نقد فيلم ما همه گناهكاريم در شبكه نمايش خانگی

نقد فيلم ما همه گناهكاريم در شبكه نمايش خانگی-we are all sinners movie review

نقد فيلم ما همه گناهكاريم در شبكه نمايش خانگی-we are all sinners movie review

نقد فیلم از لاله عالم
پست اختصاصی آسمونی

فيلم ما همه گناهكاريم به كارگردانی “حسن ناظر” و نويسندگی “پيمان عباسی” اگر چه موضوع جالبی دارد و حرف برای گفتن بسيار اما در پرداخت ان ، دچار مشكلات بسياری است كه باعث می شود ، حتی سوژه جالب فيلم نيز نتواند به بهبود كيفيت فيلم كمک كند.
داستان فيلم درباره مردی است به نام فرهاد، با بازی “امير آقايی” ،كه با مشكل مريضی دخترش نهال ، با بازی “رايا رحيمی” ، مواجه می شود و برای زنده ماندن وی تلاش می كند.
“فرهاد” مسلط به زبان است و از راه خلاف يعنی تكثير، ترجمه و پخش فيلم های بدون مجوز زندگی می كند. تا اينجا يک ايراد منطقی به فيلمنامه وارد است ،چطور شخصی كه تا به اين حد به زبان وارد است ، نتوانسته شغل ديگری پيدا كند كه به چنين كاری روی آورده، قطعا كسی كه توانايی ترجمه فيلم دارد می توانسته مشاغل خوبی داشته باشد كه بتواند از پس مخارج زندگی بر بيايد. اگر مشكل يا مشكلات ديگری داشته كه نتوانسته به شغل آبرومندی روی بياورد، بايد در فيلم مطرح می شد. بنابراين همين قضيه اولين ايراد فيلمنامه است كه به غير باورپذيری داستان فيلم منجر می شود.

در فيلم می بينيم كه فرهاد زندگی روزمره اش را می گذراند و كارهای وی عبارت است از فيلم بردن برای تعداد مشتری خاص و همكاری با يك ويديو كلوپ رسمی . او به علاوه گويی به تدريس خصوصی زبان نيز مشغول است. البته در فيلم مشخص نمی شود كه آيا وی فقط به يك نفر خاص، ديبا، با بازی نيوشا ضيغمی تدريس می كند يا شاگردان ديگری نيز دارد. ديبا نيز در كار خلاف دست دارد و نهايتا نيز مشخص می شود كه او نيز خود قربانی است.

بحران در زندگی فرهاد از آنجا آغاز می شود كه متوجه می شود ، دخترش به يک بيماری سخت مبتلا شده كه عمل وی نياز به صدميليون پول دارد. سوال ديگری كه اينجا برای مخاطب مطرح می شود ، اين است كه آيا واقعا زندگی فرهاد، مردی متاهل با يک فرزند، با فروشندگی سيار فيلم تامين می شود؟! در فيلم نمی بينيم كه همسرش ، با بازی الهام حميدی، شغلی داشته باشد و خانه دار است. همچنين همسر وی می داند كه او يک مشتری ثروتمند به اسم ديبا دارد كه گاهی اوقات به وی زبان انگليسی درس می دهد.

نهايتا فرهاد برای تامين هزينه های بيمارستان فرزندش مجبور می شود، علاوه بر اينكه با ديبا ازدواج كند، در كارهای خلاف وی نيز شريک شود. شخصيت ديبا كه قرار است نمونه ای از زنان ويرانگر باشد كه برگرفته از فيلم های نوار كلاسيک می باشد، در فيلم درست جا نيافتاده است و اين نيز يكی ديگر از ضعف های شخصيت پردازی در فيلمنامه است. درحالی كه اين نقش در زندگی قهرمان يا به عبارت ديگر ضد قهرمان داستان، تاثير زيادی دارد يا درحقيقت نابودگر زندگی وی است ؛ مثل بسياری از چنين شخصيت هايی در فيلم هايی به اين سبک.

فراز و فرود های نقش ، درست پرداخت نشده و فقط با چند ديالوگ از زبان فرهاد به عصبی بودن وی اشاره می شود. اين عصبی بودن نه در نوع بازی بازيگر مشخص است و نه اعمالی كه در فيلم از وی مي بينيم. همانطور كه شخصيت زن ديگر، زن خانه دار با بازی الهام حميدی نيز چندان جا نيافتاده است، تنها به يمن نوع بازی و نقش هايی كه قبلا حميدی ايفا كرده، برای تماشاگر قابل فهم تر از نقش آن ديگريست، آن هم وجه معصوميت و مظلوميت وی و نه پيچيدگی شخصيتش را. زيرا كه اعمالی كه در آخر فيلم از وی نشان داده می شود، ويژگی يی شخصيت پيچيده است كه در طول فيلم نه به آن در صحبت ها اشاره می شود و نه در اعمال. و در حقيقت شناسنامه اين نقش مشخص نيست.

در اين ميان فيلمنامه نويس و كارگردان گوشه چشمی هم به وضعيت و مشكلات درمان و پزشكی دارند، جايی كه از زبان دكتر، با بازی همايون ارشادی، می شنويم او فقط در بيمارستان های خصوصی عمل می كند و در غير از بيمارستان های خصوصی او فقط نظاره گر است.
يا اينكه به فرهاد قول می دهد در صورت عمل ، كودک زنده می ماند اما خلاف گفته اش را می بينيم. همچنين در صحنه ای كه فرهاد به منزل دوست ديگرش با بازی “مهدی سلوكی”مي رود تا از وی پول قرض بگيرد و او می گويد كه حتی پول درمان دندان دردش را هم ندارد.
صحنه ديگری كه از ايرادهای فيلم است، چندی بعد از عمل ، كودک را با موی بلند می بينيم، در صورتيكه مغز او را عمل كرده اند كه مستلزم تراشيدن سر است.
تنها نكته قابل تامل اين فيلم بازی خوب امير آقايی در نقش فرهاد است كه با تمام نقاط ضعف فيلم، می تواند تا حدی به فيلم كمک كند و در حقيقت بار فيلم را يک تنه بر عهده دارد و البته اين هم به تنهايی كافی نيست. اين فيلم می توانست در تبديل فيلمنامه به فيلم موفق تر عمل كند اگر شخصيت پردازی ها محكم تر بود و نقش ها شناسنامه داشتند. فيلم ما همه گناهگاريم در سال ١٣٩٥ به روی پرده رفت و يک سال بعد به شبكه نمايش خانگی پيوست.

نقد فیلم از لاله عالم
پست اختصاصی آسمونی

5/5 ( 2 نظر )


منبع : فیلم و سینما آسمونی

نظر خودتان را ارسال کنید