مقیاس ها و تبدیل واحدهای اندازه گیری

مقیاس و اندازه ها از گذشته مورد استفاده تمام مردم و همچنین کسبه های مختلف بوده است، اینکه ما بدانیم برای اندازی گیری هر چیزی مقیاس معادل به مقایس دیگر چقدر می شود، بسیار مهم و ضروری است، ما در این صفحه پورتال آسمونی

کلیه مقیاس ها، واحدهای شمارش و اندازه گیری های مختلف را برای شما بازدیدکنندگان گرامی درج نموده ایم.

لطفاً نظرات و پیشنهادات خود را جهت توسعه این صفحه در بخش نظرات پایین صفحه اعلام فرمایید.

 

طول

۲۵٫۴۰۰ میلیمتر = ۱ اینچ
۰٫۰۷۸۷۴ اینچ = ۱ میلیمتر
۰٫۹۱۴۴ متر = ۱ یارد
۱٫۰۹۳۶ یارد = ۱متر
۱٫۶۰۹۳ کیلومتر = ۱ مایل
۰٫۶۲۱۴ مایل = ۱ کیلومتر

 

مساحت

۰٫۱۵۵۰۰ اینچ مربع = ۱ سانتی متر مربع
۶.۴۵۲ سانتی متر مربع = ۱ اینچ مربع
۰٫۰۹۲۹۰ متر مربع = ۱ فوت مربع
۱۰٫۷۶۴ فوت مربع = ۱ متر مربع
۰٫۸۳۶۱ متر مربع = ۱ یارد مربع
۱٫۱۹۶۰ یارد مربع = ۱ متر مربع
۰٫۴۰۴۷ هکتار = ۱ اکر
۲٫۴۷۱ اکر = ۱ هکتار
۲٫۵۹۰۰ کیلومتر مربع = ۱ مایل مربع
۰٫۳۸۶۱ مایل مربع = ۱ کیلومتر مربع

 

حجم

۰٫۰۲۸۳۲ متر مکعب = ۱ فوت مکعب
۳۵٫۳۱۵ فوت مکعب = ۱ متر مکعب
۰٫۷۶۴۶ متر مکعب = ۱ یارد مکعب
۱.۳۰۸۰ یارد مکعب = ۱ متر مکعب
۰٫۵۶۸۲۶ لیتر = ۱ پاینت
۱٫۷۵۹۷۶ پاینت = ۱ لیتر
۴٫۵۴۶۰۹ لیتر = ۱ گالون
۰٫۲۱۹۹۷ گالون = ۱ لیتر

 

وزن

۲۸٫۳۵۰ گرام = ۱ اونس
۰٫۰۳۵۲۷۴ اونس = ۱ گرام
۰٫۴۵۳۵۹ کیلوگرام = ۱ پوند
۲٫۲۰۴۶ پوند = ۱ کیلوگرام
۱۰۰۰ کیلوگرام = ۱ تن
۰٫۹۸۴۲ تن = ۱ کیلوگرام

 

سایر موارد

1 قصب = 25 متر مربع

1 گرم = 1000 میلی گرم یا 1000 سوت (صوت)

 

 

