چگونه کسی که دوستش داریم را عاشق خود کنیم

How does someone we loved her

برخـی افراد ممکن است با خواندن این مقاله پیشنهادات پورتال آسمونی را غیر اخلاقی و غیر منـصـفانـه تلقی کنـنـد. بـه بـازی گرفتن احساسات دیگران کار نـا پـسـندی است بـخـصوص کسانی که بسیار دوستتان دارند. خیلی خوب میشد هر کسـی را کـه خـواهان او بـودیـد سـهـل و آسـان بـه دست میاوردید بدون آنکه نیاز به نقش بازی کردن داشته باشید.

اما متاسفانه دنیای واقعی همیشه اینگونه عمل نـمـی کند. بعضی وقتها شما به امید بدست آوردن فرد خاصی ماهها خود را به آب و آتش میزنید به عشق او زنـدگی می کنـید و حسرت داشتنش را می کشید و عاقبت بدون ثمر و نتـیجـه ناکام می مانید. و آنـجاسـت کـه راهـکـارهـای ذیل ناگهان همچون موهبتی آسمـانـی جـلـوه گـر خـواهند شد.

البته توصیه های من سحر و جادو نبوده و آنگونه نیز نمی بـاشـد که شخصی را برغم خواست و میل باطنی و با بکارگیری این تکنیکها وادار بـه آن کند که دلباخته و عاشق شما گردد. کاری که این تکنـیـکها انجام می دهند شـانـس و اقـبـال را به مقدار زیادی به سود شما افزایش می دهند. آیا این کار شرورانه و نادرست است؟ من اینطور فکر نمی کنم بنابراین به مطالعه خود ادامه دهید.

زیاد معاشرت کنید … سپس غیر قابل دسترس گردید

هـر چه بیشتر با شخصی ارتباط داشته باشید آن شخص بیشتر شما را دوست خواهد داشت. این را دیوید لیدمن متخصص رفتار انسانها بیان می کند. در واقع حق با اوسـت. چندین مطالعه دیگر نشان داده کـه در مـعـرض قـرار گـرفـتن مکرر با هر محرک خاص ما را نسبت به آن محرک علاقه مند تر می گرداند. (تنها زمانی این نظریه صدق نمی کنـد کـه واکنش اولیه ما به آن محرک منفی باشد).

بنابراین در ابتدای آشنایی از آنکه کناره گیـر، گریزان و غیر قابل دسترس باشید، پرهیز کنید. در عوض به دنبـال بهانه های فراوان برای آنکه وقت خود را با وی بگذرانید باشید.

اکنون حواستان را کاملا جمع کنید چون این مرحله زیرکانه بوده و احتیاج به مهارت دارد. درست زمانی که مطمئن شدید که او را مجذوب خود کرده و محبوب گشته اید به تدریج معاشرت خود را کاهش داده و کمتر در دسترس قرار گیرید و این کـار را تـا زمانی کـه وی دیگر شما را ملاقات نکرده و نبینـد ادامه دهید. شـما هم اکنون “قانون کمـیابی” را بطور مؤثر بکار گماردید. همه ما واقف هستیم که: مردم خـواهـان چیزهایی هستـند که نمیتوانند داشته باشند.

همیشه در دسترس بودن شـما سبب کاهـش ارزش و شـان شما می گردد. برای مثال هـرگـاه پـایتان را از در خانه بیرون بگذارید و با توده عظیمی از الماس بروی زمین روبرو گردید، کم کم برایتان عادی شده و دیگر آنها را بچشم سنگهای گرانبها و ارزشمند نخواهید نگریست. این قانون کمیابی است که سبب میشـود بـیشتر طالب آنها گردید.

با آنان باشید و سپس کمیاب گردید و مشاهده خواهید کرد محبوب تر می شوید. ما مرتبا در مورد مسایلی چون شور و اشتیاق، جـاذبـه جـنـسـی و عـشـق صحبت به میان میاوریم اما به “شباهت ها” اشاره ای نمی کنیم . بـایـد آگـاه باشیم افراد با خصوصیات متضاد در بلـنـد مـدت جـذب یـکدیـگر نـمی شوند.

ما همواره در جستجوی شباهتها میان خود و شریک زندگیمان می بـاشیم. اغـلب ما بـا گـشـتـن و مـعـاشرت با دوستانی که مورد علاقه مان نمی باشند ترس داریـم پس چـرا با مـعشـوق خود چنین کنیم؟ علاقمند بودن و دوست داشتن کسی بسیار مهم تر از آن است که ما عاشق آن فرد باشیم. تنـها شباهت های اخلاقی و شخصیتی ما نیست که حائز اهمیت می باشد. هرگاه شما با فردی کـه از لـحاظ ظاهـر شبـیـه شـما باشد آشنا گردید، احتمال آنکه وی شیفته و دلباخته شما گردد ۴ برابر بیشتر می باشد.

کار دلپسندی برایش انجام ندهید … بـگذاریـد او برایتان کارهای دلپسندی انجام دهد

هرگاه شما کار پـسـنـدیـده ای بـرای شـخـصی انجام دهید، از دو جهت احساس خوبی خواهید داشت : احـساس خـوشـنودی از خـودتان و صمیمیت با فردی که شما اندکی با عملتان لوسش کرده اید.
ما معمولا بمنظور توجیه زحمات و یا هزینه هایی که صرف فرد مورد نظر کرده ایم در شایستگی و استحقاق وی مبالغه وخیالپردازی میکنیم. سـرانجام آنکه: ما آن فرد را بیشتر دوست خواهیم داشت. هرگاه شخصی برای ما کار پسندیده ای انجام میدهد، خوشنود میگردیم.

اما در کنار آن احساسات ناخوشایند دیگری نیز تظاهر خواهند کرد. گاه غرق در هیجانات می شویم.

در تـنگنا قرار می گیریم که مانند همان فرد بامعرفت که آن لطف را در حق شما کرده عمل نماییم یعنی آنکه لطفش را جبران کنیم. و حتی زمانیکه آن عمـل نـیک از سوی شخصی صورت می گـیـرد کـه شـما علاقه وافری به وی داشته اما نسبت به احساسش نسبت به خودتان مردد هستید، مسئله بسیار بغرنج تر میگردد. متوجه منظورم می شـوید؟ هنگامی که ما شیفته و شیدای شخصی می شویم، ناگزیریم برای او کارهای لطف آمیزی انجام دهیم.اما بهتر آنست اجازه دهید او شما را لوس کند.

به او نگاه کنید…

زیـک روبیـن روانـشـنـاس دانشگاه هاروارد مطالعه ای را صورت داد تا دریابد آیا قادر است عشق را بطور علمی توسط ضبط مدت زمانی که دو عاشق بیکدیگر چشم دوختـه انـد، مورد اندازه گیری قرار دهد. وی دریافت که دو فردی که عمیقا عاشق یکدیگر می بـاشند ۷۵ درصد از زمانی را که گفتگو می کنند، به همدیگر نگاه می کنند. و هـنـگـامی که فرد ناخوانده ای به میان صحبتشان وارد میگردد آهسته تر روی از یکدیگر برمی گـردانـنـد. در گـفـتـگوهـای معمولی افراد ۳۰ تا ۶۰ درصد از وقت را به نگاه کردن به یـکدیـگر اخـتـصـاص می دهند.

اهمیت مقیاس روبین واضح می باشد : احتمال آنکه بگوییم دو فرد تا چه میزان عاشـق و دلبـاخته یـکدیـگر هستند را می تـوان بـا انـدازه گیـری مـدت زمـانـی کـه آن دو عاشقانه به یکدیگر زل می زنند تخمین زد.

برخـی روانـکاوان از آن در حین مشاوره برای آنکه دریابند تا چه اندازه زوجین به یکدیگر علاقه و عشق دارند سود می برند. هـمچنین این موضوع اطلاعات سودمند زیادی را بـرای آنـکه بـخواهید شخصی دلباخته شما گردد در اختیارتان قرار میدهد. اینگونه که: هرگاه به شخصی که دوسـتـش می دارید در حین گفتگو ۷۵ درصد از زمان به وی نگاه کنید. با این کار مغز آن فرد را فریب میـدهید. مـغز آن شخص آخرین باری که فردی تا این اندازه به او نـگـاه کـرده را بـخاطر آورده و تـحلـیـلش از این نگاه طولانی، وجود عشق و علاقه خواهد بود.

در نتیجه این طـور مـی انـدیـشد که عاشق شما است و مغزش شروع به ترشح فنیل اتیلامین (PEA) می کند. ایـن مـاده از خانواده آمفی تامین ها میباشند که توسط سیستم عصبی ترشح میگردد.هنگامی که ما عاشق میشویم PEA همان عاملی است که سبب تعریق کف دستان، احساس دل آشوبی، و افزایش ضربان قلب میشود.هر چه شخصی که شما خواهانش میباشد PEA بیشتری بدرون جریان خونش جاری گردد احتمال آنکه او دلـبـاخـتـه شـمـا گـردد افـزایـش میـیابد.

زمانی که شما نمی توانید صادقانه فردی فرد بی رغبـتـی را وابسته خود کنید، بکارگیری این تکنیک تولید PEA را کاملا میسر خواهد نمود. امتحان کنید.مطمئن هستم از نتیجه کار خود شگفت زده خواهید شد. زمـانـی کـه بـا شخصی هستید به وی حس عاشق بودن را القا کنید و اینکه او سـرانـجـام بـاورش شـود که عاشق شما است، زیاد بطول نخواهد انجامید.

روی برنگردانید…

دیـگر یـافته های تعیین کننده در تحقیقات روبین : اگر فردی بـه زن و شوهری که در حـال گفتگو هستند، ملحق گردد، مدت زمان زیادی طول می کـشـد تـا نگاه آن زوج از یکدیگر منحرف شده و به نفر سوم برگردانده شود. باز هرگاه این عمل را با شـخصـی کـه هنوز دلباخته شما نگشته بکار بندید، به او طوری القا میکنید کـه گویی دلبـاخته شماست و باعث سرازیر گشتن مقدار بـیـشـتـری PEA داخـل جریان خونش می شـوید.

لئیل لونـز، مـتخصص روابط انسانها، این تکنیک را “چشمان آب نباتی” نـام نـهـاده. چشمانتان را به چشمان فردی که دوستش می دارید قفل نموده و ثابت در همان حالت نگه دارید. حتی زمانی که او صحبتـش پـایـان یـافـت و یا آنکه شخص دیـگـری به شما مـلـحـق شد، روی برنگردانید. وقتی سرانجام خـواسـتـیـد چشمانتان را از چشمانش برگردانید (پس از ۴-۳ ثانیه) آن کار را با بی میلی و آهستگی انجام دهید دقیقا مانند آنکه توسط یک آب نبات به یکدیگر چسبیده اید. شاید این تکنیک زیاد سودمند به نظر نرسد ولی باور کنید هرگاه بطور صحیح صورت گیرد از تعجب نفس شما را بند خواهد آورد.

اگرآنقدر کمرو و خجالتی می باشید که قادر نیستید مستقیما به چشمها خیره شـویـد از تکنیک آب نـبـات صـرف نظر کرده و از این روش استفاده نمایید.بفردی که وارد گفتگوی شما شده روی برگردانده اما به محض آنکه سخنان آن فرد پایان یافت، بـه سرعت چشمانتان را به سمت شخص مورد علاقه خود بازگردانید. این یک حرکت بررسی کنـنده است. شما میـخواهید واکنش وی را از آنچه گوینده بیان داشته مورد بررسی قرار داده و بـه وی تفهیم کنید که بیش از آن فرد به او علاقه مند هستید.

از علم مردمک سنجی کمک بگیرید…

ما هـمگی با حالت چشمها پیش از خواب آشنا هستیم وقتی بـه آنها مینگریم نگاهـی خمارآلود است. شما تنها به یک چیز برای ایجاد حالت چشمان پیش از خواب نیاز دارید: مردمک های بزرگ و متسع. بر طبق علم مردمک سنجی این عاملی اسـت کـه هـمه ما به آن پاسخ می دهیـم. شـما قادر نیستید مردمک چشم خود را آگاهانه کنترل کنید (به همین خاطر است که می گویند چشمها هیچگاه دروغ نمیگویند).

اما شما می توانـیـد با ایجاد شرایط مناسب حالت مردمک منبسط را پدید آورده و به نتیجه دلخواه بـرسید. ابتدا نور را کاهش دهید. هـرگاه میـزان روشـنـایـی و نـور مـحیـط کاهـش یابد مردمک چشمها متسع میگردند. به همین خاطر است که استفاده از نور شمع و یا کلیدهای کاهنده نور چراغها در رستورانهای رمانتیک ضروری میباشد. تنها با ملایم کردن و کاهش نور نیست که چهره ما جذاب تر بنظر میرسند، مردمکهای منبسط نیز سودمند هستند.

دانشمندان ۲ تصویر از یک زن را به مردان نشان دادند. هر دو تصویر یکسان و مشابه بود یکی از دو تصویر طوری دستکاری شده بود که مـردمک چشـمـها بـزرگـتـر بـنـظر بـرسنـد. زمانی که تصویر دستکاری شده را نشان مردان دادند، آنهـا زن را در تـصـویـر دسـتـکاری شده، ۲ برابر جذابتر از تصویر واقـعـیـش تـشـخیـص دادنـد. بـروی چهره مردان نیز آزمایش مـشـابـهـی صـورت گـرفـت و بـه زنـان نـشـان داده شـد و نـتایج مشابهی حاصل گشت. همچنین هنگامی که ما به چیزی علاقه داریم و دوستش می داریم می نگریم، مـردمک چشمانمان باز بزرگتر و متسع می شوند.

این را نیز می تـوان تـوسـط تـصـاویـر به اثبات رساند. این بار پژوهشگران تصویر یک زن زیبا را میـان تـعداد زیـادی از تـصـاویر معمولی و پیش پا افتاده قرار دادند سپس تغییر اندازه مـردمـک چـشمهای مردان حین مشاهده آن تصاویر را مورد بررسی قرار دادند. بدون اسـتـثـنـا مـردمـک چـشـمهـای مردان بروی تصویر مورد نظر منبسط می گشت. این یعنی که هرگـاه شـمـا شـدیدا مجذوب شخصی شده باشید باید تا حالا مردمک چشمانتان مانند حفره های سیاه متسع و بزرگ شده باشد!!

4.1/5 ( 11 نظر )


دیدگاه های این مطلب

 1. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  15 بهمن 1398

  ها

 2. نویسنده دیدگاه: رضا بابایی
  28 دی 1398

  سلام ببخشید من یه مشکلی داشتم خاستم راهنماییم کنید.
  من پسری هستم که خیلی زودعاشق میشم بیست وشش سالمه وتا الان ۵۰ بار عاشق شدم .الانم یک جایی کارمیکنم که یک خانومی اونجا هست که سنش هم بزرگتر از منه ولی من عاشقش شدم خاهش میکنم کمک کنید

 3. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  23 دی 1398

  بلعه سخت خدا کمکتون کنه منم عاشق ی خانم شدم ی دختر ده ساله داره اونم من دوست داره خیلی سی پنج سالش

 4. نویسنده دیدگاه: ss
  19 دی 1398

  در باشگاه بودم پسری بود خیلی اقاست اما اولا من ازش بدم میومد ولی کم کم عاشقش شدم وحس اونو نمیدونم

 5. نویسنده دیدگاه: ss
  19 دی 1398

  من دختری هفده ساله ام نمیتونم به حسی که در درونم نسبت به یه پسر اتفاق افتاده بگم عشق ولی نمیتونم از ذهنم بیارمش بیرون نمیدونمم اونم منو دوس داره یا نه
  چکار کنم؟

 6. نویسنده دیدگاه: حسین
  09 دی 1398

  سلام.من از 17 سالگی عاشق دختر خالم شدم که 1 سال از من بزرگ تره. الان 21 سالمه اون توی شهر دیگه ای زندگی میکنه .ومن ازش دورم. خیلی دوستش دارم یه جوری که تون این سال ها هرکی اومده سمت من رفته و این به خاطر سرد بودنم بوده . هرکاری کردم که فراموشش کنم تونستم .حتی این اواخر بعضی شبا گریه میکردم به خواطرش . ونمیدونم چه جوری و ه نمیتونم بهش بگم بهش صابت کنم که چه قدر دوسش دارم
  او دختر مغروریه و خیلی خاص با همه ی دختر هایی که میشناسم فرق میکنه . میترسم بهش بگم اون دیدش به من عوض شه و از همه مهم تر غرور و قلبمو بشکنه
  اگه کسی هس کمک کنه لطفا

 7. نویسنده دیدگاه: Ghazal
  01 دی 1398

  سلام.من یک ساله که عاشق یه پسر شدم که بوتیک داره.به هر بهونه ای که شده میرم بوتیکش .اونم خیلی بهم توجه میکنه ولی حرفی نمیزنه از حسش.نمیتونم بهش از احساسم بگم چون میترسم هم غرورمو‌خورد کنه و هم قلبمو.دوستم بهم پیشنهاد داده که اون به پسره از علاقه ی من بگه.به نظرتون چیکار کنم؟؟؟لطفا کمک کنین

 8. نویسنده دیدگاه: سیما
  21 آذر 1398

  من دختری ۱۴ساله هستم ک عاشق ی پسر ۱۸ساله شدم.اونها در گرگان زندگی میکنن و من در دامغان.ما ب همراه خانواده هر سال تابستونا میریم گرگان.امسال واسه تابستون ک رفتیم واسه اولین بار دیدمش.اسمش سعید و دوست پسر خالمه.حس میکنم اونم ی حسایی ب من داره.اخه هروقت ک منو میبینه خجالت میکشه و هی یواشکی نگام میکنه.تورو خدا اگ نظری دارین بگین

 9. نویسنده دیدگاه: ابوالفضل
  17 آذر 1398

  سلام من عاشق دختر داییم شدم وحالا فهمیدم عاشق کس دیگه ای هست چه کار کنم که دلش را بدست بیاورم ؟خواهش میکنم کمکم کنید

 10. نویسنده دیدگاه: فاطمه زارع
  12 آذر 1398

  با سلام
  من دختر هستم ۱۱ سلامه
  عاشق سه نفر شدم طبقه بالایی هامون یک پسر دارن و من هیچ احساسی به او ندارم
  در خواب دوبار فقط خوابش رو دیدم
  اسمش کمیله
  اون یکی دیگه اسمش نیماست همسایه بغلیمونه عاشقشم و سه چهار بار خوابش رو دیدم
  اونای دیگه رو نه
  و نمی دونم من رو دوست داره یا نه
  اگه این سایت رو داره می خونه یا دارتش
  بهش می گم
  عاشقتم و پنج سال دوری رو تحمل کردم و دیگه نمی تونم

 11. نویسنده دیدگاه: متینه
  09 آبان 1398

  من از یه پسر تو دانشگاهمون خیلی خوشم اومده و واقعا حس میکنم عاشقش شدم.با کلی دردسر آی دی اینستاش رو پیدا کردم و یکم باهم چت کردیم..البته من از روز اول که دیدمش حدس میزدم که کسی رو دوست داره چون به دخترا اصلا نگاه نمیکرد و بیشتر وقتا ساکت بود.یه اتفاقاتی افتاد که باهم بیشتر حرف زدیم و…اما تو چت بهم گفت که نمیتونه با کسی رابطه داشته باشه و قبلا یکی رو دوست داشته..من میخوام یه کاری کنم که اون عاشقم بشه.خیلی حالم بده یه راهنمایی بکنید منو 😢

 12. نویسنده دیدگاه: zahra
  21 مهر 1398

  سلام من عاشقه یکی شدم که قبلا اینجا مغازه داشت اما وقتی از تعطیلات برگشتم دیدم مغازشون جمع کرده کمکم کنید

 13. نویسنده دیدگاه: النا
  22 شهریور 1398

  من سه سال ازش کوچیکتر م لطفا یکاری کنید که ما به هم برسیم

 14. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  22 شهریور 1398

  من یک دختر. 12ساله هستم من عاشق یک نفر ی شدم که اسلن به من توجه ای نداری تقریبا 2 سال گذشته که من سعی می کنم که بهش بگم که عاشقشم

 15. نویسنده دیدگاه: یاس
  04 مرداد 1398

  سلام من عاشق یک نفر شدم فکر میکنم یک حسی به من داره من از دخترای نیستم که سریع شماره بگیرم از این چیزا نمی دونم واقعا باید چکار کنم خیلی دوسش دارم من از اون کسانی نیستم که به دوست رفیق بگم ممنون میشم کمکم کنید

 16. نویسنده دیدگاه: احمد
  21 تیر 1398

  سلام
  من پسرم هفده ساله
  اونیکه من دوسش دارم اصن منو دوست ندارع لطفا ی راهکار پیش پام بذارید تا ب دستش بیارم

 17. نویسنده دیدگاه: دلارام
  17 تیر 1398

  نیما چند سالته

 18. نویسنده دیدگاه: dorsa
  29 خرداد 1398

  س مام مص بقیع گمون کنکم عاشق شدیم امخیلا بد از 6ماه رابطع ای ک با هم داشتیم بام کات زد تازع متوجه شدم یکی دیگرو میخاد خیلی بلا ها سرم اواردع ک باید ازش بدم بیاد اما خب نمیتونم هنوزم دوسش دارم اینم پیج اینستام لدفا کمکم کنیدdorsapaydar80 ممنون میشم

 19. نویسنده دیدگاه: dorsa
  29 خرداد 1398

  س مام مص بقیع گمون کنکم عاشق شدیم اما بد از 6ماه رابطع ای ک با هم داشتیم بام کات زد تازع متوجه شدم یکی دیگرو میخاد خیلی دوس داشت حرص منو بالا بیارع و همش میرفت دایرکت دوستام دربارع اونیکه دوسش دارع میگفت خیلی بلا ها سرم اواردع ک باید ازش بدم بیاد اما خب نمیتونم هنوزم دوسش دارم اینم پیج اینستام لدفا کمکم کنیدdorsapaydar80 ممنون میشم

 20. نویسنده دیدگاه: سارا
  28 خرداد 1398

  من هیچ وقت به کسی وابسته نشدم
  همه بهم میگن من خیلی مغرورم خب واقعیتم همینه من فوق العاده مغرورم ولی عاشق شدم
  اونم عاشق یه دختر مت خودم
  رفیقام میگن دختره چون بچه سعادت آباده باهات اوکی نمیشه ولی منم تو پونک زندگی میکنم پس زیاد تفاوت نداریم ولی خب نمی دونم دوستم دارع یا نه
  دعا کنید که اول بتونم غرورمو بشکنم بعدما منو ببینه
  به خدا هیچی کم ندارم هم قیافه دارم هم خانواده
  شاید وضع مالی مون اندازه اونا نباشه ولی خب بدم نیس

 21. نویسنده دیدگاه: nazanin
  25 خرداد 1398

  سلام،من ۱۹سالمه چن روز پیش پسرداییه بابامو دیدم از قبل دوسش داشتم ولی نه اینقدر خیلی پسر خوبیه و خوشتیپ و خوشگله تا اینکه تو باغ دیدمش از اون شب که دیدمش دل شوره گرفتم دوست دارم ببینمش بازدوباره رفت و امد هم نداریم چیکار کنم نمیدونم چه اتفاقی برام افتاده عاشقش شدم یا نه چیه این حس لعنتی سردرگمم

 22. نویسنده دیدگاه: نفس
  24 خرداد 1398

  سلام.
  من عاشق پسرخالم شدم اون میخواد بره کلاس هشتم منم میخوام برم کلاس ششم.
  من نمیدونم چجوربهش بگم.
  بعد من پسرداییم رو دوست دارم ولی نه اندازه ی پسرخالم. پسر داییم بیشتر به من اهمیت میده تا پسر خالم ولی من میخواد یه روز به دوتاشون بگم کدومتون من روبیشتردوست دارین. حالانمیتونم بگم کی میتونه کمکم کنه.

 23. نویسنده دیدگاه: یلدا
  23 خرداد 1398

  باباول کنین این دوست پسراروازادباش مجردبودن عالیه من که تاحالاخیلی پسربهم گفت دوست دارم اما هیچ اهمیت بهشون ندادم خودشون گورخودشون روگم کردن باباول کنین عشق رونظرمن درباره عشق منفی اه ازدست این عشق

 24. نویسنده دیدگاه: Zahra
  23 خرداد 1398

  ۲۲ خرداد1398سلام من دختر ۱۷ساله هستم پسر داییم عاشقمه ولی من دوسش ندارم من عاشق پسر عموم هستم ولی اون نمیدونه خانوادش بهش میگن که منو بگیر ولی میگه هنوز زوده نمیخوام زن بگیرم با اینکه اون۲۵سالشه من مطمانم که اون میدونه من دوسش دارم هر روز میبینمش خونشون پیش خونمون ولی میخوام کمکم کنید که یکاری کنم که بدونم منو میخاد یانه متشکرم

 25. نویسنده دیدگاه: Zahra
  23 خرداد 1398

  سلام من دختر ۱۷ساله هستم پسر داییم عاشقمه ولی من دوسش ندارم من عاشق پسر عموم هستم ولی اون نمیدونه خانوادش بهش میگن که منو بگیر ولی میگه هنوز زوده نمیخوام زن بگیرم با اینکه اون۲۵سالشه من مطمانم که اون میدونه من دوسش دارم هر روز میبینمش خونشون پیش خونمون ولی میخوام کمکم کنید که یکاری کنم که بدونم منو میخاد یانه متشکرم

 26. نویسنده دیدگاه: قاچاق فروش کورد
  22 خرداد 1398

  سلام عزیزان من واقعیتش تمام پست هانونو خوندم خیلی دلم برای بعضیاتون سوخت که عاشق یه نفرید و اون یه نفر نمیفهمه و یا کات کرده من خودم با یه دختر کات کردم الان هم اون منو دوس داره هم من اونو دوس دارم ولی هردومون غرورمون اجازه نمیده معذرت خواهی کنیم خواهشا من تقاضا دارم کسی که باهاش کات کردین یعنی عشق اولتون ،دلش رو پس بگیرید اشتباه 3 ساله من رو نکنید آرزوی موفقیت و سربلندی و داشتن یه رل خوب رو براتون آرزومندم

 27. نویسنده دیدگاه: میترا
  22 خرداد 1398

  سلام منم عاشق پسر عموم شدم من ۱۲سالمه ولی نمیدونم اون چند سالشه اسمش محمده زمستون بعضی موقعه ها از مدرسه که میومدم میدیدمش و الان هم همش فک میکنم که بزرگ که شدم باهاش ازدواج میکنم و این چیزا و بچه دار هم میشیم چیکار کنم که عاشقم بشه؟؟؟ تو رو خدا راهنمایی کنید

 28. نویسنده دیدگاه: F
  21 خرداد 1398

  سلام اگه میشه بهم کمک کنید.به ماهی میشه ک باپسری دوست شدم ک تواین مدت حس میکنم خیلی دوسش دارم چون ازقبلم میشناختمش اونم میگه ک بامن احساس آرامش میکنه میخوان بیان خاستگاری امابه مشکلی وجودداره اون چن سال پیش بایه دختری بوده ک سه سال باهم بودن همه چیزوباهم تجربه کردن هرجایی باهم بودن رابطه هم داشتن دختره هم ازمن خوشگل تره اماالان ازدواج کرده ولی احساس میکنم دوست پسرم هنوزدوسش داره هنوزبه اون فکرمیکنه ومیره وعکسای اینستاشونگامیکنه ومتوجه خراب شدن حالش میشم میخام کاری کنم ک باتموم وجودعاشقم بشه وبتونه اونوفراموش کنه چون دوسش دارم خودش ک میگه فراموشش کرده والان توذهنش فقط منم ولی حس من چیزدیگس وفک میکنم اشتباه نمیکنم لطفابگیدچیکارکنم

 29. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  20 خرداد 1398

  من عاشق یه پسرم به اسم امیر حسین اون یک ماه از من بزرگتره
  من۱۲ سالمه … عشق به سن نیست به عشقه …………. من عاشقانه دوسش دارم . من فقط در یک نگاه عاشق شدم .. ان شا ا.. همه به عشقشون برسن

 30. نویسنده دیدگاه: نوریکس
  18 خرداد 1398

  والا همتون دم از عشقتون زدید من با اینکه 16 سالمه و هم خوش چهره و هم خوشتیپم (دوستام میگن) تا حالا به جز خدا عشق دیگه ای نداشتم و تعجب میکنم که همتون عاشق شدین راستی من گرافیستم و اگه کسی دوست داشت میتونه بیاد اینستا javadnourix

 31. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  18 خرداد 1398

  سلام من هم چند وقته عاشقه یه دختری شدم به اسم الهام من خیلب دوسش دارم ولی نمیدونم چی کار کنم که اونم دوسم داشته باشه

 32. نویسنده دیدگاه: امیرحسین
  17 خرداد 1398

  سلام من 18سالمه 4ماه بود که یه دختری رو میشناختم ودوستش داشتم ولی اون خبر نداشت بعد از 4 ماه امروز فهمیدم دوست پسر داره الان خیلی داغونم راهنماییم کنید

 33. نویسنده دیدگاه: نازی
  17 خرداد 1398

  سلام ازتون خواهش ✋میکنم کمکم کنید 💔😳من ۱۲ سالمه و کسی که عاشقش ❤شدم یه پسر ۱۳ سالست 💝عشق به سنو سال نیست وقتی عاشق میشی 💘دنیات عوض میشه
  اون نمیدونه من عاشقشم😘اونم شاید عاشقم باشه نمیدونم☺ولی پسر عموم با اون دوست سمیمیه وفهمیده واون رو ازمن دور کرده دنیام تموم شد ترو خدا کمکم کنید😢😢

 34. نویسنده دیدگاه: ج
  16 خرداد 1398

  سلام
  من یه روز رفتم عروسی اقوام یه دختر خوشکل بود خیلی بهم نگاه میکرد منم عاشقش شدم بد جور ولی از شانس بدم گوشیم خراب بود نتونستم شماره بدم چون هم شهری مون بود معمولا بعضی هفته ها میدیدمش تا یه دو ماهی خیلی بهم نگاه میکرد اما یه چند ماهی بهم نگاه نمیکنه دیگه محلم نمیزاره دارم دیونه میشم دلیلش کم محلیش چیه ؟ایا هنوز دوسم داره؟لطفا جواب بدید

 35. نویسنده دیدگاه: محمد
  14 خرداد 1398

  سلام من مشاوره میخوام

 36. نویسنده دیدگاه: S
  25 اردیبهشت 1398

  من واقعایکیو دوست داشتم قرار بود که باهم ازدواج کنیم اما اون رف وازدواج کرد و من ماندم و تنهایی

 37. نویسنده دیدگاه: نیما
  31 فروردین 1398

  هرکی از دختر هم هست خواست دوست بشه پیام بده واتساپ مررررسی۰۹۹۱۶۰۷۴۸۱۹‌

 38. نویسنده دیدگاه: نیما
  31 فروردین 1398

  سلام خسته نباشید من خیلی وقته عاشق یه دخترم من ۱۴ سالمه یه سال دختره از من بزرگتره هی از مدرسه که میام بیرون می بینمش مدرسه کنار مدرسه لطفا کمکم کنین متشکر میشم چی بهش بگم کمکم کنین چجوری بیرون اتفاقی شاید دیدیم چی بگم مرسی اگه جوابم و میدید😍🤲😘

 39. نویسنده دیدگاه: سجاد
  30 فروردین 1398

  سلام من پسر۱۵ساله هیتم که عاشق دختر یه سال بزرگترازخودم شدم وهرروز تو راه مدرسه از بغلش رد میشم ولی نمیدونم چیکار کنم که بفهمه عاشقشم و نمیدونم چجوری باهاش ارتباط برقرارکنم ……میخوام جلوش نامه بندازم‌…..نظتون چیه؟.کمکم کنین

 40. نویسنده دیدگاه: سجاد
  30 فروردین 1398

  من پسر۱۵ساله ای هستم کع عاشق دختر یه سال بزرگترازخودم شدم و هرروز توراه مدرسه میبینمش ولی ارتباط ندارم باهاش چیکارکنم بفهمه دوستش دارم وباهام بخوادارتبط برقرارکنه؟……من میخوام نامه بندازم نظرتون چیه؟…… لطفا زود جواب بدین.ممنون.

 41. نویسنده دیدگاه: wtf..
  13 فروردین 1398

  ۱۷ سالمه……یه نفر هست که یک ساله دوستش دارم …منی ک انقد مغرورم حتی ب خاطرش گریه هم کردم به مامانمم گفتم حس میکنم اونم دوستم داره….بعضی وقتا خیلی فکر میکنم و ناراحت میشم حس میکنم که به خاطر این شرایط سنیمه و….اما نمیتونم تحمل کنم حتی خواهرشم غیر مستقیم بهم گفته کدوستم داره ولی من نمیتونم نشون بدم یا کاری کنم پسر همکار مامانمه و دارم دیوونه میشم خواهشا یه چیزی بگید..

 42. نویسنده دیدگاه: Nazanin
  24 اسفند 1397

  نمیدونم من حسی ک دارم رو میشه عشق گذاشت یانه
  از بچگی به کسی عادت کردم .. منو دخترخالم همسنیم من اروم بودم و اون شیطوون .. اونم اروم بود مثه من
  توی همون بچگی دوسش داشتم اما نمیفهمیدم فقط میدونستم دوس دارم بیشتر پیشش باشم بازی کنم گذشت تا پونزده سالم شد هم من بزرگ شدم هم اون بهم محبت میکرد مهربون بود اما دوسم نداشت یه روز بهم گفت عاشق شده گف عاشق دختر خالمه گف باهاش حرف بزن 😶😶😶

 43. نویسنده دیدگاه: سوگند
  20 اسفند 1397

  چه شگفتی ست عشق!!!!
  نابودت میکند….
  خاکسترت میسازد…
  اما با این حال…
  تا ندایی از او میشنوی…
  ناگاه در دریای حماقت غرق میشوی…

 44. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  16 اسفند 1397

  من یه پسر 14 ساله ام عاشق دختری توی کلاس زبانی شدم نمیدونم عاشقمه یا نه اتفاقاتی افتاد که از رسیدن به اون منو نا امید کرد ولی حرکاتی مثل شوخی های زیاد ویهویی امیدوارم کرد نمیدونم چجوری بهش بگم لطفا کمکم کنید

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   26 اسفند 1397

   چن روز یه بار بهش شکلات بده همین اونم باروی خوش

 45. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  15 اسفند 1397

  سلام من یک دختر 15 سالم عاشق کسی شدم که نمیتونه به دخترا اعتماد کنه قبلا شکست خیلی بدی خورده البته ما چند ماه باهم بودیم ولی اون بهم اعتماد نداره و فکر میکنه که بهش خیانت میکنم خودش همه اینارو بهم میگه
  الانم از م گزشتن براش خیلی اسون بنظر میاد ولی من نمیتونم ازش دست بکشم میشه کمکم کنینن؟

 46. نویسنده دیدگاه: قاسم
  08 اسفند 1397

  با سلام
  من خیلی وقته یکی دوست دارم ولی نمی تونستم بهش بگم ولی شمارش گرفتم بهش گفتم اونم گفت چکار کنم که عاشقم شدی نمی دونم دوسم داره یا نه ولی بعضی وقتا جواب پیام هامو میده خواهش می کنم کمکم کنید با تشکر

 47. نویسنده دیدگاه: زینب
  28 بهمن 1397

  سلام من خیلی وقته عاشق یه پسریم ولی نمیدونم اون قدر دوسم داره یا نه ولی میدونم که دوسم داره از طرفی هنوز نمیدونم دوست دختر داره یا نه دارم دیونه میشم به خاطرش سه روزه نرفتم دانشگاه فقط آرزو میکنم دوباره ببینمش تورو خدا چی کار کنم کهدبفهمه دوسش دارم کمکم کنین

 48. نویسنده دیدگاه: ایسان ازمون
  26 بهمن 1397

  سلام من یک بنده خدام که یک ساله عاشق پدر به درم و هرچی فکر میکنم میبینم باید ثروت و دینار باشه تا بهش برسم چون تاریخ تولدش رمز گوشیمه عکسش رو صفحه وارد و قفلمه و یک میلیون عکسشو دارم ولی همه اینا دلیل نمیشن دلیل اینکه خود خدا هم باورش نمیشه چقدر دوستش دارم و اون کسی نیست به سردار ازمون اره دو تاییمون ترکمنی هستیم ولی اون اصلأ تابحال من ندیدمش ولاش حرف نزدم بهم کمک کنید عاشقشم بدون هیچ شکی بی نظیره

  • نویسنده دیدگاه: Avin
   27 بهمن 1397

   I

 49. نویسنده دیدگاه: Nazanin
  26 بهمن 1397

  من یه دختر۱۳ساله هستم که عاشق معلم علوم تجریم شدم وبه خاطر این عشق خودم و خودش وخانوادماعذاب میدم جوری عاشقش شدم که تاحالا تو زندگیم کسی برام حکم اونانداشنه هر شب تو خوابامه و فکرم همش پیششه کسی نمیتونه منااااادرک کنه مگر اینکه عاااااااااااشق باشه❤

  • نویسنده دیدگاه: مجتبی
   28 بهمن 1397

   احسنت من درکت می کنم اون چند سالشه

  • نویسنده دیدگاه: امین
   11 اسفند 1397

   اهل کحایید شما؟!😑😐

 50. نویسنده دیدگاه: رز
  25 بهمن 1397

  سلام من 21سالمه، تا حالا عاشق نشدم کسی ام نبوده تو زندگیم،از ارتباط با پسر داشتن هم میترسم باید چیکار کنم؟
  😐از ازدواجم میترسم

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   20 فروردین 1398

   عشق همش دروغ

 51. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  24 بهمن 1397

  من دخترم و عاشق ی دختره دیگ شدم. خیلیی هم دوسش دارم. ولی از وقتی ک بهش گفتم خیلی خودش و میگیره چیکار کنم؟؟

 52. نویسنده دیدگاه: پریسا
  21 بهمن 1397

  من الان چند هفته هست که عاشق یا پسرم اونم عاشقمه ولی داره با یکی دیگه ازدواج میکنه دارم دیونه میشم نمیدونم چیکار کنم

 53. نویسنده دیدگاه: parisa
  21 بهمن 1397

  من الان چند هفته هست که عاشق یه پسری هستم اونم منو دوست داره ولی داره با یکی دیگه ازدواج میکنه نمیدونم چیکار کنم

 54. نویسنده دیدگاه: ameneh
  15 بهمن 1397

  سلام من خیلی وقته عاشق پسر خالم هستم و شاید باورتون نشه ولی من فقط 12 سالمه……..
  پسرخالم اسمش محمده و خیلی خوشگله و چشمش هم عسلیه ولی مشکل اینجاست که اون اصلا به من اهمیتی نمیده فک کنم چون قبلا عاشق خواهرم بوده و خواهرم الان ازدواج کرده …..
  انتظار کمک و مشاوره و این حرفارو ندارم فقط اومدم حرف دلم رو بزنم و خالی شم …..
  خداحافظ 😔

