پیش شماره تلفن های ثابت خراسان رضوی

آسمونی کلیه پیش شماره تلفن استانها به همراه تمام توابع آنها را اطلاع رسانی می کند. لیست زیر پیش شماره تلفن های ثابت استان خراسان رضوی به مرکزیت شهر مشهد به ترتیب حروف الفبا میباشد، این بخش با کمک بازدیدکنندگان به روز می شود. در طرح هم کدسازی پیش شماره تلفن ها، برای تمام شهرها روستاها و توابع استان خراسان رضوی جهت تماس بین شهری کد یکسان 051 اختصاص داده شد.

نام شهرها و توابعکد شهرها و توابع
آب جهان /رهورد051
آبروان051
آبرودتربت حيدريه051
آبرودسبزوار051
آبقه051
آبگرگ051
آبگرم051
آبينه051
آريان051
آزادمنجير051
آزادوار051
آزاده ده051
آق كاريز051
آلماجوق051
آلي051
آهنگ051
آهنگران051
ابارش051
ابدال آباد051
ابراهيم آبادتربت حيدريه051
ابراهيم آبادمشهد051
ابراهيمي051
ابوچناري051
احمدآباد/بالاجوين051
احمدآباد/تبادگان051
احمدآباد/تربت جام051
احمدآباد/خزائي051
احمدآباد/خواف051
احمدآباد/رشتخوار051
احمدآباد/سرجام051
احمدآباد/قوچان051
احمدآباد/محولات051
احمدآباد/نيشابور051
اخلمد051
اردمه051
اردوغش051
ارزنه051
ارسك051
ارغا051
ارگ نوجوي051
اره آبمال051
ازغد051
ازغند051
استاج051
استاد051
استاي051
استايش051
استير051
اسجيل051
اسحاق آبادتربت حيدريه051
اسحاق آبادنيشابور051
اسدآباد/خواف051
اسدآباد/دربندي051
اسدآبادرخ051
اسفيز051
اسفيوخ051
اسلام آباد/تربت حيدريه051
اسلام آباد/نيشابور051
اسلاميه051
اسماعيل آباد/گرجي051
افچنگ051
اقرعليا051
اكبرآباد/رشتخوار051
اكبرآبادريوش051
المجوق051
النگ امان آباد051
الهيان051
امام /تقي051
امام ورديخان051
امامقلي051
امان آباد051
امرغان سفلي051
امغان051
انابد051
انارستانك /خانيك برون051
انداد051
انداده051
اوارشك051
اوندر051
ايده ليك051
ايزي051
ايورتربت حيدريه051
باب الحكم051
باجگيران051
باخرز051
بار051
باسفر051
باشتين051
باغ خيرات051
باغ عباسي051
باغ كشمير051
باغجر051
باغستان051
باغشن گچ051
باغشن نيشابور051
بايگ051
بتو051
بجدن تكاب051
بجدن خواشد051
بجستان051
بجنو051
بداغ آباد051
برآباد/تربت حيدريه051
برآباد/سبزوار051
برازق051
براكوه051
برج قلعه051
برجك051
بردسكن051
برزش آباد051
برزنون051
برزو051
برس051
برغمد051
برقبان051
برود/علي آباد051
برون051
بزجاني051
بزد051
بزق051
بزنگان051
بزوشك051
بشرآباد051
بشرويه051
بشنج051
بقمج051
بقيع051
بلقان آباد051
بندازبك051
بندديوان051
بندقرا051
بني تاك051
بنياباد051
بوري آباد051
بوژآباد051
بوژان051
بوژمهران051
بهار051
بهارستان051
بهدادين051
بهمن جان سفلي051
بهمن جان عليا051
بياس آباد051
بيد051
بيدخت051
بيدسكان051
بيدوي051
بيزه051
بيگ نظر051
بيگلر051
بيمرغ051
بينالود051
پالكانلو051
پركند051
پرمه /فارمد051