فرمول های ریاضی

یک ضلع × خودش = مساحت مربع

یک ضلع × 4 = محیط مربع

طول × عرض = مساحت مستطیل

2× (طول + عرض) = محیط مستطیل

2 ÷ (قاعده × ارتفاع) = مساحت مثلث

مجموع سه ضلع = محیط مثلث

نصف ارتفاع × (قاعده بزرگ + قاعده کوچک) = مساحت ذوزنقه

مجموع 4 ضلع = محیط ذوزنقه

2÷ (قطر بزرگ × قطر کوچک) = مساحت لوزی

یک ضلع × 4 = محیط لوزی

ارتفاع × قاعده = مساحت متوازی الاضلاع

مجموع دو ضلع متوالی × 2 = محیط متوازی الاضلاع

عدد پی × مجذور شعاع = مساحت دایره

14/3 × شعاع × شعاع

14/3 × قطر = محیط دایره

مساحت کره

چهار ×عدد پی × مجذور شعاع = مساحت کره

حجم کره

عدد پی × شعاع به توان 3 = حجم کره

14/3 × (نصف قطر کوچک × نصف قطر بزرگ) = مساحت بیضی

یک ضلع × تعداد اضلاع = محیط چند ضلعی منتظم

طول یال × مساحت یک وجه = حجم مکعب

ارتفاع × عرض × طول = حجم مکعب مستطیل

ارتفاع × قاعده = حجم مکعب

ارتفاع هرم × مساحت قاعده هرم = حجم هرم

ارتفاع × مساحت قاعده = حجم استوانه

ارتفاع × محیط قاعده = مساحت جانبی

سطح دو قاعده + مساحت جانبی = سطح کل استوانه

مجموع مساحت سطوح جانبی  = مساحت جانبی منشور

مجموع مساحت دو قاعده + مجموع مساحت سطوح جانبی = مساحت کلی منشور

ارتفاع  × مساحت قاعده = حجم مخروط

تعاریف هندسی                 

شعاع : خطی از مرکز دایره به پیرامون دایره را شعاع می گویند.

(شعاع خطی مستقیم است که مرکز دایره را به نقطه ای از محیط دایره وصل می کند)

شعاع نصف قطر است.

قطر : فاصله مستقیم دو طرف دایره را که از وسط دایره بگذرد را قطر می نامند.

عدد پی : 14/3 = π یکی از معروف ترین ثابت های ریاضی عدد π می باشد.

عدد پی نسبت محیط دایره به قطرش است و تقریبا برابر 14/3 می باشد.

و دقیقتر آن 14159/3

و دقیقتر آن تا 22 رقم اعشاری برابر است با :

                                                                                                     1415926535897932384626/3 = π

عدد پی (π) عددی گنگ است که رقم هایش تا بی نهایت ادامه دارد.

*برای بدست آوردن مساحت و محیط دایره، کره و بیضی از عدد ثابت پی استفاده می شود.

زاویه حاده (زاویه تند) : زاویه کوچکتر از 900  را حاده یا تند گویند.

زاویه قائمه : برابر 900 می باشد.

زاویه منفرجه (زاویه باز) : زاویه بیشتر از 900 را زاویه باز یا منفرجه نامند.

زاویه نیم صفحه : زاویه 1800 را زاویه نیم صفحه گویند. همانند نیم دایره

درجه = واحد اندازه گیری زاویه، درجه است.

حداکثر زاویه (تمام صفحه) 360 درجه است. همانند دایره

نیم ساز : نیم خطی که زاویه را به دو قسمت مساوی تقسیم می کند را نیمساز زاویه گویند.

دو خط عمود بر هم : دو خط که زاویه بین آنها راست یا 900 باشد دو خط عمود بر هم هستند.

عمود منصف : عمود منصف خطی است که هم عمود بر پاره خط بوده و هم آن را نصف کرده باشد.

انواع خط :

خط راست :

خط شکسته

خط خمیده

خط باز

خط بسته

پاره خط 

نقطه تقاطع

 

 

خطوط متقاطع :

خط تقارن = اگر شکلی را از وسط تا کنیم طوری که تمامی زوایای آن شکل بر هم منطبق شوند، محل تا شدگی را خط تقارن نامند.

بخش پذیری اعداد

حاصل تقسیم صفر بر هر عددی برابر صفر است.

حاصل تقسیم هر عددی بر صفر تعریف نشده است. یا می توان گفت بی نهایت است.

اعدادی بر 2 قابل تقسیم هستند که یکان آنها زوج باشد.

اعدادی بر 3 قابل تقسیم هستند که مجموعشان بر 3 قابل تقسیم باشد.

اعدادی بر 4 قابل تقسیم هستند که دو رقم آخر آنها بر 4 قابل تقسیم باشد.

هر عددی که مضربی از 100 باشد نیز بر 4 قابل تقسیم است. (چون 100 خودش بر 4 قابل تقسیم است.)

اعدادی بر 5 قابل تقسیم هستند که رقم یکان آنها 0 یا 5 باشد.

اعدادی بر 6 قابل تقسیم هستند که بر 2 و 3 قابل تقسیم باشند.

عددی بر 8 قابل تقسیم است که یا مضربی از 1000 باشد و یا 3 رقم آخر آن بر 8 قابل تقسیم باشد.

اعدادی بر 9 قابل تقسیم هستند که مجموعشان بر 9 قابل تقسیم باشد.

عددی بر 10 قابل تقسیم است که رقم آخر آن صفر باشد.

