اسم های پسرانه ایرانی

اسم های پسرانه ایرانی و اصیل ، و انتخاب اسم برای والدینی که فرزند پسرشان تازه متولد شده است ، اهمیت دارد.

اسم های پسرانه ایرانی persian-boy-names

اسم های پسرانه ایرانی persian-boy-names

لیست زیر در آسمونی شامل نام های پسرانه اصیل ایرانی و دارای ریشه پارسی (فارسی) می باشند

بسیاری از نامهای حال حاضر پسرهای ایران عربی است که در این لیست نگنجاندیم

نام های پسرانه اصیل زیر با مرور تاریخ و نظرها به صورت دوره ای تکمیل و به روز می شود

نام ها به ترتیب حروف الفبا مرتب شده و به همراه معنی می باشند

جهت مشاهده نام های دخترانه اصیل پارسی اینجا را کلیک نمایید

اسم های پسرانه ایرانی –>  حرف الف:

آبادان :                          خرم و باصفا

آبتین :                           نام پدر فریدون پادشاه پیشدادی

آبدوس :                        نام یکی از درباریان اردوان سوم اشکانی

آبستا :                           اوستا

آتروپات :                        نام والی آتروپاتن(آذرآبادگان)

آترین :                          نام پسر اوپدرم در زمان داریوش بزرگ

آتش :                             فروغ و روشنایی

آخشیج :                          نماد، عنصر

آدُر :                              آذر، آتش

آدُرباد :                         نام موبد موبدان دوران شاپور

آذر بُرزین :                     نام موبدی بوده

آذرآیین :                        نام پسر آذرساسان

آذرافروز :                     نام پسر مهرنوش پسر اسفندیار

آذرباد :                         نام موبد موبدان روزگار شاپور دوم

آذربُد :                          نام پسر هومت که نوشتن نامه دینکرد را به انجام رساند

آذربود :                         موبدی در زمان یزدگرد

آذرپَژوه :                        پسر آذرآیین پسر گستهم نویسنده کتاب گلستان دانش

آذرپناه :                        نام یکی از ساتراپ آذرآبادگان

آذرخش :                        صاعقه، برق

آذرفر :                          در اوستا به دارنده فرآذر

آذرکیوان :                        از موبدان بزرگ شیراز در روزگار حافظ

آذرمهر :                        نام موبدی است در زمان کواد

آذرنوش :                        در اوستا به دوست‌دار فرهنگ

آذین :                            زیور، نام فرمانده لشکر بابک خرمدین

آراد :                            نام روز بیست و پنجم از هر ماه شمسی در ایران قدیم که در این روز نو پوشیدن را مبارک و سفر را شوم می دانند

آراستی :                        نام عموی اشوزرتشت و پدر میدیوماه

آرتا:                               ارتا (به فتح الف) در اوستا به معنای مقدس آمده است

آرتام:                             والی فریگه در زمان کوروش پادشاه هخامنشی

آرتمن:                           ﻧﺎﻡ ﺑﺮادر ﺑﺰرﮒ ﺗﺮ ﺧﺸﺎﯾﺎرﺷﺎﻩ، ﭘﺴﺮ ﮐﻮروﺵ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ

آرتین :                           نام هفتمین پادشاه ماد

آرش :                           پهلوان و یکی از بهترین تیراندازان ایرانی

آرمان :                          آرزو، خواسته

آرمین :                          آرامش، آسودگی

آریا :                             اصیل و آزاد ، فرمانده ارتش ایران در روزگار کورش

آریامن :                        نام فرمانده ناوگان خشایار شاه

آریامنش :                        نام پسر داریوش

آریامهر :                        دارنده مهر ایران

آرتاباز:                        از نامهای برگزیده

آریوبَرزَن :                   دلاور و پهلوان. سردار داریوش سوم

آزاد :                          نام بهدینی که در فروردین یشت ستوده شده ، رها شده از گرفتاری یا چیزی آزاردهنده، فارغ و آسوده، درختی جنگلی و بلند، رها شده از تعلقات دنیوی

آزاد منش :                    راد، جوانمرد، دارنده خوی آزادگی

آزادمهر :                      از نام های برگزیده

آژمان :                        بی زمان

آسا :                           نام پدر بهمن که در چکامه از او یاد شده

آستیاک :                      نام چهارمین و آخرین پادشاه ماد

آونگ :                        آویخته، نگهدارنده

آویز :                          آویختن، نگهداری

آیریک :                        نام نیای یازدهم اشوزرتشت

اَبدَه :                            بی آغاز

اَبیش :                          بی رنج

اپرنگ :                        نام پسر سام

اَپروَند :                        دارنده بلندی و شکوه یا فرهمند

اَپروَیژ :                        پیروزمند و شکست ناپذیر . نام خسرو دوم پادشاه ساسانی

اَپیوه :                        نام پسر کیقباد نخستین پادشاه کیانی

اَترس :                        دلیر، بی ترس

اَرتان :                        راستگو. نام پسر ویشتاسب

ارج :                         ارزنده. نام یکی از نیاکان اشوزرتشت

ارجاسب :                    اوستایی آن یعنی دارای اسبان پرارزش

ارجمند :                       با ارزش

ارد :                         نام سیزدهمین پادشاه اشکانی

اردشیر :                     نام پادشاه هخامنشی و ساسانی

اردلان :                      از واژه ارد ایرانی است

اردوان :                     در اوستا ، پشتیبان راستی و درستی است

ارژنگ :                     نام سالار مازندران

آرسام :                      آرشام، خرس، زورمند، دارای زور خرس پسر آریارمنه و پدر ویشتاسب از خاندان ‏هخامنشی

ارشا :                        راست و درست

ارشاسب :                  دارنده اسبهای نر

اَرشام :                       پسر عموی داریوش بزرگ

اَرشان :                      بسیار دانا – بسیار هوشمند – نام پسر اردشیر دوم پادشاه هخامنشی ، نیای داریوش بزرگ

ارشک :                     نام نخستین پادشاه اشکانی

اَرشَن :                       نام برادر کاووس

اروتَدنر :                     نام پسر میانی اشوزرتشت. فرمان گذار

اروَند :                        شریف- نجیب. نام پدر لهراسب

اُزیرن :                        گاه پسین

اسپاد :                        دارنده سپاه نیرومند

اسپنتمان :                    نام خانوادگی و یکی از نیاکان اشوزرتشت

اسپهبُد :                        نام پدر بزرگ خسرو انوشیروان

اسفندیار :                      نام پسر کی گشتاسب کیانی و برادر پشوتن

اشا :                            راستی ، درستی ، راه خوشبختی

اشاداد :                        داده پاکی و پارسایی

اشتاد :                          راستی

اشکان :                        نام سومین نیای پاکر

اُشهن :                         گاه سپیده دم، آغاز روشنایی

اَشوداد :                        نام برادر هوشنگ پیشدادی

اشوفْرَوَهَر :                  پاکروان

اشومنش :                     پاک منش

افروغ :                        روشنایی و فروغ. از مفسران اوستا در زمان ساسانیان

افشین :                         نام سردار ایرانی

اقاقیا :                          درختی با گل های سپید

اَگومان :                        بی گمان

البرز :                          کوه بلند. نام پهلوانی است

الوند :                           توانا و تیزپا

امید :                            نام پدر آذرپات، از نویسندگان نامه دینکرد

امیدوار :                        نام پسر خواستان دیلمی از سرداران مازیار

امیر ارسلان :                 حاکم شجاع – پادشاه شیر دل – قهرمان یکی از داستانهای بسیار مشهور ایرانی که نقیب الممالک نقال ناصرالدین شاه آنرا روایت کرده است

اندریمان :                        کسی که اندیشه اش در پی شهرت و ستایش است

اندیان :                           از شخصیتهای شاهنامه، و بنا به بعضی از نسخه های شاهنامه نام یکی از سرداران فریدون پادشاه پیشدادی

اَنوش :                           بی مرگ. جاویدان

انوشیروان :                    پاکروان، پادشاه ساسانی

اَهنَوَد :                          رهبری و فرمانداری . نخستین بخش از سروده گات‌ها

اهورا :                         هستی بخش، خداوند

اوتانا :                          نام یکی از یاران داریوش

اَوَخشیا :                        بخشاینده

اَوَرداد :                         از سرداران کورش بزرگ

اَوَرکام :                         نام پسر داریوش هخامنشی

اورمزدیار :                     خدایار، یاور اهورا

اُورنگ :                        تخت پادشاهی . نام فرستاده پادشاه کشمیر به یمن

اُوژن :                           زننده و شکست دهنده دشمن

اوس :                          در اوستا به چم دارنده چشمه ها

اوستا :                          دانش، کتاب دینی

اوستانَه :                        نام سردار سغد در زمان هخامنشی

اوشَه :                          بامداد و سپیده در اوشهین گاه

اوشیدر :                        پروراننده قانون مقدس

ایدون :                         اینچنین، اینگونه

ایران پناه :                     از نام های برگزیده

ایرانپور :                        از نام های برگزیده

ایرانشاه :                        نام یکی از بزرگان ایران

ایرانمهر :                        روشنایی ایران

ایرج :                            یاری دهنده آریایی ها

ایزد :                             ستایش و ستودن

ایزدیار :                         یاور ستودنی

ایسَدواستَر :                   خواستار کشتزار و آبادکننده. بزرگترین پسر اشوزرتشت

اسم های پسرانه ایرانی –>  حرف ب :

بابک :                           یکی از شخصیت های شاهنامه و معرب نام ایرانی پاپک است (به معنی پدر) نام نیای ساسانیان

باتیس :                        نام دژبان غزه در هنگام داریوش سوم

باربد :                           نام نوازنده نامی دربار خسرو پرویز

بارمان :                       شخص محترم و لایق دارای روح بزرگ، از سرداران تورانی در دوران نوذر که در شاهنامه نیز آمده است

بامداد :                         آغاز صبح

بامشاد :                       نام نوازنده نامی دوران ساسانیان

بامگاه :                        هنگام بامداد

بامین :                          –

بایگان :                        نگهدارنده

بخت آفرین :                  نام پدر هیربد شهریار

بَختیار :                        از فرزندان رستم در روزگار خسرو پرویز

بَخشا :                        از نام های روزگار هخامنشیان

بَدخشان :                    لعل

بدره :                          بهره. نام یکی از سرداران خشایار شاه

بَرازمان :                       بلند اندیشه

بَردیا :                          نام پسر کوچک کورش

بُرزو :                           بلندبالا. نام پسر سهراب

بُرزویه :                        نام رییس پزشکان شاهی در روزگار خسرو

بَرسام :                       نام یکی از سرداران یزدگرد ساسانی

بَرَسم :                        شاخه های گیاهی

بَرِشنوم :                      پاک و تمیز

بَرمک :                        نام وزیر شیروی ساسانی

بردیا :                           نام یک شاهزاده برادر کمبودجیه پسر کوروش

برسام :                        یکی از سرداران یزدگرد ساسانی

برنا :                            جوان

بروز :                            بلند بالا، نام پسر سهراب

برزن :                           نام پهلوان ایرانی، نام پسر گرشاسب

بزرگمهر :                       یکی از شخصیتهای شاهنامه

به آئین :                        به دین

بهبد :                           نگهبان

بهراد :                          بهترین جوانمرد بهترین بخشنده

بهرام :                         مریخ، یکی از شخصیتهای شاهنامه

بهرنگ :                        رنگ نیک

بهروز :                          روز خوب و نیک

بهزاد :                          کسی که به نیکی زاده شده

بِهمرد :                         از نام های برگزیده

بهمن :                         یازدهمین ماه ایرانی، نام یکی از شخصیت های شاهنامه

بهمنش :                      دارای مش و کردار شایسته

بهنام :                         مشهور

بهنود :                         نام شاهان هند

بیژن :                          یکی از شخصیتهای شاهنامه

بیتا :                            بی همتا ، بی مانند

اسم های پسرانه ایرانی –>  حرف پ :

پارسا :                         پرهیزکار

پاساک :                        نام برادر زاده داریوش بزرگ

پاکدین :                        دین درست، دین پاک

پاکروان :                      پاک باطن، نیک نفس

پاکزاد :                        پاک نژاد، نجیب

پاکمهر :                        از نام های برگزیده

پالیز :                           کشتزار

پَتَه مانی :                        دادگستر

پدرام :                           نام نبیره سام. درود، شادباش

پرچم :                            درفش

پَرنگ :                           نام پسر سام

پرهام :                            از نام های برگزیده

پرویز :                           شکست ناپذیر و پیروزمند. کنیه خسرو دوم ساسانی

پَریبُرز :                          بلند بالا، نام پسر کیکاووس

پژدو :                            نام نیای اشوزرتشت، بهرام پژدو از چکامه سرایان نامی زرتشتی

پژمان :                           از نام های برگزیده

پَشَنگ :                          نام برادر زاده فریدون پیشدادی

پشوتَن :                         پیشکش کننده تن یا فداکار

پوروشسب :                   دارنده اسبان زیاد پدر اشوزرتشت

پوریا :                           نام یکی از پهلوانان ایران

پولاد :                           نام پسر آزادمرد پسر رستم

پویا :                             جوینده

پویان :                           پوییدن

پیروز :                          پادشاه ساسانی

پیروزگر :                       پیروز، کامیاب

پیشداد :                         نخستین قانون گذار، بنیانگذار عدل و دادگری

پیلتَن :                        پهلوانی بوده از فرزندان رستم زال

پیمان :                        مهر، عهد

اسم های پسرانه ایرانی –>  حرف ت :

تاژ :                            برادر هوشنگ پیشدادی

تخشا :                       کوشنده

تَسو :                         واحد زمان

تکاپو :                         جستجو

تَنسِر :                        نام موبد موبدان روزگار اردشیر بابکان

تَهمتَن :                       بزرگ پیکر

تهمورس :                    دلیر و پهلوان. نام دومین پادشاه پیشدادی

توانا :                          نیرومند، زورمند

تور :                            نام پسر شاه فریدون

تورج :                          یکی از شخصیت های شاهنامه

تهماسب :                    یکی از شخصیت های شاهنامه

تهمورث :                      نام یکی از شاهان ایرانی

تیرداد :                         –

تیمور :                          –

اسم های پسرانه ایرانی –>  حرف ج :

جان‌پرور :                      نشاط انگیز

جانان :                         دلیرو زیبا

جم :                            مخفف جمشید

جهانگیر :                      نام پسر رستم زال پهلوان نامی ایران

جاوید :                         ابدی،   نام پدر اردشیر یکی از بهدینان خراسان

جمشید :                      نام شاهی باستانی، یکی از شخصیت های شاهنامه.