 55. نویسنده دیدگاه: مبینا
  12 بهمن 1397

  سلام من یه دختر ۱۵ ساله هستم و تقریبا هفت ماهی میشه عاشق یه پسری شدم که ده ساله میشناختمش من واقعا دوسش دارم اما اون یه دختره هست ک خودش میگه اونو دوست داره و دوساله ک با هم هستن اما تو رابطشون همش دعوا میکنن یه مدت از هم زده شده بودند و اما بعدش دوباره خوب شدن ولی همش دعوا میکنن من باهاش چت میکنم و یه موقه هایی اتفاقی میبینمش یه وقت هایی یه جوری رفتار میکنه ک انگار خیلی دوسم داره اما یه وقتایی هم انگار به زور داره جوابم رو میده و مزاحمشم من واقعا دوسش دارم نمیدونم چیکار کنم لطفا کمکم کنید خواهش میکنمم

  • نویسنده دیدگاه: happy:)
   24 بهمن 1397

   وااای منم دقیقا مثل تو ام
   دارم دیووونه میشم دیگه..یه وقتایی فک میکنی عاشقته ولی از اون طرف میره با یه دختر دیگه دوست میشه ..نمیفهمم

 56. نویسنده دیدگاه: mary
  12 بهمن 1397

  سلام
  من 20 سالمه و 6 سال پیش با پسر همسایمون دوس شدم رفته رفته عاشقش شدم ولی بعد ی مدت کات کردیم ولی من همچنان دوسش داشتم بعد ی مدت پیجشوپیداکردم انقد دوسش داشتم ک چند بار غرورمو به خاطرش گذاشتم زیر پام و رفتم دایرکتش ازش خواستم باز باهم باشیم ولی اون نخواس تااینکه فهمیدم بعد من با یکی دیگه دوس شده و منم از حرصم با یکی دیگه واردرابطه شدم ولی نتونستم با طرف باشم چون واقعا فکر و ذکرم پیشه عشقه اولم بود خلاصه باهاش کات کردم و اینم میدونم ک جز اون نمیتونم به کسه دیگه ای فک کنم الان بلاتکلیفم شب و روزم شده اون ،لطفا راهنماییم کنین

 57. نویسنده دیدگاه: پری
  12 بهمن 1397

  سلام من دو سالی هست که عاشق یه پسری ام همشم فک میکنم که خیلی وقته میشناسمش ولی غریبست تو اینیستا دیدمش من دیگه از بس قران خوندمو رازو نیاز کردم بهش نرسیدم خودشم نمیدونه ازمم خیلی دوره به خاطر اونم همه رو رد کردم چون واقعا یه حس خاصی بهش دارم ولی نمیدونم چکار کنم لطفا کمکم کنین از این دردا خلاص شم

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   14 بهمن 1397

   میتونی با من دوست بشی شماره تماس من ۰۹۹۰۳۰۲۵۵۲۷

 58. نویسنده دیدگاه: مریم
  08 بهمن 1397

  سلام من یه دختر 18 ساله هستم و الان نزدیک 4 سالی هست که عاشق پسر همسایمون شدم که 20 سالشه و پسر خیلی خوبی هست و نمیدونستم که اون هم منو دوس داره یا نه تا این که این یک سال اخر فهمیدم اونم به من حسی داره این ماه اخری هم با هم یه رابطه خیلی کم در حد پیامک داشتیم چون اون زیاد خونه نیست توی دانشگاه ارتش درس میخونه و همس تهران هست و مرخصی بهش کم میدن و در اخر فهمیدم قصد اون ازدواج است 4 یا5 سال دیگه بیاد خوواستگاریم و میترسیده که من عاشق کسی دیگه ای بشم واین قدر زود به من علاقه نشون داده ولی ماه اخر مامانم فهمید و رابطه ما قطع شد و الان نمیدونم چی کار کنم لطفا کمک کنید

 59. نویسنده دیدگاه: Alireza
  06 بهمن 1397

  من یه پسر 15ساله ام یه دختر ی رو خیلی دوست دارم احساس میکنم اونم یه علاقه کمی به من داره اما اونطور که خودش میگه عاشق یه پسر دیگس ومیگه دوست دارم برای اون بمیرم ولی من واقعا دوستش دارم چیکار کنم که اونو ول کنه اینو میدونم که اگر یکم واسش پول خرج کنم بامن باشه اما دلش پیش اون یکی چیکار کنم کمکم کنید

 60. نویسنده دیدگاه: F.....A
  01 بهمن 1397

  سلام من ۱۵ سالمه امشب پسری که عاشقش هستم فهمید که دوستش دارم ولی من اصلا از این موضوع خوشم نمیاد چون احساس میکنم از این به بعد یه جور دیگه با من رفتار میکنه باید چ کار کنم؟ لطفا کمکم کنید🙏دارم دیوونه میشم احساس میکنم غرورم و هرچی که دارم و ندارم به باد رفته😭

  • نویسنده دیدگاه: سیاوش
   02 بهمن 1397

   اولا بزار یه چیزیو بت بگم….برو خدارو شکر کن که فهمیده..چون تاحالا کراش دادن و قایمکی عاشق یه نفر بودن واسه یه مدت طولانیو تجربه نکردی ولی تجربه خواهی کرد…فرصت زیاد داری….از طرفیم اره خب…غرورم مهمه..ولی تو که نرفتی بش بگی…صبر کن ببین عکس العمل اون چیه؟؟اون واست قدم بر میداره؟؟اگه نه که خودتو کوچیک نکن ابدااااااااا..و اگرم اره که سعی کن اهسته بری جلو…و از همه مهمتر که واقعا به نظرم زوده بازم خودت میدونی…

   • نویسنده دیدگاه: Kimiya
    09 اسفند 1397

    سلام ینی اگه طرف بفهمه اشکال نداره؟واقعا رفتارش عوض نمیشه؟

  • نویسنده دیدگاه: Royal
   10 بهمن 1397

   همونطور که آقا سیاوش عرض کردن شما اصلا و ابدا عجله نکن. بزار اون بیاد جلو و طبق حرکتهای اون شما عکس العمل نشون بده. خیلی از موارد بوده که پسره وقتی فهمیده دختره عاشقش شده تغییر کرده. آبجی از این حسو فکر هم بیرون بیا که غرورت و هر چیزی که داشتی به باد رفته.

 61. نویسنده دیدگاه: بهار
  30 دی 1397

  سلام، اگه میشه منو کمک کنید توی دو راهی موندم و نمیدونم چیکار کنم.
  من یه دخترم که ۲۴ سالمه و تا حالا هم عاشق نشده بودم توی زندگیم. چون خودم نمیخواستم این اتفاق برام بیفته
  من متاسفانه مشکل پوستی به اسم ایکتیوز دارم اما چون صروتمو کرم میزنم و همیشه به خودم میرسم زیاد توی بیزون فهمیده نمیشه و کسی نمیفهمه، خودمم دختر خوشگلی هستم اما این مریضی امانمو بریده
  من توی یه کورس انگلیسی درس میخوندم که یه استاد داشتیم بعد از چند مدتی بهم پیام میداد اما من جوابشو نمیدادم فقط به خاطر این که استادم بود جوابشو میدادم بعضی وقتا اونم فقط به خاطر درس بود. اما یه روزی بهم پیام داد و گفت من ازت خوشم اومده و دوستت دارم و میخوام بااات ازدواج کنم. اما من بهش مشکلمو گفتم گفتم این مریضی رو دارم، بعد ازون بهم گفت اشکالی نداره خوب میشی، اما من بهش فهموندم که این مشکل هیچ راه خوب شدنی نداره
  بعدش بازم بهم پیام میداد، نمیدونم چی شد من ازش کم‌کم خوشم اومد و احساس کردم دوستش دارم چون واقعا خیلی پسر خوبی بود. بهش گفتم من خوب میشم و مطمئنم و گفتم که دوستش دارم و اونم گفت باشه
  اما تا همین چند روز پیش دیگه خیلی کم پیام میداد و جواب پیاممو نمیداد. آنلاین بود اما جواب نمیداد
  بهش گفتم اگه نمیخوای بگو من اصرار نمیکنم تو هم حق انتخاب داری اما بازم جوابمو نداد
  دو روز بعد جواب داد ولی درباره اینکه دوستم داره هیچی نگفت فقط گفت من زیاد وقت ندارم پیام بدم
  بچه ها من چیکار کنم، اخه من عاشقش شدم از یه طرف نمیخوام به زور بخواد منو
  چیکار کنم؟

  • نویسنده دیدگاه: سیاوش
   02 بهمن 1397

   درک میکنم..ولی نه کاملا…تو که تقصیری نداشتی ..اون اومد دیوار تنهایی تو رو فرو ریخت و وارد زندگیت شد…ما ادما دونسته یا نا دونسته زیاد اینکا رو میکنیم…بی جهت عاشق یکی میشیم..پدر خودمونو براش در میاریم…وارد زندگیش میشیم…بعد از اینکه طرفه عاشق ما شد تازه چشمامونو باز میکنیم میگیم به درد من نمیخوره…یا یکی بمون چراغ سبز نشون میده که از قبلی بهتره…میریم سراغ بهتره…آره بهار خانم..این اقا هم یه همچین چیزی بوده..ولی چیزی که من بیشتر از همه احتمالشو میدم با توجه به اینکه گفتی طرف قبل از آشنایی پیشنهاد ازدواج داده…اینه که با خانوادش موضوعو در میان گذاشته و اونا رایشو زدن و طرفم شاید اونجور شخصیتی نداره که بیاد مستقیم بهم بزنه..چون احساس شرم میکنه…ولی کاری به اون ندارم…میدونم دوسش داری ولی شاید اون آدم ارزش دوست داشتنو نداره…گوهر خود را بزن بر سنگ هر ناقابلی…صبر کن پیدا شود گوهر شناس قابلی کسی که دوستت داشته باشه با همه چیت میسازه…تو فکر کنم مشکل اعتماد به نفسم داری به خاطر اون بیماریت…ولی عزیزم بیشترش الکیه

   • نویسنده دیدگاه: مهسا
    02 بهمن 1397

    آقای سیاوش من نظراتتونو زیر بعضی از پیام های دوستان خوندم …به نظرم بیشترش خوب و منطقی بود…من خودم 23 سالمه و دانشجو هستم…قیافمم خوبه(تعریف از خود نباشه)…تو کلاسمون از یکی خوشم اومده…پسر خوب و با شخصیتیه…و از بچه های درسخون کلاسمون هم هست…موندم چکار کنم….همش به خودم میگم اگه برم بش بگم و ردم کنه عابروم واسه همیشه میره..دست و پام شل میشه…به نظرتون چکار کنم؟؟؟مدیر سایت کاش یه قبلیتی بزارید که بشه طرفو منشن کرد..ممنون از سایت خوبتون

    • نویسنده دیدگاه: سیاوش
     02 بهمن 1397

     سلام…نظر لطفتونه…ببینید..اصولا روش ابراز علاقه و عشق پسرا و دخترا با هم فرق میکنه…کاری به درستی یا غلطیش ندارم…کار دخترا تو ابراز علاقه و عشق یکم سخت تره…چون دختری برای پسرا(بیشتر پسرا)جذابه که شخصیت و غرورش برای خودش ارزش داشته باشه…و بیشتر پسرا اصولا علاقه دارن که خودشونو بکشن تا به طرف برسن…(به راحتی در دسترس نبودن)…من نمیگم که بشین تا اون بیاد ابراز علاقه کنه…شاید اون هیچوقت نیاد…و هزار تا شاید دیگ…من فقط میگم خیلی مستقیم نرو بش بگو که من دوست دارم…به احتمال زیاد نتیجه خوبی نخواهد داشت….شما دخترید..میتونید جوری طرفو بکشونید سمت خودتون که طرف فکر کنه اون اینکارو کرده…البته هر کسی شخصیت متفاوتی داره…موفق باشید

    • نویسنده دیدگاه: Royal
     10 بهمن 1397

     به نظر من هم پیش قدم نشین. باید کاری کنی که متوجه بشی ایشون به شما نظری داره یا نه. مثلا سعی کنی تو مسیرش قرار بگیری، ارش جزوه بگیری و یه سری رفتار که شما دخترا باید بلد باشین.

 62. نویسنده دیدگاه: mrym
  28 دی 1397

  من ۱۷سالمه خیلی خوشگلم قدمو اندامم همه چی عالیه ولی حس میکنم هیچکس عاشقم نمیشه:)همش تو خودمم ۲بارم رل زدم کات کردم من ایقد اونارو دوست داشتم ولی اونا نداشتن نمیدونم چرا بعضی وقتا حس میکنم ادم دوست داشتنی نیستم؛) شایدم واسه کسی ساخته نشدم نمیدونم ولی همیشه دوست داشتم همه کس یه نفر باشم ولی نبودم نشد:)

  • نویسنده دیدگاه: Poria
   29 دی 1397

   با کسی باش ک مطمئن بشی دوست داره بعد عاشقش شو

   • نویسنده دیدگاه: ناشناس
    02 بهمن 1397

    اول باید عاشق شی پسر

   • نویسنده دیدگاه: بهبود
    07 بهمن 1397

    هزار لایک به این حرفت اما من از کسی خوشم میاد ک خیلی سر تر از خودمه بیشتر به خاطر مشکل مالی هس چیکار باید کرد؟

  • نویسنده دیدگاه: سیاوش
   02 بهمن 1397

   یکمی تو اخلاقا و رفتارات تفکر کن …البته هیچکس نمیتونه بشینه فکر کنه ببینه کجای کارش میلنگه یا کدوم اخلاقش بده..ولی هر رفتاری یه بازخوردی واسه آدم داره دیگ…..یا یکی باید بت بگه(انقاد پذیر باش) یا تو روابطط تفقد کن و ببین به نظرت دلیلش چیه بوده؟؟؟نمونه هاشو بت میگم:مثلا آدم خیلی خشکی هستی یا خیلی خودتو میگیری و همش منم منم میکنی و خودتو بالا حساب میکنی…یاخیلی حاضر جوابی میکنی….یا…یا.. یا اینا مثال بودن(البته اینا در صورتیه که مشکل از طرفای مقابلت نباشه ها).

 63. نویسنده دیدگاه: a3Rی
  27 دی 1397

  من هم نمی‌دونم چرا کسی منو دوست نداره

 64. نویسنده دیدگاه: بنده خدا
  25 دی 1397

  واقعا برای کسانی که زندگیشون و با عشق و دوست پسر و دوس دختر میگذرونن باید فاتحه آیندشون و خوند، ببینید زندگی یه مسیری هستش که همه چی توش میاد و میره و مطمعن باشید عشق و دوس داشتنم ناخودآگاه با شما روبرو میشه اینکه دارید تک تک وقتتون و با این چیزا پر میکنید متاسفم

  • نویسنده دیدگاه: TNT
   25 دی 1397

   اینجا راجع به عشق حرف میزنیم.
   بهتره عمیق به دوربرت نگاه کنی که جز تو آدمای دیگه ام هستن که دوست دارن با موفقیتشون تو این زمینه حال کنن هیچ وقتم با حرفای مغرورانه ات وانمود نکن که تو اینطور نیستی یا که نبودی.

  • نویسنده دیدگاه: ابراهیم
   25 دی 1397

   د اااه. واسم نصیحت کار اومده اینجا وقت تلف کنه.یارو بنده خدا تو وقتی که این چیزا رو میدونی چرا تو همچین سایتی اومدی اخه.

  • نویسنده دیدگاه: سیاوش
   02 بهمن 1397

   هر چیزی زیاده رویش بده…و اینکه همه زندگیت بشه عشق واینا خب خیلی بده این چیزا بخشی از زندگیه…نه همه ی زندگی…ولی بر عکسش از اون بدتره به نظر من(اینکه کلا منکرش بشی)…این چیزا تو ذات انسانه..نیاز به دوست داشتن و نیاز به دوست داشته شدن…اگه یکی به نظرش این چیزا رو نداره…یا به احتمال 90 در صد تو اینده درگیرش میشه…یا اینکه به گذشتش نگاه کنه و دلیلشو پیدا کنه( از بعد عاطفی).

 65. نویسنده دیدگاه: هیچکس
  24 دی 1397

  سلام،من 21 سالمه. 2 سال پیش عاشق دختری شدم،همسایمون بود و پدر اون با پدر من دوستای خیلی صمیمی بودن تا حدی که رفت و آمد بینمون خیلی زیاد بود من خیلی خواستم از فرصت استفاده کنم خواستم باهاش خیلی بیشتر صحبت کنم تا عاشقش کنم ولی چندان علاقه ای نشون نداد با موفقیت کمی که داشتم خواستم حرف دلمو بهش بگم و خودمو راحت کنم اما اون خیلی راحت دست رد به سینم زد و بعد فراموش کردنش برام سخت بود اما با گذر زمان فراموش شد.الان من یه دوست دختر جدید دارم و رابطمون حرف نداره.ولی جالبه بدونید که الان من کوچک ترین حسی بهش ندارم ولی برعکسش اون الان عاشقم شده ولی من هیچ اهمیتی ندادم چند بار خونمون اومدن همش میخواست سر صحبتو باهام باز کنه ولی نمیذاشتم و چونکه از لحاظ خانوادگی خیلی صمیمی بودیم باعث شد بره پیش مامانم ازم شکایت کنه که چرا من اینجوری سردم بعد مهمونی مامانم یکم باهام بحث کرد؛ میگفت که زشته،منم گفتم زیاد به حرفاش توجه نکن و به کارم ادامه دادم و اونم به این کارش ادامه داد چند هفته بعدش شمارمو یجوری کش رفت فکر کنم از گوشی مامانم کش رفته بود واز طریق تلگرام بهم اس میداد به محض اینکه فهمیدم خودشه بلاکش کردم.چند روز بعدشم تو خیابون بهم برخوردیم بهم سلام کرد ولی جواب سلامشم ندادم و رد شدم. اونم هیچ تلاش دیگه ای نکرد.
  من میتونستم اونم دوست دختر خودم کنم ولی اینکارو نکردم به نظرتون کارم درست بوده؟

  • نویسنده دیدگاه: سیاوش
   02 بهمن 1397

   کارت درست یوده…اگه با اون طرف خوشحالی هیچ موقع به خاطر جبران شکست گذشتت وارد یه رابطه کور کورانه نشو..هیچ تضمینی توش نیست…به احتمال زیاد جفتشونو از دست میدی…سعی نکن همه رو راضی نگه داری…بالاخره باید تو صورت یه عده ای وایستادو بشون گفت نه!حتی اگه خیلی خیلی خلی ناراحت شن…تو مشیول ناراحتیشون نیستی…یه زمانی دوسش داشتی…دلیل نمیشه ک

 66. نویسنده دیدگاه: N.h
  18 دی 1397

  سلام من حدود هفت سال هس ک ی دختری رو دوس دارم ازم خواست اگ واقعا دوسش دارم ازش خواستگاری کنم بعد منم این کارو کردم و خانوادش جواب مثبت دادن بعد از دوماه دختره پیام داده ک جوابم منفی بوده و اون جوابی ک ب شما داده شد جواب خانوادم بود خلاصه این هفت سال هس ک من دوسش دارم و علاقمندم بهش و نزاشتم جز اون کسی وارد زندگیم بشه تو این هفت سال هرزگاهی از همدیگه سراغی میگرفتیم تا چند هفته پیش ک هرشب باهم چت میکردیم و باهام خوب بودیم دیشب بهم پیام داد ک میخام شمارتو حذف کنم و تو هم همین کارو بکن راستشو بخای اون لحظه هنگ کردم نمیدونستم باید چکار کنم از پرسیدم چی شده و چرا جواب داد ک دیگران راجب تو ب هم تیکه انداختن و اینکه من تورو دوس ندارم و از این تعریفا الان موندم چکار کنم خواهش میکنم ی راهی جلوی پام بزارید و کمکم کنین بهش برسم و گرنه دیونه میشم….

  • نویسنده دیدگاه: Bahar
   24 دی 1397

   سلام من بهارم واقعا درودبرتو ک غیرتی و… هستی کاش همه مثل تو بودن

  • نویسنده دیدگاه: محمد وفا
   28 دی 1397

   دمت گرم کار ی خوبی کر دی افرین

 67. نویسنده دیدگاه: تنها
  16 دی 1397

  سلام یک دختری هست که از من خوشش میاد حالا یک مدت هست ک من بهش بی محلی میکنم خیلی از کارم ناراحتم میخواهم بهش پیام بدم ک بفهمه چیزی نیست ولی نمیدونم چی بگم کمکم کنین لطفا

 68. نویسنده دیدگاه: سوگل
  16 دی 1397

  سلام یک دختری هست که از من خوشش میاد حالا یک مدت هست ک من بهش بی محلی میکنم خیلی از کارم ناراحتم میخواهم بهش پیام بدم ک بفهمه چیزی نیست ولی نمیدونم چی بگم کمکم کنین لطفا

  • نویسنده دیدگاه: سارا
   25 دی 1397

   سلام
   منم 4ساله عاشق یکی از دوستامم شدیدن که اونم دختره
   ببین واقعا خودمم نمیدونم بهت چی باید بگم ولی لطفا کاری نکن که فک کنه ازش خوشت نمیاد یا بهش بی محلیو اینا نکن اگه واقعا تو دوسش نداری مثه بقیه باهاش رفتار کن خیلیییییی معمولی و اگه بعد یه مدت زیاد بازم عاشقت بود یکم عوضی بازی درار بلکه نظرش عوض شه
   ببخشید انقد رک میگم ولی همینا بهترین راه هاست
   البته من هنوزم دختره رو دوست دارم
   نه عاشششششششقشم =)

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   28 دی 1397

   نه

 69. نویسنده دیدگاه: محمد جواد
  15 دی 1397

  سلام تو کلاسمون 3تا خواهر هستن من عاشق دومی شدم و فقد میتونم نگاهش کنم نمیتونم برم پیشش باهاش صحبت کنم یبار فقد تونستم باهاش درمورد درسها صحبت کنم ولی خواهراش پیشش بودن الان یک ماهه فقد بهش خیره میشم سر کلاس دیگه هیچکاری نمیتونم بکنم،باید چیکار کنم روشهای دیگه ای دارید کمکم کنید ممنون

 70. نویسنده دیدگاه: هستی
  14 دی 1397

  سلام من عاشق دوست پسرم هستم و اون هم همینطور اون شیفت دیگهی مدرسمونه وهر روز می بینمش ولی یکی دیگه از دوستام عاشقش شده چیکار کنم ، من پنجم و اون ششم.

  • نویسنده دیدگاه: امیر
   17 دی 1397

   هیچ کاری نمی خواد کنی بشین درستو بخون عمو فعلا موقعه این حرفا برات نیست من خودم الان سال آخر دبیرستانم خنوز روم نشده بگم عاشق شدم

  • نویسنده دیدگاه: مریم
   07 بهمن 1397

   سلام من یه پسر رو میشناسم خیلی دوستش دارم یه بار رفته بودیم عروسی پسر عمش من گیرم حنا نیمد اخر کار که می خواستیم بریم خونه اومد بهم گفت برات حنا گذاشتم بهم حنا داد ولی روم نمیشه بهش بگم من خیلی دوست دارم خیلی پسر خوشتیپ وزیبایی هست اما پسر عمو بابامه کمکم کنید

 71. نویسنده دیدگاه: آسیه
  11 دی 1397

  سلام من عاشق یه پسر شدم که مال کرمانشاه من مال اصفهانم اون اولا گیر نمیداد تازگی ها خیلی گیر میده
  امشب به من گفت کارام مثل بچه هاس
  گفت یکم بزرگ شو
  من موندم که چی کار کنم
  میگه من با القاب قشنگ صدا بزن
  من ۱۷ سالمه اون ۱۸
  خیلی دوسش دارم ولی خب خیلی گیر میده حتی میگه بی اجازه من حق نداری اب بخوری
  یکی کمکم کنه

  • نویسنده دیدگاه: سهیل
   21 دی 1397

   همشهری کرمانشاه کجاواصفهون خودمون کجا بایکی نزدیک تردوست شو

  • نویسنده دیدگاه: سیاوش
   02 بهمن 1397

   غلط کرده…بیشتر پسرا تو این سنین احمقن

 72. نویسنده دیدگاه: M. M
  09 دی 1397

  سلام من با دختری عقد کردم بخاطر مادرش که خیلی دوستم داشت گفت تو دامادم مشی من میمیرم ولی با دختره هیچ صمیمی نیستم اون ۱۶سالشه من ۲۴سال هر کاری کردم نتونستم اونو صمیمی خودم کنم دیگه خسته شدم چند بار خواستم کلا برم کنار ولی بخاطر ابرو پدر و مادر دختره نمیتونم بکشم کنار چون ادم های خوبین من از شهر خودم امدم شهر اینا اینجا مغازه زدم اما خسته شدم با این طور زندگی کردن خانمم نمیاد کنارم بشینه دو کلمه باهم حرف بزنیم اگه کسی میتونه کمکم کنه خیلی ممنون میشم این ایدی تلم mortza8353التماس میکنم یه مشاور خوب بیاد راهی بزاره

 73. نویسنده دیدگاه: افسانه
  06 دی 1397

  با سلام عشق یعنی آرامش-یعنی داشتن کسی که کنارش احساس خوشبختی کنی….خدای مهربون یه خوبش رو سر راهم گذاشت…شاید در سی و دوسالگی دیر بنظر بیاد ولی مهم اینه الان هست و من در کنارش ز غوغای جهان فارغم.

  • نویسنده دیدگاه: فرشید
   11 دی 1397

   ایول خدا یکیم براز ما جور کنه انشالله

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   16 دی 1397

   سلام خانوم الحمدالله ان شا الله همیشه در کنار هم خوشبخت باشین و ب خوشی زندگی کنین

 74. نویسنده دیدگاه: علی
  04 دی 1397

  با سللم من‌عاشق دختری شدم هردو همسنیم و اینکه اون میگه تو برام‌مهمی ومیگه الان زوده نه بیرون میاد نه میذاره من ببینمش باید با هم دیگه تلفنی صحبتم میکنیم اما نمیخواد رل بزنه میگه برام زوده فعلا که ۲،۳ ماهی که گذشته رفتارش کمی تعقیر کرده اما همون جوریه الان من باید چیکار کنم ؟!

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   09 دی 1397

   بکنش

  • نویسنده دیدگاه: سیاوش
   02 بهمن 1397

   بشین مشقاتو بنویس ..برو دستشویی مسواکتو بزن بگیر بخواب فردا عاقاتون دعوات نکنه…تعقیر؟؟؟!!!

 75. نویسنده دیدگاه: M.m
  01 دی 1397

  من 13 سالمه و تو کلاس زبانم عاشق یک دختر شدم.هر وقت که میرم کلاس،به امید اینکه اون هست خوشحالم.هر وقت هم که میبینمش دست و پام میلرزه و زبونم بند میاد.چند بار سعی کردم بهش بگم اما هر وقت میخواستم بگم و بهش نزدیک میشدم،جوری میلرزیدم که به زور راه می رفتم.
  قبلا هم عاشق شدم اما هیچوقت بهش نگفتم و هر شب گریه می کردم.
  لطفا کمکم کنید چطور بهش بگم.

  • نویسنده دیدگاه: علی
   01 دی 1397

   با این سن کم چطور وقت کردی چند بار عاشق بشی

   • نویسنده دیدگاه: PA
    08 دی 1397

    دسخوش😂😂😂😂

    • نویسنده دیدگاه: ناشناس
     27 دی 1397

     نه میشه موند ونمیشه رفت

 76. نویسنده دیدگاه: M.m
  01 دی 1397

  سلام.من 13 سالم و عاشق یک نفری تو کلاس زبانم شدم.هر وقت بهش فکر می کنم و میبینمش،از درون و بیرون به شدت میلرزم و خشکم میزنه.هر وقت که می خواستم بهش بگم هی میلرزیدم(جوری که به سختی راه می رفتم)و نمی دونستم چی کار کنم.سر کلاس هم از عمد یه جایی میشینم که بتونم ببینمش.
  دیکه دارم دیوونه میشم.لطفا بگین چی کار کنم.

 77. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  01 دی 1397

  دختر پسرای گل لصفا خودتونو در هییچ شرایطی کوچیک نکنید..چرا الکی واسه خودتون یه داستان درست میکنید..دوست بشید که چی بشه؟ درسته تجربه میشه واسه آینده ولی یه بار نه هزار بار…حداقل درس بخونید در آینده جلو بچتون شرمنده نشید…فردا پس فردا وقتی بچتون پرسید مامان یا بابا وقتی جوون بودی چیکارا میکردی.یه جوابی بدید که شرمنده بچتون نشید..مطمئنا شما نمیاید به بچتون بگید من تو دوران نوجوونیم کلی دوست دختر یا دوست پسر داشتم و فقط به این چیزا فکر میکردم….حداقل یکمم به آیندتون فکر کنید.بخدا تا فاصله نوک دماغتون چیزی مشخص نیست اون دور دستارو هم یه نگاه بندازید

 78. نویسنده دیدگاه: mobin a 08
  29 آذر 1397

  سلام اسم من مبینا ست من 15 16 سالمه با یه نفر رل بودم ولی یه روز بدون دلیل ولم کرد . خیلی از اون موضوع گذشته ولی هنوز احساس تنهایی میکنم.

  • نویسنده دیدگاه: آرش
   01 دی 1397

   سلام من آرشم 17 ساله
   هستم پا به پات

   • نویسنده دیدگاه: زهرا
    01 دی 1397

    آقا آرش یکی میخواد که پا به پای شما بیاد تا سر از چاه در نیارید.قصد توهین به شما رو نداشتم..منظورم این بود که مواظب کاراتون باشید

   • نویسنده دیدگاه: زهرا
    01 دی 1397

    دوستان من خودم به شدت احساساتی هستم همین الان که نوشته هاتونو میخوندم واقعا براتون دعا میکردم که به عشقتون برسید…درسته که من خودم تاحالا تجربه دوستی با جنس مخالف رو نداشتم و به خودم هم افتخار میکنم بابت این موضوع..ولی واقعا پسر جماعت و میشناسم از تجربه های دیگران استفاده کردم..من خودم دیدم که چطور دخترا ضربه خوردن..دیدم که چطور به خاطر پسری از خونه بیرون زدنو دیگه هیچوقت نه اون پسرو دیدن نه خانوادشونو…یکی از دوستای صمیمیم با یه پسر دوست بود خودم تلفنی حرف زدنشو شنیدم(البته بااجازه)شنیدم که چطور دوستمو خام حرفاش میکرد..شنیدم که چطور گولش میزد…آخرشم پسره رفت و…دوستم موند با یه عالمه درد و غم…دوست نداشتم اینجوری ببینمش چون ما همیشه سر کلاس باهم مسخره بازی درمیاوردیم نمیتونستم ناراحتیشو ببینم..شروع کردم باهاش حرف زدن.یکم تو بغلم گریه کرد و آروم شد..هرروز واسش حرف میزدمو قانعش میکردم که باور کن همه اینا یه خاطره میشه آخرشم بهش میخندی..بعد یه ماه حرف زدن واسش شد همون ادم قبلی..همین هفته پیش این یه ماه تموم شد..هرروز بهم میگه اگه تو نبودی من نمیدونستم چیکار باید بکنم………دوستان من صلاحتونو میخوام که اینارو بهتون میگم..نمیخوام همه این ضربه های روحی و بندازم گردن پسرا…این اتفاق ها همشون با ارتباط یه دختر با یه پسر رخ میده…یعنی یه این اتفاق اشتراکیه..و کسی حق نداره همه چیو بندازه گردن کسی…دخترا با ساده بودنشون پسراهم با سوء استفاده گریشون باعث این اتفاق های بد میشن
    امیدوارم قبل اینکه از کلمه عشق به کار ببرید خوب بشناسیدش که عشق چیه؟اصلا عشق واقعی وجود داره؟..اگه واقعا عشقو شناختید که دمتون گرم شاهکار کردید..ولی اگه هنوز کامل نشناختیدش باید بیشتر روش فکر کنید…موفق باشید

    • نویسنده دیدگاه: ...
     02 دی 1397

     وسلام👌🏿👌🏿👌🏿👌🏿👌🏿

     • نویسنده دیدگاه: Jamshid.n
      08 دی 1397

      چند خط از حرفاتو خوندم
      پس ینی من که عاشق دخترخالمم و خودشم میدونه با واسطه خاهرش بش گفتم و بخاطرش به هیچ دختر دیگه ای نگاه نمیکنم و اخلاقمو بخاطرش تغییر دادم و هرشب تو خواب میبینمش برگ چقندرم؟
      پسری که عاشقه از پسری که میخاد رل بزنه رو خیلی راحت میشه تشخیص داد منتهی بسیاری از دخترا ساده ان

    • نویسنده دیدگاه: ناشناس
     11 دی 1397

     چه اسم قشنگی داری واقعا

  • نویسنده دیدگاه: زهرا
   01 دی 1397

   این دوستی ها همش الکیه چرا خودتونو زجر میدید.وقتی با کسی دوست میشید یا به قول خودتون رل میزنید بهش عادت میکنید..دوسش ندارید یا عاشقش نیستید فقط بهش عادت کردید…مثلا شما به غذا خوردن عادت کردید این عادت از بدو تولد باهاتون بوده و اگه غذا نخورید احساس میکنید که یه چیزی کم دارید و باید سمتش برید

 79. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  28 آذر 1397

  سلام من خودم دخترم و به دختری یک سال بزرگتر از خودم علاقه دارم
  جوری که فک کردن بهش دیوونه ام میکنه
  خودشم باهم هم مدرسه ای و هم سرویس هستیم
  میخواهم بهش بگم دوسش دارم شدیدا ولی نمیتوانم بگویی
  میشه راهنمایی کنین چگونه بهش بگم بهش خیلی علاقه دارم دیگه دارم کلافه میشم

  • نویسنده دیدگاه: Ali si
   29 آذر 1397

   با رفتارت اگه رفتادت عاشقانه باشه حله

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   30 آذر 1397

   وااااااااااای

 80. نویسنده دیدگاه: Fatemeh.ℳ
  26 آذر 1397

  به نام خدا
  سلام اینجا کسی هم مشاوره بده
  من یکی رو دوست دارم اونم خیلی ولی خودش نمیدونه اقواممون هم هست . چی کار کنم همش پرفایل های عاشقونه میزاره دارم دیونه میشم

  • نویسنده دیدگاه: Ali si
   27 آذر 1397

   سلام
   من برای اتفاقاطی که برام افتاده
   از یه خانوم مشاوره می خواستم .
   چون یه خانوم بهتر یه خانومی دیگه (طرف مقابل من ) رو می شناسه .
   رومم نمیشه به اطرافیان خودم بگم.

