوال جستجو کنید

 48. نویسنده دیدگاه: ساناز
  31 تیر 1393

  مرسی خیلی خوب بودن ولی فک کنم ساناز معنی بیشتری داشته باشه.ممنون

 49. نویسنده دیدگاه: فرنازه
  26 تیر 1393

  سلام اسم تارلا هم اسم ترکی قشنگیه فک کنم به معنی مزرعس!

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   07 مرداد 1393

   اضافه شد سپاس .

   • نویسنده دیدگاه: يالقيز
    10 آذر 1393

    سلام از اسمهاتون ممنون
    من يه اسم براي پسرم انتخاب كردم كه توي سايب ثبت احوال نيست ميخوام از طريق دادگاه اجازه نام گذاري بگيريم ولي از من منبع موثق اسم رو ميخوان
    لطفا راهنماييم كنيد.

 50. نویسنده دیدگاه: سایین
  20 تیر 1393

  اسم سایین بمعنای محترم و ایفرمثل ماه

 51. نویسنده دیدگاه: سایین
  20 تیر 1393

  چوخ قشه ایدیلر من بایاز ادین و یاشامی سویدوم

 52. نویسنده دیدگاه: الناز
  20 تیر 1393

  سلام، مرسی خیلی خوب بود فقط اسم ایلایدا رو هم اضافه کنید لطفا به معنی پری دریایی، زیبای شهر و ایل.

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   21 تیر 1393

   درج شد، ممنون

 53. نویسنده دیدگاه: خزر
  14 تیر 1393

  سلام عالی بود لطفا اسم خزر هم بذارین.

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   14 تیر 1393

   اسم دخترانه عربی است، به لیست مربوطه اضافه شد

 54. نویسنده دیدگاه: لیلا
  02 تیر 1393

  وای چقد اسم ترکی خوشگلی داریم..کاملترین لیست اسامیه ترکیه که دیدم..تنکیوووووووووو.

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   11 تیر 1393

   اسامی امامانوندیدم

 55. نویسنده دیدگاه: مریم
  28 خرداد 1393

  ميخواستم بدونم تا به حال اسمی با نام بایان رو شنیدید ریشه اش چیه و آیا مورد تایید ارشاد هست؟

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   29 خرداد 1393

   بایان
   راهی است در نسف
   چنین اسمی معمولا برای نوزاد انتخاب نمیشه

   • نویسنده دیدگاه: سولماز
    07 مرداد 1393

    در ترکیه بانوان را با این کلمه خطاب می کنند.در واقع اسم نیست
    بایان یعنی بانو

 56. نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
  27 خرداد 1393

  اسمی که فرمودین پسرانه است، لیست مربوطه را ببینید

 57. نویسنده دیدگاه: لیلا
  23 خرداد 1393

  اسم تانیا تو لیست نیست یعنی شناختن

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   30 خرداد 1393

   برای اینکه تانیا اسم کردی است، و در لیست مربوطه قرار دارد

 58. نویسنده دیدگاه: ساناز
  20 خرداد 1393

  معلومه که ساناز بی همتاست.مرسی

 59. نویسنده دیدگاه: سودا
  18 خرداد 1393

  اسم خواهر من سولماز خیلی قشنگه وهیچ جا پیدا نمی شه

 60. نویسنده دیدگاه: سودا
  18 خرداد 1393

  لطفا اسم خواهر من سولماز روهم بگذارید

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   18 خرداد 1393

   در لیست وجود داره اگر دقت نمایید

 61. نویسنده دیدگاه: مارال
  12 خرداد 1393

  ممنون جالب بود و از این که اسم من هم گذاشتید ممنون هستم …….. مارال

 62. نویسنده دیدگاه: مهسا
  04 خرداد 1393

  اسم مورد علاقه ام (تیام) معنیش هم فک کنم میشه :سیاهی چشم
  و (پینار) به معنی چشمه

  دوس داشتم اینو هم اظافه کنید ممنون

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   04 خرداد 1393

   تیام اسم لری است که به زودی در بخش مربوطه درج میشود
   پینار نیز در لیست وجود دارد
   سپاس

 63. نویسنده دیدگاه: سودا
  01 خرداد 1393

  اسماتون خیلی قشنگ بود ممنون

 64. نویسنده دیدگاه: شراره
  01 خرداد 1393

  با سلام.اسم های ترکی تون زیبا بود ومن میخوام اسم دخترم که هنوز به دنیا نیومده رو انتخاب کنم نمی دونم ترکی انتخاب کنم یا پارسی

  • نویسنده دیدگاه: آیلار
   01 خرداد 1393

   اسم هاتون خیلی خوبن البته اسم ترکی بدی نداریم
   فقط برا آیلار خیلی خلاصه نوشتید یعنی معنی دیگه ای نداره؟؟؟؟؟

   • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
    02 خرداد 1393

    معنی دیگه اضافه شد

 65. نویسنده دیدگاه: اینازپازوکی
  29 اردیبهشت 1393

  باعرض سلام
  اسم ها زیبا بود فقط اسم ایتک روهم اصافه کنید
  ممنون

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   29 اردیبهشت 1393

   با معنی اضافه شد. ممنون

 66. نویسنده دیدگاه: سجاد
  25 اردیبهشت 1393

  سلام ممنون بخاطر اسمها همشون قشنگن فقط ببخشید میخواستم بدونم اسم سرنا هم اسم ترکیه؟

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   25 اردیبهشت 1393

   خیر اسم پارسی است و در لیست مربوطه قرار دارد
   سپاس از شما

 67. نویسنده دیدگاه: ایسل
  13 اردیبهشت 1393

  سلام مرسی نام های قشنگی هستن
  فقط این که بالا روی نام های ترکی پسرانه کلیک میکنم نامهای کردی میاد

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   13 اردیبهشت 1393

   ممنون که اطلاع دادید، مشکل رفع شد.

 68. نویسنده دیدگاه: الین
  12 اردیبهشت 1393

  چرا اسم منو ننوشتی؟ الین: یعنی دختری برای فامیل و قوم

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   13 اردیبهشت 1393

   اضافه شد، تشکر

 69. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  11 اردیبهشت 1393

  اسم های خیلی خیلی باحالی نداره خیلی چرته

 70. نویسنده دیدگاه: esi
  11 اردیبهشت 1393

  آلما رو یادتون رفته سیب

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   11 اردیبهشت 1393

   ممنون درج شد

 71. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  07 اردیبهشت 1393

  السای به معنی مانند ماه

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   08 اردیبهشت 1393

   ممنون این اسم آذری اضافه شد

 72. نویسنده دیدگاه: توحید یشقدم
  01 اردیبهشت 1393

  چوخممنون از وبساتتون.از کجا باید این اسمواضافه کنم؟باغداگول

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   02 اردیبهشت 1393

   ممنون، معنیش رو بفرمایید ما اضافه میکنیم

 73. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  01 اردیبهشت 1393

  آنیل به معنای معروف و نامی

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   01 اردیبهشت 1393

   این اسم پسرانه ترکی است، که در لیست مربوطه قرار دارد

 74. نویسنده دیدگاه: سیما
  26 فروردین 1393

  صونا:نام پرنده ای

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   27 فروردین 1393

   این نام آذری به لیست اضافه شد، سپاس

 75. نویسنده دیدگاه: سیما
  26 فروردین 1393

  لطفا اسم آیلی راهم اضافه کنید- آیلی یعنی پر از ماه-دارای ماه

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   27 فروردین 1393

   نام فوق در لیست درج شد، تشکر

 76. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  25 فروردین 1393

  اسم من مارال هستش خیلی هم اسممو دوس دارم

 77. نویسنده دیدگاه: ایلقار
  23 فروردین 1393

  تامای-به معنی ماه کامل ماه تمام

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   23 فروردین 1393

   مرسی این نام اضافه شد

 78. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  21 فروردین 1393

  محمد یاری
  دست مریزاد مارال را انتخواب کردم
  بوس

 79. نویسنده دیدگاه: کاوه
  11 فروردین 1393

  سلام ، من که لذت بردم و واقعا سپاسگزارم
  چون از تمامی سایتها که بهش سر زدم کامل تر و جامع تر هستید.
  “اروا Erva” هم جز اسامی ترکی هست یا نه و لطفا معنیش رو هم بنویسید.

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   14 فروردین 1393

   خیر نام کردی است، لیست آنرا در آسمونی جستجو نمایید

 80. نویسنده دیدگاه: سعید
  08 فروردین 1393

  سلام اسم دلوین خیلی قشنگه و ما هم اگه خدا بخواد واسه 6ماه دیگه انتخابش کردیم

 81. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  22 اسفند 1392

  سلام اسم پسرمن آرازه قشنگه؟

 82. نویسنده دیدگاه: سايه
  01 اسفند 1392

  من اوزوم تركم وتركي آدي سويرم امااوز آديم فارس دي

 83. نویسنده دیدگاه: vahid
  19 بهمن 1392

  نظرتون درباره اسم السانا چیه؟

 84. نویسنده دیدگاه: سولماز
  11 بهمن 1392

  اسم خواهرزادم سلین هستش معنیشم خوبه من اسم نیلای رو بیشتر دوست دارم بااینکه اسم ترکیه اما هیچ جا بیدا میکنم اسم دختر یکی از اقوامانومه

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   11 بهمن 1392

   نیلای ممکنه از اسم های محلی ترکی باشه، در پارسی اسم نیلا وجود داره که منسوب از نیل هستش