جهاندار :                       دارنده جهان

جهانشاه :                     شاه جهان

جهانگیر :                       فاتح جهان

اسم های پسرانه ایرانی –>  حرف ح :

حارس :                       نگهبان، پاسدار

حامی :                        مدافع

حامد:                          ستاینده ، ستایشگر

حایری :                      منسوب به حایر ، زمینی که مرقد سیدالشهدا (ع) در آن واقع است

حبیب :                         دوست ، معشوق ، محبوب و دوستدار خدا

حجت :                        دلیل ، نمودار ، برهان

حداد :                         آهنگر ، آهنکار و آهن فروش

حسام :                         شمشیر بران ، تیزی شمشیر

حشمت :                      عظمت ، بزرگی ، شرم و حیا

حلاج :                         پنبه زن ، نام منصور حلاج

حمزه :                         شیر ، عموی پیامبر

حمید :                          پسندیده ، ستوده ، مبارک

حیدر :                         یکی از نام های حضرت علی (ع)

 

اسم های پسرانه ایرانی –>  حرف خ :

خداداد :                        هدیه ای از طرف خدا

خسرو :                         یکی از شخصیتهای شاهنامه

خشایار :                        نام یکی از شاهان هخامنشی

خدابخش :                      از نام های برگزیده

خداداد :                          از نام های برگزیده

خدایار :                           از نام های برگزیده

خدیو :                            بلند جایگاه، سرور

خردمند :                        نام یکی از پیروان دستور آذرکیوان

خرم :                             شادمان، خوش

خسرو :                          نیک آواز. نام پادشاه ساسانی

خشاشه :                       از سرداران ایرانی در دورة پادشاهی شاه گشتاسب

خشاشه :                       از سرداران ایرانی در دوره پادشاهی شاه گشتاسب

خشایار :                         شاه دلیر و مردمنش

خشنود :                         شاد، شادمان، خوشحال

خورسند :                        راضی

خوش‌منش :                     نیک نهاد

خوشنام :                         درستکار، نیکنام

خُونیرِث :                          نام یکی از هفت کشور زمین

اسم های پسرانه ایرانی –>  حرف د :

دادبان :                          نگهبان قانون

دادبه :                            قانون خوب

دادبه :                            قانون خوب، پسر دادگشنسب که نامه تنسر را به تازی برگردانده

دادپویه :                           از شاگردان موبد کیخسرو پور آذرکیوان

دادجو :                           جوینده عدل و داد

دادخواه :                         خواستار عدل و داد

دادرس :                          دادرسنده

دادفر :                            از نام های برگزیده

دادمهر :                          از نام های برگزیده

دادنام :                           از نام های برگزیده

دادوَر :                            دادگر، عادل

دارا :                              دارنده، نام نهمین پادشاه کیانی

داراب :                           نام پسر بهمن، هشتمین پادشاه کیانی

داریوش :                         نام سومین شاهنشاه هخامنشی

داژو :                              سوخته، داغ

دانا :                              هوشیار، آگاه

داور :                             نام موبدی است

دَریز :                             نام داماد داریوش بزرگ

دَسَم :                           فرمانده ده تن سرباز

دلاور :                            دلیر، قهرمان

دماوند :                          نام سرداری درزمان ساسانیان

دهناد :                           از نام های برگزیده

دینشاه :                        یاور و سرور دین

دینیار :                          یاری دهنده دین

دیهیم :                          کلاه پادشاهی

دادیه :                          –

دارا :                            ثروتمند، یکی از شخصیتهای شاهنامه

داراب :                          یکی از شخصیتهای شاهنامه

داریوش :                        نام یکی از شاهان هخامنشی

دانوش :                         –

اسم های پسرانه ایرانی –>  حرف ر :

رادین :                          بخشنده ، جوانمرد

رامبد :                           نگهبان و پاسدار آرامش

رامین :                           معشوقه ویس – از سرادران ایران و فرزند کیخسرو

رامتین :                         نوازنده معروف زمان ساسانیان

رخشان :                        درخشان

رستان :                         یکی از شخصیت های شاهنامه

روهام :                         نام یکی از پهلوانان ایرانی در شاهنامه فردوسی

روزبه :                           بهروز، خوشبخت ، از شخصیتهای شاهنامه، نام موبد بهرام گور پادشاه ساسانی، نام اصلی سلمان فارسی از یاران معروف پیامبر(ص) ، نام اصلی ابن مقفع دانشمند معروف ایرانی قرن دوم

اسم های پسرانه ایرانی –>  حرف ز :

زامیاد:                          رامیاد، ایزد زمین و نام روز بیست و هشتم از هر ماه شمسی در قدیم

زال :                            یکی از شخصیتهای شاهنامه پدر رستم

زکریا :                          یکی از پیامبران و نام زکریای رازی

زرتشت :                      نام یک پیامبر

زکی :                         پاکیزه، پاک و منزه

زنگنه :                        نام پهلوانی در زمان کیکاووس

زند :                             –

زَواره :                          پهلوانی ایرانی. نام پسر زال و برادر رستم

زوپیر :                          یکی از همدستان داریوش بزرگ در جنگ بابل

زَهیر :                          نام یکی از سرداران شاه کیخسرو کیانی

زیار :                          کمان ، قوس ، نام پدر مردآویچ

زیگ :                           راه ستاره شناسی

اسم های پسرانه ایرانی –>  حرف ژ :

ژاماسب :                     نام شوهر پورچیستا جوانترین دختر اشوزرتشت

ژوپین :                         نام پسر کیکاووس

ژیان :                            از نام های برگزیده

اسم های پسرانه ایرانی –>  حرف س :

ساسان :                       بنیانگذار عهد ساسانی

سالار :                          رهبر

سام :                           یکی از شخصیتهای شاهنامه

سامان :                        خانه، سامان

سامی :                        بالا مقام

سپهر :                          آسمان

سِپنتا :                          مقدس، ورجاوند

سپند :                          ورجاوند و مقدس. اسفند

سپهرداد :                       داده یا آفریده آسمان

سپیدار :                         درخت بلند و راست

ستُرگ :                         قوی هیکل، نیرومند

سرافراز :                       سربلند، با افتخار

سُرایش :                       سرودن

سُرخاب :                       نام پنجمین پادشاه باوندی

سُروش :                        گوش دادن به صدای وجدان و فرمانبردار

سزاوار :                         شایسته

سَلم :                           نام یکی از سه پسران شاه فریدون پیشدادی

سهراب :                        تابش سرخ. نام پسر زال

سورن :                          دلیر و پهلوان ، توانا

سورنا (Sorenā):            نام سردار ایرانی در زمان اشکانیان

سوشیانت :                    برگزیده دینی

سیاوخش :                    سیاوش، پسر کیکاووس

سیروس :                       نام کورش به پیکره دیگر

سینا :                           یکی از نخستین پیروان اشوزرتشت

سروش :                        –

سنجر :                         شاهزاده

سهراب :                       یکی از شخصیت های شاهنامه فرزند رستم

سیامک :                       مرد سیاه مو، نام پسر کیکاووس

سیاوش :                       یکی از شخصیت های شاهنامه

اسم های پسرانه ایرانی –>  حرف ش :

شاپور :                          یکی از شخصیت های شاهنامه

شاهرخ :                        صورت شاه

شاهکام :                       خواست شاه

شاهین :                        باز پرنده ای کوچکتر از عقاب

شایا :                           سزاوار

شایان :                         سزاوار

شروین :                        مخفف نام انوشیروان ، پادشاه ایرانی

شهاب :                         ستاره دنباله دار

شهباز :                         شاهین دربار

شهرام :                        نام پادشاهی

شهرداد :                       هدیه شهر

شهروز :                         رودی بزرگ

شهریار :                        شاه

شهیار :                         دوست شاه

اسم های پسرانه ایرانی –>  حرف ع :

عابد :                           پارسا، عبادت کننده، کسی که خدا را پرستش می کند

عارف :                         شناسنده ، صبور

عمید :                           سردار، سرور ، بزرگ

عماد :                           اعتماد

اسم های پسرانه ایرانی –>  حرف ف :

فراز :                             بلندی

فرامرز :                          یکی از شخصیتهای شاهنامه

فربد :                            راست

فرجاد :                          عالی

فرخ :                             شاد

فرخزاد :                         شاد به دنیا آمده

فرداد :                           –

فردوس :                        بهشت

فردین :                          –

فرزاد :                           تولد باشکوه

فرزام :                           سزاوار

فرزان :                           عاقل

فرزین :                           دانا

فرشاد :                         شاد

فرشید :                         خورشید شکوهمند

فرناز :                            بالا

فرود :                            یکی از شخصیت های شاهنامه

فروهر :                          جوهر

فرهاد :                          یکی از شخصیت های شاهنامه

فرهنگ :                        فرهنگ

فرهود :                          –

فریبرز :                          یکی از شحصیت های شاهنامه

فرید :                           منحصر بفرد

فریدون :                        یکی از شخصیت های شاهنامه

فیروز :                          پیروز، پیروزی

اسم های پسرانه ایرانی –>  حرف ک :

کامران :                        موفق

کامشاد :                       آرزوی شاد

کامیار :                         موفق

کسرا :                         یکی از شخصیت های شاهنامه

کاوه :                           یکی از شخصیت های شاهنامه

کاووس :                       یکی از شخصیت های شاهنامه

کورس :                        کورش، نام سه تن از پادشاهان هخامنشی، کورش بزرگ از مقتدر ترین پادشاهان ایران که تخت جمشید را بنا نهاد

کورش :                        بنیانگذار سلسله هخامنشی در ایران

کوشا :                         کوشنده، سخت کوش

کیا :                            شاه، مدافع، محافظ

کیان :                          پادشاهان، سلاطین، دومین سلسله پادشاهی از دوره تاریخ افسانه ای ایران

کیارش :                       از شخصیتهای شاهنامه، نام دومین پسر کیقباد پادشاه کیانی

کیانوش :                      یکی از شخصیت های شاهنامه

کیخسرو :                     یکی از شخصیت های شاهنامه

کیقباد :                         یکی از شخصیت های شاهنامه

کیوان :                         جهان

کیومرث :                      یکی از شخصیت های شاهنامه

اسم های پسرانه ایرانی –>  حرف گ :

گباد :                            یکی از شخصیتهای شاهنامه

گشتاسب :                      یکی از شخصیتهای شاهنامه

گودرز :                        یکی از شخصیتهای شاهنامه

گیو :                             یکی از شخصیتهای شاهنامه

اسم های پسرانه ایرانی –>  حرف ل : 

لنا :                             نمکین – مرکب از لن(نمک سانسکریت) + الف نسبت فارسی

اسم های پسرانه ایرانی –>  حرف م :

مادیار :                          (ماد = مادر + یار = کمک کننده ، یاور ، مددکار) یاور و کمک کننده مادر ، مددکار برای مادر .

مارتیا :                          (پهلوی) 1- آدمی، انسان؛ 2- (اَعلام) نام پیشوای شورش عیلام در کتیبه‌ی بیستون، منسوب به داریوش اوّل.

مازیار :                          پسر قارون ، از سپهبدان مازندران در قرن سوم که علیه خلیفه بغداد شورش کرد

ماکان :                          نام پسر کاکی از حکام مزندران در قرن چهارم

مانی :                           نقاشی که خود را پیامبر معرفی می کرد

منوچهر :                        یکی از شخصیتهای شاهنامه

مهبد :                            مهبود- سرور ماه،کناییه از کسی که زیباییش از ماه بیشتر است – از شخصیتهای شاهنامه، نام وزیرانوشیروان پادشاه ساسانی که به ریختن زهر در غذای او متهم و کشته شد

مهراب :                         یکی از شخصیتهای شاهنامه

مهران :                         یکی از شخصیتهای شاهنامه

مهرداد :                        هدیه آفتاب

مهرزاد :                         نوزاد آفتاب

مهرک :                         یکی از شخصیتهای شاهنامه

مهرنگ :                        رنگ آفتاب

مهیار :                          یکی از شخصیتهای شاهنامه ، ماهیار

میلاد :                          تولد

اسم های پسرانه ایرانی –>  حرف ن :

نامدار :                         مشهور

نامور :                          مشهور

نریمان :                        یکی از شخصیتهای شاهنامه

نوری :                          روشنایی

نوشزاد :                       بشادی زائیده شده

نوید :                           خبر خوش

نمیا :                           کوچک

اسم های پسرانه ایرانی –>  حرف و :

وندا :                          خورشید

اسم های پسرانه ایرانی –>  حرف ه :

هرمز :                         یکی از شخصیتهای شاهنامه

هژیر :                          هجیر خوب، پسندیده، زیبا، چابک و چالاک، نام پسر گودرز

هوتن :                         تندرست و خوش قد و بالا

هوشمند :                    دانا

هوشنگ :                     یکی از شخصیتهای شاهنامه

هوشیار :                      دانا

هومان :                       یکی از شخصیتهای شاهنامه

هومن :                        نیک اندیش

هیراد :                         کسی که چهره ای خوشحال و شاد دارد

اسم های پسرانه ایرانی –>  حرف ی :

یاشار :                         نامی آذری – بمعنی جاوید

یادگار :                         اثر و نشان که کسی از خود باقی بگذارد

یزدان داد :                    موبدی در سده نهم که در کرمان می‌زیسته

یزدان مهر :                    از نام های برگزیده

یزدان یار :                      از نام های برگزیده

یزدانشاه :                      نام پسر انوشیروان دادگر

یزدگرد :                         نام پادشاه ساسانی

یَسنا :                          از بخش‌های اوستا (ستایش شده ، قابل ستایش) – یسنا اسم پسر است – از شاهزاده های ایران باستان که در اوستا نیز ذکر شده است

اسم های پسرانه ایرانی – اختصاصی آسمونی

3.7/5 ( 3 نظر )


منبع : آسمونی

دیدگاه های این مطلب

 1. نویسنده دیدگاه: Peyman
  25 دی 1397

  سلام لطف میکنید چنتا اسم پسر شیک قشنگ پیشنهاد بدین تک باشه لطفا
  فوری فوری میخوام

 2. نویسنده دیدگاه: نازنین
  23 مهر 1397

  نامین و نازنین
  محمد نامین و نازنین زهرا

 3. نویسنده دیدگاه: Zahra
  16 تیر 1397

  سلام و خسته نباشید لطفا اسم پسر هم وزن مهلا بگید

 4. نویسنده دیدگاه: احمد
  31 فروردین 1397

  سلام اسم واس پسرم میخوام…. آوید چطوره؟

 5. نویسنده دیدگاه: shahab
  22 مرداد 1396

  سلام،بعضی از اسمها عربی هستن،درصورتیکه،اولش گفتین اسمها ایرانی،وعربی نیستن

  • نویسنده دیدگاه: علیرضا ابراهیمی
   26 مهر 1396

   درود بر شما… برخی اسامی در فرهنگ ها مشترک هستند.. ولی اکثریت نام ها ایرانی اصیل جمع آوری شده است. با تشکر از شما…

  • نویسنده دیدگاه: علی
   13 فروردین 1397

   خیلی جالبه نوشته اسم ایرانی بعد میبینی اسامی عربی هم بینشون وجود داره ، فکر کنم از عمد گذاشتن تا یه عده گول بخورن برای بچه شون اسم عربی بگذارن ، جالبه یه جای دیگه من حتی اسامی مغولی مثل چنگیز و تیمور رو هم قاطی اسامی ایرانی دیدم ، مثل همین اسامی بالا که تیمور رو هم ایرانی حساب کرده

 6. نویسنده دیدگاه: سحربانو
  01 بهمن 1395

  سلام اسم فرشید رو معنیش رو ننوشته بودید. فر به معنی شکوه هستش و شید به معنی خورشید. معتیش میتونه شکوه خورشید یا خورشید شکوهمند باشه

  • نویسنده دیدگاه: علیرضا ابراهیمی
   08 آذر 1396

   با تشکر معنی اسم فرشید درج شد

 7. نویسنده دیدگاه: سحر
  06 آبان 1395

  ناشناس جان یکم بی ربط حرف نمیزنی؟نظر نمیتونی راجع ب اسم بدی حرف بیخود نزن انقد

 8. نویسنده دیدگاه: سونیا
  04 آبان 1395

  سلام یه اسم پسر میخام که به سونیا بیاد..

 9. نویسنده دیدگاه: فاطمه
  05 مهر 1395

  سلام خواهش میکنم یکی جوابمو بده سریع.اسم محمد آئین چطوره خودم که دوست دارم ولی همسرم میگه ترکیبیی نباشه

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   29 مهر 1395

   سلام آره ترکیب نباشه بزار اسم اصیل ایرانی باشه

 10. نویسنده دیدگاه: میکائیل
  20 شهریور 1395

  لطفا نظرتون رو در مورد اسم آراد بگوید

 11. نویسنده دیدگاه: پری
  09 شهریور 1395

  وای ترکیدم از خنده از دست ناشناس خخ
  مهرسام پرهام رهام قشنگن

 12. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  30 مرداد 1395

  آخه این اسمای عجق وجق چیه کی اسم بچه شو میزاره تاژ

  • نویسنده دیدگاه: آبادان
   14 مهر 1395

   آخه کدوم اسکلی اسم بچه میزاره آبادان …

 13. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  28 مرداد 1395

  یک اسم پسر می خوام که به اسم دخترم نیایش بخوره

  • نویسنده دیدگاه: negin
   01 مهر 1395

   اسمش و بزار نياوش

 14. نویسنده دیدگاه: sh
  18 خرداد 1394

  عالیییییییییییییییییییییییی

 15. نویسنده دیدگاه: داود
  06 دی 1393

  سلام واقعا اسمهای ایرانی خیلی زیبا هستن….. من میخوام یه نام مناسب برای شرکت طراحی داخلی انتخاب کنم .خوشحال میشم کمکم کنید

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   22 شهریور 1395

   یزدان

 16. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  06 دی 1393

  با سلام لطفا یه اسم زیبا ی پسرانه که به سپهر هم بخوره اگه مدنظرتون هست بفرمایید تا برا پسردومم بذارم ازتون ممنونم.

