نحوه پروپوزال نویسی صحیح

proposalیك پروپوزال باید خلاصه ای از یك طرح تحقیقاتی باشد. خواننده باید پس از مطالعه پروپوزال بداند شما قصد انجام چه تحقیقی را دارید و با چه هدفی و با چه روشی می‌خواهید آن را به انجام برسانید. آسمونی در این بخش شما را با نوشتن پروپوزال آشنا می کند.

خواننده می تواند یك مشتری بالقوه باشد كه در نظر داریم تا نسبت به خدمات ومحصول ما آشنائی یافته ویا به ارتباط ،حمایت ویا مشارکت با شرکت ما ترغیب گردد، و یا می تواند استاد شما در دانشگاه باشد. در هر پروپوزال یك طرح و یا راهکار برای برآورده ساختن یك نیاز پیشنهاد می گردد که دریافت كننده آن،موارد زیر را در پروپوزال مد نظر گرفته و مورد ارزیابی قرار می دهد:

  • موضوع مورد تحقیق چیست؟
  • چرا انجام تحقیق درباره این موضوع لازم است؟
  • هدف از تحقیق چیست؟
  • سوالات و فرضیات ما درباره موضوع چیست؟
  • روش گردآوری اطلاعات چیست؟
  • چگونه اطلاعات گردآوری شده تفسیر و تحلیل می شوند؟
  • به چه مقدار زمان و هزینه برای انجام تحقیق نیاز است؟

در هنگام نوشتن یك پروپوزال علاوه بر موارد بالا باید اطلاعات دیگری نیز در متن پروپوزال وجود داشته باشد. اما مهمترین بخش هر پروپوزال كه پیكره آن را تشكیل می‌دهند همین مواردی است كه در بالا به آن اشاره شده است.

قبل از اینكه بخواهیم وارد مباحث مرتبط با پروپوزال شویم شاید بهتر باشد جایگاه پروپوزال را در یك طرح تحقیقاتی و یك پایان نامه دانشجویی بهتر بشناسیم.

یك پایان نامه به صورت استاندارد در اكثر رشته ها و در اكثر دانشگاه ها ۵ فصل دارد:

فصل اول:

كلیات تحقیق شامل مطالبی درباره مساله تحقیق و نحوه انجام تحقیق است. این فصل همان پروپوزالی است كه به دانشگاه ارائه می دهید.

فصل دوم: ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق:

در این فصل شما باید مطالبی علمی درباره موضوع انتخابی خود بنویسید. به عنوان مثال اگر پایان نامه شما درباره مدیریت استراتژیك است، در فصل دوم علاوه بر تعاریف محدودی از مدیریت، باید مدیریت استراتژیك را از دید صاحبنظران این موضوع تعریف كرده و روشهای پیاده سازی و تعیین استراتژیها را در سازمان شرح دهید. در ادامه لازم است روش مورد استفاده خود را به شكل كامل شرح داده و در انتها نیز تحقیقات مشابه داخلی و خارجی مرتبط با موضوع تحقیق خود را معرفی نمایید.

فصل سوم: روش تحقیق:

مهمترین مطالبی كه در این فصل به آنها پرداخته می‌شود عبارت است از: جامعه آماری، نمونه آماری، حجم نمونه، روش نمونه گیری، ابزار گردآوری اطلاعات، روایی و پایایی آن و شیوه تجزیه تحلیل اطلاعات.

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات تحقیق:

در این فصل شما با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی اطلاعات گرد آوری شده را نمایش می‌ دهید. در این بخش است كه فرضیات تحقیق آزمون و بررسی می شوند. بسیاری از دانشجویان كار آماری تحقیق خود را با استفاده از spss انجام می دهند.

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات:

در این بخش شما باید خلاصه ای از فصل چهارم خود را به عنوان جمع بندی نتایج تحقیق مورد اشاره قرار دهید. بعد از نوشتن این بخش لازم است پیشنهادات به دست آمده از نتایج، محدودیتهای تحقیق و پیشنهاد برای تحقیقات آتی را نیز به آن اضافه كنید.

0/5 ( 0 نظر )


نظر خودتان را ارسال کنید