پیش شماره تلفن های ثابت اصفهان

آسمونی کلیه پیش شماره تلفن استانها به همراه تمام توابع آنها را اطلاع رسانی می کند. لیست زیر پیش شماره تلفن های ثابت استان اصفهان به مرکزیت شهر اصفهان به ترتیب حروف الفبا میباشد، این بخش با کمک بازدیدکنندگان به روز می شود. در طرح هم کدسازی پیش شماره تلفن ها، برای تمام شهرها روستاها و توابع استان اصفهان جهت تماس بین شهری کد یکسان 031 اختصاص داده شد.

آب پونه031
آبشيرين031
آبگرم031
آران /بيدگل031
آزران031
آغچه031
آنالوچه031
ابوزيدآباد031
ابيانه031
احمدآباد/گلزارمحمد031
اذان031
اراضي /باغ ملك031
ارجنگ /كهرت031
اردستان031
ارديب031
اريسمان031
ازناوله031
ازوار031
اژيه031
اسپارت031
استرك031
اسحاق آباد031
اسفرجان031
اسفنداران031
اسكندری031
اسلام آباد031
اسلام آباد/شهرضا031
اشكاوند031
اشكهران031
اشن031
اصغرآباد031
اصفهان031
افجان031
افوس031
الوار031
اله آباد031
امامزاده /علي اكبر031
اميرآباد031
امين آباد031
انارك031
اورگان031
اوره031
اوزنبلاغ031
اوشيان031
ايچي /جار/يفران031
ايراج نائين031
ايمان شهر/اشترجان031
ايمان شهر/مينادشت031
بادجان031
بادرودنطنز031
باغ ابريشم /يزدآباد031
باغ بهادران031
بافران031
باقرآباد/اردستان031
باقرآباد/كوهپايه031
بتليجه031
برز031
برزوك031
برسيان031
بروزاد/ميرآباد031
بزم031
بلان نائين031
بلطاق031
بلمير031
بنويدعليا031
بوان031
بوئين /مياندشت031
بودان031
بياضه031
بيدشك /دهلر031
بيده031
بيدهند031
پايگاه /هشتم شكاری031
پايگاه هوایی /هاشم آباد031
پركستان031
پلارتگان /دارافشان031
پوده /قهه031
پيربكران031
پيكان031
پيله وران031
تجره /مهرآباد031
تخماقلو031
تلک آباد031
تندران031
تودشک031
تيران031
تيرانچی031
تيكن031
تيميارت /فساران031
جرم افشار031
جزه اصفهان031
جزه كاشان031
جعفرآباد/ابراهيم آباد031
جعفرآباد/خميران031
جعفرآباد/زرين شهر031
جعفرآباد/نائين031
جنبه031
جندابه031
جندان031
جندق نائين031
جور/اسفينا031
جوزدان برآن031
جوزدان /نجف آباد031
جوشقان031
جوشقان استرک031
جوشقان قالی031
جهادآباد031
جهق031
جيلان آباد031
چادگان031
چاه ملک031
چرمهين031
چغا031
چقيورت031
چم طاق /چم حيدر031
چم نور/چم يوسفعلی031
چمگردان031
چوپانان031
چهارراه /سعادت آباد031
چهل خانه031
چيمه031
حاجی آباد031
حبيب آبادبرخوار031
حبيب آباد/آذرخواران031
حجت آباد031
حسن آباد/آبريزه031
حسن آباد/تنگ بيدكان031
حسن آباد/جرقويه031
حسن آباد/عليا031
حسن آباد/قهاب031
حسن رباط031
حسنارود031
حسين آباد/اردستان031
حسين آباد/عربستان031
حسين آباد/كوير031
حنا031
حوض ماهی /آبرو031
حيدرآباد031
خرم /خورچان031
خرمدشت031
خرمنان031
خزاق031
خشوئيه031
خفرشهرضا031
خفركاشان031
خلج /قوهك031
خم پيچ031
خمسلو031
خميني شهر031
خوانسار031
خوراسگان /قهجاورستان031
خور/بيابانك031
خورزق /برخوار031
خولنجان /آدرگان /لنج /زيباشهر031
خونداب031
خويگان سفلي031
خويگان عليا031
خيرآباد/كاشان031
خيرآباد/نجف آباد031
داران031
دارگان031
دامنه031
در031
درباغ031
درچه پياز031
دره031
دره بيد/نجف آباد031
دره بيدخوانسار031
دزج031
دستجرد/برخوار031
دستجرد/كمال آباد031
دستگردقداده031
دشتي031
دماب031
دماب /نجف آباد031
دنارت031
دوتو031
دوشخراط031
دولت آباد031
دولت آباد/صنعتي031
دولت آباد/نجف آباد031
ده آباد/متين آباد/فهي031
ده سرخ031
ده كرم031
دهاقان031
دهسور031
دهق031
ديزيچه031
رامشه031
راوند031
رحمت آباد/خوانسار031
رحمت آباد/كاشان031
رحمت آباد/نجف آباد031
رحيم آباد031
ردان فيزادان031
رزوه031
رضوانشهر031
روران031
رهق031
ريجان031
زازران031
زاينده رود/بهجت آباد/باباشيخعلي /بيستجان031
