خدمات شهروندی

مراکز هلال احمر در سراسر ایران

centers across t…ian red crescent ‎ مراکز هلال احمر در سراسر ایران

لیست زیر در پورتال آسمونی مراکز هلال احمر مستقر در تمام استان های ایران به ترتیب حروف الفبا می باشد

استانتلفنخانهنام و نام خانوادگی

معاون امداد ونجات

تلفن مستقیم

معاون امداد ونجات

دورنگار

معاون امداد ونجات

تلفن

کشیک امدادی

دورنگار

کشیک

آذربایجان شرقی

۰۴۱۱

۳۳۶۱۴۱۶-۸حمید حسین پور۶و۳۳۲۰۸۸۵۳۳۳۳۵۶۴۶و۳۳۲۰۸۸۵۳۳۳۳۵۶۳
آذربایجان غربی

۰۴۴۱

۳۸۵۰۱۴۱

۳۸۳۱۸۴۴

جابر ثوایی۳۸۴۸۸۴۴۳۸۳۱۶۴۴۳۸۳۱۸۷۵۳۸۳۱۶۴۴
اردبیل

۰۴۵۱

۲۲۳۲۰۰۱-۳

۲۲۵۱۸۰۱-۴

حسن صادقی۸۸۴۴۰۰۰۸۸۴۴۰۰۰۸۸۴۳۰۰۱-۳۸۸۴۳۰۰۰
اصفهان

۰۳۱۱

۶۶۱۰۰۴۱-۲حیدرعلی خانبازی۶۵۰۹۲۷۲۶۵۱۱۲۰۰۶۵۰۵۰۷۰۶۵۰۵۰۸۰
البرز

۰۲۶۱

۴۴۲۷۰۰۴-۵کورش چولکی۴۴۰۳۴۰۵۴۴۳۶۶۱۹۴۴۸۶۴۶۲۴۴۸۶۴۶۲
ایلام

۰۸۴۱

۳۳۳۹۰۲۰

۳۳۳۱۹۸۲

غلامرضا علی­محمدی۲۲۲۵۴۴۷۲۲۲۲۰۵۱۲۲۲۷۱۱۲۲۲۲۲۰۵۱
بوشهر

۰۷۷۱

۷۶و۲۵۲۶۹۳۵

۲۵۲۶۱۴۰

علی یوسف‌نیا۲۵۳۱۱۴۶۲۵۳۱۱۴۶۲۵۲۶۱۴۰

۷۶و۲۵۲۶۹۳۵

۲۵۲۶۹۳۵
تهران

۰۲۱

۸۸۹۰۰۱۱۱-۱۵

۸۷۷۱۲۰۰۰

شاهین فتحی۸۷۷۱۲۴۰۰۸۷۷۱۲۴۹۰۸۸۹۰۹۹۹۹۸۸۹۰۹۹۹۸
چهارمحال و بختیاری

۰۳۸۱

۳۳۳۸۴۶۰-۲برومند جهانگیری۳۳۳۸۴۶۳۳۳۳۸۴۶۳۳۳۳۸۴۶۳۳۳۳۸۴۶۳
خراسان شمالی

۰۵۸۴

۲۲۵۱۹۵۲

۲۴۰۱۱۰۰

سیدابوالقاسم معماری۲۴۰۱۱۵۱۲۴۰۱۱۵۶

۲۴۰۱۱۵۱

۲۴۰۱۱۵۳۲۴۰۱۱۵۳
خراسان رضوی

۰۵۱۱

۷۶۳۸۸۱۰محمد قاسمی۷۶۳۸۲۸۵۷۶۳۸۲۸۵۷و۳۴۳۸۳۲۶۳۴۳۸۳۲۸
خراسان جنوبی

۰۵۶۱

۴۴۲۱۹۹۰-۴محمد علی کاووسی۴۴۲۰۶۵۰۴۴۲۰۶۵۰۴۴۳۰۵۹۰۴۴۳۰۵۹۰
خوزستان

۰۶۱۱

۳۳۳۴۰۸۱-۵صادق سلامت۳۳۳۵۰۵۳۳۳۳۵۰۵۳۲۲۹۹۹۸۱-۳۲۲۹۹۹۸۳
زنجان

۰۲۴۱

۳۲۲۹۰۴۶-۹محمدرضا معجونی۷۲۷۲۵۲۱

۷۲۷۳۴۰۰

۷۲۷۲۸۰۶۷۲۷۲۵۲۱

۷۲۷۳۴۰۰

۷۲۷۲۸۰۶
سمنان

۰۲۳۱

۴۴۵۸۲۸۱مظفر محمدخانی۴۴۵۹۶۹۷۴۴۴۱۲۳۰۴۴۳۷۹۰۰

۴۴۴۲۰۶۰

۴۴۳۷۹۰۰

۴۴۳۷۸۰۰

سیستان و بلوچستان

۰۵۴۱

۳۲۲۹۱۹۱-۲

۳۲۳۰۷۱۷

حسن مصفا۳۲۱۹۳۴۳۳۲۱۹۳۴۴۳۲۱۲۹۰۰۳۲۱۲۹۰۰
فارس

۰۷۱۱

۲۳۳۴۴۴۴د. علیرضا حکمت۷۳۹۳۰۵۰-۱۷۳۸۵۰۰۰۷۳۸۶۱۱۱