 81. نویسنده دیدگاه: نازی
  12 آذر 1397

  منم دودوست داشتم که امروز باهاشون قهرشدم بعد رفتم با کیانا دوست شدم اینقدر با کیا نا خوش میگذره خدا می دونه

  • نویسنده دیدگاه: tamin
   27 آذر 1397

   من هم یک دوست واقعی میخواهم

 82. نویسنده دیدگاه: دل شکسته
  19 آبان 1397

  سلام بچه ها کسی بینتون هست که 27 ساله باشه

  • نویسنده دیدگاه: دل شکسته
   24 آبان 1397

   منم یه دوست میخوام کسی با من دوست میشه ؟

   • نویسنده دیدگاه: آرش
    01 دی 1397

    سلام من آرشم 17 ساله
    هستم پا به پات

  • نویسنده دیدگاه: حسین
   11 آذر 1397

   سلام حقیقتش من ی۲۰روزه عاشق دخترعمم شدم نمیدونم چجوری جلو درم که ناراحت نشه خیلی هم دوستش دارم اگه امکانش هست ی راهنمایی کنید خواهشن ممنون میشم

   • نویسنده دیدگاه: زهرا
    01 دی 1397

    آقا حسین بستگی داره که دخترعمتون چه دیدی نسبت به شما داره… شاید از نظر دخترعمتون شما یه فرد خوب و ایده آل ایشون باشید و یا شایدم یه فردی که اصلا قابل تحمل نباشه..شما اول باید ایشون رو خووب بشناسید کار ها و رفتارهاشو زیر نظر بگیرید..ببینید که رفتارش با یه نامحرم چطوره..بفهمید که شما اصلا تو دید ایشون هستید یا نه؟…اصلا خودتون فکر کنید که ایشون رو برای چی دوست دارید..اخلاقش؟قیافش؟اندامش؟پولش؟و یا به خاطر اینکه نیاز هاتونو برطرف کنه؟با این کار ها هم ایشون رو بیشتر میشناسید هم خودتون رو…امیدوارم کمکتون کرده باشم…

 83. نویسنده دیدگاه: احمد
  13 آبان 1397

  ای وای از عاشق شدن

 84. نویسنده دیدگاه: احمد
  13 آبان 1397

  سلام
  من دوماه میشه عاشق دختری شدم اما میترسم برم جلو حرف حرف بزنم میترسم زبونم بگیر دست پا گم کنم اخرش میترسم با کم رویی از دستش بدم

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   02 دی 1397

   بهش بگو دوسش داری، نگی یکی دیگه میگه

   • نویسنده دیدگاه: Jamshid.n
    08 دی 1397

    احسنت

   • نویسنده دیدگاه: Jamshid.n
    08 دی 1397

    احسنت

 85. نویسنده دیدگاه: هیلی
  11 آبان 1397

  سلام من ۲۹سالمه ازش دور شدم اونم ۹۰۰ کیلومتر. فقط اینترنتی باهاش ارتباط دارم. یه ماه پیش بهم گفت از اولشم بهت دروغ گفتم. گفت دوسم نداره و گفت مریضه اخرای عمرشه بخاطر یه تومور مغزی مهلک دیگه عمری نمونده براش. گفت برو پی زندگیت.حرفش داغونم کرد ولی دوسش دارم. تو هر شرایطی نمیخوام تنهاش بذارم. حتی حالا که منو داره از خودش میرونه بازم ولش نمیکنم. تازه حس میکنم بیشتر از قبل دوسش دارم. هر روز بیشتر از دیروز. دلم فقط اونو میخواد.چون میدونم دوسم داره بخاطر من خیلی کارا کرده. دعا کنید برامون

  • نویسنده دیدگاه: سیاوش
   02 بهمن 1397

   واقعا آدمای ساده ای هستید…واقعا…اون این حرفا رو بت زده چون1:آدم بیشعوری بوده(البته بببخشید) 2:خواسته تو رو از سر خودش باز کنه و با توجه به دلیل اولی چیز دیگه ای به مغزش خطور نکرده………….من دعا میکنم برای جفتتون…به تو عقل بده…به اون شعور که اینجوری با احساسات یه نفر بازی نکنه

 86. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  25 مهر 1397

  من عاشق یک نفر هستم ولی او یک نفر دیگر را میخواهد و او میداند که من دوسش دارم رفت وبا یک نفر رل زد باید چه کار کنم

  • نویسنده دیدگاه: a.f
   19 آبان 1397

   باید بیخیالش بشی چون کسی که تورو نخواد اگه بهش زیاد اهمیت بدی بیشتر اذیتت میکنه
   برو پی کسی که تورو دوست داشته باشه نه اینکه تو یکیو دوست داشته باشی که دوست نداشته باشه اینجوری زندگی بهتری خواهی داشت
   قطعا کسی هست که دوستت داره پس برو دنبال همین آدما که تورو با هر شرایط قبول دارند …

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   01 بهمن 1397

   فراموشش کن اگه بفهمه زیادی یراش مهمی خودشو میگیره

 87. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  17 مهر 1397

  عشق اگر دو طرفه باشه خوبه وگرنه فقط به ادم ضربه می زنه و ادم رو داغون می کنه

 88. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  17 مهر 1397

  سلام خوب من عاشق نشدم چون کسی که می خوام در موردش صحبت کنم دوستمه یعنی همکلاسی مه من از کلاس سوم باهاش دوست شدم نمی دونم چی شد که این جوری شد ولی یه موقع به خودم اومدم که فهمیدم تمام زند گیم خلاصه شده اتوی سپیده نقدر جلوی بقیه در موردش حرف زدم که خیلی بزرگش کردم اونم منو به عنوان یه دوست معمولی قبول داشت ولی خوب من خیلی دوسش داشتم سال بعدش از هم جداشدیم هر کی توی یک کلاس بود من اون سال خیلی گریه کردم ولی بعد به خاطر غرورم هم که شده جلوی خودمو گرفتم توی اون کلاس دختری بود که از سپیده خیلی بدش میومد منم می رفتم به سپیده می گفتم گذشت رفتم کلاس پنجم نمی دونم چی شد فقط فهمیدم از یه جایی به بعد سپیده و اون دختره که از سپیده بدش کیومد رفیق صمیمی هم شدن اعصابم خراب بود هر کاری می کردم برای جلب توجه سپیده همی شه باهم قهر می کردیم بعد اشتی می کردیم سپیده خیلی مغرور بود فقط یه بار اومد اشتی کنیم خلاصه اون سالم گذشت کلاس شیشم رفاقت بینشون خیلی زیاد شد منم به خاطر این که سپیده بهم توجعه کنه هر کاری که فکرشو بکنین می کردم ولی اون توجه نشون نمی داد توی دردسر می افتادم همیشه کمکم می کرد ولی بازم با نگارین بیشتر صمیمی بود اونسالم با تمام سختیاش گذشت کلاس هفتم توی یک کلاس افتادیم با ورتون می شه یک کارایی می کردم به خاطرش که از خودم بدم میومد درسته که توی یک اکیپ بودیم ولی من می خواستم دوست صمیمیش باشم سر یکی از بچه ها باه م هفت ماه قهر بودیم ولی بعد خودش اومد سراغم انقدر از کارایی که برای جلب توجهش می کردم بدم میاد که نمی خوام به زبون بیارمشون هر کاری می کردم که یکم توجه کنه مثلا با دوستا م شرط بندی کردم که اگه ببینهمنو تو باهم دعوا مون شده تو بیای منو هل بدی بیفتم میاد سراغت نیو مد که هیچ تازه پوز خنذد هم زد رد شد اخرین بار که داشت با یکی از بچه ها درموردم صحبت می کرد گفت چه جوری اینو تحمل می کنی اونم گفت به سختی اون روز خیلی خیلی ناراحت شدم در اومدم بش گفتم سپیده تو اگه داشتی منو به زور تحمل می کردی به خودم می گفتی نه به دیگران اونم گفت حالا که فهمیدی اون روز واقعا احساس کردم نابود شدم دیگه هیچی نمی شنیدم قهر کردم دیگه سمتش نرفتم دیگه خودم رو کوچیک نکردم به اکیپمون گفتم چطور دلش اومد همچین کاری بکنه من همه کار ب راش می کردم کسی جرعت نداشت چیزی بش بگه چون باهاش خیلی بد بقرخورد می کردم خودش بعد ااز 7 ماه اومد دوست شد اللبته غیر مستقیم اون سالم گذشت کلاس هشتم هیچ مشکلی باهم نداشتیم اتفاقا تا به دردسر می افتادم خودش سری میومد کمک تازه مسعو لیتم قبول می کرد با اینکه کاری نکرده بود اونم به خاطر این که خیلی با مرامه من امسال کلاس نهمم قرار بود برای کلاس نهم از خرمشهر بریم تهران روز اخر که بچه هارو دعوت کردم خونمون تا موقع رفتن جشن بگیریم که بعدش برای زندگی بیایم تهران زمان خداحافظی همه ناراحت بودن انتظار نداشتم سپیده برای رفتنم گریه کنه ولی حتی موقع خداحافظی صداشم نلرزید با انکه 8 ساله باهم دوست بودیم ولی مثل بقیه ناراحت نشد الان من اومدم تهران کسایی که باهاشون دوست شدم ویه اکیپ شدیم خیلی خیلی خوبن ولی همیشه اکیپ قبلیم جلوی چشممن نگارینم سال دیگه قراره بیاد سپیده برای اومدنش خیلی خیلی ناراحت می شه هیچوقت نفهمیدم که چرا من نتو نستم با این همه کاری که براش کردم دوست صمیمیش بشم از کلاس سوم تا همین الان که نهمم حتی به خاطرش از چشم خیلی از فامیلام بابام افتادم خیلی حرف خوردم ولب خوب چه می شه هیچ وقت منفهمیدم که چرا دوسش دارم یااز کی همه چی یه دفعه ای اتفاق افتاد.کرد خیلی وقتا با کاراش شخصیتم خورد شد بیخیال مهم نیست می شه ازتون خواهش کنم به بگین که من چرا هیچوقت نتونستم دوست صمیمیش بشم شایدم به قول مامانم من ایده عالش نبودم ولی دمن همیشه دوسش دارم ولی تصمیم گرفتم هیچوقت دیگه خودم رو خورد نکنم مرسی که به نوشته هام توجه کردین

  • نویسنده دیدگاه: Reckless_girl
   02 دی 1397

   ببین دوست من متنتو خوندم اصلا نباید خودتو کوچیک میکردی 🤷🏻‍♂️خوب به درک که توجهش کمه !یککم باید تلاش میکردی بعد دیگه ول میکردی مطمئن باش شک نکن به این حرفم که اون دوستت یه روزی پشیمون میشه اما ممکنه اون روز به کل از یادت بره ک همچین کسی بوده اگه اونروز اومد سراغت پسش بزن تا یادش باشه همیشه …بعدش انقد آدم باحال و خوب هس ک هنوز باهاشون آشنا نشدی مطمئن باش خدا یه سورپرایز بزرگ واست داره 👌🏻😉

  • نویسنده دیدگاه: فاطمهزهرو
   06 دی 1397

   من دخترم قبلا عاشق یه نفربودم که اون در دسترس نبود همیشه عکساشو میبینم بوسش میکنم….اما مشکل من اینه که ازدواج کردم و هنوز به اون شخص علاقه دارم همسرمو دوس دارم ولی عاشقش نیستم….اون نفری هم که عاشقش شدم تاحالا منو ندیده

 89. نویسنده دیدگاه: Mahan
  26 شهریور 1397

  سلام پسری هستم ۱۷ساله نمیدونم چرا من عاشق همه دخترام وهمشونم میخوام تروخداکمک کنیدتویه شرایط بدیم

  • نویسنده دیدگاه: زهرا
   01 دی 1397

   آقا ماهان شما الان تو سنی هستید که خیلی خیلی سنه حساسیه..باید بیشتر مراقب باشید…میتونم شما رو درک کنم..میدونم که این واکنش نسبت به دخترا دست خودتون نیست..ولی شما هم باید سعی کنید که کمتر به دخترا توجه کنید…شما باید دنبال چیزی بگردید که شما رو از دخترا برونه..یا تا حدی شما رو ازشون دور کنه…به خودتون تلقین کنید که چرا باید عاشق دخترا باشم..سعی کنید خودتون به حرف خودتون گوش کنید….

 90. نویسنده دیدگاه: علی
  04 شهریور 1397

  سلام. من یکی از دخترای فامیلمونو دوست دارم.ولی یه مشکل جدی وجود داره. این دختر انگار عاشق به دنیا اومده هر کی که یکم بهش احساس نشون بده عاشقش میشه.شاید بگی چرت میگم ولی من از 5 سالگی دوسش دارم و الانم که سربازیم تموم شده بازم دوسش دارم. با این که می دونستم قبلا دوست پسر داشت و با هم کات شدن بازم بخشیدمش و بهش فکر می کردم
  حتی تصممیم مو گرفتم تا وضع مالی مو اوکی کنم و برم خاستگاریش ولی باز فهمیدم که ای دختر با یه پسر دیگه هم دوست شده پسره تازه رفته سربازی مادر مرده پسره قبلا تو دانشگاه رفیقم بود .من تا حالا به احترام همسر ایندم به هیچ دختری دوست نشدم و اثلا تو کتم نمیره دختر انتخابیم با پسری بوده باشه. با وجود اینکه خیلی خیلی دوسش دارم دیگه برا زندگی انتخابش نمی کنم چووون اعتماد خیلی مهم .

 91. نویسنده دیدگاه: محمد حسین
  29 مرداد 1397

  من سن زیادی ندارم ۱۴سالمه هرمون بلوغ همینه عاشقی اون طرفم ۱۴ ساله شه پسرعمومم دنبالشه اما دست خدم نیست عاشقشم ولی می ترسم زود ….برم محلمون کوچیکه ولی ترسی از کسی ندارم اما اب روم نره چون سنم کمه هرجور خواستم نتونستم بیخیالش بشم
  ???????❤❤?

 92. نویسنده دیدگاه: یک عاشق
  14 تیر 1397

  من عاشق یکی شدم.اونقدر که فکرشو بشه کرد جذاب نیست ولی دوست داشتنی
  احساس می کنم واسه خودشه که دوسش دارم.
  همش تو رویای اونم.نمی دونم دوسم داره یا نه،یک رفتار های ازش دیدم که میتونه……
  ولی خوب چون من عاشقم ممکن اشتباه برداشت کنم
  غرور دخترونه ام هم اجازه نمیده که بهش بگم،واقعا حالم خوب نیست و سخت واسم
  هرکی تجربه داره بگه چیکار کنم لطفا جوابمو بدید

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   26 شهریور 1397

   من عاشق یه پسرسی و دو سالم که فقط منو بذای هوسش میخاد من خیلیی خیلی دوسش, دارم عاشقشم خیلی زیاد من سه سال ازش کوچیکترم

   • نویسنده دیدگاه: baran
    18 مهر 1397

    سلام اشتباهه محضه به نطرمن ادم عاشق کسی میشه که وجودتوبخاطرخودت بخادنه بخاطرچیزدیگه یاهووس

 93. نویسنده دیدگاه: ثنا
  16 خرداد 1397

  سلام منم عاشق یکی از دوستامم توی مدرسه یعنی ادم و میکشه کاراش خندیدناش من که خیلی مغرور بودم حاضرم هر کاری بگه بکنم از جونم بیشتر میخوامش مثل فرشته هاس کاش میشد بمیرم براش تا پای جونم دیوونت میمونم جذابترین دختر دنیا راستی اسمش شیما لطفی نژاد ه

 94. نویسنده دیدگاه: ساحل
  17 اردیبهشت 1397

  سلام وقت بخیر .من 33 سالمه متاهلم ودو فرزند دارم ولی یه مدتیه از یکی از همکارانم (ایشون هم متاهل ودارای فرزند می باشد.)خوشم اومد وایشون هم همینجور و ابراز علاقه به من میکنه و با هم حضوری ودر تلگرام در ارتباط بودیم .که حدود یک ماه پیش از من تقاضای در اغوش گرفتن ورفتن به منزلش را داشت .که من نرفتم و ایشان به شدت ناراحت شد و من را بلاک کرد ولی دوباره رابطه اش بامن خوب بود .ولی هرروز ازمن درخواست های نابجا دارد ومتاسفانه چند بار در اغوشش قرار گرفتم ،و می گوید تورا که میبینم دست خودم نیست ..من اصلا اهل این کارها وخیانت نیستم ولی دلم بهش گیره وبدجور دوستش دارم .وقتی نمیبینمش روح وروانم بهم می ریزد..خواهشا کمکم کنید چه کنم ؟؟؟؟؟؟؟

  • نویسنده دیدگاه: ریحانه
   10 مهر 1397

   سلام؛
   این موضوع را هیچوقت فراموش نکنید ک عشق یک حس کاملا پاک و غنی از هوس است رابطه شما بیشتر مانند هوس است تا عشق!

 95. نویسنده دیدگاه: ali
  25 بهمن 1396

  من عاشق یه دختری شدم نمیدونم چی بهش بگم که عاشقم شه کمکم منید

 96. نویسنده دیدگاه: ali
  25 بهمن 1396

  من عاشضق دختر خواهر دامادمون شدم فک کنم عاشقمه ولی تنها مشکلی که دارم اینه که خونمون از خونشون دوره نمیدونم چیکار کنم نمیدونم چی بهش بگم که بفهمه عاشقشم کمکم کنید

 97. نویسنده دیدگاه: Hasan
  23 آبان 1396

  من عاشق دختر دایمم و خیلی دوسش دارم ولی هرچی بهش تو تلگرام اس میدم بلاک میکنه و شمارمو گذاشته تو لیست تماس ردی چه کار کنم بیاد خودش منو دوس داشته باشه

 98. نویسنده دیدگاه: محمد
  16 آبان 1396

  خواهش میکنم کمکم کنید
  من تو دانشگاه به یک دختری توی کلاس زبان عمومی علاقه پیدا کردم
  اما نمیدونم چجوری رفتار کنم تا از من خوشش بیاد
  شمارش رو یجور مرموزی پیدا کردم ولی نمیتونم بهش تو تلگرام پیام بدم چون میترسم فکر کنه مزاحمشم…اصلا نمیدونم چی بگم!!
  کلا ازین اخلاقای بچه گانه ندارم که اهل دختر بازی باشم اتفاقا خیلی خودمو جلوی دخترا میگیرم ولی این یکی خیلی به دلم نشسته و نمیدونم چیکار کنم…فقط میدونم روشو ندارم حضوری برم باش حرف بزنم چون هروقت میبینمش اصلا یه حالی میشم استرس میگیرم…خواهش میکنم کمکم کنید…آبجیا…داداشیا…بامراما?

  • نویسنده دیدگاه: اسی هراتی
   08 اسفند 1396

   دادا بهش چیزی نگوو تا ی مدتی فقد خوتو یکم جور کن همش زیاد بهش توجه کن
   تا ی مدتی تا خودش متوجه شه بعدش بهش بگووووو حرف دلتو ساده

  • نویسنده دیدگاه: فاطمه
   27 دی 1397

   سلام آقامحمد.اول یاآخرکه بایدبهش بگیداینجوری نمیشه.بعدشم اول رواعتمادبنفستون کارکنیدجوری ک وارد باورتون بشه ک دخترای زیادی شماروقبول میکنن و هیچووقققت اون دختررو ازخودتون بالاترندونید ک۱۰۰درصدردتون میکنه اگه میخوایدغرورتون حفظ بشه اول خودتونوخیلیییی دوس داشته باشیدوبدون شک وتردیدبریدجلو.زبان بدن زبان بدنومیفهمه پس موج منفی ب اون خانوم واردنکنیدبااسترستون.موفق باشید

 99. نویسنده دیدگاه: یک عاشق
  06 آبان 1396

  من یک پسر هستم و عاشق یک دختر شدم ولی نمی دانم چطوری به او بگم بامن دوست میشه یانه؟

 100. نویسنده دیدگاه: رها
  20 مهر 1396

  یعنی میگین اول با طرفم خوب باشم بعد ولش کنم تا وابستم شه و من کمتر بهش توجه کنم

 101. نویسنده دیدگاه: mohammad
  11 مهر 1396

  salam man 16 salame man asheghe dokhtar khalam hastam ke on 18 saleshe chkar konam

 102. نویسنده دیدگاه: هیوا
  07 مهر 1396

  سلام دختری هستم 16 ساله
  چون واقعا میخوام کمکم کنید همه چی رو میگم .مادر و پدرمن از هم جدا شدن بعد از سه سال دوباره باهم ازدواج کردن ولی دوباره از هم جداشدن .پدرم مرد سالمی نیست و هیچوقت این احساس رو بهم نداده که یه مردی هست به اسم پدر که بهم دلگرمی و عشق پدرانه بده.تویه فامیل مادریم هم پسر وجود نداره هم سن خودم که لااقل بتونم به جنس مخالف به چشم برادرم تویه فامیل نگاه کنم من تو سن پایین تنها همراهام دوستام بودم وهیچکس هیچوقت به من یادنداد ه چطوری یه دوست خوب انتخاب کنم.وقتی میدیدم دوستام تو این سن دوست پسر دارن با اینک اعتقاد داشتم تو این سن دوست شدن غلطه ولی خجالت میکشیدم و این باعث شد که شروع کنم با پسرهایی که اصلا نمیشناختم صحبت کنم هیچ دوستی جدی نبود ولی خب ضربه زیاد خوردم .الان هر پسری رو که میبینم که لبخند میزنه یا حتی موهاش و چهرش زیبا و مردونه هست یا حتی خوشتیپه عین ندید بدیدها لوده بازی هایی درمیارم که بعدا حالیم میشه چه گندی زدم .دیگه دارم از این قضیه خسته میشم چون هیچوقت نمیتونم از زندگیم لذت ببرم حتی وقتی که میرم بیرون هم فقط حواسم به ایه که کی داره نگاهم میکنه و… الان هم میدونم حتی اگر از کسی خوشم بیاد قصد دوستی تا زمان دانشگاه را نخواهم داشت اما همین موضوع هم اذیتم میکنه دیگه دارم نابود میشم دلم نمیخواد اینقدر عقده ی توجه جنس مخالف رو داشته باشم چیکار کنم از این قضیه خلاص بشم؟؟؟دیگه از خودم خسته شدم …میشه کمکم کنید؟؟؟

  • نویسنده دیدگاه: سام سامان
   19 شهریور 1397

   سلام
   امیدوارم که حالتون خوب باشد
   سعی کنید، اول نگاهتان را به پدرتان عوض کنی
   مثبت فکر کنید،پدر یه چیره دیگه است
   سن شما خیلی کم هست،و در ضمن کم تجربه،
   دوست خوب کم پیدا میشه،به هر کس نمیشه اعتماد کرد
   احتیاط کنید،به خدا توکل کنید،سعی کن زندگی ساده داشته باشید،درست میشه
   یه روز متوجه میشوین.

  • نویسنده دیدگاه: Sajjad
   05 آبان 1397

   تو خیلی با ارزشی ارزش خودتو بدون

  • نویسنده دیدگاه: Ali si
   27 آذر 1397

   سلام من تو زندگی یه اتفاقی پیش اومده . نمی شه گفت مشکل . از یک خانوم مشاوره می خواستم.
   چون یه خانوم ،خانوم دیگه رو (طرف مقابل من ) بهتر درک میکنه.

 103. نویسنده دیدگاه: علیرضا
  31 شهریور 1396

  سلام من الان نزدیک4 ساله که یکی از دخترهای فامیلمون که نسبت تقریبا دوری رو داره عاشقش شدم. چون دیر به دیر میبینمش نمیتونم اونو عاشق خودم کنم. تا همین چند ماه پیش که به هزار راه بالاخره شماره اش رو گیر آوردم وبهش ابراز علاقه کردم ولی موفقیت آمیز نبود. البته من رقیب هم دارم چون دوست پسر دارد.
  الان نمیدانم چی کار کنم.
  نمیدانم چجوری ایشون رو عاشق خودم کنم واقعا نمیدانم.
  ازتون خواهش میکنم جواب بدید خیلی داغونم.
  ازتون خواهش میکنم کمکم کنید.
  ممنونم ازتون.

  • نویسنده دیدگاه: مینا
   25 آذر 1397

   اگه دوست پسر داره دورشو خط بکش چون دخترا زمانی به کسی وابسته و عاشقش میشن که دوست پسر نداشته باشن یا بهتر بگم دلشون جایه دیگه ای بند نباشه و همینکه دلشون جایه دیگه بند شد غیرممکنه که ازش دل بکنن و کسی دیگرو تو دلشون جای بدن مگر اینکه پسره رابطه رو تمام کنه و دختره هم از روی ناچاری ازش جدا بشه

 104. نویسنده دیدگاه: علی
  03 شهریور 1396

  سلام
  من ۱۴ سالمه
  دختر دوستمون بهم علاقه داره منم اونو دوس دارم ولی نمیتونم اینو بهش اثبات کنم
  ۱۳یالشه اونم
  ولی اونم میدونه که دوسش دارم
  ولی پسر داییم سعی میکنه وسط من و اونو بزنه
  چیکار کنم؟؟؟؟؟

  • نویسنده دیدگاه: Aida16
   24 دی 1396

   پسر داییت کاره درستی میکنه پچه هنوز دهنت بو شیر میده اونوقت توفکر این چیزایی

 105. نویسنده دیدگاه: Sajjad
  02 شهریور 1396

  سلام
  من یک دخترخانومی رو خیلی دوست دارم و چون فامیلمونه از ۱۳سالگی بهش علاقه پیدا کردم و یه روز به تشویق پسرخاله ام که از احساس من به او خبر داشت به دختر خانوم ابراز علاقه کردم اون موقع ۱۷ سالم بود و خیلی باهام گرم بودیم ولی بعد از اینکه بهش گفتم دوستت دارم رابطه ما خیلی بد شد و من رفته رفته از او فاصله بیشتری گرفتم و الانم که ۲سال میگذره هنوز هم دوباره باهم رابطه خوبی پیدا نکردیم و من تازگی ها متوجه شدم ایشون یه دوست پسر دارد که خیلی همدیگرو دوست دارند ومن در نظر اون جلوه نمی کنم اونها ۳ساله باهم دوست هستند و خیلی رابطه ی گرمی هم دارند
  و من الان نمی دونم دقیقا باید چیکار کنم!!!!
  ذهنم خیلی مشغوله
  لطفا کمکم کنین

 106. نویسنده دیدگاه: sara
  15 مرداد 1396

  من 5 سال بود که عاشق یکی از پسرای فامیلمون بودم. واقعاً واقعاً دوستش داشتم. نمیدونم دوسم داشت یا نه ؟آدمی نیس که بفهمی چی تو ذهنش میگذره و خیلی خونسرد. من بعد 5 سال طاقت نیاوردمو بهش گفتم که دوسش دارم البته بهش پیام دادم. ولی جوابمو نداد و رد تماسم کرد. ولی تویه یه مهمونی گوشیمو ازم گرفت توش فوضولی کرد. ولی بعد از اون دیگه باهام حرف نزد، از هیچ طریقی هم جوابمو نمیده. دیگه واقعاً ازش ناامید شدم. فک میکنم یکی دیگرو دوست داره. لطفاً کمکم کنید لاقل بدونم دوستم داره یا نه؟

 107. نویسنده دیدگاه: Ali
  05 مرداد 1396

  سلام من 21 سالمه ، یه دوس دختر دارم20 سالشه، میگه عاشقتم و دوست دارم و ….
  منم دوسش دارم ها، ولی من بیشتر سعی میکنم دوست داشتنمو بهش نشون بدم و اونم هی ذوق مرگ میشه و میگه وااااااییییی، عاشقتم
  موقعی پیششم خیلی خیلی ارومه و قشنگ صحبت میکنه و قشنگ میخنده و نگاهش قشنگه….
  ولی اصن بلد نیس، دوست داشتنشو بهم نشون بده یا بلده این کارو نمیکنه، نمیدونم والا….
  ولی بیشتر وقتی چت میکنیم حسی ک بهم داره رو میگه.و اینجوری حس شو بهم منتقل میکنه،
  ولی من بازم احساس میکنم، هنوز اونقدی ک باید و شاید دوستم نداشته باشه و منم سعی کردم تا وقتی ک نفهمیدم واقعا دوستم و عاشقمه ، زیاد بهش وابسته نشم
  الانم اینو براتون نوشتم گفتم بهتون بگم ک الان باید چیکار کنم ک حسشو وقتی ک پیشمه بهم نشون بده…
  البته منم ک سعی میکنم حسمو بهش منتقل کنم، چه وقتی پیششم
  چ وقتی چت میکنیم، بیشتر سعی میکنم اونو بیشتر به خودم وابسته تر کنم
  اینم بگم ک دختره یه ذره خجالتی هم هس البته وقتی پیشمه …
  ولی موقعی ک چت میکنیم یه حرفایی میزنه ک ذوق میکنم?
  الان باید چیکار کنم ک وقتی میبینمش، بهم حرفایی ک تو دلشه رو بگه ممنون میشم اگ راهنماییم کنین

  ( موفق باشید )

 108. نویسنده دیدگاه: حسام
  02 مرداد 1396

  من یــــه ترنس f2mهستم ک الان عاشق یه دختریم ولی اون من و دوست نداره.چیکارکنم؟

  • نویسنده دیدگاه: Ayhan
   04 شهریور 1396

   داداش منم ترنسم و همین مشکلو دارم، سعی کن خودتو تو دلش جا کنی، اگه گفته که دوست نداره ولش کن

  • نویسنده دیدگاه: Aida16
   24 دی 1396

   کدوم دختری عاشق ترنس میشه کمبود داشتی رفتی ترنس شدی؟؟؟؟؟؟

   • نویسنده دیدگاه: One
    02 دی 1397

    چه حرف چرتی!خیلی از دخترا

 109. نویسنده دیدگاه: اقای جوان الف
  31 تیر 1396

  خانم های عزیز عاشق اگر نظرم را میخواهید مردا همیشه به خوشگلی و حجاب دختر توجه قائل هستند من خودم تا حالا با عشقم حرف نزدم چون خجالت دارم ولی همیشه با زیباییش و حجابش و نگاهش منو دیوونه می کنه اگر میخواهید جذب عشقتون شوید نیازی نیست سپورت شوید پسرا همیشه ساده بودن رو دوست دارن با تشکر

 110. نویسنده دیدگاه: arshiaw
  29 تیر 1396

  من از یه دختر خوشم اومده… چجوری بدون اینکه بهش بگم بهش ابراز علاقه کنم خیلی کم هم رو میبینم نکات رو بگین لطفا

  • نویسنده دیدگاه: Mohamad
   08 مهر 1396

   ای تو روحت با این سوالت

  • نویسنده دیدگاه: Aida16
   24 دی 1396

   تف به این سوال چرتی که پرسیدی

 111. نویسنده دیدگاه: احمد
  14 تیر 1396

  من يه دوست دختر دارم من را ميگويد كه دوستت دارم من چگونه او را به مسايل جنسي راضي سازم

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   19 مهر 1397

   بروبروادم شوبااین سوال بیخودت

  • نویسنده دیدگاه: ب تو چ
   20 اسفند 1397

   ینی فقط برو بمیررررررر با اون تایپ کردنت

 112. نویسنده دیدگاه: ????
  30 خرداد 1396

  ما سه نفريم ٢دختر خاله و ١پسر خاله من ١٤سالمه دختر خالم ١٦و پسر خالم ١٥ سالشه من يه إحساسي نسبت به پسر خالم دارم ولي فكر ميكنم اون منو دوست نداره چون اصولا خيلي علاقه اي به حرف زدن با من نداره و فقط وقتي دختر خالم پيش من هست اونم مياد پيش ما. خيلي كم با من حرف ميزنه. دختر خالم واقعا از من زشت تره و اخلاقشم بد تره. ولي احساس ميكنم كه پسر خالم اونو بيشتر دوست داره لطفا بگيد بايد چطور رفتار كنم كه پسر خالم ازم خوشش بياد البته نميدونم دوستم داره يا نه گاهي فكر ميكنم دوستم داره گاهي هم نه ؟؟؟؟

  • نویسنده دیدگاه: Modina
   17 تیر 1396

   سعي كن كاراي خوب جلوش انجام بدي و در حين ديدار با اون به خودت برس تا جلب توجه پيدا كني و نبايد تو به اون بگي من دوست دارم بزار اون احساساتش رو بهت بگو ?منم مثل خودت در همين شرايط هستم و سر خاله ام وا دوست دارم تازه فاصله سني ما إز هم زياده من 15سالمه واون 22سالش ولي من همين رفتار هارو نشونش دادم و اون هم علاقش رو به من گفت?

 113. نویسنده دیدگاه: آرزو
  18 اردیبهشت 1396

  سلام دوستان
  ببینید به نظرم میاد نمیشه زیاد روی نگاه و این چیزها تمرکز کرد اصلا خوندن زبان بدن مردها مخصوصا چشمهاشون سخته نمیدونم شاید من مشکل دارم با این کار آخه منم وقتی می‌خوام طرفم رو ببینم خونسرد میشم تا لحظاتی قبل دلهره استرس تپش قلب ولی وقتی میرم پیش ایشون خونسرد میشم عجیب دوست دارمش زیاد پیشش آرامش میگیرم ولی چرا اینجوری میشم؟آخه ببینید طرف مقابل من پزشک هست حس خاصی داره باید برم پیششون بیمارشونم ایشون متوجه حضور من که داخل مطب میشه به سمت من نگاهش رو بر میگردونه چند ثانیه نگام می‌کنه قبل از اینکه برم داخل اتاق .انسان نجیبی هست داخل اتاقشونم میشم سرشون رو میندازن سرازیر نگام نمی‌کنه ولی از دور نگاه عمیقی می‌کنه .احوال پرسی می‌کنه خیلی حواسشون هست که هر طور راحتم همون جور داروهام رو تنظیم می‌کنه نمیزاره احساس ناراحتی کنم اعصابشم خرد باشه نه داد می‌زنه نه بلند حرف میزنه پشتیبانم هست حالا می فرمایید من چکار کنم فکرم به هم ریخته نمیتونم زبان بدنش رو بخونم.

  • نویسنده دیدگاه: پارساعبدی
   30 خرداد 1396

   با سلام و احترام و پوزش پیشاپیش از صراحت لهجه

   و اما بعد

   بایستی عرض کنم که

   احتمالاً حضرتعالی اسکول تشریف داشته و جوگیر و دچار توهمات زنانه شده اید!

   :))

   و البته امکان این هم هست که آقای دکترمون از اینکه یک بار هم با شما بخوابد و بک مرتبه همذشما را مزه کند بدش نیاید… که در این مساله هم ما یکی از خیل بسیار!!

   :
   :))

   ولیکن جدای از مزاح و شوخی، این ها هیچ اشکالی نداشته و بستگی به خواست و انتظار شما دارد و اینکه هدفتان از رابطه چیست، زیرا اگر شما هم اگر در این مساله تفاهم و اشتراک نظر داشته باشید ، همه چیز بر وقف مراد طرفین است، و خوب و خوش و عالی.

   با تقدیم احترامات دوباره
   من الله توفیق

   🙂

  • نویسنده دیدگاه: some one like you
   14 تیر 1396

   این دیگه کامل گویا هست فقط مونده زبانی ابراز احساسات کنه

   • نویسنده دیدگاه: HN
    20 فروردین 1398

    سلام حسین هستم یک عاشق … ۵ ساله که عاشق دختری به اسم نیلوفر هستم ولی من دوسش دارم نمیتونه شاید اونم منو دوست داره نمیدونم

 114. نویسنده دیدگاه: shahryar
  15 اردیبهشت 1396

  اجیای گل ترانه و زهره اگه ممکنه کمک کنین منم کمکتون می کنم…..

 115. نویسنده دیدگاه: shahryar
  15 اردیبهشت 1396

  سلام من پسری ۱۶ساله تقریبا خوشکل و….به یکی از فامیلام۱۴سالشه علاقه من هستم …یه سری علائم هنگام روبه رو شدن ازش سر میزنه که حس می کنم اونم علاقه منده و از من خوشش میاد…اگه دختر هم سن این معشوقه ما هست یه کمک خواهرانه بکنه …mil007ad@ایدی تلگراممه بیاین یه کمک کنین بعدم بلاک کنین منم تا جایی که میتونم کمکتون می کنم خیلی ممنون

 116. نویسنده دیدگاه: امیر
  15 اردیبهشت 1396

  سلام به همه
  من امیرم در اردبیل زندگی میکنم یه بار که دختر خالم و دیدم برام عادی بود ولی یواش یواش بهش علاقه پیدا کردم دیدم اونم تو فکر مه و عاشق مه یه روزی خواب بده بودیم که دیدم دست شو آورد زد به دستمو هیچی دیگه همشو خالی بستم
  خالی بستم

 117. نویسنده دیدگاه: فرهاد
  14 اردیبهشت 1396

  سلام الانم عاشق 1زنی هستم که خیلی خیلی دوستش دارم هرکاری میکنم دلش بدست بیارم درواقعامن 1اشتباه کردم.درواقع من عاشقشم شدم در ی نگاه ولی انموقع باهمسرش بودوجدانشده بود.ومن بخاطراینکه اونو داشته باشم ودرکاراون زندگی کنم باخواهرش دوست شدم که اونم چندسال قبل همسرش برحمت خدارفته بود.ولی خانواده من متوجه این رابطه شدن ومن مجبورشدم جداشم .ولی این خیلی جوان ترازاون والان جدا شده وبهیچ قیمتی مراتحویل نمیگیره حتی دراین فکرم هرزمان خواستم بمیرم تمام اموالم بنام اون کنم که بعدازمن درارامش زندگی کنه

  • نویسنده دیدگاه: فاطمه
   16 اردیبهشت 1396

   خاک تو سرت بگو باشه ….

   • نویسنده دیدگاه: ناشناس
    19 مهر 1397

    فاطمه جون خداییش گل گفتی دوبل لایک داری

 118. نویسنده دیدگاه: فرهاد
  14 اردیبهشت 1396

  سلام من درجوانی معشوقه زیاد داشتم از14ساله تا32ساله داشتم فقط درحددوستی بودن وشطنت گاهی تا22تادرماه میرسید ولی تجربه به من میگه اونی که زیاد نگاه میکنه وخیره میشه اونم مثل توفکرمیکنه یعنی نترس برونظرخودت بگوجوری بگوکه ازت ناراحت نشه

 119. نویسنده دیدگاه: ترانه
  09 اردیبهشت 1396

  منم 14 سامه شاید باور نکنید حتی نامزدم از روستا یا داهات هم نیستم من تو تهران یه دنیا اومدم ولی تو مشهد زندگی میکنم

 120. نویسنده دیدگاه: ترانه
  09 اردیبهشت 1396

  سلام من خودم عاشق یه نفرم که دوسم داره ولی دوستم یه کسی رو دوست داره که عشق یه طرفست 8 سال اختلاف سنی دارن ممکن به هم برسن فرا بهش میگه

 121. نویسنده دیدگاه: مائده
  09 اردیبهشت 1396

  سلام خسته نباشین
  من عاشق یه پسری هستم تو فامیل…ولی امکان نداره بهش برسم..چون خونواده اونا رفت و امد زیادی با ما ندارن و خوششون نمیاد از خونواده ی ما برا بچه ها شون نامزد کنن…
  نمیدونم اون به من علاقه داره یا نه..ممکنه تو سالش 2 بار همو ببینیم…من هر وقت میبینمش قلب خیلی خیلی تند میزنه و نمیفهمم دارم یکار میکنم و خیلی بهش نگا میکنم اونم متوجه نگاهم میشه ولی بعضی موقع ها بهم نگا میکنه احساس میکنم اون کسی رو دوست داره یا شایدم خجالتیه نمیدونم کدوم یکی از ایناست محمد 24 سالشه و من 16 سالمه و هر دومونم خیلی خیلی خجالتیم و نمیتونم تو صورت هم نگا کنیم و بهم نظرمون رو بگیم اخه اصلا توی خونواده ی ماها از این چیزا خوب نیست و ممکنه همه جا پخش بشه نمیدونم چیکار کنم خیلی ذهنمو مشغول کرده خواهش میکنم کمکم کنین احساس میکنم یکم مغروره چون خیلی توخودشه و اصن به دور و بریاش توجه نمیکنه
  بطور کلی گیج شدم خواهش مسکنم کمک کنین میخوام بدونم واقعا دوستم داره یا نه ”
  چجوری میتونم بفهمم اخه ما اصن زیاد همو نمیبینیم که بخوام از رو رفتارش اینو متوجه بشم:(

 122. نویسنده دیدگاه: leila
  07 اردیبهشت 1396

  من عاشق کسی هسم که میدونه دوسش دارم میدونه روانیشم و باهمم در ارتباطیم بیرون میریم ولی دارم جلوش وانمود میکنم که عاشق یکی دیگمو و بهش دیگ حسی ندارم تا ازم جدا نشع اخه اگه بفهمه میره و بدش میاد ازین ک دوسش داشته باشم ن من هر دختر دیگه ای الان یکسال هرشب دعا میکنم قران میخونم گریه میکنه زااار میزنم تا بهش برسم واقعا ب جنون رسیده دوست داشتنم هرکاری هر حرفی ک میزنه میگم فدای سرش براش دوست دختر جور میکنم با عشقش ح زدم تا باهم ح بزنن فقط چون طاقت دیدن اشکاشو ندارم چیکار کنم بهش برسم چیکار کنم حداقل دیگ عاشق نباشم دیوانه دارم میشم???

 123. نویسنده دیدگاه: Farid
  06 اردیبهشت 1396

  سلام .
  من پسری هستم ۱۸ ساله
  من چهار سالم بود که عاشق یه زن متاهل شدم اون زن مادرم بود اون منو بزرگ کرد باهمه چیزم سوخت وساخت من هنوزم عاشقش هستم بهشت زیر پای مادرم گم شده اینقدر ک او مهربان است. این ک عاشق مادرمم باعث شده نتونم به هیچ دختری فک کنم چون عاشقشم اونم منو از ته دل دوست داره تا این عشق رو دارم دیگ عاشق هیچ چیز دیگه نیستم و همه سوره هارو برای سلامتیش میخونم .عاشقتم مادرم.

 124. نویسنده دیدگاه: بنده خدای عاشق
  05 اردیبهشت 1396

  من عاشق معلمم شدم چگونه بهش بگم

 125. نویسنده دیدگاه: زهره
  31 فروردین 1396

  سلام. من 14سالم هست الان میگید یه دختر 14ساله چی از عشق میفهمه ولی من به این عقیده معتقد هستم که عشق سن و سال نمیشناسه. مامانم یه دوستی داره که یه پسر داره پسرش 16سالشه من 3ساله که عاشقش شدم ولی میترسم که بگم بهش. میترسم به مامانش بگه. ولی دارم به این فکر میکنم که اگر اونم عاشقم باشه چی

  • نویسنده دیدگاه: ابراهیم
   02 اردیبهشت 1396

   عشق سن و سال حالیش نیست من ۱۳سالم بود عاشق شدم الان۲۷‌سالمه و هنوز تو اقیانوس عشق غلط میخورم .اول دعا میکنم هیچ وقت عاشق نشید،چون عشق خانمانسوزه،نابود میکنه،دیوانه میکنه،و اگر هم شدید عشقتون دوطرفه باشه که اون موقع میتونید دنیا رو با عشفتون عوض کنید.

