آموزش سئو مستر آموز

ثبت شرکت خارجی در ایران

sabtejordan

 

روش ثبت تأسیس شعبه یك شركت خارجی در ایران 

یك شركت خارجی كه در یك كشور خارجی به ثبت رسیده، می تواند در ایران دارای شعبه باشد.

این شعبه فقط در تهران تاسیس می گردد. برای ثبت بایستی مدارك زیر را به اداره ثبت شركتها ارائه دهد.(ماده4 قانون ثبت شركتها)

نسخه مصدق تصویب مجمع عمومی فوق العاده و یا هیئت مدیره و در صورت تفویض اختیار به هیئت مدیره در مورد تاسیس شعبه در اساسنامه مبنی بر تاسیس شعبه در تهران
داشتن قرار داد با یكی از وزارتخانه یا نهادهای انقلابی و یا اجازه از یكی از وزارتخانه ها.
نسخه مصدق اساسنامه شركت
نسخه مصدق اظهار نامه شركت
وكالتنامه مبنی بر تعیین نماینده عمده و اختیارات تفویض شده به آن.
كلیه مدارك بایستی به زبان فارسی ترجمه شده باشد و به تائید رسمی مترجمان وزارت دادگستری رسیده باشد مدارك فوق وسیله رئیس اداره به كارشناس ارجاع می شود كارشناس پس از بررسی كامل جهت پرداخت هزینه حق الثبت به حسابداری ارسال می دارد و حسابداری طبق قانون هزینه مربوط را اخذ می نماید، سپس كارشناس دستور ثبت آن را صادر می نماید. پس از ثبت و تهیه شدن آگهی های تاسیس شعبه به امضای رئیس اداره رسیده و پس از اخذ هزینه مربوطه به روزنامه های كثیر الانتشار ارسال و یك نسخه آگهی تاسیس جهت درج در روزنامه رسمی به ذینفع داده می شود.

نظر خودتان را ارسال کنید