پس كمر051
پشته051
پطرو051
پل بند051
پيوه ژن051
تاج الدين051
تام ميرزاحسن051
تايباد051
تبادگان051
تپه سلام051
تپه ميراحمد051
تربت جام051
تربت حيدريه051
تربقان051
تقي آباد051
تقي آبادكلات051
تكمار051
تگن051
تلخ بخش051
تندك051
تنگل شورعليا051
تنورچه051
تورانه051
تولي /بختيار051
توندر051
تيرگان051
تيزآب051
تيمنك /عليا/سفلي051
جابوز051
جاغرق051
جردوي051
جزين051
جشن آباد051
جعفرآباد/تربت جام051
جعفرآباد/زاوه051
جعفرآباد/كاشمر051
جعفريه051
جغتاي051
جغري051
جلال آباد051
جلمبادان051
جلين051
جنت آباد/تربت جام051
جنت آباد/جنگل051
جنت آباد/محولات051
جنداب051
جنگل051
جواديه051
جوزان /شيرزن051
جوزقان051
جهان آباد051
جيزآباد051
جيلو051
جيم آباد051
چاپشلو051
چاله زرد051
چاه زول051
چاه سالار051
چاه نسر051
چاهشك051
چاهشورك051
چاهك051
چخماق051
چرمشهر051
چرو051
چزگ051
چشام051
چشمه گل051
چقر051
چكودر051
چگنه سفلي051
چمگرد051
چمن آباد051
چناران051
چناران نيشابور051
چنارتربت حيدريه051
چنارقوچان051
چنارك051
چنارمشهد051
چنبرجوق051
چهاربرج مشهد051
چهاربرجي تايباد051
چهارده051
چهچهه /پائين ده051
چهچهه كلات051
چيتگر051
حاتم قلعه051
حاجي آباد/تربت جام051
حاجي آباد/تربت حيدريه051
حاجي آباد/خواف051
حاجي آباد/نيشابور051
حاجي بيگي051
حارث آباد051
حسن آباد/بردسكن051
حسن آباد/پائين051
حسن آباد/تربت جام051
حسن آباد/خواف051
حسن آباد/درگز051
حسن آباد/صوفي051
حسن آباد/قوچان051
حسن آباد/محولات051
حسن آباد/نيشابور051
حسين آباد/جنگل051
حسين آباد/چنگه عباسي051
حسين آباد/رازون051
حسين آباد/رحيم خان051
حسين آباد/سرجام051
حسين آباد/شامكان051
حسين آباد/قرقي051
حسين آباد/كاريون051
حسين آباد/ميرزامومن051
حسين آباد/ناوي051
حسيني051
حصارتربت حيدريه051
حصارزبرخان051
حصارسرخ /سرآسياب سوران051
حصارسرخ نيشابور051
حصارمشهد051
حكم آباد051
حكيم آباد051
حوض سرخ051
خانكوك051
خانلق051
خانيك بشرويه /يگي051
خانيك تربت حيدريه051
خرسف051
خرگرد051
خرم آباد/تربت جام051
خرم آباد/سبزوار051
خرم آباد/قوچان051
خرم /عماديه051
خرمبك /سه چوب051
خروعليا051
خسروآباد051
خسروجرد051
خشت051
خضربيگ051
خلق آباد051
خليل آباد051
خمارتاش051
خواجه آباد051
خواف051
خور/بيجورد051
خورعليا051
خوشدره051
خيرآباد/تايباد051
خيرآباد/تربت جام051
خيرآباد/تربت حيدريه051
خيرآباد/خواف051
خيرآباد/سبزوار051
داغدار051
داغي051
داغيان051
دافي051
داودلي051
داورزن051
درازآب تربت جام051
درخت بيد051
دررود051
درزآب051
درفك051
درگز051
درونه051
دزق051
دستجردآقابزرگ051
دستجردطاقانكوه051
دوسنگ051
دوغ آباد051
دوغائي051
دولت آباد/تربت جام051
دولت آباد/تربت حيدريه051
دولت آباد/رشتخوار051
