املای صحیح کلمات پرکاربرد و مشکل فارسی

شايد مهم ترين موضوع در تايپ فارسی، رعايت املای صحيح كلمات است. همه فارسی زبانان از خواندن مطلبی كه داراي غلط هاي املايی متعدد است، ناراحت میشوند و حتي شايد نسبت به يک مقاله مهم، به ديد مقاله‌ ای ساده و بی مصرف نگاه كند. سایت آسمونی در ادامه این مقاله مطالب بسیار مفید و کاربردی در مورد این موضع عنوان می کند که از شما کاربران عزیز آسمونی دعوت می کنیم تا پایان این مقاله ما را همراهی کنید.

بحث ما در اين مورد، مربوط به اين نيست كه شما به طور مثال ندانيد “اسراف” را بايد با “س” بنويسيد يا با “ص”، بلكه ما قصد داريم اين نكته را ياد‌آور شويم كه يك تايپيست ماهر، “اسراف” را نمي‌نويسد: “اسارف”. به عبارت ديگر، غلط‌های املايی ای منظور ماست كه بر اثر اشتباه تايپيست رخ میدهد.

در مثال بالا تايپيست ما، به جای آن‌كه ابتدا كليد حرف “ر” را فشار دهد و بعد، كليد حرف “ا” را، در اثر تايپ سريع، ابتدا كليد “ا” را فشرده و بعد، كليد حرف “ر” را.

براي اينكه چنين مشكلاتی پيش نيايد، تايپيست مجبور است تمام حواس خود را كاملا روی متن و صفحه كليد متمركز كند. در اين صورت حتما به اشتباهات خود در حين تايپ، پی خواهد برد. البته اين، مستلزم تمرين و تكرار در تايپ است، اگر عمل تايپ، برايتان به يک موضوع عادی تبديل شود، در حين تايپ دقيقا متوجه خطای خود خواهيد شد و بعد به مانيتور كه نگاه میكنيد، میبينيد، بله، خطايی رخ داده است.

اگر بتوانيد اين كار (يعني متمركز شدن روی متن) را انجام دهيد، هرگز نيازی به نگاه كردن به مانيتور نيست. البته انسان جايز الخطاست و گاها خطای خود را هم متوجه نمیشود، همانطور كه ممكن است بارها در صحبت كردن، يک كلمه را به صورت نادرست تكرار كنيد و خودتان هم متوجه نشويد (و در آخر اطرافيان به شما تذكر بدهند)، در تايپ كردن نيز ممكن است خطايی انجام دهيد و تا مانيتور به شما تذكر ندهد، متوجه نشويد. پس بد نيست بعد از تايپ هر چند كلمه، به خصوص در مواقعی كه شک میكنيد، به مانيتور نگاه كنيد تا متوجه اشتباه خود بشويد.

اگر از نرم‌افزارهای قدرتمندی چون Microsoft Word استفاده كنيد (كه پيشنهاد میكنيم حتما همين كار را كنيد)، به سادگی با يك نگاه گذرا، متوجه غلط‌های املايی خود خواهيد شد. چرا كه اين نرم‌افزار كه مايكروسافت زحمت گنجاندن غلط‌يابت املايی فارسی را نيز در آن كشيده است، غلط‌های املايی (كه جابه‌جا شدن حروف آن كلمه، حتی كلمه جديد و با معنای ديگری نيز نسازد)، را با كشيدن يک شبه خط قرمز در زير آن‌ها، مشخص میكند.

پس، تمرين در تايپ فارسی، به همراه متمركز شدن بر روی متن و چک كردن متن تايپ شده بعد از چند كلمه، براي رفع مشكل غلط‌های املايی مفيد است.

اما اين نكات، باعث نمیشود كه خواندن مجدد متن از اول تا آخر (در پايان تايپ)، دست كم گرفته شود! بسياری از غلط‌‌ها، بعد از اين روخوانی كشف میشوند!

dict

املای صحیح کلمات پرکاربرد:

مزخرف درسته، نه مضخرف/مذخرف

توجیه درسته، نه توجیح/طوجیه/طوجیح × دوستان پرسیدند: مطمئنی؟ بله! توجیه از ریشه “وجه” میاد، به معنای موجه نشون دادن

اتلاف درسته، نه اطلاف

اطلاق درسته، نه اتلاق

تلقی درسته، نه طلقی

لوث(lows) درسته، نه لوص/لوس

منتظر درسته، نه منتضر/منطضر/منطظر

حاوی درسته، نه هاوی

معضل درسته، نه معظل/معزل/معذل

استیضاح درسته، نه اصتیظاح/استیظاح/استیزاح(استیزاح = مسخره کردن)