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   18 شهریور 1395

   سهراب

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   03 مهر 1395

   سبحان

 17. نویسنده دیدگاه: علي
  16 آذر 1393

  سلام بچه ها نظرتون درباره اسم ايراني كيان چيه؟ممنون

 18. نویسنده دیدگاه: سارا
  25 آبان 1393

  سلام . من اسم یسنا را واسه دختر شنیده بودم شما تو اسامی پسرونه آورید. چه جوریه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  • نویسنده دیدگاه: sissy
   26 مهر 1395

   اسمه دختره تا جایی که خبر دارین

 19. نویسنده دیدگاه: حنانه
  11 آبان 1393

  سلام ممنون ازوبلاگتون بله اسم بایدبامعنی یاشه

 20. نویسنده دیدگاه: نسیم از لار
  03 آبان 1393

  چراازاول یک اسمی میذارید که اسمهای بعدی بهش نیاد ازاول یک اسم درست وحسابی بذارین

 21. نویسنده دیدگاه: محمد
  24 مهر 1393

  نظرتون درباره اسم یگانه چیه واسه دخترم بذارم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   25 مهر 1393

   عالي…

  • نویسنده دیدگاه: مسعود
   25 مهر 1393

   بسيار خوب…

  • نویسنده دیدگاه: مجید
   07 آذر 1393

   سلام. نظری نداریم. بچه توه به ماچه چی میزاری.

  • نویسنده دیدگاه: حورا
   27 آذر 1393

   اسم خوبی نیست

   • نویسنده دیدگاه: ناشناس
    05 آذر 1397

    عالیییییه

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   06 شهریور 1395

   نه بذار دوگانه

 22. نویسنده دیدگاه: سودا
  20 مهر 1393

  منم از اسامی عربی خوشم نمیاد اسم من رقیه بود عوضش کردم گذاشتم سودا اسم دخترم هم سوین هست اخه ما ترکیم لطفا اسم پسر ترکی که با حرف س شروع بشه بگید

  • نویسنده دیدگاه: Fatemeh
   24 آذر 1395

   اسم رقیه زیباترین اسمِ سودا کجا رقیه کجا

 23. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  16 مهر 1393

  اسمی که به طاها بخوره بهتره آخرش ا باشه..

  • نویسنده دیدگاه: میلاد
   02 مهر 1396

   بیتا برای دختر

 24. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  11 مهر 1393

  هوشنگ خان بذار کیان

 25. نویسنده دیدگاه: حسن
  27 شهریور 1393

  سلام.اسم پسر اولم امیر محمد یک اسم قشنگ و با معنی برای پسر دومم میخوام لطفا کمکم کنید

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   06 شهریور 1395

   حسام

 26. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  24 شهریور 1393

  چه خبره؟

  همش بچه میارید.بس کنید تو رو خدا

 27. نویسنده دیدگاه: یک ایرانی
  16 شهریور 1393

  عاشق اسم کوروش هستم

 28. نویسنده دیدگاه: سحر
  05 شهریور 1393

  لطفا سر عرب و عجم با هم کل کل نکنيد بچه ها .بزاريد هر کس اعتقاقدات خودشو داشته باشه .بايد به نظر هم احترام بزاريد .به زور نميشه به هم بقبولونيد …

 29. نویسنده دیدگاه: سحر
  05 شهریور 1393

  سلام
  دوستان من دوست دارم اسم پسرم و ساواش بزارم .به معني جنگه…من مخالف جنگم .اما از اين اسم خوشم مياد .نظرتون چيه ؟

 30. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  04 شهریور 1393

  لطفایه اسم قشنگ ایرانی بامعنی خوب واسه پسرم بفرستیدکه به حرف ف وای بیادزیادتکراری نباشه

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   24 شهریور 1393

   فواد

  • نویسنده دیدگاه: مهدی
   25 شهریور 1393

   بزار مهدی خوبه

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   23 مهر 1393

   فرهان- فرزین

  • نویسنده دیدگاه: هومن
   06 آبان 1393

   فریمن = خوش فکر و دارای اندیشه ی زیبا

 31. نویسنده دیدگاه: مسیح
  03 شهریور 1393

  سلام.ممنون از سایتتون.چرا بعضی اسمها معنیشون نیست ؟فقط جلوش نوشته اسم فلان شخصیت

 32. نویسنده دیدگاه: شروین
  02 شهریور 1393

  عزیزم شروین اسم ایرانی است نه عربی.شروین اسم کاملا مازندرانیست

 33. نویسنده دیدگاه: فرناز
  31 مرداد 1393

  بچه ها دعوا نکنین کسی که خون ایران و ایرانی تو رگهاش موج میزنه اسمشو هرچی که بزارین باز هم ایرانیه

 34. نویسنده دیدگاه: هوشنگ
  21 مرداد 1393

  اسم پسرم کارن هستش
  یه اسم قشنگ دیگه واسه پسر دومم که توراهه میخوام
  بهتره شبیه کارن باشه
  خودم آران تو ذهنمه ولی زیاد شبیه نیست

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   03 شهریور 1393

   کاریا و کارو

  • نویسنده دیدگاه: نگین
   06 مهر 1393

   کیان و کامدین

  • نویسنده دیدگاه: مسعود
   08 آذر 1393

   کاروان به کارن میخوره البته بیشتر کردها از این اسم استفاده می کنند اسام ی شبیه هم نباشند مهم نیست مهم اینکه بزرگ شدن پشت همو خالی نکن! خدا نگه ذارشون باشه

  • نویسنده دیدگاه: Peyman
   25 دی 1397

   سلام چنتا اسم پسر تک و قشنگ لطفا فوری می خوام ممنون

 35. نویسنده دیدگاه: سوگند
  20 مرداد 1393

  عالیییییییییییییییییییییییییی

 36. نویسنده دیدگاه: هلیا
  18 مرداد 1393

  سلام می شه به من یه اسم پسر حول و حوش ارتان و…
  معرفی کنید ممنونم

  • نویسنده دیدگاه: ایلیا
   07 دی 1393

   سلام ارشان

 37. نویسنده دیدگاه: خوشکل خانم
  14 مرداد 1393

  سلام اگه میشه اسم زمان قدیم نگذارید ممنون

 38. نویسنده دیدگاه: ندا
  10 مرداد 1393

  سلام
  لطفا به من کمک کنید، دنبال یه اسم پسرونه ایرانی هستم که به اسم دختر نیروانا بیاد…

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   10 شهریور 1393

   نیما

 39. نویسنده دیدگاه: sepide
  10 مرداد 1393

  اسم عربی فارسی نداره اسم باید بامعنی باشه همین ارشام کورش ارتان ارتام و خیلی اسامی دیگ ک معنی داره

 40. نویسنده دیدگاه: zahra
  04 مرداد 1393

  سلام من اسمم عربیه ولی عاشق فرهنگ ایرانیم ای کسی که میگی چرا اسم خارجی بد نیست اولا که اگه دقت کنی خیلی از اسمایی که خارجیا میزارن ایرانیه اصلی وتو روحتم خر نداره پس چرا من ایرانی اسم عربی بزارم مگه مغزه خر خوردم؟ایا؟ دوما کدوم عربی ودیدی ا ز فرهنگ ما خوشش یاد که من که ندیدم ؟ برم اسمه ملخ خورایه …. اه بی خیال بعدشم ادم اسم تاریخی بزاره وبه ملیتش بیشتر از مذهبیتش ارزش بزاره شده کجاها ؟ از چی می ترسی از این که با تکرار این اسما تاریخ زنده بشه ؟ پارسایی بیشتر بشه/ یعنی اسم ی پهلوون یا ی زن قهرمان مثلا یوتاب رو من بود من الان خراب بودم؟ برووووووووووووو دوست داری اسم بچت وبزار کلثوم اینجا نیا جفت پابرم تو حلقت

 41. نویسنده دیدگاه: نگار
  30 تیر 1393

  به نظرمن بهتره به اين موضوع کمي فکرکنيد ما پارس هستيم پس بهتره اين فرهنگ رو رواج بديم الان من اسم پسرم اهوراست پس در اينده مطمينم اهورا هم نامي پارسي واصيل برابچه خودش ميزاره نه عربي نه اروپايي!!

 42. نویسنده دیدگاه: مهدی2500
  24 تیر 1393

  مهران

 43. نویسنده دیدگاه: عرفان
  19 تیر 1393

  برا چی باید اسامی یه مشت عرب مفت خور رو برای بچه های پارسی انتخاب کنیم….ما به کجا رسیدیم که این عربهای کثیف ملخ خور تو اسامی ایرانیا هم رخنه کردن….زنده باد پارس و پارسی

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   24 تیر 1393

   من به عنوان ایرانی به این حرف شما افتخار میکنم
   زنده باد پارس وپارسی

  • نویسنده دیدگاه: سوگند
   20 مرداد 1393

   باهات موافقم

  • نویسنده دیدگاه: ترنم
   01 شهریور 1393

   اصلا درست نیست اینطور صحبت کنید مهم اینکه همه ی ما مسلمانیم واز اسامی عربی نام پیامبر وامامان رو رو فرزندامون میذاریم

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   01 مهر 1393

   ایووووول، منم موافقم

  • نویسنده دیدگاه: صبا
   09 مهر 1393

   بي ادبي نكن

  • نویسنده دیدگاه: mojtaba
   14 آذر 1393

   دلبندم نژاد پرستی در صورت و شکلی یک امر به دور از انسانیت و ناپسنده , فراموش نکن این لفظ عرب کثیف که به کار بردی در یک زمان واحد شامل همه زنا و مردا و کودکان بی گناهی میشه که هیچ تعصبی به هیچ نژادی ندارند
   درود بر تو

  • نویسنده دیدگاه: آرغین
   24 خرداد 1397

   با افکار و امیال پان ارایست و پان فارسیست اسم ایران و لکه دار نکن ایران 30 ملیون فارس داشته باشه 50 ملیون غیر فارس (آذری عرب کرد قشقایی ترکمن …) داره که صاحبتر و بومی تر از هر فارس تو این خاکن اسم بچتو هر اسمی میخوای بزار ولی به شعور ما اگه خودت هم داری به شعور خودت توهین نکن

 44. نویسنده دیدگاه: نوش ک
  15 تیر 1393

  خانوم غزال مارو به جایی نمی برن
  اسم هایی عربی که رو ائمه هست قداست داره ولی پس فرهنگ ناب خودمون چی میشه
  بهتره یکم فکرتون رو امروزی کنین و از کهنگی در بیایم
  من دیگه نمیام اینجا که ببینم
  پس اگه نظری دادین و من جواب ندادم مطمئن باشین ندیدم
  موفق باشید

  • نویسنده دیدگاه: مهرباد
   21 مرداد 1393

   اسم چون در واقع یه جبره برای هر فردی پس باید منتخبش باید دقت کنه چی میزاره. چون اون نام رو فرد یه عمری یدک میکشه حالا بگذریم کسانی که عوضش میکنن. آخه ایرانی مگه اسم خارجی میزاره که عرب باشه یا افریقایی همه جا قدیس داره چه ربطی داره این؟
   اونا هم نمیزارن بجز موارد خاص…

 45. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  05 تیر 1393

  به نظر من اسمهای عربی هم به فرهنگ ایرانی لطمه میزنه

  • نویسنده دیدگاه: مهدی
   05 مرداد 1393

   هیچ ربطی به آدمیت نداره

 46. نویسنده دیدگاه: غزال
  27 خرداد 1393

  ضمنا من اسم پسرم شروین هست و از فرهنگ عرب دفاع نمیکنم فقط از جهالت متنفرم اگر کوروش بزرگ رو به عنوان اسطوره ملی قبول داریم هیچ دلیلی نداره که اسطوره های مذهبی رو فراموش کنیم شازده پسر…برو یه کم فکر کن

 47. نویسنده دیدگاه: غزال
  27 خرداد 1393

  سلام.بچه ها وقتی میخواین نظریه ایی رو پشتیبانی کنید لطفادلایل منطقی بیان کنید آی اقایی که مرتبا تکرار میکنی اسم نااااااااااااااااااااب ایرانی…شرط میبندم خودتم نمیدونی چرا داری این حرف رو میزنی پس چطور اون موقع که اسمای اروپایی انتخاب میشه نمیگی فقط اسمای نااااااااااااااااب ایرانی،فقط اسمای عربی واسه فرهنگ بیگانست؟برو یه کم فکر کن ببین به کجاها دارن می برنتون و شماها هم کورکورانه با اعتماد به نفس بالا همه جا داد میزنی اسمای نااااااااااااا…

  • نویسنده دیدگاه: ایرانی
   11 مرداد 1393

   تا وقتی ک تو امثال تو دارن تو مملک ما ایرانی ها از عرب جماعت به اسم دین دفاع میکنن ما نبایدم به هیج جا برسیم دانشمند…

 48. نویسنده دیدگاه: زهرا
  19 خرداد 1393

  اسم امیر رو هم اضافه کنید

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   19 خرداد 1393

   امیر اسم عربی است، این اسم به لیست اسم های پسرانه مذهبی اضافه شد

   • نویسنده دیدگاه: امیر
    23 خرداد 1393

    امیر در زبان پارسي به معنای كسي كه هرگز نمي ميرد می‌باشد( اَ + مير كه در پارسي دري اَ پيشوند منفي كننده ي افعال بوده همانند نام اَنوشيروان كه تركيب اَ (نافي فعل)+ نوش (به معني مرگ)+ روان مي باشد به معني فردي كه افكار و روان او هرگز از بين نمي رود). همچنين امير صفت پشوتن برادر اسفنديار در شاهنامه است كه هرگز نمي ميرد. اين نام پارسي جهت خطاب سران جنگ آور ايران باستان نيز مورد استفاده قرار مي گرفته است.

    • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
     30 خرداد 1393

     همانطور که در توضیحتان آورده اید صفت بوده است و زمانیکه فرهنگ عرب در ایران بوده استفاده می شده، لذا اسم پارسی نیست

 49. نویسنده دیدگاه: 031
  19 خرداد 1393

  اسم پسرت رو بذار عباس قلی یا قیطاس

  شوخی کردم بذار سپنتا

 50. نویسنده دیدگاه: شادی
  18 خرداد 1393

  به نظرم اسم پیوند قشنگه نیست؟

 51. نویسنده دیدگاه: علی امیری
  15 خرداد 1393

  زیبا بود ولی اسم هایی مثل علی عباس بزارید.

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   15 خرداد 1393

   اسم های مذهبی را ببینید

 52. نویسنده دیدگاه: الی
  09 خرداد 1393

  سلام به دوستان عزیز
  خیلی ممنون از نظراتی که برام گذاشتید . اسم پسرم بردیا شد .

 53. نویسنده دیدگاه: مهسا
  06 خرداد 1393

  عالی بود
  آراد هم اسم قشنگیه همچنین امیر ارسلان به معنای شاه قوی دل و ارشان به معنای بشیار دانا
  اردلان هم بد نیس

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   13 خرداد 1393

   ممنون از شما، به لیست با معنی اضافه شدند

 54. نویسنده دیدگاه: هلن
  01 خرداد 1393

  اسم باید اصیل ایرانی باشه نه عربی

 55. نویسنده دیدگاه: مریم
  30 اردیبهشت 1393

  من اسم پسر اولم امیرحسین هست یه اسم پسر دیگه میخوام که به امیرحسین بخوره و قشنگ باشه

  • نویسنده دیدگاه: میلاد
   30 اردیبهشت 1393

   خدا حفظش کنه ولی اینجا نمیتونی اسمهای عربی و دو اسمی پیدا کنی
   ابجی.. اینجا همش اسمهای نااااب ایرانیه خواهر من تکرار کن اسامی ناااااااااااب ایرانی.

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   23 خرداد 1393

   عربی نباشه

  • نویسنده دیدگاه: الف.ق
   24 خرداد 1393

   اميرمحمد
   اميرعلي
   اميررضا
   اميرحسام

 56. نویسنده دیدگاه: نگار
  30 اردیبهشت 1393

  اسم پسرم صدرا هست، یه اسم پسر پیشنهاد بدید ک بهم بیان.ممنوووووووون.