دولت آباد/سبزوار051
دولت آباد/قوچان051
دوين /چنارسوخته051
ده امام051
ده برزو051
ده پائين051
ده سرخ051
ده غيبي051
ده ميان051
دهبار051
دهرود/گرجي سفلي /همت آباد051
دهنو/سبزوار051
دهنوتلخي051
ديزاديز/كچلانلو051
ديزباد051
ديزبادعليا051
ديسفان051
ديش ديش051
رادكان051
رامشين051
راه چمن051
رئيسي051
رباط جز051
رباط سرپوش051
رباط سفيد051
رباط سمنگان051
رباط سنگ051
رحمت آباد/تربت جام051
رحمت آباد/تربت حيدريه051
رحمت آباد/سبزوار051
رخنه گل051
رزدآب051
رزق آباد051
رزگ051
رشتخوار051
رضوان051
رقه051
ركن آباد051
روچي051
روح آباد/تربت حيدريه051
روح آباد/نيشابور051
رودخانه051
رودمعجن051
روشن آباد051
روشناوند051
رونج051
رهن051
رهن كاريز/كفكي051
رياب051
ريگان051
ريگي /زمه051
ريوش051
ريوند051
زاوه051
زاوين051
زرقان051
زركك051
زرمهر051
زشك051
زمند051
زنگانلو051
زورآباد051
زهان051
زيبد051
زيدانلو051
زيرآباد051
زيرجان051
زيرك آباد051
زين آباد051
زيندانلو051
ژرف051
ساق051
ساقي بيك051
سالارآباد051
سالاري051
سبزوار051
سده خواف051
سرآسياب051
سربالا051
سرچاه051
سرحوضك051
سرخ آباد051
سرخس051
سردشت051
سردق051
سرغايه051
سرك051
سرگلان051
سرند051
سروآباد/بازمرگي051
سرهنگ051
سريده051
سعادت آباد051
سعدالدين051
سعديه051
سفيدسنگ051
سقي051
سلامي051
سلطان آباد051
سلطان آبادسبزوار051
سلطان آبادنمك051
سلطان ميدان051
سلمان /خليل آباد051
سلوگرد/محسن آباد051
سليماني مشهد051
سليماني ميان جلگه051
سليماني نيشابور051
سملخون051
سميع آباد051
سنقرآباد051
سنگ بست051
سنگان بالا051
سنگان پائين051
سنگر051
سنگل آباد051
سنو051
سوران051
سورستان051
سويز051
سهل آباد051
سيجاوند051
سيدآبادچناران051
سيدآبادسبزوار051
سيدآبادنيشابور051
سير051
سيف آباد051
سيوكي051
شاداب051
شادمهر051
شارك051
شامكان051
شانديز051
شاهرگ051
شاهين عليا051
شترك051
ششتمد051
شعبه051
شغل آباد051
شفيع051
شفيع آباد051
شم آباد051
شمس آبادتربت حيدريه051
شمس آبادسبزوار051
شوراب051
شوررود051
شورستان051
شورگشت051
شوري بزرگ /رشيدآباد051
شورياب051
شوي051
شهرآباد/بردسكن051
شهرآباد/نيشابور051
شهر/طوس /فردوسي051
شهرستانك051
شهرصنعتي /سبزوار051
شهرفيروزه051
شهرك /امام /خميني051
شهرك /خواف051
شهرك /رضوي051
شهرك /صنعتي /طوس051
شهرك /صنعتي /كلات051
شهرك صنعتي /كاشمر051
شهرك صنعتي /كاويان051
شهركهنه051
شهن آباد051
شهوار051
شهيد/هنرمند051
شيخ لو051
شيرتپه051
شيرخان051
شيليگان051
صالح آباد051
صدخرو051
صفي آبادتربت حيدريه051
صمديه051
صنوبر051
صومعه051
صيدآباد051
طالبي051
طبس051
طرسك051
طرق051
طرقبه051
ظاهرآبادبردسكن051
عارف آباد051
عباس آباد051
عباس آبادخواف051
عباس آبادفراميشان051