زردنجان031
زرين شهر031
زفره فلاورجان031
زفره كوهپايه031
زمان آباد031
زواره كاشان031
زيار031
زيارتگاه031
سجزي031
سدزاينده رود031
سده لنجان031
سراور031
سرشبادران031
سعيدآباد031
سفتجان031
سفيده031
سميرم031
سن سن031
سنگ سفيد031
سواران031
سوران031
سولار031
سونيچي031
سه برخوار031
سهر031
سهران031
سهرفيروزان031
سهروفيروزان031
سهيل /سپرو031
سيان /گنج آباد031
سياه افشار031
سيبك031
سين031
سيور031
شادگان /فاويان031
شاهپورآباد031
شاهين شهر031
شهراب031
شهرضا031
شهرك بهاران /سهلوان /آبنيل /باغكومه031
شهرك /بهارستان031
شهرك /صفائيه031
شهرك /علامه مجلسي031
شهرك /22بهمن031
شهرك صنعتي /اميركبير031
شهرك صنعتي /سجزي031
شهرك صنعتي /مباركه031
شيدان031
طاد/ونهر031
طار031
طالخونچه031
طامه031
طاهرآباد031
طرق رود031
طره031
طهمورثات031
ظفرقند031
عادگان031
عروسان گلستان031
عزيزآباد031
عسگران031
علوان آباد031
علوي031
علويجه031
علي آباد/قلعه شاهرخ031
علي آباد/محمدآباد031
علي آبادجمبزه شهرضا031
علي آبادفخره031
علي آبادملاعلي031
علي آبادمهردشت031
عليشاهدان031
فتح آباد031
فرخي نائين031
فريدونشهر031
فريزهند031
فلاورجان031
فوداز031
فولادشهر031
فولادمباركه031
فيض آباد/شريف آباد031
قائم آباد031
قاسم آباد031
قره بلطاق031
قزاآن031
قصرچم031
قفر031
قلعه اميريه031
قلعه سرخ031
قلعه مير031
قلعه ناظر031
قمبوان031
قمصركاشان031
قميشلو031
قودجان /تيدجان031
قودجانك031
قورتان031
قه031
قهدريجان031
قهرود031
قهريزجان031
قهساره031
قهي031
كارخانه /ذوب آهن031
كاشان031
كامو031
كاويان031
كاهريز031
كبوترآباد031
كته شور/صادق آباد031
كجان نائين031
كچوئيه031
كچورستاق /اميران031
كچومثقال031
كرچ031
كرچگان031
كردسفلي031
كردعليا031
كرسكان031
كركوند031
كره031
كشه031
كفران /فارفان031
كفرود031
كله /ارمك031
كله مسلمان /كله مسيح031
كلهرود031
كليشاد/هرند031
كليشادرخ031
كليشادفلاورجان031
كليشادفلاورجان031
كمجان031
كمشچه031
كمه031
كميتك031
كنجدجان031
كندلان /دستجا031
كنهران031
كوشك031
كوشكيچه /بارچان /دستگردمهرآوران031
كوهان برآن031
كوهان نجف آباد031
كوهپايه031
كهرويه031
كهريزسنگ031
كهنگ031
كيفته پادنا031
گرگاب031
گرموك031
گرمه031
گزبرخوار031
گشنيزجان031
گلپايگان /نيوان031
گلدره031
گلدشت031
گنجه031
گيشي /قمشنان /قلعه بالا031
لارگان /لارگيجي031
لاي بيد031
لاي بيد/حاجت آقا031
مالواجرد031
مباركه031
مجتمع /صنايع دفاع031
مجتمع /كالاي الكتريك031
محمدآبادجرقويه031
مديسه031
مرق /ساديان031
مزرعه شور031
مشكان031
مشكنان031
مشهدكاوه031
معروف آباد/قرقر031
معصوم آباد031
مقصودبيك /وشاره /باغ سرخ031
منشيان031
منظريه031
موته031
مورچه خورت031
موركان031
موسي آباد031
موغار031
مولنجان031
مهاباد031
مهدي آبادنجف آباد031
مهرآدران031
مهرجان نائين031
مهرگان031
مهرگرد031
مهيار031
ميرآبادخوانسار031
ميرآبادنجف آباد031
ميمه /وزوان031
نائين031
نجف آباد031
نسران031
نشلج031
نصرآبادجرقويه031
نصرآبادكاشان031
نطنز031
نقل /دنگزلو031
نكوآباد031
نماگرد031
ننادگان031
نوش آباد031
نوگوران031
نهرخلج031
نهضت آبادخوانسار031
نهضت آبادنجف آباد031
نهوج031
نياسر031
نيستانك031
نيسيان031
نيك آباد031
نيه031
وادقان031
وانشان031
ورپشت031
ورتون031
ورزنه031
ورزنه گلپايگان031
وركان031
ورنامخواست031
ولوجرد031
ونداده031
ونك031
ويدوج /ويدوجا031
ويست031
ويلاشهر031
هاردنگ031
هاشم آباد031
هراتمه031
هرمدان031
هرند031
هفتومان031
هماآباد031
همگين031
هنجن031
هندوكش031
هنده031
هونجان031
هويه /رياخون031
يارند031
يزدانشهر031
يزدل031

