تازه های آسمونی
خانه > خواندنی > سخنان بزرگان > 100 سخن ناب از کوروش بزرگ
املاک کوهک
فولاد صنعت صداقت

100 سخن ناب از کوروش بزرگ

lean-remarks-of-cyrus-the-great

کوروش بزرگ (کوروش کبیر) ؛ نخستین پادشاه و بنیان گذار شاهنشاهی هخامنشی بود، کوروش به مدت سی سال، از سال 529 تا 559 پیش از میلاد، بر کشور ایران فرمانروایی کرد.

دربارهٔ کوروش تمام مورخان توافق دارند که شاهی بود با عزم، خردمند و مهربان که در موارد مشکل به عقل بیش از قوه متوسل می‌شد و برخلاف پادشاهان آشور و بابل، با مردم مغلوب رئوف و مهربان بود. جنگ و بوی خون او را برخلاف فاتحان دیگر مغرور نکرد و رفتار او با پادشاهان مغلوب لیدیه و بابل سیاست تسامح او را بخوبی نشان می‌دهد.

به واقع کوروش، بزرگ مرد تاریخ ایران زمین و از جمله نوادری بود که تاریخ جهان به خود دیده است . انسانی والا و ابرمردی بی همتا که می توان گفت نام ایران با وجود او ایران شد و از بنیانی که او بنا نهاد برای هزاران سال ملتی واحد از اقوام آریایی واقع در فلات ایران شکل گرفت که طی قرنها تمام تمدن ها و قدرتهای کوچک و بزرگ را تحت شعاع خود قرار داد و هویت ایرانی متشکل از مادهای آذربایجان و کردستان و پارسهای جنوب و پارتهای شرق ایران زمین که ملت واحد ایران را تشکیل دادند و تاریخ چندین هزار ساله خود را دوشادوش یکدیگر و در کنار یکدیگر رقم زدند به همراه هم از این خاک و هویت دفاع کردند و با افتخار ایرانی بودن خود را به جهانیان اعلام نمودند

درباره فرجام کوروش نیز باید گفت این سرباز وطن در جنگ با اقوام وحشی شرقی و دفاع از سرزمین خویش جان خود را فدا نمود و پیکرش در پاسارگاد به خاک سپرده شد و تا امروز نیز جاودانه باقی مانده است

جهت مشاهده زندگینامه کامل کوروش بزرگ اینجا را کلیک نمایید

 

در بخش زیر میتوانید 100 سخن ناب ، مهم و ارزشمند از کوروش بزرگ را مطالعه نمایید :
 

1) ای پسر من نیکو کار باش نه بدکار زیرا زندگانی انسان جاودان نیست و هیچ چیز از کردار نیک لازمتر نمی باشد

2) ای پسر من بشنو تو را می گویم که بهترین بخشش ها تعلیم و تعلم است زیرا مال و مکنت زوال پذیرد و چهار پایان بمیرند ولی دانش و تربیت باقی ماند

3) دختر شرمگین را دوست بدار و او را به مرد هوشیار و دانایی به عروسی ده زیرا مرد دانا و هوشیار مانند زمین نیکی است که چون تخم در آن بکارند حاصل نیک و فراوان از آن به عمل آید

4) با زن فرزانه و شرمگین عروسی کن و او را دوست بدار وخود برای خود زن انتخاب کن و زن دیگری را فریب مده تا روانت گناه کار نگردد

5) مردی را به دامادی خود برگزین که نیکخو, درست و دانا باشد، اگر بسیار مسکین است بسیار عیب نیست مال و مکنت از یزدان برسد

6) چون خوشی رسد بسیار خشنود و غره مشو و چون سختی رسد غمگین و افسرده مباش زیرا هر خوشی یک ناخوشی و هر نیکی یک بدی در پی دارد

7) از پست فطرت و بداصل قرض مگیر و وام مده زیرا تنزیل زیاد باید داد و همواره بر در خانه تو بایستد و کسان بگمارد و این برای تو زیان بزرگی است

8) به مال و مکنت کسی چشم مینداز زیرا مال و خوشی جهان مانند مرغی است که از این درخت به آن درخت نشیند و به هیچ شاخی نماند

9) دست از دزدی و کاهلی و هوا و هوس نفسانی بدار زیرا هر کس که نیکی کند پاداش نیکی یابد و هر که بدکار گشت به سزای سخت خواهد رسید

10) نسبت به پدر و مادر خود فرمانبردار باش زیرا مرد تا پدر و مادرش زنده اند مانند شیری است که آسوده در بیشه غنوده و از هیچ کس بیم ندارد

11) به رئیس و سردار خود گستاخ مباش و در خدمت استوار بایست, آچه بر خود نیک ندانی به دیگران نیز نیک نشمار با دوستان به یگانگی برخورد کن

12) اگر تو را فرزندی است به مدرسه بفرست و به تحصیل علم بگمار زیرا علم ودانش چشم روشن است

13) عصبانی مباش زیرا مرد عصبانی مانند آتش است که در بیشه برافروزد و تر و خشک را با هم بسوزاند

14) دشمن کهنه را دوست نو مساز زیرا دشمن کهنه مانند مار سیاه است که بعد از صد سال انتقام را فراموش نکند

15) مغرور و خودپسند مباش زیرا انسان مغرور چون مشک پر باد است و اگر باد آن خالی شود چیزی باقی نماند

