لیست مجلات و نشریات کشور

همانطور که می دانید برای چاپ مقالات علمی باید از آخرین لیست نشریات معتبر دارای مجوز اطلاع داشت. آسمونی در این بخش لیست مجلات و نشریات کشور را برای شما عزیزان منتشر می کند.

لیست مجلات و نشریات کشور

لیست مجلات و نشریات تخصصي کشور در همه موضوعات

 Journal of nephropathology(فصلنامه )

 Dental Clinical and Experimental Journal(دوفصلنامه )

 Journal of Nutrition and Food Security(فصلنامه )

 Teenager(ماهنامه سينمايي، ورزشي، ادبي، علمي و معلومات عمومي)

 International Journal of Management, Accounting and Economics(ماهنامه مديريت، حسابداري، اقتصاد)

 Iranian Journal of Language Teaching Research(دوفصلنامه زبان و ادبيات انگليسي)

 Reviews in Clinical Medicine(فصلنامه )

 Journal of Evidence Based Health Policy, Management and Economics(فصلنامه )

 Chronic Diseases Journal(دوفصلنامه )

 Advanced Journal of Emergency Medicine(فصلنامه )

 Iranian Journal of health, Safety and environment(فصلنامه بهداشت، ايمني، بهداشت محيط، بهداشت حرفه اي)

 Journal of Analytical Research in Clinical Medicine(فصلنامه )

 Traditional and Integrative Medicine(فصلنامه )

 Social Behavior Research & Health(دوفصلنامه )

 Pure Life(فصلنامه مطالعات اسلامي)

 International Journal of Cardiovascular Practice(فصلنامه )

 Advances in Mathematical Finance and Applications(فصلنامه رياضيات مالي)

 Journal of Disaster and Emergency Research(دوفصلنامه )

 Journal of Clinical and Basic Research (فصلنامه )

 Journal of Hearing Sciences and Otolaryngology(دوفصلنامه )

 Trends in Peptide and Protein Sciences(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي – داروسازي)

 International Journal Of Bio-Inorganic Hybrid Nanomaterials(فصلنامه )

 Global Analysis and Discrete Mathematics(دوفصلنامه )

 Journal of Case Reports in Practice (فصلنامه )

 International Journal of Language Testing(دوفصلنامه آزمون سازي زبان، ارزشيابي و روان سنجي)

 Journal of Algebra and Related Topic(دوفصلنامه )

 Journal Of Patient safety and quality improvement (فصلنامه )

 Focus on Science(فصلنامه علوم پزشكي و علوم زيستي)

 Frontiers in Biomedical Technologies(دوفصلنامه مهندسي پزشكي، فيزيك پزشكي، پزشكي، دندانپزشكي)

 Journal of Hyperstructures(دوفصلنامه )

 International Biological and Biomedical Journal (فصلنامه زيست شناسي، پزشكي و پيراپزشكي)

 Journal of Computer and Knowledge Engineering(دوفصلنامه )

 Academic Journal of Surgery(دوفصلنامه جراحي)

 Podoces(دوفصلنامه )

 Natural Environment Change(دوفصلنامه )

 آرشيو بهداشت حرفه اي / Archives Of Occupational Health (فصلنامه )

 آزما(ماهنامه فرهنگي، اجتماعي، سياسي)

 آزمايشگاه و تشخيص(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)

  آسانسور، پله برقي و بالابر(ماهنامه خبري ،تحليلي، اطلاع رساني، آموزشي، پژوهشي )

 آسيب‌شناسي، مشاوره و غني ‌سازي خانواده(دوفصلنامه )

 آفاق علوم انساني(ماهنامه )

 آفت‌ كش ها در علوم گياه‌ پزشكي(دوفصلنامه )

 آموزش زبان و مطالعات ترجمه / Journal of Foreign Language Teaching and Translation Studies(دوفصلنامه زبان و ادبيات انگليسي )

 آموزش پزشكي (دوفصلنامه )

 آموزش مهندسي ايران(فصلنامه توسعه كمي و كيفي آموزش مهندسي)

 آموزه هاي نهج البلاغه(دوفصلنامه )

 آموزه هاي حديثي(دوفصلنامه )

 آناليز رياضي سهند / Sahand Communications in Mathematical Analysis(فصلنامه )

 آينده پژوهي ايران(دوفصلنامه )

 آينه پژوهش(دوماهنامه نقد كتاب، كتابشناسي و اطلاع رساني در حوزه فرهنگ…)

 احسن الحديث(دوفصلنامه )

 اخبار فلزات(ماهنامه خبري، پژوهشي، تحليلي )

 اخبار مالي(فصلنامه در حوزه بازارهاي پولي – مالي)

 ادب فارسي(دوفصلنامه )

 ادبيات دفاع مقدس(دوفصلنامه )

 ادبيات نمايشي و هنرهاي تجسمي(فصلنامه )

 ادوات مخابراتي مجلسي / Majlesi Journal of Telecommunication Devices(فصلنامه )

 استراتژي راهبردي جنگل(فصلنامه كشاورزي و دامپروري)

 اسفار(دوفصلنامه فلسفه دين، الهيات و دين پژوهي)

 اسلام و مطالعات اجتماعي(فصلنامه )

 اسلام و مديريت(دوفصلنامه )

 اسوه(ماهنامه فرهنگي ،سياسي،اجتماعي)

 اشارات(دوفصلنامه )

 اشارت ديده بان(دوماهنامه سياسي و فرهنگي)

 اطلاع(ماهنامه اطلاع رساني و بانكهاي اطلاعاتي)

 اطلاع رساني پزشكي نوين (دوفصلنامه )

 اعلام و اطفاء حريق(ماهنامه خبري ،تحليلي، اطلاع رساني آموزشي و پژوهشي )

افلاك (دانشگاه علوم پزشكي لرستان، دانشكده پرستاري و مامايي خرم آباد)(دوفصلنامه )

 اقتصاد آسيا(ماهنامه اقتصادي)

 اقتصاد و بيمه(ماهنامه )

 اقتصاد سبز(ماهنامه )

  اقتصاد توسعه و برنامه ريزي(دوفصلنامه )

 الاجتهاد و التجديد(فصلنامه )

 الماس(فصلنامه اولين نشريه تخصصي چيني، سراميك، كاشي، شيشه و سفال)

 امواج برتر(ماهنامه مهندسي برق)

 انجمن صنايع شوينده بهداشتي و آرايشي ايران(فصلنامه )

 انجمن بتن ايران(فصلنامه )

 انديشه سياسي در اسلام(فصلنامه سياسي (اجتماعي))

 انديشه هاي حقوق عمومي(دوفصلنامه )

 انديشمندان حقوق(فصلنامه )

 انديشه علامه طباطبايي(دوفصلنامه )

 انرژي و محيط زيست / Iranica Journal of Energy & Environment(فصلنامه )

  انسان، محيط زيست و ارتقاء سلامت / Journal of Human, Environment and Health Promotion(فصلنامه )

 انفورماتيك پزشكي ايران / Iranian Journal of Medical Informatics(فصلنامه )

  ايپيك يولو(ماهنامه فرهنگ، توريسم و اقتصاد بين الملل)

 ايراس(گاهنامه ويژه مطالعات روسيه و آسياي مركزي)

 ايران پاك(ماهنامه فرهنگي ،اجتماعي)

 ايراني آموزش از دور / Journal of Iranian Distance Education(فصلنامه )

 با ترانه (ماهنامه فرهنگي و هنري)

 بارثاوا(ماهنامه تئاتر، سينما و ادبيات)

 بازار چرم و كفش(ماهنامه اقتصادي)

 بازار و سرمايه(ماهنامه )

 بازي و اسباب بازي(ماهنامه بازي و سرگرمي)

 باستان شناسي ايران(دوفصلنامه )

 بررسي هاي حسابداري(فصلنامه )

 برق و روشنايي(ماهنامه تاسيسات روشنايي، نورپردازي)

 برگ هنر (دوماهنامه فرهنگي، هنري و ادبي)

 بسپار(دوماهنامه علوم و صنايع رنگ و رزين و چسب )

 بندر و دريا(ماهنامه )

 بورس(ماهنامه اقتصادي، مالي)

 بورس و بانك (ماهنامه تخصصي، خبري، تحليلي و علمي )

 بهائي شناسي(فصلنامه فرهنگي، اجتماعي در نقد بهائيت)

 بهبود(فصلنامه علمي، فني، تحليلي، خبري )

 بهداشت روان(فصلنامه آموزشي، روانپزشكي، روانشناسي، اجتماعي، تربيتي)

 بهداشت كار و ارتقاي سلامت(فصلنامه )

 بهداشت محيط و توسعه پايدار / Journal of Environmental Health and Sustainable Development(فصلنامه )

 بهداشت در عرصه (فصلنامه پيراپزشكي)

 بهداشت خانواده(فصلنامه بهداشت خانواده)

 بهورز(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)

 به هنگام(فصلنامه علمي – تخصصي دريايي)

 بين المللي علوم آزمايشگاهي / International Journal of Medical Laboratory(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)

 بين المللي تحقيقات در آموزش زبان انگليسي / International Journal of Research in English Education(فصلنامه آموزش زبان انگليسي)

 بين المللي علوم بهداشت ورزشي / International Journal of Sport Sciences for Health(فصلنامه )

 بين المللي تحقيقات علمي مهندسي كامپيوتر / International Journal of Academic Research in Computer Engineering(دوفصلنامه )

 بين المللي علوم بهداشت و زندگي / International Journal of Health and Life Sciences(دوفصلنامه )

 بين المللي پيشگيري از دردهاي عضلاني اسكلتي / International Journal of Musculoskeletal Pain prevention(فصلنامه بهداشت (پيراپزشكي))

 بين المللي شيمي نوين / International Journal of new Chemistry(فصلنامه )

 بين المللي سرمايه انساني در مديريت شهري / International Journal of Human Capital in Urban Management(فصلنامه )

 پارك فناوري پرديس(فصلنامه تحليلي،پژوهشي و اطلاع رساني)

 پاسدار اسلام(ماهنامه عقيدتي، فرهنگي، سياسي، اجتماعي)

 پايداري، توسعه و محيط زيست (فصلنامه )

 پايش سبك زندگي(دوماهنامه فرهنگي اجتماعي سبك زندگي ويژه فعالان و مديران…)

 پرتو بصير(دوماهنامه چشم پزشكي)

 پرتو وحي(دوفصلنامه )

 پردازش(ماهنامه خبري، تحليلي و اطلاع رساني)

 پرستاري، مامايي و پيراپزشكي(فصلنامه )

 پرستار چشم(دوفصلنامه چشم پزشكي)

 پژوهش ملل(ماهنامه )

 پژوهش نامه تربيت تبليغي(فصلنامه )

 پژوهشهاي راهبردي در علوم كشاورزي و منابع طبيعي(دوفصلنامه )

 پژوهش هاي مكاني فضايي(فصلنامه )

 پژوهش نامه معارف حسيني(فصلنامه )

 پژوهش هاي حقوقي قانون يار(فصلنامه )

 پژوهش هاي نوين علوم مهندسي(ماهنامه صنعت و علوم فناوري هاي نوين)

 پژوهش در بهداشت محيط(فصلنامه )

 پژوهش در هنر و علوم انساني(دوماهنامه )

  پژوهش در حسابداري و علوم اقتصادي(فصلنامه )

 پژوهش سلامت(فصلنامه )

 پژوهش نامه علوم حديث تطبيقي(دوفصلنامه )

 پژوهش حسابداري(فصلنامه )

 پژوهش هاي عمران و محيط زيست (دوفصلنامه )

 پژوهشهاي ميان رشته اي قرآن كريم(دوفصلنامه اطلاع رساني و تحليلي)

 پژوهش هاي روان شناختي در مديريت (دوفصلنامه )

 پژوهشنامه كاشان(دوفصلنامه )

 پژوهش ها و مطالعات علوم رفتاري(فصلنامه روانشناسي)

 پژوهش نامه مطالعات تطبيقي مذاهب فقهي(دوفصلنامه )

 پژوهشنامه حج و زيارت(دوفصلنامه )

 پژوهشنامه تربيت ديني(دوفصلنامه فرهنگي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي)

 پژوهش هاي نوين علوم قرآن و تفسير(دوفصلنامه )

 پوششهاي سطحي(فصلنامه فني، تخصصي)

 پيام آبادگران(ماهنامه فني، خبري، صنفي)

 پيام بهارستان(دوفصلنامه متن پژوهي)

 پيام دريا(ماهنامه اقتصادي)

 پيام ديابت(فصلنامه پزشكي، پيراپزشكي)

 پيام زن(ماهنامه ويژه مسائل زنان و خانواده)

 پيام سبزانديشان(فصلنامه پژوهشي، فرهنگي)

 پيام صادق(فصلنامه خبري، اطلاع رساني و فرهنگي)

 پيام فولاد(فصلنامه )

 پيام مديران فني و اجرايي(فصلنامه تحليلي، پژوهشي، اطلاع رساني)

 پيش به سوي كشاورزي اقتصادي(ماهنامه حوزه كشاورزي و دامپروري – صنايع كشاورزي)

 پيشرفت هاي نوين در علوم رفتاري(ماهنامه )

 پيشرفت هاي نوين در روانشناسي، علوم تربيتي و آموزش و پرورش(ماهنامه )

 پيشگامان تاسيسات(ماهنامه )

 پيشگامان ساختمان (ماهنامه )

 پيك توانا(ماهنامه )

 پيكره (دوفصلنامه )

 پيك هوافضا(فصلنامه فني مهندسي)

 پيوست(ماهنامه )

 تاريخ پژوهي(فصلنامه )

 تاريخ سياست و رسانه(فصلنامه )

 تاريخ نامه انقلاب(دوفصلنامه )

 تاريخ شفاهي(دوفصلنامه )

 تازه هاي دام و طيور و آبزيان(دوماهنامه دام و طيور و آبزيان و صنايع غذايي)

 تازه هاي اقتصاد(فصلنامه اقتصادي)

 تاسيسات بهداشتي(ماهنامه )

 تبليغات بازرگاني(ماهنامه اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي و هنري)

 تجهيزات ساختمان(ماهنامه فني و مهندسي)

 تحقيقات كاربردي علوم ورزش بدون مرز (فصلنامه )

  تحقيقات در ارولوژي(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي – كليه و مجاري ادرار)

 تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي(فصلنامه )

 تحقيقات سلامت كاسپين / Caspian Journal of Health Research(فصلنامه )

 تحقيقات گردشگري و مهمانداري / Journal Of Tourism And Hospitality Research(فصلنامه )

 تحقيقات روماتولوژي / Rheumatology Research(فصلنامه )

 تحقيقات كشاورزي ايران / Iran Agricultural Research(دوفصلنامه )

 تحقيقات و رويه هاي بيمارستاني / Hospital Practices and Research (فصلنامه )

 تحقيقات كاربردي مهندسي صنايع / Journal of Applied Research on Industrial Engineering(فصلنامه )

 تحقيقات سلامت در جامعه(فصلنامه )

 تحقيقات بيماري ‌هاي گياهي(دوفصلنامه )

 تحقيقات علوم زراعي در مناطق خشك (دوفصلنامه )

 تحليل مالي(دوفصلنامه )

 ترابران(ماهنامه فرهنگي،‌اقتصادي، مسائل اجتماعي)

 ترجمان وحي(دوفصلنامه فرهنگي، اجتماعي)

 تشخيص آزمايشگاهي(ماهنامه پزشكي، پيرا پزشكي)

  تشريفات(دوماهنامه هتلداري و گردشگري)

 تصميم‌گيري و تحقيق در عمليات(فصلنامه )

  تصوير سلامت(فصلنامه )

 تفسير پژوهي(دوفصلنامه )

 تفكر معماري(دوماهنامه هنر و دانش معماري)

 توان ياب(فصلنامه پزشكي، پيراپزشكي)

 توسعه تاسيسات و تجهيزات(فصلنامه )

 توسعه پرستاري در سلامت (دوفصلنامه )

 تهويه و تبريد(ماهنامه تخصصي حرارت و برودت)

 تهويه مطبوع(ماهنامه خبري ،تحليلي، اطلاع رساني، آموزشي، پژوهشي )

  تهويه و تاسيسات(ماهنامه )

 تيتر صبح(ماهنامه اقتصادي )

 جاده هاي سبز(ماهنامه سفر، گردشگري و صنعت حمل و نقل)

 جامعه شناسي اقتصادي و توسعه(دوفصلنامه )

 جستارهاي حقوق عمومي(فصلنامه )

 جستارهاي شهرسازي(دوفصلنامه تحليلي، پژوهشي، معماري و شهرسازي)

 جستارهاي اجتماعي(دوفصلنامه )

 جنگ صنعت و فناوري(دوماهنامه تحليلي، پژوهشي، اطلاع رساني)

 جنگل و مرتع(فصلنامه علمي، اجتماعي، اقتصادي )

 جوشكاري(فصلنامه )

 جهان كتاب(ماهنامه علوم انساني)

 جهان گستر(ماهنامه علم، تكنولوژي، اطلاع رساني)

 چاپ و تبليغات(ماهنامه )

 چاپ و نشر(ماهنامه )

 چراغ روشن (ماهنامه سياسي ، اجتماعي )

 چشم انداز ايران(دوماهنامه سياسي، راهبردي)

 چيلر و برج خنك كن(ماهنامه )

 حرارت و برودت(ماهنامه خبري، تحليلي، اطلاع رساني، آموزشي و پژوهشي)

 حسابدار(ماهنامه )