  • نویسنده دیدگاه: وسيم
   08 اردیبهشت 1396

   فرق نميكند بگو برش ولي به چشمانش نگاه كني حتما نتيجه ميدهد

  • نویسنده دیدگاه: shahryar
   15 اردیبهشت 1396

   من خودم ۱۶سالمه ..با اینکه دختره رو دوس دارم ولی هیچوقت باهاش حرف نزم و بش رو ندادمو اینا….تو این سن همه غرور دارن….از نظر من کم کم بش نزدیک شو اول با یه سلام علیک بعد گپ زدن و صحبت بعد بگو درساتو برات بگه کمکم میفهمی دوست داره یا نه نداشته باشه هم علاقه مند میشه اینو امتحان کن

 126. نویسنده دیدگاه: فاطمه
  31 فروردین 1396

  میشه لطفا بگید اون زمانی ک باید زیاد کنارش باشیم چقدره؟؟؟؟؟؟؟چند روز یا چند ماه؟؟؟؟؟ک بعدش یهو کمیاب بشیم

  • نویسنده دیدگاه: مرتضی
   06 اردیبهشت 1396

   سلام من ی دوست میخوام عاقاااااااااااا

   • نویسنده دیدگاه: ناشناس
    19 آبان 1397

    مگه چند سالته

  • نویسنده دیدگاه: shahryar
   15 اردیبهشت 1396

   وقتی که حس کردی حسابی محبوب شدی و اینا بعد یه مدت کم پیدا شو….

 127. نویسنده دیدگاه: علی.م
  31 فروردین 1396

  هه عشق؟ اگه با عشق نجنگی از سرطان هم بدتره

 128. نویسنده دیدگاه: mobina
  27 فروردین 1396

  من چند وقتیه دارم به پسر دختر خاله ی مامانم فکر میکنم بعضی رفتاراش معلوم‌میکنه ک از من خوشش میاد به نظرتون من میتونم با اون دوست شم

 129. نویسنده دیدگاه: داوود
  25 فروردین 1396

  من عاشق به دختر خالم شدم از وقتی که بهش گفتم دوستت دارم تا حالا زیاد همدیگر رو میبینیم البته خونه اونا تو یه شهرستان دیگر هست و من ماهی یه بار آون رو میبینم ولی آون چند بار به یکی دیگره که بهش گفت داوود رو دوست داری آون گفت نه… حالا نمیدانم چکار کنم بعدش تو جماعت اصلا باهاما حرف نمیزنه ماه کلمه ای.. قبلا عاشق کسی دیگر ای بود ولی الان ازش متنفره.

 130. نویسنده دیدگاه: علی
  25 فروردین 1396

  سلام
  من عاشق یک دختری که تو یه مغازه که وابسته به یک فروشگاه هست شدم.
  من قبل از آشناییش قصد ازدواج داشتم
  خیلی هم خاستگاری رفتیم و همیشه به یه دلایلی ردش میکردم
  جوری ک در نهایت به این نتیجه رسیدم ک زنم هیچی نداشته باشه فقط زیبایی داشته باشه
  چند بار رفتم مغازه اون دختره و باهاش حرفیدم خیلی ازش خوشم اومد
  بار سوم جوگیر شدم و ازش پرسیدم مجرده یا متاهل
  اونم درجواب بهم گفت اگه مجردم باشه قصد ازدواج نداره
  من خیلی ناراحت شدم
  بعد از سه هفته دیدم که کار من نیستو گند میزنم پدرمو فرستادم تحقیقاتش
  بازم گفت قصد ازدواج نداره
  به یه دلایلی سعی کرد قانعم کنه و با خانواده سعی کردن موضوعو عادی جلوه بدن و بهم قول دادن بهتر ازون برام پیدا کنن البته خیلیم خوشگل نیست
  متاسفانه یه هفته بعدش وقتی که هنوز عشق اون دختررو از یادم نبردم رفتیم به خواستگاری همسرم
  همسرم درست همونی بود که اون موقع میخواستم
  فقط زیبا
  قبولش کردم و بصورت کاملا سنتی ازدواج کردیم
  البته ازدواجمون بخاطر نساختن اخلاقمون به هم به دو ماه هم طول نکشید که همسرم رفت و پل های پشت سرشم خراب کرد
  بعدشم مهریشو گذاشت اجرا و هنوزم ک هنوزه شکایتش در جریانه
  جوری که تنفر عمیقی بهش دارم
  دیگه امیدی به برگشتن همسرم ندارم
  ولی هنوزم ک هنوزه اون دخترو دوس دارم خیلیم دوسش دارم
  جوری که بعد سه مه که از رفتن همسرم گذشت بازم رفتم مغازش برا خرید
  ایندفعه عشقم بهش بیشتر بود
  نمیدونم میدونه ک ازدواج کردم یا نه
  اوایل ک منو میدید خیلی سرد بود حتی سرد تر از اولین روزی که دیدتم
  ولی یواش یواش نسبت بهم مهربون تر شده
  البته سعی کردم دیگه مثل بار سومی ک ویدم گند نزنم
  خیلی سعی کردم خودمو بهش بچسبونم تا یه راهی پیدا کنم تا شمارشو بهم بده
  آخرشم به این فکر رسیدم که برای مغازم یه نرم افزار حسابداری بگیرم تا بتونم اینطوری باهاش در ارتباط بیشتر باشم
  جوری بود ک ازش خواستم در مورد یک نرم افزار تحقیق کنه و کرد
  بهش گفتم بهم کمک میکنه تا ی نرم افزار خوب پیدا کنم و کرد
  الآنم اون نرم افزارو با کمکش انتخاب کردم
  ولی وقتی بهش گفتم آی دی تلگرامشو بده تا بهتر بم کمک کنه گفت نه و بهم گفت که هرموقع سوال داره به مغازه زنگ بزنه تا بهم کمک کنه
  دارم دییونه میشم که فهمیده من عاشقشم هنوز یا نه ؟
  چیکار باید بکنم که بفهمه؟
  آیا براش ی هدیه بعنوان قدر دانی از کمکش بگیرم قبول میکنه یا نه؟
  نمیدونم احساسش نسبت به من چیه؟
  تروخدا بم کمک کنین

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   18 مهر 1397

   اون قصدش کمک کردن به شمابوذه وهیچ نیت دیگه ای نداشته اگه میخاست ایدیشومیداداین دخترباشمارفاقت نمیکنه بی خیال شو

 131. نویسنده دیدگاه: هوشن
  24 فروردین 1396

  سلام من به یه دختر که مدت زیادیه میشناسمش علاقه مند شدم و بعد ۱سال بالاخره بهش پیام دادم ولی جوابی نمیده هر کاری میکنم جواب نمیده بعد محیطمونم جوریه که نمیشه بیرون و رودررو کاری کرد ..الان کسی میتونه بم بگه مشکلش چیه و من چطوری ازش یچی بکشم بیرون؟

 132. نویسنده دیدگاه: نازی
  24 فروردین 1396

  من میگم عشق نرسیدنش قشنگه انتظار کشیدنش…اما وقتی داشته باشی واسه یه مدت تکراری میشه ….تو طول رابطه بعد چند سال سرد میشی

  • نویسنده دیدگاه: مرتضی
   06 اردیبهشت 1396

   سلام شما چندسالتونه

   • نویسنده دیدگاه: ناشناس
    19 آبان 1397

    16

 133. نویسنده دیدگاه: یکی
  13 فروردین 1396

  سلام من فکر میکنم دختر‌ دختر خالم بهم علاقه پیدا کرده وفعلا هم گیجم بنظرتون عشق واقعیه؟هرکاری میکنم دوس داره خودشو بهم نزدیک کنه باهام حرف بزنه همیشه نیگام میکنه واقعا این عشقه؟؟؟؟

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   18 فروردین 1396

   سلام به نظر من بله اون شمارو دوست داره و میخواد که شما اینو بفهمید و یه جورایی به صورت مستقیم بهش بفهمانید که شما فهمیدید که اون دوستتون داره و باید بهش بفهمانید که شما هم دوستش دارید
   آخه خودمم به یکی همین احساسی رو دارم اما اون درست بهم نمیفهمونه که فهمیدهدوسش دارم یا نه و نمیدونم احساس اون نصبت به من چیه و این منو آزار میده

 134. نویسنده دیدگاه: زینب
  07 فروردین 1396

  خاک بر سرتون کنن عشق فقط بخور وبخواب مگه نه؟

  • نویسنده دیدگاه: .....
   07 فروردین 1396

   خیر عشق لذت بردن از یک دیگر است تو تجربش نکردی پس حرف چرت نزن

   • نویسنده دیدگاه: داود
    16 فروردین 1396

    همینی که ایشون گفتن

   • نویسنده دیدگاه: مرتضی
    06 اردیبهشت 1396

    سلام من ی دوست میخوام عاقاااااااااااا

  • نویسنده دیدگاه: مرتضی
   06 اردیبهشت 1396

   خاک تو سرت بله ?

 135. نویسنده دیدگاه: علی احمدی
  05 فروردین 1396

  خیلی مطلب جالبی بود حتما از اون استفاده خواهم کرد

 136. نویسنده دیدگاه: سعیدخااان
  03 فروردین 1396

  سلام..
  چ جوری میشه قلب دختری رو سنگ شده و عشقشو از دست داده بدست اورد لطفا راهنمایی ام کنید .ممنون

 137. نویسنده دیدگاه: مهرداد
  03 فروردین 1396

  سلام..لطفا بهم کمک کنید من عاشق دختری ام ک دوسال ازم بزرگتره ولی خیلی دوسم داره و خاستگاری هم کردم اما خانوادش رد کردن باید چکار کنم لطفا بهم بگید ما دوتا خیلی بهم وابسته ایم الان نزدیک یکسالی میشه

 138. نویسنده دیدگاه: علی
  30 اسفند 1395

  سلام من یکیو دوس دارم که هیچ جوره قبول نمیکنه آدم سنگ دلی نیستا ولی خداوکیلی خیلی زود تحت تاثیر دوستاش قرار میگیره میخواد بهم ثابت کنه که آدم سنگدلیه و براش مهم نیستم ولی میدونم که براش مهمم میدونم دوسم داره چون از خودش بیشتر میشناسمش چیکار کنم که از پسش بر بیام که دیگ واقعا به زبون بیاره دوسم داره ???

 139. نویسنده دیدگاه: یگانه خانوم
  27 اسفند 1395

  من عاشق استادم شدم و بهش گفتم ، الان بهم فرصت داده عشقمو ثابت کنم و دلشو بدست بیارم ، از عشقش دارم نابود میشم چیییییییییکار کنم ، توروخدا راهنماییم کنید….

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   30 اسفند 1395

   منم همین مشکلو دارم ولی شهامت گفتنشو ندارم ایشون هم بی میل نیست ولی فوق العاده مغروووره

 140. نویسنده دیدگاه: h2017
  25 اسفند 1395

  سلام.منو عشقم همکلاسی هستیم.هردوتامون هم سن ودانشجوی ارشددانشگاه تهرانیم.مهندس هم هستیم.دوسال باهمیم..من عاشقش هستم.اونم میگه عاشقمه.موقعی که از ازدواج حرف میزنیم میگه صبرکن برم سرکار.ازطرفی هم همش به من میگه مجردی خوبه.متاهل چه فایده.میخواستم بدونم ازدواج بااین پسر چه سرنوشتی داره به نظرتون.

 141. نویسنده دیدگاه: ابوالفضل
  25 اسفند 1395

  من ب همتون ی پیشنهاد میکنم دوستان
  ب نظر بنده حقیر عشق چیزی نیس ک بتونه تو هفتاد هشتاد ساله ادم خلاصه بشه
  عشق باید ابدی و بی نهایت باشه
  انسان ب عشق خداست ک زندس و حیات داره هرچند خودش بی خبر باشه
  منم ی نصیحت بهتون دارم و اونم اینه که عشقای زمینیتونو ب زمین محدود نکنین
  اگه برای ازدواج مخصوصا خاستین کسیو انتخاب کنین باش ی زندگیه ابدیو هم انتخاب کنین ک عشقتون ابدی بشه
  خلاصه کلام وقتی هدفتون خدایی باشه خداهم کمکتون میکنه و شیرینیه زندگیو هم تو این دنیا هم تو اون دنیا میچشید
  حق یارتون

 142. نویسنده دیدگاه: محمد
  22 اسفند 1395

  سلام
  من یه پسر 14 ساله دارم که عاشق دختر عمه اش شده و خیلی خجالتی است و نمیتونه با دختر عمه اش ارتباط برقرار کنه
  من از شماها کمک میخوام که بهم بگین چیکار کنم؟؟؟

 143. نویسنده دیدگاه: آرش
  20 اسفند 1395

  سلام آرش هستم ۱۷ سالمه خیلی وقته عاشق دختر خالم شدم بار ها تونستم بهش به طور غیر مستقیم بگم دوسش دارم ولی اون قبول نمیکنه ازتون کمک میخوام که چجوری میتونم دلشو به دست بیارم لطفا راهنمابی کنین

  • نویسنده دیدگاه: 00000
   07 فروردین 1396

   منم همین درد رو دارم کمک مون کنین

 144. نویسنده دیدگاه: نازیلا
  20 اسفند 1395

  خیلی ممنون عالی بود حتما امتحان میکنم

 145. نویسنده دیدگاه: فاطیما
  20 اسفند 1395

  من عاشق استادمم میدونم براش عزیزم و خاص ولی عاشقم نیست. فال گرفتم گفت تا تو سیگنال نفرستی اونم چیزی نمیگه. چکار کنم؟ چجوری سیگنال بفرستم که حیام حفط بشه و اونم بیاد جلو. دیگه هم باهاش کلاس ندارم.

  • نویسنده دیدگاه: Rahmani
   25 اسفند 1395

   بگو بريش I Love you

   • نویسنده دیدگاه: Aida16
    24 دی 1396

    بعد باIloveyouحیاش حفظ میشه

 146. نویسنده دیدگاه: امیرمسلم
  17 اسفند 1395

  درود بی کران به مردمان نیک روزگار…
  یکساله عاشق یه خانوم مسیحی شدم..ازم سنش بیشتره اما سن برای من معیار نیست..خودش میدونه خیلی دوسش دارم… تو این مدت سه بار خواستم برگردم کشورم پیش خانواده م اما بخاطر اون موندم…نمیدونم چطور عشقمو بهش ثابت کنم…نفسمه.روحمه.عمرمه.تار و پود زندگیمه….اوایل فکر میکردم خونه اون جاییه که مادرت هست اما الان میگم خونه جاییه که عشقت هست.این روزا شده تمام فکر و ذکرم…درحال نوشتن یه دفترم به سه زبان دانمارکی.انگلیسی و فارسی .. “من شما رو دوست دارم”…نمیدونم چطور عشقمو بهش ثابت کنم..خداوند بهم یاری برسون..الان که این متنو مینویسم…سه روز خواب و خوراک ندارم…

 147. نویسنده دیدگاه: مرتضی
  12 اسفند 1395

  سلام من عاشق دختری یک سال بزرگتر از خودم شدم اولین باره تا حالا از همه دخترا بدم میومد ولی این یکی فرق میکنه چیکار کنم بفهمه و عاشقم بشه در ضمن اشکالی که نداره یک سال ازم بزرگتره؟

 148. نویسنده دیدگاه: ندا
  09 اسفند 1395

  من عاشق یه مرد خارجی هستم اونم منو دوست داره ولی حرفی از ازدواج نزده. میخوام بهش برسم خدایااا کمکم کن بدجور عاشقش شدم. دارم دیوونه میشم. غیر اون نمیتونم به کسی فک کنم.

 149. نویسنده دیدگاه: علی
  30 بهمن 1395

  سلام
  وخسته نباشید من عاشق دختری شودم که هر هفته میبینمش ولی چون تو جمع زیادی از دوستان وآشنایان میبینمش نمیونم بهش بفهمونم که دوستشش دارم یعنی فرستی نمیشه وحتی چون همه باهمیم نمیتونم توچشماش نگاه کنم نه تنها از اینکه کسی بفهمه نه بلکه از چشماش میترسم چون هر بار به مدت 1ثانیه نگاه میکنم دلم به تند تندزدن میفته و از همه مهم تر بابش دوست بابام میترسم باباش بفهمه از ترس دعوا نه از ابروم میترسم میشه کمکم کنید تا بطونم بهش بفهمونم که دوستش دارم

 150. نویسنده دیدگاه: پارسا عبدی
  29 بهمن 1395

  هه..
  یک عده سعی میکنن که‌ دیگران رو یجوری عاشق خودشون کنم و از وقتی یادمه همیشه دیگران عاشق ما شدن… و هی جون میکنیم مه از شر این ها خلاص شویم و ولیکن (کنه) موجودیت نفهم!
  :))
  این حس رو درک نمی‌کنم که‌ برای عاشق کردن کسی تلاش خاصی انجام بشه…

  چی بگم والا..
  عاقلان دانند !!

  • نویسنده دیدگاه: سارا
   19 اسفند 1395

   خودشیفته ? باشه بابا فمیدیم خاطرخواه داری

  • نویسنده دیدگاه: پدرام
   28 اسفند 1395

   اوه مای گاد

  • نویسنده دیدگاه: رهگذر
   26 شهریور 1397

   نوشابه بخور خنک شی

 151. نویسنده دیدگاه: حامد
  27 بهمن 1395

  سلام٠سنم٢٧قدم ١٨٠ وخوشم ازدختري اومده ك قدش تقريبا بين ١٦٥ تا ١٧٠ سنشم هم سن خودم .كاملا ازلحاظ قيافه وقد بهم ميخوريم .يعني دوست نداشتم دنبال دختري باشم ك قيافش ازمن سرتريابلعكس پايين ترباشه ودختره مطلقه س ٠منم يه ازدواج ناموفق داشتم .خيلي سرنوشتمون مشابه واما اين دليل بر انتخابم نميشه ٠ من عاشقش نيستم اما خيلي دوسش دارم تا الانم چندباربيشترهمونديديم. اتفاقا همم نگاه كرديم ولي من روم نشده هي نگاش كنم گفتم يموقع نگه چه ادم چشم چرانيه .اما يكي دوباري ك نگاهش كردم ازنگاهش معلوم بود ناراحت نشدازاينكه نگاهش كردم .اماتشخيص دادن خيلي سخته ك ازنگاهش بفهمم دوستم داره نفهميدم يه مسئله منودرگيركرده نميدونم ك دوستم داره يانه ياشايدم بي تفاوت باشه اما تاوقتي ك مطمعن نباشم دوستم داره خواستگاري ازش نميكنم چون نميخام بخاطراينكه مطلقه س وشرايط ازدواجش محدودترازقبله فقط بخاد شوهري كنه اينونميخام ٠ميخام قبل ازازدواج ازته دل دوستم داشته باشه ونميدونم چطوربايدبفهمم٠

 152. نویسنده دیدگاه: علی
  26 بهمن 1395

  سلام
  من 15 سال دارم و عاشق یک دختر 12 ساله یه اسم پریسا شده ادم که هردوتا مون توی یک اپارتمانی زندگی میکنیم.
  من میخوام بدونم که چگونه اونو عاشق خود کنم اینو هم بگه ما در بلوک 3 و اونا در بلوک5 زندگی میکننو یه سال پیش خانواده یما با اونا دوست صمیمی بودند و رفت و امدمان هم خوب بود ولی به دلایل شخصی مامان من و اون دعوا کردند الانم باهم قهرن و هنگامی که خانواده ما دوستان صمیمی بودن با اون دختر دوست خوبی بودین(البته نه عاشق همدیگر)ولی الان اون میخوام شما هر کاری بگین من اونو میکنم یعنی شجاعت اونو دارم لطفا کمکم کنین تا اونو عاشق خودکنم(مادرو پدرم به این موضوع ها حساسن لطفا توری کمک کنین که خانواده ام توی این نقشه نباشن ممنون)براتون ایمیل لمو میفرستم لطفا جواب هرچه زود تر به اون بفرستین

  • نویسنده دیدگاه: پارسا عبدی
   29 بهمن 1395

   کوچولو برو مسواکتو بزنم و به مامان شب بخیر بگو و لالا!
   آآآباریک الله گل پسرم.. بددددددوووو

   • نویسنده دیدگاه: حامد
    09 اسفند 1395

    خخخخخخخخخ ای پارسا

    • نویسنده دیدگاه: حامد
     09 اسفند 1395

     اقا من اون حامدبالایی که 27سالشه نیستمااااا…
     من اصلا وقتی واسه عاشقی ندارم انقدسرم شلوغه که نگووو…اصا نمیرسم جواب دخترارو بدم;-)

  • نویسنده دیدگاه: مریمی
   20 اسفند 1395

   کوچولو مشقاتو نوشتی؟؟؟؟؟؟
   میخوای بهت دیکته بگم؟؟؟؟؟؟

  • نویسنده دیدگاه: چاوش
   02 فروردین 1396

   سلام علی جان کامنت دوستان روی تو عزیز تاثیر منفی نذاره تویه سنی هستی روز بروز پنجره های زبادی بروت باز میشه اون دختری که بهش علاقه مندشدی سنش خیلی کمه برای درک عشق باید صبور باشی تا به سنی برسه که از عشق درکی پیدا کنه بعد شما تلاش کنی برای عشق ورزیدن .

 153. نویسنده دیدگاه: نگار
  25 بهمن 1395

  من بیست سالمه.تازگی متوجه شدم ک یه نفر از من خاستگاری کرده اما خانوادم بخاطر درس و کنکور ردش کردن.پسر خوبیه و منم میشناسمش و دلمم باهاشه.ازوقتی ک فهمیدم اونم ب من یه حسایی داره خیلی خوشحال شدم.تقریبا هرروز می بینمش و اونم بمن خیره میشه اما پاپیش نمیزاره بخودم بگه.من واقعا میخام فقط یبار دیگه بیاد سمتم.اخه اون فک میکنه من از جریان خاستگاری باخبر هستمو من جواب رد دادم.درصورتی ک من چن وقته ک فهمیدم.واقعا نمیدونم چیکار کنم

 154. نویسنده دیدگاه: جمال
  24 بهمن 1395

  سلام
  به همه من هم کسی را دوست دارم اما اظهار کرده نمیتوانم وبیشتر از چهار سال میشود ………
  من هم بیست سال دارم

 155. نویسنده دیدگاه: زینب
  24 بهمن 1395

  خب سلام.من الان چهارساله که عاشق ینفرم .الان بیست سالمه.واقعا حس میکنم وقتی میخنده براش میمیرم.میخوام ببینم چطور باید بهش بفهمونم که دوستش دارم؟

  • نویسنده دیدگاه: Hamed
   13 اسفند 1395

   خوش بحالش زینب خانم بهش محبت کن بستگی ب رابطه و شرایطتون داره

 156. نویسنده دیدگاه: لیلا
  22 بهمن 1395

  سلام تو هر سایتی میرم همه دم از عشق و عاشقی میزنن و وقتی میشینم فک میکنم هی میگم ینی منم مث خیلیا عاشقم یا زودگذره اصلا عشقه؟توی زندگیم بدترین چیزی که تجربه کردم بلاتکلیفیه سخته ندونی باید بمونی یا بری ندونی چی هستی کی هستی اصلا مهمی من ۲۰ سالمه یه دختر شاد و سرحال با وجود سختی هایی که دارم بازم میخندم چون خودمم به خندیدن نیاز نداشته باشم خونواده م دارن با یه پسری آشنا شدم که بعد چن روز فهمیدم از آشناهامونه نترسیدم چون نمیدونم چجوری بود که از خودم بیشتر بهش اعتماد داشتم از تقریبا ۶ یا ۷ ماهه حرف میزنیم فقط از طریق تلگرام و اس یه بارم نشده به صورت تلفنی بحرفیم چون هیچکدوممون دلیلی برای اینکار نمیبینیم بهترین دوران عمرشو با دختری بوده که ولش کرده چن سال باهم دوس بودن و قصدشونم ازدواج بوده ولی دختره رفته و بعد مدتی با یکی دیگه دوس شده اینم رفته دنبالش ولی اون نخواسته تو این مدت زیاد هرکاری از دستم برمیومد واسش کردم تا به زندگیه شادش برگرده تا به اون فک نکنه نه اینکه روحیه بدما نه چون اصلا از روحیه دادن خوشم نمیاد زیبایی ها و واقعیتای زندگیشو میگم که بدونه زندگیش شاید همین خونواده شه زندگیش سالم بودنشه نه دختری که لیاقتشو نداشت خیلی ناامیده درکش میکنم گذشته ش آزارش میده نمیزاره زندگی کنه تو این مدت بهش وابسته شدم وقتی از این حسم خبردار شدم چن روزی ازش فاصله گرفتم و پی ام ندادم ولی اون خودش داد نمیتونستم بهش چیزی بگم اولش بهم گفته بود بهم وابسته نشو خندیدمو سرم اومد آدمیه که اگه احساسی داشته باشه بروز نمیده غرورش مهمتره گروه که میرفتم بهم گیر میداد میگف همین الان لفت میدی پسری پیام میداد میگف اصلا از اولش بیخود کردی جوابشو دادی بهش دیر جواب میدادم ناراحت میشد میگف با کی حرف میزنی واسم کادو خرید میگن کادو خیلی مهمه ولی اون همه خوشحالیمو با یه جمله خراب کرد ” تو هم عین خواهرمی ”
  منم شدم مث خودش بی حوصله جواب میدادم میگف چیشده تازگیا یه سوالی ازم پرسید که داغونم کرد پرسید اگه من دوس دختر پیدا کنم تو ناراحت میشی ؟منم فقط در جواب گفتم نه ولی خدا شاهده چقدر گریه کردم دیگه نمیخندیدم واقعا نمیدونم من واسش چیم یه بار بهم گف واسش بهترین دوست مجازیم خراب شه مجازی یه بار گف خواهرشم واقعا چیم احساس میکنم یه جورایی مزاحمشم سربارش هستم بهم نمیگه برو چون ناراحت میشم نمیخواد ناراحتم کنه ولی بعضی چیزا باعث میشن که بگم شاید اونم همچین حسی داره ولی نمیخوام به خودم الکی امید بدم همیشه هم بهم میگه خیلی دختر خوبی هستی پاکی مهربونی بهم میگه یا منو انتخاب کن یا پسرای دیگه رو این حرفش ینی چی من به حساب چی بزارم دوستان توروخدا کمکم کنین نمیتونم بهش بگم دوسش دارم چون از دستش میدم ولی اگه با کسی دوس بشه دق میکنم منم مث خودش بعضی وقتا مغرورم

  • نویسنده دیدگاه: حنا
   25 بهمن 1395

   منک میخام بهت کمک کنم دقیقابرعکستوقراربودی پسری کمکم کنه و بهشم گفتم نبایدوابسته وعاشق بشیم چون من بعد۳ماه واس همیشه ازپیشت میرم پس تواین س ماه منودخترندون فرض کن پسرم وحتی عزیزمم بهم نگوبهم کمک کرددوهفته مونده بودب س ماه گذاشتم هرطورک میخادباهام حرف بزنه تواون دوهفته فهمیدیم چقدرعاشق همیم امامنطق میگف ک من بایدبخاطرخودمونم شده سه ماه ک تموم شه بایدبرم دوهفته ت شدازش خدافظی کردم خ گف نرووخ دلم میخاست نرم ولی عقلم یچی دیگ میگف،الان۶ماه گذشته خ دلتنگشم شمارشم دارم اماهمه چیزاحساس نیس،من جای توبودم ب حرف عقلم گوش میکردم وبهش میگفتم رابطه ی مای رابطه بی سروتهیه نمیدونیم ازهم چی میخایم بهتره هرکس بره دنبال زندگیش،اگ براش مهم باشی نمیذاره بری حتی اگ مغرورباشه

   • نویسنده دیدگاه: hamed
    22 اسفند 1395

    سلام معلومه خانم با وفايي هستي ميتونيد بهم اعتماد كنيد اشنا بشيم @hamed1365

  • نویسنده دیدگاه: زهرا
   01 اسفند 1395

   ‌از زندگیش برو بیرون اینجور پسرا ضربه ای بهت میزنن که خودتم توش میمونی…..قشنگ مشخصه لایق تونیست

   • نویسنده دیدگاه: hamed
    22 اسفند 1395

    چرا بد بيني اخه
    من سي سالمه رو دوست داشتنم بالاي ٤٠ميليون تاوان دادم اخرش منو ول كرد الان ٤ساله بخدا تنهام
    بعضي دوستام دوست دختر دارن ميگين مثلا دوست بيتا ازت خوشش اومده بيا اشنات كنم دلم نميشنه بدبينم ميگيم اينم مثل فاطي
    اما ميخام خانمي اشنا بشم كه خوب وبشناسيم همديگرو و هدفم زندگي مشتركه اكه شرايطشو خانمي داره ميتونه اعتماد كنه از خودم مطمنم

  • نویسنده دیدگاه: hamed
   22 اسفند 1395

   دوست دارم خانم زندگيم مغرور باشه مثل خودمي
   منم به كسي اعتمادكردم بد خوردم
   باورت ميشه دلم بهت روشنه
   بيا بهم اعتمادكنيم فرصت اشنايي بديم شماره نتم بزني تلگرام بياي خوشحال ميشم

 157. نویسنده دیدگاه: استارلایت
  22 بهمن 1395

  سلام اگه امکانش هست میشه یکی که تو این روابط موفقه کمکم کنه و یکم راهنماییم کنه؟۲۴سالمه و یک سال و نیمه ک با یکی هستم ک چندماه ازم بزرگتره.خیلی بهش علاقه دارم عاشقشم، اونم همین حس رو داشت و شاااایدم داره، ولی اردیبهشت پارسال کات کردیم و مهرماه دوباره باهم آشتی کردیم تا یک هفته پیش.ولی باز کات کردیم ،نمیشه گفت دقیقا کات کردیم چون من بهش گفتم یکم خودتو عوض کن و فکراتو بکن و بهم پیام بده،ولی الان بیشتراز یه هفتس ک خبری ازش نیست.مشکلی باهم نداشتیم، ولی فهمیدم ازین مدل پسراس ک میخواد با رفیقاش همه جا بره خوش بگذرونه ولی من باید تو خونه بشینمو کاری نکنم.قصدمونم ازدواج بود ولی سراین قضیه بحثمون شد.خودشم میدونه ک این مشکلشه ولی نمیتونه و نمیخواد عوض شه،من بخاطرش خودمو تغییردادم اخلاقای بدمو کنارگذاشتم،حداقل انتظارم اینکه اونم بخاطرمن یکم کوتاه بیاد.خیلی کارا کردو بخشیدمش چون عاشقشم،ولی اون هنوز خودشو ثابت نکرده وفقط با کادو و حرفای عاشقونه میخواد عشقشو نشون بده ک اینابرام مهم نیست، موقعی ک ازش دلخورم میخوام خودشو بهم ثابت کنه ولی نکرد و کات کرد.حالا باید چکار کنم ک رابطمون دوباره شکل بگیره؟

 158. نویسنده دیدگاه: تيام خانوم
  20 بهمن 1395

  ناموسا كسي عاشق من نيست؟؟
  يا دارين مسخره بازي در ميارين???

 159. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  11 بهمن 1395

  سلام. داداشا ابجیای گلم.من 25 سالمه الان
  راستش ما هم چهارده پونزده بودیم. اولا اینا ک زیر 20 سالن توهین نمیکنم ولی نگن ما عاشقیم و….منم سنم کمتر بود میگفتم. ولی یه روز سنتون میره بالای بیست به این روزا میخندید.
  عادت کردن به کسی ، خوشتون اومدن، بخاطر پول یا ظاهر خواستن و …….. خیلی باهم فرق دارن.
  به نظر من اگ وقتی عاشقی که ندونی چرا طرف مقابلتو دوس داری .
  اگ بخاطر چیزی دوسش داری عاشقش نیستی. طولانیش نمیکنم. مرسی . موفق باشید

 160. نویسنده دیدگاه: زهراااا
  10 بهمن 1395

  عاشق این بچه مدرسه ایها و سن بلوغیا شدم توهم عشق دارن بابا فقط دوس دختر دوس پسر میخاین جم کنین مسخره بازیارو
  دوتا ادم بزرگ توتون نیس

 161. نویسنده دیدگاه: Ha...
  10 بهمن 1395

  من 5 ساله عاشق ی پسرم که اسمش امیرحسن که دو یا سه سال پیش که فهمیدم دوستم نداره. سعی کردم عاشق یکی دیگه بشم و یکی که اسمش امیر عباس منو عاشق خودش کرد.یعنی فکر میکردم عاشقشم در حالی که همزمان با اون که فک میکردم امیرعباس رو دوست دارم به امیرحسن فک میکردم وقتی میدیدم هم مثل قبل نبود حسم اما از امیرعباس زود سرد شدم و عاشق دوست بچگیام علی که اونم دوسم داشت شدم اما باز هم امیرحسین رو دوست داشتم طوری که الان ميدونم فقط امیرحسین رو دوست دارم اما وقتی هنوز سری اول عشقم به امیرحسین بود با دوستم قهرکردیم سر همین امیرحسین اما دوستم رفت به امیرحسین لو داد منو عشقمو. اما امیرحسین وضعیت مالیشون خوبه ولی وضعیت مالی ما متوسطه و امیرحسین ی پسره پول دوست و دنبال دخترای پولدار دخترایی که وضع مالیشون خیلی خوب و بالا باشه ولی من نمیتونم ولش کنم از اونایی که علی منو خیلی دوست داره موندم که میتونم ترکش کنم عشق امیرحسین رو یا نه و خیلیا هستن که منو دوست دارن حدود پانزده شانزده نفر رو مطمئنم و بقیه رو مطمین نیستم و بعضیا رو هم نمیشناسمش. و این هم بگم که امیرحسین عشق اولیه نمیتونم ولش کنم نمیتونم از یادش دست بکشم واقعا دوسش دارم خیلی خیلی زیاد اون چشماش. غرورش و حتی اخلاق بدش که مربوط به پول دوستی‌های. اینکه دوسم نداره واقعا اذیتم میکنه

 162. نویسنده دیدگاه: رویا
  06 بهمن 1395

  سلام کسی ک دوسش دارم بم قول ازدواج داد اما بعد 2 سال بم خیانت کرد الان 7 ساله ب پاش نشستم نتونستم کسیو بیارم تو قلبم…تا از طرفتون مطمعن نشدین عاشق نشین شکست عشقی خیلی سخته

 163. نویسنده دیدگاه: زیبا
  02 بهمن 1395

  اخه اون اقا پسرایی که 15. 16 سالتونه میگین عاشق شدین اقا بخدا این عشق نیس .فقط تاثیر رشدتونه .شما که الان نمیتونین ازدواج کنین پس دختر مردمم وابسته خودتون نکنین برین درستونو بخونین کار کنین به وقتش ی دختر خوب پیدا کنین .البته روی صحبتم فقط با اقا پسرا نیس .دخترخانوما هم پسر مردمو وابسته نکنن درحالی که تصلا سن ازدواجشون نیس .عشق اونیه که بهش برسی ارامششو فراهم کنی

 164. نویسنده دیدگاه: Aziza
  29 دی 1395

  سلام
  من قبلا عاشق بودم اما یک طرفه بود بعد اینکه نشد تصمیم گرفتم کسی رو همسرم انتخاب کنم که من رو دوست داشته باشه و من رو ازون دور ببره خوب نامزد شدم و کم کم بهش دلبسته و عاشقش شدم اما همیش رفتارش با من سرد بود یه جور احساس میکردم یه روز فهمیدم که این اقام عاشق بوده و نمیتونه جای اون کسی رو بیاره الان حیرانم چکار کنم ؟؟؟؟؟میشه راه حلی برام نشان بدهید

 165. نویسنده دیدگاه: بنده خدا
  26 دی 1395

  سلام.من عاشق یه دختری شدم پسر عمومم عاشقش شده من به دختره گفتم پسر عموم عاشقش شده اونم گفت پیش ببام میگم با کمر بند سیاهت می کنه من هم ترسیدم بهش بگم لطفا کمکم کنید بهش ابراز علاقه کنم یک هفته فقط وقط ذارم

  • نویسنده دیدگاه: A unknown person
   29 دی 1395

   سلام بچه ها
   من نمیگم چن سالمه ولی بدونید از ۱۸ چن سال کم تره .من چن ماه پیش به یه پسر علاقه مند شدم ولی خیلی مغرورم حتی بمیرم هم بهش نمیگم! ما بنا به شرایطی شش ماه همو میدیدیم ولی به علت درسی . خودشم کوچک ترین سوتی هم ندادم که متوجهم بشه.خلاصه بعده شش ماه دیگه ندیدمش و دو ماه گذشت و کلا حس هامو بهش از دست دادم .من فکر نمی کردم یه هوس باشه چون واقعا در نظرم عاشقش بودم ولی این دوماه همه چیو شست و برد.بعد یه چن روز پیش بنا به دلایلی با یه پسر که از من شاید ده سال یا بیشتر هم بزرگتره یه جا قرار گرفتیم شرایط طوری بود که چشاش جلو چشام بود من به چشاش اصلا نگاه نمی کردم چون می ترسیدم باز هوس کنم! آقا با این حال خونه که اومدم جوری بغض کردم که نگید! من که دختری شبیه مردا هستم کلی گریه کردم… الانم چن روزه بدون فکر کردن به اون مرده نمی تونم نفس بکشم و مطمئنم عشق نیس و هوسه ! نمی دونم چیکار کنم تا از شدت علاقه ام کاسته بشه!!!!! لطفا کمک کنید فرهاد و شیرین های ایرانی! 🙂 ممنون میشم

 166. نویسنده دیدگاه: ینیامین
  21 دی 1395

  سلام…من 16 سالمه عاشق ی دختری شدم ک 1ساله تقریبا باهمیم…ی چیزی ک هس مایکم باهم رو درواسی داریم یعنی بطور دیگه نمیتونیم حرف دلمونو بهم بزنیم….بنظرتون چیکار کنم ک این رو درواسی از بین بره؟؟؟ی سوال دیگه ای هم ک دارم اینه ک یکم دوست دخترم اخلاقش خشکه ک این منو خیلی آذار میده…لطفا راهنمایی کنید…ممنون میشم