  • نویسنده دیدگاه: مهران رخشان فر
   31 اردیبهشت 1393

   تنها اسمي كه به نظرم به هم بيان (آرتا)ست نگار خانوم

  • نویسنده دیدگاه: الهه ناز
   24 خرداد 1393

   سلام…بنظرم کسرا قشنگتره وبه اسم صدرا میاد

  • نویسنده دیدگاه: ساحل
   06 تیر 1396

   کسری و صدرا خیلی قشنگه واقعا

 57. نویسنده دیدگاه: ناصح
  30 اردیبهشت 1393

  هیراد اسم خوبیه؟

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   23 خرداد 1393

   آره

 58. نویسنده دیدگاه: جواد
  27 اردیبهشت 1393

  سلام خوب بودمرسی

 59. نویسنده دیدگاه: مجتبی
  23 اردیبهشت 1393

  سلام اسم دخترم نازنین زهرا است حالا یه اسم پسر میخام که به اسم دخترم بیاد به نظرتون چی بذارم مرسی از کمکتون

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   25 اردیبهشت 1393

   نويد

  • نویسنده دیدگاه: زهرا
   25 اردیبهشت 1393

   نويد

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   25 اردیبهشت 1393

   نازنین اصغر

   • نویسنده دیدگاه: ناشناس
    03 خرداد 1393

    😀

  • نویسنده دیدگاه: میلاد
   30 اردیبهشت 1393

   خب بزار سجاد – علی – از این اسمای پیغمبری دیگه. اسم دختر رو عربی گذاشتی. آخه پسره چه گناهی کرده. این همه اسم عربی. اینجا همش اسمای ایرانیه.

  • نویسنده دیدگاه: نازنین
   26 مهر 1397

   محمد نامین

 60. نویسنده دیدگاه: پريا
  23 اردیبهشت 1393

  ميشه يه اسم پسرشيک وجددبهم بگين

  • نویسنده دیدگاه: زهرا
   25 اردیبهشت 1393

   سوشا

  • نویسنده دیدگاه: میلاد
   30 اردیبهشت 1393

   شنتیا به معنی: قوی . شجاع

  • نویسنده دیدگاه: مهران رخشان فر
   31 اردیبهشت 1393

   ايراني يا عربي؟

 61. نویسنده دیدگاه: الی
  21 اردیبهشت 1393

  به نظرتون اسم پسر سیاوش بهتره یا بردیا؟

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   24 اردیبهشت 1393

   خب معلومه بردیا

   • نویسنده دیدگاه: مهری
    05 خرداد 1393

    سیاوش قشنگ تره

  • نویسنده دیدگاه: نیکی
   26 اردیبهشت 1393

   بردیا اسم پسر من هم بردیاست

  • نویسنده دیدگاه: میلاد
   30 اردیبهشت 1393

   هر دوتا شون قشنگ و مخصوصا اسامی ناب ایرانی هستن. بین سیاوش و بردیا. من بودم بردیا میزاشتم چرا؟ چون در تلفظ اسم و شیوایی گفتار این اسم یه نظم خواصی حاکمه. تلفظ این اسم قشنگ و دلنشینه. ولی سیاوش رو میشه در تلفظ خورد کرد از کلماتی مثل سیا استفاده کرد که شیوایی و قشنگی اسم رو خراب می کنه

  • نویسنده دیدگاه: مهران رخشان فر
   31 اردیبهشت 1393

   برديا الي جون

  • نویسنده دیدگاه: abolfazl
   08 خرداد 1393

   bardiaبردیا ابجی

 62. نویسنده دیدگاه: علی
  12 اردیبهشت 1393

  سپهر قشنگه برای پسر؟؟نظرتون چیه؟

  • نویسنده دیدگاه: مانی
   14 اردیبهشت 1393

   نه… یکم قدیمی شده..پرهام که بهتره یا شروین

  • نویسنده دیدگاه: behnaz
   03 خرداد 1393

   عالیه حرف نداره

 63. نویسنده دیدگاه: فاطمه
  08 اردیبهشت 1393

  عالي بود مخصوصا اينكه اسامي به ترتيب حروف الفبا پست سر هم تو يه صفحه بود

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   08 اردیبهشت 1393

   زنده باشید

 64. نویسنده دیدگاه: انسیه
  06 اردیبهشت 1393

  اسم دخترم هوتن است این باور غلط است که می گویند هوتن اسم پسراست

 65. نویسنده دیدگاه: یگانه با علیرضا
  01 اردیبهشت 1393

  اسم پسرم ارتین

 66. نویسنده دیدگاه: ملیکا
  01 اردیبهشت 1393

  یسنا اسم دختره

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   01 اردیبهشت 1393

   یسنا اسم پسر است دوست عزیز – به معنی ستایش شده ، از شاهزاده های ایران باستان بوده است
   این باور غلط باعث شده اشتباه جا بیفته بین ایرانی ها

   • نویسنده دیدگاه: میلاد
    30 اردیبهشت 1393

    شایدم از این اسمهایی که هم میشه برا پسر گذاشت هم دختر . من تا حالا هر چه یسنا دیدم دختر بوده. یسنای پسر ندیدم

  • نویسنده دیدگاه: میلاد
   30 اردیبهشت 1393

   به گفته بندریااااا یسنا یار باباشه. یسنا یکی از قشنگنترین اسمهای دخترانه ایرانی یسنا هستش . ” يَسنا :(اوستايي) هم ريشه با يشت، در لغت به معني پرستش، ستايش، نماز، جشن و در اصطلاح نام يكي از بخش‌هاي پنجگانه‌ي اوستا و مهمترين آنهاست. “

 67. نویسنده دیدگاه: هستی
  29 فروردین 1393

  سلام دستتون درد نکنه

 68. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  20 فروردین 1393

  خیلی خوبه اسم داداشم رو گذاشتیم مانی

 69. نویسنده دیدگاه: َسمیرا
  17 فروردین 1393

  اسم های به روز اصلانیست لطفاتکمیلترش کنید

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   17 فروردین 1393

   اسم ها به صورت هفتگی با کمک کاربران در حال به روز رسانی هستند

 70. نویسنده دیدگاه: ن خوب ن بعد ولی مغصی
  14 فروردین 1393

  ن خوب ن بعد ولی مغصی

 71. نویسنده دیدگاه: بیژن
  13 اسفند 1392

  تعدادی ازنامهادخترانه هستند مانند ارتمیس فرمانده نیروی دریایی خشایارشاه درنبردباسربازان اسپارت که زن بود یا ستایش-نیوشا و…

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   14 اسفند 1392

   ممنون از شما اصلاح شد

 72. نویسنده دیدگاه: لیلا
  12 اسفند 1392

  اسمبروز توسایت کم دارین .

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   13 اسفند 1392

   این اسامی به بصورت دوره ای همیشه تکمیل تر میشود، همچنین اسامی دیگری نیز در بخش اصلی نام ها قرار دادیم

   asemooni.com/human/name

  • نویسنده دیدگاه: نادر
   31 فروردین 1393

   من که اصلا خوشم نیومد

 73. نویسنده دیدگاه: مهرنوش
  03 اسفند 1392

  اگه اسم های قشنگتر هست بزارید لطفا…..:-X….

 74. نویسنده دیدگاه: سمیرا
  14 بهمن 1392

  س..لطفا تعدادی اسم پسرانه ی بروز بگین..ممنون دوستان

  • نویسنده دیدگاه: نام شما...
   01 اسفند 1392

   باشه عزیزم

 75. نویسنده دیدگاه: پرنسس آنا
  08 بهمن 1392

  دستتون درد نکنه…………..
  ولی دایره لغوی تون رو بیشتر کنید…………….

 76. نویسنده دیدگاه: سهیل
  05 بهمن 1392

  خیلی ضعیف است

 77. نویسنده دیدگاه: علي
  04 بهمن 1392

  بنام خدا.ضمن عرض سپاس از شما دوستان همراه،بى زحمت تعدادى فاميل اصيل ايرانى هم معرفى كنيد باتشكر.

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   05 بهمن 1392

   ممنون از شما حتماً دوست عزیز در هفته پیش رو با ما همراه باشید

  • نویسنده دیدگاه: سمیرا
   14 بهمن 1392

   س..ع جان معلوم هس کجایی…من ک فعلا شهرتی اصیل ب ذهنم نمیاد..تا بعد…

 78. نویسنده دیدگاه: بابایی
  04 بهمن 1392

  سلام میشه دو تا اسم دختر و یه اسم پسر بگید که به کسرا بیاد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ممنون

 79. نویسنده دیدگاه: میلادارجمند
  03 بهمن 1392

  خطاب به کاترین خانم که اسم شبیه اسم خودشون می خواستن(کارتون)

 80. نویسنده دیدگاه: کاترین
  02 بهمن 1392

  سلام لطفا به منم کمک کنید اسم دختر بگید به کاترین بیاد ممنون

  • نویسنده دیدگاه: فرزاد
   03 بهمن 1392

   سلام کاترین جان . کانتینر خوبه

 81. نویسنده دیدگاه: شایان
  01 بهمن 1392

  مرسی خوب بودن اما بعضی ازانها ایرانی اصیل نیستن..اگرلطف کنیدفقط نام های اصیل ایرانی <> بزارید ممنون میشم….تشکر

 82. نویسنده دیدگاه: مصعب
  24 دی 1392

  اصلا خوب نبودن جديد تر بزارين

 83. نویسنده دیدگاه: ناصر
  12 دی 1392

  متوسط بود

 84. نویسنده دیدگاه: مهدی
  12 دی 1392

  مرسی خشکل بودن

 85. نویسنده دیدگاه: هومن
  08 دی 1392

  مرسي واقعا جالب بود

 86. نویسنده دیدگاه: نیلوفر
  03 دی 1392

  اسمهاتون قشنگ بودن . مرسی

 87. نویسنده دیدگاه: لیلون
  02 دی 1392

  سلام اسم اتابک قشنگه ولی توی هیچ سایتی نوشته نشده و بهاسم بابک هم میادش

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   05 دی 1392

   نام پسرانه آذری است، و در این لیست قرار ندارد

 88. نویسنده دیدگاه: طرلان
  27 آذر 1392

  معني اسم طرلان ميشه پرنده؟؟؟

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   05 دی 1392

   دعوت کردن ،بیانیه
   نام دخترانه آذری است

 89. نویسنده دیدگاه: مونا
  14 آذر 1392

  سلام.لطفا اسم پسر شیک و امروزی اما با معنا بگین که به اسمهای مونا و مرتضی بیادش .فامیلیشم مهرورزی هستش خاهشا زیاد بگین.قبلش مسی از نظر همتون

  • نویسنده دیدگاه: سمیرا.س
   14 آذر 1392

   س مونا جون. بنظر من.. محند. مهبد.و مهیار قشنگه.

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   16 آبان 1394

   مانی

 90. نویسنده دیدگاه: علی
  14 آذر 1392

  منم از اسم های ترکیبی خوشم نمیاد ولی تو اسمهای قشنگ شما اسامی امامان وائمه کم دیده شد اشتباه نشه الان اسمهای علی، محمد، مهدی وفاطمه وزهرا بیشترین اسامی تو ایران هستن خواهشأ اسامی یا القاب امامان وائمه هم بگین

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   14 آذر 1392

   اگر نام های مذهبی را در آسمونی جستجو کنید پیدا خواهید کرد این بخش را

 91. نویسنده دیدگاه: علی
  13 آذر 1392

  سلام عزیزان شما که اینقد اسم انتخاب میکنید ی اسم برا پسره من که ۳ماه دیگه بدنیامیاد بگید که به اسم خودم بیاد وکوتاه ومعنی دارباشه تکراری وسخت هم نباشه مرسی

 92. نویسنده دیدگاه: فري
  12 آذر 1392

  با سلام
  لطفاً در مورد اسم پس علي آريا نشر بدين.
  با تشكر

 93. نویسنده دیدگاه: هلن
  11 آذر 1392

  سلام خواهس میکنم ی اسم پسر برام پیدا کنید ک جدید وایرانی وشیک وتک باشه ب حامدم بیاد

  • نویسنده دیدگاه: علی
   14 آذر 1392

   سلام هلن اسمشو بذار عابد که به حامد بیاد چون اسم با ح کم هست که به حامد بیاد

 94. نویسنده دیدگاه: ن.ی
  11 آذر 1392

  جعفر

 95. نویسنده دیدگاه: لادن
  11 آذر 1392

  من بردیا و کیمیا—ساغر و سپهر—مازیار و مهراوه—زواره و اذرنوش راخیلی دوست دارم ولی شوهرم میگه باید اسم پسرمون را بذاریم باربد.

 96. نویسنده دیدگاه: r
  11 آذر 1392

  اسم پسر من پارسا است به نظرتون اسم پسر بعدی چی باشه قشنگتره

  • نویسنده دیدگاه: سجاد
   18 دی 1397

   پرهام

 97. نویسنده دیدگاه: ارزو
  08 آذر 1392

  اسم دختر هلیا اسم پسر ایلیا واسه دوقلو ها خوبه.

  • نویسنده دیدگاه: سمیرا.س
   10 آذر 1392

   احسنت ارزو جان.اسم هایی ک گفتی قشنگن. ب هم میان

 98. نویسنده دیدگاه: راشا
  08 آذر 1392

  یه اسم دختر وپسر بگید به اسم من بیاد

  • نویسنده دیدگاه: سمیرا.س
   10 آذر 1392

   بنظرمن / رومینا و ساشا قشنگن

 99. نویسنده دیدگاه: راشا
  08 آذر 1392

  یه اسم دختر وپسر بگید به اسمم بیاد

 100. نویسنده دیدگاه: غلامعلی
  08 آذر 1392

  ba salam . lotfan ye esm ke be gholam ali vi skine bokhore beghin .

 101. نویسنده دیدگاه: ليلا
  08 آذر 1392

  اسم خودم ليلاس اسم همسرم موسي خواهشا يك اسم بسر بكير كه به جفتش بياد
  مرسيييييييييييييييي

  • نویسنده دیدگاه: سمیرا.س
   10 آذر 1392

   س.لیلا خانوم اریا ب شما میاد ولی باعرض پوزش ب همسرتون نمیاد اخه اسمشون یخورده سخته.

  • نویسنده دیدگاه: ماندانا
   11 آذر 1392

   به نظر من اسم ارمیا موسی و لیلا میآد
   م به موسی
   ی و الف اخر به لیلا
   وصدای آ آخر به هر دو اسسم که به صوت آ ختم می ش

 102. نویسنده دیدگاه: ازاده
  08 آذر 1392

  اسم بهراد خیلی قشنگ و با مانیها 15 روز دیگه بهراد دنیا میاد اسامی شما ها هم خیلی قشنگه

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   09 آذر 1392

   مراد

 103. نویسنده دیدگاه: سامان
  08 آذر 1392

  یک اسم پسر که با عرفان وغزل هماهنگ باشه

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   11 آذر 1392

   مهرسام محیا

 104. نویسنده دیدگاه: سمیرا.س
  07 آذر 1392

  سلام.اسم من سمیرا و اسم همسرم اقا وحید است.لطفا یک اسم دختر و یک پسر بگید ک ب اسم هردومون شبیه باشه.ممنون از راهنماییتون

  • نویسنده دیدگاه: cyrus
   07 آذر 1392

   پسر :سورنا ، آریا ،
   دختر: آناهیتا ، آتوسا ، رکسانا ،
   از نظر من قشنگن.

   • نویسنده دیدگاه: سمیرا.س
    14 آذر 1392

    سلام سیروس.متشکرم از راهنماییت 😉

 105. نویسنده دیدگاه: نیما
  07 آذر 1392

  سلام.اسم پسر ،کوتاه باشه،ایرانی باشه،با معنی باشه،تلفظش راحت باشه.راهنمایی کنید لطفا

  • نویسنده دیدگاه: سمیرا.س
   07 آذر 1392

   سلام نیما. بنظر من اسم پسر. کیان قشنگه

 106. نویسنده دیدگاه: حجت عسگران
  07 آذر 1392

  اسم نوی دخترم راحسین آقا

 107. نویسنده دیدگاه: سمیرا س
  07 آذر 1392

  من اسم پسر انس و اسم دختر نفس رو دوست دارم انشاالاه در اینده با همسرم کناربیایم

 108. نویسنده دیدگاه: رویا
  06 آذر 1392

  سلام کی میتونه بهم کمک کنه,اسم پسر با س

  • نویسنده دیدگاه: سمیرا.س
   07 آذر 1392

   سلام رویا جان. بنظرمن اسم پسر ساشا قشنگه

  • نویسنده دیدگاه: h
   08 آذر 1392

   سهیل/سهراب/سیاوش/سیامک/سیروس/سالار/سوشا/بازم بگم

  • نویسنده دیدگاه: هلن
   11 آذر 1392

   سلام رویا جون به نظر من اسم سوشیانس خیلی قشنگه .اگه خدا بخواد منم می خوام اسم پسرمو بذارم اگه شوهرم موافقت کنه

 109. نویسنده دیدگاه: فرخنده
  05 آذر 1392

  سلام خواحشا یه اسم پسری که اولش با م شروع بشه بگین

  • نویسنده دیدگاه: زهره
   05 آذر 1392

   ماکان . ماهان .مهبد . مهیار.

