مراکز هلال احمر در سراسر ایران

لیست زیر در پورتال آسمونی مراکز هلال احمر مستقر در تمام استان های ایران به ترتیب حروف الفبا می باشد

استانتلفنخانهنام و نام خانوادگی

معاون امداد ونجات

تلفن مستقیم

معاون امداد ونجات

دورنگار

معاون امداد ونجات

تلفن

کشیک امدادی

دورنگار

کشیک

آذربایجان شرقی

۰۴۱۱

۳۳۶۱۴۱۶-۸حمید حسین پور۶و۳۳۲۰۸۸۵۳۳۳۳۵۶۴۶و۳۳۲۰۸۸۵۳۳۳۳۵۶۳
آذربایجان غربی

۰۴۴۱

۳۸۵۰۱۴۱

۳۸۳۱۸۴۴

جابر ثوایی۳۸۴۸۸۴۴۳۸۳۱۶۴۴۳۸۳۱۸۷۵۳۸۳۱۶۴۴
اردبیل

۰۴۵۱

۲۲۳۲۰۰۱-۳

۲۲۵۱۸۰۱-۴

حسن صادقی۸۸۴۴۰۰۰۸۸۴۴۰۰۰۸۸۴۳۰۰۱-۳۸۸۴۳۰۰۰
اصفهان

۰۳۱۱

۶۶۱۰۰۴۱-۲حیدرعلی خانبازی۶۵۰۹۲۷۲۶۵۱۱۲۰۰۶۵۰۵۰۷۰۶۵۰۵۰۸۰
البرز

۰۲۶۱

۴۴۲۷۰۰۴-۵کورش چولکی۴۴۰۳۴۰۵۴۴۳۶۶۱۹۴۴۸۶۴۶۲۴۴۸۶۴۶۲
ایلام

۰۸۴۱

۳۳۳۹۰۲۰

۳۳۳۱۹۸۲

غلامرضا علی­محمدی۲۲۲۵۴۴۷۲۲۲۲۰۵۱۲۲۲۷۱۱۲۲۲۲۲۰۵۱
بوشهر

۰۷۷۱

۷۶و۲۵۲۶۹۳۵

۲۵۲۶۱۴۰

علی یوسف‌نیا۲۵۳۱۱۴۶۲۵۳۱۱۴۶۲۵۲۶۱۴۰

۷۶و۲۵۲۶۹۳۵

۲۵۲۶۹۳۵
تهران

۰۲۱

۸۸۹۰۰۱۱۱-۱۵

۸۷۷۱۲۰۰۰

شاهین فتحی۸۷۷۱۲۴۰۰۸۷۷۱۲۴۹۰۸۸۹۰۹۹۹۹۸۸۹۰۹۹۹۸
چهارمحال و بختیاری

۰۳۸۱

۳۳۳۸۴۶۰-۲برومند جهانگیری۳۳۳۸۴۶۳۳۳۳۸۴۶۳۳۳۳۸۴۶۳۳۳۳۸۴۶۳
خراسان شمالی

۰۵۸۴

۲۲۵۱۹۵۲

۲۴۰۱۱۰۰

سیدابوالقاسم معماری۲۴۰۱۱۵۱۲۴۰۱۱۵۶

۲۴۰۱۱۵۱

۲۴۰۱۱۵۳۲۴۰۱۱۵۳
خراسان رضوی

۰۵۱۱

۷۶۳۸۸۱۰محمد قاسمی۷۶۳۸۲۸۵۷۶۳۸۲۸۵۷و۳۴۳۸۳۲۶۳۴۳۸۳۲۸
خراسان جنوبی

۰۵۶۱

۴۴۲۱۹۹۰-۴محمد علی کاووسی۴۴۲۰۶۵۰۴۴۲۰۶۵۰۴۴۳۰۵۹۰۴۴۳۰۵۹۰
خوزستان

۰۶۱۱

۳۳۳۴۰۸۱-۵صادق سلامت۳۳۳۵۰۵۳۳۳۳۵۰۵۳۲۲۹۹۹۸۱-۳۲۲۹۹۹۸۳
زنجان

۰۲۴۱

۳۲۲۹۰۴۶-۹محمدرضا معجونی۷۲۷۲۵۲۱

۷۲۷۳۴۰۰

۷۲۷۲۸۰۶۷۲۷۲۵۲۱

۷۲۷۳۴۰۰

۷۲۷۲۸۰۶
سمنان

۰۲۳۱