 حسابدار رسمي(فصلنامه حسابداري و حسابرسي)

 حسابرس(دوماهنامه اطلاع رساني و پژوهشي)

 حضور(فصلنامه فرهنگي، سياسي، اجتماعي، هنري)

 حفاظت و بهره برداري از منابع طبيعي(دوفصلنامه )

 حقوق بشر(دوفصلنامه )

 حقوق ملل(فصلنامه )

 حقوق محيط زيست(دوفصلنامه علوم انساني، جغرافيا )

 حقوق و فقه (فصلنامه )

 حكمت عرفاني(دوفصلنامه )

 خانه خوبان(ماهنامه ويژه همسران)

 خلق(دوماهنامه اخلاقي تربيتي)

 خواندني(ماهنامه اقتصادي، اجتماعي، سياسي، پژوهشي، خبري)

 دادرسي(ماهنامه حقوقي، فرهنگي و اجتماعي)

 داروگ(ماهنامه اطلاعات و آموزش حفاظت از محيط زيست)

 داستان خلاقانه ي سال (حيرت(سالنامه فرهنگي، هنري)

 دامپزشكي و بهداشت(ماهنامه تحليلي، خبري و آموزشي)

 دامپزشك(دوماهنامه )

 دامداران ايران(ماهنامه فني ، اقتصادي)

 دام و كشت و صنعت(ماهنامه كشاورزي)

 دانش ارزيابي(فصلنامه )

 دانش بنيان(ماهنامه آموزشي، علمي، خبري، تحليلي، اقتصاد دانش بنيان)

 دانش غذا و كشاورزي(ماهنامه اطلاع رساني، تحليلي، آموزشي، خبري)

 دانش و پژوهش حقوقي(دوفصلنامه )

 دانش يوگا(ماهنامه سلامت تن و روان)

 درسهايي از مكتب اسلام(ماهنامه )

 دستاوردهاي نوين در مطالعات علوم انساني(ماهنامه )

 دستاورد صنعت (دوماهنامه )

 دستاورد(فصلنامه طراحي صنعتي)

 دنياي پردازش(ماهنامه فني مهندسي عمران، انرژي و مخابرات)

 دنياي اسب(دوماهنامه ورزشي)

 دنياي چاپ(ماهنامه فني مهندسي چاپ، بسته بندي و نشر)

 دنياي برند(دوماهنامه اجتماعي و اقتصادي)

 دنياي آبزيان(فصلنامه )

 ديد برتر(دوماهنامه اقتصادي، فرهنگي)

 رازي(ماهنامه دارويي، علمي، اجتماعي)

 رازينوس(ماهنامه )

 رامش روان(ماهنامه روانشناسي، اجتماعي و فرهنگي)

 راه ابريشم(ماهنامه )

 راهبردهاي مديريت در نظام سلامت (فصلنامه )

 راهبردهاي توسعه در آموزش پزشكي (دوفصلنامه )

 راهبردهاي توسعه روستايي(فصلنامه )

 راه و ساختمان(ماهنامه مديريت پروژه، عمران، معماري و شهرسازي)

 رسائل(فصلنامه )

 رشد آموزش زبان و ادب فارسي(فصلنامه )

 رشد آموزش زيست شناسي(فصلنامه علوم پايه)

 رشد آموزش پيش دبستاني(فصلنامه آموزشي، تحليلي و اطلاع رساني)

 رشد آموزش جغرافيا(فصلنامه علوم انساني)

 رشد آموزش علوم اجتماعي(فصلنامه علوم انساني)

 رشد آموزش تربيت بدني(فصلنامه علوم انساني)

 رشد آموزش فني و حرفه اي و كاردانش(فصلنامه )

 رشد آموزش تاريخ(فصلنامه علوم انساني)

 رشد آموزش مشاور مدرسه(فصلنامه )

 رشد آموزش قرآن و معارف اسلامي(فصلنامه علوم انساني)

 رشد آموزش شيمي(فصلنامه علوم پايه)

 رشد آموزش فيزيك(فصلنامه علوم پايه)

 رشد آموزش هنر(فصلنامه )

 رشد آموزش رياضي(فصلنامه علوم پايه)

 رشد جوانه(فصلنامه علوم انساني)

 رشد مديريت مدرسه(فصلنامه علوم انساني)

 روانشناسي و روانپزشكي شناخت(فصلنامه )

 روانشناسي تحليلي شناختي(فصلنامه )

 روزنامك(ماهنامه فرهنگي – معلومات عمومي)

 روزنامه نگاري الكترونيك(فصلنامه )

 روزهاي زندگي بچه ها(ماهنامه )

 روش هاي نوين آبياري(ماهنامه )

 روند اقتصادي(ماهنامه فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي)

 رويكردهاي پژوهشي نوين در مديريت و حسابداري(فصلنامه حوزه علوم انساني، مديريت )

 رويكردهاي پژوهشي در علوم زمين(فصلنامه حوزه علوم پايه و فني و مهندسي و ترويج علم )

 رويه قضايي حقوق خصوصي(دوفصلنامه )

 رويه قضايي حقوق كيفري(دوفصلنامه )

 ره آورد نور(فصلنامه اطلاع رساني، آموزشي و مطالعات رايانه اي علوم…)

 ره آورد سلامت(دوفصلنامه )

 ره آورد سياسي(دوفصلنامه )

  ره يافت هاي نوين در مديريت و فن آوري(فصلنامه مديريت)

  زبان شناسي كاربردي و تحليل گفتمان / Journal of Applied Linguistics and Discourse Analysis (دوفصلنامه علوم انساني (زبان و ادبيات انگليسي))

  زبانشناسي رياضي / Mathematical Linguistics(دوفصلنامه زبانشناسي رايانشي و رياضي و كمي و پيكره اي،…)

 زيبازي(فصلنامه )

 زيست شناسى سلولي و ملكولي گياهي (فصلنامه زيست شناسي)

 ساختمان(ماهنامه آموزشي خبري پژوهشي و تحليلي صنعت ساختمان)

 ساختمان و تجهيزات روز(ماهنامه )

 ساخت و توليد(دوماهنامه )

 سازمان نظام پزشكي مشهد (سيمرغ سپيد)(فصلنامه مسائل صنفي و‌ مشكلات جامعه پزشكي )

 سازه و ژئو تكنيك / Journal of the Structural Engineering and Geotechnics (دوفصلنامه )

 سالمند شناسي(فصلنامه پزشكي، پيراپزشكي و پرستاري )

 سخن جامعه(فصلنامه )

 سرآمد(ماهنامه )

 سراج منير(فصلنامه )

 سرباز(ماهنامه فرهنگي،‌اجتماعي)

 سرعت(ماهنامه )

 سرمايش، گرمايش و تهويه مطبوع(ماهنامه سيستم هاي سرمايشي، گرمايشي و تهويه مطبوع)

 سفر(ماهنامه )

 سفينه تبريز(فصلنامه فرهنگي، هنري)

 سفينه النجات / Safinah al-nejat(فصلنامه )

 سلامت اجتماعي و اعتياد(فصلنامه )

  سلامت سالمندي / Elderly Health Journal (دوفصلنامه پرستاري (پيراپزشكي)، سلامت سالمندي)

 سلفي پژوهي(دوفصلنامه )

 سنگ و معدن(فصلنامه )

 سواد سلامت(فصلنامه )

 سياستنامه مفيد(دوفصلنامه )

 سياست گذاري پيشرفت اقتصادي(فصلنامه علوم اقتصادي)

 سيبا شهر(ماهنامه تجهيزات حفاظتي و مراقبتي)

 سيماي دام، طيور و آبزيان(دوماهنامه )

 سيماي بانكداري(ماهنامه علوم انساني، اقتصاد و بانكداري اسلامي )

 شبكه(ماهنامه )

 شفاي دل(دوفصلنامه )

 شكار و ماهيگيري(فصلنامه آموزشي، اطلاع رساني)

 شكوفه(ماهنامه كشاورزي)

 شهرنگار(دوماهنامه GIS و شهرسازي)

 شهر و ساختمان(ماهنامه فني و مهندسي، آموزشي، پژوهشي، خبري و اطلاع رساني)

 شير مادر(فصلنامه آموزشي در زمينه سلامت مادر و كودك)

 شيعه پژوهي(فصلنامه علوم انساني – الهيات و معارف اسلامي)

 صرع و سلامتي(فصلنامه علمي، آموزشي و اجتماعي)

 صف(ماهنامه نظامي، فرهنگي و اجتماعي، ارتش)

 صنايع چوب و كاغذ(ماهنامه فني – مهندسي صنايع چوب، مبلمان و كاغذ ايران)

 صنايع زيرساخت هاي كشاورزي، غذايي، دام و طيور (دامپروران)(ماهنامه كشاورزي، صنايع غذايي و دام و طيور)

 صنايع پلاستيك(ماهنامه علمي، اقتصادي، آموزش و فرهنگي)

 صنايع تبريد و تهويه مطبوع (ماهنامه )

 صنعت آبكاري(فصلنامه فني و مهندسي)

 صنعت بسته بندي(ماهنامه صنعت بسته بندي و چاپ)

 صنعت ترجمه(فصلنامه )

 صنعت چرم(دوماهنامه فني، مهندسي،آموزشي، پژوهشي و اطلاع رساني انجمن…)

 صنعت چوب ايران (فصلنامه فني، مهندسي)

 صنعت حفاظت(ماهنامه )

 صنعت صدا و تصوير(دوماهنامه فني مهندسي )

 صنعت كفش(ماهنامه فني، مهندسي)

 صنعت نفت(دوهفته نامه فني، مهندسي، تحليلي، خبري، آموزشي و پژوهشي)

 صنعت نساجي(ماهنامه علمي، فني، اقتصادي)

 صنعت نسوز(فصلنامه )

 صنعت و كارآفريني(ماهنامه خبري ، آموزشي و تحليلي)

 صنعت هوشمند(ماهنامه علمي – تخصصي كنترل و اتوماسيون صنعتي)

 صنوبر(فصلنامه )

 طب گياهي پيشرفته / Advanced Herbal Medicine (فصلنامه )

 طبيعت ايران(دوماهنامه )

 طراحي مهندسي و اكولوژيكي منظر(دوفصلنامه )

 طعم زندگي(فصلنامه اجتماعي، فرهنگي)

 طنين سلامت (فصلنامه )

 عشق و زندگي(ماهنامه )

 عصر انديشه (ماهنامه فرهنگ و علوم انساني)

 عصر تراكنش (ماهنامه علوم انساني )

 عصر كيفيت(ماهنامه آموزشي ، پژوهشي و اطلاع رساني مديريت كيفيت و…)

 علامه(دوفصلنامه علمي و تخصصي)

 علم سنجي كاسپين (دوفصلنامه )

 علمي پژوهان(فصلنامه )

 علوم ادبي(دوفصلنامه )

 علوم پيراپزشكي و بهداشت نظامي(فصلنامه )

 علوم جغرافيايي(دوفصلنامه )

 علوم خبري(فصلنامه )

 علوم دارويي و سلامت / Journal of Pharmaceutical & Health Sciences(فصلنامه )

 علوم زمين و معدن(ماهنامه خبري ،تحليلي ،آموزشي و اطلاع رساني )

 علوم مراقبتي نظامي(فصلنامه پرستاري)

  علوم و فنون مديريت اطلاعات(فصلنامه )

 علوم و صنايع شيميايي گام پارت(فصلنامه صنايع شميايي)

 علوم و تكنولوژي بهداشت / Journal of Health Sciences and Technology(فصلنامه )

 علوم و فنون پسته (دوفصلنامه )

 عمران رهاب(فصلنامه صنعت ساختمان)

 غذا،دام،كشاورزي (غدك)(ماهنامه )

  فرآيندهاي نوين در ساخت و توليد / Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production (فصلنامه )

 فرهنگ پويا(فصلنامه فرهنگي، اجتماعي، سياسي)

 فرهنگ ايمني(فصلنامه علمي، پژوهشي، آموزشي و اطلاع رساني)

 فصلنامه قرآني كوثر(فصلنامه فرهنگي، مسائل اجتماعي)

 فقه اهل بيت(فصلنامه )

  فقه، حقوق و علوم جزا(فصلنامه اقتصادي، فرهنگي)

 فكه(ماهنامه فرهنگي، اجتماعي، سياسي)

 فلسفه و كودك(دوفصلنامه آموزشي، پژوهشي و تحليلي)

 فناوري سيمان(ماهنامه )

 فناوري نانو(ماهنامه )

 فولاد(ماهنامه )

 فيزيولوژي پزشكي / Journal of Medical Physiology(دوفصلنامه )

 قالب سازان(دوماهنامه تخصصي ساخت و توليد)

 قانون يار(فصلنامه )

 قرآن پژوهي حسنا(دوفصلنامه تخصصي علوم قرآن و حديث)

 كارآفرين(ماهنامه خبري ،تحليلي ،آموزشي ،پژوهشي و اطلاع رساني)

 كارآفرينان اميركبير(ماهنامه خبري، آموزشي، اطلاع رساني)

 كارآفرين ناب(ماهنامه آموزشي، پژوهشي، خبري، تحليلي)

 كار و جامعه(ماهنامه فرهنگي،‌ اقتصادي، مسائل اجتماعي)

 كاوشگر(ماهنامه صنعت اپتيك)

 كتاب و سنت(دوفصلنامه )

 كشاورزي و توسعه پايدار(دوماهنامه آموزشي ،پژوهشي ،اطلاع رساني ،تحليلي )

 كشاورزي و غذا(ماهنامه كشاورزي)

 كفش تبريز(ماهنامه )

 كنترل كيفيت / Quality Control Magazine(ماهنامه فني و مهندسي)

 كهربا(فصلنامه علوم پايه و فني و مهندسي – صنعت برق)

 كيهان فرهنگي(ماهنامه فرهنگي، هنري)

 گردشگري علم و فرهنگ(فصلنامه )

 گزارش ميراث(دوماهنامه حوزه نقد و تصحيح متون، نسخه شناسي و ايران شناسي)

 گزارش(ماهنامه سياسي، اقتصادي، مسائل اجتماعي، علمي)

 گزارش موسيقي / Music Report Monthly(ماهنامه تخصصي موسيقي )

 گزارش سازمان نظام مهندسي ساختمان استان فارس(فصلنامه فني، مهندسي)

 گزيده دنياي سراميك(فصلنامه )

 گشت و گذار(دوماهنامه نشريه بين المللي و تخصصي ميراث فرهنگي و گردشگري)

 گنجينه مجمع(دوماهنامه خبري، اطلاع رساني )

 گياهان دانه روغني ايران(دوفصلنامه )

 گيلان ما(فصلنامه سياسي،‌ادبي و فرهنگي)

 لذت فيزيك(ماهنامه )

 لعل سرخ(فصلنامه سنگ هاي زينتي و قيمتي و جواهرات)

 لوله و اتصالات(ماهنامه لوله و اتصالات پي وي سي، پوش فيت، پلي پروپيلن و…)

 مبدل گرمايي(ماهنامه )

 مجله اقتصادي(دوماهنامه بررسي مسائل و سياستهاي اقتصادي)

 مجله ي نوآوري هاي برق و كامپيوتر / Journal of Electrical and Computer Engineering Innovations (دوفصلنامه مهندسي برق و كامپيوتر)

 محيط زيست و مهندسي آب(فصلنامه علوم پايه و فني و مهندسي – محيط زيست )

 مدت(دوماهنامه خبري دانشگاه تهران)

 مدل سازي رياضي / Journal of Mathematical Modeling (دوفصلنامه )

 مديريت ارتباطات(ماهنامه تحليلي، آموزشي و اطلاع رساني)

 مديريت بازار كار ايران(ماهنامه )

 مديريت پسماند سبززيور(فصلنامه )

 مديريت كيفيت فراگير(دوماهنامه )

 مديريت فراگير(فصلنامه )

 مديريت(دوماهنامه )

 مديريت مهندسي و رايانش نرم (دوفصلنامه )

 مشاور دامپزشك(دوفصلنامه )

 مطالعات تطبيقي قرآن پژوهي(دوفصلنامه )

 مطالعات راهبردي جهان اسلام (فصلنامه )

 مطالعات حقوق شهروندي(فصلنامه فرهنگي،‌اقتصادي، سياسي، اجتماعي)

 مطالعات محيط زيست، منابع طبيعي و توسعه پايدار(فصلنامه )

 مطالعات معنوي (دوفصلنامه )

  مطالعات كاربردي در علوم مديريت و توسعه (دوماهنامه )

 مطالعات زبان و ادبيات غنايي(فصلنامه )

 مطالعاتي صيانت از حقوق زنان (فصلنامه حقوق و كرامت اسلامي بشر)

 مطالعات سبك شناختي قرآن كريم (دوفصلنامه )

 مطالعات فرهنگي و سياسي خليج فارس(فصلنامه )

 مطالعات منطقه اي(فصلنامه )

 مطالعات نوين كاربردي در مديريت و اقتصاد (فصلنامه )

 مطالعات عمليات رواني(فصلنامه )

 مطالعات مقارنه‌اي مذاهب اسلامي(فصلنامه علوم انساني)

 مطالعات آموزشي نما (دوفصلنامه )

 مطالعات فقه معاصر(دوفصلنامه فقه و حقوق اسلامي)

 مطالعات جمعيتي(دوفصلنامه )

 مطالعات انقلاب اسلامي و دفاع مقدس(دوفصلنامه )

 مطبوعات ايران(فصلنامه تخصصي مطبوعات ايران )

 معارج(دوفصلنامه )

