تعرفه ثبت دامین

 

 دامنه ثبت دامنه انتقال دامنه تمدید دامنه   ثبت آنی   
com.32.800 تومان32.800 تومان33.800 تومان+
net.32.800 تومان32.800 تومان33.800 تومان+
    ir / .co.ir / .ac.ir..org.ir /.gov.ir /.id.ir./1 ساله4.800 تومان3.900 تومان5.800 تومان+
5 ساله14.800 تومان15.800+
دامنه فارسی (DIN)net / .com.32.800 تومان32.800 تومان33.800 تومان+
biz. 34.800 تومان34.800 تومان35.800 تومان+
co. 90.800 تومان90.800 تومان91.800 تومان+
pw.47.800 تومان47.800 تومان48.000 تومان+
pro.58.800 تومان58.800 تومان59.800 تومان+
info.34.800 تومان34.800 تومان35.800 تومان+
org.35.800 تومان35.800 تومان36.800 تومان+
name. 37.800 تومان37.800 تومان38.800 تومان+
eu.37.800 تومان37.800 تومان38.800 تومان+
us. 37.800 تومان37.800 تومان38.800 تومان+
ws.37.800 تومان37.800 تومان38.800 تومان+
me.107.800 تومان107.800 تومان108.800 تومان+
in.37.800 تومان 37.800 تومان38.800 تومان+
asia.58.800  تومان58.800  تومان59.800  تومان+
mobi. 78.800  تومان78.800  تومان79.800  تومان+
tel.68.800  تومان68.800  تومان69.800  تومان+
cc.88.800  تومان88.800  تومان89.800  تومان+
nl.48.800  تومان48.800  تومان49.800  تومان+
de. 48.800  تومان 48.800  تومان49.800  تومان +
es. 48.800  تومان 48.800  تومان49.800  تومان +
ca.58.800  تومان58.800  تومان59.800  تومان +
sx.138.800 تومان138.800 تومان139.800 تومان+
bz.98.800 تومان98.800 تومان99.800 تومان+
tv.118.000 تومان118.000 تومان119.000 تومان+
ru.37.800 تومان37.800 تومان38.800 تومان+
mn. 178.000 تومان178.000 تومان179.000 تومان+
it. 48.800 تومان 48.800 تومان49.800 تومان+
fr. 48.800 تومان  48.800 تومان 49.800 تومان+
pm. 48.800 تومان  48.800 تومان 49.800 تومان+
re. 48.800 تومان 48.800 تومان 49.800 تومان+
tf.  48.800 تومان 48.800 تومان 49.800 تومان+
wf.  48.800 تومان  48.800 تومان 49.800 تومان+
yt.  48.800 تومان 48.800 تومان 49.800 تومان+
co.uk / .org.uk / .me.uk. 37.800 تومان37.800 تومان38.800 تومان+
com.au / .net.au. 58.800 تومان 58.800 تومان59.800 تومان+
cn.com.158.000 تومان158.000 تومان159.000 تومان+
co.nz / .net.nz /.org.nz.88.800 تومان88.800 تومان89.800 تومان+
com.ru / .net.ru. / .org.ru. 37.800 تومان 37.800 تومان 38.800 تومان+
eu.com / .us.com / .gb.com.kr.com / .qc.com / .gr.com / .ae.org./ 89.800 تومان89.800 تومان90.800 تومان+
 uk.com / .uk.net / .de.com / .no.com./ .uy.com / .za.com/ .br.com /.sa.com / .br.com./ sa.com / .se.com / .se.net/ .ru.com./cn.com / .gb.net / .hu.com / .jpn.com./158.800 تومان158.000 تومان159.000 تومان+
com.co / .net.co / .nom.co.64.800 تومان64.800 تومان65.800 تومان+
 co.in / .net.in / .org.in. /.gen.in / .firm.in / .ind.in. 37.800 تومان37.800 تومان38.000 تومان+
0/5 ( 0 نظر )


نظر خودتان را ارسال کنید