عباس آبادقندي051
عباس آبادملك051
عبدآباد051
عبداله آبادنيشابور051
عبداله گيو051
عبدل آبادتربت حيدريه051
عبدل آبادسبزوار051
عبس آباد051
عزيزآباد051
عسگريه051
عشرت آباد/ممرآباد051
عشق آبادفريمان051
عشق آبادنيشابور051
عطائيه051
عظيم آباد051
علاقه051
علي آباد/خواف051
علي آباد/سياسك051
علي آباددامن051
علي آبادشور051
علي آبادفيض آباد051
علي آبادقوچان051
علي آبادكشمر051
عليك تربت حيدريه051
عليك سبزوار051
عمارت051
عنبرسرا051
غني آباد051
فاردق051
فاز051
فايندر051
فتح آبادارسك051
فتح آبادتربت حيدريه051
فتح آبادفردوس051
فخرآبادتربت حيدريه051
فخرآبادخواف051
فخرداود051
فدافن051
فدرد051
فديشه051
فديهه051
فراشيان051
فرخار051
فرخان051
فرخد051
فرخك051
فردوس051
فرزنه051
فرشه051
فرگ051
فرمان آباد051
فرهادگرد051
فريزي051
فريمان051
فريمانه051
فسنقر051
فودنجان051
فوشنجان051
فهندر051
فهنه051
فيض آبادتربت حيدريه051
فيض آبادداورزن051
قادرآباد051
قازان بيك051
قازقان051
قاسم آباد/بزرگ051
قاسم آباد/دهنه051
قاسم آبادتربيت حيدريه051
قاسم آبادفردوس051
قدمگاه051
قراچه051
قره باغ فيروزه051
قره شاه وردي051
قره قلي051
قره قويونلو051
قزل قارشي051
قصون051
قطن آباد051
قلعه آقاحسن051
قلعه باخزر051
قلعه بالا051
قلعه جوق051
قلعه سرخ باخرز051
قلعه سرخ تربت جام051
قلعه شير051
قلعه گك051
قلعه نو/شفيع آباد051
قلعه نوجمشيد051
قلعه نوروداب051
قلعه نوصفي آباد051
قلعه نوكلات051
قلعه نومشهد051
قلعه ني051
قلعه يزدان051
قلندرآباد051
قله زو051
قوچ پلنگ051
قوچان051
قوژد051
قوش خزاعي /قوش عليجان051
قوش سربوزي051
قوش عظيم051
قياص آباد051
كاخك051
كارخانه /قند/فريمان051
كارخانه /قندجوين051
كاريز051
كاريزحاج محمدجان051
كاريزك خليل آباد051
كاريزك ناگهاني051
كاريزكهندل051
كاريزنو051
كاسف051
كاشمر051
كاظم آباد051
كاظم آباد051
كافج051
كال چغوكي051
كال زركش051
كال شور/تپه خان051
كالو051
كامه عليا051
كاهوچناران051
كاهودرگز051
كاهه051
كاهيجه051
كبودان051
كت051
كته شمشيرسفلي051
كته شمشيرعليا051
كچولي051
كدكن051
كراب051
كرات051
كرديان051
كرناوه شيرين051
كرند051
كريز051
كريم آباد051
كريم آبادكلات051
كسرينه051
كسكن051
كشكك051
كلات تربت حيدريه051
كلات نادر051
كلاته اله نظر051
كلاته بزرگ051
كلاته پايه051
كلاته تيركمان051
كلاته زنگنه051
كلاته شادي051
كلاته صوفي051
كلاته عرب051
كلاته علي زينل051
كلاته محمدجان051
كلاته مزينان051
كلاته ملامحمد/قاچكانلو051
كلاته ميمري051
كلاته نو051
كلاته نوبهار051
كلوخي051
كليدر051
كميز051
كندرخليل آباد051
كندكلي051
كنگ051
كنگ عليا051
كنه بيست051
كورده051
كوشه بردسكن051
كوشه كوه سرخ051
كوه آباد051
كوه سخت051
كوه سفيد051
كهنه051