عددی بر 11 قابل تقسیم است که اگر ارقام آن عدد را به ترتیب از چپ به راست یکی در میان منها و جمع کنیم، حاصل صفر یا مضربی از 11 باشد.

اعدادی بر 12 قابل تقسیم هستند که بر 3 و 4 قابل تقسیم باشند.

اعدادی بر 14 قابل تقسیم هستند که بر 7 و 2 قابل تقسیم باشند.

اعدادی بر 15 قابل تقسیم هستند که بر 3 و 5 قابل تقسیم باشند.

هر تقسیم از چهار قسمت تشکیل شده است :

مقسوم، مقسوم علیه، خارج قسمت، باقیمانده.

باقیمانده + مقسوم علیه × خارج قسمت = مقسوم

 

اعداد

اعداد طبیعی :

اعداد صحیح بزرگتر از صفر را اعداد طبیعی گویند.

N = {1, 2, 3, 4, 5,…..}

اعداد صحیح :

مجموعه اعداد مثبت و منفی صحیح را اعداد صحیح نامند.

Z = {…,-3,-2,-1, 0, 1, 2, 3,…}

اعداد اعشاری :  5/71  و 14/3

 

اعداد اول

اعداد اول : هر عدد طبیعی بزرگتر از 1 که غیر از خودش و 1 مقسوم علیه دیگری نداشته باشد، عدد اول نامیده می شود.

P = {2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,……}

اعداد مثبت : کلیه اعداد بزرگتر از صفر اعداد مثبت هستند.   5 و 1

اعداد منفی : کلیه اعداد کوچکتر از صفر اعداد منفی هستند.   -6 , -3

اعداد کسری :  ،  ،  ،

هر عدد به صورت  که در آن a , b اعداد صحیح می باشند و b ≠0 باشد یک کسر نامیده می شود.

اعداد گویا : هر عددی که بتوان به صورت کسر نوشت یک عدد گویا است.

اعداد گویا را با Q نمایش می دهند.

هر عدد صحیح یک عدد گویاست.

عدد گنگ : عددی که قابل تبدیل به نسبت دو عدد درست نباشد، عدد گنگ (اصم) است.

اعداد گنگ را با (Q`) نمایش می دهند.

مجموعه اعداد گویا و گنگ را اعداد حقیقی گویند و با (R) نمایش می دهند.

نصف    ثلث    ربع    خمس

 

متر

متر = صد سانتیمتر یک متر است.

کیلومتر = 1000 متر یک کیلومتر است.

سانتی متر = 10 میلیمتر یک سانتی متر است.

میلیمتر = یک میلیمتر برابر 1000 میکرون است.

دسی متر = 10 سانتیمتر یک دسی متر است.

دکامتر = 10 متر

هکتو متر = 100 متر

ذرع = 104 سانتیمتر

متر مربع برابر است با مربعی که هر ضلع آن 1 متر باشد.

1 اینچ = 54/2 سانتیمتر

1 فوت = 5/30 سانتی متر

1 یارد = 44/91 سانتی متر

1 مایل = 609/1 کیلومتر

هکتار = 10.000 متر مربع

جریب = 4050 متر  مربع

1 کیلومتر مربع = 100 هکتار

 

لیتر

واحد اندازه گیری مایعات لیتر است.

لیتر = یک لیتر برابر است با گنجایش مکعبی تو خالی که هر بعد آن 10 سانتیمتر باشد.

یک لیتر آب تقریبا برابر یک کیلوگرم می باشد.

سانتی متر مکعب = حجم مکعبی که هر یک از ابعاد آن 1 سانتی متر باشد، یک سانتی متر مکعب است.

متر مکعب = یک متر مکعب گنجایش مکعبی تو خالی به ابعاد یک متر است.

1000 لیتر برابر یک متر مکعب است.

سی سی = یک سانتیمتر مکعب  برابر یک سی سی است .

یک لیتر = برابر 1000 سی سی است.