16) آنچه را که گذشته است فراموش کن و به آنچه که نرسیده رنج و اندوه مبر

17) در مجالس در صدر منشین تا تو را از آنجا بلند نکنند و به جای پایین تری بنشانند

18) سخن بموقع بگو زیرا بساتکلم بهتر از خاموشی و بسا خاموشی بهتر از تکلم است

19) ای پسر من تو را می گویم بهترین چیزها برای سخاوت تعلیم و تربیت مردم است

20) از هر خوراک مخور و زود به زود به مجلس عیش بزرگان مرو که پسندیده نیست

21) ای پسر من تو را می گویم بهترین چیزها برای سخاوت تعلیم و تربیت مردم است

22) همیشه و همه جا به خدا توکل کن و دوستی با کسی کن که بیشتر به تو سود رساند

23) زن و فرزند خود را از تحصیل علم باز مدار تا غم و اندوه به تو نرسد و پشیمان نشوی

24) اگر در پی مال و مکنتی اول آب و زمین بخر زیرا اگر ثمر ندهد اصل آن باقی است

25) حضور دانشمندان را گرامی دار و از ایشان سئوال کن و جواب بشنو

26) با مردی که پدر و مادر از او ناخشنودند همکار مباش تا گناهکار نباشی

27) از هر کس که با تو کینه ورزد و خشم گیرد کناره جوی

28) با مرد پاک نظر, کارآگاه, هوشیار و نیکخو مشورت کن

29) در جنگ اگر مسئولیتی به عهده تست بسیار مواظب باش

30) به فرمان یزدان و امشاسپندان گوش کن و رفتار نما

31) مرد فقیر و بینوا را تمسخر مکن شاید تو نیز روزی بینوا شوی

32) مرد پارسا در آسایش ماند و بدکار همیشه گرفتار اندوه است

33) اگر چه افسون مار خوب بدانی ولی دست به مار نزن تا تو را نگزد

34) اگر چه شناوری به خوبی دانی ولی زیاد در آب مرو تا غرق نشوی

35) با هیچ کس و به هیچ آیین پیمان شکنی نکن که آسیب به تو نرسد

36) فرومایه را اعتنا مکن و شخص محترم را در پایه اش پاداش رسان

37) مردم دارای همان خویی هستند که از زمان شیر خوارگی خود کسب نموده اند

38) سحر خیز باش تا کار خود را به نیکی به انجام برسانی

39) دوست کهنه را گرامی دار و در دوستی او استوار بایست

40) یزدان را ستایش کن و دل را شاد ساز تا یزدان نیکی تو را بیافزاید

41) حکمرانان را نفرین مکن زیرا آنان پاسباتات مردم هستند

42) هیچ فرازی بدون نشیب و هیچ نشیبی بدون فراز نیست

43) مال کسی را تاراج مکن و به مال خود میامیز

44) برای نام خود از کسب و کار احتراز مکن

45) هر چه شنوی به عجله و بیهوده مگوی

46) هر کس که برای دیگران چاه کند در آن افتد

47) تا حدی که می توانی از مال خود داد و دهش نما

48) کسی را فریب مده تا دردمند نشوی

49) پیشوای نیک را گرامی دار و سخنش بپذیر

50) جز از خویشان و دوستان چیزی از کسی وام مگیر

51) نه به راست نه به دروغ هرگز سوگند مخور

52) چو خواهی عروسی کنی اول مال فراهم کن

53) از نیک کرداری خود غره مشو و رجز مخوان

54) به رئیسها و پادشاهان خیانت مکن

55) از مرد بزرگ و نیک سخن بپرس

56) با دزدان معامله مکن و آنها را گرفتار نما

57) از دوزخ یاد آور و کسان را به انصاف مجازات کن

58) از هر کس و هر چیز مطمئن مباش

59) فرمان خوب ده تا بهره خوب یابی

60) بیگناه باش تا بیم نداشته باشی

61) سپاس دار باش تا لایق نیکی باشی

62) با مردم یگانه باش تا محترم و مشهور شوی

63) راستگو باش تا استقامت داشته باشی

64) متواضع باش تا دوست بسیار داشته باشی

65) دوست بسیار داشته باش تا معروف باشی

66) معروف باش تا زندگانی به نیکی گذرانی

67) دوستدار دین باش تا زندگی به نیکی گذرانی

68) مطابق وجدان خود رفتار کن که بهشتی شوی

69) سخی و جوانمرد باش تا پاک و راست گردی

70) با مرد قدر نشناس و ناسپاس معاشرت مکن

71) روح خود را با خشم وکین آلوده مساز

72) در حفظ دین بکوش زیرا سعادت روحانی از آن برسد

73) در هر گفتار و کار تواضع و ادب را فراموش مکن

74) هرگز ترشرو و بدخو مباش

75) در انجمن نزد مرد نادان منشین که تو را نادان نشمارند

76) دختر خود را به شوهر هوشیار و دانا ده

77) اگر خواهی از کسی دشنام نشنوی کسی را دشنام مده

78) خود را به بندگی کسی مسپار

79) همیشه روح خود را به یاد دار

80) قبل از جواب دادن تفکر کن

81) هیچ کس را تمسخر مکن

82) با مرد بدکار هم راز مشو

83) با مرد خشمگین همراه مشو

84) با فرومایه مشورت مکن

85) با مست هم خوراک مشو

86) مرد بدچشم را به معاونت خود قبول مکن

87) مال خود را به مرد حسود نشان نده

88) از پادشاهان فرمان ناحق مخواه

89) از مرد سخن چین و دروغگو سخن مشنو

90) در مجازات مردم کینه مورز

91) در معبر عام مجادله نکن

92) با مرد بسیار متول هم خوراک مشو

93) مرد راستگو را برای پیغام بفرست

94) برای جاه و مقام مجادله مکن

95) از مدد قوی, متمول و کینه ورز دور باش

96) با مرد ادیب دشمن مباش

97) با مرد نادان راز مگوی

98) به هیچ کس دروغ مگو

99) از بی شرم مال مگیر

100) به نزد بدکار چیزی گرو مگذار.

