گواهینامه IMS (سیستم مدیریت یکپارچه)

سیستم مدیریت یکپارچه یعنی اینکه چند سیستم مدیریت در یک سازمان را کنارهم بگذاریم وبا هم کنترل ومدیریت کنیم. آسمونی در این بخش به معرفی گواهینامه IMS (سیستم مدیریت یکپارچه) می پردازد.

گواهینامه IMS (سیستم مدیریت یکپارچه)

با توسعه روزافزون و گرایش رو به رشد سازمان‌ها به استقرار سيستم‌های مديريت متناسب با اهداف سازمانی و بنا به خواست مشتريان و طرف‌های ذينفع خود، منطق استقرار همزمان چند سيستم مديريتی به صورت فراگير مورد اقبال قرار گرفت. در پاسخگوئی به اين خواست مشتريان شرکت TÜV NORD Iran الگوئی را برای مميزی همزمان بر اساس استانداردهای مختلف سيستم مديريت از قبیل سیستم مدیریت کيفيت ISO 9001 ، سيستم مديريت محيط زيست ISO 14001 ، سيستم مديريت ايمنی و بهداشت حرفه‌ای OHSAS 18001 ، سیستم مدیریت انرژی ISO 50001 و مانند آن بررسی یکپارچگی اين سيستم‌ها در حين مميزی ايجاد و ارائه نموده است. گواهينامه سيستم مديريت يكپارچه IMS (Integrated Management System) نتيجه موفقيت مشتريان در اثبات انطباق کلیه سيستم‌های مختلف مديريت خود با الزامات استانداردهای مرجع بر اساس مقررات موسسات اعتبار دهنده بین‌المللی است. برخی مزايای استقرار يکپارچه سيستم‌های مديريت کيفيت ISO 9001 ، سيستم مديريت محيط زيست ISO 14001 و سيستم مديريت ايمنی و بهداشت حرفه‌ای OHSAS 18001 از قرار زير است:

  • کاهش زمان استقرار و تسريع در آمادگی سيستم برای مميزی و صدور گواهينامه
  • کاهش هزينه‌های استقرار، مميزی و نگهداری سيستم
  • ايجاد يکنواختی در فعاليت زيرسيستم‌های مورد نياز
  • تمرکز سازمان اداره کننده و مسئوليت‌های مستقيم اداره و بهبود سيستم‌ها
  • وجهه بهتر و نمايش استقرار حرفه‌ای‌تر سيستم مديريت
  • کاهش تعداد اجرای مميزی‌ها در طول سال

فرآيند اجرای مميزی IMS مشابه اجرای ساير مميزي‌ها است. در صورت تمايل، مشتريان از مزيت يک نوبت پيش مميزی بهره‌مند مي‌شوند. اجرای پيش مميزی با وجود توصيه به اجرا، به صورت اختياری و بر اساس درخواست کارفرما ارائه مي‌شود. مميزی صدور در دو مرحله و در ادامه آن فرآيند ارزيابی مستقل (Veto) و در صورت تاييد، گواهينامه صادر مي‌شود. مميزی مراقبتی ساليانه به منظور اطمينان از تداوم اجرا و اثربخشی سيستم مديريت تلفيقی به صورت ساليانه برنامه‌ريزی و اجرا مي‌شود. اعتبار گواهینامههای IMS وابسته و منوط به فقط اعتبار کلیه گواهینامههای منفرد سیستم‌ مدیریت سازمان می‌باشد.

0/5 ( 0 نظر )


نیازمندی های مرتبط

لطفاً هنگام تماس اعلام نمایید که در آسمونی شماره تلفن را دیده اید

نظر خودتان را ارسال کنید