  • نویسنده دیدگاه: نیلوفر
   05 اسفند 1392

   سلام. فکر کنم معنی نیلای تصویر ماه روی نیل باشه

 85. نویسنده دیدگاه: فاطمه
  04 بهمن 1392

  اسم آیلا به معنی دختری زیبا یهترین گزینه هستش

 86. نویسنده دیدگاه: فرشته
  22 دی 1392

  تورو خدا راهنماییم کنین یه اسم دختر میخوام تک باشه به نظرتون دلوین قشنگه؟

 87. نویسنده دیدگاه: mona
  20 دی 1392

  عالی بود مرسی.به نظر من سودا خیلی قشنگه هم آهنگ صداش هم معنایش

 88. نویسنده دیدگاه: یلدا
  19 دی 1392

  سلام حالین یاخشیدی؟؟؟

 89. نویسنده دیدگاه: علی
  12 دی 1392

  chox gozldi bonan artig gozal adlarda var turk donyasinda

 90. نویسنده دیدگاه: اردا
  10 دی 1392

  سلام عزیزلر من گولر ادینی سئچدیم نظریز ندیر؟

 91. نویسنده دیدگاه: Daniz
  09 دی 1392

  Çöx GüZəl

 92. نویسنده دیدگاه: sami
  08 دی 1392

  یا غشیدلار منت دارام من داها چوخ سایقی نی بیندم.

 93. نویسنده دیدگاه: sami
  08 دی 1392

  چوخ یاغشیدیلار اللریز اغریماسین من سایقی نی داها چوخ بیندیم.

 94. نویسنده دیدگاه: sahar
  07 دی 1392

  bolariki gordim bajimin adin goyajiam sevin

 95. نویسنده دیدگاه: سلنا
  05 دی 1392

  خوبه خوشم امد بامزه است ههههههههههههههههه

 96. نویسنده دیدگاه: sumeiye
  04 دی 1392

  cok iyi teshukuller

 97. نویسنده دیدگاه: sima ranjbar
  28 آذر 1392

  سلام مرسی”خوبن فقط من دنبال اسمای ترکی دیگه ایم میشه کمکم کنین

 98. نویسنده دیدگاه: ملیسا
  10 آذر 1392

  چوخ گوزلیدیلر. اللریز آغریماسین

 99. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  03 آذر 1392

  از اسم های ازاده ایلین ایسان قشنگه

 100. نویسنده دیدگاه: پیام
  01 آذر 1392

  با تشکر و قدردانی از زحمات شما : عزیزان من برای تولید نبات شاخه و محصولات آن به دنبال اسمی خاص میگردم که خود اسم نیز به فروش بره چه برسه به محصول تولیدی و می خوام این اسم مواردی مانند : سنتی بودن یا ویژگی یک نبات خوب یا معرفی محصول به عنوان سوغات مشهد و… در زبان آذری یا ترکی و یا … باشه خیلی دعاگو میشم چون خیلی با این قضیه درگیرم

  • نویسنده دیدگاه: ناز نازی
   18 مهر 1397

   هلناز اسمی قشنگ و خاص و جذاب…یاشاسی هلناز هلناز هلناز…helnaz helnaaaaaz

 101. نویسنده دیدگاه: انوش
  28 آبان 1392

  اسم من ا 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 ز همه ی اسماتون قشنگتره

 102. نویسنده دیدگاه: ایسان
  27 آبان 1392

  خوب بودن.انا هم اسم ترکیه ها مرسی…… 😛

 103. نویسنده دیدگاه: نازلی
  27 آبان 1392

  دستت طلا کارت درست . اسم های ترکی فشن تر هستند دوسشون دارم .

 104. نویسنده دیدگاه: حسین
  26 آبان 1392

  آنالی هم یه اسم ترکیه به معنیه مادر دار 😈

 105. نویسنده دیدگاه: ایلار
  23 آبان 1392

  سلام میشه پلین رو هم به اسامیتون اضافه کنید . مرسی 🙄

 106. نویسنده دیدگاه: رها
  21 آبان 1392

  جه اسمای بامعنا و زیبایی…عالی بودن.

 107. نویسنده دیدگاه: سلدا
  21 آبان 1392

  اسم های دویگو ادا ایلایدا هم ترکی هستند 😉

 108. نویسنده دیدگاه: آیسان
  20 آبان 1392

  big like 😉

 109. نویسنده دیدگاه: bita
  17 آبان 1392

  khub bud 😆 mamnunam azatun 😉

 110. نویسنده دیدگاه: محسن
  13 آبان 1392

  سلام.النا هم اسم تركي هست؟

 111. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  10 آبان 1392

  قشنگ بود اما اسم من قشنگتره من الهامم

 112. نویسنده دیدگاه: شهرام
  06 آبان 1392

  تنوعش کمه

 113. نویسنده دیدگاه: خاتون
  04 آبان 1392

  اسم آنالی هم قشنگه.یعنی نازنین مادر..