 

برای آشنایی بیشتر با کوروش روی گزینه زیر کلیک نمایید:

شخصیت و بخشی از زندگی کوروش بزرگ

 

– اختصاصی سایت آسمونی از منابع: 

1- وصیت نامه کوروش بزرگ

2- کتاب کوروش بزرگ – نوشته‎ی پروفسور مری بوریس ، ترجمه شاپور شهبازی

3- کتاب قرآن کریم توصیف سوره ی کهف آیات ۸۳ تا ۹۰ (جهت اثبات پیامبر بودن کوروش)

 

– از تمامی عزیزان خواستار رعایت ادب و احترام در بیان گفتارشان هستیم، سپاس.

+ سایر موضوعات در تلگرام، کلیک نمایید


امتیاز شما به این صفحه:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (19 votes, average: 3٫26 out of 5)
Loading...

< اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی >

🔗 لینک کوتاه: http://www.asemooni.com/?p=6992
loading...
 • شبکه اشتراک ویدئو واو
 • ترنج - مجری دکوراسیون داخلی
 • موسسه حقوقی ثبتی آماتیس
 • تبلیغات در آسمونی
 • کانال تلگرام آسمونی
 • اینم جالبه !

  سخنان بزرگان درباره زندگی

  حتما شما هم به خواندن سخنان بزرگان درباره زندگی و بسیاری از مسایل دیگر علاقه …

  196 دیدگاه

  1. چهقدر اینا به سخنان امام علی تو نهج البلاغه شباهت دارن

  2. بسیاری ازنویسندها ودانشمندان دنیا درمورد انسانیت وعظمت کورش بزرگ توضیح دادن .

  3. شایان 2000

   درود بر ابر مردی که نامش پس از 2500 سال جاودانه ماند به امید آزادی

  4. درود . روح پاکش شاد و یادشان تا ابد ماندگار

  5. رضا رضایی

   خیلی عاااااالی بود، مرسی سایت آسمونی

  6. درود بر کوروش بزرگ پدر ما

  7. نوح سیروس(*کوروش بزرگ*

   به نام انکه ما را افرید و به ما جان داد و پدر ما بود و خدایمان …

   ….ودر اخر مرگ بر هر چه عرب است

  8. کوروش عزیز کجای که تو فقط درد مردم بهتر میدونی اگه بودی همه چی داشتیم الان هچی نداریم

  9. از نسل کوروش

   درود بر شما دوست عزیز میهن پرست . راستش همه این جملات برای کوروش بزرگ نیست . به خاطر حمله اعراب ملخ خور و اسکندر ملعون مدارک زیادی در ایران از دوران باشکوه هخامنشیان نیست . در حقیقت جز تعداد انگشت شماری فوقش 10 تا از این جنلات واقعا برای کوروش کبیر است . چندجمله از وصیت نامه کوروش بزرگ هم هست که این جا نبود . مثل این : مرومان من هدیه ای از آسمان بودند و من برای آسایش آن ها کوشیدم . یا : رهبری که نداند مردمانش شب را چگونه به صبح می رسانند گورکنی بیش نیست . امید است روزی که با بازگشت شکوه گذشته از زیر ظلم و استبداد اعراب بیرون رویم و فریاد آزادی سر دهیم .

  10. سلام ،کوروش کبیر بهترین پادشاه ایران ،کسی که هیچ گاه ظلم نکرد و مردمانش عاشقانه او را دوست داشتن ای کاش در این عصر هم این اقایان دست از ظلم و فریب بر میداشتن

  11. درود بر شما

   اندکی ایراد داشت ولی باز هم خوب بود

  12. سند این جملات کجاس؟ سنگ نوشته ای؟ کتیبه ای؟ مورخان باستان ؟ یا من درآوردی زدین بنام کورش؟

   • کورش بزرگ یه انسان واقعی .گفتارنیک .پندارنیک.کردارنیک.همیناراگه انجام بدیم یه انسان کامل هستیم.باید بگم کورش یه اسطوره بی تکرار بود.درضمن خیلی ازبیگانها ازجمله تازیا با جملهای دروغین میخواد کورش بزرگ رو بدنام .کنن.اما نمیتونن.دردین زرتشت حتا ازداوج فامیلی هم جایزنبوده مثل دخترعموپسرعمو چ برسه به تهمتهای تازیان

  13. خدا لعنت کنه اونهایی که با دروغ و انتساب های دروغ و خرافه به کوروش ضربه میزنند. لعنت به کذاب ها

  14. خدایش معلومه خیلی به مغزت فشار اوردی تا این جمله های سطحی رو از خودت بسازی اصلانم تابلو نبود که چندتا از جمله های دیگر بزرگانو یه تغییراتی توش دادی و نوشتی در ضمن گویشت مال چه زمانیه؟فقط نگو که این گویش زمان هخامنشیان که قطعا نمیتونم جلو خندمو بگیرم

  15. سلام کوروش کبیر بزرگترین ونامدارترین مرد جهان بود وهیچ پاادشاهی نام ایران را مانند کوروش کبیر ور اوازه نکرد

  16. من‌با‌اینکه‌ایرانی‌هستی‌یا‌نه‌کاری‌ندارم‌ولی‌کسی‌جرات‌نداره‌به‌کورش‌بزرگ‌‌پایه‌گذار‌ایران‌بی‌احترامی‌کنه.

