لیست تجهیزات ایمنی و وسایل حفاظت فردی

استفاده از لوازم حفاظت فردی  آخرین گام محافظت در برابر مخاطرات محیط کار است که از مهمترین بخش های هر کار و فعالیتی است. آسمونی در این بخش لیست نجهیزات ایمنی و وسایل حفاظت فردی به تفکیک مشاغل مختلف را برای ما عزیزان منتشر می کند.

لیست وسایل مورد تایید مرکز تحقیقات

  • محافظ چشم و صورت
  • دستکش ایمنی
  • کلاه ایمنی
  • محافظ دستگاه تنفسی
  • گوشی ایمنی
  • كفش ایمنی
  • كفپوش عايق
  • لباس كار

لیست وسایل حفاظتی فردی بعضی مشاغل

1 ­کارگر برق کار و مخابرات :

کلاه ایمنی ، دستکش و کفش ایمنی عایق الکتریسيته است و در صورت لزوم کمربند ایمنی ، ابزار کار با دسته های عایق الکتریسيته .

2 ­کارگر ساختمانی :

دستکش لاستيک ، کفش ایمنی ، کلاه ایمنی و در صورت لزوم کمربند ایمنی

3 ­کارگر تراشکار :

عينک تراشکاری ، کفش ایمنی و در صورت لزوم سربند و مچ بند .

4 ­جوشکار و کمک جوشکار :

کلاه و کفش ایمنی ، عينک یا ماسک جوشکاری ، پيش بند و آستين و گتر چرمی و در صورت لزوم کمربند ایمنی .

5 ­کارگر رنگ کار یا نقاش :

کلاه گوشی دار پلاستيکی ، دستکش پلاستيکی ، ماسک یکبار مصرف ضد گرد و غبار (ماسک کاغذی) ، چکمه پلاستيکی .

6 ­کارگر شيشه گر :

عينک حفاظتی ، دستکش و پيش بند چرمی و گتر چرمی

7 ­کارگر مقنی یا چاه کن :

کلاه ایمنی ، دستکش لاستيکی ، چکمه لاستيکی ، ساق بلند ، کمربند ایمنی مجهز به طناب نجات ، چراغ قوه یا چراغ روشنایی سيار با ولتاژ کمتر از 24 ولت ، ماسک مجهز به کپسول اکسيژن و در صورت لزوم

ماسک ضد گاز و عينک حفاظتی ضد گرد و غبار .

8 ­کار با مایعات شيميایی یا اسيدها :

عينک ضد اسيد ، دستکش پلاستيکی ساق بلند ، پوتين پلاستيکی ، ژاکت و پيش بند پلاستيکی .

9 ­کارگر نجار :

کفش ایمنی ، دستکش چرمی ، ماسک ضد گرد و غبار ، عينک حفاظتی و در صورت لزوم گوشی حفاظتی .

10 ­کارگر مکانيک :

عينک تراشکاری ، دستکش چرمی ، کفش ایمنی

11 ­کارگر ریخته گر و قالب ریز :

کلاه ایمنی، عینک حفاظتی، دستکش، پیش بند و گتر نسوز، کفش ایمنی و ماسک بخارات مضر

12 ­کارگر توربين بخار :

گوشی حفاظتی ، کفش تخت لاستيکی و در صورت لزوم دستکش ایمنی

13 ­کارگر آهنگر :

کفش ایمنی ، دستکش و پيش بند چرمی ، عينک تراشکاری و در صورت لزوم گوشی حفاظتی .

14 ­حلبی ساز :

دستکش کف چرمی ، پيش بند چرمی و در صورت نياز کفش ایمنی .

15 ­کارگر آزمایشگاه :

عينک ضد اسيد ، دستکش پلاستيکی ساق بلند ، پيش بند پلاستيکی و در صورت لزوم گتر حفاظتی ، ماسک حفاظتی بخارات مضر .

16 ­کارگر معدن:

کلاه ایمنی ، پوتين ایمنی لاستيکی ساق بلند ، ماسک حفاظتی ، دستکش حفاظتی ، چراغ ایمنی معدن و در صورت لزوم کمربند حفاظتی مجهز به طناب نجات

17 – کارگر چاپخانه :

دستکش پلاستيکی آزمایشگاه ، پيش بند پلاستيکی ، چکمه پلاستيکی معمولی ، ماسک حفاظی بخارات مضر .

18 ­کارگر سردخانه :

دستکش حفاظتی ، پيش بند حفاظتی ، لباس کامل سردخانه ، پوتين ایمنی و کلاه حفاظتی .

19 –جا به جا کردن اشيا سنگين :

کلاه ایمنی ، دستکش چرمی ، پوتين ایمنی .

اگر در معرض سقوط یا پرتاب شدن اجسام قرار دارید باید کلاه حفاظتی مقاوم و در عين حال سبک بر سر بگذارید تا آسيب نبيند.

0/5 ( 0 نظر )


نظر خودتان را ارسال کنید