۷۳۹۶۷۷۷

۷۳۹۷۲۷۴
قزوین

۰۲۸۱

۳۳۶۵۸۶۱-۴حسین خوینی۳۳۶۵۸۶۶۳۳۶۵۸۶۶۳۳۳۶۷۵۶

۳۳۳۸۵۹۰

۳۳۳۳۱۲۰
قم

۰۲۵۱

۷۷۰۸۱۸۴-۸محمدرضا بهرامی۷۷۱۶۶۰۶۷۷۱۶۶۰۶۷۷۰۸۵۱۱۷۷۰۸۵۱۱
کردستان

۰۸۷۱

۲۲۶۸۰۰۷-۲اصغر غربی۲۲۶۳۲۲۱۲۲۶۲۶۹۱۲۲۷۹۷۴۵۲۲۷۹۷۴۵
کرمان

۰۳۴۱

۲۱۱۰۰۳۷-۸

۲۱۲۰۳۸-۲

حسین سام­زاده۲۱۲۲۶۲۲۲۱۲۲۶۲۲۲۱۲۰۳۷۸۲۱۲۰۳۷۹
کرمانشاه

۰۸۳۱

۷۲۴۱۳۰۵

۷۲۴۰۹۳۳

عادل شفیعی۷۲۴۳۰۰۱۷۲۴۳۰۰۱۷۲۴۱۳۰۵

۷۲۴۰۹۳۳

۷۲۴۳۰۰۳
کهگیلویه و بویراحمد

۰۷۴۱

۲۲۳۲۵۸۶عسکر حکمتی  ۲۲۲۲۲۸۵۲۲۲۲۲۸۵
گلستان ۰۱۷۱۲۳۴۱۸۱۵غلامرضا غلامی۲۲۵۴۹۴۰۲۲۶۳۴۰۰۲۲۶۵۵۵۴۲۲۶۵۵۵۳
گیلان ۰۱۳۱۲-۲۲۵۵۰۶۱رضا همتی۷۷۶۳۲۹۱۷۷۲۵۰۶۱۷۷۶۳۲۹۴

۷۷۲۸۳۷۰

۷۷۶۳۲۹۴
لرستان ۰۶۶۱۲-۲۲۱۵۲۲۰حسین­رضا مرادی۲۲۰۳۸۱۴۲۲۰۳۸۱۴۲۲۱۹۸۰۰۲۲۱۹۸۰۰
مازندران ۰۱۵۱۹-۳۲۸۳۰۴۵غلامعلی فخاری­اشرفی۳۲۸۵۵۱۱۳۲۸۳۰۴۰۳۲۸۳۰۴۹۳۲۸۳۰۴۰
مرکزی

۰۸۶۱

۲-۲۲۲۶۰۳۱

۲۲۳۱۰۰۵

د. محمد محمدی۲۲۱۳۲۳۵۲۲۱۳۲۳۵۲۲۱۳۲۳۸

داخلی تلفنخانه استان ۱۱۱

۲۲۱۵۲۹۳
هرمزگان

۰۷۶۱

۶۶-۶۶۶۱۵۶۵بهرام مرادیداخلی تلفنخانه استان ۱۰۹۶۶۶۵۳۷۷داخلی تلفنخانه استان ۱۱۶-۱۳۰۶۶۶۵۳۷۷
همدان  ۰۸۱۱۴-۸۲۴۷۹۴۲حسین اشرفی۸۲۳۶۰۰۱۸۲۳۶۰۰۱۸۲۴۷۹۴۸۸۲۴۷۹۴۸
یزد ۰۳۵۱۹-۸۲۱۳۵۹۸محمد زارع­سروی۸۲۱۸۴۹۵۸۲۱۸۴۹۵۷۲۱۲۰۵۳۷۲۲۶۶۶۳

تازه های آسمونی

امارات و عربستان 95 تُن کمک‌های بشر دوستانه برای سیل زدگان کشورمان فرستادند

طاهره رضایی

هلال احمر از سعید قاسمی به مراجع قضایی شکایت می‌کند

طاهره رضایی

کمک‌ های هلال احمر کویت به‌ زودی در بین سیل‌ زدگان توزیع می‌شود

طاهره رضایی

میزان دقیق کمک‌های خارجی به هلال احمر اعلام شد

طاهره رضایی

تلاش اصناف برای کمک به سیل‌زدگان / از قالیشویی رایگان تا جمع‌آوری کمک‌های مردمی

طاهره رضایی

فرانسه کمک‌های خود به سیل زدگان ایران را تحویل هلال احمر می‌دهد

طاهره رضایی

1 نظر

مهدی 19 اکتبر 2013 at 08:04

عالیه واقعا دسشون درد نکنه خدا پشتو پناهشون باشه 😛 😛 😛 😛 😛

پاسخ به این نظر

نظر شما چیست؟