 معارف منطقي (دوفصلنامه )

 معماري شناسي(ماهنامه علوم پايه و فني و مهندسي – معماري و شهرسازي )

 معماري سبز(فصلنامه )

 مكانيك كاربردي و محاسباتي / Journal of Applied and Computational Mechanics(فصلنامه )

 موج سبز(فصلنامه )

 موج عصر(ماهنامه پژوهشي ، فرهنگي)

 موعود(ماهنامه فرهنگي، اعتقادي و اجتماعي)

 موفقيت(دوهفته نامه اجتماعي، علمي، خانوادگي)

 مهاباد(ماهنامه فرهنگي،‌ اجتماعي، ادبي)

 مه شكن(دوماهنامه خودرو، لوازم و قطعات يدكي)

 مهندسي مديريت(دوماهنامه خبري، تحليلي، آموزشي و پژوهشي)

 مهندسي كشاورزي(ماهنامه تحليلي، خبري و آموزشي)

 مهندسي پزشكي و تجهيزات آزمايشگاهي(ماهنامه اطلاع رساني، پژوهشي، خبري و آموزشي)

 مهندس مشاور(فصلنامه فني، مهندسي،آموزشي ،پژوهشي)

 مهندسي ساختمان(فصلنامه )

 مهندسي بهينه پرداز(فصلنامه پژوهشي، آموزشي، اطلاع رساني، خبري، تحليلي)

 مهندسي تصميم (فصلنامه )

 ميراث شهاب(فصلنامه كتابشناسي و نسخه شناسي)

 ميراث علمي اسلام و ايران(دوفصلنامه تاريخ علوم و فناوري دوره اسلامي)

 ميقات الحج(دوفصلنامه اجتماعي، سياسي، فرهنگي)

 نارنج(دوفصلنامه ادبيات كودك و نوجوان)

 نامه شورا(ماهنامه فرهنگي، سياسي، اجتماعي)

 نبض اقتصاد(ماهنامه اقتصادي)

 نخبگان علوم و مهندسي(ماهنامه حوزه علوم پايه و فني و مهندسي – صنعت و علوم…)

 نداي اسلام(فصلنامه )

 نداي قلم (ماهنامه فرهنگي و اجتماعي)

 نساجي امروز(ماهنامه )

 نساجي كهن(دوماهنامه فرش ماشيني، منسوجات بي بافت و الياف مصنوعي)

 نسيم بهشت (ماهنامه اجتماعي، فرهنگي)

 نشان(فصلنامه طراحي گرافيك، ارتباطات بصري، ديزاين)

 نشريه كنترل و بهينه سازي در رياضيات كاربردي / Control and Optimization in Applied Mathematics(دوفصلنامه )

 نصوص معاصره(دوفصلنامه )

 نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي(فصلنامه كشاورزي)

 نظام ها و خدمات اطلاعاتي(فصلنامه )

 نفت و انرژي(ماهنامه نفت، گاز و پتروشيمي)

 نفت و پالايش(ماهنامه )

 نفرولوژي كودكان / Journal of pediatric nephrology(فصلنامه )

 نقد كتاب اخلاق علوم تربيتي و روان شناسي(فصلنامه نقد و بررسي كتاب)

 نقد كتاب اطلاع رساني و ارتباطات(فصلنامه نقد و بررسي كتاب)

  نقد كتاب علوم اجتماعي(فصلنامه نقد و بررسي كتاب)

 نقد كتاب كلام فلسفه عرفان(فصلنامه )

 نقد كتاب قرآن و حديث(فصلنامه نقد كتاب)

 نقد كتاب تاريخ(فصلنامه نقد و بررسي كتاب)

  نقد كتاب هنر(فصلنامه نقد و بررسي كتاب هنري)

 نقد كتاب ادبيات (فصلنامه نقد و بررسي كتاب)

 نقد كتاب كودك و نوجوان(فصلنامه )

 نقد كتاب فقه و حقوق(فصلنامه نقد و بررسي كتاب)

 نقد و بررسي كتاب تهران(فصلنامه آموزشي، اطلاع رساني، تحليلي در زمينه مسائل…)

 نماد گلستان(فصلنامه فني، مهندسي)

 نمايش(ماهنامه تئاتر)

 نويد نو(فصلنامه پزشكي)

 نوين دارو(ماهنامه )

 نيازمنديهاي ساختمان(ماهنامه فني و مهندسي، آموزشي، پژوهشي، خبري و اطلاع رساني)

  نيرو فروز(فصلنامه اختصاصي صنعت برق)

 هديه مهر(دوماهنامه )

 هميار(فصلنامه اقتصادي)

 هنر آگه(ماهنامه فرهنگي، هنري)

 هنر بسته بندي(دوماهنامه آموزشي، پژوهشي، اطلاع رساني)

 هنر زبان(فصلنامه )

 هنر موسيقي(ماهنامه فرهنگي، هنري، اجتماعي)

 هنرنما معمار(فصلنامه معماري و شهرسازي)

 هنر و تجربه(ماهنامه سينما و تئاتر )

 هنر و تمدن شرق(فصلنامه )

 هنرهاي صناعي ايران(دوفصلنامه هنر، صنايع دستي )

  هوزان(دوماهنامه تخصصي محيط زيست)

 هيدروژئولوژي(فصلنامه )

 ياد(فصلنامه علوم انساني)

 يزد و يزدي ها(فصلنامه فرهنگ – اقتصادي، اطلاع رساني ، خبري و تحليلي)

 لیست مجلات و نشریات کشور داراي رتبه علمي مصوب در گروه علوم انساني

Iranian Economic Review (فصلنامه )

          Religious Inquiries(دوفصلنامه )

          Journal of Language and Translation(فصلنامه )

World Sociopolitical Studies(دوفصلنامه )

          Iranian Journal of Educational Sociology(فصلنامه )

Iranian Journal of English for Academic Purposes(دوفصلنامه )

Iranian Review of Foreign Affairs(دوفصلنامه )

آفاق الحضاره الاسلاميه(دوفصلنامه علوم انساني)

آمايش محيط(فصلنامه )

آمايش جغرافيايي فضا(فصلنامه )

آمايش سرزمين(دوفصلنامه )

آموزش و توسعه منابع انساني(فصلنامه )

آموزش محيط زيست و توسعه پايدار(فصلنامه )

آموزش علوم دريايي(فصلنامه )

آموزش عالي(فصلنامه )

آموزش زبان انگليسي / Teaching English Language(دوفصلنامه )

آموزش در علوم انتظامي(فصلنامه )

آموزه هاي قرآني(دوفصلنامه )

آموزه هاي فقه مدني(دوفصلنامه )

آموزه هاي فلسفه اسلامي(دوفصلنامه )

آموزه هاي حقوق كيفري(دوفصلنامه )

آموزه هاي تربيتي در قرآن و حديث(دوفصلنامه )

آينه معرفت(فصلنامه پژوهش هاي فلسفه و كلام اسلامي)

آينه ميراث(دوفصلنامه ويژه نقد كتاب، كتابشناسي و اطلاع رساني در حوزه…)

ابتكار و خلاقيت در علوم انساني(فصلنامه )

اخلاق در علوم و فناوري(فصلنامه )

اخلاق وحياني(دوفصلنامه )

ادب عربي(دوفصلنامه )

ادب فارسي(دوفصلنامه )

ادبيات تطبيقي(دوفصلنامه )

ادبيات پايداري(دوفصلنامه )

ادبيات عرفاني(دوفصلنامه )

ادبيات پارسي معاصر (فصلنامه )

اديان و عرفان(دوفصلنامه )

اطلاعات جغرافيايي (سپهر)(فصلنامه )

اعتياد پژوهي(فصلنامه سوء مصرف مواد مخدر)

اقتصاد و مديريت شهري(فصلنامه )

اقتصاد مقداري(فصلنامه )

اقتصاد و تجارت نوين(فصلنامه )

اقتصاد اسلامي(فصلنامه )

اقتصاد فضا و توسعه روستايي(فصلنامه )

اقتصاد پولي، مالي(دوفصلنامه )

اقتصاد و توسعه منطقه اي(دوفصلنامه )

اقتصاد و الگوسازي (فصلنامه )

اقتصاد شهري(دوفصلنامه )

الجمعيه العلميه الايرانيه للغه العربيه و آدابها(فصلنامه )

اللغه العربيه و آدابها / Arabic Language and Literature (فصلنامه )

الهيات تطبيقي(دوفصلنامه )

انتظام اجتماعي(فصلنامه )

اندازه گيري تربيتي(فصلنامه )

انديشه ديني(فصلنامه )

انديشه نوين ديني / Andishe-Novin-E-Dini(فصلنامه )

انديشه هاي نوين تربيتي(فصلنامه )

انديشه مديريت راهبردي (دوفصلنامه )

انسان پژوهي ديني(دوفصلنامه )

بحوث في اللغة العربية / Research in Arabic Language and Literature (دوفصلنامه )

بررسي هاي حسابداري و حسابرسي(فصلنامه )

بررسي مسائل اجتماعي ايران(دوفصلنامه )

برنامه ريزي منطقه اي(فصلنامه )

برنامه ريزي فضايي (جغرافيا)(فصلنامه )

برنامه ريزي و توسعه گردشگري (فصلنامه )

برنامه ريزي توسعه كالبدي(فصلنامه )

برنامه ريزي رفاه و توسعه اجتماعي(فصلنامه )

بلاغت كاربردي و نقد بلاغي(دوفصلنامه )

بورس اوراق بهادار(فصلنامه )

بهبود مديريت(فصلنامه )

بين المللي علوم اطلاع رساني و مديريت اطلاعات / International Journal Of Information Science And Management(دوفصلنامه كتابداري و علوم اطلاع رساني، مديريت اطلاعات،…)

بين المللي مديريت مالي و حسابداري مديريت / International Journal of Finance and Managerial Accounting(فصلنامه )

بين المللي ژئوپليتيك(فصلنامه جغرافياي سياسي و ژئوپلتيك )

بين المللي مطالعات بازرگاني و توسعه / International Journal of Business and Development Studies(دوفصلنامه )

بين المللي روانشناسي / International Journal of Psychology(دوفصلنامه )

بين المللي علوم رفتاري / International Journal of Behavioral Sciences(فصلنامه )

پردازش و مديريت اطلاعات(فصلنامه )

پژوهش هاي تاريخي(فصلنامه )

پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي(فصلنامه )

پژوهشنامه اقتصادي(فصلنامه )

پژوهش هاي مديريت منابع انساني(فصلنامه )

پژوهش زبان و ادبيات فارسي(فصلنامه )

پژوهش هاي ارتباطي(فصلنامه )

پژوهش هاي ژئومورفولوژي كمي(فصلنامه )

پژوهش هاي فيزيولوژي و مديريت در ورزش(فصلنامه )

پژوهش در علوم دارويي / Research in Pharmaceutical Sciences(دوماهنامه )

پژوهشنامه ادب غنايي(دوفصلنامه )

پژوهش هاي اطلاعاتي و جنايي(فصلنامه )

پژوهش حقوق خصوصي(فصلنامه )

پژوهش و برنامه ريزي شهري(فصلنامه )

پژوهش هاي دانش انتظامي(فصلنامه )

پژوهش هاي زباني(دوفصلنامه )

پژوهش و برنامه ريزي روستايي(فصلنامه )

پژوهش هاي اخلاقي(فصلنامه )

پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي (فصلنامه )

پژوهش هاي اعتقادي كلامي(فصلنامه )

پژوهش هاي مشاوره(فصلنامه )

پژوهش هاي روان شناسي باليني و مشاوره(دوفصلنامه )

پژوهش هاي زبانشناختي در زبان هاي خارجي(دوفصلنامه )

پژوهشنامه حقوق كيفري(دوفصلنامه )

پژوهش نامه اخلاق(فصلنامه )

پژوهش در مديريت ورزشي و رفتار حركتي(دوفصلنامه )

پژوهش در سلامت روانشناختي(فصلنامه )

پژوهشهاي معرفت شناختي(دوفصلنامه )

پژوهش هاي رشد و توسعه اقتصادي(فصلنامه )

پژوهش نامه انتقادي متون و برنامه هاي علوم انساني(ماهنامه )

پژوهش هاي فقهي(فصلنامه )

پژوهش هاي كاربردي در مديريت ورزشي(فصلنامه )

پژوهش سياست نظري(دوفصلنامه علوم سياسي)

پژوهشنامه بازرگاني(فصلنامه اقتصادي، بازرگاني)

پژوهش نامه نظم و امنيت انتظامي(فصلنامه )

پژوهش هاي فلسفي(فصلنامه )

پژوهش هاي ادبي – قرآني(فصلنامه ادبيات و قرآن)

پژوهشنامه بيمه(فصلنامه )

پژوهش هاي مديريت عمومي / Management Researches(فصلنامه )

پژوهش هاي باستان شناسي ايران (فصلنامه )

پژوهشنامه ادبيات تعليمي(فصلنامه )

پژوهش هاي مديريت انتظامي(فصلنامه )

پژوهش هاي فلسفي – كلامي(فصلنامه )

پژوهش هاي مديريت منابع سازماني(فصلنامه )

پژوهشنامه نهج البلاغه(فصلنامه )

پژوهش نامه زنان(فصلنامه )

پژوهش هاي نوين در تصميم گيري(فصلنامه )

پژوهش هاي تجربي حسابداري(فصلنامه )

پژوهش حقوق كيفري(فصلنامه )

پژوهش هاي نوين روانشناختي(فصلنامه )

پژوهش هاي راهبردي امنيت و نظم اجتماعي(فصلنامه )

پژوهشهاي اقتصادي (رشد و توسعه پايدار)(فصلنامه )

پژوهش‌ هاي پولي – بانكي(فصلنامه )

پژوهش در برنامه ريزي درسي(فصلنامه )

پژوهش هاي ادب عرفاني ( گوهر گويا )(فصلنامه )

پژوهشها و سياستهاي اقتصادي(فصلنامه اقتصادي)

پژوهش هاي ادبيات تطبيقي(فصلنامه )

پژوهش هاي حسابداري مالي(فصلنامه )

پژوهشهاي جغرافياي انساني(فصلنامه )

پژوهش هاي بوم شناسي شهري(دوفصلنامه )

پژوهشنامه جغرافياي انتظامي(فصلنامه )

پژوهش هاي اقتصادي ايران(فصلنامه اقتصادي)

پژوهش در نظام هاي آموزشي(فصلنامه )

پژوهش هاي نهج البلاغه(فصلنامه )

پژوهش در يادگيري آموزشگاهي و مجازي(فصلنامه )

پژوهشهاي روستايي(فصلنامه )

پژوهشنامه متين(فصلنامه )

پژوهش هاي فرسايش محيطي(فصلنامه )

پژوهشنامه كلام (دوفصلنامه )

پژوهشنامه فلسفه دين (نامه حكمت)(دوفصلنامه علوم انساني)

پژوهش هاي برنامه درسي(دوفصلنامه )

پژوهش نامه قرآن و حديث(دوفصلنامه )

پژوهش نامه مباني تعليم و تربيت(دوفصلنامه )

پژوهش زبان و ادبيات فرانسه(دوفصلنامه )

پژوهش هاي ترجمه در زبان و ادبيات عربي (دوفصلنامه )

پژوهش هاي جامعه شناسي معاصر(دوفصلنامه )

پژوهش نامه اسلامي زنان و خانواده(دوفصلنامه مطالعات زنان و خانواده)

پژوهش هاي زبان شناسي تطبيقي(دوفصلنامه )

پژوهشنامه حقوق اسلامي(دوفصلنامه علوم انساني)

پژوهش هاي تاريخي ايران و اسلام / Journal of Historical Researches(دوفصلنامه )

پژوهش ديني(فصلنامه )

پژوهش هاي زبان شناختي قرآن (دوفصلنامه )

پژوهش هاي سياست اسلامي(دوفصلنامه )

پژوهشهاي روان شناختي(دوفصلنامه )

پژوهش در طب ورزشي و فناوري(دوفصلنامه )

پژوهشنامه انقلاب اسلامي(فصلنامه )

پژوهش هاي نظري و كاربردي در علم اطلاعات و دانش شناسي(دوفصلنامه )

پژوهش هاي علوم شناختي و رفتاري(دوفصلنامه )

پژوهشنامه تاريخ هاي محلي ايران(دوفصلنامه )

پژوهش هاي معاصر در مديريت ورزشي (دوفصلنامه مديريت ورزشي و علوم حركتي)

پژوهش در توانبخشي ورزشي(دوفصلنامه توانبخشي و آسيب شناسي ورزشي)

پژوهش و نگارش كتب دانشگاهي(دوفصلنامه )

پژوهشنامه علوم سياسي(فصلنامه )

پژوهش هاي كاربردي در گزارشگري مالي(فصلنامه )

پژوهش هاي مديريت راهبردي(فصلنامه )

پژوهشنامه ماليات(فصلنامه )

پژوهش هاي تفسير تطبيقي(دوفصلنامه )

پژوهش هاي علم و دين (دوفصلنامه )

پژوهش در مسائل تعليم و تربيت(دوفصلنامه )

پژوهش نامه تاريخ اجتماعي و اقتصادي(دوفصلنامه )

پژوهش هاي قرآن و حديث(دوفصلنامه )

پژوهشنامه تفسير و زبان قرآن(دوفصلنامه )

پژوهش هاي روان شناسي اجتماعي(فصلنامه )

پژوهش هاي انتظامي – اجتماعي زنان و خانواده (دوفصلنامه )