 114. نویسنده دیدگاه: نگار
  04 آبان 1392

  😆 😆 😆 عالی بـــود

 115. نویسنده دیدگاه: مریم
  04 آبان 1392

  ببخشید معنی اسم یاسمین چی میشه؟ ❗

 116. نویسنده دیدگاه: مریم
  04 آبان 1392

  ببخشید اسم یاسمین معنیش چی میشه؟؟؟

 117. نویسنده دیدگاه: سایان
  03 آبان 1392

  minnətdarıq Bular, böyük oldu 🙂

 118. نویسنده دیدگاه: turkan
  03 آبان 1392

  chokh gozalal esimilarde.yashasin turk

 119. نویسنده دیدگاه: بهار
  27 مهر 1392

  (سمن گول)و(سمن ور) samanvar)و(تایماز)و آلما هم آذری هستند 🙂

 120. نویسنده دیدگاه: بهار
  27 مهر 1392

  همسر من آذری هستن و اسم مادر بزرگشون (سمن گول )واسم خالشون (سمن ور) هستش لطفا اضافه کنید

 121. نویسنده دیدگاه: ابی
  20 مهر 1392

  چوخ ایدی(گوزل)اسملر-تشکرلر ❗ 😕

 122. نویسنده دیدگاه: زهرا
  18 مهر 1392

  اسم پسر رهام و آرشاویر و پرهام.اسم دختر کیمیا و توسکا وکیارا 😮 😆

 123. نویسنده دیدگاه: مبینا
  18 مهر 1392

  🙁 ❗ 😯 8) 😐 😮 😛 😀 😕 قشنگ بود

 124. نویسنده دیدگاه: sama
  16 مهر 1392

  عالی بودن یاشاسین آذربایجان

 125. نویسنده دیدگاه: نسیم
  16 مهر 1392

  زرین تاج و گلتاج هم اسم ترکیه بهتره اضافه کنید

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   21 مهر 1392

   اسم ترکیه ای با آذری فرق میکنه، البته سعی میکنیم بخش جداگانه ای آماده کنیم
   سپاس

   • نویسنده دیدگاه: سیامک
    23 مهر 1392

    اذری یعنی چی کلا توضیح دهید ما هم بدونیم از کدام تاریخ اسم اذری رو روی ترکهای اذربایجانی ایران گذاشتن.

    • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
     23 مهر 1392

     دوست عزیز اسم های ترکی (ترک های ترکیه ای) با اسم های آذری (ایرانی های آذربایجان) تفاوت دارد، البته نقاط مختلف آذربایجان اسامی فرق میکند و نمیتوان 100% گفت
     اما در حال آماده سازی و تفکیک اسامی در بخش های جداگانه ای هستیم

    • نویسنده دیدگاه: نفس
     26 مهر 1392

     دوست عزیز حالا خون خودتو کثیف نکن میدونم خیلی بی ادب تشریف دارن ک تو این سایت از این حرفا میزنن واقعا خجالت داره این همه آسمونی و سایت خوبشون واسشون زحمت کشیده و اینارو جمع آوری کرده اینم جوابشونه ولشون کن آسمونی جون خودشون تمام اونایی ک توهین کردن رو حذف میکنن 😥

     • نویسنده دیدگاه: cyrus
      26 مهر 1392

      آخه نفس خانوم شما ببین چی میگه!!!! انقدر بهشون رو دادیم که به اینجا رسیدن، باز عربا یه ابسیلون میفهمن ، تاریخ ایران رو واسه خودشون نمیکنن ، ولی اینا از بس نفهمن که ……….. کمونده بیان بگن ما ایرانی هستیم و شما به ما حمله کردین>..

     • نویسنده دیدگاه: نفس
      26 مهر 1392

      دیدی ک مخفی شدن بعدشم خودتون میگید نمیفهمن پس چه فرق میکنه شما بگی یا نگی اونا در هر صورت باز نمیفهمن پس یه صلوات بفرست و بیخیالش شو 😉

     • نویسنده دیدگاه: cyrus
      26 مهر 1392

      من اینجا دنبال اسم آذری بودم نه ترکی ، همون طور که گفتم آذری ها از اول بودن (آریایی اند) ولی ترک ها اومدن و در آذربایجان ساکن شده و اونجا رو به نام خودشون زدن . ببخشید من زبون ولگرد ها و بیابان نشین ها رو بلد نیستم ، فقط به زبون بین المللی مسلطم ، دیگه برو تو قفست زیادی خندیدیم. 😆 😆 😆

     • نویسنده دیدگاه: ناشناس
      27 مهر 1392

      بی ادب

     • نویسنده دیدگاه: آیلار
      01 خرداد 1393

      اول اینو بگم فارسی مینویسم که تو بفهمی،آخه که میگی زبونه بیابون نشونها رو بلد نیستم، تو اول برو از تاریخ چیزی بدون بعد حرف بزن!!!!!
      آذری ها آریایی نیستند و از اول در ایران نبودند…
      در ضمن به اون زبون بین المللیت خیلی افتخار نکن که ریشه هاش با زبون کشورهای افغانستان و پاکستان یکیه….