  17. سلام ببخشید من توی یکی از سایت ها خوندم که نقل قول از کوروش کبیر بود که حجاب زنان ما پلک مردان ماست و این حرف در پاسخ به سوالی بود در رابطه با حجاب و منظور کلی نقض حجاب بود با توجه به اطلاعات شما این نقل قول درسته؟؟؟ اگر برایتان مقدور است پاسخ را به ایمیلم بفرستید

  18. سلام .وقتی شما که ایرانی هستیدو این طور در مورد کوروش که یکی از بزرگترین پادشاهان باستانی هستو اسمش تو قران هم اومده صحبت میکنین دیگه چه انتظاری از ادمای غربی داریم که کوروش و تصرفاتو خوبیاش و بدونن .من خودم به عینه شنیدم که یه دانش جوی رشته تاریخ و جغرافیا میگفت استادشون به صراحت بیان کرده اصلا کوروشی وجود نداره . فکرشو بکن دیگه من یکی که به خارجیا حق میدم که این روح بزرگ و فداکارو نشناسن .حقا که این بزرگان در دستان ما اسیرن و ماییم که لیاقت عرضه ی اونارو نداریم

   • سلام.ففط تو ایران استاد های بیسواد پیدا میشن.من خودم باستان شناسم.رشته ام تو همین زمینه اس.زنده باد اریایی.زنده باد کوروش کبیر.نابود باد عرب

  19. مجیدکریمی

   به کورش چه خواهیم گفت اگرسربراردزخاک
   چه شد خاک ایران زمین کجایندمردان این سرزمین
   سلام و درود بر کورش کبیر

  20. پدرام امیدی

   درود جناب دیاکو. تاریخ نویسان همه در عصر خود امپراتوران نیستند. برخی مسافرت کرده و تاریخ را با پرس و جو از مردم عادی و چندین سال بعد از حکومت حاکمان می نوشتند. چطور هر حرفی که درباره پیامبران، امامان، ادیان الهی و …. زده میشود را باور میکنیم، اونوقت راجع به عظمت ایران باستان و شخصیتهای بزرگ آن و تمدن زیبا و انسانی ان شک میکنید؟ این تمدن را همه در کل دنیا باور دارند و بروید ببینید که در بسیاری نقاط توریستی و حساس دنیا، نام کوروش یا اثری از این تمدن وجود دارد و آن را به یادگار گذاشته اند. اومپن وقت شما بجای اینکه اتخر کنی میگی حاکم و ستمگر !!!

  21. امیرعلی

   بسیار زیبا بود

  22. به راستی، بسیار ساده اندیشانه است که نظرات و ادعاهای تاریخ نویسانی را که معمولا در خدمت حاکمان بوده اند، چشم بسته بپذیریم و ذره ای در واقعی بودنشان، شک نکنیم. معمولا القابی مانند: کبیر، بزرگ و امثال اینها را خود همان حاکمان ستمگر و فریب کار به تاریخ ! نویسان تحت نفوذشان دیکته کرده اند. بیاییم آزاد اندیش، واقع بین و حق طلب باشیم و بیش از این، فریب دسیسه های موذیانه ی اربابان زر، زور و تزویر را نخوریم. گمان نکنیم این اربابان، کاری به کار ما ندارند، قرنهای زیادی است که با برنامه ریزی حساب شده به پیش می روند و با پیشرفتهای علم و تکنولوژی، به روزتر و خطرناک تر می شوند. فریب کلمات ارزشمند و زیبای به کار رفته توسط آنان را نخوریم، چون از این کلمات ارزشمند، استفاده ابزاری می کنند و مطلقا به اینها باور ندارند. کلماتی مانند: ” دموکراسی، حقوق بشر، کارگر، زحمتکش، مستضعف، عظمت و شکوه ایران باستان، اسلام ناب و …. .

   • فقط ی حرف میتونم بزنم غرب زده

   • از اسمت مشخص که جزء ترکهای مغولی هستی که به زور وتجاوز و غارتگری وارد این شدی و داری به تمدن ما توهین میکنی.
    ما هم نگفتیم حتما این سخنان مربوط به شاه جهان کوروش بزرگ هست ولی هرچی که هست زیباست.
    کوروش بزرگ برای ما بزرگتر از هر مقامی در دنیاست و ما اصلا به این سخنان اهمیتی نمیدیم

   • وطن دوست

    اگر منظورت اینه که میخای به کوروش بزرگ توهین کنی و بگی حاکمی ستمگر بوده و خودش خودش رو کوروش بزرگ خطاب کرده باید بگم مواظب حرف زدنت باش بی عقل اگه اینجور بود پس تاریخ نویسان هر چی در مورد بزرگی امامان و پیامبران گفتن دروغه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

   • خخخخخخخخ
    باشه تو میفهمی…

   • تو ایرانی نیستی چون هیچ وقت یک ایرانی درمورد وطن و سربلندی سرزمینش اینجور صحبت هارو نمیکنه. تو یه عربی و سطح فرهنگت مثل اون عرب های نادانه.

   • داداش من….حق داری عزیزم این حرف ها رو بزنی ….آخه همین کوروش بزرگ بوده که پادشاه شما رو به اسارت گرفته بود …بعد اون چنان رفتاری باهاش کرده بود که خود اون پادشاه ابلهتون شرمسار شده بود …بدو برو تاریخ تمدن ایران باستان رو از زبان هردوت بشنو …..معمول که اینطور در مورد شاه جهانمون بحرفی …چون چیز دیگه ایی برای گفتن نداری
    …اگه همین الان کوروش بود فقط یه چی بارت میکرد …بگذارید حرفش را بزند ….همین جمله از صدتا فحش اجدادی بدتره

   • درود,کلأ ماشدیم پیرو دین اعراب,خلاصه اینکه شمافکر میکنیدسلام وخداحافظ کجاییه؟ عربیه دیگه بعدم شماکه میگید لعنت به عربا نگوکوروش کبیر بگو بزرگ.