كهنه فرود051
كيذور051
گاج051
گراخك051
گرماب تربت حيدريه051
گرماب نيشابور051
گروقوچان051
گرومشهد051
گرينه051
گستج051
گلبو051
گلبهار051
گلسرا051
گلشن آباد051
گلمكان051
گمرك دوغارون051
گناباد051
گنبدلي051
گوارشك051
گوجه051
گوجي051
گوش051
گوش لاغر051
گيسور051
لائين نو051
لطف آبادقوچان051
لطف آبادنيشابور051
مارشك051
ماروسك051
ماريان /زاك051
مايان051
مجتمع /فولاد/نيشابور051
مچ051
محسن آباد051
محمدآبادتربت جام051
محمدآبادرشتخوار051
محمدآبادقوچان051
محمدآبادگفت051
محمدتقي بيگ051
محمدولي بيك051
محمودآبادسفلي051
محمودآبادعليا051
مرزان051
مرغزار051
مرنديز051
مزار051
مزداوند051
مزرج051
مزرعه شيخ051
مزينان051
مژن آباد051
مشكان051
مشكانلو051
مشهد051
مشهدريزه051
مظفرآباد051
معتمديه051
معدن /زغال سنگ051
معدن سنگان051
معدن فيروزه051
مغان051
مقصودآباد051
مقيسه051
مكي051
ملك آبادتربت حيدريه051
ملك آبادمشهد051
ملوند051
مميزآب تربت جام051
منصوري051
موچنان051
موچنان051
موسي آباد051
موشك051
مومن آباد051
مهدي آبادرشتخوار051
مهدي آبادكاشمر051
مهر051
مهرآباد051
مهران كوشك051
مهنه051
مهويد051
مياب051
ميامي051
مياندهي فريمان051
مياندهي فيض آباد051
ميرآباد051
ناظريه051
نامق051
نامن051
ناي051
نريماني051
نزل آباد051
نسر051
نشتيفان051
نصرآباد051
نصيرآباد051
نعتو051
نقاب تربت حيدريه051
نقاب سبزوار051
نقندر051
نوبهار051
نوخندان051
نوده انقلاب051
نوده /بيهود051
نوده پشنگ051
نوده تربت جام051
نودهان051
نوروزآباد051
نوسرانوميري051
نوق تربت حيدريه051
نوق خواف051
نهالدان051
نيازآباد051
نيرآباد/توزنده جان كهنه ونو051
نيشابور051
نيگنان051
نيل آباد051
ويراني051
هاشم آباد051
هدايت آباد051
هدك /سربرج051
هزارخوشه051
هفت خانه051
همائي051
همت آبادتربت جام051
همت آبادزماني051
همت آبادشهركهنه051
همت آبادفيض آباد051
هندل آباد051
يادگار051
ياس تپه051
ياقوتين051
يحيي آباد051
يدك051
يك لنگي عليا051
يكه پسته051
يكه توت051
ينگجه051
ينگه قلعه /شمس051
يوسفخان051
يونسي051

کاربر گرامی اگر شما در خراسان رضوی ساکن هستید و پیش شماره تلفن ثابت خود را در لیست فوق نمی یابید، لطفا در نظرات همین صفحه پیش شماره خود را به همراه نام شهر یا شهرستان یا روستای خود اعلام نمایید تا به خطوط اضافه شود

0/5 ( 0 نظر )


دیدگاه های این مطلب

  1. نویسنده دیدگاه: ااتا
    10 فروردین 1398

    افتضاح

  2. نویسنده دیدگاه: علیرضا
    11 مرداد 1395

    سلام من دنبال پیششماره روستای کلاته منار و روستای رضویه بودمکه در لیست نبود با توجه به این که این دو روستا ی اصلی هستند که چند روستا زیر مجموعه شون هست . هر دو در جاده مشهد سرخس هستند

نظر خودتان را ارسال کنید