 167. نویسنده دیدگاه: زهراااااا
  20 دی 1395

  من زهرام 15سالمه یه پسره رو دوس دارم اسمش محمده
  من بهش گفتم که دوست دارم اما اون هیچوقت به من چیزی نمی گه از این طرفم خانوادم با این کارا گیرن
  ممنوون میشم راهنمایی کنید

  • نویسنده دیدگاه: محمد
   09 بهمن 1395

   زهرا اهل کجای

 168. نویسنده دیدگاه: سارا
  15 دی 1395

  ینفرازاقوام دورمون یکسال پیش منوتومجلسی برااولین باردید،توی تون مجلس احساس کردم خ نگاه میکنه،بعدازون فقط یباردیگ دیدمش بعدازچندماه فهمیدم که رفته ببقیه گفته منواون باهم دوستیم!!!من اصن تاحالاحرفم نزدم باهاش،حالام ازون موقع منوهروقت میبینه ب دوستای خلترازخودش نشون میده دوستاشم حتی شده راهوبرمیگردن دنبالم میگردن ک فقط بخندن بعدبرن!اصن معلوم نی ب چیم میخندن!من بخاطرچرتوپرتایی ک گفته بودازم بخشیدمش ولی این کاراش عذابم میده،میشه بگین بنظرتون این چشه؟یبارم دیدمش بیرون دیگ اعصابم خردشدهمونطورک خودش زل زده بودمنم بهش زل زدم بازم ادم نشد انقدتابلوبازی درمیاره ک هروقت بیرون باشم اونم بیرون باشه میفهمم!هرچندخودش فک میکنه ک من نمیدونم یاندیدمش بیرون،ممنون میشم کمک کنیدک چشهه

 169. نویسنده دیدگاه: مريم
  13 دی 1395

  سلام من ١٨سالمه سال چهارم دبيرستان هستم
  يه پسري كه دانشجوي سال اول پزشكي هس به من ابراز علاقه كرده از طرفي منم بدم نمياد ازش موقعيتش خوبه ايمان و اخلاقشم خوبه
  الان نميدونم چجوري جوابشو بدم ك از دست ندمش
  لطفا راهنمايي كنيد

  • نویسنده دیدگاه: شایدمن
   15 دی 1395

   مریم جان منک اون فردرونمیشناسم ک بدونم چطوریه خب ولی اگربهت پیشنهادداده وموقعیت ازدواج دارین وتوکاملاروش شناخت داری چ بهترک بجای اینک ی رابطه عاشقانه بی سروتهواغازکنید زندگیتونواغازکنید،هرچندک ازونجایی ک هردوتاتون توی سن خاصی هستیداین عشقه ممکنه انقدم پایدارنباشع و ازدواج هم مناسب نباشه،شایدمن اگرجای توبودم بهش میگفتم من میتونم درحدی دوست عادی برای توباشم تابعدک بهترشناختمش بهترفکراموبکنم وسعی کن زیادوابستشم نشی تعادلوحفظ کن ک فرداکوروکرنشی بدی هاشونبینی عزیزم

 170. نویسنده دیدگاه: پوریا
  13 دی 1395

  سلام دوستان عزیزحدود۱۷سالمه عاشق دخترهمسایمون شدم چندسالی بودکه ازش جداشدم ازسال ۱۳۹۳تا۱۳۹۵ازش دوربودم وهمین که رفتم حرف دلموبهش زدم وخیلی ازخوشخالی میمردم وی بعدچندروزمیخواستم بهش کادوبدهم ایاکارم درست هست خواهشازودترجواب بدین باتشکرفراوان

 171. نویسنده دیدگاه: علی
  08 دی 1395

  سلام . من ۱۷سالمه عاشق دختر خالم هستم ولی نمیدونم چطور بهش بگم اصلا ادم کم رویی هم نیستم با دختر خالم هم خیلی راحتم ولی اون منو داداش صدا میکنه منم نمیتونم حرفموبهش بزنم لطفا کمکم کنید ممنون

  • نویسنده دیدگاه: شایدمن
   15 دی 1395

   اسونترین راه اینه ک ایندفعه ک دیدیش ازش بپرسی تومنوب چشم داداشت میبینی فقط؟سوال شماخیلی چیزهاروبرااون مشخص میکنه وپاسخ اون خیلی چیزهاروبرای شما،ممکنه پاسخش بهتون جرئت گفتن حرف دلتونوبده،شایدم اصن بیفایده بودحالایباربپرسین

  • نویسنده دیدگاه: مهیا
   27 دی 1395

   علی جان شما که با دختر خالت راحتی باید تو این مساله هم راحت باشین شاید اون هم همین حس رو به شما داشته باشه و نکته بعدی این که باید به جای کاغذ تو قلبت با خودت امضا ببندی که هیچ وقت ترکش نکنی و هیچی دختر دیگه ای رو به اندازه ی اون دوست نداشته باشی و به عشقت پایبند باشی
   اینو بدون دختر ها از جنس لطافت هستند و نرم و شکننده مراقب باش
   امیدوارم به عشقت برسی برات ارزوی موفقیت میکنم
   خدانگهدارت

 172. نویسنده دیدگاه: طهورا
  07 دی 1395

  آخه این بازی ها چیه؟ خب اینجوری یه نفر رو میذاریم تو منگنه که زیاد بهمون فک کنه. خب بعدش که چی؟
  به نظرم بهترین کار اینه که آدم خوبی باشیم و بعد با هم روراست باشیم…نتیجه ی خوبی هم می گیریم این همه دغدغه ی ابلهانه هم نداریم!
  والسلام

 173. نویسنده دیدگاه: mahdi
  27 آذر 1395

  من یه پسر نوجوان 15 ساله هست. من تا اینجا عاشق 4 تا دختر شدم که اولی خیلی خوب نبود یعنی دقیقا هم سن من بود.دومی که کلا قلبم بود خیلی خیلی دوسش داشتم و اسمش هم هانیه بود.او با نگاهش منو شیفته ی خودش کرد.تازه اون هم منو دوس داشت ولی به عشقش پایبند نشد و بهانه اورد که من ازش دل بکنم اون به مامانش گفت که اون میخاد هر وقت که من میخام از اونجا رد بشم هی به من نگاه کنه .منم از وقتی که اونو شنیدم که به مامانش گفته دیگه ازش متنفرم.سومی هم که اسمش مریم بود اون خیلی خوشگل بود اونم بخدا با نگاهش منو عاشق خودش کرد ولی اونم مثله هانیه شیفته خودش کرد و بعد منو نخواست و من هم دیدم که با نگاه من هیچ عکس العملی نشون نمیده دیگه ولش کردم.چهارمی هم که عشق الانم هست خیلی خیلی خیلی خوشگله کلا از تمام دختر هایی که تا اینجا خواستمش خوشگل تر و ناز تر هست.به جون مادرم چشم هایی داره که مثله چشای فرشته میمونه.این هسم اسمش مهدیه هست عمویش شهید شده و ببینیم این چجور از اب در میاد.ولی قسم خوردم که دیگه اینو ولش نکنم و تا اخرعمر عاشق و شیفته اش باشم.

  • نویسنده دیدگاه: Moein
   04 دی 1395

   خسته نباشی من هم سن تو بودم دق دقم این بود که خانواده وقتی خیار پوست میکنن پوستاشو بدن به من تا با نمک بخورم تو چهارتا دوست دختر عوض کردی

  • نویسنده دیدگاه: mojtaba.8518
   11 دی 1395

   سلام علی جان.اگه نظر منو میخوای همین روشهایی که نوشته مخصوصا اون قسمتی که گفته بود وقتی بهش نگاه میکنی لبخند بزن و سریع روتو بر نگردون همینطور بهش عاشقانه خیره شو
   مطالب بالا خیلی بدرد بخوره واقعا معجزه میکنه
   من خودم همرو امتحان کردم خییییییییلی خوب بود

  • نویسنده دیدگاه: دريا
   28 دی 1395

   ماشاء…چقدر فعاليا از اين سن ٤بار عاشق شدي؟!
   فكر نكنم عشق باشه چون اگه عشق بود به ٤نفر نمي رسيد شما هوس خاله بازي كردي عروسك كم داري .

 174. نویسنده دیدگاه: مهدیm.f
  14 آذر 1395

  فرزانه خدایی این جه وضشه اه پیام که نمیتونم بدم میگی درس داری دنبالتم گفتی نیام اخه دیگه جرا بلاک کردی دارم میمیرم اه فردا میام ببینمت همینه. که. هس خخخ

 175. نویسنده دیدگاه: حامد
  14 آبان 1395

  سلام
  من یه پسر 15 ساله هستم از یکی از دخترای محلمون خوشم میاد وعاشقش هستم ولی خجالت میکشم که بهش بگم دوسش دارم دوستای من و اون هم سعی دارن عشق من رو به اون ثابت کنند ولی من خجالت می کشم توجمع به اون بگم عاشقشم

  لطفا بهم بگید چیکار کنم که خجالتم از بین ببرم

  • نویسنده دیدگاه: Nawid
   11 آذر 1395

   من ۱۸ساله هستم
   من یک کس را دوست دارم اما برش نمیتوانم گفته که دوستت دارم .
   میشه همرایمان همرایی کنید .

  • نویسنده دیدگاه: مهدیm.f
   14 آذر 1395

   سلام چقد قشنگه انسان همیشه میسلامد تو هم سلام کن که در خانه را با لگد دراندندی

  • نویسنده دیدگاه: شهیر
   23 دی 1395

   عزیزم من هم تو شرایط توقرار گرفتم نگفتم نگفتم شش سال شد حالا پشیمانم بگو‌بخدا ضرر میکنی

  • نویسنده دیدگاه: دريا
   28 دی 1395

   شما ها چي كار مَي كنيد با خودتون دوستون رو بخونين آخه فرق شير پاستوريزه وشبر ديگه رو هنوز نمي دونيد حرف از عشق مَي زنيد.

 176. نویسنده دیدگاه: تازه کار
  13 آبان 1395

  سلام به همه.
  من یه پسر خوب هستم جدید میگم..
  حقیقت ش تا به امروز هیچ دوست دختری نداشتم !
  حالا میخوام یه کمکی کنید ممنون میشم :
  همین که پیشنهاد دادم قبول کرد شخص مورد نظرم …
  چی بگم اول آشنای چی بپرسم چطور جواب بدم چطور سوال کنم چطور جواب بدم ؟؟؟
  روز اول چی بپرسم تا چه حدی سوال کنم یا جواب بدم
  روز دوم سوم چهاروم همین طور تا موقعی که کامل آشنا شدیم .
  ممنون میشم بگید چی بگم .

  • نویسنده دیدگاه: مهدیm.f
   14 آذر 1395

   فرزاننننههههههههه عاشقققققققتممممممممم خخخخخخ بیا شهرک مردم از دلتنگییییی

   • نویسنده دیدگاه: اق ایمان
    01 بهمن 1395

    باید فکرکنی??

    • نویسنده دیدگاه: Shahab
     24 بهمن 1395

     سلام
     من 18 سالم هست اسم من شهاب است
     من یکی را دوست دارم عاشقش استم اونم خیلی من را خیلی دوست دآرد همیشه عشق خود صدا مزنه همیشه من ار
     میگه شهاب اگر تو بمیری منم میمیرم همیشه زندگی خود صدا مزنه من را…
     یک سال میشه باهم خیلی خوب رفتار میکردیم
     حالا نمفهمم حواسش حمرایم فرق کرده همیشه گپ های جدای میزنه میگه من حالا ازت خسته شدم میگه مرا فراموش کن خیلی بد رفتاری میکند من را خیلی رنج میته همرای ازین گپایش
     اما باز خودش میگه بعذ وقتا خیلی دوستت دارم بع وقتا خیلی بدم میاد بازم میگه
     میگه هم ازت خسته شودم هم دل کنده نمیتوانم نموفا چرا فرق کرده بامن
     اما من تاقطره ای خونم تا زنده هستم همرایش هستم…
     لطفا کمکم کنید
     چه قیسم رفتار همرایش کنم که مثل اولی حواسش با من باشه تا آخر عمر همرایم باشه لطفا کمکم کنید

 177. نویسنده دیدگاه: امین
  12 آبان 1395

  اینه نحوه پاسخ دادنت انسان؟
  برای هر کسی ممکنه پیش بیاد
  چرا نمیتونید منطقی جواب بدید و اشکال کارشو بهش گوشزد کنید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 178. نویسنده دیدگاه: یه دوست
  11 آبان 1395

  من یک هم کلاسی دارم می خوام با هاش دوست صمیمی بشم لطفاکمکم کنید

 179. نویسنده دیدگاه: میثم
  03 آبان 1395

  من در حد راهنمایی کردن نیستم
  بیست سالمه
  اما انصافا یکم بیشتر دقت کن تو خواهرم یا برادرم که داری میخونی
  اول برو برای خودت یه تعریف از عشق پیدا کن
  یکم که دقت کنی میفهمیش
  مثلا مادرت
  من که شخصا جونمو براش میدم
  بنظرت حاظری برای کسی که میگی عاشقشی اینکارو بکنی؟
  من پیاماتونو تا حدودی دیدم
  اکثرا که بچه اید و اکثرتونم میگید خوشگله و ……
  ایا عشق اینه؟
  نیست بخدا نیست قسم میخورم که نیست
  بازم مثال میزنم
  مثلا مادرت
  ایا برات مهمه که مادرت بلند قد باشه یا کوتاه زشت باشه یا قشنگ؟
  میبینی که
  بی چون و چرا دوستش داری
  یه چیزی درون مادرت هست که عاشق اون شدی

  پس بازم برادر جان یا خواهر جان
  با ظاهر عاشق نشو با کلام عاشق نشو با .،،…….عاشق نشو
  البته اگه اینی که میگی عشق باشه
  پس مبادا کاری کنی که بعدا به خودت بگی ای دل غافل

  عاشقی درد است یک افسانه نیست
  بازیچه دیوانه نیست
  انکه که عشق را آفرید دیوانه نیست

  تعجیل در ظهور احمد صاحب الزمان صلوات

  و لطف میکنی همین الان برای من درمانده هم دعا کنی

  فی امان الله

 180. نویسنده دیدگاه: مهدی
  02 آبان 1395

  یه مدتیه تو کلاسمون وابسته یه دختری شدم که خیلی برام خاصه اما …. خدا بزرگه فقط ته دلتون از خدا بخواینش

 181. نویسنده دیدگاه: سحر
  29 مهر 1395

  سلام
  من ٢ساله پسر خالمم و دوسش دارم و خوانواده ما با خوانواده اونا زيادي رفت و امد داريم من از بچگي پيش اينا بزرگ شدم يه پسر دارن
  من خيييلي دوسش دارم بخاطرش دوبار دست به خودكشي زدم
  تا يكسال همه ميگفتن دوسم داره از فاميل تا دوستام نگاهاش خاص بود
  پسر خالم ك تازه نامزد كرده اون مرقع ميگفت ك اونم تورو دوس داره من از نگاهاش تشخيص ميدم بعد رفتاراش واقعا مث ادماي عاشق بود هم خيره نگام ميكرد و تا نگاش ميكردم سرش و مينداخت پايين
  خيلي بام كل كل ميكرد
  در كل رفتاراش مثل عاشقا بود
  همه حتي مامان بزرگ بابا بزرگشم ميگفتن تو و اون مال همين
  اما تا اول خرداد ك فهميد دوسش دارم رفتارش نسبت به قبل تغير كرد البته بازم مهربون بود اما از ماه رمضان تا الان رفتارش خيلي بد شده
  دوست صميميش به پسر عمم ك منو دوس داره گفته ك اين عاشق يه دختر ديگس و از اين حرفا نميدونم پسر عمم رأست ميگه يا اينجوري ميگه ك من ازش متنفر بشم و مال خودش بشم
  دوس صميميم ك ميگه اين اينجوري ميكنه تا تو از عشقت بيزار بشي اما عشقم استاتوس و پروفايلاش همش درباره عشق دو طرفست
  دوستم ميگه يه درصد احتمال بده اون دختر تو باشي
  لطفا كمكم كنيد چيكار كنم
  من واقعا دوسش دارم
  شب و روز برام نمونده لطفا كمكم كنيد و بگيد چيكار كنم

 182. نویسنده دیدگاه: جاوید
  29 مهر 1395

  منم عاشق دختر داییم هستم واونم عاشقمه چه طوری بهش بگم

  • نویسنده دیدگاه: امین
   12 آبان 1395

   اگه اونم عاشقته دیگه گفتن چه سختی ای داره؟

 183. نویسنده دیدگاه: جاوید
  29 مهر 1395

  من عاشق فامیلمونم چگونه بهش بگم

 184. نویسنده دیدگاه: میترا
  29 مهر 1395

  واااای خدای من چقدر شما بچه هستین آخه پسر 13, 15یا17 ساله چه به عشق و عاشقی

  بچه از دوران بچگیت لذت ببر زوده برات,

 185. نویسنده دیدگاه: شاهین
  25 مهر 1395

  سلام من یکیو دوس دارم که اونم دوستم داشت ولی بعد 8سال رفت با یکی دیگه بعد 1 سال پشیمونه به دستو پام افتاده میگه ولم نکن منم هنوز دوسش دارم موندم ببخشمش یا نه کمک کنید لطفا

  • نویسنده دیدگاه: رها
   03 آبان 1395

   سلام دلت براش بسوزه دنیامیگذره این عشق شماس ک میمونه پس ببخشش

  • نویسنده دیدگاه: habib
   07 آبان 1395

   نه ، به هیچ عنوان حماقت نکن با احساساتت تصمیم نگیر ، با عقلت تصمیم بگیر ، اون یه حرزه است من چون تجربه دارم بهت میگم ، اشتباه نکن یه دختر خوبو پیدا کن

   • نویسنده دیدگاه: ناشناس
    17 مهر 1397

    سلام اقا حبیب باید در جوابت بگم که اگه دختری که داری ازش صحبت می کنی بد ترین کار هام کرده باشه حق نداری اسم هرزه رو براش بزاری یعنی هیچ کس همچین حقی نداره که به دختری انگ هرزگی بزنه

 186. نویسنده دیدگاه: فافا?
  24 مهر 1395

  من 17 سالمه عاشق پسر داییم شدم اونم 20 سالشه نمیدونم چ حسی ب من داره اون الان دانشجوی پزشکیه. فک میکنم اگه ب خاطر شغلش که شده حتی نگاهم بهم نمکین تورو خدا ی راهی بذارین جلو روم.

 187. نویسنده دیدگاه: ژاله
  22 مهر 1395

  ما بد بختیم من عاشق پسر معلم زبانم هستم ولی دیگه اون رو نمی بینم الان افسردگی گرفتم و دارم میمیرم

 188. نویسنده دیدگاه: ali
  22 مهر 1395

  من یه پسر ۱۶ ساله ام و عاشق دختر دایمم خیلی دوسش دارم خیلی ولی نمی تونم بهش بگم نمی دونم تو ذهن اون در باره من چی میگذره احساس می کنم اونم دوسم داره ولی نمی تونیم بیان کنیم کمک کنید

 189. نویسنده دیدگاه: امیر
  21 مهر 1395

  من یه پسر 15 سالم و عاشق دختری به اسم محدثه شدم که اونم 15 ساشه خونه اونا 3 کوچه با خونه ما فاصله داره و من هر روز به خاطرش میرم کوچشون نمیدونم چیکار کنم که بفهمه خوشم میاد ازش اون یه دخترخاصه چون برخلاف همه دخترا که دوست دارن تو چشم باشن محدثه همیشه پنهانه نمیدونم چیکار کنم یه پسر خاله کله گنده داره که فکر کنم از محدثه خوشش میاد نمیدونم چیکار کنم که از پسرخالش بزنم جلو توروخدا یه راهی به من بگین که من چجوری خودمو واسه محدثه ثابت کنم توروخدا من کسی رو ندارم که بهم بگه چیکار کنم توروخدا شمابگین.

 190. نویسنده دیدگاه: محمدرضا
  17 مهر 1395

  سلام بر دوستان گلم.من یه پسر 13 ساله هستم عاشق دختر همسایمون شدم.یه سالی ازم بزرگ تره.اسمش شیوا هس.من خدایی با جدیت میگم که چهره خیلی خشگلی دارم که فکر میکنم چشم بعضی از دخترا دنبالمه.ولی من اونارو نمیخوام.ولی من دیوانه این شیوا شدم.ولی اون خیلی با من سرد رفتار میکنه وحسی فکر نمیکنم به من داشته باشه.کمکم کنید عزیزان که دارم در دریای عشقش غرق میشوم .و دارم میسوزم.لطفا پاسخ بدید که چجور خودمو بهش نزدیک کنم.ولی اونو عاشق خودم کنم.کمکم کنید عزیزان که چه کنم.منتظر پاسخ هاتونم.❤❤❤

 191. نویسنده دیدگاه: علیرضا
  13 مهر 1395

  منم عاشق به نفر شدم اسمش ساحله هم کلاس زبانیمه چیکار کنم میخوام حرف بزنم خجالتم میاد?

 192. نویسنده دیدگاه: نفس
  13 مهر 1395

  سلام من عاشق راننده سرویسم شدم اون 23 سالشه و من 17 سالم به نظرتون چیکار کنم؟؟؟

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   26 مهر 1395

   خاک تو سرت

  • نویسنده دیدگاه: محمد
   07 آبان 1395

   خخخخخخخخ خخخخخخ

 193. نویسنده دیدگاه: محدثه
  13 مهر 1395

  سلام دوستان
  من دختر 17 ساله هستم ی پسر عمو دارم 19 سالشه از 10 سالگی دوسش داشتم لامصب نمیدونم از کجا عشقم ظهور کرد؟؟؟؟؟؟؟؟ولی خوب الانم دوسش دارم درسم عالیه و ب درسم بیشتر فک میکنم خواستگار هم دارم بهتر از اون ولی خوب جوابم همیشه منفیه بخاطر اون و بخاطر درسام……………….حتی شده شبا گریه هم کردم بخاطرش….من و اون ناتنی هستشم ینی پدر رامون از مادر یکی هستن و از پدر جدا…………….یکی از دوستام بهم گفت ک بهش بگم دوسش دارم ولی یکیش گفت ک بیخیال گفتن شو اگه بگه ن غرور تو میشکنه……منم دختری هستم ک غرورمو با هیچ چیز عوض نمیکنم…………امسال میره دانشگاه میترسم ک عاشق یکی بشه……از طرفی دختر دوست زن عموم زیاد با اینا رفت و امد داره از من ی سال بزرگتره از اون دختره متنفرم و میترسم ک پسر عموم عاشقش بشه ………………حالا چیکار کنم تو را خدا جوابمو بدید…اسم من محدثه هست و اسم پسر عموم احمد رضا

  • نویسنده دیدگاه: جاوید نوری
   24 مهر 1395

   به نظر من هرچی زودتر بگن بهتره >>>>

   • نویسنده دیدگاه: جاوید نوری
    24 مهر 1395

    فقط بخاطر داشتن تجربه گفتم همین

  • نویسنده دیدگاه: habib
   07 آبان 1395

   بهش بگو ، کم کم ، بهت نه نمیگه ولی اگه نخوادت خودت میفهمی از رفتارش ، اگه دیدی مرام داره و پات میمونه باهم ازدوااااجج کنید ، البته با گوشی یکی از دوستات چندماه بعد آزمایشش کن

 194. نویسنده دیدگاه: farN
  12 مهر 1395

  سلام من عاشق معلم زبانم شدم و هر وقت ميرم کلاس زبان خيلى بيشتر بهش علاقه مند ميشم من 17 سالمه اون 21 سالش بنظرتون چىکار کنم که اونم عاشقم بشه؟؟

 195. نویسنده دیدگاه: معصومه
  05 مهر 1395

  ♥من 13 سالمه وعاشق یه پسر 15 ساله شدم که فامیلمونه ولی نمیدونم اونم دوسم داره یا ن اون واقعا خشگله من اون تو عروسیه عموش دیدم که خیلی ناز شده بود اما ما که چن روز موندیم تو خونه پدر بزرگش اون اصلا نمیومد اونجا فقط سه بار دیدمش اونم منو میدید نگاشو گم میکرد از اون محل میرفت . نمیدونم دوسم داره یا ن اما به نظرم دختر عموش ایدامیدونه که من دوسش دارم اینجا یه چیز ذهنمو مشغول کره او ی دختر عمو داره که اسمش زهراست ی سال از من کوچیکتره من فک میکنم وقتی بزرگ بشه با اون ازدواج کنه اما بازم نمیدونم میخوام بدونه دوسش دارم اما اون باباش قبلا که بچه بودیم بهم گفت تو عروسه منی اما شوخی میکرد من نمیدونم چطور شد عاشقش شدم اما اگه اون با دختر عموش ازدواج کنه دلم میشکنه البته به احتمال میگم چون تو یه ساختمونن شک دارم بازم خدا میدونه چی میشه کمکم کنید که ایا بهش بفهمونم یا ن

  • نویسنده دیدگاه: kamran
   06 مهر 1395

   ??????

 196. نویسنده دیدگاه: سیدمحمد
  05 مهر 1395

  منم عااااشقه دختر داییمم2سال از خودم بزرگتره من15اون17سالشه اونم دوسم داره میدونم اما نمیدونم چجوری بهش بگم

  • نویسنده دیدگاه: رضا
   06 مهر 1395

   ببین اینکارو انجام بده:
   ۱:برو کم کم سمتش و بگو میشه باهات صحبت کنم؟
   ۲:اون جوابش مثبته شک نکن و میگه مثلا چرا که نه!
   ۳:اول یه احوالپرسی خاص و گرمی بکن ازش
   ۴:بگو میخوام بگم ولی میترسم ناراحت بشی و قیافتو یکم ناراحت نشون بده
   ۵:بهت میگه بگو ببینم چی میخوای بگی مثلا!
   ۶:بگو باشه میگم
   ۷:بگو من یه علاقه خاصی بهت پیدا کردم و اوایل فقط حس می کردم که دوست دارم اما الان میدونم و مطمئنم که خیلی دوست دارم.
   بعدش دیگه کم کم راه میوفتین.
   به شرط اینکه قصدت خوب و مثبت باشه داداش گلم
   انشاالله موفق میشی.
   زیاد عجله نداشته باش ?

   • نویسنده دیدگاه: سحر
    29 مهر 1395

    سلام
    من عاشق پسر خالم شدم ك تا يكسال قبل همه ميگفتن دوسم داره رفتاراش واقعا مث ادماي عاشق بود نگاش خاص بود
    پسر خاله اونيكيم ك نامزد كرده بم گفته بود ك شما دوتا عاشق هميد من ميدونم گفتم ك ن اون منو دوس نداره اون ميگف من از نگاش تشخيص ميدم همه حتي خواهراش هم ميگفتن عاشقته اما اول تابستون ك فهميد دوسش دارم تا ماه رمضون رفتارش خوب بود ولي ن مثل قبل ولي الان همش بم بي محلي ميكنه البته منم محلش نميدم پسر عمم به يكي ك عاشقمه گفته ك اون عاشق به دختر ديگس نميدونم ايني ك دوسم داره رأست ميگه يا ميخواد اينجوري كنه ك من ازش متنفر بشم
    تو پروفايلاش و استاتوساش هم چيزاي عاشقانه ميزاره درباره عشق دو طرفه خواهش ميكنم كمكم كنيد روز و شب برام نمونده

    • نویسنده دیدگاه: نازنین
     05 آبان 1395

     هنوز دوست داره بهت دروغ میگن حالا که فهمیده تو دوسش داری جای اینکه تو ناز کنی اون ناز میکنه یه بار بکشش کنار باهاش حرف بزن تو اینقدر دوسش داری مطمئنم اونم دنبال فرصته

    • نویسنده دیدگاه: faezeh
     20 مهر 1397

     سلام سحر جان به نظرم بیخیالش شو لایقت نیس چون اگه فهمیده باشه دوسش داری بهت بی محلی نمیکرد

 197. نویسنده دیدگاه: سارا
  05 مهر 1395

  سلام من 17 سالمه و پسر عموی من 19 سالشه پدر من با پدر اون از مادر یکی هستن ولی از پدر نه زن عموم میدونه من پسر عمومو میخوام بخاطر همین هر کاری میکنه تا ازش دور باشم رابطه خانوادگی خوبی هم نداریم بخاطر عواملی………. خیلی دارم زجر میکشم من خیلی دوسش دارم یکی از دوستام گفت بهش بگوو ولی یکی گفت اگه بگی غرورت خورد میشه البته اگه قبول نکنه ولی بنظر خودم هم اشتباهه بهش بگم هر کاری میکنم ک جلبش کنم ……..خب تو مهمونی نگاهم میکنه ولی متاسفانه ………..دوریم از هم………عااااشقشششمممممم نمیتونم ب کسی فک کنم خواستگار هم دارم خیلی ولی جواب منفی میدم البته بخاطر اینکه هم درس میخونم هم اینکه پسر عموم دوس دارم ……….ی سری تو مهمونی بهم اونقد زل زد ک زن عموم اول ب اون نگاه کرد بعدش ب من اونم روشو برگردونند ب خاطر خجالت ….تو را خدا کمکم کنیددد خیلی ممنونم …………………امیدوارم شما هم ب اونی ک میخوایید برسید………

  • نویسنده دیدگاه: سحر
   13 مهر 1395

   اااخی فدات شم بیخیال پسرر عموت اگه اون میخواست میومد و میگفت بهت اون ارزش عشق تو رو نداره

 198. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  03 مهر 1395

  سلام من یکم شرایطم فرق داره من یکی رو دوس دارم که فامیله ولی دوره امیدوارم اونم بفهمه دوسش دارم الانم دوتا خونه با ما فاصله داره
  از خدا واسش یه دنیا عشق رو ارزو دارم

 199. نویسنده دیدگاه: محسن
  01 مهر 1395

  سلام من پانزده سالمه و در شهرستانی که در توابع کاشان هستش زندگی میکنم دیشب توی تالار فرهنگ نمایش بچگونه بود ک بچه های تقریبا سیزده تا پانزده سال بازی میکردن و به محض وارد شدن به اونجا نگاهی ب یکی از همین دخترا کردم که چشممو گرفت و به حدس خودم اون تقریبا چهارده ساله و واقعا عاشقش شدم اون خیلی ناز و خوشگل بود و من خودم تیپ و قیافه‌ی معمولی دارم چیکار کنم که باهاش دوست شم تروخدا کمکم کنید خیلی ممنون

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   03 مهر 1395

   عزیزم برو ازش درخواست کن

 200. نویسنده دیدگاه: کامران
  31 شهریور 1395

  سلام من عاشق دختری شدم که سه سال از خودم بزرگتره… تنها مشکلی که دارم اینه که اون با کوچیکتر بودنم مشکل داره… نمیدونم چیکار کنم که اونم منو بخواد بدون اینکه به تفاوت سنیمون فکر کنه… لطفا راهنمایی کنید

  • نویسنده دیدگاه: مبینا
   13 مهر 1395

   عزیز اشتباهه محضه ..دور اون دخترو خط بکش بعد ازدواج ک یکم بگذره مشکلاتتون شروع میشه ..از من ب تو نصیحت

 201. نویسنده دیدگاه: مینا
  29 شهریور 1395

  سلام من الان حدود چند ماهی هست عاشق پسر فامیل همسایمون شدم خیلی همدیگه رو نگاه میکنیم من بعضی اوقات میرم توی کوچه تا ببینمش اما چون دوستام باهام هستن روم نیست باهاش نگاه 0کنم فقط اطلاعات کمی ازش دارم من با اون 13 سالمونه

 202. نویسنده دیدگاه: Amir.A.H
  29 شهریور 1395

  عشق یعنی خانواده

  • نویسنده دیدگاه: سحر
   13 مهر 1395

   لااااااااااااایککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک

 203. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  28 شهریور 1395

  من عاشق دختری هستم نمیدونم چجوری بهش بفهمونم دوسش دارم

  • نویسنده دیدگاه: Amir.A.H
   29 شهریور 1395

   منم همینجوریم عاشق یه دختری ام که نمیتونم بهش احساسمو بگم اما ترس هم دارم میترسم به باباش بگه شر شه همسایمونه اما فک کنم اونم از من خوشش میاد اما روش نمیشه بگه

 204. نویسنده دیدگاه: د
  26 شهریور 1395

  من عاشق یه پسریم که جونمو واسش میدم و این حسم اصلا زووود گذر نیس، میگه خداوکیلی خیلی هم دوست دارم ولی من میدونم مثه یه فامیل فقط، چی کار کنم قبولم کنه؟ توروخدااااااااااا، به خدااااااا به قرآن اگه بهش نرسم میمیرم، اگه جسمم نمیره روحم که لت و پار میشه

 205. نویسنده دیدگاه: آنا
  24 شهریور 1395

  من عاشق یکی هستم،هی خودشو لوس میکنه.بهم کم اهمیت میده.چیکارش کنم؟

  • نویسنده دیدگاه: Dddr
   31 شهریور 1395

   اسم کسی که دوسش دارید چیه؟

 206. نویسنده دیدگاه: زیبا
  23 شهریور 1395

  واقعا درسته

  • نویسنده دیدگاه: زیبا
   23 شهریور 1395

   سلام به شما من عاشق یکی از خیشاوندان خود هستم میدونم که او هم مرا دوست دارد ولی بهش گفته نمی تونم من او را خیلی دوست دارم شب ها و روز ها در فکر او هستم اولین بار که دیدم عاشق او شدم و دومین بار در عروسی پسر عمو من اومده بود و به طرف فقت می دید و مه به طرف او می دیدم بار سوم هم او را دیدم آن وقت به طرفم خندید و می دید کاملان مثلی عاشقا من در آنجا خیلی ایجانی شده بودم وقتی به طرف موتر رفتم او هم اومد در موتر خود به طرف می دید آن وقت فامیدم که دوستم دارد من جانم را فدای او میکنم دوستا دعا کنید که ما به هم برسیم خواهش می کنم دعا کنید من به شما هم میکنم با تشکر

 207. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  23 شهریور 1395

  من 13 سالمه وعاشق پسر عمه ام هستم اونم 20 سالشه من دوسش دارم اونم با نگاش منو می خوره حس سومم به من می گه دوسم داره حتی اطرافیان از نگاش حدس هایی زدن که شاید منو دوست داشته باشه

  • نویسنده دیدگاه: parasoooo
   01 مهر 1395

   سلام من ۱۴ سالمه و مثل تو پسر عممو دوست دارم و اونم ۲۰ سالشه، اما نمی دونم چی کار کنم….بگم بش، نگم؟
   شاید اون یکی دیگه رو دوس داشته باشه ولی رفتاراش طوریه که انگار دوسم داره…چی کار کنم؟

  • نویسنده دیدگاه: یک عاشق
   02 مهر 1395

   منم ۱۳ سالمه و عاشق پسر عمه ام که۱۷ سالشه شدم. اما اون بین من و یه نفر دیگه گیر کرده نمیدونه کدو ممون را انتخاب کنه لطفا راهنما یی. کنید که چه کار کنم منو انتخاب کنه

 208. نویسنده دیدگاه: مهران مدیری
  22 شهریور 1395

  ببینید دوستان پونزده تا هفده سال توجه کنن درسن شما دوستان عزیز عشق زیاده خیلی زود عاشق میشید خیلی زود سرد میشید گرم میشید ولی بزرگ که بشید به این کارتون میخندین پس به این عشق ها محل ندین تنهایی تا هجده سال باعث حفظ ابروتون میشه چون کارایی که برای عشقتون انجام میدین سوپرمن انجام نداده پس اروم باشید این عشق ها زود گزره به زندگی ادامه بدین وبهش توجهی نکنیدوسعی کنیدکه عاشق نشین این نصیحتوازمن که مثله یک برادردلسوز هستم براتون بپذیرید دوستان دوستار شما مهران مدیری

  • نویسنده دیدگاه: .........a
   28 شهریور 1395

   به به چه حرف زیبایی از شما شنیدم.پس شمام اینکاره بودی

  • نویسنده دیدگاه: noname
   29 شهریور 1395

   سلام. من ۱۵ سالمه. واین چیزی رو که میگین و این حس عاشقی که به ادم دست میده رو تجربه داشتم. اون هم دوبار. بار اول که خیلی دل اشوبی داشتم و یه مدت خیلی تو خودم بودم. و حتی به درسم هم لطمه زد. و دنباله این بودم که یه راهه ارتباطی با اون شخص پیدا کنم.بعد از یه مدت درست شدم. بار دومم که الانه هی یه حسه بدی و ناامیدی بهم دس میده و به خودم میگم زندگی بدونه اون چه فایده داره. همش اون شخص رو کنار خودم فرض میکنمو تو دلم باهاش حرف میزنم… ولی از یه طرف دیگه هم به خودم میگم ولش کن بزار زمان بگذره درست میشه.(اون دفه هم در اثر گذشت زمان خوب شدم). مدرسه داره شروع میشه و من. امیدوارم از این حالو هوا بیام بیرون.

