لیست داروهای ممنوع برای حج

سازمان حج و زیارت, اسامی داروهای ممنوعه برای حج امسال را اعلام کرد.
به گزارش آسمونی سازمان حج و زیارت همانند سالهای گذشته لیست اسامی 57 داروی ممنوعه حج را اعلام کرد.
براین اساس حجاجی که امسال به مراسم حج اعزام می شوند، نباید این داروها را همراه خود داشته باشند.
براساس اعلام مسئولان حج و زیارت برخی از این داروها همراه داشنشان در عربستان جرم بوده و زندان و محاکمه به همراه دارد.

لیست داروهای ممنوع برای حج :

۱.کلروپرومازین ۱۰۰ میلی CHLORPROMAZNINE۱۰۰M
۲. پروفنازین PERPHENAZINE ۲MG
۳. تیرودازین THIORIDAZINE ۲۵MG
۴. تری فلوتوپرازین TRIFLUOPERAZINE ۱MG
۵. تری هگزوفینیدل TRIHEXYPHENIDYL
۶. الپرازولام ALPRAZOLAM .۵MG TAB
۷. آمی تریپ تیلین AMITIPTYLINE۲۵MG TAB
۸. بی پریدین BIPERIDEN HCL۲MG TAB
۹. بی پریدین لاکتات BIPERIDEN LACTATE ۵MG/۱ML AMP
۱۰. بوس پریون BUSPIRONE ۵MG TAB
۱۱.کاربامازیفین CARBAMAZEPINE ۲۰۰MG TAB
۱۲. کلروردیرفوکسیدی CHLORDIAZEPOXIDE ۵MG TAB
۱۳. کلروپرومایزین CHLORPROMAZINE HCL ۲۵MG TAB TABLET
۱۴. سیتالوپرام CITALPRAM HBR ۲۹MG FC TAB FC TAB
۱۵. سیتیکلولین سدیم CITICOLINE SODIUM ۲۵۰ MG/۲ML AMP
۱۶. کلروپرومایزین CLOMIPRAMINE HCL ۲۵MG TAB TABLET
۱۷. کلورونازپام CLONAZEPAM ۱MG TAB
۱۸. دیازپام DIAZEPAM ۱۰NM/۲ML AMP
۱۹. دیازپام DIAZEPAM ۵MG TAB
۲۰. اتوکسید ETHOSUXUMIDE ۲۵۰MG CAP
۲۱. فلوکسیتین FLUOXETINE HCL ۲۰MG CAP
۲۲. هالوپریدول HALOPERIDOL ۰.۵MG TAB
۲۳. هالوپردول HALOPERIDOL ۵MG TAB
۲۴. هالوپریدول HALOPERIDOL LACTATE ۵MG/۱ML AMP
۲۵. ایمی پرامین IMIPRAMINE HCL ۲۵MG TAB TABELT
۲۶. لوودوپا LEVODOPA-C ۱۰۰ TABLET
۲۷. لوودوپا LEVODOPA-C FORTE ۲۵۰ TAB TABLET
۲۸. لیدوکائین LIDOCAINE HCL ۲% ۵۰ML VIAL VIAL
۲۹. لیدوکائین LIDOCAINE HCL ۲% ۵ML AMP AMP
۳۰. لیدوکائین LIDOCAINE HCL ۵% DEXTROSE ۷.۵% AMP
۳۱. لیتیوم کربنات LITHIUM CARBONATE ۳۰۰MG TAB TABLET
۳۲. لورازپام LORAZEPAM ۱MG TAB TABLET
۳۳. متادون METHADONE ۵MG TAB TABLET
۳۴. مرفین سولفات MORPHINE SULFATE ۱۰MG/۱ML AMP AMP
۳۵. نالوکسان NALOXONE HCL ۰.۴MG/۱ML AMP AMP
۳۶. نئوستیگیمین NEOSTIGMINE METHYLSULFATE ۰.۵MG/۱ML AMP AMP
۳۷. نورتریپ تیلین NORTRIPTYLINE HCL ۱۰MG TAB TABLET
۳۸. اکسازیپام OXAZEPAM ۱۰MG TAB TABLET
۳۹. پرفنازین PERPHEN ZINE ۵MG/۱ML AMP AMP
۴۰. پیتیدین PETHIDINE HCL ۱۰۰MG/۲ML AMP AMP
۴۱. پتیدین PETHIDINE HCL ۵۰MG/۱ML AMP AMP
۴۲. فنوباربیتال PHENOBARBITAL ۱۰۰MG TAB TABLET
۴۳. فنوباربیتال PHENOBARBITAL SODIUM ۲۰۰MG/۱ML AMP AMP
۴۴. فنی توئین کامپوند PHENYTOIN COMPOUND TSB TABLET
۴۵. فنی توئین سدیم PHENYTOIN SODIUM ۱۰۰ MG CAP CAP
۴۶. فنی توئین سدیم ۲۵۰ میلی PHENYTOIN SODIUM ۲۵۰MG/۵ML AMP AMP
۴۷. ریسپریدون ۲ میلی-قرص RISPERIDONE ۲MG TAB TABLET
۴۸. تول ترودین – قرص TOLTERODINE ۱MG TAB TABLET
۴۹. ترامادول – ۵۰ میلی TRAMADOL HCL ۵۰MG/۱ML AMP Amp
۵۰. تری فلوئورپرازین – آمپول TRIFLUOPERAZINE ۱MG/۱ML AMP AMP
۵۱. والپرات سدیم VALPROATE SODIUM ۲۰۰MG TAB TABLET
۵۲. سرترالین–۵۰ میلی – قرص SERTRALINE HCL ۵۰MG TAB TABLET
۵۳. الانزاپین – قرص OLANZAPINE ۵ MG TAB TABLET
۵۴. زول پرست (ژولیدیم) ZOLPIREST ۵MG TABLET
۵۵. تیکلوپیدین TICLOPIDINE ۲۵۰ MG TABLET
۵۶. پیراستام – ۸۰۰ میلی PERACETAM ۸۰۰ MG TAB TABLET
۵۷. میدازولام – آمپول MIDAZOLAM 5MG AMP

0/5 ( 0 نظر )


نظر خودتان را ارسال کنید