راه هایی برای افزايش رضايت از زندگی

 

لحظات روزانه ي زندگي را درك كنيد.

هر از گاهي مكث كنيد تا گل سرخي را ببوئيد يا كودكان را حين بازي تماشا كنيد.كساني كه درنگ مي كنند تا وقايعي را كه به طور عادي و با عجله پشت سر مي گذارند، ببينند يا در طول روز به وقايع خوشايند روزانه فكر مي كنند، افزايش قابل توجهي را از نظر رضايت و كاهش افسردگي ، گزارش مي كنند.

از مقايسه بپرهيزيد.

چشم و هم چشمي ، جزئي از بسياري از فرهنگ هاست.امّا مقايسه ي خودمان با سايرين ، مي تواند به رضايت و عزت نفس مان لطمه وارد كند. به جاي مقايسه كردن خود با ديگران، توجه تان را به دستاوردهاي شخصي معطوف كنيد تا به رضايت بيشتري دست يابيد.

اهداف معنا دار داشته باشيد.

كساني كه براي تحقق چيزي ارزشمند تلاش مي كنند، بسيار راضي تر از كساني هستند كه رؤيا يا آرزويي ندارند. اين اهداف مي تواند به سادگي ياد گرفتن مهارتي جديد يا بارآوردن فرزندان به شيوه اي اخلاقي باشد.انسان همواره به نوعي« معنا» نياز دارد. به گفته ي دانشمندان ، رضايت و خوشبختي ، در محل تلاقي « لذت و معنا»  قرار دارد.هدف چه در محل كار و چه در خانه آن است كه فعاليت هايي انجام دهيم كه از نظر شخصي ، هم لذت بخش باشد و هم مهم.

در كارتان ابتكار به خرج دهيد.

ميزان رضايت شما از شغلتان ، تا حد زيادي به ابتكاري كه به خرج مي دهيد، بستگي دارد.محققان معتقدند : هنگامي كه خلاقيت به خرج مي دهيم، به ديگران كمك مي كنيم و راه هاي بهبود در امور را پيشنهاد مي كنيم يا كارهاي اضافي انجام مي دهيم ، از كارمان بيشتر احساس رضايت مي كنيم.

همواره لبخند بزنيد، حتي  زماني كه حالش را نداريد.

به نظر ساده مي رسد، امّا بسيار مؤثر است. افراد راضي ، امكانات موجود ، فرصت ها و موقعيت ها را مي بينند.وقتي انان به آينده نگاه مي كنند، خوش بين هستند و وقتي گذشته را مرور مي كنند، معمولا گزينه هاي مثبت را مي بينند.حتي اگر از بچگي اين گونه بزرگ نشده ايد كه نيمه ي پر ليوان را ببينيد ، با تمرين ، نگرش مثبت به عادات تبديل مي شود.

طوري تشكّر كنيد كه واقعا قدر دان هستيد.

كساني كه عادت به سپاسگزاري دارند، معمولا سالم تر و خوش بين تر هستند و بيشتر به سوي تحقق اهداف پيشرفت مي كنند.تحقيقات نشان مي دهد كه به كساني كه به آنان كمك كرده اند، نامه ي تشكرآميز مي نويسند، از نظر رضايت در سطح بالا و از نظر افسردگي ، در سطح پائيني قرار دارند. به علاوه اثر يك نامه ي تشكرآميز ، تا هفته ها باقي مي ماند.

0/5 ( 0 نظر )


نظر خودتان را ارسال کنید