  • نویسنده دیدگاه: مسعود
   06 آذر 1392

   مانی، مسعود ، مازیار ، متین

  • نویسنده دیدگاه: سمیرا.س
   07 آذر 1392

   سلام.فرخنده خانم بنظر من اسم پسر محند خیلی قشنگه.

 110. نویسنده دیدگاه: هادی
  05 آذر 1392

  سلام تو رو خدا راهنماییم کنید یه ماه دیگه صاحب دو فرزند که یکی دختره و یکی پسره میشم نمیدونم اسم پسرمو کدوم یک از اینا بزارم:ایلیا و ساشا و رادین
  اسم دخترم کدوم یک از اینا:سلینا و آیسو و سارینا
  تو رو خدا واسه هر کدوم یکیشو انتخاب کنید

  • نویسنده دیدگاه: زهره
   05 آذر 1392

   بنظر من ساشا و سلینا قشنگتر و شیکتره

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   06 آذر 1392

   radin sarina

  • نویسنده دیدگاه: مسعود
   06 آذر 1392

   ساشا و سارینا

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   06 آذر 1392

   سارینا و ساشا

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   06 آذر 1392

   سارینا و ساشا به نظر من ای دو اسم هم شیک و با کلاسن هم به هم میان

  • نویسنده دیدگاه: بهار
   06 آذر 1392

   سارینا و ساشا به نظر من ای دو اسم هم شیک و با کلاسن هم به هم میان

  • نویسنده دیدگاه: امین
   07 آذر 1392

   بردیا و پرنیا

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   08 آذر 1392

   ساشا و سارينا

 111. نویسنده دیدگاه: aylin
  05 آذر 1392

  عالوی بود عااااااااااااااالی

 112. نویسنده دیدگاه: زهره
  04 آذر 1392

  اسم دخترم هلیاست دنبال یک اسم پسرانه ایرانی میگردم که به یا ختم بشه لطفا راهنماییم کنید

  • نویسنده دیدگاه: زهرازری
   04 آذر 1392

   آریا
   پوریا
   سوریا
   نوریا

   • نویسنده دیدگاه: زهره
    05 آذر 1392

    ممنون آریا یکی از اسامی منتخب ماست فکر کنم آخرش همون آریا بذارم

    • نویسنده دیدگاه: سمیرا.س
     14 آذر 1392

     س زهره. باهات قهرم 😥 ینی نظر ما الکی بود… 😕

  • نویسنده دیدگاه: مسعود
   06 آذر 1392

   پویا،پوریا

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   07 آذر 1392

   هلنا

  • نویسنده دیدگاه: سمیرا.س
   07 آذر 1392

   سلام.زهره جان بنظر من کبریا قشنگه.

  • نویسنده دیدگاه: h
   08 آذر 1392

   همون پویا از همه قشنگتره .

 113. نویسنده دیدگاه: sattar
  04 آذر 1392

  اسم دختر:آریسا.اسم پسر:آرتامن.آرتین…چطورن؟

 114. نویسنده دیدگاه: هاله
  04 آذر 1392

  اسمایی که گفته شده بود خیلی قشنگ بود منم یه خاله دارم که اسم نی نی شو می خواد بذاره آرشام مر30 که کمکمون کردید در ضمن اسم خودمم خیلی قشنگه

 115. نویسنده دیدگاه: مها
  04 آذر 1392

  من اسم مهرسام رو پیشنهاد میدم واسه پسر

 116. نویسنده دیدگاه: حامد
  02 آذر 1392

  سلام سه ماهه خانمم بار داره پسر خيلي دوست دارم نميدونم پسره يا دختر لطفا دو تا اسم پسر ودختر برام پيدا كنيد ممنون

  • نویسنده دیدگاه: نفس
   02 آذر 1392

   آقا حامد انشاالله بسلامتی مبارک باشه . خودتون اسامی مدنظرتون نیست ؟ خودتون اسامی رو انتخاب کنید ما هم بتونیم حتما کمکتون میکنیم

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   04 آذر 1392

   سکینه بیین

 117. نویسنده دیدگاه: kiana
  01 آذر 1392

  ارتان نام یکی از شاهان هخامنشی هست لطفا اضافه کنید

 118. نویسنده دیدگاه: امیرحسین
  01 آذر 1392

  دوماه دیگه پدر میشم پسره اسمشو چی بذارم؟

 119. نویسنده دیدگاه: mohand
  30 آبان 1392

  ساشا اسم قشنگیه ولی روسی هستش….

  • نویسنده دیدگاه: مسعود
   06 آذر 1392

   سلام مطمینید ساشا روسی هست؟م مطمین یعود

 120. نویسنده دیدگاه: سارا
  30 آبان 1392

  با سلام
  من 5 ماه باردارم و دنبال اسم پسرم ، لطفا راهنماییم کنید . اسم امیرعلی و باربد رو دوست دارم .

  • نویسنده دیدگاه: mohand
   30 آبان 1392

   امیرعلی اسم خیلی قشنگیه….

  • نویسنده دیدگاه: زهرازری
   05 آذر 1392

   آره امیرعلی بهتره
   چون باربد آدمو یاد نرافزار کامپیوتر میندازه که واسه موسیقی هستش

 121. نویسنده دیدگاه: مسعود
  28 آبان 1392

  سلام نفس خانوم مرسی از راهنماییتون آرشا هم قشنگه همین رو انتخاب میکنیم;-)

  • نویسنده دیدگاه: نفس
   28 آبان 1392

   ممنون خواهش میکنم لطف دارید انشالله خدا براتون نگهداره و در دامان پدر و مادرش مثل اسمش درست و راست بزرگ بشه 😳

 122. نویسنده دیدگاه: فرامرز
  28 آبان 1392

  واقعا جالب بود خوشم اومد که همه دوست دارن اسم ایرانی رو بچه هاشون بزارن ما که عرب نیستیم باید ایرانی فکر کر 😯 😯 حالا دیگه نظرخودتون هست

  • نویسنده دیدگاه: هادی
   01 آذر 1392

   سلام دوست من
   اسم های ایرانی خیلی هاش خوب و قابل احترامه ولی خیلی هاش هم معنی یا شخصیت مناسبی نداره
   بیچاره هایی که نسبت به اسم های عربی حساسیت دارند متاسفانه نمی دونند که اسم یعنی هویت آدم
   جالبه همین آدما خیلی از اسم هایی راکه می پسندند مال زبان های دیگه و بدتر از اون مال فرهنگهای مهاجم ماست. فقط موقع زبان عربی که میشه حساسیت دارن
   دوستان بدونین موضوع مهم تر زیبایی آوایی اسم، معنی و شخصیت اسم هست
   مثلا کسی که اسم یکی از پیشوایان رو روی فرزندش میذاره خود به خود اون شخصیت رو برای بچش الگو می کنه
   بدونین وقتی بچه ها بزرگ تر شدن به دنبال فهمیدن معنی اسمشون میرن و می گردن ببینن با کودوم یک از آدمای بزرگ و مهم در طول تاریخ هم نام بودن و با اون خویشتن پنداری کنن تا احساس بزرگی و شخصیت کنن. اون شخص هر چی آدم خوب تری باشه احساس بهتری به صاحب اسمش میده و کی توی تاریخ محبوب تر و زیباخو تر از چهارده پیشوای ماست؟
   پس ساده نباشیم تا به اسم ایرانیت فرهنگمونو عوض نکنن
   لطفا نظر

   • نویسنده دیدگاه: پرىسا
    03 آذر 1392

    من کاملا باشما موافقم

   • نویسنده دیدگاه: ناشناس
    06 آذر 1392

    سلام اون اسمهایی که شما به اصالتشون شک داری برطبق تحقیقات نوشته شده همون جور که اسمای عرب معلومه که از یه فرهنگ وحشی و عقب افتاده اومده

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   04 آذر 1392

   اقا فرامرز مگه عربا چشونه كه ميگي ما كه عرب نيستيم عرب وفارس نداريم همه بنده ي خدايم خواهشن تفرقه نزار،مرسي

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   04 آذر 1392

   اقا فرامرز مگه عربا چشونه كه ميگي ما كه عرب نيستيم عرب وفارس نداريم همه بنده ي خدايم خواهشن تفرقه نزار،بعدشدم اينجا نظرخواستن واسه اسم نه واسه عرب وفارس

 123. نویسنده دیدگاه: مسعود
  27 آبان 1392

  یه ماه دیگه یه پسر گیرم میاد میخوام اسمش بزارم ساشا بعدی هم اگه دختر شد بزارم سارینا نظرتون چیه؟;-)

  • نویسنده دیدگاه: نفس
   27 آبان 1392

   سلام آقا مسعود بنظر من ساشا اسم خوب و قشنگیه اما فکر میکنم ساشا اسم پسر نباشه 🙄 بنظرم اسم پسرتون رو بزارید ” آرشا ” هم قشنگه هم تو مایه های ساشا ست اگرم بعدا خدا بتون دخمل داد اسمش رو بزاری ساشا 😉 البته نظر شخصی م بود شما هرجور مایلید 😉 انشاالله بسلامتی خانومتون فارغ بشن و خدا براتون نگهداره 🙂

  • نویسنده دیدگاه: زهرازری
   05 آذر 1392

   پسر گیرت میاد؟؟؟؟؟
   مگه تاکسیه که گیرت بیاد یا نیاد؟
   آره اسمای قشنگی ان. خدا واست ببخشه

 124. نویسنده دیدگاه: مسعود
  27 آبان 1392

  سلام من مسعودم خانومم 8 ماهه بارداره ویک ماه دیگه صاحب یه پسر میشیم دوست داریم اسمش رو بزاریم ساشا اما من اسم ساشا تو این لیستها ندیدم میخواستم بدونم ساشا اسم ایرانی هست یا نه آخه برام مهمه اسم پسرم ایرانی باشه درضمن برادر خانومم هم میخواد اسم بچش رو بزاره ساشا البته اون هنوز ازدواج نکرده اما از من بزرگتره خانومم بخاطر برادرش میگه اسم پسرمون نذاریم ساشا میخواستم نظر شما هم بدونم اگه کمکم کنید ممنون میشم فکر کنید به برادر کوچکترتون کمک کردید مرسی

 125. نویسنده دیدگاه: زهرا
  26 آبان 1392

  من الان سه ماهه باردارم و حس میکنم نی نیم پسر باشه و امیر صدرا رو دوس دارم
  نظرتون چیه 😛

 126. نویسنده دیدگاه: محمد
  26 آبان 1392

  من و چوچم میخوایم اسم پسرمونو آیهان بزاریم 😀 جووووووووووووووووووووووونم آیهان 😛 فدات بشم من

  • نویسنده دیدگاه: سمیرا.س
   14 آذر 1392

   اخی چ ذوقی کرده این اقا محمد 😛 با این ایهانش 😆 ایشالاه خدا واست نگه داره 😉

 127. نویسنده دیدگاه: فرهاد
  26 آبان 1392

  اسمای خوبی دارین ولی همش تکراریه! 🙄

 128. نویسنده دیدگاه: فاطی
  26 آبان 1392

  اسم پسر اولمو سالار گذاشتم.الانم دو قلو باردارم دخترو پسر.جنسم جوره اسمم جور نیست.ممنون میشم راهنمایم کنید…مرسی

  • نویسنده دیدگاه: زهرازری
   05 آذر 1392

   به نظر من بذار سامان و سارا

 129. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  25 آبان 1392

  😈 🙄 😳

 130. نویسنده دیدگاه: ساناز
  24 آبان 1392

  من یه پسر دارم اسمش سامیاره یه دختر میارم میذارم درسا قشنگن?

  • نویسنده دیدگاه: نفس
   25 آبان 1392

   آره ساناز جون اسم هایی گفتی بسیار زیبان 😉

  • نویسنده دیدگاه: درسا
   02 آذر 1392

   اسم من درسا است و اسم درسا را خيلي دوست دارم

   • نویسنده دیدگاه: دنیا
    04 آذر 1392

    باباازخود راضی

    • نویسنده دیدگاه: سمیرا.س
     14 آذر 1392

     س.دنیاجون منم باهات موافقم 😐

 131. نویسنده دیدگاه: سامیار
  24 آبان 1392

  قشنگیه اسم مهمه ولی معنیش مهم تره

 132. نویسنده دیدگاه: فرشت
  23 آبان 1392

  اسم های چرتی دارین

 133. نویسنده دیدگاه: نفیسه
  23 آبان 1392

  سلام نظرتون در مورد اسم محمد صادق چیه؟ 😥

  • نویسنده دیدگاه: زهرازری
   05 آذر 1392

   یه کم واسه بچه سنگینه
   بذار محمد هم شیکه هم قشنگ هم پرمعنا هم به قول دوستمون الگوی خوبیه واسه آینده ش

 134. نویسنده دیدگاه: تارا
  22 آبان 1392

  من اسم دختر آیلین وآیسان وپسر آرسان وآدرین را دوس دارم نظرتون را بگید لطفا!

  • نویسنده دیدگاه: مهسا
   22 آبان 1392

   سلام تاراجون.اسمایی که انتخاب کردی قشنگن.اسم خودتم قشنگه عزیزم

 135. نویسنده دیدگاه: mahan
  22 آبان 1392

  BE NAZARE MAN ESME DOKHTAR HONAMI VA ASME PESAR SAMI 😆

  • نویسنده دیدگاه: رها
   22 آبان 1392

   من میگم اسم دخترم بذاری سونامی! :lol:پسرم ک سامی خیلی بهم میان!!! 😉

 136. نویسنده دیدگاه: ramin
  21 آبان 1392

  اسم پسر پرهام اسم دختر آیسا
  خوشله لایکککککککککککککککککککککککککککک 😆 😆 😛

 137. نویسنده دیدگاه: اریو
  18 آبان 1392

  😈

 138. نویسنده دیدگاه: هستي
  15 آبان 1392

  اسم اميرحسام.سيروان دوست دارم 😛

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   01 آذر 1392

   اسمای ترکیبی رو دوست نمی دارم.

   • نویسنده دیدگاه: متین
    02 آذر 1392

    من هم اسم های دو تایی رو دوست ندارم . بچه بعدش 3 اسمی میشه 🙂 بعضی ها یکی از کلاماتو انتخاب می کنند بعضی ها کامل میگن اسمو به هر حال این نظر منه

 139. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  15 آبان 1392

  اسم پسر حشمت
  اسم دختر عظمت

  • نویسنده دیدگاه: سما
   17 آبان 1392

   به نظر من اسم پسر امیر علی و شروین اسم دختر سو گل و عسل راستی نظر همه ی شما خوبه

 140. نویسنده دیدگاه: صبا
  15 آبان 1392

  من اسم همسرم ارتینه دوس دارم اسم پسرم ادرین باشه یل رادین

 141. نویسنده دیدگاه: زهرا
  10 آبان 1392

  من اسمه پسر سینا دوست دارم و اسمه دختر غزاله 😆

  • نویسنده دیدگاه: غزاله
   05 آذر 1392

   ممنونم تا حالا کسی رو ندیده بودم اسم غزاله رو دوس داشته باشه کم کم داشتم نا امید میشدم…

   • نویسنده دیدگاه: سمیرا.س
    14 آذر 1392

    ن عزیزم ناامید نباش 👿 ما باهاتیم 😐

 142. نویسنده دیدگاه: زهرا
  07 آبان 1392

  دیگه قدیمی شدن من فکر میکنم اگر اسم فرزندامونو نام اعمه بزاریم بعدن تو مدرسه ضایع بشن
  😕

  • نویسنده دیدگاه: غزاله
   05 آذر 1392

   خجالت بکش مگه اسم اعمه مسخرست حالا خوبه اسم خودتم اسم اعمه هستش…متاسفم به خاطر دیدگاه غلطت…

 143. نویسنده دیدگاه: zahra M
  06 آبان 1392

  به نظر من علی رضا و امیر علی اسم های قشنگی هستند.