 209. نویسنده دیدگاه: الهام
  20 شهریور 1395

  سلام من عاشق یکی از پسرای فامیلمون شدم من ۱۴ سالمه و خودش ۱۸ سالشه اولین باری که دیدمش و عاشقش شدم سیزده بدر بود خودش خیلی نگاهم میکرد تا من نگاهش کردم سرشو انداخت پایین
  بعد چند دقیقه متوجه شدم که ایشون خیلی خیلی داشت نگاهم میکرد من هم بار دوم که نگاهش کردم دیدم که ایشون غرق شده بود از نگاه کردن من اینجاشو ترسیدم که کسی من را ببینه دارم نگاهش میکنم زود سرمو انداختم پایین خیلی دوسش دارم فعلا ۵ ماه و ۷ روزمون شده لطفا بگید چه جوری بهش بفهمونم که دوستش دارم و چطوری بفهمم که خودش منو دوست داره یانه کلا من ۴ بار دیدمش

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   23 شهریور 1395

   احتمالا عاشقت شده

 210. نویسنده دیدگاه: ترنم
  20 شهریور 1395

  من پسر عموم دوست دارم ولی چطور بهش بگم نمیفهمه خیلی مذهبیه

 211. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  20 شهریور 1395

  من عاشق همکلاسیه بازیگریم شدم یعنی هر وقت میبینمش احساس میکنم تنم داغ شده و ضربان قلبم تند شده هروقت یه نیم نگاهی بهش میندازم میبینم داشته به من نگاه میکرده و یههو تا من میبینمش سرش رو بر میگردونه این یعنی دوسم داره؟

 212. نویسنده دیدگاه: محمدمهدی
  20 شهریور 1395

  سلام من عاشق دختر همسایمونم
  اونقدر که بخاطرش دیگه دعوا نمیکنم
  مدتی که فکروذکرم شده اون حتی خوابشو میبینم
  یبار که یه موتور سوار رفت رو چاله آب و آب گلیشم رومن پاشید من دادزدم:هوش….
  فوش خیلی زشتی دادم همون لحظه بود که اون فرشته برگشت پشت سرشو نگا کرد ببینه چیشده و تا چشمش به من خورد یک لحظه کوتاه که برای من مثل یک عمر بود نگاهم کرد و یک لبخند زیبا زدو رفت از اون موقع عاشقش شدم ولی من سن کمی دارم تنها ۱۵سالمه اونم هیمین طور ولی اون نمیدونه که من چقد دوسش دارم نمیدونم چطور باهاش روبرو شم البته اون شاهد پرخاشگری من بوده چند بار اسلحه بدست من دیده چون همه در محل اطلاع دارن که من به اسلحه گرم علاقه دارم چند بارهم دیده که من با چاقو به طرف کسی حمله کنم وکلی کار زشت دیگه هم انجام دادم ولی حاظرم بخاژر اون همشونو کنار بزارم چیکار کنم که بفهمه دوسش دارم خیلی سخته بهش بگم یبارم که خواست نگام کنه ازحال رفتم هیچ وقت از سه متری بیشتر بهش نزدیک نشدم
  محتاج کمکم جوابمو بدین

  • نویسنده دیدگاه: نازنین
   05 آبان 1395

   محمد مگه قاچاقچی هستی بخاطر اون هم که شده این کاراتو بزار کنار بجای اینکه از 1متریش رد بشی یبار که تو کوچه تنهاست بهش بگو که دوسش داری جلو مامان دختره با ادب باش که مامانش هم علاوه بر خودش از تو خوشش بیاد از حرفات فهمیدم میخوای دست از کارات برداری از ما گفتن بود

 213. نویسنده دیدگاه: محمدمهدی
  20 شهریور 1395

  سلام٬جالب بودن من تنها۱۵ سال سن دارم ولی عاشقم عاشق دختری که از هیچ چیزش خبرندارم جز اسمشبچه محل است تازه اورا دیده ام٬اما… در همان نگاه اول رو به من خندید ومن عاشقش شدم چندروزیست که در فکر و ذهن من است و حتی گاهی خوابش را میبینم لطفا بگویید در ملاقات اول چطور رفتار کنم تا با من دوست شود من تا قبل از دیدن این فرشته فکروذکرم سلاح گرم بود اما حالا دیگر فکرم مشغول این فرشته است لطفا کمکم کنید که به اوبرسم ولی متاسفانه او یک بار مرا در دعوا دیده است و شاهد وحشیگری من بوده چون طرف را روانه بیمارستان کردم من در محل به مهدی جنی معروفم و افراد زیر ۱۸سال برای خریدن ترقه دستساز ٬چاقو٬بگده و هر ابزار ناپسند دیگری پیش من می آمدند برای همین وحشت دارم
  از ملاقات اول وحشت دارم اگر جوابش نه باشد چکنم؟
  من بشدت محتاج راهنمایی شما هستم او حتی من را دیده که به سمت یک موتورسوار تیر اندازی کردم فقط دو گلوله
  البته در منطقه ما همه یا جانی اند یا قاچاق چی و پدرش در قاچاق است راننده شرکتی که دارو قاچاق میکنند حال بنظر شما من چه کنم؟
  عاجزانه درخواست دارم به من پاسخ دهید

  • نویسنده دیدگاه: مهران مدیری
   22 شهریور 1395

   شما به یک پلیس مراجعه کن بهتره چون اینجوری که شما میگی شما یک زوج داعم الزندانی خواهید بود

 214. نویسنده دیدگاه: مینا
  19 شهریور 1395

  من واقعاخیلی عاشق دوس پسرم هستم امانمیدونم اونم اینقدک من دوسش دارم دوسم داره یا نه؟؟

 215. نویسنده دیدگاه: مانا
  18 شهریور 1395

  اگه دوسش داری ی جوری بهش بفهمون

 216. نویسنده دیدگاه: فاطی
  15 شهریور 1395

  من عاشق پسر دایی زنداداشم شدم بخاطر اون همه رو رد کردم نمیدونم اونم منو دوست داره یا نه ولی من خیلی دوسش دارم 2ساله که دوسش دارم چیکار کنم که اونم منو دوس داشته باشه؟؟؟

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   15 شهریور 1395

   احمق نباش دوست عزیز ولش کن بره گم شه

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   16 شهریور 1395

   بمیر

   • نویسنده دیدگاه: ناشناس
    18 شهریور 1395

    خیلی دوسش دارم

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   18 شهریور 1395

   خیلی دوسش داری

   • نویسنده دیدگاه: ناشناس
    26 شهریور 1395

    سولاخی ها از نظر من عاشق نشید و اجازه ندید کسی بیشتر از دوست داشتن تو قلبتون نفوذ کنه چون آخر هر عشقی یا خیانته یا اعصاب خودتون خورد میشه از من نصیحت دوست داشته باشید اما عاشق نشید مرسی اه

    • نویسنده دیدگاه: Pari
     01 مهر 1395

     باشه ولی هر کار میکنم نمیشه?

    • نویسنده دیدگاه: نازنین
     05 آبان 1395

     واقعا باهات موافقم

 217. نویسنده دیدگاه: عاشق
  11 شهریور 1395

  من ۱۸ساله عاشقم،به خاطر اونی که دوسش داشتم ازدواج نکردم ولی اون ازدواج کرد و الان یه پسر و دختر ۱۰ و ۱۲ساله داره و من حتی یکبار هم بهش نگفتم دوست دارم و الانم پشیمونم،ما گذشتیم و کذشت آنچه تو با ما کردی

 218. نویسنده دیدگاه: فاطمه
  10 شهریور 1395

  عشق عذاب نیست یه موهبت الهیه که نصیب هر کسی نمیشه،پس قدرشو بدونید و صبر ،از خودگذشتگی،تواضع و خیلی چیزای دیگه رو با عشقتون بدست بیارید

 219. نویسنده دیدگاه: reza
  07 شهریور 1395

  سلام من عاشق همسایه ی دختر عموم شدم من خیای دوسش دارم یه ماه با هم حرف زدیم ولی دیدم اون منودوس نداره من خیلی دوسش دارم چیکار کنم براشکه اونم منو دوس داشته باشه

 220. نویسنده دیدگاه: رویا 18 ساله
  01 شهریور 1395

  سلام من فکر میکنم وقتی کسی بهتون محبت کنه شما هم همینطور معنای عشق میفهمین بابا خیلی ب عشق فک نکنین

  • نویسنده دیدگاه: رعنا
   03 شهریور 1395

   رویا خانم وقتی شما عاشق نیستی ماچیکار کنیم اینطوری صحبت نکنید

  • نویسنده دیدگاه: بارلی
   08 شهریور 1395

   آخه نمیشه

 221. نویسنده دیدگاه: A.A
  28 مرداد 1395

  خوب همتون عشق رویایی داشتین
  مخصوصا اون که پسر دایی شو دوس داشت و خانومی که معلم پیانو شو میخواست
  امیدوارم همه یروز به اونی که دوسش دارن برسن
  منکه تا حالا کسیو دوس نداشتم
  نمیخوامم گرفتار کسی بشم
  درسته عشق عذابه قشنگیه
  اما خوبه که اونو به مسخره نگیریم عشق یه احساس مقدسه
  عشق من اون بالایی همون که ههمونو میبینه
  خودش عشق خالصه
  اما یه دختره هست که خیلی دوسم داره وحشتناک
  شهرامون هم خیلی دوره
  نمیخوام اسیرش کنم
  ناخواسته عاشقم شد
  تو تلگرام
  چطوری بهش بگم نه که ناراحت نشه اخه
  پوفففففف

  • نویسنده دیدگاه: ....
   29 مرداد 1395

   دو راه حل:۱)بهتره که به صورت مستقیم نگی.خب یه کارایی کنی که دختره به مرور زمان احساس کنه تو اون فردی نیستی که عاشقش شده.بهش بیشعوریتو اثبات کن. مثلا با حالت مسخره بگو تو دوازدهمین دختری هستی که عاشقم شدی خخخخ! این طوری از چشمش می افتی
   ۲) درسته که خدا تنها عشق واقعیه ولی بهتره یه بار هم تو عاشق بشی. مزه عشق رو بچشی. تو نمی تونی که شبا به چشمایه خدا فک کنی بخوابی. نمی تونی که با لبخند خدا بخندی. خدا عشقیه که تو قلبته نه جلو چشات.

  • نویسنده دیدگاه: m.a
   13 شهریور 1395

   ببخشیدخب بهش بگیددیگه مرگ یه بارشیونم یه باردیگه اینقدالاف خودتون نکنیدش باشه

 222. نویسنده دیدگاه: قهرمان
  27 مرداد 1395

  من عاشق دختری هستم که داخل باشگاه ورزشی با هم هستیم نمی دونم چگونه جذاب باشم براش

 223. نویسنده دیدگاه: فاطی
  24 مرداد 1395

  بابا ول بدید این جنگولک بازی ها رو اگه کسی رو دوس دارید برید خاستگار فووووقش میگه نه بالاخره تکلیفتون مشخص میشه که…..من دختر حتی اگه دیونه یه پسرم باشم هیچ وقت بهش نمیگم پس به امید دخترا نشینین که به سمتتون بیان

 224. نویسنده دیدگاه: مجتبی
  24 مرداد 1395

  من 23 سال سن از خدا گرفتم تا الان هیچ وقت عاشق نشدم روزی صد تا دختر ازکنار و محل کار و”””میبینم ولی هیچ حسی ندارم دلیلش چیه اگه گفتید چون (خودم دوست ندارم عاشق شم) همه با هم تکرار کنید چی
  البته عاشق از جنس شریک زندگی اگر نه عاشق خیلی چیزها هستم که ابدی هستند

 225. نویسنده دیدگاه: Negin
  21 مرداد 1395

  من پسر داییم رو دوست دارم و عاشقشم و دوست دارم که اون تو فامیل فقط به من نگاه کنه و فقط به من توجه کنه لطفا کمک کنید که فقط شبا با فکر کردن به اون خوابم میبره

  • نویسنده دیدگاه: سس
   03 شهریور 1395

   من عاشق دختر عموم هستم نمیتونم بهش بگم همین نطرامو ن مشترکن

 226. نویسنده دیدگاه: محمدرضا
  21 مرداد 1395

  سلام رفیق من عاشق یه نفرم بچه که بودیم یه روز با هم آشنا شدیم گفتیم و خندیدیم چندین سال گذشت و من دوباره اون رو که هم سنهبهش بگم میترسم منه و با هم رشد قدی داشتیم رو دیدم نمیدونم اون منو دیده یا نه ولی من خیلی دوستش دارم و نمیتونم بهش بگم خیلی میترسم ازم ناراحت شه الانم خیلی داغونمو نمیدونم از فکرش درام چیکار کنم کمکم کنید که عاشقی بد دردیه

 227. نویسنده دیدگاه: ساناز
  21 مرداد 1395

  من 14سالمه عاشق استاد کلاس پیانو خود شدم استادم مرده و25تا27سال سن داره کمک کنید لطفا

  • نویسنده دیدگاه: امیر
   10 شهریور 1395

   لشتباهه

 228. نویسنده دیدگاه: Shima
  18 مرداد 1395

  بدترین حالت اینه غرورت نزاره بگی دوسش داری اینطوری نمیفهمی باید چکار بکنی اصلا حس اون چیه میشی گیجو سردرگم ،مثل من

 229. نویسنده دیدگاه: dante
  17 مرداد 1395

  سلام من عاشق یه دختری هستم،ولی مشکل اینکه اون منو نمیشناسه ولی من کاملا اونو میشناسم فقط میترسم برم بهش بگم که دوسش دارم و بیشتر از این میترسم که ازم استقبال نکنه خدایا خودت بگو چه غلطی بکنم.

  • نویسنده دیدگاه: ....
   27 مرداد 1395

   مشکل هم اینه دیگه، پسرا میترسن بگن… خب حق هم دارن ولی خیلی وقتا پیش میاد که دختره میفهمه دوسش داری و اعتراف می کنه اونم تو رو دوس داشته ولی نتونسته بگه. درضمن من متنفرم که یکی بیاد یهویی بگه دوست دارم و ترجیح میدم با کاراش بفهمم.مثلا تو یه جمع فقط به من نگا کنه و به هیچ وجه به دخترایه دیگه نگا نکنه همچنین هر وقت من بهش نیگا می کنم زود چشاشو ازم بدزده! اونوقت اصلا واسم مهم نیس که خوشتیپ هس یا نیس! در هر حال برام جذاب میشه.

 230. نویسنده دیدگاه: M.A
  16 مرداد 1395

  عشقواقعا عذابه من 4 ساله عاشق یه فامیلم ولی نمیتونم بهش بگم

  یا نمدونم دوستم داره یا نه کمکم کنید بزور می خوابم

  تر خدا

 231. نویسنده دیدگاه: M.A
  16 مرداد 1395

  عشقواقعا عذابه من 4 ساله عاشق یه فامیلم ولی نمیتونم بهش بگم

  یا نمدونم دوستم داره یا نه کمکم کنید بزور می خوابم

 232. نویسنده دیدگاه: علی
  16 مرداد 1395

  منم عاشق یه دخترشدم که اونم منو نمیخواد

 233. نویسنده دیدگاه: نازنین عبدل پور
  13 مرداد 1395

  منم عاشق یکی از هم کلاسیه نمایشم شدم و احساس شما را میفهمم چون عشق یک عذابه

 234. نویسنده دیدگاه: HASN
  28 تیر 1395

  سلام به دوستان من عاشقه یکی ازهمکلاسی هایه خواهرم شدوم وخیلی دوسش دارم ووقتی بهش گفتم زیاداستقبالم نکرد میشه کمکم کنین تااونم عاشقش کنم

 235. نویسنده دیدگاه: محمد
  22 تیر 1395

  من عاشق دختر داییم شدم و بهش گفتم و با استقبال او روبرو شد و بعد از در میان گذاشتن بین خانوادهه،حرف از دوست نداشتن و علاقه به کسی دیگری میزند ولی به طور غیره مستقیم.
  این اتفاقات کمتر از یک ماه افتاد.میتونید کمکم کنید؟؟

  • نویسنده دیدگاه: نازنین عبدل پور
   13 مرداد 1395

   بابا من احساس همه ی شمت رو میعهمم چون عشق واقعا یهنی عذاب

 236. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  22 تیر 1395

  من عاشق کسی هستم از اقوام ماست بگویید چکار کنم که بفهمم او مرا دوست دارد

  • نویسنده دیدگاه: افسی
   11 مرداد 1395

   عزیزم بیخالش شوبچسپ ب خودت ههههه

  • نویسنده دیدگاه: نازنین
   13 مرداد 1395

   تنها قلب انسانه که می تونه تورو به عشقت نزدیک کنه

  • نویسنده دیدگاه: الهام
   01 شهریور 1395

   سلام من ی پسری رو دوست دارم ولی غرورم اجازه نمیده برم ببینمش چیکارکنم

 237. نویسنده دیدگاه: بهاره
  08 تیر 1395

  عاشق یه پسری شدم همسن خودم ،اموزشگاه داریم میاد اموزشگامون نمیدونم چیکار کنم کمکم کنید تو رو خدا

  همیشه تو فکرشم نمیدونم چیکار کنم خسته شدم

  اگه بهش بگم کوچیک میشم چون اموزشگاه داریم میترسم سبک بشم

  میترسم بگه عاشقت نیستم

  میترسم پیش خودش بگه دختر خرابیه نمیدونم
  ای خداااااا??????

 238. نویسنده دیدگاه: ع.ن
  20 خرداد 1395

  سلام من عاشق دختر عموم شدم ولی مشکل اینجاس که همیشه فکر میکنم اون من دوست نداره چیکار کنم که علاقش به من نشون بره

 239. نویسنده دیدگاه: عاشق تنها
  14 خرداد 1395

  سلام منم عاشق یکی از فامیلام شدم اما افسوس که بهم توج نمی کنه . ای نامرد

 240. نویسنده دیدگاه: عامر
  11 خرداد 1395

  سلام من اسمم عامر و14سالمه وقتی هفت سالم بود یک دختری را خیلی دوست داشتم و چند سال فراموشش کردم الانم که دیدمش خیلی داغون شدم… و از درد عاشقی میمردم. یه روز رفتیم خونشون. و همه خاطراتو بهش گفتم و اونم دوستم داشته بود. و هروقت میومدم دست خواهرش که 10سالشه نامه میدادم که بده به خواهر دیگش و نامه بازی میکردیم که یک بار اصلا نمیدونم که چیشد جواب نامه همو نداد ولی اون خیلی دوستم داره… من الان چند ماه که نامه ندادم و خونشون نرفتم الان به نظرتون چه نامه ای بدم . قبلا هم نامه دادم بهش که چرا جوابمو نمیدی بازم هیچی نگفت به نظرت دوباره نامه بدم چی بنویسم تو نامه کمکم کنید…

 241. نویسنده دیدگاه: امیر
  11 خرداد 1395

  اگه داخل تلگرام عاشق یکسی بشی وزایاد در ارتباط باشی باید چیکار کنی

 242. نویسنده دیدگاه: ایرج
  25 اردیبهشت 1395

  سلام من22سالمه عاشق یه دختر ی شدم وهر روز از کنار خونشون رد میشم اما اون هیچ واکنشی نسبت به من نشان نمی ده نمی دونم چیکار کنم اخرین بار هم بهش یه چشمک زدم دیگه ندیدمش وقتی که می بینمش روشو می کنه اون ور نمی دونم چی کار کنم خواهشا کمکم کنیید تو را خدااااا…….

  • نویسنده دیدگاه: حميد
   03 خرداد 1395

   ي مدت اصلا سمتش نرو و وقتي ميبينيش از قبل گوشيتو بگير در گوشت و جوري نشون بده كه يكي رو پيدا كردي و بلافاصله ازش رو برگردون

  • نویسنده دیدگاه: ایلین
   07 خرداد 1395

   («*[{ایلین}]*»)

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   07 خرداد 1395

   شما پا فشاري كن و سره وقت مناسب احساستو بهش ابراز كن يا رد ميكنه يا قبول

 243. نویسنده دیدگاه: Javaf
  25 اردیبهشت 1395

  سلام عاشق یکی شدم فامیلمون من خیلی دوسش دارم دارمش تو تلگرام باش صحبتم میکنم باشم رو درو حرف زدم ن اونجوری در مورد مسا/ل درسی یه بار بش گفتم عاشقتم گفت ن ن ن من ناراحت شدم گفت من عاشق یکی دیگم اسمشم متین اونو دوست دارم تو رو ن ما دوس نخواهیم شد چیکار کنم میدونم دروغ میگه

  • نویسنده دیدگاه: ایرج
   25 اردیبهشت 1395

   oخوب منظورش اینه که بهش بگی بعدش با یه کم صبر وتحمل جواب میده فقط بیخیالش نشووو دداش من از تو بدترم من چی کار کنم

 244. نویسنده دیدگاه: امیر
  22 اردیبهشت 1395

  چرت وپرت نگو خواهشا ادمیزاد بارفتار صحیح وپسندیده میتواند خودش را به دیگران ثابت کند یا دیگران را مجذوب خود کند

  • نویسنده دیدگاه: امیر علی
   12 خرداد 1395

   کاملا درسته آقا امیر

 245. نویسنده دیدگاه: سارا
  22 اردیبهشت 1395

  من 22سالمه عاشق یکی ازفامیلامون شدم.مشکل اینجاست که.متاهله منم شدیدمیخوامش نمیدونم چیکارکنم کمکم کنید

  • نویسنده دیدگاه: سپهر
   27 اردیبهشت 1395

   سلام بهتره بهش بگی اگه قبولم مورد ولش کن.

 246. نویسنده دیدگاه: دختر اهواز
  21 اردیبهشت 1395

  عاشق يه نفر شدم اون نمیدونه ولی خانوادش خیلی منو ميخوان خیلی هم با خودش چشم تو چشم ميشيم ولی حرکتی نمیکنه همین طور مثه عنی زول ميزنه به آدم چکار کنم بفهمه آخه خودش نفهمه

 247. نویسنده دیدگاه: افسون
  20 اردیبهشت 1395

  سلام..من ۱۷سالمه نامزد دارم..چند ساله پیش عاشق یه پسر شدم بخاطره غرورش و خودخاهیش منو ب سمت خودش کشوند تا سال قبل من هنوز عاشقش بودم فامیله نزدیکمونه ..ولی من یه دختر لوس و نونور بودم و خجالتی که روم نمیشد بهش علاقمو بگم..بعده مدتی گذشت یکی از اقواممون اومد خاستگاریم چون پول داشت بابام بهم بزور دادش درحالیکه هیچ حسی ندارم بهش…تااینکه نتونسم طاقت بیارم رفتمو تلفنی ب پسری که عاشقش بودم گفتم گفتم که میخامش و عاشقشم .باورتون نمیشه گفت منم عاشقتم ..دنیام داشت خراب میشد کاش زودتر گفته بودم شبوروز گریه کردم..بعده مدتی پسره دیگه منو میذید محل نمیذاشت بعد فهمیدم حق داره چون من بهش گفته بودم ازدواج کردمو دیگه فراموشم کن..الان یکساله نیمه من عقدم و الان واقعا عاشق همرمم چون اون از قبل عاشق منبود و واقعا ثابت کرد در موقع عصبانیت من ارومم کردو بعم ففهموند که میخام..الان ۵ماهه عاشق شوهرم شدم.ولی متاسفانه سال اخر که خاستم دیپلم بگیرم معلمم اومد روی کار اون عاشقه منه حرفاش جلوی دخترا عذابم میده همش دنبالمه من خیلی مغرورم حتی نمیذارم موهای جلومو ببینه..خیلی بی محلی بهش میکنم طوریکه دوستم گفت درسته اینطور بهت دل بسته ولی احترام معلم واجبه..جوونه ولی زن داره..و من نمیدونم چیکار کنم ولم کنه ؟؟کمکم کنید

 248. نویسنده دیدگاه: Amirali z.a
  19 اردیبهشت 1395

  سلام.امیرعلی هستم.۱۶ سالمه. من با یه دختر خانومی در شرف دوستی هستم.بعضی وقتا این خانوم به چند تا پسر نگاه معنی داری میکنه…منم خیلی از این قضیه ناراحت میشم…می خواستم بدونم که ایا این نگرانی های من بی مورده یا اینکه نه…خیلی ممنون میشم جواب بدین.

 249. نویسنده دیدگاه: عاشق
  17 اردیبهشت 1395

  سلام دوستت دارم (زهرا حاصلی)، خیییییلی زیاد

  عاشقتم

 250. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  17 اردیبهشت 1395

  سلام من 20 سالمه دانشجو ام تو دانشگاه عاشق یک نفر شدم ولی آون اصلا نسبت من توجهی نداره هر وقت سعی میکنم به به بهانه ای باهاش هم کلام بشم خیلی کوتاه صحبت میکنیم و تمام میشه خیلی واسم سخته گاهی وقتآمیزنه بسرم که خودکشی کنم نمیدن دارم دیوونه میشم شما به من بگین چکار کنم????????

 251. نویسنده دیدگاه: مهسا
  13 اردیبهشت 1395

  سلام خیلی دلم گرفتست 26سالمه بایکی دوستم که فامیله خیلی دوسش دارم نزدیک1ساله ،اون خیلی نسبت بهم سرده سنگین تا میکنه ولی دربعضی مواقع وقتی بهش اس نمیدم ازم دلخورمیشه حالا نمیدونم واقعا منو دوست داره یانه ،حتی بخاطرش موقعیت های خوبی رو ازدست دادم،نمیدونم چیکارکنم قبلا بخاطر سردبودنش دوستیمونا پایان دادم دوباره خودش اومدسمتم ….

 252. نویسنده دیدگاه: ارمین
  08 اردیبهشت 1395

  داداش گل همیشه کسی که از موضو ع بیرون خیلی راحت تر میتونه کمکت کنه..اول باید بفهمی اون ک باهاش دوست واقعا عاشقشه یا نه ..2 اگه واقعا عاشق هم دیگه هستن باید حتما کنار بکشی مرد باشی….3 در صورت که اون دوسپسرش عوضی باشه باید بهش ثابت کنی که اون چ ادمیه با مدرک دلیل بعد عشق خودتو بهش ثابت کنی ..تو این حالت کارت یکم اسونتره از بقیه مردهاست چون راه داری ..فقط مطمعن باید باشی و هر سه حالت ..

 253. نویسنده دیدگاه: محمد
  29 فروردین 1395

  سلام
  من 17سالمه و یک ساله ک عاشق دختر داییم شدم و خیلی ازش خوشم میاد ولی تا حالا هیچی باهم حرف نزدیم ولی مطمنم ک دوستم داره ولی چیزی ک هست من نمیدونم چطوری باهاش صحبت بکنم و بهش بگم ک دوسش دارم خواهش میکنم یکی به من بگه ک باید چیکار کنم

  • نویسنده دیدگاه: ارمین
   08 اردیبهشت 1395

   یکراه دراه دلو بدریا بزن که ی عمر پشیمون نشی …جلوی اینه تمرین کن حرفاتو حتما خیلی کمکت میکنه …

  • نویسنده دیدگاه: ..........
   17 اردیبهشت 1395

   فاميليت چيه؟شايد بتونم كمكت كنم.

 254. نویسنده دیدگاه: liyana
  28 فروردین 1395

  سلام دوستا من 16 سالمه یکیو خیییییلی دوس دارم از4 سال پیش اونم میگه منو دوس داره ولی نمیتونم باور کنم فک میکنم منو برا دو روزش میخواد با اینکه الان 4 ساله با همیم ولی هنوزم فک میکنم فک میکنم به خاطر اینکه اطرافیاش بهش میگن اینو ول کن ولم کنه دارم از این فکرا میمیرم وقتیم اینو بهش میگم میگه من اگه میخواستم برم تا حالا رفته بودم ولی الان تو داری کاری میکنی که من برم ولی من هنوزم شک دارم نمیدونم چیکار کنم. کممممممک میخوام رانماییم کنین

  • نویسنده دیدگاه: ژاله
   06 اردیبهشت 1395

   سلام عشقم اینقد بهش نگو که اگه تو بری میمیرم واین حرفا خب راس میگه اگه میخواست بره نا الان رفته بود اگه زیاد تکرارش کنی به ضرر خودته

  • نویسنده دیدگاه: ارمین
   08 اردیبهشت 1395

   4سال باید شناخته باشی تاحالا که دوست داره یا نه ..اید بفهمی که چرا فکر میکنی که تو رو واسه دوروز میخواد شکت از چیه واقعا …ب حرف مردم گوش نکن ب حرف دلت گوش کن

 255. نویسنده دیدگاه: سهیل سعادتی
  27 فروردین 1395

  من سهیل سعادتی ۱۶سالمه و عاشق یکی از فامیلامون شدم و عشقم به نام مهسا زحمتکش ۱۵سالشه ومن حاظرم بخواطرش هر کاری کنم ولی اون دوس پسر داره ولی من هس میکنپ مقداری منو دوس داره چه کار کنم جان مادراتون کمکم کنید

  • نویسنده دیدگاه: ژاله
   06 اردیبهشت 1395

   خب داداشی بهش بگو دوسش داری خودتو راحت کن در ضمن سنتو هنوز خیلی کمه

  • نویسنده دیدگاه: ايوب
   10 اردیبهشت 1395

   دعاي ناد علي رو شب جمعه ١٤ مرتبه به اسم اون بخوان و بعدش صدمرتبه صلوات بفرست، التماس دعا ايوب

 256. نویسنده دیدگاه: سعید
  26 فروردین 1395

  من که ب عشقم رسیدم امیدوارم همه به عشقشون برسن نمیدانین چه حالی داره وقتی به عشقتون برسین بعد بهش بگین چه کشیدین

 257. نویسنده دیدگاه: tahsin
  20 فروردین 1395

  سلام من 15 سالمه یه ساله که عاشق شدم عاشقه یکی از دختر همسایمون شدم من باهاش خیلی صمیمی بودم انقدر صمیمی که با او دست تو دست هم گذاشتیم و همیشه با او حرف میزدم حرف های عاشقونه اما یروز او به من گفت که می خواد بغلم کنه ولی من نذاشتم خلاصه چند وقتی گذشت بعد او از من جداشد ومن الان هم عاشق او هستم ولی نمیدونم او منو دوست داره یانه ومی خوام دوباره بامن دوست بشه چون من خیلی او رو دوست دارم خواهش میکنم به من بگید چیکار کنم تا دلشو بدست بیارم دارم میمیرم شبا خواب ندارم فقط به او فکر می کنم جواب بدید خواهش میکنم چی کار کنم ممنون

  • نویسنده دیدگاه: مهدی
   28 فروردین 1395

   دوست عزیز فکر کن داداش بزرگتر داره اینو بهت میگه پس اگه اجازهبی باهم صمیمی بشیم.
   اول اینکه بین دوست داشتن و عاشق شدن خیلی فرق هست کوچکترینش اینه که شما خیلی کسا میان تو زندگیت که دوسشون داری ولی این یادت باشه که فقط عاشق یه نفر میشی یعنی شما به خیلی کسا میتونی بگی دوست دارم ولی فقط به یه نفر باید بگی عاشقتم حالا ببین دختر همسایتونو دوست داری یا عاشقشی ؟ اگه اولی باشه که این شب بیدار موندنا زیاد دوام نداره و فراموش میشه ولی اگه دومی باشه خوب حالا شدی داداش خودم پس بهت میگم
   خره این که کاری نداره برو دستشو بگیر تو چشاش نگاه کن انقدر محکم بهش بگو که عاشقشی که تمام بدنش سر بشه لازم هم نیست بهش بگی چه حالی داری هیچ وقت نزار کسی دلش واسه تو بسوزه درظمن پسر مگه تو دیوانه ای که نمیزاری دخترا بغلت کنه ؟؟؟؟

 258. نویسنده دیدگاه: یه ادم خاص
  20 فروردین 1395

  سلام…
  من سه ساله که عاشق یه نفر از فامیلمون شدم اون هم از اخلاقش حس میکنم منو دوس داره ولی بعضی اوقات اخلاقش از ایت رو به اون رو میشه …
  یعنی چه من نفهمیدم…
  تازه رومم غیرت داره به یکی گفته که به من بگه تو کوچه با دوستات نخند …
  من باید چیکار کنم خودم 15 سالمه وعشقم 16…

  • نویسنده دیدگاه: مهدی
   28 فروردین 1395

   خوب اینکه عشقت از چه جور ادمی هست و که ما نمیدونیم که بگیم خوبه یا بد ولی در کل همین که آخرش نوشتی خودم 15 سالمه و عشقم 16 دیگه فرقی نداره ما چی میگیم اخه عزیزم شما game over شدی وقتی میگی عشقم خوب من الان بگم ولش کن به درد هم نمیخورین آیا ولش میکنی ؟ خانم شما دیگه دلو باختی من که هیچ خدا هم بیاد بگه نه شما اخر کار خودتو میکنی البته اصلشم همینه به قول یه بابایی میگفت حق با شماست ولی من راست میگم
   ولی در کل الان که زود چون اونی که میخواد تکیه گاهت بشه تازه میخواد جوش غرور بزنه ببین بعد این جوشا اگه بهت گیر داد و بازم بهت گفت عشقم شما هم به فکر این که چیکار کنی باش واین نکته هم در نظر بگیر که فاصله سنی شما خیلی کمه اونم اگه خواستی بعدا میگم بهت چرا
   موفق و پیروز باشی

 259. نویسنده دیدگاه: zahra
  15 فروردین 1395

  سلام من 18 سالمه ی مشاور تحصیلی دارم خیلی دوسش دارم فک میکنم اونم منو دوس داره اما شک دارم اون خیلی با من راحت حرف میزنه خیلی درمورد اتفاقاتش برام تعریف میکنه و حتی میاد پیامای دانش اموزاش ک دوسش دارنو بم نشون میده وقتیم ک باش کلاس دارم خیلی حواسش بم هست و یواشکی نگا میکنه یعنی دوستم داره؟؟؟؟

  • نویسنده دیدگاه: مهدی
   28 فروردین 1395

   به خودت نگیر ولی همین رفتارو سال قبل با کس دیگه ای داشته وهین طور سال بعد با کس دیگه ای داره شما هم همچین که دیپلم گرفتی و از اون مدرسه رفتی بسلامتی دانشگاه به خوردن یه لیوان آب فراموش میکنی پس همه تمرکز خودتو بزار روی کنکوری که در پیش داری چون اصل فرصتتهایی که قرار به دست بیاری از اینجا به بعد هستش .
   بهت قول میدم به مون سرعتی که گفتم فراموش میکنی حالا پاشو یه لیوان اب بخور و به کنکور فکر کن مهم خودتی همین

 260. نویسنده دیدگاه: آرامش
  10 فروردین 1395

  من عاشق یه نفرم٬یه مدتی هم باهم دوست بودیم بهم میگفت عاشقمه ولی بعد اون دو روز با دوستم حرف زد بهم زنگ زده بود میگفت از كجا میدونی دوست ندارم الانم بعضی وقتا بهم زنگ میزنه ولی من میدونم صداشو بشنوم درجا احساس من گل میكنه اون فكر میكنه من دروغ میگم كه عاشقشم.
  من چیكار كنم زندگیم شده اون بی معرفت؟؟؟؟؟

 261. نویسنده دیدگاه: arman
  27 اسفند 1394

  سلام من عاشق یه نفری هم که شوهر کرده ام سنش کمه 17 سالشه منم دیوانش شدم راهی نشونم بدین که اونم عاشقم بشه یا من چطور بهش بگم راستشو بخواین خیلی دوستش دارم میخواهم به راهی نشونم بدین لطفا

  • نویسنده دیدگاه: مهدی
   28 فروردین 1395

   به نظر من کسی که به زن مردم چشم داره فقط یه بیمار که به مرغ های خونه خودشونم محررم نیست شما به فکر درمان بیماری خودت باش خیلی هم حالت بده

 262. نویسنده دیدگاه: افسانه
  18 اسفند 1394

  خواستگاری داشتم که با خانوادش اومدن خواستگاری، همه چی داشت به خوبی پیش میرفت، 4مرتبه خانواده ها همدیگرو دیدن بیش از 10بار منو پسر باهم رفتیم بیرون برای آشنایی بیشتر اما تو این مدت که باهم میرفتیم بیرون من به پسر علاقه مند شدم، اونم همینطور، جوری بود که پسر روزی 2،3بار بهم زنگ میزد، همش با پیام سراغمو میگرفت، همه چیزو تموم شده دیدیم، آخرین بار که خانوادش اومدن خونمون حرف بزنن، اومدن اما حرفی نزدن، فرداش پسر به من زنگ زد که بابام مخالفت کرده و این موضوع باید تموم شه،، الآن یک هفتست که خوراکم شده گریه، دارم میمیرم، دلم عجیب براش تنگ شده؛ توروخدا بگین چیکار کنم؟ بهش زنگ بزنم یا نه؟؟

  • نویسنده دیدگاه: بهزاد
   22 فروردین 1395

   اگه واقعا دوسش داری اونو واس خودش میخوای
   بهش زنگ بزن از حالش با خبر شو

  • نویسنده دیدگاه: مهدی
   28 فروردین 1395

   خواهرم کسی که انقدر ضعیف که نمیتونه بهت بگه مشکلش چی هستش و پشت باباش پنهان میشه و کسی که انقدر راحت میاد با احساسات یه دختر بازی میکنه و به سادگی همچی رو زیر پا میزاره به نظر خودت واسش فرقی هم میکنه اگه شما بهش زنگ بزنی به خدا اگه خم به ابرو بیاره درظمن اون اگه میخواست!! بابا که هیچ کل دنیا بهش میگفتن نه اون باید کار خودشو انجام میداد پس بدون نمیخواد بازم خود دانی هر کاری که دلت میگه رو انجام بده چون بعدا تو دلت نمونه بگی ای کاش این کارو میکردم و ..
   ایشالا درست میشه بعدا یه شیرینی هم بدهکار میشی

 263. نویسنده دیدگاه: حسام
  15 اسفند 1394

  من اسمم حسام مال مازندرانم 14سالمه از یه دختر خوشم اومده ولی نمیدونم چطور بهش بگم دوسش دارم من رامسری هستم

  • نویسنده دیدگاه: مینا
   10 فروردین 1395

   اگر دختره اشناست بهتره نگی لما اگر غریبه است با یه گل ویه کارت که توش نوشته دوست دارم بهش بگو

  • نویسنده دیدگاه: مهدی
   28 فروردین 1395

   قابل توجه مینا خانم شما اگه با دقت به سن دوستمون توجه کنید میفهمید که عدد 14 نوشته البته جسارت به آقا حسام نباشه ولی حسام جان فعلا برو عشقو حالتو بکن حالا بعدا عاشق میشی……..
   چشمو چال مایی داش حسام

 264. نویسنده دیدگاه: Larissa
  06 اسفند 1394

  من عاشق یه نفرم که بعضی اوقات واقعا عشقم نسبت بهش زیادی میشه…اما نمیدونم اونم منو دوست داره یا نه…ولی برخوردایی که تا به حال با هم دیگه داشتیم که میگه دوسم داره…ولی من با اینکه خیلی دوسش دارم ولی دلم میخواد فراموشش کنم… تا به حال حتی تلفنی هم حرف نزدیم شاید در حد یک دقیقه تو کل این چن وقت رو در رو حرف زدیم…من اهدافی دارم که اگه اونو دوست داشته باشم شاید نتونم بشون برسم و اگر هم بدون اون و با عشق اون بهشون برسم ضربه روحی بهم وارد شه…لطفا برام دعا کنید که یک بار واقعا بهم ثابت شه که دوسم داره و اگه قراره بهش برسم اونطور باشه که خودم دلم میخواد نه اونطور که منو از اهدافم دور کنه…..لطفا دعا کنید که بهش اونطوری که دلم میخواد برسم…مرسی☺

  • نویسنده دیدگاه: مهدی
   28 فروردین 1395

   دوست عزیز شما بجای اینکه بگی عاشق یه نفر شدم بگو از یه نفر خوشم اومده چون وقتی عاشق کسی بشی دیگه ماشین حساب بر نمیداری حساب کنی ببینی با اون چند تا خوبه چندتا بده به نظر من که شما به آینده بهتر فکر کنی راحت تری تا اینکه ……
   بازم ببخشید اگه چیزی گفتم که ناراحت شدی

 265. نویسنده دیدگاه: فاطمه
  05 اسفند 1394

  آگه به نفر یکی رو دوست داشته باشه که اون به نفر جلوش مغرور و از خود راضی باشه و حسودی کنه و یک جور رفتار کنه که انگار ازتو بدش میاد ولی گاهی حس کنی که دوست داره و تو هم دقیقا این رفتارهارو جلوشما انجام بدی مغرور و حسود و…نسبت به اون باشی و حس کنی دوستش داری یعنی اونم منو دوست داره یا نه آگه اون یه نفر پسر باشه و کلا مغرور باشه جلو همه نه تنها من دوستم داره ؟

  • نویسنده دیدگاه: arman
   27 اسفند 1394

   فاطمه جان همیشه عشق توش نفرت هست ولی تو چند سالته

 266. نویسنده دیدگاه: پرهام
  20 بهمن 1394

  معلم حسابان من دوست داره اما بروز نمیده چکار کنم

 267. نویسنده دیدگاه: پرهام
  20 بهمن 1394

  معلم ریاضی من دوست داره اما بروز نمیده چکار کنم

 268. نویسنده دیدگاه: یه شهروند
  15 بهمن 1394

  پس باهاش دوست بشو

 269. نویسنده دیدگاه: حانیه
  06 بهمن 1394

  سلام من14 سالمه وتوی مدرسه عاشق یکی از دوستام شدم نمیدونم چجوری بهش بگم دوسش دام لطفا کمکم کنید
  ممنون

  • نویسنده دیدگاه: حسام
   15 اسفند 1394

   حانیه خانوم فامیلیت چیه.

