در تلگرام منتظر شما هستیم
عضویت در کانال آسمونی
تازه های آسمونی
صفحه اصلی > گردشگری > جهانگردی > در سفر به بارسلون چه نکاتی اهمیت می یابد؟
کانال تلگرام کوروش

در سفر به بارسلون چه نکاتی اهمیت می یابد؟

What is important trip to Barcelona در سفر به بارسلون چه نکاتی اهمیت می یابد؟

بارسلون شهر زیبای کاتالان ها، شهر گائودی، شهر فوتبال، شهر آفتاب و دریا، و بزرگترین فرزند مدیترانه است.

بارسلون همان است که از یک شهر اروپایی انتظار دارید؛ دریا و ساحل، رستوران ها و کافه هایی که تا پاسی از شب گذشته بازند، خیابان های پر توریست، آثار دیدنی و موزه ها، آثار معماری معروف، خرید و تفریح. بارسلون شهری ست برای همه؛ شهری پر جنب و جوش و شاد و زیباست و هر چند روزی هم که آن جا بمانید، باز هم جایی برای دیدن دارد. می توانید تمام وقتتان را به استراحت کردن ، شنا و آفتاب بگذرانید و عصرها، بعد از خرید کردن از مغازه های رنگارنگ شهر، در رستوران هایش مهمان غذاهای خوشمزه ی اسپانیایی باشید و از زنده بودن شهر در شب ها لذت ببرید؛ یا می توانید توریست نقشه به دست فعالی باشید و موزه ها و آثار دیدنی را یکی پس از دیگری ببینید و عکس بگیرید و باز هم وقت کم بیاورید.
معمولا انتخاب توریست هایی که برای اولین بار به این شهر سفر می کنند، ترکیبی از هر دو است. بارسلون با همه ی تفاوت های فرهنگی اش با سایر شهرهای اسپانیا (زبان، فرهنگ و نژاد کاتالان ها که متفاوت از سایر اسپانیایی هاست) از زیباترین و رویایی ترین شهر های این کشور است.

barcelona11 در سفر به بارسلون چه نکاتی اهمیت می یابد؟
شهر را می توان از خیابان لارامبلا شروع کرد. خیابان شلوغ و دیدنی ِ مرکز شهر، پر از دست فروش و نقاش و دکه های سوغاتی و گل فروشی است. خیابان از یک طرف به میدان کاتالونیا مرکزی ترین نقطه ی شهر، متصل به خیابان های اصلی و خطوط متروی مختلف منتهی می شود. پیاده روی در خیابان های اطراف لارامبلا و میدان کاتالونیا، شما را در قلب بارسلونا فرو خواهد برد. نوازندگان دوره گرد گیتار به دست را خواهید دید با کلیساها و ساختمان های قدیمی زیبا، خیابان های باریک و سنگ فرش شده و توریست ها و مغازه ها و رستوران های محلی. طرف دیگر خیابان لارامبلا، به دریا و مرکزخریدها و رستوران ها و منظره ی زیبای قایق های پارک شده در آبی ِ مدیترانه می رسد. در انتهای خیابان، اولین چیزی که توجه شما را جلب می کند، مجسمه ی بلند کریستف کلمب است که با دست راستش به سوی سرزمین جدید ( قاره ی آمریکا) اشاره می کند.

barcelona14 در سفر به بارسلون چه نکاتی اهمیت می یابد؟
خیابان های بارسلون، نمایشگاه بزرگی اند از آثار آنتونی گائودی، معمار معروف اسپانیایی. معروفترین این آثار، کلیسای بزرگ و نیمه کاره ی ساگرادا فامیلیا است. کلیسا بسیار عجیب و مـدرن است و از کلیشه های معروف کلیساهای اروپایی در آن خبری نیست. با آن که ساخت بنای کلیسا تا سال ٢٠٢۶ تمام نخواهد شد، اما گردشگران برای تماشای آن صف می بندند. کاسا میلا و پارک گوئل نیز از بهترین و عجیب ترین کارهای گائودی اند. کاسا میلا، خانه ای با تمام طرح های این آرشیتکت و پشت بامی عجیب و دینی؛ و پارک گوئل با همه ی زیبایی ها و مجسمه هایش، از دیدنی ترین های بارسلون هستند.

barcelona1 در سفر به بارسلون چه نکاتی اهمیت می یابد؟
بارسلون شهر موزه های مختلف است.

