نیازمندی

مراکز هلال احمر در سراسر ایران

centers across t…ian red crescent ‎ مراکز هلال احمر در سراسر ایران 

لیست زیر در پورتال آسمونی مراکز هلال احمر مستقر در تمام استان های ایران به ترتیب حروف الفبا می باشد 

استان

تلفنخانه

نام و نام خانوادگی

معاون امداد ونجات

تلفن مستقیم

معاون امداد ونجات

دورنگار

معاون امداد ونجات

تلفن

کشیک امدادی

دورنگار

کشیک

آذربایجان شرقی

۰۴۱۱

۳۳۶۱۴۱۶-۸

حمید حسین پور

۶و۳۳۲۰۸۸۵

۳۳۳۳۵۶۴

۶و۳۳۲۰۸۸۵

۳۳۳۳۵۶۳

آذربایجان غربی

۰۴۴۱

۳۸۵۰۱۴۱

۳۸۳۱۸۴۴

جابر ثوایی

۳۸۴۸۸۴۴

۳۸۳۱۶۴۴

۳۸۳۱۸۷۵

۳۸۳۱۶۴۴

اردبیل

۰۴۵۱

۲۲۳۲۰۰۱-۳

۲۲۵۱۸۰۱-۴

حسن صادقی

۸۸۴۴۰۰۰

۸۸۴۴۰۰۰

۸۸۴۳۰۰۱-۳

۸۸۴۳۰۰۰

اصفهان

۰۳۱۱

۶۶۱۰۰۴۱-۲

حیدرعلی خانبازی

۶۵۰۹۲۷۲

۶۵۱۱۲۰۰

۶۵۰۵۰۷۰

۶۵۰۵۰۸۰

البرز

۰۲۶۱

۴۴۲۷۰۰۴-۵

کورش چولکی

۴۴۰۳۴۰۵

۴۴۳۶۶۱۹

۴۴۸۶۴۶۲

۴۴۸۶۴۶۲

ایلام

۰۸۴۱

۳۳۳۹۰۲۰

۳۳۳۱۹۸۲

غلامرضا علی­محمدی

۲۲۲۵۴۴۷

۲۲۲۲۰۵۱

۲۲۲۷۱۱۲

۲۲۲۲۰۵۱

بوشهر

۰۷۷۱

۷۶و۲۵۲۶۹۳۵

۲۵۲۶۱۴۰

علی یوسف‌نیا

۲۵۳۱۱۴۶

۲۵۳۱۱۴۶

۲۵۲۶۱۴۰

۷۶و۲۵۲۶۹۳۵

۲۵۲۶۹۳۵

تهران

۰۲۱

۸۸۹۰۰۱۱۱-۱۵

۸۷۷۱۲۰۰۰

شاهین فتحی

۸۷۷۱۲۴۰۰

۸۷۷۱۲۴۹۰

۸۸۹۰۹۹۹۹

۸۸۹۰۹۹۹۸

چهارمحال و بختیاری

۰۳۸۱

۳۳۳۸۴۶۰-۲

برومند جهانگیری

۳۳۳۸۴۶۳

۳۳۳۸۴۶۳

۳۳۳۸۴۶۳

۳۳۳۸۴۶۳

خراسان شمالی

۰۵۸۴

۲۲۵۱۹۵۲

۲۴۰۱۱۰۰

سیدابوالقاسم معماری

۲۴۰۱۱۵۱

۲۴۰۱۱۵۶

۲۴۰۱۱۵۱

۲۴۰۱۱۵۳

۲۴۰۱۱۵۳

خراسان رضوی

۰۵۱۱

۷۶۳۸۸۱۰

محمد قاسمی

۷۶۳۸۲۸۵

۷۶۳۸۲۸۵

۷و۳۴۳۸۳۲۶

۳۴۳۸۳۲۸

خراسان جنوبی

۰۵۶۱

۴۴۲۱۹۹۰-۴

محمد علی کاووسی

۴۴۲۰۶۵۰

۴۴۲۰۶۵۰

۴۴۳۰۵۹۰

۴۴۳۰۵۹۰

خوزستان

۰۶۱۱

۳۳۳۴۰۸۱-۵

صادق سلامت

۳۳۳۵۰۵۳

۳۳۳۵۰۵۳

۲۲۹۹۹۸۱-۳

۲۲۹۹۹۸۳

زنجان

۰۲۴۱

۳۲۲۹۰۴۶-۹

محمدرضا معجونی

۷۲۷۲۵۲۱

۷۲۷۳۴۰۰

۷۲۷۲۸۰۶

۷۲۷۲۵۲۱

۷۲۷۳۴۰۰

۷۲۷۲۸۰۶

سمنان

۰۲۳۱

۴۴۵۸۲۸۱

مظفر محمدخانی

۴۴۵۹۶۹۷

۴۴۴۱۲۳۰

۴۴۳۷۹۰۰

۴۴۴۲۰۶۰

۴۴۳۷۹۰۰

۴۴۳۷۸۰۰

سیستان و بلوچستان

۰۵۴۱

۳۲۲۹۱۹۱-۲

۳۲۳۰۷۱۷

حسن مصفا

۳۲۱۹۳۴۳

۳۲۱۹۳۴۴

۳۲۱۲۹۰۰

۳۲۱۲۹۰۰

فارس