    • نویسنده دیدگاه: ناشناس
     16 آبان 1392

     فکر کنم آذری با ترکی فرق میکنه ترکها همون عثمانی های قدیم هستن

    • نویسنده دیدگاه: دولن
     29 آبان 1392

     من توضیح میدم ولی فک نکنم شما چیزی بفهمبد

    • نویسنده دیدگاه: امیر
     02 آذر 1392

     دوست عزیز نشون به اون نشون که 60 درصد ایران ترکه 20 درصد لر و کرد و گیلک و بقیه اقوام ما بقیشم میشه فارسی که تو ازش دم میزنی همون تهرانی که میگن فارسه 70 درصدش ترکن
     یاشاسین اذربایجان

     • نویسنده دیدگاه: آیلار
      01 خرداد 1393

      امیر چوخ خوشوم گلدی، الرین آریماسینکی بعضی ادب سیزلرین چوخ قشه جوابین وردین
      یاشاسین آذربایجانیمیز

 126. نویسنده دیدگاه: نسیم
  16 مهر 1392

  زرگل و نور آی و گون آی هم اسم ترکیه اینم اضافه کنین بهتره

 127. نویسنده دیدگاه: به توچه!!!!
  13 مهر 1392

  ❓ ❓ ❓ ❓ ❗ ❗ ❗ ❗ 😯 😯 😯 😯 ❗ :mrgreen: :mrgreen: 😉 😉 😉 چرا انقد بد نکاه مینی ❓ ❓ 👿 👿 چیه؟خوب بیکارم

 128. نویسنده دیدگاه: محمد
  13 مهر 1392

  اسم مادربزرگم قزل گل…واسم خواهرش باقداگل بسیار زیبا هستند……

 129. نویسنده دیدگاه: mehran
  12 مهر 1392

  چوخ ساغولون

 130. نویسنده دیدگاه: نانا
  12 مهر 1392

  خنددار بود خیلی 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

 131. نویسنده دیدگاه: پريسا
  06 مهر 1392

  من كه خيلي هاشونو نتونستم درست بخونم ولي اسمهاي قشنگي بودن

 132. نویسنده دیدگاه: سودا
  06 مهر 1392

  درضمن معنیه سوداکه ننوشتین عشقه 😥

 133. نویسنده دیدگاه: سودا
  06 مهر 1392

  آلمیلاهم اسم ترکیه….بنویسین…….ممنون خوب بودن 😛

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   06 مهر 1392

   اضافه شد، ممنون

 134. نویسنده دیدگاه: مهدی ستاری
  05 مهر 1392

  چوخ چوخ گوزل ادلار واردی.(ایدا)=موجوددرقمر

 135. نویسنده دیدگاه: زهرا
  05 مهر 1392

  کسی متونه بهم اسمی روپیشنهاد کنه که بر وزنه سانلی یا نازلی باشه من که چیزی نتونستم انتخاب کنم!!!!!!

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   06 مهر 1392

   آرایلی، دادلی، تاتلی، زرلی

 136. نویسنده دیدگاه: سحر
  04 مهر 1392

  سحر هم اسم آذریه

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   06 مهر 1392

   سحر اسمی با ریشه عربی است

  • نویسنده دیدگاه: سودا
   06 مهر 1392

   سحراسم آذری نیستش

 137. نویسنده دیدگاه: سارا
  03 مهر 1392

  اصلا خوشم نیومد

 138. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  03 مهر 1392

  😕 ➡ 👿

 139. نویسنده دیدگاه: Deniz
  01 مهر 1392

  çöx güzal

 140. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  30 شهریور 1392

  😐

 141. نویسنده دیدگاه: هیوا
  28 شهریور 1392

  چوخ قشییده 😀 ساغول

 142. نویسنده دیدگاه: ائلشن
  28 شهریور 1392

  اینم اضافه کنید
  چانلی یاز ” معنی بهار مه الود”

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   28 شهریور 1392

   ممنون درج شد

 143. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  28 شهریور 1392

  آذر هم اسم آذریه چرا ننوشتین ؟

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   28 شهریور 1392

   خیر آذر اسم اصیل ایرانی است که در بخش اسم های دخترانه ایرانی آوردیم

   • نویسنده دیدگاه: ozgur
    26 مهر 1392

    راست میگی ایرانیه ولی ترکیه0

 144. نویسنده دیدگاه: آزاده
  24 شهریور 1392

  سودیم بو آدلاری

 145. نویسنده دیدگاه: راحله
  14 شهریور 1392

  خوبه

 146. نویسنده دیدگاه: ایلگار
  11 شهریور 1392

  ایلگار هم یه اسم ترکی هست. ممنون میشم اضافش کنین

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   12 شهریور 1392

   با معنی اضافه شد، مرسی

 147. نویسنده دیدگاه: ساحل
  05 شهریور 1392

  اسمها خیلی زیبا بودممنون

 148. نویسنده دیدگاه: saeed
  05 شهریور 1392

  چوخ گوزه ل آدلار وار منده قیزیم ایچون آی پارا نی سچدیم

  • نویسنده دیدگاه: سایان
   03 آبان 1392

   Gözəl ad Siz 😉 ❗

   • نویسنده دیدگاه: ناشناس
    03 آذر 1392

    از اسم نفس خیلی بدمیاد

 149. نویسنده دیدگاه: فرزانه
  03 شهریور 1392

  چوک گوزل بونلاری دا ایضافه ادین .آتاناز ،ائل ایستر

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   03 شهریور 1392

   ممنون، اضافه شد

 150. نویسنده دیدگاه: مرامي
  03 شهریور 1392

  معني تورناز چيست و ريشه اش چيست آذري است يا تركي.

