قیمت زعفران

قیمت زعفران

نوع زعفران

وزن

قیمت (تومان)

زعفران پوشال آلنج7 کیلوگرم0
زعفران پوشال صادراتی1 کیلوگرم0
زعفران پوشال آلنج صادراتی (شبه نگین)4 کیلوگرم0
زعفران پوشال معمولی1 کیلوگرم5,700,000
زعفران پوشال معمولیهرگرم5,700
زعفران پوشال معمولیهر مثقال26,800
زعفران دسته ( دختر پیچ )1 کیلوگرم4,400,000
زعفران دسته ( دختر پیچ )هرگرم4,400
زعفران دسته ( دختر پیچ )هر مثقال20,700
زعفران سرگل آلنج6 کیلوگرم0
زعفران سرگل آلنج صادراتی1 کیلوگرم0
زعفران سرگل صادراتی1 کیلوگرم0
زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات1 کیلوگرم0
زعفران سرگل ممتاز قائنات1 کیلوگرم58,000,000
زعفران سرگل ممتاز قائناتهرگرم5,800
زعفران سرگل ممتاز قائناتهر مثقال27,300
زعفران سرگل ممتاز قائنات کیفیت B1 کیلوگرم0
زعفران سفیدی ( ریشه )1 کیلوگرم0
زعفران سفیدی ( ریشه درجه 2 )2 کیلوگرم0
زعفران نگین آلنج صادراتی (سوپر)3 کیلوگرم0
زعفران نگین پوشال1 کیلوگرم7,500,000
زعفران نگین پوشالهرگرم7,500
زعفران نگین پوشالهر مثقال35,300
زعفران نگین صادراتی1 کیلوگرم8,600,000
زعفران نگین صادراتیهرگرم8,600
زعفران نگین صادراتیهر مثقال40,500
زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات1 کیلوگرم7,700,000
زعفران سرگل ممتاز قائنات – درجه یک1 کیلوگرم5,800,000
زعفران سرگل ممتاز قائنات – درجه دو1 کیلوگرم5,500,000
زعفران سرگل ممتاز قائنات – درجه سه1 کیلوگرم0
زعفران پوشال – درجه یک1 کیلوگرم0
زعفران پوشال – درجه دو1 کیلوگرم0
زعفران پوشال – درجه سه1 کیلوگرم0
زعفران دسته ( دختر پیچ )1 کیلوگرم0
زعفران سفیدی ( ریشه ) – درجه یک1 کیلوگرم0
زعفران سفیدی ( ریشه ) – درجه دو1 کیلوگرم0
قیمت زعفران – درجه یکیک مثقال 10
قیمت زعفران – درجه یکنیم مثقال19,000
قیمت زعفران – درجه یکچهار گرم58,000
قیمت زعفران – درجه یک1 گرم30,000
زعفران نگین صادراتی1 کیلوگرم0
زعفران نگین پوشال1 کیلوگرم0
زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات1 کیلوگرم0
زعفران سرگل ممتاز قائنات1 کیلوگرم0
زعفران سرگل ممتاز قائنات1 کیلوگرم0
زعفران سرگل ممتاز قائنات1 کیلوگرم0
زعفران پوشال1 کیلوگرم0
0/5 ( 0 نظر )


نظر خودتان را ارسال کنید