آموزش بافت شال گردن بچه گانه

 

 طول شال : حدوداً 90 سانتیمتر

عرض شال : 10 تا 12 سانتیمتر 

مناسب برای کودکان یک تا 5 سال

 برای بافت سوسمار از پس کله اش باید شروع کنیم و تا نوک بینی اش ببافیم  …… و بعد از همون پس کله که شروع کردیم ، دوباره دونه بگیریم و به طرف دم ادامه اش بدیم …

 در همه رج ها بافت رکن یا ابری بافته میشود. ( همه رج از زیر ) 

تمام دانه هایی را که اشاره میشود اضافه کنید باید طوری دانه اضافه کنید که سوراخ نیفتد در قسمت مباحث بافتنی دانه اضافه کردن بدون ایجاد سوراخ آموزش داده شده . 

منظور از 1 دانه کناری این است که : 1 دانه بدون بافتن برداشته شود … در بافتهایی مثل شال گردن این کار به تمیز تر شدن کناره های کارمان کمک میکند.

18 دانه سر بگیرید 

2 رج ببافید 

رج 3: 1 دانه کناری – 1 دانه اضافه کنید – 2 دانه از زیر – 1 دانه اضافه کنید  -12 دانه از زیر ببافید – 1 دانه اضافه کنید  – 2 دانه از زیر – 1 دانه اضافه کنید – 1 دانه از زیر 

رج 4: تمام دانه ها از زیر بافته میشود. 

رج 5: 1 دانه کناری – 1 دانه اضافه کنید – 4 دانه از زیر – 1 دانه اضافه کنید  -12 دانه از زیر ببافید – 1 دانه اضافه کنید  – 4 دانه از زیر – 1 دانه اضافه کنید – 1 دانه از زیر 

رج 6: تمام دانه ها از زیر بافته میشود. 

رج 7: 1 دانه کناری – 1 دانه اضافه کنید – 6 دانه از زیر – 1 دانه اضافه کنید  -12 دانه از زیر ببافید – 1 دانه اضافه کنید  – 6 دانه از زیر – 1 دانه اضافه کنید – 1 دانه از زیر 

رج 8: تمام دانه ها از زیر بافته میشود. 

رج 9: 1 دانه کناری – 1 دانه اضافه کنید – 8 دانه از زیر – 1 دانه اضافه کنید  -12 دانه از زیر ببافید – 1 دانه اضافه کنید  – 8 دانه از زیر – 1 دانه اضافه کنید – 1 دانه از زیر 

رج 10: تمام دانه ها از زیر بافته میشود. 

رج 11: 1 دانه کناری – 1 دانه اضافه کنید – 10 دانه از زیر – 1 دانه اضافه کنید  -12 دانه از زیر ببافید – 1 دانه اضافه کنید  – 10 دانه از زیر – 1 دانه اضافه کنید – 1 دانه از زیر 

رج 12: تمام دانه ها از زیر بافته میشود.

رج 13: 1 دانه کناری – 1 دانه از زیر – 11 دانه را کور کنید – 13 دانه از زیر – 11 دانه را کور کنید – 1 دانه از زیر

رج 14: تمام دانه ها را از زیر ببافید و طوری ببافید که دانه های دو طرف قسمتهای کور شده به هم بچسبد . 

در این قسمت تعداد دانه هایمان به 18 عدد کاهش می یابد و اکنون 18 دانه داریم

این 18 دانه را 9 رج میبافیم 

بعد از 9 رج بدین صورت فرم می دهیم : 

1 دانه کناری – 2 دانه را از زیر با هم میبافیم – 12 دانه از زیر – 2 دانه را از زیر با هم میبافیم – 1 دانه از زیر 

چون بافت ما شال گردن است و دو طرف آن قابل رویت است بهتر است کم کردن را بعد از یک دانه کناری انجام دهیم تا لبه بافتمان مرتب باشد. 