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   03 شهریور 1392

   دختر ترک و نازدار

 151. نویسنده دیدگاه: سميه
  03 شهریور 1392

  تورا خدا برام دعاكنيد ……اسم بچه هامو از اينا انتخاب ميكنم ………

 152. نویسنده دیدگاه: BADE
  28 مرداد 1392

  CHOK MEMNOON

 153. نویسنده دیدگاه: مهسا
  27 مرداد 1392

  چه اسمای مسخره ای

 154. نویسنده دیدگاه: زینال
  22 مرداد 1392

  یاخشی سن ، هووووووووو (:

 155. نویسنده دیدگاه: مهند
  22 مرداد 1392

  نمه دیه دیه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 156. نویسنده دیدگاه: ستاره
  17 مرداد 1392

  خیلی عالی بود اگر دختر دار بشم از اینها استفاده میکنم

 157. نویسنده دیدگاه: امینه
  16 مرداد 1392

  خیلی قشنگ بودن. منم از اسم طرلان خوشم اومد.

 158. نویسنده دیدگاه: فرهاد جوادی (عبداله اوغلو)
  15 مرداد 1392

  با سلام وعرض خسته نباشید . مدتی پیش تقریبا 20 روز میشه خدمتتون فایل کتابی به اسم فرهنگ نامهای ترکی رو خدمتتون به ایمیلتون فرستادم خواستم بدونم دریافت کرده اید یانه؟ کتابیست درحدود 650 صفحه. خواهش میکنم اگه خدمتتون رسیده اعلام کنید. این کتاب رو جهت معرفی در سایت شما فرستاده بودم.

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   16 مرداد 1392

   دوست عزیز ممنونیم از شما، بله دست ما رسیده و ایمیلی هم به شما ارسال نمودیم همان زمان
   این کتاب در حال آماده سازی جهت انتشار میباشد، سپاس

 159. نویسنده دیدگاه: ساحل
  15 مرداد 1392

  اسمهای خیلی قشنگی بودممنونم

 160. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  14 مرداد 1392

  جالب بود

 161. نویسنده دیدگاه: زهرا
  07 مرداد 1392

  خوبه ممنون

 162. نویسنده دیدگاه: سونیا
  07 مرداد 1392

  چوخ گوزل
  منم اسم دخترمو ترکی میزارم

 163. نویسنده دیدگاه: فاطمه
  02 مرداد 1392

  من از هلیاو کیمیا ونازنین خوشم میاد

 164. نویسنده دیدگاه: آیدا
  27 تیر 1392

  با تشکر از اسم های زیبایی که تو سایتتون گذاشتین حرف ندارن منم برا دخملم که قراره 4ماه دیگه بدنیا بیاد ائل آی رو انتخاب کردم.

 165. نویسنده دیدگاه: فرهاد جوادی
  27 تیر 1392

  با سلام وخسته نباشید و تشکر از زحماتی که در راه ارائه و ترویج اسامی زیبای ترکی میکشید . آیا بهتر نیست که به هنگام ارائه این اسامی به منبع مورد استفاده هم اشاره شود؟

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   14 مرداد 1392

   دوست عزیز این بخش اختصاصی پورتال آسمونی میباشد، و با کمک بازدیدکنندگان تکمیل می شود

 166. نویسنده دیدگاه: احمد
  22 تیر 1392

  خواهشا ترکی یازین

 167. نویسنده دیدگاه: ليلا
  17 تیر 1392

  من خودم اهل آذربايجانم قراره اسم دخترم رو بذارم پارلا . ممنون از اسامي

 168. نویسنده دیدگاه: ستاره
  17 تیر 1392

  خیلی مسخرن و سنگین به زبون نمیان

  • نویسنده دیدگاه: sh
   24 تیر 1392

   شاىد بنظر تو مسخره مىان چون تلفظشو نمىدونى ولى بىشتر اسما هم معنىشون خوبه هم تلفظشون شىرنو راحته

 169. نویسنده دیدگاه: سحر
  15 تیر 1392

  عالی ان. در کل اسامی ترکی جاذبه دارند.

 170. نویسنده دیدگاه: سوین(شاد باش)
  15 تیر 1392

  اسامی ترکی در کل خوبند و جاذبه دارند.لیست اسامی شما فقط جامع نیست.