۴۴۵۸۲۸۱مظفر محمدخانی۴۴۵۹۶۹۷۴۴۴۱۲۳۰۴۴۳۷۹۰۰

۴۴۴۲۰۶۰

۴۴۳۷۹۰۰

۴۴۳۷۸۰۰

سیستان و بلوچستان

۰۵۴۱

۳۲۲۹۱۹۱-۲

۳۲۳۰۷۱۷

حسن مصفا۳۲۱۹۳۴۳۳۲۱۹۳۴۴۳۲۱۲۹۰۰۳۲۱۲۹۰۰
فارس

۰۷۱۱

۲۳۳۴۴۴۴د. علیرضا حکمت۷۳۹۳۰۵۰-۱۷۳۸۵۰۰۰۷۳۸۶۱۱۱

۷۳۹۶۷۷۷

۷۳۹۷۲۷۴
قزوین

۰۲۸۱

۳۳۶۵۸۶۱-۴حسین خوینی۳۳۶۵۸۶۶۳۳۶۵۸۶۶۳۳۳۶۷۵۶

۳۳۳۸۵۹۰

۳۳۳۳۱۲۰
قم

۰۲۵۱

۷۷۰۸۱۸۴-۸محمدرضا بهرامی۷۷۱۶۶۰۶۷۷۱۶۶۰۶۷۷۰۸۵۱۱۷۷۰۸۵۱۱
کردستان

۰۸۷۱

۲۲۶۸۰۰۷-۲اصغر غربی۲۲۶۳۲۲۱۲۲۶۲۶۹۱۲۲۷۹۷۴۵۲۲۷۹۷۴۵
کرمان

۰۳۴۱

۲۱۱۰۰۳۷-۸

۲۱۲۰۳۸-۲

حسین سام­زاده۲۱۲۲۶۲۲۲۱۲۲۶۲۲۲۱۲۰۳۷۸۲۱۲۰۳۷۹
کرمانشاه

۰۸۳۱

۷۲۴۱۳۰۵

۷۲۴۰۹۳۳

عادل شفیعی۷۲۴۳۰۰۱۷۲۴۳۰۰۱۷۲۴۱۳۰۵

۷۲۴۰۹۳۳

۷۲۴۳۰۰۳
کهگیلویه و بویراحمد

۰۷۴۱

۲۲۳۲۵۸۶عسکر حکمتی  ۲۲۲۲۲۸۵۲۲۲۲۲۸۵
گلستان ۰۱۷۱۲۳۴۱۸۱۵غلامرضا غلامی۲۲۵۴۹۴۰۲۲۶۳۴۰۰۲۲۶۵۵۵۴۲۲۶۵۵۵۳
گیلان ۰۱۳۱۲-۲۲۵۵۰۶۱رضا همتی۷۷۶۳۲۹۱۷۷۲۵۰۶۱۷۷۶۳۲۹۴

۷۷۲۸۳۷۰

۷۷۶۳۲۹۴
لرستان ۰۶۶۱۲-۲۲۱۵۲۲۰حسین­رضا مرادی۲۲۰۳۸۱۴۲۲۰۳۸۱۴۲۲۱۹۸۰۰۲۲۱۹۸۰۰
مازندران ۰۱۵۱۹-۳۲۸۳۰۴۵غلامعلی فخاری­اشرفی۳۲۸۵۵۱۱۳۲۸۳۰۴۰۳۲۸۳۰۴۹۳۲۸۳۰۴۰
مرکزی

۰۸۶۱

۲-۲۲۲۶۰۳۱

۲۲۳۱۰۰۵

د. محمد محمدی۲۲۱۳۲۳۵۲۲۱۳۲۳۵۲۲۱۳۲۳۸

داخلی تلفنخانه استان ۱۱۱

۲۲۱۵۲۹۳
هرمزگان

۰۷۶۱

۶۶-۶۶۶۱۵۶۵بهرام مرادیداخلی تلفنخانه استان ۱۰۹۶۶۶۵۳۷۷داخلی تلفنخانه استان ۱۱۶-۱۳۰۶۶۶۵۳۷۷
همدان  ۰۸۱۱۴-۸۲۴۷۹۴۲حسین اشرفی۸۲۳۶۰۰۱۸۲۳۶۰۰۱۸۲۴۷۹۴۸۸۲۴۷۹۴۸
یزد ۰۳۵۱۹-۸۲۱۳۵۹۸محمد زارع­سروی۸۲۱۸۴۹۵۸۲۱۸۴۹۵۷۲۱۲۰۵۳۷۲۲۶۶۶۳
0/5 ( 0 نظر )


دیدگاه های این مطلب

  1. نویسنده دیدگاه: مهدی
    27 مهر 1392

    عالیه واقعا دسشون درد نکنه خدا پشتو پناهشون باشه 😛 😛 😛 😛 😛

نظر خودتان را ارسال کنید