  23. تلاش در جهت شناختن بزرگان گذشته سرزمینمان، بسیار پسندیده است، اما باید این شناخت، بر پایه واقعیات قطعی استوار باشد، نه ادعاهای ثابت نشده تاریخ نویسانی که فرامین ” خدایگان ها ” و ” قبله عالم ها ” را که به آنان دیکته می شده، نوشته اند.

  24. این واقعیت تلخ را باید پذیرفت که در طول تاریخ، به ویژه در ایران، مورخان خواسته یا ناخواسته در خدمت یکی از حاکمان بوده اند و هیچ چیزی جز با رضایت و دستور آنان ننوشته اند. بنابراین در پذیرفتن ادعاهای مورخان، جدا باید تردید کرد، مگر با ارائه اسناد غیر قابل تردید.

  25. merc k be yade kuoroshe bozorg boodio harfaye in piambare bozorgo zende negah midari o be ma ham yadavari mikoni k chi boodimo chi shodim bazam tashakor

  26. هرگز نخواب کوروش…..! روحت شاد..روحت شاد…روحت شاد.
   کاش به اندازه یک جو حس وطن پرستی و احترام به اعتقادات دیگران را از
   تو یاد بگیرم……….کاش می تونستم به حقوق دیگران مثل تو احترام بگذارم.
   کسی که 2500سال پیش چنین طرز و تفکراتی داشته واقعا
   قابل تحسین و پرستشه .

  27. اینجا نمیشه به صورت کلی این سخنان رو نقد کنم
   ……………..
   اما برایه متوجه شدن حقیقت میتونید مستند(اربابان جعل ) رو نگاه کنید
   …………………بدرود

  28. وحید از تالش

   کوروشا مرد نکونام نمیرد هرگز مرده آن است که نامش به کبیری نبرند

  29. وحید از تالش

   به نظر من کوروش کبیر بزرگترین فرد بشریته

   • درود
    عزیزم برادرم چرا مثل مردم عوام سخن میگی؟
    چرا نمیری تاریخ رو بخونی و ظلم ها و اشتباهات کوروش به اصطلاح کبیرو بخونی؟
    چرا؟؟؟؟؟؟
    ادم حقیقت جو همیشه حقیقت رو هر چند تلخ باشه میپذیره اما ادم حقیقت نما انطوری که دوس داره حقیقت رو تفسیر میکنه…
    بدرود

    • تا جایی که تو تاریخ نوشته کورش به کسی ظلم نکرده فقط یه عده بیسواد حرف آدمای از خدا بیخبرو تکرار میکنند که همه رو بد میدونند تا خودشون رو تبلیغ کنند

  30. درود!بی گمان جای تاسف داره که حتی یک کوچه بن بست هم به نام کوروش پارسی نداریم!!! باران باش مپرس کاسه های خالی از آنه کیست.”کوروش”

  31. دورود به همگی! شمیم پیشنهادمیکنم رو سردر دفتر وکالتت بنویسی باران باش مپرس کاسه های خالی از آنه کیست! “کوروش”

  32. باوازه پارسی میگم درود!بی گمان جای تاسف داره که حتی یه کوچه بن بست هم به نام کورش پارسی نداریم!!!

  33. چش ندارید این همه عشق وطن ببینید چشاتونو ببندید.

  34. من خیلى حالم گرفته از کوروشم خیلى خوشم میاد کاشکى شوهرم بود خخخخخخخ شماهم دعوا نکنید

  35. کوروش بزرک افتخار هر ایرانى واقعى

  36. کوروش بزرک افتخار هر ایرانى

  37. میلاد شیرجنگ

   کوروش اول بودن بهتر از بهترین بودن است

  38. میلاد شیرجنگ

   کوروش همیشه بزرگ وار تر باشی که برنجی ونجیب تراز آن باشی که خود رو برنجانی

  39. من میخوام یکی ازجملات زیبای کوروش کبیررودراینده برسردفتروکالتم بزنم………….گرچه کورش کبیربرسرلوحه قلبم جاداره………..

   • پس جمله کوروش رو فراموش نکن.باران باش مپرس کاسه های خالی از آنه کیست. “کوروش”

    • درود
     میشه بگی منبع این جمله به اصطلاح برزگ از کدوم کتاب و کدوم مبع تاریخیه که هیچ تاریخ شناس و باستان شناسی اون رو نه دیده نه شنیده؟؟؟؟؟؟؟؟؟

   • درود
    جایه بسی خنده داره که شما فک میکنی اینها همه جملات کوروشه
    ……………………….
    من در سخنان کوروش 2 همه این سخنان رو نقد کردم با دلیل و مدرک تاریخی اما چیزی که شما بهش مینازی فقط یک حس قهرمان پرستانست که دوست داری قهرمان داشته باشی هر چند به دروغ………
    …………
    فقط اینجا به اختصار بگم که از کوروش دومتن بیشتر نمونده که به قطع نوشته خودش نیست و در بهترین حالت اون گفته و کسی نوشته چون تا زمان ساسانی سواد به اون صورت رواج نداشته مخصوصا در دربار…… به هر حال
    از کوروش دومتن مونده :
    1:منشور کوروش
    2:سخن کوتاهی که در پاسارگاد بر روی قبرش حک شده
    ………..
    بعد این همه سخن از کجا سر در اورده جایه بسی تاسف و البته تفکر داره…
    بدرود

  40. کورت توش همیشه کوروش است به همین مینازیممممممممممممممممممم

  41. کوروش عشق ایران عشق

  42. بابا خدایش حرف مفت نزنید به چیه ایرانی بودنتون مینازید به این مینازید که دین اسلام داره توایران تحریف میشه و بنام دین دارن هر غلطی که دلشون میخواد اینجا انجام میدن یا به این مینازید که همه مسئولین دزدن ودارن حق ماوشمارو میخورن

   • به وطنمون می نازیم وهرچی که در اونه چشم ندارید ببینید؟!!!!!!