۰۷۱۱

۲۳۳۴۴۴۴

د. علیرضا حکمت

۷۳۹۳۰۵۰-۱

۷۳۸۵۰۰۰

۷۳۸۶۱۱۱

۷۳۹۶۷۷۷

۷۳۹۷۲۷۴

قزوین

۰۲۸۱

۳۳۶۵۸۶۱-۴

حسین خوینی

۳۳۶۵۸۶۶

۳۳۶۵۸۶۶

۳۳۳۶۷۵۶

۳۳۳۸۵۹۰

۳۳۳۳۱۲۰

قم

۰۲۵۱

۷۷۰۸۱۸۴-۸

محمدرضا بهرامی

۷۷۱۶۶۰۶

۷۷۱۶۶۰۶

۷۷۰۸۵۱۱

۷۷۰۸۵۱۱

کردستان

۰۸۷۱

۲۲۶۸۰۰۷-۲

اصغر غربی

۲۲۶۳۲۲۱

۲۲۶۲۶۹۱

۲۲۷۹۷۴۵

۲۲۷۹۷۴۵

کرمان

۰۳۴۱

۲۱۱۰۰۳۷-۸

۲۱۲۰۳۸-۲

حسین سام­زاده

۲۱۲۲۶۲۲

۲۱۲۲۶۲۲

۲۱۲۰۳۷۸

۲۱۲۰۳۷۹

کرمانشاه

۰۸۳۱

۷۲۴۱۳۰۵

۷۲۴۰۹۳۳

عادل شفیعی

۷۲۴۳۰۰۱

۷۲۴۳۰۰۱

۷۲۴۱۳۰۵

۷۲۴۰۹۳۳

۷۲۴۳۰۰۳

کهگیلویه و بویراحمد

۰۷۴۱

۲۲۳۲۵۸۶

عسکر حکمتی

 

 

۲۲۲۲۲۸۵

۲۲۲۲۲۸۵

گلستان ۰۱۷۱

۲۳۴۱۸۱۵

غلامرضا غلامی

۲۲۵۴۹۴۰

۲۲۶۳۴۰۰

۲۲۶۵۵۵۴

۲۲۶۵۵۵۳

گیلان ۰۱۳۱

۲-۲۲۵۵۰۶۱

رضا همتی

۷۷۶۳۲۹۱

۷۷۲۵۰۶۱

۷۷۶۳۲۹۴

۷۷۲۸۳۷۰

۷۷۶۳۲۹۴

لرستان ۰۶۶۱

۲-۲۲۱۵۲۲۰

حسین­رضا مرادی

۲۲۰۳۸۱۴

۲۲۰۳۸۱۴

۲۲۱۹۸۰۰

۲۲۱۹۸۰۰

مازندران ۰۱۵۱

۹-۳۲۸۳۰۴۵

غلامعلی فخاری­اشرفی

۳۲۸۵۵۱۱

۳۲۸۳۰۴۰

۳۲۸۳۰۴۹

۳۲۸۳۰۴۰

مرکزی

۰۸۶۱

۲-۲۲۲۶۰۳۱

۲۲۳۱۰۰۵

د. محمد محمدی

۲۲۱۳۲۳۵

۲۲۱۳۲۳۵

۲۲۱۳۲۳۸

داخلی تلفنخانه استان ۱۱۱

۲۲۱۵۲۹۳

هرمزگان

۰۷۶۱

۶۶-۶۶۶۱۵۶۵

بهرام مرادی

داخلی تلفنخانه استان ۱۰۹

۶۶۶۵۳۷۷

داخلی تلفنخانه استان ۱۱۶-۱۳۰

۶۶۶۵۳۷۷

همدان  ۰۸۱۱

۴-۸۲۴۷۹۴۲

حسین اشرفی

۸۲۳۶۰۰۱

۸۲۳۶۰۰۱

۸۲۴۷۹۴۸

۸۲۴۷۹۴۸

یزد ۰۳۵۱

۹-۸۲۱۳۵۹۸

محمد زارع­سروی

۸۲۱۸۴۹۵

۸۲۱۸۴۹۵

۷۲۱۲۰۵۳

۷۲۲۶۶۶۳ 

تازه های آسمونی

دستور تخلیه یک شهر خوزستان به دلیل سیل

طاهره رضایی

آماده‌باش نیرو‌های امدادی به دلیل بارش‌های شدید

طاهره رضایی

نجات کوهنوردان حادثه دیده در آبیدر

طاهره رضایی

تماس‌های تلفنی واعظی با استاندار و رئیس جمعیت هلال‌احمر

طاهره رضایی

زلزله 6.4 ریشتری کرمانشاه را لرزاند/ مدیران پای کار آمدند/ مشکل بنزین برای سوخت گیری نداریم

طاهره رضایی

زندگینامه سردار محمدحسین جلالی

ندا رحیمی

1 نظر

مهدی 19 اکتبر 2013 at 08:04

عالیه واقعا دسشون درد نکنه خدا پشتو پناهشون باشه 😛 😛 😛 😛 😛

پاسخ به این نظر

نظر شما چیست؟