موزه ی ملی هنر کاتالونیا، موزه ی هنرهای معاصر بارسلونا، موزه ی خوان میرو، موزه پیکاسو و موزه ی دریانوردی از بزرگ ترین موزه های شهر هستند. اگر طرفدار فوتبال هستید، موزه ی باشگاه اف-سی بارسلونا برای شما دیدنی ترین موزه خواهد بود. هرچند دیدار از موزه ی باشگاه و دیدار از استادیوم معروف نیوکمپ با فروشگاه و سالن و رختکن پشت ورزشگاه، آنقدر جذاب است که کسانی که طرفدار فوتبال نباشند را نیز به سوی خود خواهد کشاند. استادیوم نیوکمپ، بزرگ ترین استادیوم اروپا و ورزشگاه خانگی باشگاه فوتبال بارسلوناست.

بارسلون شهری است با دیدنی های بی پایان. یکی از دیدنی های منحصر به فردش، دهکده ی اسپانیولی یا پوبله اسپانیول در بالای تپه ی مونت خوییک است. دهکده ی اسپانیا، دهکده ی قدیمی کوچکی است با رستوران ها و مغازه های صنایع دستی که قسمت های مختلف اسپانیا را با خانه ها و معماریشان شبیه سازی کرده و نمونه ی کوچکی از اسپانیاست. از همان تپه ی مونت خوییک می توان با تله کابین خود را به قلعه ی بالای تپه رساند و از آن جا با تله کابین دیگری از روی دریا تا اسکله ای در وسط آب رفت. تله کابین ها مورد علاقه ی توریست ها و شلوغ اند، اما ایستادن در صف به دیدن منظره ی شهر از بالا می ارزد.

barcelona13 در سفر به بارسلون چه نکاتی اهمیت می یابد؟
یکی دیگر از بلندی های نفس گیر شهر، قلعه -کلیسا و شهربازی ِ تیبی دابو است. پس از سوار شدن بر قطار آبی رنگ قدیمی شمال غربی شهر و قطارهای ریلی که به فونیکولار معروف اند، به قله ی کوه می رسید. قلعه ی قلب مقدس، با مجسمه ی برنزی زیبایی در بالای آن و شهربازی تیبیدابو و منظره ی فوق العاده ی شهر از بالا، از محبوب ترین توریست هاست. تنها چیزی که کم دارد، رستوران و دکه هـای غذاخوری سـت کـه باعـث می شـود توریسـت های آشـنا و محلی هایـی کـه غذایشـان را بـا خـود آورده انـد، پـارک را بـه محلـی پـر جنـب و جـوش بـرای پیک نیـک تبدیـل کننـد.
اگـر بـا کودکتـان سـفر می کنیـد، مطمئـن باشـید در بارسـلون بـه او خـوش خواهـد گذشـت. بـر خـلاف دیگـر شـهرهای اروپایـی، بـودن بچه هـا در رسـتوران ها و جاهـای دیگـر شـهر در هـر سـاعت شـبانه روز بسـیار عادی اسـت. عـلاوه بـر آن، دیـدار از باغ وحـش پـارک سـیتادلا، تله کابین هـا، مـوزه واکـس و آکواریـوم بـزرگ شـهر نیـز بچه هـا را شگفت زده خواهـد کـرد. آکواریـوم بارسـلون از بزرگتریـن آکواریوم هـای اروپاسـت، بـا انـواع ماهی هـای کمیـاب.