 171. نویسنده دیدگاه: ایسان
  13 تیر 1392

  ی اسم خوبه دختر بهم میگید

 172. نویسنده دیدگاه: torkan
  12 تیر 1392

  چرا
  اسم دختر تركان بمعني ملكه
  اسم پسر هاكان بمعني خان خانان. پادشاه
  نبود

  ايشاا… قراره اسم بچه هام باشن

 173. نویسنده دیدگاه: مینا
  11 تیر 1392

  کاش اسم منم اسم ترکی بود ولی قول اسم نی نیمو ترکی انتخاب می کنم

 174. نویسنده دیدگاه: مینا
  11 تیر 1392

  20

 175. نویسنده دیدگاه: mobin tak araz
  10 تیر 1392

  جوخ ساغ اولاسز من مریمه دیرم کی ساچلی یا نازلی یادا سودا گویسون.من بوتون ترکلری و ترک سونلری اورکدن سویرم.چوک یاشین.یییییییییییییییییییییییاااااااااااااااااااااششششششششششششششششششسسسسسسسسسسسسسسسسسننننننننننننننننننننننننننننن

 176. نویسنده دیدگاه: ایران
  05 تیر 1392

  بهتر نیست اسمای ایرانی روی بچه هامون بزاریم×××××××××××××××××××××××

  • نویسنده دیدگاه: سیمه
   11 تیر 1392

   ببخشیدا ولی اگه قراره اسم ایرونی رو بچتون بزارید واسه چی اومدید اسم ترکی ببینید؟ درظمن اذربایجان هم جزی از ایرانه یادتون باشه………

   • نویسنده دیدگاه: ریحانه
    03 شهریور 1392

    ببخشید ها من فارسی میگم چون بعضی از فارس های……. نمیفهمن

    سیمه جان اسم ترکی توهین نکن تو در حدی نیستی که به اذربایجان عزیزم توهین کنی با این که کوچیکم و دخترم ولی هیچوقت تعصبمو با هیچی عوض نمیکنم!

  • نویسنده دیدگاه: یک فارغالتصیل دانشگاهی 4سال دنبال کار
   21 تیر 1392

   اگه شغل داشته باشیم و زن بگیریم اسمهای خوبی هستن دعاکنید

  • نویسنده دیدگاه: سمیرا
   22 تیر 1392

   خیر بهتر نیست…
   صلاح مملکت خویش خسروان دانند مگه ترکی چشه؟

 177. نویسنده دیدگاه: NIMA
  04 تیر 1392

  AZARIA HAMECHIZESHON A’ALIEE ESMASHONAM KE HARF NADARE AGE VASASH HARF DAR NAYARAN
  …MECCCC

  • نویسنده دیدگاه: ریحانه
   03 شهریور 1392

   زنده باشی داداش این چیزا رو به سیمه بگو!خیلی ازت خوشم اومد با اینکه نمیدونم ترکی یا نه!

   یاشاسین اذربایجانیم!

 178. نویسنده دیدگاه: NIMA
  04 تیر 1392

  AZARIA HAMECHIZESHON A’ALIEE ESMASHONAM KE HARF NADARE…MECCCC

 179. نویسنده دیدگاه: لیلا
  02 تیر 1392

  چوخ گوزل

 180. نویسنده دیدگاه: AmirAli
  01 تیر 1392

  badak nist !!

 181. نویسنده دیدگاه: مژده هستم
  31 خرداد 1392

  من خودم فارس هستم ولی میخوام اسم بچمو اگه پسر شد بزارم آرتان واگه دختر شد بزارم پارلا
  واقعا اسمهای خوبی بودند ممنون

  • نویسنده دیدگاه: سمیرا
   22 تیر 1392

   فدااات مژده جون خدا واست نگهش داره…..

 182. نویسنده دیدگاه: رزا
  28 خرداد 1392

  خیلی قشنگه واقعا دستتون دردنکنه امامن اسم لاله روخیلی دوس دارم.

  • نویسنده دیدگاه: یاشار
   21 تیر 1392

   لاله اسم دختر همسایه ماست میخوام اگه خدا بخواهد بلی….

 183. نویسنده دیدگاه: سياوش ياشى
  27 خرداد 1392

  چقدر اسماش سنگينه، ولى معانيش خيلى قشنگه، مرسى

  • نویسنده دیدگاه: سمیرا
   22 تیر 1392

   احتمالا شما فارس هستین و به خاطر همون ب نظر شما سنگین میاد تو لحن و لهجه ترکی خیلی هم شیرین هستن…

 184. نویسنده دیدگاه: سولماز
  27 خرداد 1392

  گرچه اکثر اسامی رو تو فیلمای ترکیه بیشتر شنیدم تا ایران.اما جدا که فوق العاده ان.مرسی

 185. نویسنده دیدگاه: فهیمه
  27 خرداد 1392

  خاص هستن

 186. نویسنده دیدگاه: مهتاب مامان مسیحا
  22 خرداد 1392

  سلام… من فارسم اما اسامی ترکی خدائیش خیلی قشنگ هستند.
  اسم پسرم مسیحا هستش. اگه همسرم قبول کنه می خوام اسم مسافر تو راهیم که دختر هستش رو بزارم ائل آی… خدائیش کف کردم خیلی اسم قشنگی

