مفهوم سیستم کلر در بانک

 claire-banking-system

اما كلرينگ چيست و از كي به وجود آمد:

بحث تشكيل سازمان كلرينگ سال ها قبل از تاسيس بانك مركزي به ميان آمد؛ اما به مرور زمان با تاسيس بانك مركزي مقدمات ايجاد آن به تدريج فراهم شد و بالاخره در بهمن ماه ۱۳۴۰ سازمان كلرينگ به صورت يكي از ادارات تابعه بانك مركزي به نام اداره پاياپاي بانك ها شروع به كار كرد. در شهريور ماه ۱۳۴۷ سازمان جديدي به نام اتاق پاياپاي اسناد بانكي به وسيله بانك ها تشكيل و جانشين اداره پاياپاي بانك ها شد.

در حال حاضر به غير از بانك مركزي، تمامي بانك هاي كشور عضو اين سازمان هستند. CLEAR به معني پاياپاي كردن خالص مبالغ ريالي اسناد مبادله شده في مابين بانك هاست كه به واسطه آن، وجه چك هاي انتقالي واگذاري مشتريان شعب بانك ها، به حساب ذينفع چك واريز مي شود.

مراحل انجام كلرينگ؛ از ابتدا تا ا نتها:

وقتي چكي توسط مشتري به بانك مي رسد، ابتدا مشتري چک و فرم تکميل شده حاوي مشخصات و اطلاعات چک را به بانک محال ارائه داده و رسيد دريافت مي كند.

از اين مرحله به بعد فرايند كلرينگ به عهده بانك است. شعبه اي كه چك به آن تحويل داده شده است، در پايان وقت اداري ليست چك هاي انتقالي که قبلاً اطلاعات آن ها را در رايانه ثبت كرده، از سيستم دريافت مي كند و چك ها را پس از تطبيق دادن با مندرجات ليست و اطمينان از صحت اطلاعات داده شده به ليست ضميمه در قبال اخذ رسيد به تحصيلدار تحويل مي دهد. تحصيلدار همان مسئول كلرينگ است كه روزي دو بار، يك بار در ابتداي ساعت كاري و بار ديگر در انتهاي ساعت كاري به شعب مي رود و چك ها را تحويل مي دهد يا مي گيرد.

از اين مرحله به بعد مسئوليت با اتاق كلرينگ است. بعد از آن تحصيلداران چك هاي انتقالي واصله را به واحد پاياپاي بانک خود تحويل مي دهند و رسيد دريافت مي کنند. در پاياپاي بانك ها ابتدا تعداد چك ها شمارش شده و با تعداد مندرج در ليست کنترل مي شود و در صورت مطابقت داشتن بر اساس بانك هاي عهده، تفکيک، تقسيم و بسته بندي مي شوند و آنگاه براي مبادله با ساير بانك ها به اتاق پاياپاي اسناد بانکي ارسال مي شوند.

در اتاق پاياپاي اسناد بانکي نماينده هر بانک چك هاي عهده ساير بانك ها که قبلاً بر اساس بانک محال عليه تفکيک و بسته بندي شده است را به نماينده آن بانک تحويل داده و در مقابل چك هاي خود را دريافت و به واحد پاياپاي بانک خود ارسال مي كند تا کارکنان واحد مذکور به طريقي که توضيح داده مي شود آن ها را آماده ارسال به شعب خود كنند. در خصوص اعمال فرايند تسويه مبادلات هر بانک، کاربران اتاق پاياپاي اسناد بانکي اطلاعات مندرج در تابلوي مبادلات روز جاري و برگشتي هاي روز قبل هر بانک را که از نماينده آن بانک دريافت كرده، در سيستم به طور يکجانبه ثبت مي كنند.

سيستم پس از اعمال عمليات پردازش روي مبلغ بدهکار و بستانکار، سرانجام نتيجه خالص مبادلات هر بانک را که بيانگر ميزان بدهي يا بستانکاري آن بانک است را تعيين كرده و در قالب فرم توازن توليد همان روز به نماينده هر بانک تحويل مي شود. در پاياپاي بانک محال عليه، کار آماده سازي چك ها به منظور ارسال به شعبه با ثبت اطلاعات چك ها در سيستم آغاز مي شود. برخي پرسنل به ثبت اطلاعات چك ها در سيستم مبادرت مي کنند و برخي ديگر به تفکيک فيزيکي چك ها بر اساس کد شعبه مي پردازند.

در ادامه پس از انجام عمليات تفکيک، پرسنل چك ها را شمارش كرده و با ليست شعب توليد شده مطابقت مي دهند و در صورت اطمينان از صحت تعداد وجمع مبلغ کل، آن ها را به ليست ها الصاق و در فهرست ثبت مي كنند و صبح روز بعد به تحصيلدار مربوطه تحويل داده و رسيد تحويل دريافت مي كند. سپس تحصيلدار چك ها را به همراه ليست پيوست، به شعبه منتقل كرده و تحويل و تحول مي نمايد.

حال شعبه چه مي کند:

در شعبه چنانچه در حساب جاري صاحب حساب موجودي باشد، چک پاس مي شود. در صورت عدم موجودي و کسر موجودي يا هر دليل ديگري که امکان قبول چك ها را غير ممکن كند براي چک گواهي عدم پرداخت صادر مي شود.

در انتهاي کار مبلغ چك هاي برگشتي از جمع چك هاي مندرج در ليست (بردورو)کسر و مانده خالص قبولي مشخص شده و با مراجعه تحصيلدار به شعبه برگشتي ها به همراه يک نسخه از بردورو که عمليات قبولي در آن ثبت شده است تحويل وي شده و رسيد دريافت مي شود و نامبرده آن ها را به واحد کلرينگ منتقل مي كند.

اداره پاياپاي هر بانک نيز لاشه هاي برگشتي به همراه چك هاي واگذاري شده عهده ساير بانك ها مربوط به روز آتي را در روز بعد به اتاق اسناد بانکي ارسال مي كند و اين چرخه هر روزه اتفاق مي افتد.

همچنین مطلب زیر را ببینید:

سایت های اصلی بانک های کشور

0/5 ( 0 نظر )


دیدگاه های این مطلب

  1. نویسنده دیدگاه: علی
    24 فروردین 1398

    دیدگاه خود را بنویسید طولانی مراحلش

  2. نویسنده دیدگاه: علی
    24 فروردین 1398

    دیدگاه خود را بنویسید مراحلش خیلی طولانی

نظر خودتان را ارسال کنید