 144. نویسنده دیدگاه: بهمن
  06 آبان 1392

  انیس خانم اسم خودتم خیلی خوشکله.

 145. نویسنده دیدگاه: آسیه
  06 آبان 1392

  به نظر من آرتین و آدرین اسمهای قشنگی هستند.

 146. نویسنده دیدگاه: انیس
  04 آبان 1392

  من ازدواج کنم بعد اسم پسرم را مهران و اسم دخترم را بهناز میزارم…….

  • نویسنده دیدگاه: قربانعلی
   10 آبان 1392

   من ازدواج کنم اسم پسرم رو میزارم تهمتن و اسم دخترم رو میزارم کجاوه 😯 😆

 147. نویسنده دیدگاه: انیس
  04 آبان 1392

  من ازدواج کنم بعد اسم پسرم را مهران و اسم دخترم را بهناز میزارم……. <3

 148. نویسنده دیدگاه: نسیم
  04 آبان 1392

  شاهنامه اسامی بیشتری داره که خیلی زیبا و با معنی هستند اما این اسامی خیلی تکراری بودند ❓

 149. نویسنده دیدگاه: پانیذ
  30 مهر 1392

  ببخشید نیو شا اسم دختر هست اینجا نوشته شده ایا اسم پسر هم هست ❗

 150. نویسنده دیدگاه: مهسا
  30 مهر 1392

  نوید که اسم عربیه و از ریشه ی ن د ی چرا جزو اسامی اصیل فارسی گذاشتینش؟!!

 151. نویسنده دیدگاه: فردین
  22 مهر 1392

  باحال نبود 👿 👿

 152. نویسنده دیدگاه: فردین
  22 مهر 1392

  اسم ها همش قدیمی بئدن جدید نبود

 153. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  21 مهر 1392

  بنیتا فقط یعنی دختر زیبا و بی همتای من

 154. نویسنده دیدگاه: جوجو
  16 مهر 1392

  نظرتون درمورده اسمه سنشیا چیه 🙄 🙄 🙄

 155. نویسنده دیدگاه: الهام
  16 مهر 1392

  چرا اسم “بارمان”رو ننوشتید، بارمان یعنی دارنده روح بزرگ، شخصی لایق و قابل احترام… این اسم از اسامی شاهنامه است و نام یکی از پهلوانان تورانی که در چند بیت از شاهنامه عینا ذکر شده است

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   16 مهر 1392

   اضافه شد ، ممنون

 156. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  13 مهر 1392

  😕 👿

 157. نویسنده دیدگاه: اریانا
  13 مهر 1392

  این است تاریخ ما

 158. نویسنده دیدگاه: پارمیس
  13 مهر 1392

  اسامی ایرونی خیلی خوشگل هستند 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

 159. نویسنده دیدگاه: نگار
  13 مهر 1392

  مفت نمی ارزیدن

 160. نویسنده دیدگاه: p.a
  11 مهر 1392

  👿 👿 👿 👿 👿 👿 👿 👿 👿 👿 👿 👿 👿 👿 👿

 161. نویسنده دیدگاه: behrad
  11 مهر 1392

  چرا معنی اسم بهراد رو خط تیره زدید بهراد یعنی بهترین جوانمرد بهترین بخشنده ❗ اینم اضافه کنید

 162. نویسنده دیدگاه: نازنین
  05 مهر 1392

  خوب بود، پس چرا رادین نبود

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   06 مهر 1392

   اضافه شد / مرسی

 163. نویسنده دیدگاه: پریاومحمد
  05 مهر 1392

  پس چراپریاومحمدنبود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 🙁 😡 😐 😥 👿 😳 🙄

  • نویسنده دیدگاه: ایران
   05 مهر 1392

   پریا که اسمه دختره محمد کجاش ایرانیه؟
   واژه هامون با عربا یکی شده خواهشا اسم ایرانی رو با عربی یکی ندونین

 164. نویسنده دیدگاه: crist
  05 مهر 1392

  راستش نمیشه از رو این اسما یه اسم باحال واسه بچه پیدا کرد یا جالب نیستن یا زیادی تکرارین شرمنده ولی زیاد خوب نبود 🙁 🙁

 165. نویسنده دیدگاه: ویشکاه
  04 مهر 1392

  😀 اسم حامی خیلللللللللللللللللللی باحله

 166. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  04 مهر 1392

  اسم نانا قشنگ است 😛 اره

 167. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  03 مهر 1392

  ➡ بد

 168. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  03 مهر 1392

  😡 jjjyuvfg

 169. نویسنده دیدگاه: rasool
  03 مهر 1392

  عالي بود هركسي ميگه بد بود مال خودش ميگه بد بود مگه نه بچه ها 😆 😆 😆 😆 😆 😆 🙄

 170. نویسنده دیدگاه: مها
  03 مهر 1392

  خوشم نیومد…فقط پارساش خوب بود :- 🙁

 171. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  02 مهر 1392

  😆

 172. نویسنده دیدگاه: ترانه
  02 مهر 1392

  😯 شکلک ها خیلی قنگ هست

 173. نویسنده دیدگاه: ترانه
  02 مهر 1392

  خو ب است 😛 قشنگ است

 174. نویسنده دیدگاه: ترانه
  02 مهر 1392

  اسم ها ی ان خیای قشنگ است :mrgreen:

 175. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  02 مهر 1392

  🙄 ززززززززززززززززززززززززززززززززس

 176. نویسنده دیدگاه: الهه عشق
  30 شهریور 1392

  اسمهاتون خیلی خوب بود…….اگه اسم دوقلو هم میذاشتین عالی میشد…. 😉

 177. نویسنده دیدگاه: ali daryaie
  27 شهریور 1392

  اسم فقط یاشار و یاسان 😯

  • نویسنده دیدگاه: جعفر
   29 شهریور 1392

   فقط اسم خودم

 178. نویسنده دیدگاه: یلدا
  26 شهریور 1392

  من موندم بین اسمهای رهام-رادین-بردیا-آروین-سپنتا کدومشون رو انتخاب کنم. 😀 ❓

  • نویسنده دیدگاه: المیرا
   29 شهریور 1392

   سبندا خیلی قشنگه

  • نویسنده دیدگاه: محمد
   02 مهر 1392

   بردیا 😀

  • نویسنده دیدگاه: ایشا
   11 مهر 1392

   یلدا جان به نظر من بردیا قشنگه. :mrgreen:

 179. نویسنده دیدگاه: یلدا
  26 شهریور 1392

  خوب بود 😕

 180. نویسنده دیدگاه: یکتا
  25 شهریور 1392

  من عاشق اسمهای ایرونیم… واقعا قشنگن
  هنو امان نشدم ولی قراره واسه نینی ک میخواد 4 یا 5 سال دیگه بیاد اسم انتخاب کنم

 181. نویسنده دیدگاه: پارسا
  24 شهریور 1392

  اسم فقط پارسا 😆

 182. نویسنده دیدگاه: فاطمه عبادی
  23 شهریور 1392

  خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی عالی

 183. نویسنده دیدگاه: فاطی
  23 شهریور 1392

  یسنا خیلی عالی

 184. نویسنده دیدگاه: کسری
  22 شهریور 1392

  عشق است کسری 😀

 185. نویسنده دیدگاه: هستي
  22 شهریور 1392

  خووووووووووب بود مرسيييييييييي 😀

 186. نویسنده دیدگاه: ارمیا
  21 شهریور 1392

  اصلاخوب نبود

 187. نویسنده دیدگاه: matin
  21 شهریور 1392

  پس چرا متین نبود .؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   21 شهریور 1392

   اسم متین دارای ریشه عربی است

   • نویسنده دیدگاه: cyrus
    30 شهریور 1392

    چطور متین عربیه ولی حسن پارسیه ❓

    • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
     30 شهریور 1392

     اصلاح شد

  • نویسنده دیدگاه: یکتا
   25 شهریور 1392

   من اسم آرتان رهام متین آرتا کسری رو خیلی دوس دالم..
   اسم متین خیلی شیکه

 188. نویسنده دیدگاه: pardis
  19 شهریور 1392

  they are very good

 189. نویسنده دیدگاه: safaie
  19 شهریور 1392

  خیللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللی بدبود.مرسی ازاسم های بدتون

 190. نویسنده دیدگاه: زسط
  18 شهریور 1392

  گند

 191. نویسنده دیدگاه: ارسلان
  15 شهریور 1392

  خوبه مرسی

 192. نویسنده دیدگاه: ghaal
  12 شهریور 1392

  kheyli khoob bood.misi

 193. نویسنده دیدگاه: شبیر
  11 شهریور 1392

  bar hasbe tasadof esme,yek nafare dige,mesle man ast.
  esmhaye ghabele tavajohi bod, vali mitavanest,bishtar tozih dahad,
  manande:yazgerd-padeshahe sasani bade jange iran va room

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   12 شهریور 1392

   اسامی پادشاهان ایرانی بخش جداگانه دارد، در سایت جستجو کنید

 194. نویسنده دیدگاه: شبیر
  11 شهریور 1392

  خوب بود خیلی عالی

 195. نویسنده دیدگاه: ماهان
  09 شهریور 1392

  عالی

 196. نویسنده دیدگاه: ماهان
  09 شهریور 1392

  فقط کورش

 197. نویسنده دیدگاه: ماهان
  09 شهریور 1392

  نورا جون موافقم عشق من فقط کورش هرکی موافق اعلام کنه

 198. نویسنده دیدگاه: نورا
  09 شهریور 1392

  دوست داشتم،مخصوصا اسم هایی که به کیانی ها ربط داشتن بعضی هاشون اسم های شخصیت های شاهنامه بودن من نمیخوام باور کنم که شاهنامه یه افسانه هست شما چی میگین!؟!

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   09 شهریور 1392

   همینطوره، چون دور از ذهن نیست آن دوران به آن شکل

   • نویسنده دیدگاه: ماهان
    09 شهریور 1392

    شرمنده ها چی دوراز ذهن نیست

    • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
     09 شهریور 1392

     وجود پهلوان هایی در قدیم به همان تشبیهات شاهنامه

 199. نویسنده دیدگاه: navaz
  07 شهریور 1392

  خیلی بد بودن

 200. نویسنده دیدگاه: رضا
  02 شهریور 1392

  ایران توی لیست نبود! ایران هم اسم پسرانه است.

 201. نویسنده دیدگاه: sam
  31 مرداد 1392

  bad nabod

 202. نویسنده دیدگاه: پری
  15 مرداد 1392

  اسم های ایرانی رو خیلی دوست دارم

 203. نویسنده دیدگاه: بهنازم
  12 مرداد 1392

  ای ای بدک نبود……………………………………………..

  • نویسنده دیدگاه: mehrzad
   03 شهریور 1392

   مهرزاد پسر سورنا دختر

   • نویسنده دیدگاه: ترا نه
    02 مهر 1392

    😀 خو ب است

    • نویسنده دیدگاه: ترانه
     02 مهر 1392

     ❓ چرا

 204. نویسنده دیدگاه: من وحید هستم از شمال
  09 مرداد 1392

  اقا هومن من وحید هستم لطفان زنگ بزنید 09147504736

 205. نویسنده دیدگاه: هومن
  09 مرداد 1392

  بسیار عالی و پسندیده است ما ایرانی هستیم من خودم اسمم ایرانی هست کاکو جون.

 206. نویسنده دیدگاه: ahmet
  07 مرداد 1392

  Best name

 207. نویسنده دیدگاه: هستی
  05 مرداد 1392

  چون عشق خودم اسمش مجیداسم مجیدبهم ارامش میده

 208. نویسنده دیدگاه: shiva
  03 مرداد 1392

  خیلی خوب بود ممنون

 209. نویسنده دیدگاه: عسل
  02 مرداد 1392

  عالیست ولی شما یه اسم بگیئ تا به یسنا بیاد

 210. نویسنده دیدگاه: الینا
  27 تیر 1392

  همش هم اسم پسر نبود بعضی هایش مانند فرناز و ستایش اسم دختر بود

 211. نویسنده دیدگاه: پریسا
  25 تیر 1392

  اسمهای اصیل بسیار عالی هستنداسم می تواند زندگی انسان را عوض کند پس در انتخاب نام بسیار باید دقت شود

 212. نویسنده دیدگاه: شهنام
  21 تیر 1392

  سلام با خسته نباشی ببخشید تمنا یا اهورا در ثبت واحوال پذیرش داره یانه لطفا به ایمیلم بفرستید /منتظرم/

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   21 تیر 1392

   دوست عزیز در این مورد اطلاعی نداریم، بهتره زمانیکه که مراجعه میکنید به ثبت احوال جویا شوید
   پیشنهاد میکنیم چند اسم را انتخاب کنید ، که اگر اولی پذیرفته نشد، اسم بعدی را اعلام کنید

  • نویسنده دیدگاه: زینب
   24 تیر 1392

   سلام.اسم بچه ی دوستم اهورا هستش.یعنی ثبت احوال قبول کرده دیگه:-)

  • نویسنده دیدگاه: پریسا
   25 تیر 1392

   بله اسم اهورا در ثبت احوال ثبت شده است

 213. نویسنده دیدگاه: مائده
  18 تیر 1392

  بیشنهادمن اینه که به جای حروف اسامی رو به دسته بندی های یک نقطه دونقطه سه نقطه و…تقسیم کنی.

 214. نویسنده دیدگاه: فریماه
  17 تیر 1392

  بچه ها با حرف ف

  فریاد تو ثبت واحوال پذیرش داره یانه لطفا به ایمیلم بفرستید

 215. نویسنده دیدگاه: ترنم
  17 تیر 1392

  اول از همه درووووووووووود خسته نباشيد شايد به اين اميد بشه كمي ار اصالتمون روحفظ كنيم من نميگم عربي حرف زدن يااسم گذاشتناي عربي بده اما براي خودشون بهتره نه ما ماهم زبان پارسي روداريم هم اسماي ايراني
  موفق باشيد

 216. نویسنده دیدگاه: پرنیا
  10 تیر 1392

  مارال

 217. نویسنده دیدگاه: مهسا
  08 تیر 1392

  خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخیلی بدبود

 218. نویسنده دیدگاه: آتریسا
  30 خرداد 1392

  اسم آرتان ، آتام ، شروین ،آرتین،آتردین ، سامیار،کیان،کیارش،آرشام،آرشاویر،آرشان، قشنگن

 219. نویسنده دیدگاه: محسن
  27 خرداد 1392

  شناسنامه ي پسرم رو به نام كوروش گرفتم افتخارميكنم به اين اسم وميدونم پسرم هم به اين اسم افتخارخواهد كرد.از آسموني تشكرميكنم براي مشاوره اي كه بهم داد

 220. نویسنده دیدگاه: nahid
  26 خرداد 1392

  salam chera esme hotan mani nadareyani ..chi

 221. نویسنده دیدگاه: محسن
  26 خرداد 1392

  كوروش جدااز اينكه اسم اولين پادشاه ايرانه چه معني داره? يعني معني لغت كوروش چيه?

 222. نویسنده دیدگاه: سياوش ياشى
  26 خرداد 1392

  اسم منم بود،هوووووورررررراااااا:-)
  اسم ها كم بود،

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   26 خرداد 1392

   اسم توکه عالیه میشه یه نظری بهم بدی؟اسم رادوین چطوره؟

 223. نویسنده دیدگاه: محسن
  25 خرداد 1392

  لطف ميكنيد چندتااسم كه ازشخصيتهاي بزرگ گرفته شدن نام ببريد?

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   25 خرداد 1392

   به زودی نام های پادشاهان و بزرگان تاریخ ایران را در بخشی جداگانه قرار خواهیم داد
   سپاس

 224. نویسنده دیدگاه: محسن
  25 خرداد 1392

  خاهش ميكنم براي فرزندانتان اسم هاي ايراني انتخاب كنيد_ائمه درجايگاه خودشان محترم اماحتي پيامبراسلام فرمودند براي كودكانتان مطابق بافرهنگ وزبانتان نام بگذاريد

 225. نویسنده دیدگاه: محسن
  25 خرداد 1392

  پسرم امروز به دنيامياد اماهنوز براي اسمش دودلم_ بين كوروش و آرش وسهراب موندم به نظرتون كدوم قشنگتره?

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   25 خرداد 1392

   کوروش

   • نویسنده دیدگاه: محسن
    25 خرداد 1392

    ميشه چندتااسم كه از شخصيتهاي بزرگ گرفته شدن نام ببريد?

