متن کامل اذان و اقامه ترجمه فارسی

اذان و اقامه یکی از ملزومات نماز برای همه مسلمانان است که قواعد و اصول خود را دارد. آسمونی در این مقاله متن و ترجمه اذان و اقامه به همراه نکات مهمی در مورد اذان و اقامه را برای شما عزیزان منتشر می کند.

اذان :

اذان یعنی اعلان بدخول وقت نماز با الفاظ مخصوصی که در احادیث صحیح آمده است و در ذیل بیان خواهد شد :

الفاظ أذان :

1 – الله اکبر، الله اکبر. 

2 – الله اکبر، الله اکبر.                                    

3 – أشهد أن لا اله الاالله  ، أشهد أن لا اله الاالله.

4 – أشهد أن محمدا رسول الله ، أشهد أن محمدا رسول الله.

5 – حیّ علی الصلاة ، حیّ علی الصلاة .

6 – حیّ علی الفلاح ، حیّ علی الفلاح.

7 – الله اکبر ، الله اکبر.

8 – لا اله الا الله.

ترجمه اذان :

1 – معبود به حق بزرگترین است ، معبود به بزرگترین است.

2 – معبود به حق بزرگترین است ، معبود به بزرگترین است.

3 – گواهی می دهم که بجز الله دیگر معبود به حقی نیست ، گواهی می دهم که بجز الله دیگر معبود به حقی نیست.

4 – گواهی می دهم که محمّد فرستاده الله است ، گواهی می دهم که محمّد فرستاده الله است.

5 – بشتابید به سوی نماز ، بشتابید به سوی نماز.

6 – بشتابید به سوی کامیابی ، بشتابید به سوی کامیابی.

7 – معبود به حق بزرگترین است ، معبود به بزرگترین است.

8 – بجز الله دیگر معبود به حقی نیست.

چند نکته مهم در باره أذان :

أذان از آنجائی که اعلانی برای شعائر اسلامی است ودر آن ابحاث عقیدتی وعملی (از قبیل توحید ، رسالت و نماز) نهفته است اسلام بدان اهمیت داده و مؤذنین را از اجر و ثواب خاصی بهرمند ساخته است.

 أذان دارای احکام خاصی است که در ذیل بیان خواهد شد :

1 – أذان برای اهل هر شهر وروستای فرض کفایه است.

2 – أذان برای افرادی که به تنهائی در بیانها و برون شهرها وروستاها نمازمی خوانند سنّت است.

3 – أذان برای نماز است نه برای جماعت تنها ؛ لذا أذان برای تنها گذار نیز سنّت است .

4 – صبح دو أذان دارد اوّلی قبل از وقت برای تهجّد ودوّمی بعد ازدخول وقت صبح برای نماز صبح می باشد.

5 – در أذان اوّل صبح که برای تهجّد است بعد از (حیّ علی الفلاح)  دوبار (الصلاة خیر من النّوم) یعنی : نماز از خواب بهتر است ، گفته شود.

6 – گفتن (الصلاة خیر من النّوم) در أذان دوّم صبح که برای نماز صبح است بدعت است.

7 – ترجیح در أذان سنّت است. ترجیح یعنی اینکه مؤذن بعد از چهار بار الله اکبر گفتن بار اوّل (أشهد أن لا اله الاالله  ، أشهد أن لا اله الاالله.أشهد أن محمدا رسول الله ، أشهد أن محمدا رسول الله) را بطور آهسته گفته وسپس دوباره با صدای بلند بگوید : (أشهد أن لا اله الاالله  ، أشهد أن لا اله الاالله.أشهد أن محمدا رسول الله ، أشهد أن محمدا رسول الله). وبعدا کلمات باقی مانده اذان را بگوید.

8 – برای نمازهای قضائی أذان داده شود.

9 – بجزنمازهای پنجگانه و نماز جمعه برای دیگر نمازها أذان داده نشود.

10 – زمان شنیدن (أشهد أنّ محّمدا رسول الله) در أذان ؛ انگشتان سبابه (اشاره) را بوسیدن و بر چشمان مالیدن بدعت است.

11 – برای شنودگان أذان ؛ سنّت است که همانند مؤذن کلمات أذان را تکرارکنند بجز (علی الصلاة و علی علی الفلاح) که شنودگان به جای آنها (لاحول ولاقوة الا بالله) بگویند.

12 – سنّت است که بعد از أذان بر رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم همان درودهای که در نماز خوانده می شود ، فرستاده شود.

13 – سنّت است که بعد از أذان دعای (اللهم ربّ هذه الدعوة التامة و الصلاة القائمة ، آت محمّدا الوسیلة و الفضیلة و ابعثه مقاما محمودا الذی وعدتّه ) خوانده شود.

معنای این دعا چنین است :

بار الهی پروردگاراین درخواست کامل واین نماز برپا به محمّد وسیله (مکان مخصوصی است در بهشت) و فضیلت عنایت فرما و اورا به جایگاه ستوده ای که به او وعده دادی بر انگیز.

14 – اضافه نمودن بردعای بالا با کلماتی از قبیل (انّک لا تخلف المیعاد و ….) ثابت نیست.

15 – بهتر است که فرد بعد از این دعا ، هر نیازی که دارد از الله مهربان بخواهد زیرا یکی از جاهای که دعا قبول می شود در میان أذان واقامه است.

مؤذن باید امور زیر را رعایت کند :

1 – برای رضای الله أذان دهد و در قبال أذان پول نگیرد.

2 – با وضو أذان دهد.

3 – انگشتان سبابه (اشاره) هر دودست را دردوگوشش نماید.

4 – ایستاده ورخ به سوی قبله أذان دهد.