16 دانه باقی مانده را تا 6 رج میبافیم و سپس : 

1 دانه کناری – 2 دانه را از زیر با هم میبافیم – 10 دانه از زیر – 2 دانه را از زیر با هم میبافیم – 1 دانه از زیر 

14 دانه باقی مانده را 6 رج میبافیم و سپس : 

رج 36: 1 دانه کناری – 1 دانه اضافه میکنیم – 1 دانه از زیر – 1 دانه اضافه میکنیم – 10 دانه از زیر – 1 دانه اضافه میکنیم – 1 دانه از زیر – 1 دانه اضافه میکنیم – 1 دانه از زیر 

رج 37: تمام دانه ها از زیر بافته میشود. 

رج 38: 1 دانه کناری – 1 دانه اضافه میکنیم – 3 دانه از زیر – 1 دانه اضافه میکنیم – 10 دانه از زیر – 1 دانه اضافه میکنیم – 3 دانه از زیر – 1 دانه اضافه میکنیم – 1 دانه از زیر 

رج 39: تمام دانه ها از زیر بافته میشود. 

رج 40: 1 دانه کناری – 1 دانه اضافه میکنیم – 5 دانه از زیر – 1 دانه اضافه میکنیم – 10 دانه از زیر – 1 دانه اضافه میکنیم – 5 دانه از زیر – 1 دانه اضافه میکنیم – 1 دانه از زیر 

رج 41: تمام دانه ها از زیر بافته میشود. 

رج 42: 1 دانه کناری – دو دانه را با هم از زیر میبافیم – 3 دانه از زیر – دو دانه را با هم از زیر میبافیم – 10 دانه از زیر – دو دانه را با هم از زیر میبافیم – 3 دانه از زیر – دو دانه را با هم از زیر میبافیم  – 1 دانه از زیر 

رج 43: تمام دانه ها از زیر بافته میشود. 

رج 44: 1 دانه کناری – دو دانه را با هم از زیر میبافیم – 1 دانه از زیر – دو دانه را با هم از زیر میبافیم – 10 دانه از زیر – دو دانه را با هم از زیر میبافیم – 1 دانه از زیر – دو دانه را با هم از زیر میبافیم  – 1 دانه از زیر 

رج 45: تمام دانه ها از زیر بافته میشود. 

رج 46: 1 دانه کناری – سه دانه را با هم از زیر میبافیم – 10 دانه از زیر – سه دانه را با هم از زیر میبافیم – 1 دانه از زیر 

رج 47: 1 دانه کناری – دو دانه را با هم از زیر میبافیم – 8 دانه از زیر – دو دانه را با هم از زیر میبافیم – 1 دانه از زیر 

رج 48: 1 دانه کناری – دو دانه را با هم از زیر میبافیم – 6 دانه از زیر – دو دانه را با هم از زیر میبافیم – 1 دانه از زیر 

رج 49: 1 دانه کناری – دو دانه را با هم از زیر میبافیم – 4 دانه از زیر – دو دانه را با هم از زیر میبافیم – 1 دانه از زیر 

رج 50: تمام دانه ها را کور کنید.

حالا از پشت سر یعنی از همان قسمتی که بافتمان را شروع کرده بودیم ، 18 دانه روی میل میگیریم . و شروع به بافت میکنیم .

رج 1: تمام دانه ها از زیر بافته میشود. 

رج 2: تمام دانه ها از زیر بافته میشود. 

رج 3: تمام دانه ها از زیر بافته میشود. 

رج 4: 1 دانه کناری – یکدانه اضافه کنید – 16 دانه از زیر – یکدانه اضافه کنید – یک دانه از زیر 

رج 5: تمام دانه ها از زیر بافته میشود. 

* رج 6: 1 دانه کناری – 2 دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – 2 دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – 1 دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – 2 دانه از زیر –

یک دانه اضافه کنید – 1 دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – 2 دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – 1 دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – 2 دانه از زیر –

یک دانه اضافه کنید – 1 دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – 2 دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – 3 دانه از زیر 

رج 7: تمام دانه ها از زیر بافته میشود. 