موثق درسته، نه موسق/موصق

تطبیق درسته، نه تتبیق/طتبیق

زل زدن درسته، نه ذل/ظل/ضل زدن

افتضاح|فضاحت درسته، نه افتزاح/افتظاح|فزاحت/فظاحت

نظافت درسته، نه نضافت/نزافت

قباحت درسته، نه قباهت

تلقین درسته، نه طلقین

حلاجی درسته، نه هلاجی

مستفیض درسته، نه مصتفیض/مستفیظ/مصطفیض/مثتفیظ/مثطفیظ/مثتفیض/مثتفیض

اتاق درسته، نه اطاق

طاق درسته، نه تاق

لواط درسته، نه لوات

لات درسته، نه لاط

حرص درسته، نه حرس/هرص/هرس

مضحک درسته، نه مظحک/مزحک

منظور درسته، نه منضور

اشتباهشیوه صحیحاشتباهشیوه صحیح
رهرو امرهرومبنابر ینبنابراین
پاک اندپاکندازواز او
خوشحال ایمخوشحالیمبهاءبها
هشیار اندهوشیارندروئین تنرویین تن
سخنراندنسخن راندنازیناز این
ستاره گانستارگانآئینآیین
حضرتعالیحضرت عالیگوئیمگوییم
دست فروشدستفروشروئیدنروییدن
پیش آهنگپیشاهنگدرودر او
بزرگداشتنبزرگ داشتنپائیزپاییز
نگهداشتننگه داشتننمائیمنماییم
اطاقاتاقزحمۀزحمت
باطریباترینظاره گاننظارگان
طوستوسحامله گیحاملگی
طهمورثتهمورثبرده گیبردگی
اطراترخشمگینترخشمگین تر
طپانچهتپانچهسورمه ایترسورمه ای تر
طهرانتهرانشورایعالیشورای عالی
غلطیدنغلتیدنآئیننامهآئین نامه
امپراطورامپراتورخوشایندخوش آیند
بلیطبلیتدل آویزدلاویز
طپشتپشتناسانتن آسان
طهماسبتهماسبدلدادندل دادن
به نیروبنیروباستانشناسیباستان شناسی
به کلیبکلینخبه گاننخبگان
به سزاربسزاغلطترغلط تر
روبه روروبروچوببریچوب بری
خود به خودخودبخودخوش آمدگوییخوشامدگویی
رو به راهروبراههم آوردهمآورد
بی نوابینوابدستبه دست
هیچکسهیچ کسبکار بردنبه کار بردن
هیچگاههیچ گاهبه عمدبعمد
آنکهآن کهبجا آوردنبه جا آوردن
چنان چهچنانچهبی چارهبیچاره
هیچوقتهیچ وقتبه هوشبهوش
اینجانباین جانببه ویژهبویژه
بهیچ وجهبه هیچ وجهبه طوریبطوری
اینکهاین کهتن به تنتن بتن
وجوهاتوجوهسر به هواسربهوا
کتبکتاب هابوجودبه وجود
یکصدمیک صدمبی افزودبیفزود
احوالاتاحوالبیدرنگبی درنگ
علماعالمانشئوناتشئون
قللقله هاخریتخری
وقتیکهوقتی کهزوارزائران
چه قدرچقدرپنجشنبهپنج شنبه
یک جایکجایک دستیکدست
میوه جاتمیوه هایک رنگییکرنگی
جواهراتجواهرکوچک ترکوچکتر
نذوراتنذور
3.8/5 ( 5 نظر )


منبع : آسمونی

دیدگاه های این مطلب

 1. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  18 مرداد 1398

  سلام وقت بخیر
  کلماتی مثل (به ویژه)
  به ویژه درسته یا به‌ویژه

  • نویسنده دیدگاه: روابط عمومی
   19 مرداد 1398

   به ویژه درست هستش

 2. نویسنده دیدگاه: سوگند
  20 خرداد 1398

  سلام وقت بخیر تَهاتَر یا تُهاتَر یا تَهاتُر درسته کدومش؟؟😐

 3. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  26 بهمن 1397

  کسر شئن

 4. نویسنده دیدگاه: تقی زاده
  05 بهمن 1397

  خواهشا” درسته یاخواهشن

 5. نویسنده دیدگاه: هستی
  01 فروردین 1397

  سلامو خسته نباشید برای مطالب آموزنده اتون
  ای کاش معنی کلمات رو هم بهش اضافه کنید و همینطور بعضی کلماتی که در نامههای اداری گفته میشه و درکش برای عموم سخته

 6. نویسنده دیدگاه: Sana
  27 اسفند 1396

  ببخشيد صمت semat درست است يا: سِمت ثمت؟

  • نویسنده دیدگاه: رضا
   03 اردیبهشت 1398

   سِمت

 7. نویسنده دیدگاه: محسن
  04 مرداد 1396

  پاس جوش co2درسته یاپالس جوش co2

 8. نویسنده دیدگاه: مهدى
  12 تیر 1396

  أيا همچى زخيره ميشود

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   30 فروردین 1398

   ذخیره

 9. نویسنده دیدگاه: حمید
  18 اردیبهشت 1396

  زمینه درسته یا ضمینه

نظر خودتان را ارسال کنید