پژوهشنامه فيزيولوژي ورزشي كاربردي(دوفصلنامه )

پژوهش هاي انقلاب اسلامي(فصلنامه )

پژوهشنامه عرفان(دوفصلنامه )

پژوهشهاي سياسي جهان اسلام(فصلنامه )

پژوهش در مسائل تعليم و تربيت اسلامي(فصلنامه )

پژوهش هاي جغرافيايي برنامه ريزي شهري (فصلنامه )

پژوهش در ورزش تربيتي(دوفصلنامه )

پژوهش ادبيات معاصر جهان(فصلنامه )

پژوهشنامه زبان و ادبيات روسي(دوفصلنامه )

پژوهش هاي هستي شناختي(دوفصلنامه )

پژوهش هاي جغرافياي طبيعي(فصلنامه )

پژوهش هاي زبان شناسي(دوفصلنامه )

پژوهش نامه روانشناسي مثبت (فصلنامه )

پژوهش هاي علوم تاريخي(دوفصلنامه )

پژوهشنامه علم‌ سنجي(دوفصلنامه )

پژوهشنامه مديريت اجرايي(دوفصلنامه )

پژوهش نامه ي علوي(دوفصلنامه )

پژوهش هاي اقليم شناسي(دوفصلنامه )

پژوهش نامه ي آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان(دوفصلنامه )

پژوهشهاي ايران شناسي(دوفصلنامه )

پژوهشنامه اقتصاد كلان(دوفصلنامه )

پيشرفت هاي حسابداري(دوفصلنامه )

تاريخ نامه ايران بعد از اسلام(دوفصلنامه )

تاريخ اسلام و ايران(فصلنامه )

تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي(فصلنامه )

تاريخ و تمدن اسلامي(دوفصلنامه )

تاريخ و فرهنگ(دوفصلنامه )

تاريخ نگري و تاريخ نگاري(دوفصلنامه )

تازه هاي علوم شناختي(فصلنامه )

تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي(فصلنامه علوم انساني)

تحقيقات علوم قرآن و حديث(فصلنامه )

تحقيقات اقتصادي(فصلنامه )

تحقيقات فرهنگي ايران (فصلنامه )

تحقيقات حسابداري و حسابرسي(فصلنامه )

تحقيقات مالي اسلامي(دوفصلنامه )

تحقيقات مدلسازي اقتصادي(فصلنامه )

تحقيقات جغرافيايي(فصلنامه )

تحقيقات بازاريابي نوين (فصلنامه )

تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي(پيام كتابخانه سابق)(فصلنامه )

تحقيقات مالي(فصلنامه )

تحقيقات تاريخ اجتماعي(دوفصلنامه )

تحقيقات در زبانشناسي كاربردي / Journal of Research in Applied Linguistics(دوفصلنامه )

تحقيقات سياسي بين المللي(فصلنامه )

تحليل فضايي مخاطرات محيطي(فصلنامه )

تدريس پژوهي(فصلنامه )

تربيت اسلامي(دوفصلنامه )

تعامل انسان و اطلاعات (فصلنامه )

تعليم و تربيت(فصلنامه )

تأملات فلسفي (دوفصلنامه )

توسعه اجتماعي(فصلنامه )

توسعه كارآفريني (فصلنامه )

توسعه محلي (روستايي – شهري) (دوفصلنامه )

جامعه شناسي كاربردي(فصلنامه )

جامعه شناسي نهاد هاي اجتماعي(دوفصلنامه )

جامعه شناسي تاريخي(دوفصلنامه علوم انساني، علوم اجتماعي)

جامعه پژوهي فرهنگي(فصلنامه )

جامعه شناسي سياسي جهان اسلام (دوفصلنامه )

جامعه شناسي هنر و ادبيات (دوفصلنامه )

جاويدان خرد(دوفصلنامه حكمت و فلسفه)

جستار هاي زباني(دوماهنامه )

جستارهاي اقتصادي ايران(دوفصلنامه )

جستار هاي سياسي معاصر(فصلنامه )

جستارهاي تاريخي(دوفصلنامه )

جستارهايي در فلسفه و كلام(دوفصلنامه )

جغرافيا و توسعه(فصلنامه )

جغرافيا(فصلنامه )

جغرافيا و برنامه ريزي(فصلنامه )

جغرافياي طبيعي(فصلنامه )

جغرافيا و پايداري محيط(فصلنامه )

جغرافيا (برنامه ريزي منطقه اي)(فصلنامه )

جغرافيا و مخاطرات محيطي(فصلنامه )

جغرافيا و آمايش شهري – منطقه اي(فصلنامه )

جغرافيا و برنامه ريزي محيطي(فصلنامه )

جغرافيا و توسعه فضاي شهري(دوفصلنامه )

جغرافيا و توسعه ناحيه اي(دوفصلنامه )

چشم انداز مديريت صنعتي(فصلنامه )

چشم انداز مديريت دولتي(فصلنامه )

چشم انداز مديريت مالي و حسابداري(فصلنامه )

چشم انداز مديريت بازرگاني(فصلنامه )

حديث پژوهي(دوفصلنامه )

حسابداري مديريت (فصلنامه )

حسابداري ارزشي و رفتاري(دوفصلنامه )

حسابداري دولتي (دوفصلنامه )

حقوق اداري(فصلنامه )

حقوق تطبيقي (نامه مفيد)(دوفصلنامه )

حقوق خصوصي(دوفصلنامه )

حقوقي بين المللي (دوفصلنامه حقوق بين الملل)

حقوقي دادگستري(فصلنامه )

حكمت سينوي (مشكوه النور)(دوفصلنامه انديشه هاي فلسفي – منطقي ابن سينا (حكمي))

حكمت صدرايي(دوفصلنامه )

حكمت معاصر(فصلنامه )

حكمت و فلسفه(فصلنامه )

خانواده و پژوهش(فصلنامه )

خانواده پژوهي(فصلنامه )

دانش حسابرسي(فصلنامه امور فني، حسابرسي، نظارتي، حسابداري و بازرسي)

دانش حسابداري مالي(فصلنامه )

دانش حسابداري(فصلنامه )

دانش حسابداري و حسابرسي مديريت(فصلنامه )

دانش حقوق مدني (دوفصلنامه )

دانش حقوق عمومي(فصلنامه )

دانش سرمايه گذاري(فصلنامه )

دانش سياسي(دوفصلنامه )

دانش مالي تحليل اوراق بهادار(فصلنامه )

دانشنامه حقوق اقتصادي(دوفصلنامه )

دانش و پژوهش در روانشناسي كاربردي(فصلنامه )

دراسات الادب المعاصر(فصلنامه )

دراسات في اللغة العربية و آدابها / Studies on Arabic language and Literature(دوفصلنامه )

دستاوردهاي روانشناختي(دوفصلنامه )

دولت پژوهي(فصلنامه )

ديدگاه هاي حقوق قضايي(فصلنامه )

دين و ارتباطات(دوفصلنامه )

راهبرد مديريت مالي(فصلنامه )

راهبردهاي شناختي در يادگيري(دوفصلنامه )

راهبرد(فصلنامه )

راهبرد دفاعي(فصلنامه )

راهبرد اجتماعي فرهنگي(فصلنامه )

راهبرد فرهنگ(فصلنامه )

راهبردهاي بازرگاني(دوفصلنامه )

رسانه و فرهنگ(دوفصلنامه )

رشد و يادگيري حركتي – ورزشي(فصلنامه )

رفاه اجتماعي(فصلنامه )

رفتار حركتي(فصلنامه )

روابط خارجي(فصلنامه )

روانشناسي نظامي(فصلنامه )

روانشناسي باليني(فصلنامه )

روانشناسي تحولي: روانشناسان ايراني (فصلنامه )

روانشناسي(فصلنامه )

روانشناسي سلامت(فصلنامه )

روان شناسي مدرسه(فصلنامه )

روان شناسي كاربردي(فصلنامه )

روانشناسي خانواده (دوفصلنامه )

روانشناسي شناختي(فصلنامه )

روانشناسي معاصر(دوفصلنامه )

روان شناسي افراد استثنايي(فصلنامه )

روانشناسي تربيتي(فصلنامه )

روش شناسي علوم انساني (فصلنامه علوم انساني)

روشها و مدلهاي روان شناختي(فصلنامه )

رويكردهاي نوين آموزشي(دوفصلنامه )

رهيافت انقلاب اسلامي(فصلنامه )

رهيافتي نو در مديريت آموزشي(فصلنامه )

رهيافت هايي در علوم قرآن و حديث(دوفصلنامه )

زبان پژوهي(فصلنامه )

زبانشناسي و گويش هاي خراسان(دوفصلنامه )

زبانشناسي كاربردي / Iranian Journal of Applied Linguistics(دوفصلنامه )

زبان شناخت (دوفصلنامه )

زبان فارسي و گويش هاي ايراني(دوفصلنامه )

زبان و زبان شناسي(دوفصلنامه )

زبان و ادب فارسي(دوفصلنامه )

زبان و ادبيات فارسي (دوفصلنامه )

زن در توسعه و سياست (پژوهش زنان)(فصلنامه )

زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان)(فصلنامه )

زن و جامعه(فصلنامه )

سبك شناسي نظم و نثر فارسي(فصلنامه )

سنجش از دور و GIS ايران(فصلنامه )

سياست علم و فناوري(فصلنامه )

سياست (فصلنامه )

سياست جهاني(فصلنامه )

سياستگذاري عمومي(فصلنامه )

سياست گذاري اقتصادي(دوفصلنامه )

شعر پژوهي (بوستان ادب) / Boostan Adab(فصلنامه )

شناخت اجتماعي(دوفصلنامه )

شيعه شناسي(فصلنامه )

إضاءات نقدية في الأدبين العربي والفارسي (فصلنامه )

طب ورزشي(دوفصلنامه )

عرفان اسلامي(فصلنامه )

علوم اجتماعي(فصلنامه )

علوم اجتماعي(دوفصلنامه )

علوم تربيتي (دوفصلنامه )

علوم حديث(فصلنامه )

علوم روانشناختي(فصلنامه )

علوم زيستي ورزشي(فصلنامه )

علوم سياسي(فصلنامه )

علوم مديريت ايران(فصلنامه )

غرب شناسي بنيادي / Qarbshenasi-ye Bonyadi(دوفصلنامه )

فرهنگ و ادبيات عامه(دوماهنامه )

فرهنگ مشاوره و روان درماني(فصلنامه )

فرهنگ در دانشگاه اسلامي(فصلنامه )

فرهنگ رضوي(فصلنامه )

فرهنگي – تربيتي زنان و خانواده(فصلنامه )

فضاي جغرافيايي(فصلنامه )

فقه مقارن (دوفصلنامه )

فقه و اصول(فصلنامه )

فقه و حقوق اسلامي(دوفصلنامه )

فقه و مباني حقوق اسلامي (دوفصلنامه )

فلسفه و كلام اسلامي (دوفصلنامه )

فلسفه دين(فصلنامه )

فلسفه علم(دوفصلنامه )

فلسفه تربيت(دوفصلنامه فرهنگي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي)

فلسفه / Philosophy(دوفصلنامه )

فنون ادبي / Literary Arts (فصلنامه )

فيزيولوژي ورزشي(فصلنامه )

قبسات(فصلنامه )

قلم / Plume(دوفصلنامه )

كاوش نامه زبان و ادبيات فارسي(دوفصلنامه )

كاوش هاي مديريت بازرگاني (دوفصلنامه )

كتابداري و اطلاع رساني(فصلنامه )

كتاب قيم(دوفصلنامه )

كودكان استثنايي(فصلنامه كودكان استثنايي)

كهن نامه ادب پارسي(فصلنامه )

گردشگري و توسعه(فصلنامه )

گردشگري شهري(فصلنامه )

گنجينه اسناد(فصلنامه تحقيقات تاريخي و مطالعات آرشيوي)

متافيزيك(دوفصلنامه )

متن پژوهي ادبي(فصلنامه علوم انساني)

متن شناسي ادب فارسي(فصلنامه )

مجلس و راهبرد(فصلنامه )

مجله ايراني مطالعات مديريت / Iranian Journal of Management Studies(فصلنامه )

مجله جهاني رسانه – نسخه فارسي(دوفصلنامه )

مجله زبان و ادبيات عربي(دوفصلنامه )

مخاطرات محيط طبيعي(فصلنامه )

مدرس علوم انساني (پژوهش هاي حقوق تطبيقي)(فصلنامه )

مدرس علوم انساني ( پژوهش هاي مديريت در ايران)(فصلنامه )

مدرس علوم انساني ( برنامه ريزي و آمايش فضا )(فصلنامه )

مدلسازي اقتصادي(فصلنامه )

مديريت دارايي و تامين مالي(فصلنامه )

مديريت دولتي (فصلنامه )

مديريت منابع انساني در ورزش(دوفصلنامه )

مديريت بازرگاني (فصلنامه )

مديريت سازمان هاي دولتي (فصلنامه )

مديريت و برنامه ريزي در نظام هاي آموزشي(دوفصلنامه )

مديريت در دانشگاه اسلامي (دوفصلنامه )

مديريت سرمايه اجتماعي(فصلنامه )

مديريت فرهنگ سازماني(فصلنامه مديريت )

مديريت فردا (فصلنامه علوم انساني)

مديريت و منابع انساني در صنعت نفت(فصلنامه )

مديريت ورزشي(دوماهنامه )

مديريت فناوري اطلاعات (فصلنامه )

مديريت منابع در نيروي انتظامي(فصلنامه )

مديريت نظامي (فصلنامه )

مديريت صنعتي (فصلنامه )

مديريت بر آموزش سازمان ها(دوفصلنامه )

مديريت مدرسه (دوفصلنامه )

مديريت توليد و عمليات(دوفصلنامه )

مديريت بحران(دوفصلنامه )

مديريت اسلامي(فصلنامه )

مذاهب اسلامي(دوفصلنامه )

مسائل اجتماعي ايران(دوفصلنامه )

مسائل كاربردي تعليم و تربيت اسلامي(فصلنامه اجتماعي،فرهنگي،سياسي،اقتصادي)

مسائل در آموزش زبان انگليسي / Issues in Language Teaching Journal(دوفصلنامه )

مشاوره و روان درماني خانواده(دوفصلنامه )

مشاوره كاربردي(دوفصلنامه )

مطالعات حقوق تطبيقي(دوفصلنامه علوم انساني)

مطالعات حقوق عمومي(فصلنامه )

مطالعات و سياستهاي اقتصادي (نامه مفيد)(دوفصلنامه )

مطالعات فهم حديث(دوفصلنامه )

مطالعات مديريت (بهبود و تحول)(فصلنامه )

مطالعات رفتار سازماني(فصلنامه )

مطالعات ملي كتابداري و سازماندهي اطلاعات(فصلنامه كتاب، كتابداري و اطلاع رساني)

مطالعات و تحقيقات اجتماعي در ايران (فصلنامه )

مطالعات برنامه درسي آموزش عالي(دوفصلنامه )

مطالعات راهبردي سياستگذاري عمومي(فصلنامه )

مطالعات اندازه گيري و ارزشيابي آموزشي(فصلنامه )

مطالعات زبان و گويش ‌هاي غرب ايران(فصلنامه )

مطالعات تجربي حسابداري مالي(فصلنامه )

مطالعات راهبردي ورزش و جوانان(فصلنامه )

مطالعات آموزش و يادگيري(دوفصلنامه )

مطالعات زبان فرانسه / Revue des Études de la Langue Française(دوفصلنامه )

مطالعات اقتصاد اسلامي(دوفصلنامه )

مطالعات روانشناسي تربيتي(فصلنامه )

مطالعات اقتصادي كاربردي ايران(فصلنامه )

مطالعات حقوق كيفري و جرم شناسي(دوفصلنامه )

مطالعات معرفتي در دانشگاه اسلامي(فصلنامه )

مطالعات آسياي مركزي و قفقاز(فصلنامه )

مطالعات حقوق خصوصي(فصلنامه )

مطالعات زبان و ترجمه(فصلنامه )

مطالعات مديريت رفتار سازماني در ورزش(فصلنامه )

مطالعات سياسي جهان اسلام(فصلنامه )

مطالعات تفسيري(فصلنامه )

مطالعات انقلاب اسلامي(فصلنامه )

مطالعات آموزش و فراگيري زبان انگليسي / Journal of English Language Teaching and Learning(دوفصلنامه )

مطالعات حقوقي(فصلنامه )

مطالعات فرهنگي و ارتباطات(فصلنامه )

مطالعات توسعه اجتماعي ايران(فصلنامه )

مطالعات تاريخي جنگ(فصلنامه )

مطالعات روابط بين الملل(فصلنامه )

مطالعات تاريخ اسلام(فصلنامه )

مطالعات راهبردي(فصلنامه )

مطالعات رسانه هاي نوين(فصلنامه فرهنگي، سياسي، اجتماعي)

مطالعات شبه قاره(فصلنامه )

مطالعات فرهنگ – ارتباطات(فصلنامه )

مطالعات روانشناسي باليني(فصلنامه )

مطالعات اقتصاد انرژي(فصلنامه )

مطالعات روانشناختي(فصلنامه )

مطالعات مديريت صنعتي(فصلنامه )

مطالعات اوراسياي مركزي(دوفصلنامه )

مطالعات مديريت ورزشي (دوماهنامه )

مطالعات كاربردي علوم زيستي در ورزش(دوفصلنامه )

مطالعات جامعه شناختي(فصلنامه )

مطالعات قرآن و حديث(دوفصلنامه )