  • نویسنده دیدگاه: فهیمه
   26 خرداد 1392

   آرش خیلی قشنگه اینو انتخاب کنین

 226. نویسنده دیدگاه: mo hamed
  23 خرداد 1392

  فريال اسم دختره گوز زوك

 227. نویسنده دیدگاه: لاله
  23 خرداد 1392

  اسم ایدین نیست

 228. نویسنده دیدگاه: mo hamed
  23 خرداد 1392

  هادي گو نخور

 229. نویسنده دیدگاه: mo hamed
  23 خرداد 1392

  حالم به هم خورد

 230. نویسنده دیدگاه: فهیمه
  21 خرداد 1392

  مرسی از مهمون نوازیتون

 231. نویسنده دیدگاه: فهیمه
  20 خرداد 1392

  سلام من قصد دارم مادر بشم اما نمیدونم چه اسمی رو باید برای فرزندم انتخاب کنم راهنمایی میخام

 232. نویسنده دیدگاه: نويد
  17 خرداد 1392

  سلام بدنبودمتوسط بودمرسي

 233. نویسنده دیدگاه: سنا
  13 خرداد 1392

  فریال اسم دختره 🙂

 234. نویسنده دیدگاه: فاطي
  12 خرداد 1392

  فريال اسم دختره يا پسر؟!
  معني اسم فريان چيه؟!

 235. نویسنده دیدگاه: عزت
  12 خرداد 1392

  من افتخار میکنم ایرانیم از اسمهای مبارکه امامان هم استفاده کنین ممنون

 236. نویسنده دیدگاه: صوفیا
  08 خرداد 1392

  اینم با ف
  فرامرز يکي از شخصيتهاي شاهنامه
  235 فرامین از پادشاهان ساسانی
  236 فَربُد به معني راست و درست
  237 فرجاد عالي
  238 فرخ شاد
  239 فرخزاد شاد به دنيا آمده
  240 فرداد
  241 فردوس بهشت
  242 فردين
  243 فرزاد تولد باشکوه
  244 فرزام لایق و شایسته
  245 فرزان عاقل
  246 فرزين دانا
  247 فرزین نامی ایرانی
  248 فرشاد شاد
  249 فرشيد
  250 فرمنش از پادشاهان ايراني در گرجستان
  251 فرناز بالا
  252 فَرَه وَشی سمبول ملی ایرانیان همان فَرَوَهَر است
  253 فرهاد نام بسیاری از شاهان ایرانی – فرهاد عاشق شیرین
  254 فرهنگ فرهنگ
  255 فرهود پسر زیبا
  256 فرود يکي از شخصيت هاي شاهنامه
  257 فرورتیش دومین پاشاه ماد در بیستون نیز نامش هست
  258 فَرَوَهَر نماد مقدس انسان بالدار از دوره ما قبل زرتشت – جواهر
  259 فريبرز يکي از شحصيت هاي شاهنامه
  260 فريد منحصر بفرد
  261 فريدون يکي از شخصيت هاي شاهنامه
  262 فریان نام یکی از شاهان گذشته
  263 فيروز پيروز، پيروزي

 237. نویسنده دیدگاه: صوفیا
  08 خرداد 1392

  سلام بابا هادی اینم اسم اصیل با {ه}
  هُرمُز نام بسیاری از شاهان ایران
  332 هژير یکی از پهلوانان ایرانی
  333 هوتن
  334 هوشمند دانا
  335 هوشنگ يکي از شخصيتهاي شاهنامه
  336 هوشيار دانا
  337 هومان پسر ویسه و برادر پیران
  338 هومان يکي از شخصيتهاي شاهنامه
  339 هومن نيک انديش
  340 هيتاسب از فرمانده هان داریوش بزرگ
  341 هيراد ظاهر سالم و زیبا
  342 هيربد روحانی گذشته ایران در زمان زرتشت

 238. نویسنده دیدگاه: صوفیا
  08 خرداد 1392

  اینم 349 اسم اصیل تقدیم به هرکی که دنبال اسم اصیل میگرده با معنی اشکان بنيانگذار سلسله اشکانيان
  2 افشار شريک، معاون، رفيق
  3 ائیریه من ایران منش در روزگار ساسانی
  4 اخـگر پاره آتش
  5 ادیشه نامی پهلوی – از سرداران کورش بزرگ
  6 اَرتاریا پسر خشایارشاه
  7 اَرتامن از متحدین داریوش بزرگ بر ضد مغ دروغین
  8 اَرتاوند فرمانده ناوگان خشیارشا
  9 اَرتَبرزین در اوستا یعنی برترین راستی – سرداری هخامنشی
  10 اَرتَمَن یکی از سرداران ماد در روزگار کوروش
  11 اَرتور در کتاب ماتیکان هزاردستان از برزگان بوده است
  12 اردا نام کشیشی در زمان ساسانیان
  13 اردشیر بنیانگذار سلسله ساسانیان – اردشیر بابکان
  14 اردلان
  15 اردوان نام شاهان پارتی و برادر داریوش اول
  16 اَردین راستین و بزرگوار
  17 اَرزین فرمانده امپراتوری ایران در حمله اسکندر گجستک
  18 ارژنگ يکي از شخـصيت هاي شاهـنامه
  19 ارسلان شير
  20 اَرسیما نماینده داریوش سوم برای گفتگو با سکندر ملعون
  21 ارشام نام پدر بزرگ داریوش بزرگ
  22 ارشاما نام پدر بزرگ داریوش اول
  23 ارشان شاهزاده در نزد ایرانیان و فرزند اردشیردوم
  24 ارشک نام اولین پادشاه سلسله اشکانیان
  25 ارشکان کنيه فرهاد دوم و اردوان دوم شاهنشاه اشکاني
  26 ارشيا تخـت
  27 اسفنديار يکي از شخصيتهاي شاهنامه
  28 اشاداد کسی که از راستی و نیکی سود جسته است
  29 اشتوکان نامی اوستایی و رقیب زریر
  30 اشکان شاهان سلسله اشکانیان
  31 افشين نام سردار ايراني
  32 اميد آرزو
  33 امير شاه
  34 اُمید در پهلوی اُمیت – از نویسندگان دینکرد زرتشتیان
  35 انوش جاودانه
  36 انوشیروان نام پادشاه دادگستر ایران
  37 اوتانا هم پیمان داریوش اول
  38 اوراش فرزند کوچک اردشير شاهنشاه ايران
  39 اُورداد از سرداران کوروش بزرگ
  40 اُوَرَش پسر اردشیر سوم
  41 اورنگ ادراک
  42 ايرج نام يکي از شخصيتهاي شاهنامه
  43 آئیریک نیای یازدهم زرتشت
  44 آئین کیش – راه و روش
  45 آئین گُشنَسب سپهبد ایرانی در نبرد با بهرام چوبینه
  46 آبتين يکي از شخـصيت هاي شاهـنامه، پدر فريدون
  47 آپاسای منشی شاهنشاه شاپور یکم ساسانی
  48 آتروپات سردار ایرانی که والی آذربایجان بود – سردار داریوش
  49 آتروترسه پسر اسفندیار
  50 آترونوش آذرنوش – پاکدین زرتشتی
  51 آترين نام يکي از پادشاهان خوزستاني در زمان داريوش بزرگ
  52 آتـش آتـش
  53 آذين نام فرمانده لشگر بابک خـرمدين، تـزيـين و آرايش
  54 آراد نام فرشته اي
  55 آرام ساکت
  56 آرآسب نام کورش اول
  57 آرتاباز نام فرمانده ارشد گردونه هاي کورش بزرگ
  58 آرتاپارت نگهبان ویژه کوروش بزرگ
  59 آرتام یکی از والی های شهنشاهی کوروش بزرگ
  60 آرتامن از همپيمانان داريوش بزرگ در براندازي برديا
  61 آرتان نام پدر زن داريوش کبـير
  62 آرتين نام هفتمين پادشاه ماد
  63 آرش نام قهرمان وطن پرست ملی ایران
  64 آرشام بسيار نيرومند، پدر بزرگ داريوش کبـير
  65 آرمان هـدف
  66 آرمين يکي از شخـصيت هاي شاهـنامه
  67 آروکو فرزند کوروش هخامنشی
  68 آريا نام فرمانده ارتش کورش بزرگ در جنگ کوناکزا
  69 آرياداد برخواسته از نسل آريا – داده شده آريايي
  70 آريامس آرياي بزرگ – از شاهزادگان سغد در زمان اسکندر گجستک
  71 آريامنش داراي خلق و خوي آريايي، نام پسر داريوش
  72 آريامهر دارنده مهر – از سرداران داريوش سوم
  73 آريانا منسوب به نژاد و قوم آرين يا آريايي
  74 آرين مربوط به نژاد آريا
  75 آريوداد ايرانداد اوستا
  76 آريومهر از سرداران داريوش سوم
  77 آریابد نگهبان و سردار سرزمینهای آریایی
  78 آریاراد پسر آریامنش پادشاه کپدوکیه
  79 آریارمن از نخستین پادشاهان ایران در 2600 سال پیش – نیای داریوش
  80 آریاز راهنما و راهبر – نامی اوستایی
  81 آریانا متعلق به نسل آریا
  82 آزاد آزاد
  83 آويژه خاص و خالص، پاک و پاکيزه
  84 آيوت يکي از بهدينان در فروردين يشت
  85 آیوت یکی از بهدینان زرتشتی
  86 بابک بابک خرمدين تنديس وطن پرستي ايرانيان
  87 باتیس ازسرداران داریوش سوم در حمله اسکندر گجستک
  88 باربَد نوازنده و رامشگر مشهور خسرو پرويز شاهنشاه ساساني
  89 بامداد پدر مزدک – آغاز صبح
  90 بامشاد نام نوازنده نامي دوران ساسانيان
  91 بامين
  92 باوَند از سپهبدان مازندران
  93 برتهم از سرداران نامي ايران
  94 برديا – برديه نام يک شاهزاده(برادر کمبودجيه پسر کوروش)ر
  95 برزن نام پهلوان ايراني، نام پسر گرشاسب
  96 برسام به معنای آتش بزرگ – از سردارن يزدگرد شاهنشاه ساساني
  97 برنا جوان
  98 بروز بلند بالا، نام پسر سهراب
  99 بروسا پدر بهرام – از موبدان یزد
  100 بزرگمهر يکي از شخصيتهاي شاهنامه
  101 بَستام برادر زن هرمز چهارم ساسانی
  102 بکتاش شاه خوارزم
  103 به آئين به دين
  104 به رَوِش نیکترین راه – بهترین انتخاب زندگی
  105 بهبد نگهبان
  106 بهداد نیک آفریده شده
  107 بهراد
  108 بهرام مريخ، يکي از شخصيتهاي شاهنامه
  109 بهرنگ رنگ نيک
  110 بهروز روز خوب و نيک
  111 بهزاد کسي که به نيکي زاده شده
  112 بهمن يازدهمين ماه ايراني، نام يکي از شخصيت هاي شاهنامه
  113 بهمنش داراي مش و کردار شايسته
  114 بهنام مشهور
  115 بهنود نام شاهان هند
  116 بيارش کي بيارش – همان آرمين شاهنامه
  117 بيژن يکي از شخصيتهاي شاهنامه
  118 بیارش کی بیارش – همان آرمین شاهنامه
  119 پاپَک دبير انوشه روان دادگر و بنيانگذار شاهنشاهي ساساني
  120 پارديک پدربزرگ ساسان بنوشته کتيبه کعبه زرتشت
  121 پارسا ايراني، مقدس
  122 پاشا نامي آذري به معناي پروردگار
  123 پِدرام نبيره سام – بدرود – شادباش
  124 پِرشان از نامهاي اوستايي به معني رزمجو
  125 پرهام از نامهاي ايران باستان – تازي شده اش ابراهيم
  126 پرويز يکي از شخصيت هاي شاهنامه
  127 پژمان
  128 پهلبد آهنگساز دوران خسرو پرويز ساساني
  129 پوریا از پهلوانان ایران زمین
  130 پوژمان آرزو
  131 پولاد نام يکي از پهلوانان ايراني در زمان کيقباد
  132 پويا جستجو، جويا
  133 پویان جستجو کننده راستی و درستی
  134 پيام پيام
  135 پيروز يکي از شخصيتهاي شاهنامه
  136 پيروزان نام برادر شاپور اول
  137 پيمان قبول
  138 تنسر بزرگ روحاني زرتشتي که اوستا را گرد آوري کرد
  139 تهماسب يکي از شخصيت هاي شاهنامه
  140 تهمتن بزرگ پيکر و دارنده اندام نيرومند
  141 تهمورث نام يکي از شاهان ايراني
  142 تورج يکي از شخصيت هاي شاهنامه
  143 تورک پسر شیدسب پادشاه زابلستان از نوادگان جمشید شاه
  144 تيرداد پادشاه رمنستان- پادشاه اشکاني
  145 تيگران از سرداران نامي خشيارشا – پادشاه ارمنستان
  146 تيمور
  147 تیران پسر اردشیر سوم پادشاه اشکانی ارمنستان
  148 جاماسب حکیم و فیلسوف ایرانی و داماد زرتشت اسپنتمان
  149 جاويد ابدي
  150 جمشيد سومین شاه پیشدادی در حدود 6000 سال پیش
  151 جهاندار دارنده جهان
  152 جهانشاه شاه جهان
  153 جهانگير فاتح جهان – پسر رستم زال
  154 جوبان از شخصیت های شاهنامه
  155 چوبین کنیه بهرام سپهسالار ارتش هرمزد انوشیروان ساسانی
  156 حامي مدافع
  157 خداداد هديه اي از طرف خدا
  158 خسرو در اوستا به معني نيکنام – شاهنشاه ساساني
  159 خشايار شاهنشاه ایران و فرزند داریوش بزرگ
  160 داتام فرمانده ایران در کاپادوکیه
  161 دادمهر فرستاده شهر از طرف فرشته مهر
  162 داديه
  163 دارا نهمين پادشاه کياني – پسر رستم – داريوش – ثروتمند
  164 داراب يکي از شخصيتهاي شاهنامه
  165 دارمان خسرو پرویز شاه ایران
  166 داريوش نام يکي از شاهان هخامنشي
  167 داریو از پادشاهان ایرانی در زمان پایان دوران سلوکیان
  168 داریوش شاه شاهان – شاههنشاه بزرگ تاریخ ایران
  169 دانوش ديانوش دوانوش – دارنده جاودانگي
  170 دانین از خاندانهای ایرانی
  171 دیااکو پادشاه ماد ایرانی
  172 راتين رادترين-با داد و دهشترين-از سرداران ارشير دوم
  173 رام برزین پیشکار دربار انوشیروان دادگر
  174 رامبد
  175 رامتين نوازنده معروف زمان ساسانيان
  176 رامين از فرزندان کيخسرو و برادر رامي
  177 رایش پسر زادشم
  178 رتوشتر برادر بزرگ اشو زرتشت
  179 رخشان درخشان
  180 رسام نام پيکرنگار بهرام گور شاهنشاه ايران
  181 رستان يکي از شخصيت هاي شاهنامه
  182 روزبه در پهلوي روژوه- وزير بهرام شاهنشاه ساساني
  183 روشاک از سرداران ايراني در جنگ با اسکندر گجستک
  184 ریوشاد نامی ایرانی
  185 زال يکي از شخصيتهاي شاهنامه ( پدر رستم )ر
  186 زامياد
  187 زرتشت نام يک پيامبر
  188 زند
  189 زوپير همپیمان داريوش بزرگ که گوش و بيني خود را در فتح بابل بريد
  190 ژوبین پسر کیکاووس
  191 ژوپين نام فرزند کيکاوس
  192 ساسان بنيانگذار عهد ساساني
  193 سالار رهبر
  194 سام پدر بزرگ رستم
  195 سامان خانه، سامان
  196 سامي بالا مقام
  197 ساميار از نامهاي کهن زرتشتي ايران
  198 سپنتا نامی مقدس در ایران باستان
  199 سپند مهر در اوستا سپنته میتر – قاتل خشایارشا
  200 سپهر آسمان
  201 سپهرداد در اوستا سپیتریدات – داده خداوند
  202 سپیتا از درباریان آستیاگ ماد
  203 سروش گوش دادن به صدای وجدان – پیک ایزدی در دین بهی
  204 سنجر شاهزاده
  205 سهراب تابش سرخ – پسر زال
  206 سورنا رهبر نظامیان ایران در زمان اشکانیان
  207 سيامک مرد سياه مو – پسر كيكاووس
  208 سياوش يکي از شخصيت هاي شاهنامه
  209 سیاوش فرزند کيکاوس – شخصيت اسطوره اي ايرانيان
  210 سینا در اوستا سَئنا – از پیروان زرتشت
  211 شاپور يکي از شخصيت هاي شاهنامه
  212 شاه بهرام نام زرتشتیان امروزی – نام بهرام گور
  213 شاهرخ صورت شاه
  214 شاهکام خواست شاه
  215 شاهين سردار بزرگ خسرو پرويز از خاندان وهمنزاد
  216 شايا سزاوار
  217 شايان سزاوار
  218 شایگان مرد بزرگ
  219 شروین از شاهان باوندی
  220 شهاب ستاره دنباله دار
  221 شهباز شاهين دربار
  222 شهداد داده شده از شاه
  223 شهرام نام پادشاهي
  224 شهرداد هديه شهر
  225 شهروز وزير شاهنشاه شاپور
  226 شهرود رودي بزرگ
  227 شهروی چهره شاهانه – از موبدان ساسانی
  228 شهريار شاه
  229 شهيار دوست شاه
  230 شيراک پدر هرمزد – نگارنده کعبه زرتشت
  231 شیروان از شاهان شیروانی ایران
  232 شیروی از شاهان ساسانی
  233 عماد اعتماد
  234 فرامرز يکي از شخصيتهاي شاهنامه
  235 فرامین از پادشاهان ساسانی
  236 فَربُد به معني راست و درست
  237 فرجاد عالي
  238 فرخ شاد
  239 فرخزاد شاد به دنيا آمده
  240 فرداد
  241 فردوس بهشت
  242 فردين
  243 فرزاد تولد باشکوه
  244 فرزام لایق و شایسته
  245 فرزان عاقل
  246 فرزين دانا
  247 فرزین نامی ایرانی
  248 فرشاد شاد
  249 فرشيد
  250 فرمنش از پادشاهان ايراني در گرجستان
  251 فرناز بالا
  252 فَرَه وَشی سمبول ملی ایرانیان همان فَرَوَهَر است
  253 فرهاد نام بسیاری از شاهان ایرانی – فرهاد عاشق شیرین
  254 فرهنگ فرهنگ
  255 فرهود پسر زیبا
  256 فرود يکي از شخصيت هاي شاهنامه
  257 فرورتیش دومین پاشاه ماد در بیستون نیز نامش هست
  258 فَرَوَهَر نماد مقدس انسان بالدار از دوره ما قبل زرتشت – جواهر
  259 فريبرز يکي از شحصيت هاي شاهنامه
  260 فريد منحصر بفرد
  261 فريدون يکي از شخصيت هاي شاهنامه
  262 فریان نام یکی از شاهان گذشته
  263 فيروز پيروز، پيروزي
  264 كامبيز یا کمبوجیه یا کامبوزیا فرزند کورش بزرگ
  265 كامران موفق
  266 كوروش بنيانگذار شاهنشاهي و حقوق بشر جهان
  267 كيان ستاره
  268 كيخسرو از شاهان پیشدادی – فرزند سیاوش- نوه کیکاوس
  269 کارن فرزند کاوه – شخصیت ایرانی در شاهنامه- یکی از خاندانها
  270 کارین از خاندانهای اصیل ایرانی همان کارن
  271 کامشاد آرزوي شاد
  272 کاميار موفق
  273 کاوه يکي از شخصيت هاي شاهنامه
  274 کاووس يکي از شخصيت هاي شاهنامه
  275 کُردان پسر مرزبان
  276 کسرا يکي از شخصيت هاي شاهنامه
  277 کورس
  278 کورش بنيانگذار سلسله هخامنشي در ايران
  279 کوشا کوشنده، سخت کوش
  280 کيا شاه، مدافع، محافظ
  281 کيارش دومين پسر کيغباد- پسر کي اپيوه
  282 کيان شاهان
  283 کيانمهر کيامنش – کيافر – کيانزاد
  284 کيانوش برادر فريدون شاه پيشدادي
  285 کيخسرو يکي از شخصيت هاي شاهنامه
  286 کيقباد يکي از شخصيت هاي شاهنامه
  287 کيوان جهان
  288 کيومرث يکي از شخصيت هاي شاهنامه
  289 کی آرمین پسر کی قباد
  290 کیازند نامی ایرانی
  291 کیوان پسر موبد سروش
  292 کیومهر نامی ایرانی
  293 گباد يکي از شخصيتهاي شاهنامه
  294 گشتاسب از شاهان ایران باستان
  295 گودرز پسر گیو
  296 گيو يکي از شخصيتهاي شاهنامه
  297 لُهراسب پسر کیخسرو شاه کیانی
  298 ليشام از وطنپرستان ديلمي
  299 مازيار از سرداران مادي کورش بزرگ – ماه یزد یار – همسنگر بابک
  300 ماکان
  301 مانی نقاش دوره ساسانی که دعوی پیغبری کرد
  302 مزدک از نامهاي دوران هخامنشي – آفريننده مزدا – آئین آورنده مزدکیان
  303 مكابيز نام ایرانی
  304 منوچهر يکي از شخصيتهاي شاهنامه
  305 مهبد
  306 مهراب پادشاه ايراني در کابل و پدر رودابه
  307 مهراب يکي از شخصيتهاي شاهنامه
  308 مهراشك نام ایرانی
  309 مهران همان ميتران پهلوي – از خاندانهاي اصيل ساساني
  310 مِهربُد نامی از دوره هخامنشی
  311 مهرداد هديه آفتاب
  312 مهرزاد نوزاد آفتاب
  313 مهرساد نام ایرانی
  314 مهرک نام شاپور اول
  315 مهرنگ رنگ آفتاب
  316 مهيار يکي از شخصيتهاي شاهنامه
  317 ميلاد تولد
  318 نامدار مشهور
  319 نامور مشهور
  320 نرسي از شاهان ساسانی
  321 نريمان يکي از شخصيتهاي شاهنامه
  322 نميا کوچک
  323 نوري روشنايي
  324 نوشزاد بشادي زائيده شده
  325 نويد خبر خوش
  326 نيوتيش برادر کوچک اشو زرتشت
  327 نيوتيش برادر کوچک اشو زرتشت
  328 نيوشا شنونده
  329 نیکا نام رودخانه ای در ایران
  330 نیما از دانشمندان ایرانی
  331 هُرمُز نام بسیاری از شاهان ایران
  332 هژير یکی از پهلوانان ایرانی
  333 هوتن
  334 هوشمند دانا
  335 هوشنگ يکي از شخصيتهاي شاهنامه
  336 هوشيار دانا
  337 هومان پسر ویسه و برادر پیران
  338 هومان يکي از شخصيتهاي شاهنامه
  339 هومن نيک انديش
  340 هيتاسب از فرمانده هان داریوش بزرگ
  341 هيراد ظاهر سالم و زیبا
  342 هيربد روحانی گذشته ایران در زمان زرتشت
  343 وارتان یکی از شاهان ایران
  344 ورجاوند نورانی – مقدس – دارای احترام
  345 ورشاسب
  346 وَندا امید – آرزو – سپهبد تبرستان
  347 وَهرام نامی پهلوی – همان بهرام
  348 ویسپار هم پیمان داریوش بزرگ در براندازی مغ دروغین
  349 ياشار نامي آذري – بمعني جاويد