   • اونی که حرف مفت میزنه تویی…
    چرا نباید به ایرانی بودنمون بنازیم وقتی کوروش یکتاپرست جد بزرگ همه ایرانیاست؟؟؟ وقتی قوانین سازمان ملل رو از رو کتیبه کوروش وضع کردن؟؟؟ وقتی… خیلی چیزای دیگه…
    اونایی که دارن دینو تحریف میکنن و حق ما و شمارو میخورن ایرانی نیستتن… ناخالصی هایی هستن که با گذشت زمان وارد نسل ایرانیا شدن… آره داداش.

    • درود
     از این حرف معلوم شد نه تنها سواد تاریخی ندارید بلکه سواد تطبیق و پیدا کردن تضاد و تناقض هم رو هم ندارید
     بلکه فاقد اون هستید.
     ………….
     شما دم از منشور کوروش زدید و به یکتاپرستی اون افتخار کردید
     اما دریغ از یکبار خوندن منشور و توجه کردن به معنی اصلی نه تحریف شده اون…
     سراسر منشور مردوک پرستی مشهوده….چطور شما میگی یکتا پرست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
     اتفاقا یکتا پرستی در سخنان منسوب داریوش خیلی بیشتر به چشم میخوره تا کوروش به اصطلاح کبیر
     ……………. مردوک پرست بودن کوروش……………..
     در بند های 27 و 35 به وضوح مشهود است که کوروش خدایی جز مردوک نداشته و این پرستش فراتر از یک احترام است:
     بند27:
     مردوک، خدای بزرگ از کردار های من شاد شد و مرا کوروش پادشاهی که پرستنده وی است با بزرگواری افزونی داد.
     ……….
     بند35:کوروش پادشاهی که تو را پرستنده است
     .
     دیدید؟؟؟؟؟؟؟
     باشد که پرده جهل و نادانی از چشمان ما کنار رود
     بدرود

   • به این جمله از نادر شاه افشار توجه کن:
    {کمربند سلطنت ، نشان نوکری برای سرزمینم است نادرها بسیار آمده اند و بازخواهند آمد اما ایران و ایرانی باید همیشه در بزرگی و سروری باشد این آرزوی همه عمرم بوده است.}
    حالا هرکی بیا هرکی بره مهم ایرانمونه که باید سربلند باشه که هست.
    عشق است ایران

   • یع بار دیگه حواست باشه از این کارا نکنیا

   • ما به ایران و ایرانی می نازیم

    اون مسولینی که تو میگی همون کاهنان معبدن

    دارن خون مردم رو میخورن

    کسی که دنبال کورش میگرده حتما از وضع مملکتش شاکی

    حتما دلش یه فرمان روا مثل کورش میخواد نه اینایی که الان…

    بگذریم…

    • با زبان پارسی میگم درود!بی گمان جای تاسف داره که حتی یه کوچه بن بست هم به نام کوروش پارسی نداریم!!!

  43. zende bad koorosh kabir
   hamishe rastgu bashid

  44. مینا دانش

   خدایا حافظ کشور عزیزم ایران باش .

  45. خدایا به من کمک کن که هیچ وقت نام کوروش از ذهنم پاک نشه وقتی کوروش رو میبینم که چه قدر برای ایران جنگید و بزرگش کرد ولی ما داریم کوچیکش میکنیم با کارهامون و رفتارهای بدمون

  46. خدایا رحمی بر ما کن تا نام کوروش از یادمان نرود.

  47. کوروش پیامبر ماست خود ماییم که قدرش را نمیدانیم

  48. کاش سربازی کوچک در رکابش بودیم …

  49. عالیه.
   به ایران و ایرانی بودنم افتخار میکنم، بخاطر اینکه کوروش مردی از سرزمین پارس بود. و منم از این سرزمینم

  50. یادمون باشه که ماهمه ایرانی هستیم وبه هم وصل میشیم واگرهمدیگررامسخره کنیم خودرامسخره کرده ایم پس به هم احترام بگذاریم زیراکوروش هم به این عقیده بود.

  51. هرکز نخواب کوروش ای شاه اریایی
   بی نام تو وطن نیز نام و نشان ندار. اقا زیباست
   بسیار ممنون از شما که باعث زنده نکه داشتن این تاریخ کهن میشید.
   من عاشق کروش بزرک هستم،
   باعث افتخار من وهر ایرانی هست که روزی جنین بادشاه نکویی در کشور ما بادشاههی میکرد.
   روحش شاد و یادش کرامی

  52. اگر دین نداری آزاده باش

  53. مردم راببخش اگرچه به تو بد کرده اند.مهربان،شریف ودرستکار باش.بهترینهای خود را به دنیا ببخش…. ودرنهایت میبینی هرآنچه هست همواره میان تو و خداست نه میان تو ومردم…
   کوروش بزرگ.
   پاینده باد پدر مردم ایران کوروش بزرگ وتمام فرزندانش که آن یک ملت است به نام ای…………………..ران.