اوزان و مقیاس ها

گرم = هزار گرم برابر است با 1 کیلوگرم

کیلوگرم = 1000 گرم

تن = 1000 کیلوگرم

من = 3 کیلوگرم

خروار = 100 من

سیر = 75 گرم

چارک = 750 گرم

قیراط = 9/205 گرم

1 اونس = 35/28 گرم

1 پوند = 592/453 گرم

1 ری = 12 کیلو گرم

1 مثقال = 6875/4 گرم

1 نخود : 1953/0 گرم

1 گندم = 0488/0 گرم

 

واحدهای شمارش :

انسانها از گذشته تا کنون برای شمارش اشیاء از اصطلاحات زیر استفاده می کنند :

انسان (شتر و درخت خرما) = نفر

کشتی و هواپیما = فروند

پرندگان = عدد

خانه ، مغازه = باب

کتاب = جلد

کاغذ = برگ

دسته های کاغذ و مقوا = بند

پارچه و کالاهای تجاری = عدل

پارچه ندوخته = توپ

فشنگ = تیر

عکس = قطعه

اشیاء قابل شمارش(گردو، فندق و …) = دانه

شیشه و آینه = جام

اسلحه سنگین (توپ و تانک و ….) = عراده

روزنامه و مجله = نسخه

شمع، لامپ (اشیاء نورانی) = شعله

گل و گیاه = دسته

درخت و الوار = اصله

دسته حیوانات = گله

حیوانات وحشی = قلاده

حیوانات اهلی = رأس

کفش = جفت

تلویزیون، رادیو و … = دستگاه

فیلم، لاستیک(اشیاء مدور) = حلقه

دکمه، قرقره = جین

قالی، پتو = تخته

پارچه های شال و غیره = طاقه

فنجان = دست

اشیاء رشته مانند (کمربند و ………) = رشته

 

سرعت نور و صدا

سرعت نور در ثانیه = 300000 کیلومتر

مسافت طی شده نور در سال = سال نوری

برای محاسبه فاصله بین ستارگان و کهکشان ها از مقیاس سال نوری استفاده می شود و میزان آن برابر است با مسافتی که نور در طی یک سال طی می کند.

سرعت صوت (صدا) = 300 متر بر ثانیه

اندازه گیری سرعت حرکت وسایل نقلیه

کیلومتر بر ساعت kmh

مایل بر ساعت milh

 

5/5 ( 1 نظر )


دیدگاه های این مطلب

 1. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  14 آذر 1398

  بسیار بسیار سایت مفید وعالی مچکرم

 2. نویسنده دیدگاه: فرناز
  27 بهمن 1397

  ۳/۲۸ تن چند کیلوگرم است

  • نویسنده دیدگاه: ع
   30 فروردین 1398

   توی تلگرام به@aashna78پیام بده

 3. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  04 بهمن 1397

  خیلی خوب بود . ممنون

 4. نویسنده دیدگاه: ساناز
  25 دی 1397

  سلام من می خوام بدونم که یک سانتی متر مربع چند هکتاره؟

 5. نویسنده دیدگاه: دانش اموز
  20 دی 1397

  1700کیلومتر چند مترمربع است

 6. نویسنده دیدگاه: ندا
  17 دی 1397

  سلام.آقا من یادنگرفتم چطورحساب کنم.مثلا یه زمین خونه که ابعادش 30*15باشه یعنی کل زمین چندقصب میشه؟؟ممنون میشم بفرمایید.

  • نویسنده دیدگاه: منم
   30 دی 1397

   سلام وقتی ابعاد زمین 15در 30متر باشه یعنی450مترمربع متراژ زمینه حالا 450متر رو تقصیم بر 25 کن میشه 18قصب. زمین شما 18قصبه

   • نویسنده دیدگاه: ندا
    01 بهمن 1397

    دستت طلا

 7. نویسنده دیدگاه: جلال
  13 آذر 1397

  بادرود..هر اولک زمین در مقیاس عراقی چند متر است ؟

  باتشکر از راهنمایی شما

 8. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  25 آبان 1397

  عالیه

 9. نویسنده دیدگاه: ...
  21 آبان 1397

  . سلام..هرفوت چندکیلوگرم است ؟

 10. نویسنده دیدگاه: رضا
  04 فروردین 1396

  با عرض سلام و خسته نباشید و تبریک سال نو امیدوارم سال خوبی پیش رو داشته باشید.
  بنده سوالی پیش اومده برام خواستم از شما خواهش کنم کمکم کنید.
  بنده با پدرم داشتم درمورد زمین های کشاورزی صحبت میکردیم که از واحدهای اسم می آورد که برا خودم تازگی نداشت ولی نمیتونستم این واحدهارو به متر تبدیل کنم
  به عنوان مثال .از _جفت گاه_و _لنگ پا_ استفاده میکنند

 11. نویسنده دیدگاه: سجاد
  17 دی 1395

  بابا ما كه اينارو نميخوايم

 12. نویسنده دیدگاه: علی
  02 دی 1395

  واقعا ممنونم خیلی عالی بود و مختصر???