رج 8:  1 دانه کناری – 2 دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – 4 دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – 1 دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – 4 دانه از زیر

یک دانه اضافه کنید – 1 دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – 4 دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – 1 دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – 4 دانه از زیر –

یک دانه اضافه کنید – 1 دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – 4 دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – 3 دانه از زیر 

رج 9 : تمام دانه ها از زیر بافته میشود. 

رج 10:  1 دانه کناری – 2 دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – 6 دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – 1 دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – 6 دانه از زیر

یک دانه اضافه کنید – 1 دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – 6 دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – 1 دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – 6 دانه از زیر –

یک دانه اضافه کنید – 1 دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – 6 دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – 3 دانه از زیر 

رج 11: تمام دانه ها از زیر بافته میشود. 

رج 12:  1 دانه کناری – 2 دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – 8 دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – 1 دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – 8 دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – 1 دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – 8 دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – 1 دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – 8 دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – 1 دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – 8 دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – 3 دانه از زیر 

رج 13: تمام دانه ها از زیر بافته میشود.

رج 14: 1 دانه کناری – 3 دانه از زیر – 9 دانه را کور کنید – 2 دانه از زیر – 9 دانه را کور کنید – 2 دانه از زیر – 9 دانه را کور کنید – 2 دانه از زیر – 9 دانه را کور کنید – 2 دانه از زیر – 9 دانه را کور کنید – 3 دانه از زیر

رج 15: تمام 20 دانه باقی مانده را از زیر ببافید، طوری که دانه های دو طرف قسمتهای کور شده به هم بچسبد. ( نخ را در آن قسمت بکشید و سفت ببافید ).

رج 16: تمام دانه ها از زیر بافته میشود. 

رج 17: تمام دانه ها از زیر بافته میشود.

رج 18: تمام دانه ها از زیر بافته میشود. *

قسمتی که داخل ستاره قرار گرفته 14 بار دیگر تکرار میشود ، و پس از آن به این ترتیب ادامه میدهیم: 

رج 16 و 17 آخرین ردیف فلسها را به این ترتیب میبافیم تا برای قسمت دم از هر دو طرف دو دانه کم شود و تعداد فلسها در آخرین ردیف به 4 عدد برسد.

رج 1: 1 دانه کناری – 2 دانه را با هم از زیر ببافید – 14 دانه از زیر – 2 دانه را با هم از زیر ببافید – 1 دانه از زیر 

رج 2: 1 دانه کناری – 2 دانه را با هم از زیر ببافید – 14 دانه از زیر 

تعداد دانه هایمان اکنون به 17 دانه رسیده است. 

رج 3: 1 دانه کناری – 2 دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – 2 دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – 1 دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – 2 دانه از زیر –

یک دانه اضافه کنید – 1 دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – 2 دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – 1 دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – 2 دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید –  3 دانه از زیر 

رج 4: تمام دانه ها از زیر بافته میشود. 

رج 5: 1 دانه کناری – 2 دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – 2 دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – 1 دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – 2 دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – 1 دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – 2 دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – 1 دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – 2 دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید –  3 دانه از زیر 

رج 6: تمام دانه ها از زیر بافته میشود. 

رج 7: 1 دانه کناری – 2 دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – 4 دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – 1 دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – 4 دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – 1 دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – 4 دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – 1 دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – 4 دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید –  3 دانه از زیر 

رج 8: تمام دانه ها از زیر بافته میشود. 

رج 9: 1 دانه کناری – 2 دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – 6 دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – 1 دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – 6 دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – 1 دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – 6 دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – 1 دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – 6 دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید –  3 دانه از زیر 

رج 10: تمام دانه ها از زیر بافته میشود. 

رج 11: 1 دانه کناری – 2 دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – 8 دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – 1 دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – 8 دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – 1 دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – 8 دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – 1 دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – 8 دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید –  3 دانه از زیر 

رج 12: تمام دانه ها از زیر بافته میشود. 