  54. کوروش تنها مرد ایران زمین بود یادش گرامی و روحش شاد

  55. منم کورش شاه چهار گوشه جهان به هیج کس ظلم نکردم همه را دوست داشتم و همگان مرا دوست داشتند
   کورش ما این بود
   وقتی اسلام به سرزمین ما وارد شد انتخابی در کار نبود دختران ما را میدزدیند اموال ما را غارت میکردند میکشتند پدران ما از ترس دین اسلام را پذیرفتند خیلی تفاوت هست بین یک ایرانی و یک دین که بر ما تحمیل شده ما که خدا پرست بودیم دینمان را از ما گرفتند و دین خودشان را بر ما تحمیل کردند تاریخ گواه است

  56. sokhanane koroshe bozorg pandamoze dars begirim 😐

  57. من عاشق پاکان عالم مثل امام علی (ع) وکورش بزرگ هستم.

  58. عالییییییییییییییییه بچه ها حرفاتون….ب امید اونروز ک عملمونم همینطوری باشه 😀 😀
   ب امییییییییییید اونروز که ی ایرونی واقعی باشیم.با شعار کوروش بزرگ: پندار نیک گفتار نیک کردار نیک 😉 😉

  59. کوروش کبیر در مورد این مرد بزرگ و فیلسوف تنها میتوانم بگویم نام نیکو کردن از پر کردن است بزرگ مرد تاریخ ایران یکی از فلاسفه ی قرن خود یادش همیشه پاینده و جاودان کاش گفته هایش را با طلای ناب مینگاشتن که هیچ زمان از بین نرود بزرگ مرد تاریخ ایران نام و یادت در روح و جان ماهمیشه خواهد ماند

  60. بسیار عالی بود یادش گرامی .مناسقانه چندیست ایرانیان فراموش کرده اند از نسل کوروش بزرگ و عجم اند نه عرب چاهل 8)

  61. بسیار عالی بود یادش گرامی .مناسقانه چندیست ایرانیان فراموش کرده اند از نسل کوروش بزرگ و عجم اند نه عرب چاهل.

  62. سلام عالیه /////راستی جالبه بدونید علامه طباطبایی مفسر بزرگ قرآن و نویسنده تفسیر ارزشمند المیزان ذوالقرنینی که تو قرآن اومده همون کورش بزرگه

  63. هفتم آبان،29 اکتبر روز جهانی کوروش بزرگه.راستی چرا ما نباید توی سالنامه رسمیمون این روز رو داشته باشیم؟
   من که هرروزم روز کوروشه هرروزم توی سالنامه دلم براش گرامیداشت میگیرم.ما آزادمردان پارس وعجم هستیم نه عرب.

   • آقا رحیم ممنون که یادآوری کردین من به نوبه خودم این روز رو به همه دلاورمردان و آزادمردان این مرز و بوم تبریک میگم و امیدوارم بتونیم که راه کوروش بزرگ رو در پیش بگیریم تا نام های کوروش همچنان زنده بماند 🙄

    • بازم دم شما گرم.فکرمی کردم تعدادمون کمه ولی میبینم این جمع رو نباید به تعداد نفرات شمرد بلکه اصل کار دله.
     اونم دل بزرگ یه ایرانی.

     • ممنون آقا رحیم کم لطفی نکنید هنوزم آدم های میهن دوست هستند 😉 درسته ک دین ما گفته امر به معروف و نهی از منکر رو فراموش نکنیم اما انسان اول باید ب خودش نگاه کنه و خودش رو اصلاح کنه هر کدوم ک خودمون و اخلاقیاتمون رو درست کنیم خود به خود این جمع بیشتر و بیشتر میشه و انوقت اگر خودمون نقصی نداشتیم میتونیم دیگران رو هم هدایت کنیم ک صد البته هیچ کسی بی عیب و نقص نیست و کامل نیست اما خب به هر حال افرادی هستند در زمینه هایی اطلاعاتشون بیشتره 🙄 امیدوارم ک هیچ وقت خودمون و خدا رو فراموش نکنیم چون با خودشناسی خدا رو هم میشه شناخت و با خدا شناسی هم به همه چیز میشه رسید مطمئنن 😛

      • به به به دکارت و نیچه گفتید زکّی!!!!!!!

      • بچه و دوستان من به خاطر ندارم همچین نظری داده باشما. این من نیستم(کوروش ایرانی ام)

    • فرهاد کامرانی 09111187731

     امام حسین میفرماید: اگر دین نداری آزاده باش

  64. عالی بود عاشق تمام کسانی هستم ک فداکاری کردند برای سربلندی قوم اریا راهش سبز روحش جاودان

  65. فوق العاده بود.ممنونم ازتون… 😐

  66. من کوروش رو خیلی دوست دارم اینقد که خودمو موضف کردم خهمیشه به تمام دستوراتش گوش بدم تا به حالا هم هیچوقت از گوش دادن به حرفاش بدی ندیدم… 😛

   • به افتخارش یه کف مرتب . دست و جیغ و هورااااااااااااااااا. آفرین ، جدا آفرین. 😉 😉 😉

  67. عالی بود آسمونی جون 😳

  68. سخن چون ناب شد بر دل بشد

  69. عالـــــــــــــــی 🙂

  70. کوروش بزرگ از سال 547 قبل از میلاد تا 529 قبل از میلاد(17 سال) پادشاه ایران بوده. نه از 559 تا…

  71. کوروش بهترین پادشاه بوده
   سخنانش بهترین سخنان
   کردارش بهترین کردار
   کجایی اسطوره ی آریایی ها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  72. سلام.عاااااااالی بود :- 😀 😀

  73. :mrgreen: 😆 😈 😳 😉 ❓ ➡ ❗ 😯

  74. rastesh vaghti khondam dlm kheiliiiiiiiiiiiiiiiiii gereft delam khast manam to zamane koroush bodam yadesh sabz

  75. ممنونم عالی بود …راستی آسمونی حالا که قراره سایتو نو کنی به نظرم اخبار روز رو هم کار کنی عالی وعالی و عالی میشه 😉

  76. در زمان هخامنشیان یکی از ایرانیان را در کشوری دیگر دستگیر میکنند پادشاه آن کشور میگوید تو جاسوسی بگو اهل کجایی همین که میشنود اهل ایرانه میگوید آزادش کنین ایرانیان این گونه نیستند آنها دروغ نمیگویند به پندار نیک گففتار نیک کردار نیک اعتقاد دارند
   پس کجاست اعتقادمان پس کجاست پندار نیک گففتار نیک کردار نیک ما را چه شد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

   • ایرانی هرگز سر خم نمیکند حتی اگر سقف آسمان هم از قامتش کوتاهترباشد.(کوروش کبیر نه کوروش بزرگ). بیایید فارسی را پاس بداریم.