 270. نویسنده دیدگاه: Ahoo
  29 دی 1394

  عشقم داره میره مسافرت..عین روز واسم روشنه که تا بیاد من میمیرم..توروخدا دعا کنید تا میاد من دق نکنم

  • نویسنده دیدگاه: مهدی
   28 فروردین 1395

   هرچقدر سختی بکشی حالش بیشتره خودتو ول کن ولی دعا میکنم که ایشالا سلامت برگرده این مهمتره مگه نه ؟

 271. نویسنده دیدگاه: رضا
  28 دی 1394

  من عاشق یک دختر شدم حالا من نمی دانم که چطور با او بگم.

 272. نویسنده دیدگاه: احسان
  15 دی 1394

  ده سال یا بیشتر میشه که عاشق دختر عمم هستم بعد از اینهمه وقت الان تونستم باهاش حرف بزنم اون خارج از ایرانه الان هرشب باهم تصویری حرف میزنیم ولی هرچی بهش میگم خیلی عاشقتم میگه اصلا تو دلم نیستی و نمیشه زنت شم میگه من میخوام شوهرم عرب باشه پوالدار باشه من چطور میتونم اونو عاشق خودم کنم توروخدا کمکم کنید

  • نویسنده دیدگاه: Sina
   18 فروردین 1395

   برای همه دعا میکنم به عشقشون برسن.

 273. نویسنده دیدگاه: mohamad
  09 دی 1394

  سلام.ممنونم از مطالب عالی و سایت بسیار خوبتون.از مطالب دقیق و گویا شما.امید وارم منم یه روز به تونم با این روش ها علاقه خودم رو به اونی که دوستش دارم ابراز کنم.

 274. نویسنده دیدگاه: پاییز
  07 دی 1394

  سلام من 5.6ماه هستش عاشق پسری شدم بینهایت دوسش دارم. ماازهم دوریم اوخارج ازکشوره. ولی باهم درارتباطیم.اونم منومیخواد اما یذره شک دارم میشه بگیدک چطورمتوجه بشم که اونم عاشق منه؟

  • نویسنده دیدگاه: مهرداد
   04 فروردین 1395

   سلام بهم نمی رسین به نظرمن بیا منو شما باهم باشیم

   • نویسنده دیدگاه: باران
    23 فروردین 1395

    خیلللللی حسودی

  • نویسنده دیدگاه: مهدی
   28 فروردین 1395

   پاییز جان شما یه نگاه به حال خودت بکن ببین اونم اگه حال شما رو داره بدون اونم عاشقت
   یه جور دیگه میشه فهمید یه چیزی ازش بپرس که حاظری …… کارو انجام بدی ؟ اگه فکر نکرد زود جواب داد بدون درسته ولی اگه هر چقدر بیشتر فکر کرد تا جواب شما رو بده به میزان وقتی که فکر کرداز عشقش کم کن ینی هرچی زودتر جواب داد بدون عاشقتره.البته چیزی که میخوایی یا میپرسی منطقی باشهاااااا

 275. نویسنده دیدگاه: یه نفر
  26 آذر 1394

  یه مدت عاشق معلم ریا ضی ام شده بودم و خیلی با اون صحبت می کردم ولی بعد علاقه ام نسبت به اون کمتر شده ولی الان اون منو دوست داره کاملا از رفتارش مشخصه و تمام دوستام هم فه میدن

 276. نویسنده دیدگاه: yegane
  21 آذر 1394

  هعییییی دقیقامنم

 277. نویسنده دیدگاه: مریم
  18 آذر 1394

  من عاشق ی پسری شدم ک احساس میکنم جدیدا دلش پیش ی دختردیگس

 278. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  17 آذر 1394

  سلام من یکی ر وخیلی دوس دارم، همه فکروذهنمودرگیرخودش کرده ومن همچنان منتظرش هستم من الآنم خواستگارا یه زیادی هم دارم ولی به هیچکی نمیتونم فکرکنم جزاون اونم منودوس داره میدونه من دوسش دارم اون یه پسره معصوم ولی درعینه حال مغروره ، اول آشنایی میومد باهام حرف میزد درموردمسایل درسی وازاینجورحرفافابعدکم کم بهم نگاه میکردلبخندمیزدبرام همیشه سلام احوال پرسی باهام میکرد هرجامیرفتم میومد بهم سلام میکرد سرکلاس باهام حرف میزد بعدکم کم میخواست خواستگاری کنه من نمیزاشتم حرف بزنه ازشدت خجالت درمورده چیزی دیگه باهاش حرف میزدم چندباراومد نزاشتم حال خیلی پشیمونم خواهش میکنم راهنماییم کنید باتشکر

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   10 دی 1394

   سلام میتونم کمکتون کنم

 279. نویسنده دیدگاه: Naser
  16 آذر 1394

  من يكي رودوست دارم كه اونم منو دوست داره ولي مامانش مخالفه،..
  ب نظرتون چيكاركنم؟؟؟

  • نویسنده دیدگاه: narges
   16 آذر 1394

   درست ميشه ب اميدخدا

 280. نویسنده دیدگاه: یونس
  14 آذر 1394

  من عاشق خواهر استادم شدم

 281. نویسنده دیدگاه: فاطمه ♧
  12 آذر 1394

  سلام من یکی رو دوس دارم اون یکیم تو دانشگا مونه اونم منو دوست داره الان باهم دوستیم اون همش ب میگ ک تو منو دوست نداریی نمیدونم چ جوریی بهش ثابت کنم ک دوسش دارم تورو خدا ازتون خاهش میکنم کمکم کنید مم واقعا عاشقشم

 282. نویسنده دیدگاه: علی
  01 آذر 1394

  من یکیو دوست دارم.اونم منو دوست داره.ولی خیلی بها ک بش بدم.ازم فاصله میگیره و وقتی کم محلی بش میکنم عاشقم میشه.ی مدت نمیتونستم عشقمو ابراز نکنم.ولی الان همه سعیم اینه ک خودمو کنترل کنم.از من میشنوین اگه فهمیدین کسی دوستتون داره باید بش کم محلی کنین تا این دوست داشتنش ادامه داشته باشه.

 283. نویسنده دیدگاه: اسما
  30 آبان 1394

  سلام من یه دختر 17 ساله هستم و عاشق پسر عمه خودمم که 24 ساله هستش من حدود سه ساله دوسش دارم و اون از این موضوع خبر داره راستی روانشناسی هم میخونه
  این عشق من سال پیش خیلی باهام بد رفتار میکرد و بهم میگف دوسم نداره ولی امسال باهام خیلی خوب رفتار میکنه و بهم میگه مث دختر داییش دوسم داره ولی برا من کافی نیس میخوام عاشقم بشه چیکار کنم؟

 284. نویسنده دیدگاه: پ
  26 آبان 1394

  بچه ها چقدر خوبه که عاشقید، هیچ وقت یادتون نره که عشق قشنگ ترین و زیباترین احساسیه که به آدم شور زندگی میده، پس بهتره از خدا بخواید همیشه عاشق بمونید حتی اگه به عشقتون نرسیدید

 285. نویسنده دیدگاه: Ana
  24 آبان 1394

  سلام من عاشق پسریم ک حتی باهاش خوابیدم رابطه هم داشتیم ولی اصلا من دوس نداره یعنی وقتی پیششم تو بغلشم عالی ولی وقتی جدا میشیم اون میره بعدش خیلی بی تفاوت میشه تا دیدار بعدی ک باز همدیگرو ببینیم خیلی سرده چکار کنم چجوری اونو عاشق خودم کنم تورو خدا جوابش برام بفرستین

  • نویسنده دیدگاه: رهااااا
   27 دی 1394

   توروخدا ازش جدا شو قطعااااا دوستت نداره وفقط میخواد ازت سواستفاده کنه تا دیر نشده این رابطه رو تموم کن بهت قول میدم این رابطه تا وقتی باهاش بخوابی ادامه داره

  • نویسنده دیدگاه: دختر خوب:-)
   25 بهمن 1394

   بيچاره اون فقط دنبال همخوابه ،جنباعالی ام که تأمينش ميکنی!!!!
   مث روز روشنه که داره ازت سواستفاده ميکنه…بعدم ببخشيدا مث چيز…تف ات ميکنه
   شما حکم دستمال کاغذی داری براش…
   انقد حرص ميخورم اسم اين کثافت کاريا رو ميذاريد عشق!!!!!
   من انقد مغرور ام که هيچ پسری جرأت نداره بهم نزديک شه حتی به اس عشق و عاشقی!
   ارزش قائل باش برا خودت ،من اگه تمام دنيا رو هم بهم بدن حاضر نيستم با کسی ارتباط نامشروع داشته باشم،پاک بودن انقد حس خوبيه که با هيچی قابل قياس نيست…چه با افتخارم ميگه رابطه داشتم،متااااآسسسسفم

 286. نویسنده دیدگاه: مینا
  22 آبان 1394

  سلام من ۱۶ سالمه ازیکی ازدوستان خوشم میاد یه جورایی عاشقشم امانمیدونم اونم منومیخواد یانه چندباراقدام کردم که بهش بگم امانگفتم یکم فضوله ومنم ازمامانش خیلی میترسم لطفا کمکم کنید…

 287. نویسنده دیدگاه: احمد
  21 آبان 1394

  من دنباله یه دوست هستم واسه اینده

 288. نویسنده دیدگاه: پردیس
  16 آبان 1394

  آقا کمکم کنید من یه دخترم چند وقت پیش ها با دو ستم که اونم دختره دعوامون شده اونم قهر کرد الانم هیچ خبری ازش ندارم چکار کنم؟

 289. نویسنده دیدگاه: امین
  11 آبان 1394

  سلام من یکی رو دوست دارم و اونم منو هر جا میبینه زیرنظر داره ولی نمیدونم دوستم داره یا نه؟؟

 290. نویسنده دیدگاه: m
  07 آبان 1394

  من متاهلم ولی یکی رو دوست دارم که اونم متاهله چکار کنم

 291. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  02 آبان 1394

  مطلبتون خیلی خوب بود من دختر عمومو دوست دارم ولی نمیدونم اون دوستم داره یا نه. به وسیله اون یکی دختر عموم فهمیده که دوستش دارم چه کار کنم

 292. نویسنده دیدگاه: زهرا
  30 مهر 1394

  من یه نفرو دوست دارم خیلی به ازدواج با اون فکر می کنم ولی اصلا موقعیت ابجین رو ندارم که بخوام حتی باهاش صحبت کنم. چه برسه ابربز علاقه!!!!!!تمام حرف هایی که باهم تابهحال رد و بدل کردی سلام و خداحافظی بوده.

 293. نویسنده دیدگاه: یکی
  29 مهر 1394

  سلام ممنون از مطالبتون خیلی عالیه راستش من دختری هستم ک اصلن عاشق کسی نمیشدم اصلن با پسرای زیادی دوست بودم ولی فقط دوست معمولی بودیم نه عشق و عاشقی و این حرفا من تازه با یه پسری آشنا شدم اول اون پیشنهاد دوستی داد منم قبول کردم یکم چت کردیم و بیرون رفتیم بعد گفت ک من میخوام آبجیم باشی !منم قبول کردم چون حسی نداشتم بهش
  ولی الان احساس میکنم دارم عاشقش میشم نمیدونم چیکار کنم آخه هم نمیخوام ب کسی وابسته بشم هم میخوام اون بگه دوستم داره لطفا بهم بگین چیکار کنم الان گیجم واقعا!

 294. نویسنده دیدگاه: بی حسسسس
  25 مهر 1394

  8چرا من عاشق نمیشم؟
  تو عمرم یه بار که به یه روزم نکشید طعمشو چشیدم… اما دیگه تجربش نکردم
  اون حس بی نظیره..میخخخخوام…چرا عاشق نمیشم؟جنس این قلب لللعنتی گور به گور شدم چیه؟زندگی بدون عشق هیچه هیییچ…
  چیکار کنم؟

 295. نویسنده دیدگاه: mari
  20 مهر 1394

  من نمیدونم چرا تا وقتی کسی را که دوستش داریمو بهش نرسیدیم.انقدر بی تابو آشفته ایم و از خدا دلگیریم که چرا ما را بهم نمیرسونه.اما وقتی بهم میرسیم.فقط مدتی بهترین هستیم.کم کم همه چی عادی میشه.راحت ناراحتش میکنی یا ناراحتت میکنه چون میدونه دیگه تو مال خودشی.یاهم میدونی.و خیلی چیزهای دیگه.این مطلب را اصولا کسانی میتونن درک کنن و روش بحث کنن که به عشقشون رسیدن.چون تا به این مرحله نرسی نمیتونی نظر بدی.تا قبلش من هم مثل مجردا میگفتم نه من با بقیه فرق دارم .عشقمون هم فرق میکنه با بقیه.خوبش را بخواهیم به نظر من عشقی خوبه که وصال نداشته باشه.عشق یعنی تپیدن و دستپاچه شدن دل و دست و پاهات.یعنی نبینیش توی دلت آشوب به پا بشه.انقدر بی قرارش بشی که ثانیه ها سالها طول بکشه.عشق یعنی دیوونگی ، عشق خیلی چیزهاس که میتونم بگم قبل از وصال شیرین ترین اما بعد از وصال میفهمی به خاطر مزدوج شدن خواه ناخواه حرمتها شکسته میشه سر یک سری مشکلات و مسائل.اون شرمو حیا خیلی بخواهی حفظش کنی کمرنگ میشه.اینجاست که با خودت میگی یعنی عشق همینه ؟؟؟؟؟! یا من عاشق نبودم و فکر میکردم عاشقم ؟! هر چقدر سعی کنی نمیتونی جوابتو بگیری چون چیزهایی از خودت و رابطتت میدونی که هیچکس نمیتونه قضاوت کنه و درک کنه.بهترین قاضی خودتی برای خودت. من کسی هستم که عاشق عاشق شدنم اما زندگی رویی را بهم نشون داد که با صلابت و جرات میگم عشق به وصال نیست.خوشا انان که به عشقشون نرسیدن و تا آخر عمر شیرینی اون عشق به دهنشون همیشه تازه اومد.
  یه خواهشی دارم و یه نصیحت از بنده ی حقیر ، کسانی که میخوان با عشقشون یا حتی به روش سنتی ازدواج کنن.از همون ابتدا مراقب حریم ها باشیم. دور حریم هامون خط قرمز بوشیم تا کسی بهش تجاوز نکنه حتی عشقمون.و اینو باید بدونیم که این خط قرمز دو طرفس.ما هم نباید از خط قرمز عشقمون عبور کنیم.مراقب فاصله ها و ارتباطاتمون با خانواده های همدیگه باشیم. و مراقب خیلی مسائل کوچک پیش پا افتاده حتی
  برای تک تکتون بهترین ها را آرزومندم از یگانه خالق هستی ( الله )

 296. نویسنده دیدگاه: رویا
  16 مهر 1394

  سلام من دختر 13 ساله ای هستم در کلاسی عاشق پسری هم سن خودم شدم بعد از طریق اسم با هم صحبت میکردیم و بلاخره گفتیم دوست داریم هم دیگر رو ولی بعد که دیدم احساس کردم سرد شده نسبت به من
  به نظرتون چرا این جور شده

 297. نویسنده دیدگاه: امیر
  16 مهر 1394

  فکر کردم فقط من خدا زده ام اینجا که اومدم دیدم نه بابا همه مث همیم …دلم میسوزه برا هممون

 298. نویسنده دیدگاه: مهدی
  06 مهر 1394

  خخخخخخ میدونم دوستان چی میکشین منم تواین حال هستم

 299. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  06 مهر 1394

  سلام
  من با يكي عقد كردم كه اون از اول منو ميخواست و همه جا پيچيده بود. ولي من اصلا نميخواستمش . خلاصه از سر اصرار زنش شدم. هنوزم هيچ علاقه اي بهش ندارم هييييييچ.
  اونم بيشتر از پيش, عاشق و وابسته شده. در صورتي كه ميدونه دوسش ندارم اصلا. چ كار كنم كه علاقش از بين بره. از من بدش بياد و ولم كنه؟؟؟
  واقعا چكار كنم.7

 300. نویسنده دیدگاه: دانیال
  28 شهریور 1394

  من کسی رو دوست دارم که نمی توانم به او بگویم نه به خا طر این که میترسم ,به خاطر اینکه اگه بگویم ممکن است از من دور تر شود حالا هم منتظر یه زمانی هستم که بش بگم ??♥

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   14 مهر 1394

   عالیه

  • نویسنده دیدگاه: reza
   21 مهر 1394

   نگو
   یواش یواش خودتو بهش نزدیک کن
   یه کاری کن اون بهت پا بده
   مثلا مواظبش باش
   غیرتی شو
   حواست همیشه بهش باشه
   کمکش کن
   طرفداریشو بکن
   بعد که دیدی ازت خوشش اومده بهش پیشنهاد بده

  • نویسنده دیدگاه: الهام
   06 آبان 1394

   سلام دنی .شوهر منم عاشق منه تو دوران جوانی مون هم رو دیدیم واون عاشقم شد اون با نگاهش بهم فهموند عاشقمه بعد به دفعه ازم دور شد منم دلتنگش شدم بعد از اوج دلتنگی بهم گفت عاشقمه بعد از دو سال دوستی پاک با هم ازدواج کردیم الان پنج سال میگذرد و ما هنوز عاشقیم

  • نویسنده دیدگاه: محدثه
   21 آبان 1394

   منم عین تو هستم.یه پسری رو دوس دارم ولی بهش نگفتم و نمیگم.

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   02 آذر 1394

   اقا دانیال به نظر من بهش ثابت کنید که دوستش دارید و از هیچی‌هراس نداشته باشید

  • نویسنده دیدگاه: حسین
   06 آذر 1394

   داداش من خب باید بدونه اگه بگی خوشحال هم بشه شاید باید بگی

 301. نویسنده دیدگاه: فاطمه
  09 شهریور 1394

  الان زمونه جوری شده اگه بخوایعشقتوبه کسی ثابت کنی بایدتنتوعریان کنی
  تاخدابنده نوازاست به خلق بی ارزشش چه نیازیست
  میکشم ناز کسی تابه همه نازکنم خداجونم دوست دارم عشمی

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   27 آبان 1394

   آفرین

  • نویسنده دیدگاه: Dis love
   03 آذر 1394

   اوپسسس ب جانه خودم هزارتا لایک

 302. نویسنده دیدگاه: فاطمه
  07 شهریور 1394

  عالیه اما اون که دوسش دارم نمیخواد بامن حرف بزنه امروز دعوا کردیم باهاش حرف میزنم تو شهر خودمونه اما نمیدونم چرا اینکارو میکنه خیلی دلم باهاشه اون نمیدونه من رنگ مورد علاقه اش رو میدونم هیچی رو نمیدونه یه دوستش دوست پسر دختر خالمه از اون میپرسم اونم میگه به خاطر دختر خالم میگه خیلی برام مهمه یه راه خوب نشون بده تازه الان فهمیدم خجالتی ولی دوسش دارم

  • نویسنده دیدگاه: سجاد
   25 آبان 1394

   خیلی خوبه ک وفاداری قدر خودتو بدون دختر مثل تو خیلی کم پیدا میشه

 303. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  05 شهریور 1394

  سلام من یکی رو دوست دارم ، و از طریق مبایل خیلی باهم صحبت میکنیم ، شاید هر باری که باهاش تماس میگیرم حدوداً یه ساعت یا بیشتر از آن با هم حرف بزنیم ، و همینطور مسج بازی بیش از حد نیز داریم ، اما قصه های ما عادی است نه عاشقانه ، وقتی میپرسم مرا دوست داری؟
  و پیشنهاد ازدواج میدهم میگه اختیار من نزد فامیلیم است به جواب شما نه بلی گفته میتوانیم و نه هم نخیر…
  من از این چی برداشت کنم آیا مرا دوست دارد؟
  لطفاً دوستان کمکم کنید ممنون میشم 🙂

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   25 مهر 1394

   سلام بلی دوست تان دارد. اگه واقعآ دوستش داری ازش خواستگاری کو.

 304. نویسنده دیدگاه: شکیبا
  04 شهریور 1394

  من از استادمون خوشم اومده من یه دختر 16 سالم 8 سال باهاش اختلاف سنی دارم نمیدونم چیکار کنم که ازم خوشش بیاد لطفا کمکم کنین

  • نویسنده دیدگاه: سید رضا
   05 آبان 1394

   به نظر من شما هنوز سن و سالتون به استاد نمیخوره صرفه نظر کن

 305. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  30 مرداد 1394

  سلام ممنون ازگفته هاتون من یک نفررودوست دارم البته اونم منوولی بابیخیالیاش کلافم میکنه منم گلایه که چرابیادم نیستی اونم هربارمیگه درست میشم ونمیشه قصدازدواجیم مشکلش اینه ک کارنداره هردواصلونصب هم رومیشناسیم یه بارم امدخانه یمان وباپدرم درموردیه مسعله شخصی صحبت کردالبته چیزی غیرازمسعله خودمون راستش گاهی تفکرات منفی دارم اینکه بهم نرسیم یااگه خانوادش موافق نباشن چی چون همش رفتارای سردش گاهی منوبه این فکرمیاندازه ک اونقدراعاشق نیس ک وقتی بهش میگم بیشتریادم کن براحرفوخواستم ارزش قایل باشه اونوقت چطورمیخوادمحکم بگه منومیخوادنگرانیم بیشتربه اینه ک من معتقدم ولی به نیت ازدواج باعث شده فقط به اون فکرکنم ودستدادنش بامن و…منظورم اینه ک حتی اگه بتونم پارواحساسم بذارم این مسعله شدیداازارم میده وازلحاظ روحی درشرایط بدیم بااینک میدونم این فردی یه انتخاب عقلانی هم هست هموخانوادهامون روهمشناخت دارن هم گرچه نه همه مواردبلکهدرکل ایده ال منه اخلاق و…..وهم میدونم پدرم میپسندش ولی درموردنظرات خانواده ی اون بجزحدسای متناقض چیزی نمیدونم بااینک گفته انتخاب خودش مهمه ولی میترسم چون ازلحاظ مادی شایداونابالاترباشن ضمن اینک محل زندگی اونامرکزاستانه وماشهرستا ن لطفن میشه کمکم کنیدتادرمورداین افکاربه نتیجه برسم؟

 306. نویسنده دیدگاه: امیر
  28 مرداد 1394

  اخه دیونه اون اصفهانه ولی من دوسش دارم نمیدونم چیکار کنم !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! دیونه شدم

 307. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  27 مرداد 1394

  من یکی و دوست دارم بعد طرف باکسی دیگه دوسته الان من با پسر دوست شدم میگه بیا خونه دختر که من اونجام دلمو بدست بیار چجوری ؟

  • نویسنده دیدگاه: فاطمه
   09 شهریور 1394

   بنظرم باهاش نروخونه

  • نویسنده دیدگاه: معین
   03 مهر 1394

   اگه عاشقش. هستی برو

 308. نویسنده دیدگاه: َآفتاب
  06 مرداد 1394

  آفتاب میگه : در مورد مطلب دوسم داری ؟ جواب نه محاله , در مورد چطور یک رابطه عاشقانه رو پایان بدیم ؟ جواب اینکه رابطه عاشقانه نبوده یا جاده یطرفه
  بهترین پایان دهنده این رابطه وصل برق هزار ولت به طرفین هر دو برن که نصیب
  گرگ بیابون بشن نه آدمای دیگه , در مورد عشق حقیقی هم که عرض شد ,
  صلاح خویش خسروان دانند. آمن وای به حالت نظراتمو ارسال کنی نمیام توسایت
  نرنجی ازم . ایام به کام 8

 309. نویسنده دیدگاه: aftab
  06 مرداد 1394

  آفتاب میگه: 1- نظردهنده اولین عزیز زندگی گفتی آمیخته از آموزش و یادگرفت ها , دل دادن و دل بستن نه و محبته پس چرا عشق رو کنار گذاشتی ؟ یکی گفته هنوز داریم درس میخوونیم, عزیز دیگه گفته من برای ابراز احساسم دیر جنبیدم واز دستش دادم ( این باشه درس عبرت که دیر جنبدن هم حدی داره حالا میگفتی خدا
  نکرده جونت بالا که نمی اومد ,می اومد ؟ جون اون عزیزت بالا اومد قشنگه ؟
  شنیدم عاشقم شده !!! (شنیدن کی بود مانند دیدن ) اگه عشقی که عقل و احساس قبولش نداشته باشه کنار بزاریم چی می مونه ؟ ول دان , عشق حقیقی که مطلب آول اومده بود راستش اینجا یه جورایی درهم برهم شده,
  اما چیزی که مسلمه شناخت واقعی ازهم با خوبیها یا بدی های قابل تحمل و
  تغییر البته , به عشق میرسه والا کار این همه شاعر و ترانه سرا و ..و..کساد
  اندر کساد بود و راستی چرا از عشق نگیم ؟ درستش البته اونقدر نظرات زیاده
  که آفتاب برا همه اشون جواب تو آستیانش داره ولی وقتش نه باید مسیر تابششو عوض کنه … من آرزو میکنم همه آقایون و خانمای گل به عشق خوب
  وواقعی اشون برسن با خوشبختی و عاقبت به خیری انشاءالله .خود آفتاب اهل
  ازدواج دراینجا نیس حالا ….

  • نویسنده دیدگاه: heinrisch
   22 مرداد 1394

   آقا اوایل همه چیز شیرینه مثل عسل اما بعدش که خیال جفتمون از تصاحب هم دیگه راحت میشه شیرینی عشقمون هم میشه در حد نوبر هندوانه کم شیرین کم شیرین اگه از اون اول هم توقعات رو جور تنظیم میکردیم که جنبه ی اعتدال رعایت میشد الان اوضاع یه چیز دیگه بود.جوری برین جلو که بعد چند وقت پی نقاب برای چهرتون نباشید واسه اینکه طرفتون راضی باشه.

 310. نویسنده دیدگاه: فاطمه
  05 مرداد 1394

  من عاشق کسی شدم که میدونم اونم عاشقممه ولی انقدر غرور ش بیشنر از عشقشه که چن بار مزدیک بوده دس روم بلند کنه ولی ولی چن بارم انقدر به خاطر من غیرتی شده که نزدیک بوده خودشو به کشتن بده ی بارم ماشین یکم مالید بهم خوردم زمین بد بخت راننده زنم بود منم از ترس زیاد عصبام حرکت ممیکرد به ختطر همین هم رانندرو هم خودشو داش به کشتن میداد

 311. نویسنده دیدگاه: الهه
  02 مرداد 1394

  من خودم هنوز نمی دونم عاشق شدنم کی هست .هر دفعه عاشق اخری میشم .

 312. نویسنده دیدگاه: فاطمه
  02 مرداد 1394

  من نظری ندارم اما من خودم ب ى پسر وابسته شدم .اما نمیدونم چکار کنم پسره هی بهم دروغ میگه خیلی دوسش دارم نمیدونم چکار کنم که دوسم داشته باشه

 313. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  30 تیر 1394

  واقعا از مطلتون استفاده کردم تا حالا از نظر دادن در سایتا بیزار بودم اما الان اینقد مطلبتون قشنگ بود که جذبش شدم

 314. نویسنده دیدگاه: مهدی
  28 تیر 1394

  سلامتی همه عاشقا
  انشالله همه ی عاشقا به عشقشون برسن …
  فقط اینو بگم که برای ابراز عشق به طرف مقابلتون دست دست نکنین و خیلی محکم ظاهر بشین چون در صورت مثبت بودن این ابراز ؛یه خاطره خوب در آینده از جلسه خواستگاری تون خواهید داشت و خدای نکرده درصورت منفی بودن هم ، از بلاتکلیفی در میاین و در هر صورت این قاطعیت براتون مفیدتر خواهد بود
  دل رو بزنین به دریا و به خدا توکل کنین
  یا علی

  • نویسنده دیدگاه: مهدی
   27 آبان 1394

   لایک داری

 315. نویسنده دیدگاه: ...
  27 تیر 1394

  زندگی تشکیل شده برای اموختن و زتدگی کردن و یادگار گذاشتن وحتی محبت کردن. ما انسان ها به وجود نیامدیم که بخواییم دل بدیم و دل ببنیدیم. نه اینکه عاشقی حال خوبی نیست ولی باید هر طور شده فراموشش کنیم اگر البته قضیه ازدواجی نباشه . این نظر منه

 316. نویسنده دیدگاه: baranm230
  25 تیر 1394

  اره چون اگه دوست داشت قبول میکنه اگه نداشت که هیچی……….

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   31 شهریور 1394

   باهات موافقم

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   31 شهریور 1394

   باهات موافقم عزیزم

 317. نویسنده دیدگاه: baranm230
  25 تیر 1394

  میدونی چیه تو حالا سنت خیلی کوچیکه……………

 318. نویسنده دیدگاه: baranm230
  25 تیر 1394

  من عاشق کسی شدم که نمی دونم دوستم داره یانه……………………..

  • نویسنده دیدگاه: رضا
   30 تیر 1394

   اگر واقعا عشقت خدایی است برو ابراز کن اگر نه شنیدی نمیخواد عجله کنی اخه دست روی دست گذاشتن هم فایده نداره…بیا به وبلاگم نظر بده کمکت میکنم چون من هم عاشق بودم

 319. نویسنده دیدگاه: امین
  25 تیر 1394

  منم عاشق ی دختری هستم که با زبونش گاهی میگه دوستم داره گاهی میگه دوستم نداره اما با رفتارش بیشتر میگه دوستم داره،،آیا دوستم داره؟؟؟؟ کمکم کنین بخدا الآن دو ساله حیران ماندم،،اینم بگم حاضرم جونمو واسش بدم*

  • نویسنده دیدگاه: رضا
   30 تیر 1394

   سلام کاکای عاشقم
   اگر عشقت خدایی است حتما بهش بگو اخه دست هم روی دست گذاشتن فایده نداره بیا به وبلاگم تو قسمت نظرات تا کمکت کنم

 320. نویسنده دیدگاه: آتنا
  25 تیر 1394

  بابا یکی ام ما رو دوست داشته باشه

 321. نویسنده دیدگاه: مریم
  23 تیر 1394

  سلام من یه نفرو دوست دارم خانوادش 2بار تاحلا که منو دیدن در گوش هم در مورد من حرف زدن یکی از خواهراش زن پسر عموم می خواستم ببینم چه جوری خودمو به خواهرش نزدیک کنم اگه خودش رو دیدم چه جوری خودمو جذبش کنم

 322. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  19 تیر 1394

  من قاشق ی نفرم حاظرم جونمو بهش بدم

 323. نویسنده دیدگاه: amir
  16 تیر 1394

  من کسی رو دوست دارم و حاظرم به خاطرش هر کاری بکنم

 324. نویسنده دیدگاه: الی
  15 تیر 1394

  منم کسی دوست دارم

 325. نویسنده دیدگاه: پوریا
  15 تیر 1394

  منم عاشق یه نفر هستم
  به حدی که میمیرم براش

 326. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  15 تیر 1394

  من هم یکی رو دوست دارم اسمش شهلا س
  انقد عاشقشم که حاضر براش بمیرم

 327. نویسنده دیدگاه: هلیا
  14 تیر 1394

  من یکی رو دوست دارم که هم سنه خودمه دوتامون ده سالمونه انم دوسیتم داره ولی چگونه بدانم چقدر دوسم دتره

  • نویسنده دیدگاه: رضا
   30 تیر 1394

   سلام تو هم خدا رو دوست داشته باش بعد میفهمی عشق یعنی چه
   خواهر خوبم

  • نویسنده دیدگاه: سمیه و عشقش علیرضا
   31 تیر 1394

   بهش بگو باور کن این کار از همه بهتر من خودم این کارو کردم

 328. نویسنده دیدگاه: میم
  14 تیر 1394

  اگر دخترین, هرگز برای شروع یک رابطه عاشقانه پیش قدم نشید.
  این تجربه ی منه, شیش سال با خودم کلنجار رفتم تا حسمو به زبون آوردم و همین کارم باعث شد عزیزم ازم رو بگیره.
  کاش نگفته بودم
  فقط غرور و نجابتتون رو حفظ کنین
  همین

  • نویسنده دیدگاه: فرشته
   28 فروردین 1397

   من کاملا باشما موافقم درحالی که اصلا تجربه اش نکردم

 329. نویسنده دیدگاه: شادی شهسوار
  11 تیر 1394

  منم عاشق ی پسریم ک نمیدونم اینا روش تاثیر میزاره یا نه

  • نویسنده دیدگاه: رضا
   30 تیر 1394

   سلام خواهر گلم
   من هم عاشق یه دختر هستم الان هزار بار بهش گفتم حتی تمام خانواده اش هم میدونند اما غرورش چنان بالاست که همین باعث میشه بهم نرسیم اما بیا به وبلاگم تا کمکت کنم

 330. نویسنده دیدگاه: هانیه
  10 تیر 1394

  منم پسر خالم دوست دارم اون از من دو،سه سال بزرگتره انقدر دوست دارم بهش بگم دوست دارم ولی خجالت میکشم.

 331. نویسنده دیدگاه: جیگر
  08 تیر 1394

  سلام من عاشق پسر عمه ام هستم و 6 سال از من بزرگتره این کارا رو حتما می کنم
  امیدوارم جواب بده

 332. نویسنده دیدگاه: بهناز
  08 تیر 1394

  من یکی را دوست دارم نمیشه گفت بهش کمکم کنید

  • نویسنده دیدگاه: رضا
   30 تیر 1394

   لعنت بر غرور بیجای دختری که یه پسر شدیدا عاشقش است اگر عشق براش مهمه باید غرور را کنار بگذاره
   من خودم چنان عاشق یه دخترم که به خود دختره هزار بار گفتم به مادرش از صمیم قلبم صحبت کردم اما چی حاصل شده فقط غرور بیجا
   از من به تو نصیحت اگر یه نفر از صمیم قلب دوست داره اینجا غرور معنی نمیده خودت هم اگر دوستش داری ابراز کن چون عشق یه حس زیباست که اگر با عشق خدایی همراه بشه خیلی زیبا میشه

 333. نویسنده دیدگاه: انشتین
  06 تیر 1394

  اقای فصیح ئنبالش نرو بدرد نمیخوره

 334. نویسنده دیدگاه: رها
  06 تیر 1394

  منم فاملمون رودوس دارم حالا این کارارو میکنم ببینم چی میشه

 335. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  05 تیر 1394

  من عاشق یکیم و اون با من خیلی شوخی میکنه اون من و دوست داره؟سریع جواب بدین

 336. نویسنده دیدگاه: محمد
  04 تیر 1394

  من پسری 15ساله ام که عاشق یه دختر13ساله شدم که خدایی خیلی خیلی خوشگله من و این دختر همدیگرو میشناسیم و هرروز به هم اس میدیم اما متاسفانه اون یک دوس پسر داره وحاضر نیس اونو بخاطر من رها کنه اما خودش میدونه که من عاشقشم…خواهش میکنم به من کمک کنید ک چگونه این دخترو عاشق خود کنم تورو خدا منو راهنمایی کنید این دخترو خیلی دددددددددددددددددددوووووووووووووووووووووووسسسسسسسسسسسس

 337. نویسنده دیدگاه: مهدی
  04 تیر 1394

  من عاشق ی دختر خیلی خوشگل هستم اما اون دوس پسر داره.همدیگرو میشناسیم و هروز به هم اس میدیم و اون میدونه که من عاشقشم اما حاضر نیست به خاطر من اون دوس پسرشو رها کنه خواهش میکنم به من کمک کنید که چگونه میتونم اونو عاشق خود کنم؟تورو خدا منو راهنمایی کنید خیلی این دخترو دددددددددددددددووووووووووووووووسسسسسسسسسس دارم.

 338. نویسنده دیدگاه: fatemeh
  04 تیر 1394

  من یکی را دوست دارم بهم گفته که دوست دارم گفت من خیلی دوست دارم عشقم ولی نمیدونم باور کنم که ان منا واقعا دوست داره یا نه به نظر شما چی کار کنم

 339. نویسنده دیدگاه: عماد
  04 تیر 1394

  چطوری بفهمم کسی دوسش دارم عاشقم هست یا نه

 340. نویسنده دیدگاه: عماد
  04 تیر 1394

  از کجا بفهمم کسی که دوسش دارم عاشقم هست یا نه

 341. نویسنده دیدگاه: فریحا
  01 تیر 1394

  من عاشق یه پسرم تازه باهاش رابطه هم دارم اونم میگه دوسم داره … اما نمیدونم چرا من فکر میکنم اون دوسم نداره… یعنی میتونه حسم درست باشه.؟… اما میدونم بخواطر من هر کاری میکنه چون امتحانش کردم… شما چی میگید دوسم داره یا نه؟

  • نویسنده دیدگاه: غریبه
   04 تیر 1394

   پسرا مثل دخترا لوس نیستن مطمئن باش که دوستت داره

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   05 تیر 1394

   هیچ کی نمیتونه درمورده طرفت بهت نظر بده هیچ کی اون حس و ک خودت میفهمی نمیتونه بفهمه پس فقط خودت میتونی تشخیص بدی دوس داشتنشو

 342. نویسنده دیدگاه: nadiya
  28 خرداد 1394

  من یه نفرودوست دارم ولی اون منو دوست نداره یعنی اون یه پسر خیلی بدیه اما من میخوام اونو عاشق خودم کنم میشه شما کمکم کنین

  • نویسنده دیدگاه: محمد
   04 تیر 1394

   وقتی اون تو رو دوس نداره ترک بهترین راههههههههههههههههههه

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   05 تیر 1394

   باید سعی کنی بهش نزدیگ بشی ویعد ازش …بگیری

 343. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  26 خرداد 1394

  منم عاشق شوهرمم ولی او خیلی به من خیانت میکنه طوری که خیلی ازم دور شده

 344. نویسنده دیدگاه: shirin
  26 خرداد 1394

  ببخشید من ی سوال داشتم
  من عاشق یه پسری شدم که حتی ندیدمش ولی همدیگرو میشناسم ولی میخام واقعا بدونم که دوسم داره یا نه اخه هردفعه که بهش میگم من دوست دارمو یه حسی بهت دارم و اینا اونم میگه دوست دارم و برام مهمی و ا این حرفا و اینکه من 500هزارتومن بهش دادم و بعد که میخاست بهم بده گفتم نه نمیخادو اونم بیخی شد به نظرتون با اینکه ندیدمش ولی اینقد بهم نزدیکیم اون منو دوس داره یانه؟و اینکه الان اون پول رو لازم دارم و میخام ازش بگیرم به نظرتون باعث نمیشه رابطمون سر بشه؟خودش بهم گفت هرموقع پول یا هرچیزی لازم داشتی بهم بگو
  تروخدا جواب بدید ایمیلمو دارید.منتظرم PLZZ

  • نویسنده دیدگاه: اشکان
   04 تیر 1394

   سلام
   پیشنهاد میکنم درخواست کنید پولتون رو لازم دارید
   اگه علاقمند به شما باشه حتما جواب صحیح میده

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   05 تیر 1394

   بگو بهش

   • نویسنده دیدگاه: shirin
    30 تیر 1394

    بهش گفتم پول لازم دارم گف باشه اخر ماه رمضون میدم بهت.روز بعدش اومد گف ی خبر نمیگیری منم گفتم خو تو بگیر گف شارژ نداشتم منم گفتم حالا ک ب من رسید نداری دعوا شد رف تموم شد همه چی.قید پولمو هم زدم حس کردم صدقه دادم بیخیالش شدم.