barcelona15 در سفر به بارسلون چه نکاتی اهمیت می یابد؟
بارسـلونتا، نـام منطقـه ای رویایـی از شـهر اسـت کـه در کنـار دریاسـت و سـاحل شـنی و رسـتوران هایش می تواننـد شـما را وسوسـه کننـد کـه تمـام روز را آن جـا بگذرانیـد. تابسـتان ها، بارسـلونتا از شـلوغ ترین مناطـق شـهر اسـت و نزدیک تریـن سـاحل شـنی بـرای کسـانی کـه در شـهر هتـل گرفتـه باشـند. در بارسـلون می توانیـد هتل هایـی را پیـدا کنیـد کـه کمـی از مرکـز شـهر دور اسـت، ولـی دسترسـی بـه سـاحل و امکانـات هتـل ماننـد اسـتخر و ورزش هـای آبـی، بسـیار اغـوا کننـده اسـت.
قیمـت هتل هـا بسـته بـه ایـن کـه کجـا باشـند و چـه امکاناتـی داشـته باشـند، متفـاوت اسـت ولـی معمـولا هتل هـای بارسـلون کیفـیت خوبـی دارنـد و اکثـر اوقـات غـذا و اسـتخر و امکانـات تفریحـی هـم روی قیمـت هتـل حسـاب می شـود. رسـتوران های بارسـلون تـا دیروقـت بازنـد و غـذای معروفشـان غذاهـای دریایـی و تاپـاس اسـت. تاپـاس در واقـع مجموعه ایسـت از غذاهـای مختلـف در ظرف هـای کوچـک؛ انـگار کـه از هـر غذایـی کمـی بدهنـد تـا مـزه کنیـد. غـذا در بارسـلون گـران نیسـت، ولـی تاپـاس و غذاهـای دریایـی نهایتـا ارزان تمـام نمی شـوند.
بارسـلون بهـار بی نظیـری دارد؛ از اردیبهشـت تـا تیـر و از شـهریور تـا آبـان بهشـت ِ بارسـلون اسـت. گرمـای زیـاد دو مـاه وسـط تابسـتان و بسـته بـودن تعـدادی از مغازه هـا از اواسـط آگوسـت تـا اوایـل سـپتامبر باعـث می شـود دو مـاه تیـر و مـرداد بـرای سـفر بـه ایـن شـهر کمتـر طرفـدار داشـته باشـند، هـر چنـد کـه بارسـلون همیشـه شـلوغ و پـر از توریسـت اسـت. زمسـتان های شـهر سـرمای معتدلـی دارد، ولـی اغلـب بارانی سـت.
در نهایـت بارسـلون شـهر بـزرگ زیبایی سـت کـه همـه را خوشـحال نگـه مـی دارد. یادتـان باشـد صنایـع دسـتی بارسـلونا سـرامیک کاری اسـت. مجسـمه های سـرامیکی به خصـوص طـرح سوسـمار بزرگـی کـه در پـارک گوئـل قـرار دارد یـا مجسـمه های سـرامیکی کولی هـای اسـپانیایی، از محبوب تریـن سـوغاتی هـای شـهر اسـت.

barcelona12 در سفر به بارسلون چه نکاتی اهمیت می یابد؟

دیدنی های بارسلونا
– خیابان لارامبلا
– منطقه ی باری گوتیک
– کلیسای ساگرادا فامیلیا
– خانه ی گائودی: کاسا میلا
– پوبله اسپانیول (دهکده اسپانیا)
– پارک گوئل
– پارک سیتادلا و دروازه ی تریومف
– ساحل بارسلونتا
– موزه ی باشگاه فوتبال بارسلونا (اف-سی-بارسلونا)
– موزه ی هنر ملی کاتالونیا
– موزه ی خوان میرو – موزه ی پیکاسو
– موزه ی دالی
– موزه ی دریانوردی
– آکواریوم بارسلونا
– باغ وحش شهر
– تپه ی مونت خوییک و تله کابین
– قلعه و شهربازی تیبی دابو
– خانه ی کاسا باتلو از آثار گائودی
– موزه ی واکس
– خیابان گراسیا

+ کلیک نمایید و عضو تلگرام آسمونی شوید


امتیاز شما به این صفحه:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

< اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی >

🔗 لینک کوتاه: http://www.asemooni.com/?p=149248
آموزش پیش بینی فوتبال
خرید غذای سگ، خرید غذای گربه
تبلیغات اینترنتی
کانال تلگرام آسمونی

اینم جالبه !

شرایط سفر به ایتالیا

غذاهای لذیذ، مناظر شهری زیبا، تاریخ طولانی و هیجان انگیز تمام مواردی هستند که باعث …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تبلیغات اینترنتی