5 – در زمان گفتن (حی علی الصلاة و حی علی الفلاح ) گردنش را به سمت چپ وراست بچرخاند.

6 – آهسته وبدون عجله ، با مکث و درنگ أذان دهد.

7 – در دوران اذان سخن نگوید.

8 – با صدای بلند أذان دهد.

9 – بعد از أذان بدون عذراز مسجد بیرون نشود.

اقامه (تکبیر)

قبل از شروع نماز فرض ، گفتن اقامه سنّت است و به دو روش از احادیث صحیح ثابت است که در ذیل بیان خواهدشد :

رواش اوّل اقامه

1 – الله اکبر ، الله اکبر. 

2 –  الله اکبر ، الله اکبر.                                   

3 – أشهد أن لا اله الاالله  ، أشهد أن لا اله الاالله.

4 – أشهد أن محمّدا رسول الله ، أشهد أن محمّدا رسول الله.

5 – حیّ علی الصلاة ، حیّ علی الصلاة .

6 – حیّ علی الفلاح ، حیّ علی الفلاح.

7 – قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة .

8 –  الله اکبر ، الله اکبر.

9 – لا اله الا الله.

ترجمه اقامه

1 – معبود به حق بزرگترین است، معبود به بزرگترین است.

2 – معبود به حق بزرگترین است، معبود به بزرگترین است.

3 – گواهی می دهم که بجز الله دیگر معبود به حقی نیست ، گواهی می دهم که بجز الله دیگر معبود به حقی نیست.

4 – گواهی می دهم که محمّد فرستاده الله است، گواهی می دهم که محمّد فرستاده الله است.

5 – بشتابید به سوی نماز، بشتابید به سوی نماز.

6 – بشتابید به سوی کامیابی، بشتابید به سوی کامیابی.

7 – قطعا نماز برپاشد، قطعا نماز برپا شد.

8 – معبود به حق بزرگترین است، معبود به بزرگترین است.

9 – بجز الله دیگر معبود به حقی نیست.

روش دوّم اقامه

1 – الله اکبر ، الله اکبر. 

2 – أشهد أن لا اله الاالله  .

3 – أشهد أن محمّدا رسول الله.

4 –حیّ علی الصلاة.

5 – حیّ علی الفلاح.

6 – قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة .

7 – الله اکبر ، الله اکبر.

8 –  لا اله الا الله.

ترجمه اقامه

1 – معبود به حق بزرگترین است ، معبود به بزرگترین است.

2 – گواهی می دهم که بجز الله دیگر معبود به حقی نیست.

3 – گواهی می دهم که محمّد فرستاده الله است.

4 – بشتابید به سوی نماز.

5 – بشتابید به سوی کامیابی.

6 – قطعا نماز برپاشد، قطعا نماز برپا شد.

7 – معبود به حق بزرگترین است، معبود به بزرگترین است.

8- بجز الله دیگر معبود به حقی نیست.

چند نکته در باره اقامه

1 – اقامه گفتن برای نمازهای فرض ؛ خواه با جماعت خوانده شوند ویا انفرادی وخواه ادائی باشند ویا قضائی سنّت است.

2 – زنان نیز همانند مردان اقامه بگویند.

3 – ضروری نیست که مؤذن اقمه بگوید کسی دیگر نیز می تواند این کاررا انجام دهد.

4 – زمان (قد قامت الصلاة) در اقامه (اقامها الله وادامها) گفتن درست نیست.

5 – اقامه سریع و بدون مکث گفته شود بهتر است.

6 – به روش دوّم اقامه گفتن بهتر است گرچه به روش اوّل اقامه گفتن نیز ثابت است.

 

0/5 ( 0 نظر )


دیدگاه های این مطلب

 1. نویسنده دیدگاه: سید
  17 خرداد 1398

  سلام
  اشتباهاتتون رو کار ندارم ( خیلی ضایع هست ) ولی این که تشهد برای امیر المومنین رو ننوشتید برای اون طرفتون نگران شدم…

 2. نویسنده دیدگاه: اااااااااااااااااااااااااااااااااانخمنمئتنئ
  17 اسفند 1397

  سلام باسواداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 3. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  17 اسفند 1397

  سلام باسواداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 4. نویسنده دیدگاه: مبینا خنیاگر
  07 دی 1397

  همه راست میگن همه اشتباه بود واقعا که متاسفم برای شما مردم پیام مخصوص دادن ولی همه الکی بود مثلا خوبه شما آیت الله هستید از این به بعد درست کنید تا زحمات مردم الکی نباشه

 5. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  22 آبان 1397

  سلام ،لطف کنید این نوشته ای که نوشتید اصلاح کنید اگر اصلاح نکنید معنی اش بر عکس می شود و گناه دارد.

 6. نویسنده دیدگاه: 😄😄
  20 آبان 1397

  سلام
  ببخشید.چرا شما همه چیزش رو اشتباه نوشتین؟؟؟؟؟
  مثلا همین اذان اقامه شما در متش《اشهد آن علیا ولی الله》و《حی إلا حیا عمل》رو شما جا گذاشتیم.
  لطفا،اگر براتون زحمت نميشه،اشکالات زیباتون رو درست کنید.
  ممنون میشم.
  شما با این کارتون مردم هم گمراه کردیم. 😬😬😬😬😠😠😠😠😡😦

 7. نویسنده دیدگاه: علي محمدي روزبهاني
  06 اردیبهشت 1397

  سلام
  اذان و اقامه را اشتباه نوشته ايد..
  مثلا در آخر اذان دو بار لااله الا الله را بايد بگوييم كه شما يكبار نوشته ايد. لطفا اشتباهات اصلاح گردد. سپاس

نظر خودتان را ارسال کنید