مطالعات ادبيات كودك(دوفصلنامه )

مطالعات روان شناسي ورزشي(فصلنامه )

مطالعات ميان فرهنگي(فصلنامه )

مطالعات برنامه ريزي آموزشي(دوفصلنامه )

مطالعات حقوق انرژي(دوفصلنامه )

مطالعات ميان رشته اي در علوم انساني(فصلنامه )

مطالعات ترجمه قرآن و حديث (دوفصلنامه )

مطالعات جامعه شناختي شهري(فصلنامه )

مطالعات باستان شناسي(دوفصلنامه )

مطالعات زن و خانواده(دوفصلنامه )

مطالعات برنامه درسي(فصلنامه )

مطالعات اجتماعي – روان شناختي زنان(فصلنامه علوم انساني)

مطالعات فقه و حقوق اسلامي (دوفصلنامه )

مطالعات اقتصادي / Iranian Journal of Economic Studies(دوفصلنامه )

مطالعات اجتماعي گردشگري(دوفصلنامه )

مطالعات كتابداري و علم اطلاعات (علوم تربيتي و روانشناسي)(دوفصلنامه )

مطالعات الگوي پيشرفت اسلامي ايراني(دوفصلنامه )

مطالعات قدرت نرم(دوفصلنامه )

مطالعات طب ورزشي(دوفصلنامه )

مطالعات فقه تربيتي (دوفصلنامه فرهنگ و تربيت اسلامي)

مطالعات عرفاني(دوفصلنامه )

مطالعات كاربردي زبان / Iranian Journal of Applied Language Studies(دوفصلنامه )

معرفت اديان(فصلنامه پژوهشي ديني)

معرفت اقتصاد اسلامي(دوفصلنامه )

معرفت فلسفي(فصلنامه )

معرفت كلامي(دوفصلنامه )

ناتواني هاي يادگيري(فصلنامه )

نامه انسان شناسي(دوفصلنامه )

نامه فرهنگستان(فصلنامه تحقيقات زباني و ادبي ، فنون بلاغي ، تحليل متون ،…)

نثر پژوهي ادب فارسي(دوفصلنامه )

نظريه هاي كاربردي اقتصاد(فصلنامه )

نظريه و عمل در برنامه درسي(دوفصلنامه برنامه ريزي درسي)

نظريه هاي اجتماعي متفكران مسلمان(دوفصلنامه )

نقد ادبي و بلاغت(دوفصلنامه )

نقد ادب معاصر عربي(دوفصلنامه )

نقد ادبي(فصلنامه )

نقد و نظريه ادبي(دوفصلنامه )

نگرش هاي نو در جغرافياي انساني(فصلنامه )

نوآوري هاي آموزشي(فصلنامه )

هيدروژئومورفولوژي(فصلنامه )

ادبيات و زبانهاي محلي ايران زمين(فصلنامه )

اقتصاد و بانكداري اسلامي (فصلنامه )

اقتصاد تطبيقي(دوفصلنامه )

انديشه آماد(فصلنامه )

بصيرت و تربيت اسلامي(فصلنامه )

پژوهش نامه فرهنگي هرمزگان (دوفصلنامه )

پژوهش هاي تربيتي(دوفصلنامه )

پليس زن (دوفصلنامه )

ترويج علم (دوفصلنامه )

توسعه مديريت منابع انساني و پشتيباني(فصلنامه )

جامعه شناسي آموزش و پرورش(فصلنامه )

دانش پيشگيري و مديريت بحران(فصلنامه )

راهبرد توسعه(فصلنامه )

رسانه(فصلنامه مطالعاتي و تحقيقاتي وسايل ارتباط جمعي)

رشد زبان هاي خارجي(فصلنامه )

رويش روان شناسي(ماهنامه )

رهيافت(فصلنامه )

سخن تاريخ(دوفصلنامه )

سفينه(فصلنامه )

سياستهاي مالي و اقتصادي(فصلنامه )

سياست هاي راهبردي و كلان(فصلنامه )

سياست خارجي(فصلنامه )

علوم تربيتي از ديدگاه اسلام(دوفصلنامه )

علوم و فنون مرزي(فصلنامه )

فرهنگ ايلام(دوفصلنامه )

فقه و حقوق خانواده (نداي صادق)(دوفصلنامه )

قرآن پژوهي خاورشناسان (قرآن و مستشرقان)(دوفصلنامه )

قرآن و علم(دوفصلنامه )

كارآگاه (فصلنامه )

مديريت استاندارد و كيفيت(فصلنامه )

مشكوه(فصلنامه )

مطالعات حسابداري و حسابرسي(فصلنامه )

مطالعات مديريت بر آموزش انتظامي(فصلنامه )

مطالعات ادبيات تطبيقي(فصلنامه )

مطالعات منابع انساني(فصلنامه )

مطالعات قرآني(فصلنامه )

مطالعات قرائت قرآن(دوفصلنامه )

مطالعات پيشگيري از جرم(فصلنامه )

مطالعات فقه اسلامي و مباني حقوق(دوفصلنامه )

مطالعات زباني بلاغي(دوفصلنامه )

مطالعات ايراني(دوفصلنامه )

مطالعات مديريت ترافيك (فصلنامه )

مطالعات تاريخ انتظامي(فصلنامه )

مطالعات بين المللي پليس(فصلنامه )

مطالعات حقوق بشر اسلامي(فصلنامه )

مطالعات خاورميانه(فصلنامه )

مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي (فروغ وحدت)(دوفصلنامه )

مطالعات بيداري اسلامي(دوفصلنامه )

معرفت(ماهنامه )

نامه آموزش عالي(فصلنامه )

لیست مجلات و نشریات کشور داراي رتبه علمي مصوب در گروه علوم پايه

Analytical & Bioanalytical Electrochemistry(دوماهنامه )

Transactions on Combinatorics(فصلنامه )

Journal of Wildlife and Biodiversity(فصلنامه بوم شناسي و حفاظت حيات وحش)

Molecular Biology Research Communications (فصلنامه )

Iranian Journal of Ichthyology(فصلنامه )

Journal of Medicinal Plants and By-products(دوفصلنامه )

Geopersia (دوفصلنامه )

Analytical and Bioanalytical Chemistry Research(دوفصلنامه )

Pollution(فصلنامه )

International Journal of Group Theory(فصلنامه )

Journal of Algebraic Structures and Their Applications(دوفصلنامه )

Biomacromolecular Journal(دوفصلنامه )

آناليز عددي و بهينه سازي / Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization(دوفصلنامه )

اقيانوس شناسي(فصلنامه )

انجمن آمار ايران / Journal of Iranian Statistical Society(دوفصلنامه )

ايراني كاتاليز / Iranian Journal of Catalysis(فصلنامه )

ايراني علوم زمين / Iranian Journal of Earth Sciences (دوفصلنامه )

ايراني بيوسيستماتيك جانوري / Iranian journal of animal biosystematics(دوفصلنامه )

بلور شناسي و كاني شناسي ايران(فصلنامه )

بوم شناسي آبزيان (فصلنامه )

بين المللي نانو علم و فناوري / International Journal Of Nanoscience and Nanotechnology(فصلنامه )

بين المللي آناليز غيرخطي و كاربردهاي آن / International Journal Of Nonlinear Analysis And Applications(دوفصلنامه )

بيوتكنولوژي ايران / Iranian Journal of Biotechnology (فصلنامه )

پترولوژي(فصلنامه )

پژوهش هاي سلولي مولكولي (زيست شناسي ايران)(فصلنامه )

پژوهش هاي ژئوفيزيك كاربردي(دوفصلنامه )

پژوهش سيستم هاي بس ذره اي(فصلنامه سيستم هاي بس ذره اي)

پژوهش فيزيك ايران(فصلنامه )

پژوهش هاي چينه نگاري و رسوب شناسي(فصلنامه )

پژوهشهاي گياهي (زيست شناسي ايران)(فصلنامه )

پژوهشهاي محيط زيست(دوفصلنامه )

پژوهشهاي جانوري (زيست شناسي ايران)(فصلنامه )

پژوهشهاي رياضي(دوفصلنامه )

پژوهش هاي سلولي و ملكولي / Journal of Cell and Molecular Research(دوفصلنامه )

جهاني علوم و مديريت محيط زيست / Global Journal of Environmental Science and Management(فصلنامه پژوهشهاي محيط زيست)

دنياي ميكروب ها(فصلنامه )

رسوب شناسي كاربردي(دوفصلنامه )

رياضيات صنعتي / International Journal of Industrial Mathematics(فصلنامه )

زمين شناسي مهندسي(فصلنامه زمين شناسي مهندسي، مهندسي محيط زيست، ژئو تكنيك،…)

زمين شناسي ايران(فصلنامه علوم پايه)

زمين شناسي اقتصادي(دوفصلنامه )

زمين شناسي كاربردي پيشرفته(فصلنامه )

زمين شناسي نفت ايران(دوفصلنامه )

زيست شناسي تكويني(فصلنامه )

زيست شناسي جانوري تجربي(فصلنامه )

زيست شناسي گياهي ايران(فصلنامه )

زيست شناسي كاربردي(دوفصلنامه )

زيست فناوري دانشگاه تربيت مدرس(دوفصلنامه )

ژئوفيزيك ايران(فصلنامه )

سلول و بافت(فصلنامه )

سيستم هاي فازي ايران / Iranian journal of fuzzy systems(دوماهنامه )

سيستم هاي جبري / Journal of Algebraic Systems (دوفصلنامه )

شيمي رياضي / Iranian Journal of Mathematical Chemistry(فصلنامه )

شيمي كاربردي(فصلنامه علوم پايه (شيمي))

علوم دانشگاه تهران / Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran (فصلنامه )

علوم رياضي و انفورماتيك / Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics(دوفصلنامه )

علوم زمين(فصلنامه )

علوم و فنون دريايي(فصلنامه )

علوم و تكنولوژي محيط زيست(فصلنامه )

فرآيند و كاركرد گياهي (فصلنامه )

فيزيك زمين و فضا(فصلنامه )

فيزيولوژي و تكوين جانوري(فصلنامه )

فيزيولوژي و بيوتكنولوژي آبزيان(فصلنامه )

فيزيولوژي گياهان / Iranian Journal of Plant Physiology(فصلنامه )

گياه شناسي ايران / The Iranian Journal of Botany(دوفصلنامه علوم پايه)

مجله علوم آماري(دوفصلنامه )

محيط زيست جانوري(فصلنامه )

محيط شناسي(فصلنامه )

مدل سازي پيشرفته رياضي(فصلنامه )

مكانيك سيالات كاربردي / Journal Of Applied Fluid Mechanics(دوماهنامه )

موجكها و جبر خطي(دوفصلنامه )

نانو ساختارهاي اپتوالكترونيكي / Journal of Optoelectronical Nanostructures (فصلنامه )

نانو ساختار ها / Journal of Nano Structures(فصلنامه )

نانو مقياس(فصلنامه )

نجوم و فيزيك نجومي / Iranian Journal of Astronomy and Astrophysic(دوفصلنامه )

يافته هاي نوين در زمين شناسي(دوفصلنامه )

يافته هاي نوين در علوم زيستي(فصلنامه )

اكتشاف و توليد نفت و گاز(ماهنامه )

انديشه آماري(دوفصلنامه )

انسان و محيط زيست(فصلنامه )

دنياي نانو(فصلنامه )

رياضي و جامعه(فصلنامه )

فرهنگ و انديشه رياضي(دوفصلنامه )

فيزيك كاربردي(دوفصلنامه )

محيط زيست و توسعه(دوفصلنامه )

نشاء علم(دوفصلنامه )

نيوار(دوفصلنامه )

يافته هاي نوين زمين شناسي كاربردي(دوفصلنامه )

لیست مجلات و نشریات کشور داراي رتبه علمي مصوب در گروه فني مهندسي

Energy Equipment and Systems(فصلنامه )

Journal of Optimization in Industrial Engineering (دوفصلنامه )

Journal of Quality Engineering and Production Optimization(دوفصلنامه )

Journal of Transport Phenomena in Nano and Micro Scales(دوفصلنامه )

Journal of Ultrafine Grained and Nanostructured Materials (دوفصلنامه )

Journal of Operation and Automation in Power Engineering(دوفصلنامه )

  1. Iranian Journal of Materials Forming(دوفصلنامه )

iii.         Civil Engineerng Infrastructures Journal(دوفصلنامه )

Journal of gas Technology(دوفصلنامه )

Mechanics of Advanced Composite Structures (دوفصلنامه )

Journal of Textiles and Polymers (دوفصلنامه )

Journal of Stress Analysis(دوفصلنامه )

Journal of Industrial Engineering and Management Studies(دوفصلنامه )

  1. Journal of Particle Science and Technology(فصلنامه )

Journal of Theoretical and Applied Vibration and Acoustics(دوفصلنامه )

International Journal of Information Security / The ISC International Journal of Information Security(دوفصلنامه )

Journal of Heat and Mass Transfer Research(دوفصلنامه )

Iranian Journal of Hydrogen and Fuel Cell (فصلنامه )

Journal of Rehabilitation in Civil Engineering(دوفصلنامه )

آب و فاضلاب(دوماهنامه )

بين المللي مهندسي / International Journal of Engineering(ماهنامه )

بين المللي مهندسي حمل و نقل / International Journal of Transportation Engineering(فصلنامه )

بين المللي فناوري دريايي / International Journal of Maritime Technology(دوفصلنامه )

بين المللي مهندسي برق و الكترونيك / Amirkabir International Journal of Electrical & Electronics Engineering(دوفصلنامه )

بين المللي بهينه سازي در مهندسي عمران / International Journal of Optimization in Civil Engineering(فصلنامه )

بين المللي مهندسي صنايع و تحقيقات توليد / International Journal of Industrial Engineering & Production Research(فصلنامه )

بين المللي انجمن آهن و فولاد ايران / International Journal of iron and steel society of Iran(دوفصلنامه )

بين المللي مهندسي سواحل و قراساحل / International Journal of Coastal and Offshore Engineering(فصلنامه )

بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد(فصلنامه )

پدافند الكترونيكي و سايبري(فصلنامه )

پردازش علائم و داده ها (فصلنامه )

پژوهش نفت(دوماهنامه )

پژوهشنامه حمل و نقل(فصلنامه )

پژوهشهاي كاربردي و محاسباتي در مهندسي مكانيك / Journal of Computational and Applied Research in Mechanical Engineering(دوفصلنامه )

پژوهشهاي مهندسي صنايع در سيستمهاي توليد(دوفصلنامه )

پژوهش ­‌هاي كاربردي مهندسي شيمي – پليمر(فصلنامه فني و مهندسي – شيمي)

پلي ‏الفين ها / Polyolefins Journal(دوفصلنامه )

تحقيقات منابع آب ايران(فصلنامه )

تحقيقات موتور(فصلنامه فني، مهندسي)

دانش و فناوري هوافضا(دوفصلنامه )

دريا فنون(فصلنامه )

رادار(فصلنامه )

روش هاي عددي در مهندسي(دوفصلنامه )

روش هاي تحليلي و عددي مهندسي معدن (دوفصلنامه )

زمين شناسي مهندسي ايران (دوفصلنامه )

سازه و فولاد (دوفصلنامه )

سازه هاي هيدروليكي / Journal of Hydraulic Structures (فصلنامه )

ساينتيا ايرانيكا / Scientia Iranica(دوماهنامه )

سد و نيروگاه برق آبي ايران(فصلنامه )

سوخت و احتراق (فصلنامه )

سيستم هاي اطلاعاتي و مخابرات / Journal of Information Systems and Telecommunication (فصلنامه )

سيستم هاي هوشمند در مهندسي برق(فصلنامه )

صنايع الكترونيك(فصلنامه )

علم و مهندسي مواد / Iranian Journal of Materials science and Engineering(فصلنامه )

علم و مهندسي سراميك(فصلنامه )

علوم كاربردي و محاسباتي در مكانيك(دوفصلنامه )

علوم و مهندسي سطح ايران(فصلنامه )

علوم و فناوري جوشكاري ايران (دوفصلنامه )

علوم و فناوري رنگ(فصلنامه )

علوم و مهندسي جداسازي (دوفصلنامه )

علوم و فناوري فضايي(فصلنامه )

علوم و فناوري نفت و گاز / Iranian Journal of Oil & Gas Science and Technology(فصلنامه )

علوم و فنون نقشه برداري(فصلنامه علم اطلاعات مكاني، ژئوماتيك و مهندسي نقشه…)

علوم و مهندسي زلزله(فصلنامه )

علوم و فناوري كامپوزيت(فصلنامه )

علوم و تكنولوژي پليمر(دوماهنامه )

علوم و تكنولوژي نفت / Journal of Petroleum Science and Technology(فصلنامه )

علوم و فناوري هاي پدافند نوين(فصلنامه )

فرآيندهاي نوين در مهندسي مواد(فصلنامه )

فرايند هاي گاز / Gas Processing Journal(دوفصلنامه )

فرماندهي و كنترل (فصلنامه )

فصلنامه تحقيق در عمليات / Iranian Journal Of Operations Research(دوفصلنامه )

فناوري آموزش(فصلنامه )

فناوري در رنگ، رنگ دهنده ها و پوشش دهنده ها / Progress in Color, Colorants and Coatings(فصلنامه رنگ )

فناوري هاي نوين غذايي(فصلنامه )

كنترل(فصلنامه )

كيفيت و بهره­ وري صنعت برق ايران (دوفصلنامه )

ماشين بينايي و پردازش تصوير(دوفصلنامه )