کاربر گرامی اگر شما در اصفهان ساکن هستید و پیش شماره تلفن ثابت خود را در لیست فوق نمی یابید، لطفا در نظرات همین صفحه پیش شماره خود را به همراه نام شهر یا شهرستان یا روستای خود اعلام نمایید تا به خطوط اضافه شود

2/5 ( 1 نظر )


دیدگاه های این مطلب

 1. نویسنده دیدگاه: Javad
  29 فروردین 1398

  کد ۵۳۳۳ مال کجاست ؟
  0315333 مال کجاست؟
  لطفا جواب دهید

 2. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  08 آبان 1397

  سلام..۰۳۱۴ مال کجاس؟؟

 3. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  05 مهر 1397

  نائین را ذکر نکرده اید این شهر هم کد آن 031 است

 4. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  18 شهریور 1397

  خسته نباشی همه رو زدی 031?

 5. نویسنده دیدگاه: The Next World
  24 بهمن 1396

  ممنون از شما.

 6. نویسنده دیدگاه: عیسی
  17 تیر 1396

  تمام کدها اشتباه عزیزان
  یروز رسانی کنین مردم سرکار نرن
  این شمارهها برای چند سال قبله همش تغییر کرده

  • نویسنده دیدگاه: علیرضا ابراهیمی
   08 آذر 1396

   کدها به روزرسانی شدند با تشکر

 7. نویسنده دیدگاه: علی
  30 خرداد 1396

  بادرود خواهش میکنم شماره شهرک بهاران .باغ کومه سهلوان آبنیل که شماره جدیدش031725را تصیح کنیدباتشکر

 8. نویسنده دیدگاه: Dina
  19 فروردین 1396

  ٤٥٣٤ مال كجاست ؟

 9. نویسنده دیدگاه: پویا
  09 فروردین 1396

  لطفا دقیقا بگید 0315 مال کجای اصفهان هست

 10. نویسنده دیدگاه: narges
  12 آذر 1395

  میخوام بدونم این شماره ماله کجای اصفهان دقیقا؟031535

 11. نویسنده دیدگاه: ?
  31 مرداد 1395

  سلام ،اگه میشد جستجو کرد بهتر میشد

نظر خودتان را ارسال کنید