 13. نویسنده دیدگاه: یاسمن
  01 آبان 1394

  2700 ‘گرم اب چند میلی متر حجم دارد؟

 14. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  05 مرداد 1394

  سلام. يك ميليمتر چند ميكرون مي باشد

 15. نویسنده دیدگاه: من
  20 اردیبهشت 1394

  عااااااااااااااااااالییییییییی

 16. نویسنده دیدگاه: من
  20 اردیبهشت 1394

  2000000000000000000000000000000000000000000000000000000

 17. نویسنده دیدگاه: Kh
  18 اسفند 1393

  بسيار عالي است تشكر فراوان

 18. نویسنده دیدگاه: الی
  09 آذر 1393

  اصلا به درد نمیخوره

  • نویسنده دیدگاه: ........
   24 آذر 1394

   واقعاراس می گی

 19. نویسنده دیدگاه: آرش
  20 مهر 1393

  هر صوت چند گرم است؟؟؟

 20. نویسنده دیدگاه: الهام
  07 تیر 1393

  سلام یک قصب چند متر مربع است؟

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   07 تیر 1393

   یک قصب 25 متر مربع

 21. نویسنده دیدگاه: سجاد
  30 خرداد 1393

  سایت بسیاربسارخوبی است!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 22. نویسنده دیدگاه: amin
  30 فروردین 1393

  150 میل چند گرم است؟؟؟؟؟
  جواب بدین؟؟؟؟
  ممنون

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   30 فروردین 1393

   بسته به موادش داره عزیز،
   مثلا 159 میلی لیتر روغن برابر با 150 گرم

   • نویسنده دیدگاه: خاموش
    24 آذر 1394

    ببخشید یعنی چی به ماده اش بستگی داره؟ یادمه قدیما می گفتن یک کیلو آهن سنگین تره یا یک کیلو پنبه….
    150 میل یعنی 150 میل دیگه حالا باید تبدیلش کنیم به هر واحد دیگه ای
    واقعا من نمی فهمم یعنی چی بستگی به ماده اش داره

 23. نویسنده دیدگاه: مهرناز
  25 اسفند 1392

  خوب

 24. نویسنده دیدگاه: Shms
  02 بهمن 1392

  هیچ نظر خاصی ندارم

 25. نویسنده دیدگاه: بووووووووووووووووق
  23 آبان 1392

  خیلی سایت انی بود قبل از ما ولی حالا که ما اومدیم مثل دوست دختر سابقم که تو این سایتو اسمش ساحل ان تر شد حالم ازت بهم میخوره سسسسسسسسسسسسسساحححححححححححححححححححححححححححل 👿 👿 👿 👿 👿 👿 👿 👿 👿 👿 👿

 26. نویسنده دیدگاه: عرفان
  21 مهر 1392

  عاشقتونم 😛 😛 😛 خیلی سایت خوبی 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀

 27. نویسنده دیدگاه: علی
  21 مهر 1392

  دستتون درد نکنه خیلی ممنون 😀

 28. نویسنده دیدگاه: واحد
  18 مهر 1392

  عالییییییییییییییییییییییییییی بود 😛 مرسییییییییییییییییییییییی 😛

  👿 😥 😐 😡 😮 🙂 😀 😛 😉

 29. نویسنده دیدگاه: ساحل
  07 مهر 1392

  بسیارعالی 🙂 بودممنونم 😉
  این تبدیل واحدهای اندازه گیری بسیاردرریاضی وفیزیک وخیلی مطالبی که میخونیم دانستنشون موردنیازهست خیلی وقتها به جزءچندتاواحداندازه گیری,اسم بقیه واحدها رونشنیدیم ویا نمیدونستیم که معادل کدوم واحدمتریاوزن وحجم هستش خیلی عالی بود 🙂 دستتون دردنکنه 🙂 ممنونم 😉

 30. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  07 مهر 1392

  ❗ 😐 🙄 😈 😉

 31. نویسنده دیدگاه: زویا
  26 تیر 1392

  بسیار مفید تشکر قندم

نظر خودتان را ارسال کنید