مجله بين المللي طراحي پيشرفته و تكنولوژي ساخت (ADMT) / International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology (فصلنامه )

مجله بين المللي تحقيقات علوم شبيه سازي، شناسايي، مدلسازي و كنترل / Amirkabir International Journal of Science Research (Modeling, Identification, Simulation & Control)(دوفصلنامه )

مجله هوش مصنوعي و داده كاوي / Journal of Artificial Intelligence and Data Mining(دوفصلنامه )

محيط و معدن / Journal of Mining and Environement(فصلنامه مهندسي معدن و محيط زيست)

مدل سازي در مهندسي (فصلنامه )

مكانيك سيالات و آيروديناميك (دوفصلنامه )

مكانيك هوافضا(فصلنامه )

مكانيك جامدات / Journal of Solid Mechanics(فصلنامه )

مكانيك سازه ها و شاره ها(فصلنامه )

مكانيك سنگ ايران(دوفصلنامه )

مواد پيشرفته در مهندسي(فصلنامه )

مواد پر انرژي(فصلنامه )

مواد پيشرفته و پوشش­ هاي نوين (فصلنامه )

مواد نوين(فصلنامه )

مواد و فناوريهاي پيشرفته(فصلنامه )

مهندسي منابع معدني(فصلنامه )

مهندسي برق و الكترونيك / Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering(فصلنامه )

مهندسي مكانيك اميركبير(فصلنامه )

مهندسي عمران فردوسي(فصلنامه )

مهندسي حمل و نقل(فصلنامه )

مهندسي برق و مهندسي كامپيوتر ايران(فصلنامه )

مهندسي برق و الكترونيك ايران (فصلنامه )

مهندسي عمران مدرس(دوماهنامه )

مهندسي عمران و محيط زيست دانشگاه تبريز(فصلنامه )

مهندسي مكانيك مدرس(ماهنامه )

مهندسي مكانيك شريف(دوفصلنامه )

مهندسي صنايع(فصلنامه )

مهندسي شيمي و نفت / Journal of Chemical and Petroleum Engineering(دوفصلنامه )

مهندسي مكانيك(فصلنامه )

مهندسي برق(فصلنامه )

مهندسي سازه و ساخت(فصلنامه )

مهندسي عمران و محيط زيست اميركبير(فصلنامه )

مهندسي منابع آّب(فصلنامه )

مهندسي مخابرات / Journal of Communication Engineering(دوفصلنامه )

مهندسي ساخت و توليد ايران (فصلنامه )

مهندسي و مديريت انرژي (فصلنامه )

مهندسي عمران شريف(فصلنامه )

مهندسي شيمي ايران / Iranian journal of chemical engineering(فصلنامه )

مهندسي معدن(فصلنامه )

مهندسي مكانيك ايران(فصلنامه )

مهندسي تونل و فضاهاي زيرزميني(دوفصلنامه )

مهندسي متالورژي و مواد(دوفصلنامه )

مهندسي مكانيك ايران / Ianian Journal of Mechanical Engineering Transactions (دوفصلنامه )

مهندسي صنايع و سيستم ها / Journal of Industrial and Systems Engineering(فصلنامه )

مهندسي دريا(دوفصلنامه )

مهندسي برق مدرس / The Modares Journal of Electrical Engineering(فصلنامه )

مهندسي صنايع و مديريت شريف(دوفصلنامه )

مهندسي زمين و معدن / International Journal of Mining & Geo-Engineering (دوفصلنامه )

نانو مواد(فصلنامه )

هيدروليك (فصلنامه )

انرژي هاي تجديدپذير و نو (دوفصلنامه )

بسپارش(فصلنامه )

پدافند غيرعامل(فصلنامه )

پژوهش و توسعه فناوري پليمر ايران(فصلنامه )

تحقيق و توسعه مواد پرانرژي(دوفصلنامه )

توسعه تكنولوژي صنعتي(فصلنامه )

جاده(فصلنامه )

رشد فناوري(فصلنامه )

سراميك ايران(فصلنامه خبري، تحليلي، آموزشي، پژوهشي و صنعتي)

صنعت لاستيك ايران(فصلنامه )

صوت و ارتعاش(دوفصلنامه )

عصر برق(فصلنامه فني و مهندسي – برق)

علوم و فنون بسته بندي(فصلنامه )

علوم و فناوري دريا(فصلنامه مهندسي دريا و مهندسي برق )

علوم و فناوري نساجي(فصلنامه )

علوم و مهندسي آب و فاضلاب(فصلنامه )

فرآيند نو (فصلنامه )

فناوري حمل و نقل(دوفصلنامه )

محاسبات نرم (دوفصلنامه )

مديريت زنجيره تامين(فصلنامه )

مصالح و سازه هاي بتني(دوفصلنامه )

مطالعات در دنياي رنگ(فصلنامه )

منادي امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات (افتا)(دوفصلنامه )

مهندسي نقشه برداري و اطلاعات مكاني(فصلنامه )

مهندسي شناور هاي تندرو(دوفصلنامه )

مهندسي گاز ايران(دوفصلنامه )

لیست مجلات و نشریات کشور داراي رتبه علمي مصوب در گروه کشاورزي

Journal Of Crop Protection(فصلنامه )

Persian Journal of Acarology(فصلنامه )

International Journal of Aquatic Biology (دوماهنامه زيست شناسي آبزيان (علوم پايه ) )

Mycologia Iranica(دوفصلنامه )

Journal of Insect Biodiversity and Systematics (فصلنامه )

Journal of Plant Molecular Breeding(دوفصلنامه )

Iranian Journal of Genetics and Plant Breeding(دوفصلنامه )

آب و خاك (دوماهنامه )

آبياري و زهكشي ايران(فصلنامه )

آفات و بيماريهاي گياهي(دوفصلنامه كشاورزي)

اصلاح گياهان زراعي / Crop Breeding Journal(دوفصلنامه )

اقتصاد و توسعه كشاورزي (فصلنامه )

اقتصاد كشاورزي(فصلنامه )

اقتصاد كشاورزي و توسعه(فصلنامه اقتصادي، اجتماعي بخش كشاورزي – روستايي)

اكوپرشيا / ECOPERSIA(فصلنامه )

اكو هيدرولوژي(فصلنامه )

بوم شناسي كاربردي(فصلنامه )

بوم شناسي كشاورزي(فصلنامه )

به زراعي كشاورزي(فصلنامه )

به زراعي نهال و بذر(دوفصلنامه )

بيابان / Desert(دوفصلنامه )

بيماريهاي گياهي(فصلنامه كشاورزي)

بين المللي علوم و فنون باغباني / International Journal of Horticultural Science and Technology(دوفصلنامه )

بيوتكنولوژي غذايي كاربردي / applied food biotechnology(فصلنامه )

بيوتكنولوژي كشاورزي(فصلنامه )

پژوهش هاي ترويج و آموزش كشاورزي(فصلنامه )

پژوهش آب در كشاورزي(فصلنامه )

پژوهش هاي صنايع غذايي (فصلنامه )

پژوهشهاي زراعي ايران(فصلنامه )

پژوهش هاي علوم دامي(فصلنامه )

پژوهش مديريت آموزش كشاورزي(فصلنامه )

پژوهش و نوآوري در علوم و صنايع غذايي(فصلنامه )

پژوهش آب ايران(فصلنامه )

پژوهش هاي كاربردي در گياه پزشكي(فصلنامه )

پژوهشهاي علوم و صنايع غذايي ايران(دوماهنامه )

پژوهش هاي حفاظت آب و خاك / Water and Soil Conservation(دوماهنامه )

پژوهشهاي توليدات دامي(فصلنامه )

پژوهشهاي علوم و فناوري چوب و جنگل / Wood & Forest Science and Technology(فصلنامه )

پژوهشنامه اصلاح گياهان زراعي(فصلنامه )

پژوهشهاي خاك (علوم خاك و آب)(فصلنامه )

پژوهش هاي توليد گياهي(فصلنامه )

پژوهش هاي كاربردي زراعي (فصلنامه )

پژوهشهاي علوم دامي ايران(فصلنامه )

پژوهش هاي بذر ايران (دوفصلنامه )

پژوهش هاي زعفران(دوفصلنامه )

پژوهش هاي ژنتيك گياهي(دوفصلنامه )

پژوهش هاي ماهي شناسي كاربردي(فصلنامه )

پژوهش هاي حبوبات ايران(دوفصلنامه )

پژوهشنامه مديريت حوزه آبخيز(دوفصلنامه )

پژوهش هاي مكانيك ماشين هاي كشاورزي(دوفصلنامه )

پژوهش در نشخوار كنندگان(فصلنامه )

پژوهش هاي آبخيزداري (پژوهش و سازندگي)(فصلنامه )

پژوهش هاي پنبه ايران(دوفصلنامه )

پژوهش علف هاي هرز(دوفصلنامه )

تحقيقات حمايت و حفاظت جنگل ها و مراتع ايران(دوفصلنامه كشاورزي)

تحقيقات آفات گياهي (فصلنامه )

تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران(فصلنامه )

تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران(دوماهنامه )

تحقيقات جنگل و صنوبر ايران(فصلنامه )

تحقيقات آب و خاك ايران(فصلنامه )

تحقيقات كاربردي خاك(دوفصلنامه )

تحقيقات علوم چوب و كاغذ ايران(فصلنامه فني مهندسي)

تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران(دوفصلنامه )

تحقيقات مهندسي سازه­­ هاي آبياري و زهكشي(دوفصلنامه )

تحقيقات مرتع و بيابان ايران(فصلنامه كشاورزي)

تحقيقات توليدات دامي (فصلنامه )

تحقيقات اقتصاد كشاورزي(فصلنامه )

تحقيقات منابع محيط زيست / Journal of Environmental Resources Research(دوفصلنامه )

تحقيقات مهندسي سامانه­ ها و مكانيزاسيون كشاورزي (دوفصلنامه )

تحقيقات غلات(فصلنامه )

تعاون و كشاورزي(فصلنامه )

تنشهاي محيطي در علوم زراعي(فصلنامه )

توليد و فرآوري محصولات زراعي و باغي(فصلنامه )

توليدات دامي(فصلنامه علوم دام، علوم طيور)

توليدات گياهي(فصلنامه زراعت، اصلاح نباتات و باغباني)

توليد گياهان زراعي(فصلنامه )

جنگل ايران(فصلنامه )

جنگل و فرآورده هاي چوب(فصلنامه )

چغندر قند(دوفصلنامه علوم كشاورزي)

حفاظت منابع آب و خاك(فصلنامه )

حفاظت زيست بوم گياهان(دوفصلنامه )

خشكبار / Journal of Nuts(دوفصلنامه )

خشك بوم(دوفصلنامه )

دانش آب و خاك (فصلنامه )

دانش علفهاي هرز / Iranian Journal of Weed Science(دوفصلنامه )

دانش كشاورزي و توليد پايدار(فصلنامه )

دانش گياه پزشكي ايران(دوفصلنامه )

رستنيها(دوفصلنامه تحقيقات در مورد رستنيها (گياهان و قارچ ها))

روستا و توسعه(فصلنامه )

زراعت و فناوري زعفران(فصلنامه )

زراعت ديم ايران(دوفصلنامه )

زيست شناسي خاك (دوفصلنامه )

زيست فناوري گياهان زراعي(فصلنامه )

ژنتيك نوين(فصلنامه )

سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي در منابع طبيعي(فصلنامه )

شيلات(فصلنامه )

صنايع چوب و كاغذ ايران(فصلنامه )

علمي شيلات ايران(دوماهنامه )

علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)(فصلنامه كشاورزي ، منابع طبيعي و علوم وابسته)

علوم باغباني ايران / Iranian Journal of Horticaltural Sciences(فصلنامه )

علوم باغباني(فصلنامه )

علوم ترويج و آموزش كشاورزي(دوفصلنامه )

علوم دامي ايران / Iranian Journal of Animal Science(فصلنامه )

علوم دامي (پژوهش و سازندگي)(فصلنامه )

علوم زراعي ايران(فصلنامه )

علوم شيلات ايران / IRANIAN JOURNAL OF FISHERIES SCIENCES(فصلنامه )

علوم طيور / Poultry Science Journal (دوفصلنامه )

علوم گياهان زراعي ايران(فصلنامه )

علوم محيطي خزر / Caspian Journal of Environmental Sciences(فصلنامه زيست شناسي)

علوم و فناوري كشاورزي / Journal of Agricultural Science and Technology(دوماهنامه )

علوم و صنايع غذايي ايران(ماهنامه علوم و فنون صنعت غذايي)

علوم و مهندسي آبخيزداري ايران(فصلنامه آبخيزداري ، حفاظت آب و خاك )

علوم و مهندسي آبياري(فصلنامه )

علوم و فنون كشت هاي گلخانه اي(فصلنامه )

علوم و فناوري دام / Journal of Livestock Science and Technology(دوفصلنامه )

علوم و فنون شيلات(فصلنامه )

فرآوري و نگهداري مواد غذايي(دوفصلنامه )

فنآوري توليدات گياهي(دوفصلنامه )

فنآوري زيستي در كشاورزي(دوفصلنامه كشاورزي)

فيزيولوژي و اصلاح گياهان / Journal of Plant Physiology and Breeding(دوفصلنامه )

كشاورزي بوم شناختي(دوفصلنامه )

كنترل بيولوژيك آفات و بيماري هاي گياهي(دوفصلنامه )

گياه پزشكي(فصلنامه )

ماشين هاي كشاورزي(دوفصلنامه )

محيط زيست طبيعي(فصلنامه )

مديريت خاك و توليد پايدار(فصلنامه )

مديريت بيابان (دوفصلنامه )

مديريت آب و آبياري(دوفصلنامه علوم آبياري، زهكشي، هيدرولوژي)

مراتع / Journal of Rangeland Science(فصلنامه )

مرتع(فصلنامه منابع طبيعي، بوم شناسي و مديريت مرتع )

مرتع و آبخيزداري(فصلنامه )

مطالعات حفاظت گياهان(فصلنامه آفات و بيماريها، علفهاي هرز )

مهار زيستي در گياه پزشكي(دوفصلنامه )

مهندسي اكوسيستم بيابان(فصلنامه )

مهندسي بيوسيستم ايران / Iranian Journal of Biosystems Engineering(دوماهنامه )

مهندسي آبياري و آب ايران(فصلنامه )

مهندسي و مديريت آبخيز(فصلنامه )

مهندسي ژنتيك و ايمني زيستي (دوفصلنامه )

مهندسي زراعي(دوفصلنامه )

ميكروبيولوژي كاربردي در صنايع غذايي(فصلنامه )

نامه انجمن حشره شناسي ايران (فصلنامه )

نوآوري در علوم و فناوري غذايي(فصلنامه )

هواشناسي كشاورزي(دوفصلنامه )

آب و توسعه پايدار (دوفصلنامه )

بهره برداري و پرورش آبزيان(فصلنامه )

ترويج و توسعه آبخيزداري(فصلنامه )

دانش بيماري شناسي گياهي(دوفصلنامه )

علوم و فنون زنبور عسل ايران(دوفصلنامه )

كارآفريني در كشاورزي(فصلنامه )

مديريت اراضي(دوفصلنامه )

مديريت آب در كشاورزي(دوفصلنامه )

يافته هاي تحقيقاتي در گياهان زراعي و باغي(دوفصلنامه )

 لیست مجلات و نشریات کشور داراي رتبه علمي مصوب در گروه هنر و معماري

 باغ نظر(ماهنامه معماري،شهرسازي و تجسمي)

 بين المللي مهندسي معماري و شهرسازي / International Journal of Architectural Engineering & Urban Planning(دوفصلنامه )

 پژوهه باستان سنجي(دوفصلنامه )

 تئاتر(فصلنامه تئاتر)

 صفه(فصلنامه )

 كيمياي هنر(فصلنامه )

 گلجام(دوفصلنامه )

 مديريت شهري(فصلنامه مديريت و برنامه ريزي شهري)

 مرمت و معماري ايران(دوفصلنامه )

 مسكن و محيط روستا(فصلنامه )

 مطالعات شهر ايراني اسلامي(فصلنامه )

 مطالعات معماري ايران (دوفصلنامه )

 مطالعات تطبيقي هنر(دوفصلنامه )

 معماري و شهرسازي ايران(دوفصلنامه )

 معماري و شهرسازي آرمان شهر(فصلنامه )

 معماري اقليم گرم و خشك(دوفصلنامه )

 نامه معماري و شهرسازي(دوفصلنامه )

 نامه هنرهاي نمايشي و موسيقي(دوفصلنامه )

 نامه هنرهاي تجسمي و كاربردي(دوفصلنامه )

 نقش جهان – مطالعات نظري و فناوري‌هاي نوين معماري و شهرسازي(فصلنامه )

 نگره(فصلنامه هنرهاي ايراني اسلامي با گرايش هنرهاي تجسمي)

 هنرهاي تجسمي(فصلنامه )

 هنرهاي نمايشي و موسيقي(فصلنامه )

 هنرهاي زيبا – معماري و شهرسازي (فصلنامه )

 پژوهش هنر(دوفصلنامه )

 جلوه هنر(دوفصلنامه هنر )

 منظر(فصلنامه هنر، محيط، منظر، شهر، معماري)

 لیست مجلات و نشریات کشور داراي رتبه علمي مصوب در گروه پزشکي

 Journal of Food Quality and Hazards Control(فصلنامه )

 Journal of Medical Microbiology and Infectious Diseases (فصلنامه )

 Archives of Breast Cancer(فصلنامه )

 Journal of Caring Sciences(فصلنامه )