 345. نویسنده دیدگاه: shirin
  26 خرداد 1394

  خیلی خیلی ممنون کمک کننده بود 🙂

 346. نویسنده دیدگاه: حميد
  17 خرداد 1394

  منم دختري به اسم ندا رو دوست دارم ولي اون بي اهميته ٠٠٠٠٠٠٠

 347. نویسنده دیدگاه: مسعود
  13 خرداد 1394

  سام امیدوارم همه ی عاشقها به عشقشون برسن اگه به نظر من باید یه
  پیام بدی ببینم نظراون چیه اگه گفت اره که مبارک باشه.اما اگه گفت نه یه ایمیل بده تا راهنماییت کنم mhranliravi77@gmail.com

 348. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  08 خرداد 1394

  سلام من یکی رودارم واون هم میدونه ازکجابفهمم دوسم داره یانه.ممنون

 349. نویسنده دیدگاه: علیرضا
  07 خرداد 1394

  مطالب باحال و جالبی بود.مرسی

 350. نویسنده دیدگاه: S.A.F
  05 خرداد 1394

  سلام دوستان من یک دختری را دوست دارم که در همرای من یک جا است اون نمی فهمد که من او را دوست دارم و تا حال هیچ کدام حرکتی از او ندیدم که نشان بدهد که او هم من را دوست دارد اما من او را جانم هم بیشتر دوست من عاشق اون شدم
  لطفا یک راه حل برای بگوید که چه کار کنم

 351. نویسنده دیدگاه: یحیی
  04 خرداد 1394

  من دختر عمو یمو دوس دارم یه ساله ده تلاشه شم که دلشو به دست بیارم میگه به خاطر مادرمه بفهمه میکشتم چکار کنم

 352. نویسنده دیدگاه: کیان
  03 خرداد 1394

  من یکی از نزدیکای شوهر خالمو دوست دارم،مدتی باهاش حرف میزدم ولی نه برای رابطه ی ازدواج،ولی الان بهش گفتم،و اونم به من حس خوبی داره،فقط۳ماه از من کوچیکتره ،من هم دیپلم دارم ولی اون لیسانس داره،ولی حس خوبی ب هم داریم ینی میتونیم ما زندگی خوبی داشته باشیم،البته به باباش خبر دادیم واسه نداشتن کارم،یکم ناراضیه کمک کنید منو

 353. نویسنده دیدگاه: Samim Samimi
  03 خرداد 1394

  چیزی که شما گفتین درسته ام. وقتی میخاهی. به کسی که از خودت بزرگتر ابراز عشق نمای ولی نتونی در مقابلش قرار بگیری
  در این حالت چی بای کنیم
  البته عاشقشم……،…..،……

 354. نویسنده دیدگاه: فاطمه
  02 خرداد 1394

  من پسرخاله ام رو دوس دارم ولی نمیدونم اون هم منو دوس داره یا نه من حالا چی کار کنم حاضر بخاطر اون هرکاری رو بکنم حتی حاضر بخاطر او جانم رو بدم

  • نویسنده دیدگاه: Samim Samimi
   03 خرداد 1394

   راستش اگر چهره زیبا داشته باشی
   برو یک کیس از ش بگیر…
   متمعینم. قبول میکنه….

  • نویسنده دیدگاه: نیلوفر
   15 خرداد 1394

   عزیزم سعی کن زیاد بهش نشون ندی که دوسش داری واسش یه آدم مغرور و دست نیافتنی باش سعی کن همیشه جلوش خوشگل و زیبا باشی

  • نویسنده دیدگاه: سارا
   16 خرداد 1394

   من ازطریق چت یکی بایه پسرکوچکترازخودم آشناشدم عاشقش شدم اون هم بامادرش درموردمن صحبت کردامامادرش قبول نکرده منوبه عنوان عروسش قبول کنه پسره هم ازکارکردن بدش میادازاون ورهم میترسه که بازبه خانوادش بگه بازمخالفت کنندکه بامن ازدواج کنه البته اون میگه که فکرنکنم امیدی باشه مابه هم برسیم ولی من تواین مدت واقعابهش وابسته شدم نمی تونم ترکش کنم واقعابرام سخته میشه راهنماییم کنیدکه بایدچکارکنم ممنون میشم

  • نویسنده دیدگاه: sadra
   21 خرداد 1394

   اگه میخوای شانس به دست اوردنش داشته باشی،نباید پسر خالتون بفهمه که در این حد دوسش دارین.اگه بفهمه دیگه کارتون سخته….

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   25 خرداد 1394

   ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ اﻭ ﺭا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﻴﺒﻴﻦ

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   25 خرداد 1394

   گولش بزن عاشقش کن تا بفهمی گلم که دوست داره یا نه ببین باهات خوش صحباه یا نه؟!

  • نویسنده دیدگاه: علی
   31 خرداد 1394

   به نظر من به اون کم کم احساس خوت ربکن

  • نویسنده دیدگاه: هستی
   02 تیر 1394

   بهش بگو : از من بدت میاد؟
   جواب اون در واقع جواب سوال تویه
   خودم امتحان کردم

  • نویسنده دیدگاه: بهنام
   03 تیر 1394

   باید بهش احترام بگزاری اگر می خواهی اونم به تووو علاقه نشوون بده سعی بکن هر بار که می بینیش یکی دو بار زیر چشمی نگاهش کن شاید به خاطر فامیل بودنتوون یکم مغرور بشه نگاهت نکنه ولی مطمئن باش توو درونش فقط به توو فک می کنه که چرا نگاه کرده و…

 355. نویسنده دیدگاه: سارا
  27 اردیبهشت 1394

  سلام من 15سالمه اما از نظر عقلی همه میگن انگار20سالمه بیشتر از سنم میفهمم دختریم چادری مهربون که عاشق پسرخاله ام شدم واقعا نمیدونم اصلا الان شب و روز ندارم اونم پسر خوبیه و تقریبا مومنه دختر باز نیست اون تو یه شهر دیگس خیلی بد جوری نگام میکنه زیر چشی یواشکی زل میرنه تو صورتم هر از گاخی متلک میندازه ولی رفتارش عجیبه نمیدونم دوستم داره یا نه اگرم دوستم داشته باشه میدونم که نمیگه چون خیلی خجالتیه …دوست دارم حرف دلشو بگه من الان خواب و خوراک ندارم اونم 20سالشه

 356. نویسنده دیدگاه: فاطیما
  26 اردیبهشت 1394

  سلام من دختری20ساله ام که عاشق استادم شدم 10سالی تفاوت سنی داریم
  احساس میکنم استاد از من بدش نمیاد و توجه داره بهم ولی نمیدونم چه طوری میتونم عاشق خودم بکنم استاد رو؟!
  آرزوی دیدار دوبارشو میکنم وقتی نمی بینمش
  من باید چیکار کنم با این دل عاشق

 357. نویسنده دیدگاه: جیگر
  23 اردیبهشت 1394

  بابا همه ی پسر ها چرتن ااااااااااااااااااااااااااه

 358. نویسنده دیدگاه: ZINB
  22 اردیبهشت 1394

  برو بهش بگو

 359. نویسنده دیدگاه: مهدي
  21 اردیبهشت 1394

  سلام دوستان من19سال دارم عاشق يه نفرشدم 14سالشه حاظرم زندگیمو بدم ولی اون منو دوس ندار ه کمکم کنید چیکار کنم دوسم داشته باشه.مرسي

  • نویسنده دیدگاه: فریحا
   01 تیر 1394

   بهش بگو دوسش داری حتما یه حسی نسبت بهت پیدا میکنه

 360. نویسنده دیدگاه: شهریار
  21 اردیبهشت 1394

  ب همه عزیزان باید بگم عشق تا ۳۰سالگی بچه بازی و هوسه تموم شد و رفت..من خودم ۱۸سالمه دنبال این بچه بازی و این مسخره بازیا نمیرم چون میدونم جوونیم خراب میشه..برین با هم جنساتون حال کنید باو چیه تو نخ همدیگه هسین

  • نویسنده دیدگاه: sadra
   21 خرداد 1394

   افرییییییییییین.

 361. نویسنده دیدگاه: amir
  20 اردیبهشت 1394

  من عاشق دختری هستم و میخواهم با او ازدواج کنم چکارکنم که او هم منا دوست داشته باشه

 362. نویسنده دیدگاه: پرپری
  08 اردیبهشت 1394

  احساس میکنم پسر خاله ی مادر که من خیلی باهاش صحبت نمیکنم در حد یه سلام و علیک
  بااین که رفت تو آمدم خیلی زیاده بهم علاقمنده خودمم بهش علاقه دارم نمیدونم اقدام کنم که بهش بفهمونم دوستش دارم یا منتظر بمونم خودش اقدام کنه
  لطفا کمکم کنید
  تو خونواده نمیتونم از کسی کمک بخوام
  نگاهاش با بقیه فرق داره
  تقریبا اگه تو یه محیط شلوغ مثل عروسی باشیم سعی میکنه بهم نزدیک شه
  اطرافیانم میگن داره نگاهم میکنه وقتی من نگاهش میکنم سرشو برم گردونه
  ولی معمولا نگاهش روم قفل میشه
  وقتی می ایستد بدنش به سمت من اشاره داره لطفا بهم بگین این یه فریب یا واقعا دوستم داره یا یه حس معمولی

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   31 خرداد 1394

   دوستون داره

 363. نویسنده دیدگاه: سپهر
  06 اردیبهشت 1394

  من یه پسر ۱۶ ساله ام،یکی رو دوست دارم ولی نمیدونم چه جوری بهش بگم که زیاد رسمی نباشه چون از رسمی صحبت کردن خوشش نمیاد.

 364. نویسنده دیدگاه: فاطمه
  03 اردیبهشت 1394

  سلام به همگی ازتون کمک میخوام من 6ماه ازدواج کردم که باشوهرموخونوادش بدجورمشکل دارم حتی کارمون به دادگاه طلاق کشیدشوهرم خیلی بی احساسه بهم ثابت شده که دوستم نداره ولی خودش اینوقبول نداره بخاطرمن دورهمه روخط کشیدحالامنم میخوام کاری کنم اینقدعاشقم بشه که نتونه ازم دوربشه بهمه ثابت کنم منواون خوشبختیم ولی راهشویادندارم کمک کنیدراهشوبهم یادبدید

  • نویسنده دیدگاه: شهرام پور رحیم دکتر فوق تخصص قلب و عروق
   02 خرداد 1394

   سلام خانوم محترم اولا باید با همسرت مهربون خوش رفتار حرف بزنی خودت را از اون کوچکتر بدونی و لباسی که شوهرت خوشش میاد بپوشی و روابط جنسی داشته باشین بیشتر روابط جنسی هست که تو اوج خوشبختی تاثیر داره و تو اخلاق شوهرت را هم میدونی که اون در چه حالی است باید راه روش او جلو بروی انشالله به پای هم پیر میشی موفق موید باشید یاعلی خداحافظ.(با احترام دکتر شهرام پوررحیم)

 365. نویسنده دیدگاه: melika
  28 فروردین 1394

  سلام دوستان منم ی مشکلی دارم تقریبا ۱۵ سالمه احساس میکنم پسر خالمو خیلی دوس دارم یا بهتره بگم عاشقشم از بچگی باهم بزرگ شدیم واقعا نمیدونم چرا ..اخه ما بچه بودیم از هم متنفر بودیم و خیلی هم دیگرو اذیت میکردیم اما الان چند سالیه که احترام خاصی به هم میذاریم و زیاد دعوا نمی کنیم من برای فراموش کردنش هرکاری کردم اما نشد چون من واقعا نمیدونم اونم من رو دوست داره یا نه اما بعضی وقتا ی جورایی نگاه میکنه که تا من متوجه میشم نگاش رو از من میگیره و روشو می کنه اونور البته این اتفاق برا خودمم پیش اومده .. من هیچ وقت احساسمو بهش نگفتم اونم چیزی نگفته الان چند وقتیه که زیاد باهم حرف نمیزنین و اون خیلی سرد شده ولی هنوز اون نگاش ادامه داره و راستی یک سال از من بزرگ تره خواهش میکنم کمکم کنید ممنون میشم .،

 366. نویسنده دیدگاه: پارمیدا
  27 فروردین 1394

  سلام من عاشقه شدم ولی طرفم عاشق نیس چیکارکنم چطوری عاشقش کنم

 367. نویسنده دیدگاه: عسل
  27 فروردین 1394

  سلام ببخشید من پانزده سالمه و عاشق پسر داییمم که هفده سالشه خیلی دوسش دارم و واقعا بدون اون نمیتونم زندگی کنم،با پیام بهش گفتم که دوسش دارم قبل از اینکه بدونه دوسش دارم خیلی رفتارش باهام خوب بود و باهام راحت بود ولی از اون وقتی که بهش پیام دادم دیگه باهام راحت نیست و حتی وقتی بهش پیام دادم جواب پیامم رو نداد
  خواهش میکنم کمکم کنید من واقعا دوسش دارم

 368. نویسنده دیدگاه: علی
  26 فروردین 1394

  به نظرم اخرش طلاق میگیرید از هم بچتون هم انگل جامعه میشه

 369. نویسنده دیدگاه: فاطی
  20 فروردین 1394

  عزیزایه من عشق و عاشقی و بی خیال….اول خدا و بعد خودتونو دوست داشته باشین ازش هیجی درنمیاد قدر لحظه هاتونو بدونید و خوشحال باشین بی هیج دلیلی ما دخترا باید خیلی هوایه خودمونو داشته باشیم الکی به جنس مذکر دل نبندین اونا فقط فقط به فکر هوسشونن

 370. نویسنده دیدگاه: عدنان
  19 اسفند 1393

  پسرای گل بی ادب نشین لاشی بودن ربطی به جنسیت نداره!!!! حالااز اینا گذشته من ۲۱سالمه اینو میدونم که دخترا احساساتی اند پس گول ما پسرارو زود میخورن!! به جان خودم ما پسرا عاسق زنمونم نمیشیم !!!!!چه برسه دوس دخترمون به قول مامان بزرکم مردا عاشقخودشونو مامانشونن!!!!من پزشکی میخونم واینو باتوجه به مقالات علمی میگم:مردا باید هر۲هفته یه بار حد اقلش ارضا جنسی بشن!!بعکس خانوما اونا تاآخرعمرم مبیتونن همینطوری با خودشون کنار بیان وفقط دنبال عشقن!!خواهرای گلم درس بخونید آقا و سرور خودتون باشین!!!موفق باشین

  • نویسنده دیدگاه: کتی
   04 فروردین 1394

   حرفت درسته هیچ مردی عاشق نمیشه

  • نویسنده دیدگاه: سیده مریم
   10 اردیبهشت 1394

   آفرین بر شما آقا عدنان برادر عزیزم …دمت گرم حرف خوب را شما زدید من داداشم پزشکی میخونه دقیقا همین نظر رو داره که شما گفتین…خوشحالم ایقده فهمیده هستید…خوشبخت باشید انشاالله

 371. نویسنده دیدگاه: یه دختر
  19 اسفند 1393

  سلام منم یه مشکلی دارم!! گفتم شاید یکی پیدابشه کمکم کنه! من کلا ازپسرا زیاد خوشم نمیاد حالابنابه دلایلیکه خودم دارم!۱۹سالمه و از پسرعموم مدت هاست خوشم اومده اولش فکر میکردم چون باهاش راحتموبه قول مامان بابام مثه داداش نداشتمه!!!!!دوسش دارم!امابعدهادیدم باهرباردیدنش قلبم اونقدرتندمیزنه و دستام عرق میکنه و دهنم خشک میشه و….که میخوام پس بیوفتم تاحالاهم باهیچ پسری نبودم!امااین حس لعنتی از۵ساله پیش شروع شد.بارهاوبارها برای مدت طولانی خودمو ازش دورنگه میداشتم تا ازیادببرمش سعی هم میکردم اما دریغ از فراموشی!!!میدونم مامان بابام هم اصلا ازاین اتفاق خوششون نمیاد اصلا!براهمین منم تاالان دم نزدم!نمیتونم هم بگم!حتی تابه حال پسرموم یه بارم چیزی نگفته بهم امایه نگاهایی میکنه یه احترامای خاصی میذاره ومنو برتر از بقیه میکنه و همش کنارمه ومدام تونخمه!حالانمیدونم چیکاکنم ازیادببرمش یانه??ازکجامطمین بمشم دوسم داره یانه?من زیاد بهش محل نمیدم!اصن نمیدونم از روی هوس این کارارو میکنه یامثه من علاقه منده!ازش بیش از۷سالکوچیک ترم!اصلنم خوشگل نیس!راسی بگم که نگاهاش خیره توچشامه اصن اونورتر نمیره هرازچندگاهی هم لبام!چشام خیلی قشنگن لبام هم خوبن ای!هیکلم هم حرف نداره !تعریف نیس میخوام بونم هوسه?دامه?الکیه?کمممممممممک لطفا دعاتون میکنم

  • نویسنده دیدگاه: hamid
   14 فروردین 1394

   فک کنم عاشقت شده ولی بهش بگو از یه جایی حرفاتو شروع کن

  • نویسنده دیدگاه: فرشته
   25 فروردین 1394

   به نظرمن خودتو اسیر نگاه مسخره وهوش آمیز پسرانکن ازر پسرعمو ت واقعا دوست داشته باشه مطمئن باش اون ازتو طاقتش کمتره به هیچ عنوان بهش نگو دوسش داری که خیالش راحت نشه وخودش بیاد جلو

   • نویسنده دیدگاه: محمد حسین
    16 اردیبهشت 1394

    من هم مثل شما عاشقم من 15 ساله هستم من به دختر عمه دختر خاله ام عاشق شده ام نمی دونم او من را دوست دارد

  • نویسنده دیدگاه: امید
   25 اردیبهشت 1394

   اگه دوست داشتی به من زنگ بزن تا برات قشنگ شرح بدم من تا الان چهار تا زن داشتم سه سال در مورد مرد ها و دوسال در مورد زن ها تحقیق کردم حالا اگه دوست داشتی زنگ بزن تا راهنماییت بکنم

  • نویسنده دیدگاه:
   26 اردیبهشت 1394

   اگه واقعآ از پسرا خوشت نمیاد پ واسه چی خودتو درست میکنی.ب خودت میرسی کلی بصورتت ب قول معروف سفید کننده . روژلب و… میزنی.برو بابا دختر از خود راضی ..

 372. نویسنده دیدگاه: جواد
  18 اسفند 1393

  سلام.من 16سالمه.حدود یک سالی هست که یه احساس علاقه خاصی به یکی دارم.چن وقت پیش دیگه نتونستم طاقت بیارم.گوشیرو برداشتم و بهش زنگ زدم و گفتم.(اون دو سال از من بزرگتره و کنکور داره.)جوری جوابمو داد ک خودم نفهمیدم واقعا اونم منو دوست داره یا نه.بهم گفت چون براش مهم هستم بهتره ک درسمو بخونم تا تو کنکور موفق باشم.از اون روز خیلی گرفته ام.حتی یه روز به خاطر همین گریه کردم.ب نظرتون دوباره بعد از کنکورش بهش بگم یا نه؟آخه میترسم از دست ح بدمش.چون ممکنه برن کانادا.حاضرم تمام دنیامو ب پاش بریزم.تورو خدا کمکم کنین.دوستش دارم.

  • نویسنده دیدگاه: feshfeshe
   24 اسفند 1393

   سلام دوست عزیز.یادت باشه هیچ گاه زندگیو بر اساس سیاست و از روی جزوه و کتاب پیش نبر.خود خودت باش و اون کاری که فکر میکنی درسته با تدبیر انجامش بده.و یقین داشته باش شمایی که باخودت صاف و صادقی قهرمان و پیروز میدانی.شک نکن

  • نویسنده دیدگاه: دختر
   22 اردیبهشت 1394

   تو دخترچته برو بهش بگو دیوونه ای اگه بهش نگفتی ببخشد هااااا

 373. نویسنده دیدگاه: nazi
  16 اسفند 1393

  mano oon asheghe ham boodim sang andakhtan jolo pamoon …..donya yek bare ro saram kharab shood hanooz bade 5sal divoone bar mi khamesh……..baram dooaakonin……!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 374. نویسنده دیدگاه: مرتضی
  15 اسفند 1393

  سلام من 15 سالم است عاشق دختری هستم و نمی دونم چطوری بهش بفهمونم که عاشقش هستم ولی فکر کرده که بهش دروغ میگم لطقا راهنمایی کنید

 375. نویسنده دیدگاه: یکی
  13 اسفند 1393

  من عاشق یکی هستم توی یه شهر دیگه ست و خبر نداره قراره چند روز دیگه بریم مهمون خونه شون کاش اونم عاشقم شه

 376. نویسنده دیدگاه: q
  08 اسفند 1393

  manam ashegheam.am a inghad badbakhtam k mama no babam razi nemishan.harkar mikonim badtar mishan.3 sale hamo mikhaym,babam in akhari khast bendazatesh zendan,gala ham rafte azash khabar nadarm .man bayad chikar on am akhe.daram jonon migiram

 377. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  04 اسفند 1393

  میدونید من اینو با اشگ میگم من عاشقم اونم عاشق اما نمیزار مابهم برسیم دیوونه شدم دارم میمیرم ملیکا دوست دارم علی

 378. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  03 اسفند 1393

  سلام منم شش ساله بایکی آشناشدم همدیگروهم دوس داریم من به خاطراون تموم موقعیتاموازدست دارم میدم وبهش گفتم ولی نمیدونم اون چرااصلاخیالش نیست بهم میگه برودنبال زندگیت خوشبخت باشی ولی بعدش دوباره میزنگه ومیگه دلم برات تنگ شده نه واسه همیشه میره نه میادمن این وسط خیلی عذاب میکشم بهم کمک کنیدچطوری حالیش کنم چی بهش بگم؟

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   19 اسفند 1393

   داره میپیچوندت!!!!!! به خدا راس میگم !!!مریضن اینا منم شبیهشو دیدم!!!گول نخور مواظب باش

 379. نویسنده دیدگاه: ....
  08 بهمن 1393

  عاشقه دختر عمم شدم خیلی باهام خوبه انقد ک من خجالت میکشم ک جلو بقیه زیاد برم پیشش چون زیاد قربون صدقم میره نمیدونم چیکار کنم بهش بگم ینی؟ دارم دیوونه میشم یکی کمک کنه

  • نویسنده دیدگاه: kh
   11 فروردین 1394

   اگه واقعا دوسش داري حتما بهش بگو
   تادير نشده
   بهش بگو

 380. نویسنده دیدگاه: معصومه جوووون
  26 دی 1393

  سلام خسته نباشید♥خوب بود اما هر کاری هم برایه پسرا بکنی اونا دنبال بهترشن پس بیخیال عشقو عاشقی بابا

 381. نویسنده دیدگاه: محمد
  23 دی 1393

  سلام.عشق یعنی کشکـــــــــــــــــــــــــــــــ
  بای…

 382. نویسنده دیدگاه: گیتی
  22 دی 1393

  سلام منم یروز عین شما بودم اما بد یسال فهمیدم واقعا لیاقت منو نداره وقتی فهمیدم ک دیره مواظب خودتون باشین عاشق هر کسی نشین هرکس لیاقت شمارو نداره…..

 383. نویسنده دیدگاه: NASIIIII
  21 دی 1393

  به عشقم گفتم عشقتو ثابت کن ولی چطوری باید ثابت کنه؟؟؟؟؟

 384. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  21 دی 1393

  من نیدونم چ دیدگاهی دارم و عاشق کسی نیسم ولی کسی هس ک عاشقمه منم تقریبا ازش خوشم میاد ولی اصن نمیتونم این کارا رو انجام بدم

 385. نویسنده دیدگاه: نازی
  20 دی 1393

  .سلام بچها شما که میگید 14یا 13سالتونه خیلی هنوز بچه اید مخصوصا دخترا که تو این زمونه البته ببخشید خیلی پسرا دنبال نیاز جنسین راحت گولتون میزنن…فعلا به عشق فکر نکید درستونو بخونید

  • نویسنده دیدگاه: fatemeh
   04 تیر 1394

   موافقم

 386. نویسنده دیدگاه: فاطمه
  15 دی 1393

  نمیخواد منو

 387. نویسنده دیدگاه: لیلی
  11 دی 1393

  سلام.من 14 سالمه و6ساله عاشق پسر عموی پدرم شدم.قبلا تهران بودن و به خودم میفهموندم که خیلی از من دوره و هیچ کار نمیشه کرد.اما حالا امدن شیراز و خیلی تو فکرشم.نمی دونم چیکار کنم.فقط میخوام بفهمم دوسم داره یا نه.تو مهمونی بعضی مواقع زیر چشمی نگام میکنه.یک شب هم توجمع کنارش نشسته بودم داشت آهنگ عاشقانه گوش میداد نگاه من میکرد و میخوند.نمی دونم منظوری داشت یا نه؟خواهش میکنم زود جوابم رو بدین.

 388. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  10 دی 1393

  یه سال و نیم عاشق یه پسری بودم که از رفتارش معلوم بود که اونم دوسم داره بعد از یه سال باهم دوس شدیم اما اخلاقمون اصلا جور نبود نمیدونم چرا همش حرفایی که میزدیم به هم دیگه برمیخورد و ناراحت میشدیم هر روزم بحثمون میشد ولی خب قهرنمیکردیم ولی دوستی ما همش یه هفته طول کشید یعنی بعد یه هفته که دوس بودیم سر یه چیز الکی بحثمون شد بعد منم بهش گفتم که کلا کات کنیم چون آصی شده بودم و عصبانی بودم ولی حالا پشیمونم میخوامش میخوام که دوباره باهاش باشم هربارم که میبینمش شدید بهم میریزم چیکار کنم که دوباره خودش بیاد سراغم….

 389. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  08 دی 1393

  خیلی سخته خیلی منم یکیودوس داشتم مامانش ازمن گرفتش بچه ها دعا کنین

 390. نویسنده دیدگاه: ابوالفضل
  30 آذر 1393

  هر کی میگه عشق دروغ غلت کرده

  ولی دختر جماعت لاشی می باشد

 391. نویسنده دیدگاه: سرور
  22 آذر 1393

  بیشتر عشق ها با یه سوتفاهم و یا ذهنیت اشتباه از بین رفته پس نشینیدن غصه بخورید
  برین دنبال عشقتون و ندارین از بین بره
  ندارین بعدا یه عمر پشيمون شین

 392. نویسنده دیدگاه: یکی دیگه
  20 آذر 1393

  یکی رو الان 4ساله دوس دارم اما یه بار هم به روش نیاوردم الان دیگه صبرم سر اومده باید چیکار کنم؟ چه جوری به روش بیارم غرور دخترانه اجازه نمیده ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦راه حل راه حل********

 393. نویسنده دیدگاه: mohamadreza
  14 آذر 1393

  vaghan kasio ke dosesh dariii o besh naresi naboooodet mikone

 394. نویسنده دیدگاه: amirhossein
  14 آذر 1393

  eshgh baraye zere 18 viran konaaaaaaaandas

 395. نویسنده دیدگاه: فروزان
  07 آذر 1393

  منم یک سال است یه پسردوست دارم امااومنو فریب داددوستم ندارد چی کنم که اوفراموش کنم کمکم کنید شب تاصبح بخاطرش اشک میریزم اما اوازداج کرده بادختر خاله اش

 396. نویسنده دیدگاه: معین
  12 آبان 1393

  سلام به ابوالفضل . نبودن ببین ابوالفضل اصلا تو با خودت درگیری هر چیزی را که اسمشا عشق نمیگذارن تو امکان داره بعد از این هم عاشق 10 نفر دیگه بشی که به احتمال زیاد 9 تاش شکست میخوره عزیز من تو اول به من بگو از چی یه دختر خوشت میاد از اندامش حرف زدنش تیکه کلامش چهرش بعد بگو عاشقم برو فعلا دنبال دوست دختر بگرد نه عشق تو اول باید رابطه دوستی دخترانه را مثل دوستی پسرانه درک کنی بعد عاشق بشی و اما نبودن تو هم اصلا درکت نمیکنم ضمیر تو نشانه وابستگی یا احترام نیست اون طرف یه آدم کاملا باجنبه بوده که طرز فکرش مثل یه آدم خارجی بوده و تو کاملا پسر ندیده که بایک اس دلباخته اون شدی تو و برداشت تو از طرز فکر اون غلطه
  عشقی هم درکار نبوده که حالا داری گریه میکنی

 397. نویسنده دیدگاه: پریا
  28 مهر 1393

  من عاشق پسر عمم شدم 15 سالشه و اونم میدونه دوسش دارم ولی وتی باهاش حرف میزنم ی جوری صحبت میکنه میگه دوست دااارم ولی بعضی موقع هااااا دییونه میشه میگه دوسم نداری یا ازش حرف میپرسم تفره میره لطفااا کمکم کنید

 398. نویسنده دیدگاه: alireza
  26 مهر 1393

  عاشقی بد دردیه

 399. نویسنده دیدگاه: امیر حسین
  18 مهر 1393

  سلام
  من13 سالم و عاشق یه دختری شدم ولی اون رابطه ی سردی را نسبت به من نشان میده لطفا کمکم کنید
  باتشکر

  • نویسنده دیدگاه: هانیه جلیل پور
   22 آذر 1393

   بهش بگو دوسش داری

  • نویسنده دیدگاه: abolfazl
   14 دی 1393

   من تا حالا تجربه نکردم
   و نمیدونم چه جوری است
   کسی هست با من جور بشه….؟؟!!!

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   05 اسفند 1393

   حرفت رو رک و راست بهش بگو

  • نویسنده دیدگاه: حامد
   15 اسفند 1393

   کوچلو فعلا برو با با اسباب بازی هات بازی کن بعد برو باب اسفنجی رو نگاه کن
   والا چه دور زمونه ایی شده بخدا

  • نویسنده دیدگاه: mahdighasemi
   16 اسفند 1393

   بچه 13 ساله با تو ام امیر حسین برو شیرتو بخور

 400. نویسنده دیدگاه: سیما
  05 مهر 1393

  سلام من با دوست پسرم بعد 3 ماه که خیلی باهم خوب بودیم الان اون نسبت به من سرد شده باید چیکار کنم که اونم عاشقم بشه؟؟؟ لطفا راهنمایی کنید … ممنون

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   07 دی 1393

   شما بیا با من اون خودش بر میگرده اخه شلنس منه

  • نویسنده دیدگاه: یه دوست
   16 بهمن 1393

   به خدا توکل کن این کار ها عاقبت نداره

 401. نویسنده دیدگاه: عاشق دلباخته دلباخته
  13 شهریور 1393

  سلام.من حدود ۲ ساله که عاشق همکلاسیم شدمه تو دانشگاه ولی جرات گفتن بهش رو ندارم.چی کار کنم؟به نظرتون تنها گیرش بیارم و بهش بگم یا راه دیگه ای مد نظرتون است؟
  از کجا بفهمم که اونم عاشقمه یا نه؟

  لطفا راهنماییم کنین
  ممنون
  عشق=علاقه شدید قلبی

 402. نویسنده دیدگاه: هیوا
  28 مرداد 1393

  سلام من یه دختر 14 سالم تازگی ها تو کلاس زبان عاشق یه پسر شدم. پسر خیلی خوبیه نمیدونم چه جوری باهاش شروع کنم.لطفا راهنمایی کنید.

  • نویسنده دیدگاه: حامد
   15 اسفند 1393

   دخترم فعلا برو خاله بازی کن تو کوچه و تو عید هم حتما پیک شادی رو هم حل کنی بعد بیا صحبت میکنیید.
   واااای خدا چه دوره زمونه اییی شده

 403. نویسنده دیدگاه: 16
  10 تیر 1393

  از عاشق بودن زیباتر چیزی نیست

  • نویسنده دیدگاه: Bahar
   08 دی 1397

   من 19 سالمه ،عاشق کسیم و اونم اونم عاشق منه ولی همش بحث میکنیم و ب روی هم نمیاریم دوست داشتنو هر دو مغرور هستیم و منتظر هستیم یکیمون واس اشتی پا بذاریم جلو باید چکار کنم؟؟واس ازدواج همو میخوایم ولی همش قهریم

 404. نویسنده دیدگاه: مهسا
  04 تیر 1393

  عاشقش بودم با هم ارتباط داشتیم ولی اون منو ابجی صدا میکرد اون یکی دیگه را دوست داشت هنوزم باهاش در ارتباطم بهش با گریه اشک گفتم عاشقتم اونم اشکای منو پاک کرد با بغض گفت منم اونو دوست دارم ابجی

 405. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  30 خرداد 1393

  سلام چیکار کنم عاشق عشقم هستم چگونه به اون بگم یا بهش بفهمون خیلی دوستش دارم

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   30 خرداد 1393

   لینک آخر مطلب را ببینید

 406. نویسنده دیدگاه: تنها ترین تنها
  24 خرداد 1393

  من فقط اسمشو میدونم عاشقم عاشق دارم نابود میشم یه راه حلی بگید دوستان تروخدا نابودم کرد خیلی دوسش دارم خودم فهمیدم اونم منو دوس داره نمیدونم چیکار کنم باش دوس شم یا نه

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   10 دی 1393

   اگه واقها عاشقشی خب بهش بگو که علاقه داری بهش مطمعن باش ردت نمیکنه

 407. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  09 خرداد 1393

  به من میگه بگو دوسم نداری.! آخه دوسش دارم! باشم گفتم،خسته شده ازم!

 408. نویسنده دیدگاه: خورشید
  07 آذر 1392

  به نظرمن عاشقی اتفاق است میوفتد.عاشق شدن فرمولی نداره عشق رو نمیتوان تحت هیچ چهارچوبی قرار داد.آدمی عاشق بدی معشوقشم برای قشنگ حتی جفاشم دوست داره عشق واقعی یعنی از خویشتن فارغ شدن.حتی اگه کنارتون نبود همیشه دعای خیرتون بدرقه راهش باش.براتون مهم نباشه پیش یکی دیگه است براتون فقط بودنش مهم باشه.

  • نویسنده دیدگاه: cyrus
   08 آذر 1392

   اگه مهم نبود پیش کس دیگه ایی باشه غیرت معنی نمیداد. و در ضمن آدم وقنی کسی رو دوست داره یا چیزی رو دوست داره اونو فقط برا خودش میخواد و نمیزاره کس دیگه ایی ازش استفاده کنه .

 409. نویسنده دیدگاه: نفس
  01 آبان 1392

  منم خیلی دلتنگ عشقم هستم اما حیف ک قول دادم فراموشش کنم چ کنم با این دل با همه عشقی ک بهش داشتم اما دریغ از … 😥 ممنون آسمونی جون عالی بود 😉

  • نویسنده دیدگاه: ابوالفضل
   08 آذر 1392

   سلام نفس جان من تو عشق همش شکست خوردم عاشق یه دختر شدم بعدش فهمیدم با یکی دیگه است بعد از چند سال عاشق یه دختری شدم که فقط تلفنی باهاش حرف زدم حتی اونو ندیدم که بعد از چند ماه ترکم کرد به نظر تو اشتباه از من بود،الان دانشجو رشته ی برق هستم با یه دختر آشنا شدم اما نمیدونم حسش به من چیه به نظر تو چی کار کنم؟

 410. نویسنده دیدگاه: نبودن ...
  19 مهر 1392

  نگید اینا رو نگید…
  نگید و دل من رو خون نکنید 8 سال عاشقونه دوستش داشتم اما رفت ؛ نه بی احترامی ای بود نه … همیشه حتی ضمیرمون شما بود … رفت دنبال خوشبختیش با یکی که دوستش نداشت! گفت باید منطقی بود، با احساس نمی شه زندگی کرد !
  می دونست چقدر غصه می خورم اما مودبانه خدا حافظی کرد و رفت پی منطق!!!!
  و حالا من دارم جای خالیش و پر می کنم با اشک …. با یادش با خاطراتش دعام کنید بتونم دووم بیارم .خدایا ..

  • نویسنده دیدگاه: ناشناس
   24 آذر 1393

   خدایش نمیدونم چی بگم ولی خیلی سخته منم مث شمام

  • نویسنده دیدگاه: ترانه
   21 دی 1393

   ذرکت میکنم واقعا الان هیچی ادمو اروم نمیکنه جز خودش

 411. نویسنده دیدگاه: mahsaa
  16 شهریور 1392

  خوش قولی خیلی مهمه / ادب داشتن مهمه / خیلی چیزها هست

  • نویسنده دیدگاه: نرگس
   15 بهمن 1393

   منم عاشقه یکی شدم.ااون روزای اول خیلی دوسم داشت.اما بعد از چن ماه سرد شد.بعدشم تنهام گذاشت.من باید چیکار کنم؟تورو خدا راهنماییم کنید

   • نویسنده دیدگاه: یک......
    08 دی 1397

    سلام
    من عاشق پسر دوست بابام هستم چند سال پیش بهم گفت که دوسم داره اما اون موقه ما هردومون بچه بودیم اما الان من به اون وابسته شدم اما نمیدونم بهش بگم یا نه لطفا کمکم کنید

    • نویسنده دیدگاه: ناشناس
     11 بهمن 1397

     شماواون چندساله تون هست

   • نویسنده دیدگاه: ناشناس
    11 بهمن 1397

    سلامدخترا از سن 20به بالا به ازدواج فک کنن

نظر خودتان را ارسال کنید