رج 13: 1 دانه کناری – 3 دانه از زیر – 9 دانه را کور کنید – 2 دانه از زیر – 9 دانه را کور کنید – 2 دانه از زیر – 9 دانه را کور کنید – 2 دانه از زیر – 9 دانه را کور کنید – 3 دانه از زیر 

رج 15: تمام 17 دانه باقی مانده را از زیر ببافید، طوری که دانه های دو طرف قسمتهای کور شده به هم بچسبد. ( نخ را در آن قسمت بکشید و سفت ببافید ). 

17 دانه را 8 رج را میبافید ، سپس از هر طرف یک دانه کور میکنید ، به این ترتیب: 

1 دانه کناری – دو دانه را با هم از زیر ببافید – 13 دانه از زیر – 2 دانه را با هم از زیر ببافید – 1 دانه از زیر 

15 دانه را 8 رج را میبافید ، سپس از هر طرف یک دانه کور میکنید ، به این ترتیب: 

1 دانه کناری – دو دانه را با هم از زیر ببافید – 11 دانه از زیر – 2 دانه را با هم از زیر ببافید – 1 دانه از زیر 

13 دانه را 8 رج را میبافید ، سپس از هر طرف یک دانه کور میکنید ، به این ترتیب:

1 دانه کناری – دو دانه را با هم از زیر ببافید – 9 دانه از زیر – 2 دانه را با هم از زیر ببافید – 1 دانه از زیر 

11 دانه را 8 رج را میبافید ، سپس از هر طرف یک دانه کور میکنید ، به این ترتیب: 

1 دانه کناری – دو دانه را با هم از زیر ببافید – 7 دانه از زیر – 2 دانه را با هم از زیر ببافید – 1 دانه از زیر 

9 دانه را 8 رج را میبافید ، سپس از هر طرف یک دانه کور میکنید ، به این ترتیب: 

1 دانه کناری – دو دانه را با هم از زیر ببافید – 5 دانه از زیر – 2 دانه را با هم از زیر ببافید – 1 دانه از زیر

7 دانه باقی مانده را کور میکنید.

توجه : اگر ضخامت نخ یا شماره میل شما متفاوت باشد اندازه بافت نیز متفاوت خواهد بود، پس اگر تصمیم به بزرگتر یا کوچکتر بافتن مدل دارید میتوانید از این ترفند استفاده نمایید . در عکس زیر دقت کنید که اندازه میل تا چه حد در تغییر اندازه بافت موثر است.

4.3/5 ( 4 نظر )


دیدگاه های این مطلب

 1. نویسنده دیدگاه: حدیث
  19 آبان 1395

  واسه تازه کارا خیلی مناسب نیست باید مرحله به مرحله توضیحاتتون با تصاویر باشه.

 2. نویسنده دیدگاه: لیلی
  13 اسفند 1392

  خیلی خوب بود ولی بیشتر مناسب کسانی هست که از ثبل یه اطلاعاتی دارن و کار کردن . واسه تازه کارها مناسب نیست . اگر همین توضیحات به صورت فیلم روی سایت گذاشته میشد بهتر بود.

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   13 اسفند 1392

   در بخش بافتنی سایت سعی بر این هست که آموزشها با عکس و ساده توضیح داده شوند، ممنون از نظرتان، منتظر طرح های ساده تر بافتنی باشید

 3. نویسنده دیدگاه: هستی
  09 آبان 1392

  باحاله ولی در کل متوجه نشدم

 4. نویسنده دیدگاه: بهاره
  17 دی 1391

  عکس ندارین ازش؟؟

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   01 بهمن 1391

   تصویر بالا عکس شال گردنه

   • نویسنده دیدگاه: بهاره
    04 بهمن 1391

    آخه این شال گردن سوسماریو توضیح داده چجوری ببافیم ولی عکس بالا یه شال گردن معمولیه!!!

    • نویسنده دیدگاه: بابك
     02 دی 1392

     لطفا عكس شال گردن سورسمار را نشان دهيد با تشكر

نظر خودتان را ارسال کنید