 Journal of Cardio-Thoracic Medicine (فصلنامه )

 Acta Medica Iranica(ماهنامه )

 Journal of Current Ophthalmology (فصلنامه پزشكي، پيراپزشكي)

 Biolmpacts(فصلنامه )

 Vaccine Research (دوفصلنامه ايمونو ميكروبيولوژي)

 Archives of Neuroscience(فصلنامه )

 International Journal of Women’s Health and Reproduction Sciences(فصلنامه )

 Novelty in Biomedicine(فصلنامه )

 Nursing Practice Today(فصلنامه )

 Archives of Anesthesiology and Critical Care(فصلنامه )

 Iranian Endodontic Journal(فصلنامه )

 Multidisciplinary Cancer Investigation(فصلنامه )

 Health Promotion Perspectives(فصلنامه )

 Iranian Heart Journal(فصلنامه )

 Reports of Biochemistry & Molecular Biology(دوفصلنامه )

 Journal of Archives in Military Medicine(فصلنامه )

 International Journal of Infection(فصلنامه )

 Iranian Journal of Medical Physics(دوفصلنامه )

 Iranian Journal of Pediatric Surgery(دوفصلنامه جراحي كودكان)

 Journal of Herbmed Pharmacology(فصلنامه )

 Journal of Reports in Pharmaceutical Sciences / Journal of Reports in Pharmaceutical Sciences(فصلنامه )

 Crescent Journal of Medical and Biological Sciences(فصلنامه )

 Nanomedicine Journal(فصلنامه )

  Iranian Journal of Practice in Clinical Psychology (فصلنامه )

 Journal of Advances in Environmental Health Research (فصلنامه محيط زيست و پيراپزشكي)

 Archives of Hygiene Sciences (فصلنامه )

 Dental Hypotheses(فصلنامه )

 International Journal of Molecular and Cellular Medicine (فصلنامه )

 Research and Development in Medical Education (دوفصلنامه )

 International Journal of Enteric Pathogens(فصلنامه )

 Health, Spirituality and Medical Ethics (فصلنامه طب و دين)

 Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects(فصلنامه دندانپزشكي)

 Research in Cardiovascular Medicine(فصلنامه )

 Journal of Medical Ethics and History of Medicine(سالنامه )

 International journal of basic science in medicine(فصلنامه )

 International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine(فصلنامه )

 Health in Emergencies and Disasters Quarterly(فصلنامه )

 Auditory and Vestibular Research(فصلنامه )

 Medical Hypothesis, Discovery & Innovation Ophthalmology Journal(فصلنامه )

 Educational Research in Medical Sciences(دوفصلنامه )

 Multidisciplinary Cardiovascular Annals(سالنامه )

 Archives of Pediatric Infectious Diseases(فصلنامه )

 Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences (فصلنامه )

 Journal of Craniomaxillofacial Research(فصلنامه )

 Caspian Journal of Dental Research(دوفصلنامه )

 Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection (فصلنامه )

 Galen Medical journal(فصلنامه )

 Journal of Air Pollution and Health(فصلنامه )

 Annals of Colorectal Research(فصلنامه )

 Gene, Cell and Tissue (فصلنامه )

 Jentashapir Journal of Health Research(دوماهنامه )

 Case Reports in Clinical Practice(فصلنامه )

 Journal of Basic & Clinical Pathophysiology(دوفصلنامه )

 Journal of Family and Reproductive Health (فصلنامه )

 Journal of Dentomaxillofacial Radiology, Pathology and Surgery(فصلنامه )

 Social Determinants of Health(فصلنامه مديريت، سياستگذاري، اطلاع رساني و اقتصاد)

 Avicenna Journal of Neuro Psycho Physiology (فصلنامه )

 Archives Of Cardiovascular Imaging(فصلنامه )

 Reports of Radiotherapy and Oncology(فصلنامه )

 Avicenna Journal of Environmental Health Engineering(دوفصلنامه )

 Avicenna Journal of Medical Biochemistry(دوفصلنامه )

  آرشيو بيماري هاي عفوني باليني / Archives of Clinical Infectious Diseases(فصلنامه )

 آرشيو پزشكي ايراني / Archives of Iranian Medicine(ماهنامه )

 آرشيو جراحي استخوان و مفصل / Archives of Bone and Joint Surgery (دوماهنامه )

 آرشيو بين المللي علوم بهداشت / International Archives of Health Sciences (فصلنامه بهداشت (پيراپزشكي))

 آريا آترواسكلروز / Arya Atherosclerosis(دوماهنامه قلب و عروق )

 آسيا اقيانوسيه پزشكي هسته اي و بيولوژي / Asia Oceania Journal of Nuclear Medicine & Biology(دوفصلنامه )

 آسيايي طب ورزشي / Asian Journal of Sports Medicine(فصلنامه پزشكي ورزشي، علوم ورزشي)

 آسيب شناسي ايران / Iranian Journal Of Pathology(فصلنامه )

 آموزش پرستاري(دوماهنامه )

 آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت ايران(فصلنامه بهداشت و سلامت عمومي، علوم پزشكي و پيراپزشكي)

 آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت / Health Education & Health Promotion(فصلنامه )

 آموزش و سلامت جامعه(فصلنامه )

 آينده آموزش پزشكي / Future of Medical Education Journal(فصلنامه )

 ابعاد نانو / International Journal of Nano Dimension (فصلنامه )

 ابن سينا ( طب هوافضا- طب زيرسطحي- طب بحران- طب رزم و روانپزشكي نظامي)(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)

 اپيدميولوژي ايران(فصلنامه اپيدميولوژي)

 اخلاق پزشكي(فصلنامه )

 اخلاق زيستي(فصلنامه )

 ارتقاي ايمني و پيشگيري از مصدوميت ‌ها(فصلنامه )

 ارتودنسي ايران / Iranian Journal of Orthodontics(دوفصلنامه )

 ارگونومي(فصلنامه )

 ارمغان دانش(دوماهنامه )

 ارولوژي / Urology Journal(دوماهنامه پزشكي و پيراپزشكي)

 اصول بهداشت رواني(دوماهنامه پزشكي، پيراپزشكي)

 اعصاب كودكان / Iranian Journal of Child Neurology (IJCN)(فصلنامه )

 افق دانش(فصلنامه علوم پزشكي )

 الكترونيك پزشكي شيراز / Shiraz Emedical Journal(ماهنامه )

 انديشه و رفتار در روان شناسي باليني(فصلنامه )

 انفورماتيك سلامت و زيست پزشكي(فصلنامه )

 انگل شناسي ايران / Iranian Journal of Parasitology (IJP)(فصلنامه انگل شناسي)

 اورژانس و تروما / Bulletin of Emergency And Trauma(فصلنامه طب اورژانس، تروما، مراقبت هاي حاد)

 ايراني تحقيقات پرستاري و مامايي / Iranian Journal Of Nursing and Midwifery Research(دوماهنامه پزشكي و پيراپزشكي)

 ايراني روانپزشكي / Iranian Journal of Psychiatry(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)

 ايراني آموزش در علوم پزشكي(سالنامه )

 ايمني شناسي ايران / Iranian journal of immunology(فصلنامه )

 باكتري شناسي پزشكي / Journal of Medical Bacteriology(دوفصلنامه )

  باليني پرستاري و مامايي(فصلنامه )

 بولتن پيشرفته علوم دارويي / Advanced Pharmaceutical Bulletin(فصلنامه )

 بهداشت ايران / Iranian Journal of Public Health(ماهنامه )

 بهداشت و ايمني كار (فصلنامه )

 بهداشت و توسعه(فصلنامه )

 بهداشت حرفه اي و اپيدميولوژي / Journal Of Occupational Health & Epidemiology(فصلنامه )

 بيماريهاي كودكان ايران / Iranian Journal of Pediatrics(دوماهنامه پزشكي)

 بيمارستان(فصلنامه )

 بيماري هاي كليه / Iranian Journal of Kidney Diseases(دوماهنامه )

 بيماريهاي گوارشي و كبدي از بالين تا آزمايشگاه / Gastroenterology and Hepatology From Bed to Bench Journal(فصلنامه )

 بيماريهاي بند پايان / Journal of Arthropod-Borne Diseases (فصلنامه )

 بيماريهاي گوارشي شرق ميانه / Middle East Journal of Digestive Diseases(فصلنامه )

 بيماري هاي پستان(فصلنامه )

 بيماريهاي عفوني و گرمسيري / Iranian Journal of Infectious Diseases(فصلنامه پزشكي، پيراپزشكي)

 بين المللي كودكان / International Journal of Pediatrics(ماهنامه )

 بين المللي پرستاري و مامايي جامعه نگر / International Journal of Community Based Nursing and Midwifery(فصلنامه )

 بين المللي مديريت و سياستگذاري در سلامت / International Journal of Health Policy and Management(ماهنامه مديريت و سياستگذاري سلامت)

 بين المللي زيست پزشكي طب توليد مثل / International Journal of Reproductive BioMedicine(ماهنامه )

 بين المللي طب پيشگيري / International Journal of Preventive Medicine(ماهنامه )

 بين المللي مديريت سرطان / International Journal of Cancer Management(دوماهنامه ارتقاء سلامت، پيشگيري ، تشخيص، درمان و توان بخشي…)

 بين المللي پزشكي پيوند اعضا / International Journal of Organ Transplantation Medicine (فصلنامه پزشكي، جراحي، پيوند عضو و سلول)

 بين المللي غدد درون ريز و متابوليسم / International Journal of Endocrinology and Metabolism(فصلنامه )

 بين المللي طب كار و محيط زيست / International Journal of Occupational and Environmental Medicine(فصلنامه )

 بين المللي سلامت مدرسه / International Journal of School Health(فصلنامه )

 بين المللي باروري و ناباروري / International Journal Of Fertiliy and Sterility(فصلنامه )

 بين المللى تحقيقات اپيدميولوژي / International Journal of Epidemiologic Research (فصلنامه )

 بين المللي علوم اعصاب باليني / International Clinical Neuroscience Journal(فصلنامه )

 بين المللي پزشكي رضوي / Razavi International Journal of Medicine(فصلنامه علوم پزشكي و علوم دارويي)

 بين المللي كاربردي علوم رفتاري / International Journal of Applied Behavioral Sciences(فصلنامه )

 بيوتكنولوژي پزشكي ابن سينا / Avicenna Journal of Medical Biotechnology(فصلنامه )

 بيومديكال ايران / Iranian Biomedical Journal(دوماهنامه )

 بيهوشي و درد / Anesthesiology and Pain Medicine(دوماهنامه )

 بيهوشي و درد(فصلنامه )

 پايش(دوماهنامه پزشكي – پيراپزشكي)

 پرتو پژوه / International Journal of Radiation Research(فصلنامه )

 پرستاري و مامايي جامع نگر / Journal of Holistic Nursing and Midwifery(فصلنامه )

 پرستاري كودكان (فصلنامه )

 پرستاري ديابت(فصلنامه )

 پرستاري ايران(دوماهنامه )

 پرستاري مراقبت ويژه / Journal of Critical Care Nursing(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)

 پرستار و پزشك در رزم (فصلنامه پرستاري و پزشكي نظامي)

 پريودنتولوژي و ايمپلنت / Journal of Periodontology & Implant Dentistry (دوفصلنامه )

 پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز(دوماهنامه )

  پزشكي جمهوري اسلامي ايران / Medical Journal Of the Islamic Republic of Iran(فصلنامه )

 پزشكي اروميه(ماهنامه )

 پزشكي هسته اي / Iranian Journal of Nuclear Medicine (دوفصلنامه )

 پزشكي هلال احمر / Iranian Red Crescent Medical Journal(ماهنامه پزشكي و پيراپزشكي)

 پزشكي قانوني(فصلنامه )

 پزشكي باليني ابن سينا (فصلنامه )

 پژوهش هاي آسيب شناسي زيستي (فصلنامه )

 پژوهش پرستاري ايران(فصلنامه آموزش پرستاري، مديريت و پرستاري باليني )

 پژوهش در علوم پزشكي / Journal of Research in Medical Sciences(ماهنامه )

 پژوهش در آموزش علوم پزشكي / Research IN Medical Education (فصلنامه )

 پژوهش در پزشكي (فصلنامه )

 پژوهش و سلامت / journal of research & health(دوماهنامه )

 پژوهش در دين و سلامت(فصلنامه )

 پژوهش توانبخشي در پرستاري(فصلنامه )

 پژوهش در علوم بهداشتي / Journal of Research in Health Sciences (فصلنامه بهداشت)

 پژوهش در تاريخ پزشكي / Journal of Research on History of Medicine(فصلنامه تاريخ پزشكي، طب سنتي، دانشمندان تاريخ پزشكي)

  پژوهش علوم سلامت و نظامي / Annals of Military and Health Sciences Research(فصلنامه )

 پوست و زيبايي(فصلنامه )

 پياورد سلامت(دوماهنامه )

 پيشرفت هاي جديد آموزش پزشكي و حرفه اي گرايي / Journal of Advances in Medical Education & Professionalism(فصلنامه )

 تاريخ پزشكي(فصلنامه )

 تحقيقات قلب و عروق / International Cardiovascular Research Journal(فصلنامه قلب و عروق)

 تحقيقات علوم غذايي و تغذيه / Nutrition and Food Sciences Research(فصلنامه )

 تحقيقات چشم پزشكي و علوم بينايي / Journal of Ophthalmic & Vision Research(فصلنامه )

  تحقيقات هماتولوژي- آنكولوژي و پيوند سلول هاي بنيادي / International Journal of Hematology-Oncology and Stem Cell Research(فصلنامه )

 تحقيقات دندانپزشكي / Dental Research Journal(دوماهنامه )

 تحقيقات علوم دارويي و زيست پزشكي / Pharmaceutical and Biomedical Research(فصلنامه داروسازي و علوم دارويي)

 تحقيقات علوم دارويي ايران / Iranian Journal of Pharmaceutical Research (فصلنامه )

 تحقيق در علوم دندانپزشكي(فصلنامه )

 تحقيقات آسيب و خشونت / Journal of Injury and Violence Research(دوفصلنامه )

 تحقيقات سلامت / Journal of Community Health Research(فصلنامه )

 تحقيقات نظام سلامت(فصلنامه )

 تحقيقات كيفي در علوم سلامت(فصلنامه )

 تحقيقات پايه و باليني سرطان / Basic and Clinical Cancer Research(فصلنامه )

 تحقيقات باليني در علوم پيراپزشكي / Journal of Clinical Research in Paramedical Sciences(فصلنامه )

 تحقيقات قلب و عروق و قفسه سينه / Journal of Cardio Vascular and Thoracic Research(فصلنامه )

 تحقيقات علوم رفتاري(فصلنامه روان پزشكي – روان شناسي)

 تحقيقات نظام سلامت حكيم(فصلنامه پزشكي، پيراپزشكي)

 تحقيقات دندانپزشكي ابن سينا / Avicenna Journal of Dental Research(فصلنامه )

 تحقيقات تروما / Archives of Trauma Research(فصلنامه )

 تعالي باليني (فصلنامه )

 تنفس / Tanaffos Respiration Journal(فصلنامه )

 توانبخشي(فصلنامه )

 توانبخشي / Iranian Rehabilitation Journal (فصلنامه پزشكي و توانبخشي)

 توانبخشي نوين / Journal of Modern Rehabilitation(فصلنامه )

 توسعه آموزش در علوم پزشكي(فصلنامه )

 توسعه پژوهش در پرستاري و مامايي / Journal of Research Development in Nursing and Midwifery(دوفصلنامه پرستاري و مامايي ، پزشكي و پيراپزشكي)

 توسعه ي آموزش جندي شاپور / Educational Developement of Jundishapur(فصلنامه )

 جامع اطفال / Journal of Comprehensive Pediatrics(فصلنامه )

 جراحي ايران(فصلنامه )

 جراحي مغز و اعصاب ايران / Iranian Journal of Neurosurgery(فصلنامه )

 جراحي هاي كم تهاجمي / Journal of Minimally Invasive Surgical Sciences(فصلنامه )

 جراحي و تروما / Journal of Surgery and Trauma(دوفصلنامه )

 جهاني جراحي پلاستيك / World Journal of Plastic Surgery (فصلنامه جراحي ترميمي و پلاستيك)

 چشم انداز سلامت / Journal of Health Scope(فصلنامه )

  چشم پزشكي بينا(فصلنامه چشم پزشكي)

 حقوق پزشكي(فصلنامه )

 حيات(فصلنامه پرستاري، مامايي)

 خون(فصلنامه پزشكي-پيراپزشكي )

 خون و سرطان / Iranian Journal of Blood & Cancer (فصلنامه )

 دانشكده دندانپزشكي مشهد(فصلنامه )

 دانشكده دندان پزشكي اصفهان(فصلنامه )

 دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران(ماهنامه )

 دانشكده پرستاري و مامايي همدان(دوماهنامه )

  دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي(فصلنامه بهداشت عمومي)

 دانشكده علوم پزشكي نيشابور(فصلنامه )

 دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد(دوماهنامه )

 دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي / Journal of Dental School Shahid Beheshti University of Medical Sciences(فصلنامه دندانپزشكي)

 دانشگاه علوم پزشكي قم(ماهنامه )

 دانشگاه علوم پزشكي شهركرد(دوماهنامه )

  دانشگاه علوم پزشكي گرگان(فصلنامه )

  دانشگاه علوم پزشكي فسا(فصلنامه )

 دانشگاه علوم پزشكي اراك(ماهنامه پزشكي و پيراپزشكي )