 239. نویسنده دیدگاه: صوفیا
  08 خرداد 1392

  اسم هاوش نیست . اسای زیبای دیگه ای هم هست ولی با این حساب ممنون

 240. نویسنده دیدگاه: فاطمه
  06 خرداد 1392

  خیلی خوب بودن

 241. نویسنده دیدگاه: یسنا
  06 خرداد 1392

  سلام من مامانم داره برایم یک نی نی میاورد که ان هم بسر است الان مامانم 6 ماهش است و بچه ی مان 3 ماه دیگر به دنیا میاید یعنی در ماه شهریور به دنیا میاید تورا خدا در انتخاب اسم به من کمک کنید چون چیز دیگری نمانده هرچه زود تر باید ایم انتخاب کنیم . و لطفا اسم های زیبا تری بگذارید.

 242. نویسنده دیدگاه: Nafass
  27 اردیبهشت 1392

  Essmha bessiar ghashang & mohemtar az hameh poor mani boodand ..MerC

 243. نویسنده دیدگاه: Mahsa m
  07 اردیبهشت 1392

  اسمای قشنگی بودن بد نبودن….. من که خوشم نیومد سلیقه ها فرق داره با این حال خیلی ممنونم..!!!!

  • نویسنده دیدگاه: Arash
   13 اردیبهشت 1392

   man ham ba shoma movafegham

 244. نویسنده دیدگاه: faraz
  02 اردیبهشت 1392

  اسم ما هم که نیست

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   04 اردیبهشت 1392

   ممنون اضافه شد .

 245. نویسنده دیدگاه: یگانه جون
  12 فروردین 1392

  خوب بود

 246. نویسنده دیدگاه: دلسا
  07 فروردین 1392

  اوق اه اه خیلی بدبود

  • نویسنده دیدگاه: faraz
   02 اردیبهشت 1392

   تو نمیفهمی عزیز

 247. نویسنده دیدگاه: الناز2
  27 اسفند 1391

  یه ذره بروز باشین.ولی مرسی

 248. نویسنده دیدگاه: میترا
  24 اسفند 1391

  من یه پسر توراه دارم منوتوانتخاب اسم کمک کنین

 249. نویسنده دیدگاه: حسیب خادم
  20 بهمن 1391

  نام برای مدرسه میشه پست کنین ؟!!! لطفاً

 250. نویسنده دیدگاه: اتبین
  10 بهمن 1391

  تا اون جا که ما سنمون کشیده تو هر دایرة المعارفی که دیدم اسم خودم یعنی آتبین رو نوشته بود ابتین رو هم نوشته بود به آتبین مراجعه کنید ممنون میشم اگه متن خودتون رو ویرایش کنید

 251. نویسنده دیدگاه: نارنگی
  07 بهمن 1391

  ببخشید یه چیز دیگه اسمه محمد رو هم اضافه کنید.

 252. نویسنده دیدگاه: نارنگی
  07 بهمن 1391

  سام الیک.خوبی عزیزم .مطالبتو دیدم اسمات خیلی زیابن.راستی منو لینک کن تا منم لینکت کنم.این ادرسه وبمه.

  tangerine.rzb.ir

  اینم فروشگامه لینکم کن تا تو فروشگام لینکت کنم.

  skymarket.mizbanshop.com

 253. نویسنده دیدگاه: مارال
  01 بهمن 1391

  دوستان اسم پسرونه اصیل معرفی میکنم یکی ازیکی قشنگتر…کسرا.سورنا.ماهان.نیکان.سپهر.سپنتا.آرش.بابک.مازیار.بزرگمهر.آرشام.پرهام.برنا.شهریار.شهنام.کیان.فرزین.متین.نویان.آراد.آرتا یاآرتین.کاوه.کامران.برنا.شایان.راستین.عرشیا.کیارش.فرید.نوید.
  از اسم های مذهبی هم .سبحان.صالح.مبین.دانیال.مهدیار.

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   01 بهمن 1391

   مارال عزیز سپاس

 254. نویسنده دیدگاه: سایانا
  27 دی 1391

  من یک دختر ترکمن هستم لطفا نام پسر ترکی بنویسید

  • نویسنده دیدگاه: Ehsan
   27 دی 1391

   من احسان هستم از تبريز چه جور نام تركي مي خوايي؟
   oktay-ayhan-toktamış-sına-salar

   هرچقدر بخوايي بلدم فقط بگو چه مدلي.

 255. نویسنده دیدگاه: سئلناز
  27 دی 1391

  لطفا اسامی جدیدتر و به روز باش

 256. نویسنده دیدگاه: ميناجون
  20 دی 1391

  چندتااسم پسرونه صدرا،پارسان،هخامنش،هيربد،برديا،يوکابد،آرتين معنيشون ازماماباباهاشون ميپرسم ميگم

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   20 دی 1391

   ممنونیم از شما

 257. نویسنده دیدگاه: نرگس
  06 دی 1391

  لطفا يه اسم پسرونه قشنگ از ن بگين. غير از اينايكه تو ليست بود لطفا

 258. نویسنده دیدگاه: mohammad
  07 آذر 1391

  اینکه اسم منم عربیه.ولی همیشه عاشق اسامی اصیل ایرانی بودم.به امید اینکه کشور پارس با نامهای پارسی مزین شود

  • نویسنده دیدگاه: بهداد
   05 دی 1391

   ایبابا پس چرا اصغر نیست

 259. نویسنده دیدگاه: پریا
  06 آذر 1391

  سلام اسماقشنگن اماتنوعشون کمه من یه خیلی قشنگ از حرف ی برای پسرم که توراهه میخوام به امید پیدا کردن ا ین اسم تووبگاهتون

 260. نویسنده دیدگاه: بابا هادی
  28 آبان 1391

  همسر من 4 ماهه حاملست و خدا لطف کرده و یه پسر بهمون داده. 5 ماه دیگه به دنیا میاد.
  همه میگن از اسم های امامان بزارید اما من اصلا دوست ندارم! چرا منه ایرانی اسم عربی رو بچم بزارم.
  اول اسم من (ه) و اول اسم همسرم (ف). اگر اسمی اصیل که زیبا و با معنی باشه و با این 2 حرف شروع بشه بهم پیشنهاد بدید، خوشحال میشم.

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   28 آبان 1391

   فرهود

   ابتدای اسم همسرتون و بعد ابتدای اسم خودتون

   بسیار زیباست، پیشاپیش قدم نو رسیده مبارک (:

  • نویسنده دیدگاه: حامد
   22 آذر 1391

   هوراد-فربد

  • نویسنده دیدگاه: دانیال19ساله
   13 بهمن 1391

   سلام بابا هادی
   مگه اسم ائمه چشه که نمی خوای بذاری بابا هادی؟! خودت اسم به این قشنگی داری. خیلی هم قشنگه مگه هادی عربی نیست عزیز من؟! درسته که ما عرب نیستیم و به ایرانی بودنمان افتخار میکنیم ولی قرار نیست با گداشتن اسم عربی ما عرب بشیم که!
   مثلا اسم خود من(دانیال) عبری است.
   و من خودم خیلی اسمم را دوست دارم؟، این یعنی من عبری ام؟!!!!
   اگه دوست داری بیا با گذاشتن اسم ائمه ی اطهار روی فرزندت، نام و یاد و منش و اخلاق اونا رو زنده کن.
   موفق باشی عزیز برادر

 261. نویسنده دیدگاه: فتح الله فخری
  10 آبان 1391

  نامهای ایرانی بسیار زیبا هستند

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   12 آبان 1391

   بله، امیدواریم نام گزاریها به سمت نام هایی ایرانی پیش رود، ممنون

 262. نویسنده دیدگاه: غزل
  07 آبان 1391

  عالی بود

 263. نویسنده دیدگاه: غزل
  07 آبان 1391

  اسم های بیشتری بذارین

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   09 آبان 1391

   نام های بیشتری در حال اضافه شدن به این اسامی هستند، متشکریم

 264. نویسنده دیدگاه: mahsa
  31 شهریور 1391

  سلام.اگه میشه تنوع اسمارو بیشتر کنید.ممنون

  • نویسنده دیدگاه: admin
   31 شهریور 1391

   تشکر، لیست جدید در حال آماده سازی می باشد

 265. نویسنده دیدگاه: hossein
  06 شهریور 1391

  mer30

  • نویسنده دیدگاه: admin
   06 شهریور 1391

   سپاس از توجهتون

  • نویسنده دیدگاه: کبی
   14 آبان 1391

   ممنون خوب بود اما تعدادش کم بود تکراری هم زیاد داشت

 266. نویسنده دیدگاه: الناز
  07 مرداد 1391

  خیلی عالی بود

  • نویسنده دیدگاه: admin
   07 مرداد 1391

   ممنون

  • نویسنده دیدگاه: شاهین
   09 دی 1391

   الناز خانوم کجایه این اسمها عالی بود؟

   • نویسنده دیدگاه: mahsa
    13 اردیبهشت 1392

    شما یا سلیقه نداری یا در کل کم داری عزیزم اسمای به این قشنگی…بی سلیقه!!!

نظر خودتان را ارسال کنید