 187. نویسنده دیدگاه: سئلناز
  18 خرداد 1392

  من خودم ترکم اکثرا هم تو فامیل اسمای همه ترکیه اسم برادرزادمو گذاشتیم آیتن تصمیم گرفتماسم نینیه خودمم بذارم ائل آی….و اگه پسر شد آراز

 188. نویسنده دیدگاه: mehri
  13 خرداد 1392

  چوخ گوزلدیلر……دنیز و آیناز هم اسمای خوبین

 189. نویسنده دیدگاه: ایدا
  08 خرداد 1392

  ایدا به معنی ماه مادر است

  • نویسنده دیدگاه: علي
   02 مرداد 1392

   خواهرم آيدا يعني”تو ماه-در ماه”

 190. نویسنده دیدگاه: maryam
  06 خرداد 1392

  اسما خوب بودنا ولی اونایی که من خوشم اومد همشون تو فامیل هست چند تا اسم باحال بگید به من مرسی از همتون

  • نویسنده دیدگاه: مهدی
   08 تیر 1392

   سلام
   به نظر بنده پرهام و پرنیان خوبه سودا یا محیا هم قشنگه

 191. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  02 خرداد 1392

  یاشاسین

 192. نویسنده دیدگاه: سوران
  01 خرداد 1392

  اسامي مسخر ه اي هستن به زبون نميان

  • نویسنده دیدگاه: سیما
   11 تیر 1392

   شما اگه نظر نمیدادید خیلی خوب میشد……..

  • نویسنده دیدگاه: سیما
   11 تیر 1392

   شمااگه نظر نمیدادید خیلی بهتر بود…………

  • نویسنده دیدگاه: سمیرا
   22 تیر 1392

   زبونت مسخره میچرخه…
   نه سوران قشنگه!!!!!!!!!!!!
   هیچ کس حق نداره به اسم ترکی مسخره بگه چون مغزش مسخره کار میکنه نمیتونه درکش کنه میگه مسخره اس……

  • نویسنده دیدگاه: احمد
   22 تیر 1392

   سلام
   tohin elama lotfan

 193. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  30 اردیبهشت 1392

  اسم ها خوب بودن

 194. نویسنده دیدگاه: Omid
  28 اردیبهشت 1392

  من آذری هستم به جرئت میگم خیلی اسم های با حالی هستن

 195. نویسنده دیدگاه: حسین
  25 اردیبهشت 1392

  اسم دخترمو از این اسمها انتخاب کردم ساق اولون ساق یاشیین.

 196. نویسنده دیدگاه: سمیرا
  25 اردیبهشت 1392

  ساق اولاسیز.آدلار چوخ گوزلدیلر–البته اسم دختر سوین(شادباش)واسم پسر آراز(رود ارس)هم قشنگن

  • نویسنده دیدگاه: سیما
   11 تیر 1392

   دقیقا عسیسم اسم پسرمو می خوام بزارم آراز……..

 197. نویسنده دیدگاه: نفس
  16 اردیبهشت 1392

  قشنگن همشون ممنون

 198. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  15 اردیبهشت 1392

  فقط از ای گوز خوشم امد

 199. نویسنده دیدگاه: حدیثه
  07 اردیبهشت 1392

  اسامی کامل نبود

 200. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  07 اردیبهشت 1392

  عالی

 201. نویسنده دیدگاه: صادین
  03 اردیبهشت 1392

  واقعا اسامی ترکی تو دنیا تک هستن 🙂
  من خودم ترکمن هستم، اسامی به این قشنگی تو هیچ فرهنگی پیدا نمیشه.

 202. نویسنده دیدگاه: سلین
  15 فروردین 1392

  معنی کلمه سلین چیست

  • نویسنده دیدگاه: سمیرا
   22 تیر 1392

   به معنای خروشان مانند سیل
   و همچنینی در اذربایجان اسم رودیه

   • نویسنده دیدگاه: ریحانه
    03 شهریور 1392

    یاشاسین اذربایجانیم!

 203. نویسنده دیدگاه: زینب
  28 اسفند 1391

  عاشق این اسمام.

 204. نویسنده دیدگاه: عسل
  15 بهمن 1391

  خووووووووووووووووووووووووووب

 205. نویسنده دیدگاه: بهار
  14 بهمن 1391

  ساق اولاسیز.مرسی

 206. نویسنده دیدگاه: مانلی
  18 آبان 1391

  خیلی دوس دارم اسم بچمو از اینا بزارم

 207. نویسنده دیدگاه: رها
  18 آبان 1391

  جالب بود

 208. نویسنده دیدگاه: ریما
  18 آبان 1391

  خیلی ممنون از شما ، خداییش اسامی ترکی خیلی قشنگن

  • نویسنده دیدگاه: reza
   20 آبان 1391

   اسم خودت هم قشنگه

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   16 آذر 1391

   مرسی اسم خودت هم خيلی خوبه

نظر خودتان را ارسال کنید