 دانشگاه علوم پزشكي مازندران(ماهنامه پزشكي و پيراپزشكي، پرستاري و مامايي)

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار(دوماهنامه علوم پزشكي و پيراپزشكي )

 دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان(ماهنامه پزشكي و پيراپزشكي)

 دانشگاه علوم پزشكي اردبيل(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي )

 دانشگاه علوم پزشكي بيرجند(فصلنامه )

 دانشگاه علوم پزشكي گيلان(فصلنامه پزشكي، پيراپزشكي)

 دانشگاه علوم پزشكي بابل(ماهنامه )

 دانشگاه علوم پزشكي البرز(فصلنامه )

  دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي(فصلنامه )

 دانشگاه علوم پزشكي قزوين(دوماهنامه )

 دانشگاه علوم پزشكي ايلام(دوماهنامه )

 دانشگاه علوم پزشكي زنجان(دوماهنامه )

 دانشگاه علوم پزشكي كرمان / Journal of Kerman University of Medical Sciences(دوماهنامه پزشكي، پيراپزشكي)

 دانشور پزشكي(دوماهنامه )

 دانش و تندرستي(فصلنامه )

 دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران (فصلنامه دندانپزشكي)

 دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي فارس / Journal of Dentistry(فصلنامه )

 دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران / Journal of Dentistry Tehran University of Medical Sciences(دوماهنامه )

 دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان / Journal of Islamic Dental Association of IRAN(فصلنامه )

  ديابت و چاقي / Iranian Journal of Diabetes and Obesity(فصلنامه )

 دين و سلامت(دوفصلنامه )

 راديولوژي ايران / Iranian Journal of Radiology(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)

 راهبردهاي آموزش در علوم پزشكي(دوماهنامه )

 رفتارهاي پر خطر و اعتياد / International Journal of High Risk Behaviors & Addiction(فصلنامه )

 روانپزشكي و علوم رفتاري ايران / Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences(فصلنامه )

 روان پرستاري(دوماهنامه )

 روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران(فصلنامه روانپزشكي، روانشناسي باليني و يهداشت روان)

 روانشناسي پيري(فصلنامه )

  روزه داري و سلامت / journal of Fasting and Health(فصلنامه )

 زنان مامائي و نازائي ايران(ماهنامه )

 زيست پزشكي جرجاني / Jorjani Biomedicine Journal(فصلنامه )

 زيست مواد دنداني / Journal of Dental Biomaterials(فصلنامه )

 سالمند(فصلنامه )

 سبك زندگي اسلامي با محوريت سلامت (فصلنامه )

 سرطان خاورميانه / Middle East Journal of Cancer(فصلنامه )

 سلامت اجتماعي(فصلنامه پزشكي اجتماعي، تعيين كننده هاي اجتماعي سلامت،…)

 سلامت روان كودك(فصلنامه )

 سلامت و محيط زيست (فصلنامه )

 سلامت و بهداشت(فصلنامه بهداشت، مديريت سلامت )

 سلامت و مراقبت(فصلنامه پرستاري و مامايي)

 سلامت زنان / Women’s Health Bulletin(فصلنامه )

 سلامت كار ايران(دوماهنامه )

 سلامت دهان و اپيدميولوژي دهان و دندان / Journal of Oral Health and Oral Epidemiology(فصلنامه )

 سلولي (ياخته) / Cell Journal (Yakhteh)(فصلنامه )

 سم شناسي و مسموميت هاي ايران / Iranian Journal of Toxicology Scientific Quarterly Journal (دوماهنامه )

 سم‌شناسي پزشكي آسيا اقيانوسيه / Asia Pacific Journal of Medical Toxicology (فصلنامه )

 سيگنال ها و سنسورهاي پزشكي / Journal of Medical Signals and Sensors(فصلنامه )

 طب انتظامي (فصلنامه )

 طب اورژانس و تروما / Journal of Emergency Practice and Trauma(دوفصلنامه )

 طب توانبخشي(فصلنامه )

 طب جانباز(فصلنامه )

 طب جنوب / Iranian South Medical Journal(دوماهنامه )

 طب داخلي خزر / Caspian Journal of Internal Medicine(فصلنامه )

 طب سنتي اسلام و ايران(فصلنامه )

 طب كار(فصلنامه )

  طب گياهي ابوعلي سينا / Avicenna Journal of Phytomedicine(دوماهنامه )

 طب مكمل(فصلنامه )

 طب نظامي(دوماهنامه )

 طب و تزكيه(فصلنامه )

 طلوع بهداشت(دوماهنامه پزشكي و پيراپزشكي)

 عفونت، اپيدميولوژي و پزشكي / Infection, Epidemiology And Medicine(فصلنامه )

 علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان(دوماهنامه )

 علوم اعصاب شفاي خاتم(فصلنامه اعصاب)

 علوم اعصاب كاسپين / Caspian Journal of Neurological Sciences(فصلنامه پزشكي، پيراپزشكي)

 علوم اعصاب پايه و باليني / Basic and Clinical Neuroscience(دوماهنامه تكويني، مولكولي، سلولي، سيستم، محاسباتي، رفتاري،…)

  علوم بهداشتي جندي شاپور / Jundishapur Journal of Health Sciences(فصلنامه )

 علوم بهداشتي ايران / Iranian Journal of Health Sciences (فصلنامه )

  علوم پيراپزشكي و توانبخشي(فصلنامه )

 علوم پايه پزشكي ايران / Iranian Journal of Basic Medical Sciences(ماهنامه )

 علوم پزشكي ايران / Iranian Journal of Medical Sciences(دوماهنامه )

 علوم پزشكي رازي(ماهنامه )

 علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي (فصلنامه )

 علوم پيراپزشكي / Journal of Paramedical sciences(فصلنامه )

 علوم پزشكي صدرا(فصلنامه علوم پزشكي، مراقبتهاي بهداشتي درماني)

 علوم پزشكي پارس(فصلنامه )

 علوم پزشكي كرمانشاه / Journal of Kermansha University of Medical Sciences(فصلنامه )

 علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران (فصلنامه )

 علوم تشريح ايران / Anatomical Sciences Journal(فصلنامه )

 علوم خواب / Journal of Sleep Sciences(فصلنامه )

 علوم دارويي جندي شاپور / Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products (JJNPP)(فصلنامه )

 علوم دارويي / Pharmaceutical Sciences(فصلنامه )

 علوم غذايي و تغذيه(فصلنامه )

 علوم مغز و اعصاب ايران / Iranian Journal of Neurology(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)

 علوم و تحقيقات توانبخشي / Journal of Rehabilitation Sciences and Research(فصلنامه )

 غدد درون ريز و متابوليسم ايران(دوماهنامه بيماري هاي غدد)

  فارماكولوژي و درمان / Iranian Journal of Pharmacology and Therapautics(دوفصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)

 فصلنامه حسابداري سلامت(دوفصلنامه )

 فقه پزشكي(دوفصلنامه )

 فيزيك و مهندسي پزشكي / Journal of Biomedical Physics & Engineering(فصلنامه فيزيك پزشكي، مهندسي پزشكي و ارتباط بين اين دو…)

 فيزيولوژي و فارماكولوژي / Physiology and Pharmacology(فصلنامه )

 فيض(دوماهنامه پزشكي، پيراپزشكي)

 قارچ شناسي پزشكي / Current Medical Mycology(فصلنامه )

 كودكان كاسپين / Caspian Journal of Pediatrics(دوفصلنامه )

 كومش(فصلنامه پزشكي، پيراپزشكي)

 گوارش(فصلنامه پزشكي، پيراپزشكي)

 گوش،حلق، بيني و حنجره ايران / Iranian Journal of Otorhinolaryngology(دوماهنامه پزشكي، پيراپزشكي)

 گياهان دارويي(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)

 ليزر در علوم پزشكي / Journal of Lasers in Medical Sciences(فصلنامه )

 ليزر در پزشكي(فصلنامه )

 مامايي و بهداشت باروري / Journal of Midwifery & Reproductive health (فصلنامه )

 مجله آلرژي، آسم و ايمونولوژي ايران / Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology(دوماهنامه )

 مجله آموزش پزشكي / Journal of Medical Education(فصلنامه )

 مجله ارتوپدي شفا / Shafa Orthopedic Journal (فصلنامه )

 مجله علوم آزمايشگاهي / Medical Laboratory Journal(دوماهنامه )

 مجله علمي پزشكي جندي شاپور(دوماهنامه )

 مخاطرات زيستي مواد شيميايي / Journal of Chemical Health Risks(فصلنامه )

 مددكاري اجتماعي(فصلنامه پزشكي، پيراپزشكي)

 مديريت و انفورماتيك سلامت / Journal of Health Management and Informatics(فصلنامه )

 مديريت بهداشت و درمان (فصلنامه )

 مديريت سلامت(فصلنامه پزشكي، پيراپزشكي)

 مديريت ارتقاي سلامت(دوماهنامه )

 مديريت اطلاعات سلامت(دوماهنامه پزشكي، پيراپزشكي)

 مديريت و مهندسي بهداشت محيط / Environmental Health Engineering and Management Journal(فصلنامه )

  مديريت پرستاري(فصلنامه )

 مراقبت مبتني بر شواهد / Evidence Based Care(فصلنامه پرستاري و مامايي)

 مراقبت بيماري هاي مزمن / Jundishapur Journal of Chronic Disease Care(فصلنامه )

 مراقبت هاي نوين / Modern Care Journal (فصلنامه )

 مراقبت پرستاري مددجو محور / Journal of Client-Centered Nursing Care (فصلنامه )

 مراقبت دارويي / Journal of Pharmaceutical Care (دوفصلنامه )

 مركز قلب دانشگاه تهران / The Journal of Tehran University Heart Center(فصلنامه بيماري هاي قلب و عروق )

  مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي يزد(فصلنامه )

 مروري بيماري هاي كودكان / Journal of Pediatrics Review(دوفصلنامه )

 مطالعات پرستاري و مامايي / Nursing and Midwifery Studies(فصلنامه )

 مطالعات ناتواني(سالنامه توانبخشي)

 مواد و تكنيك هاي دندانپزشكي / Journal of Dental Materials and Techniques(فصلنامه )

 مهندسي بهداشت محيط(فصلنامه )

 مهندسي بهداشت حرفه اي (فصلنامه )

 ميكروب شناسي ايران / Iranian Journal of Microbiology(دوماهنامه )

 ميكروبيولوژي جندي شاپور / Jundishapur Journal of Microbiology(ماهنامه )

 ميكروب شناسي پزشكي ايران(دوماهنامه )

 ميكروبيولوژي ملكولي و پزشكي / International Journal of Molecular and Clinical Microbiology(دوفصلنامه )

  نفرولوژي و ارولوژي / Nephro-Urology Monthly(دوماهنامه )

  نوزادان ايران / Iranian Journal of Neonatology(فصلنامه )

  ويروس شناسي ايران / Iranian Journal of Virology(فصلنامه )

 هپاتيت / Hepatitis Monthly(ماهنامه هپاتيت و ساير بيماري هاي كبدي)

 هماتولوژي و آنكولوژي كودكان / Iranian Journal of Pediatric Hematology and Oncology(فصلنامه )

 يافته(فصلنامه )

 لیست مجلات و نشریات کشور داراي رتبه علمي مصوب در گروه دامپزشکي

 Iranian Journal of Aquatic Animal Health (دوفصلنامه )

 Journal of Ruminants Health Research(دوفصلنامه )

 آرشيو رازي / Archives of Razi Institute(فصلنامه )

 پاتوبيولوژي مقايسه اي (فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)

 تحقيقات دامپزشكي و فرآورده‌هاي بيولوژيك(فصلنامه )

 تحقيقات دامپزشكي / Veterinary Research Forum(فصلنامه )

 تحقيقات دامپزشكي / Iranian Journal of Veterinary Research(فصلنامه )

 تحقيقات دامپزشكي / Iranian Journal of Veterinary Medicine(فصلنامه )

 تحقيقات دامپزشكي(فصلنامه )

 جراحي دامپزشكي / Iranian Journal of Veterinary Surgery (دوفصلنامه )

 دامپزشكي ايران(فصلنامه )

 علوم درمانگاهي دامپزشكي ايران(دوفصلنامه بهداشت و پرورش دام و طيور)

 علوم و فنون دامپزشكي ايران / Iranian Journal of Veterinary Science and Technology(دوفصلنامه )

 ميكروب شناسي مواد غذايي(فصلنامه )

 ميكروبيولوژي دامپزشكي(دوفصلنامه )

 التيام(دوفصلنامه )

 لیست مجلات و نشریات کشور داراي رتبه علمي مصوب حوزوي

 آيين حكمت(فصلنامه )

 اسلام و علوم اجتماعي(دوفصلنامه )

 اسلام و پژوهش هاي تربيتي(دوفصلنامه )

 الهيات هنر(فصلنامه )

 امامت پژوهي(دوفصلنامه )

 انتظار موعود(فصلنامه )

 پژوهش هاي قرآني(فصلنامه )

 تاريخ اسلام(فصلنامه )

 تاريخ اسلام در آينه پژوهش(دوفصلنامه )

 تحقيقات كلامي(فصلنامه )

 حكمت اسلامي(فصلنامه )

 حكمت اسرا(دوفصلنامه فلسفه و حكمت )

 حكومت اسلامي(فصلنامه )

 دين و سياست فرهنگي(دوفصلنامه )

 ذهن(فصلنامه معرفت شناسي و دانشهاي همگي)

 روان شناسي و دين(فصلنامه )

 سياست متعاليه(فصلنامه )

 عصر آدينه(فصلنامه )

 عقل و دين (دوفصلنامه )

 قرآن شناخت(دوفصلنامه )

 كاوشي نو در فقه اسلامي(فصلنامه فقه)

 كلام اسلامي(فصلنامه )

 مشرق موعود(فصلنامه )

 مطالعات اسلام و روان شناسي(دوفصلنامه )

 معرفت فرهنگي اجتماعي(فصلنامه )

 معرفت سياسي(دوفصلنامه )

 نقد و نظر(فصلنامه )

 اخلاق(فصلنامه )

 اسلام و پژوهش هاي مديريتي(دوفصلنامه )

 پژوهش هاي مهدوي(فصلنامه )

 پژوهشنامه سبك زندگي(دوفصلنامه )

 پژوهش هاي اجتماعي اسلامي(فصلنامه علمي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي)

 پژوهشنامه حكمت و فلسفه اسلامي(دوفصلنامه تخصصي مذاهب و فرق اسلامي)

 حديث و انديشه(دوفصلنامه )

 فقه حكومتي(دوفصلنامه )

 مطالعات فقه اماميه(دوفصلنامه )

 مطالعات تطبيقي قرآن و حديث(دوفصلنامه )

 مطالعات اصول فقه اماميه(دوفصلنامه )

 معارف عقلي(دوفصلنامه )

 معرفت اخلاقي(دوفصلنامه )

 ميقات حج(فصلنامه فرهنگي،‌ سياسي، اجتماعي، تاريخي)

 لیست مجلات و نشریات کشور داراي رتبه علمي مصوب دانشگاه آزاد اسلامي

 International Journal of Foreign Language Teaching and Research(فصلنامه )

 Journal of Advances in Computer Research(فصلنامه )

 بوم شناسي گياهان زراعي(فصلنامه )

 بيومكانيك ورزشي(فصلنامه )

 پژوهش در شيوه هاي آموزش زبان انگليسي / Research in English Language Pedagogy(دوفصلنامه )

 پژوهش هاي نقد ادبي و سبك شناسي(فصلنامه )

 پژوهش هاي زراعي در حاشيه كوير(فصلنامه )

 پژوهش نامه تاريخ / Scientific Journal of History Research(فصلنامه )

 تازه هاي بيوتكنولوژي سلولي مولكولي(فصلنامه )

 جغرافيا و مطالعات محيطي(فصلنامه )

 روشهاي هوشمند در صنعت برق(فصلنامه )

 رهبري و مديريت آموزشي(فصلنامه )

 زراعت و اصلاح نباتات ايران(فصلنامه )

 زيبايي شناسي ادبي(فصلنامه پژوهشي ادبي)

 زيست شناسي جانوري (فصلنامه )

 شيمي فيزيك و الكتروشيمي / Journal of Physical Chemistry & Electrochemistry(دوفصلنامه )

 صحيفه مبين(دوفصلنامه )

 عرفانيات در ادب فارسي (ادب و عرفان)(فصلنامه )

 علوم اجتماعي(فصلنامه )

 فن آوري اطلاعات و ارتباطات در علوم تربيتي(فصلنامه )

 فناوري اطلاعات در طراحي مهندسي(دوفصلنامه )

 كاربرد شيمي در محيط زيست (فصلنامه )

 گياه پزشكي(فصلنامه )

 گياه و زيست بوم(فصلنامه )

 مديريت صنعتي(فصلنامه )

 مديريت توسعه و تحول(فصلنامه )

 مديريت استراتژيك صنعتي / Journal of Industrial Strategic Management (فصلنامه )

 مطالعات جامعه شناختي جوانان / Sociological Studies of Youth Journal (فصلنامه )

 مطالعات محيطي هفت حصار(فصلنامه برنامه ريزي شهري، طراحي شهري و معماري)

 مهندسي برق مجلسي / Majlesi Journal of Electrical Engineering (فصلنامه )

  نظريه تقريب و كاربردهاي آن / Theory of Approximation and Applications(دوفصلنامه )

0/5 ( 0 نظر )


نظر خودتان را ارسال کنید