بهترين سمسارى و امانت فروشى در تهران

سمساری مکانی است که در آن کالاهای دست دوم به خرید و فروش می‌رسند. آسمونی در این بخش بهترين سمسارى ها و امانت فروشى هاى تهران را معرفی می کند.

بهترين سمسارى ها و امانت فروشى هاى تهران

سمساری چیست؟

«پاون شاپ» نوعی از سمساری در برخی کشورهای عمدتاً غربی است که که در قبال دریافت کالا به صورت امانت، پول نقد در اختیار شخص می‌گذارند.

امانت فروشی چیست؟

امانت فروش. [ اَ ن َ ف ُ ] (نف مرکب ) فروشنده ٔ اجناسی که بطور امانت به وی سپرده اند. سمسار امروزه بکسی اطلاق شود که اثاث خانه از فرش و ظرف و مبل و جز آن رانو یا کهنه خریداری کند و در فروشگاه خود بفروشد.

فروشنده اجناسی که بطور امانت به وی سپرده اند .

بهترين سمسارى ها و امانت فروشى هاى تهران

سمساری حاجی آقا یکی از بهترين سمسارى ها و امانت فروشى هاى تهران

خیابان پیروزی

۳۳۱۷۶۷۰۵

سمساری یکتا یکی از بهترين سمسارى ها و امانت فروشى هاى تهران

خیابان جمهوری

۶۶۴۳۲۲۴۸

سمساری یوسفی یکی از بهترين سمسارى ها و امانت فروشى هاى تهران

خیابان امام حسین

۷۷۶۰۳۴۶۶

امانت فروشی جعفرآبادی یکی از بهترين سمسارى ها و امانت فروشى هاى تهران

خیابان پیروزی

۳۳۱۸۹۵۷۸

سمساری دانش یکی از بهترين سمسارى ها و امانت فروشى هاى تهران

خیابان بهداری

۵۵۶۶۳۱۳۵

سمساری پایتخت یکی از بهترين سمسارى ها و امانت فروشى هاى تهران

۰۹۱۲۲۸۰۸۵۷۹-۸۸۰۲۳۲۸۱-۲۶۱۵۳۱۳۶-۴۶۰۴۵۴۶۷

سمساری دهکده یکی از بهترين سمسارى ها و امانت فروشى هاى تهران

۴۴۰۱۹۷۸۹-۲۲۸۱۹۸۶۱-۸۸۶۵۹۳۱۰-۰۹۱۲۷۲۴۹۱۶۷

سمسارى پونک. ستارخان.جنت اباد یکی از بهترين سمسارى ها و امانت فروشى هاى تهران

۰۲۱۲۲۷۳۷۵۷۳

۰۲۱۲۲۷۳۷۵۷۳

سمساری شهرک غرب .سعادت اباد یکی از بهترين سمسارى ها و امانت فروشى هاى تهران

۰۲۱۲۲۷۳۷۵۷۳

سمسارى نيك خواه یکی از بهترين سمسارى ها و امانت فروشى هاى تهران

۰۲۱۲۲۷۷۳۱۴۹-۰۲۱۸۸۱۷۲۱۶۱-۰۲۱۴۴۴۳۵۶۹۷

سمساری تیمور تهران پارس یکی از بهترين سمسارى ها و امانت فروشى هاى تهران

۰۲۱۲۲۷۷۳۱۴۹-۰۲۱۳۳۳۳۶۹۴۰-۰۹۱۲۲۹۰۷۸۲۹

سمساری رسالت تهران یکی از بهترين سمسارى ها و امانت فروشى هاى تهران

۰۲۱۳۳۳۳۶۹۴۰-۰۲۱۲۶۱۵۳۱۴۵-۰۹۱۲۲۹۰۷۸۲۹

سمساری افشار یکی از بهترين سمسارى ها و امانت فروشى هاى تهران

۲۶۱۵۳۱۴۵-۴۴۴۳۵۶۹۷

سمساری تهران شمال وشرق یکی از بهترين سمسارى ها و امانت فروشى هاى تهران

۰۲۱۲۶۱۵۳۱۴۵-۰۲۱۲۲۷۷۳۱۴۹-۰۲۱۸۸۱۷۲۱۶۱-۰۲۱

سمساری شمال تهران یکی از بهترين سمسارى ها و امانت فروشى هاى تهران

۰۲۱۲۲۷۳۷۵۷۳

سمساری

۲۲۷۳۷۵۷۳-۴۴۸۵۲۰۹۵

آگهی سمساری در تهران

۰۲۱-۲۲۷۳۷۵۷۳

0/5 ( 0 نظر )


نیازمندی های مرتبط

لطفاً هنگام تماس اعلام نمایید که در آسمونی شماره تلفن را دیده اید

نظر خودتان را ارسال کنید