    • کورش بزرگ نه کورش کبیر
     کبیر عربیه و کورش پارسی هیچ گاه اسمه پارسی و عربی را باهم و کناره نیاوریم

     • منم دقیقا منظورم همین بود.فارسی را پاس بداریم وزنده نگه داریم تا اونایی که میخوان اونو از ما بگیرن همه جاشون بسوزه.

     • البته من از تمام هموطنای خوبم عذرخواهی میکنم بخصوص اونا که فارسی زبان نیستن.قصد توهین به هیچ یک از اقوام ایرانی را ندارم.همشون ازهرقوم وقبیله ونژاد باهر دین وآئینی هستن برام عزیز وقابل احترامن.روی صحبتم صرفا فقط بیگانگان واجنبی هاست،اونا که ایرانی نیستن وبه نحوی میخوان یا بعضا دارن از سفره ما میخورن ولی درواقع پشتشون به ماست ومیخوان سر به تن ایرانی نباشه.ولی کورخوندند.ایرانی باهرقومیت ونژادومذهب ورنگی همیشه هست ومیمونه. 👿

  77. کوروش بزرگ در یکی از سخنانش میگوید هر جای دنیا کم آوردی نام ایران و کوروش را بر زبان بیاورید
   یعنی حساب کنید ایران چه سیاستی داشت و داره

  78. کوروش کبیر یا کوروش بزرگ !؟

  79. باسلام
   اگه بخوام یه نمره از 1تا ب20 بدم میدم 20
   همه ی جمله ها نور اعلی نور

  80. این سخنان رو خوندم زیبا بور

  81. ممنون از مطلب خوبتون

  82. کوروش آیا وجود داشته؟

  83. یادمه بچه یودم ابتدایی میرفتم معلم نقشه ایرانو آورد گفت شکل گربه است ولی من هیچ شباهتی بین اون و گربه ندیدم تازه فهمیدم چرا میگن مثل گربست نقشه هخامنشی شکل گوساله بوده از بس کوچیک شدست میگن شکل گربست حالا فکرشو بکن گوساله کجا؟گربه کجا؟فقط شانس آوردیم همسایه ها خایج فارس از ما عقبند مگه ن باید مثل خزر که ایران قسمتی از اونا واسه نیروگاه هسته ای داد به روسیه خلیج (فارس)رو هم میدادیم به عربا مگه نه؟

  84. من اول ایرانیم بعد مسلمان(شیعه)
   همه دین ها هم خدا را میپرستند دیگه اعتقاداتمونم که برمیگرده ب تاریخ ملتمون ولی ایرانیا از حمله عرب وحشی تا حالا خیلی فرق کردن تحت تاثیر فرهنگ اونا قرار گرفتند

  85. you tooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

  86. بی تو هرگز زنده نخواهیم بود

  87. به شخصه و به عنوان یک ایرانی اصیل بسیار با سخنان شما موافقم وامیدوارم این مردم ما که شستشوی مغزی شده اند سر عقل آمده و روزی به اصالت خود برگرشته وافتخار کنند….

   • آدینه گرامی چه نام زیبایی داری. به شما ایرانی سرفراز می بالم. پاینده ایران

   • دیری نخواهد گذشت۰ شکیبا، پایدار و همچون ایران زمین جاودانه وماندگار باشید۰ من یک ایرانی دور از میهن هستم و باور دارم هیچ جا ایران نمی شود۰

  88. ازتون خواهش دارم به مطالعه کتابای دکتر شریعتی بپردازید. اونوقت میفهمید که چطور میشه حق رو بیان کرد.یادتون باشه شریعتی هم یه اسطورس.

  89. حمیدرضا

   من یه ایرانی هستم عاشق میهن خودم .حضرت محمد(ص) و امام علی(ع) رو هم با افتخار قبول دارم.

  90. خوبه سید علی دوسش دارم

  91. در آمریکا بیش از 300 میلیون نفر زندگی می کنند و از لحاظ قوم و قبیله و نژاد هم کاملا با هم فرق دارند ولی خود را یک ملت واحد می دانند و دنیا را هم از لحاظ علم و هم از لحاظ قدرت در کنترل خود دارند . بدون توهین به یکدیگر در هر حادثه و جنگ و پیش آمدی برای هم جان می دهند . ولی متاسفانه دستان کثیف بیگانه در این سرزمین 10000 ساله با تمدن و فرهنگ ، همه اقوام ایرانی از یک نژاد و فامیل را که در طول تاریخ در کنار هم برادرانه زندگی کرده اند و در حوادث و جنگها و بلایای دیگر برای هم جان فدا کرده اند کاری کرده اند که فقط به خاطر اختلاف زبانی به هم توهین می کنند و قوم و فامیل خودشان از آذری و کرد و لر و گیلک و فارس و سیستانی و غیره را به تمسخر می گیرند. از ماست که برماست . بس کنید این عمل قبیه را و به جای آن درخت دوستی و محبت بنشانید و برای خدمت به ایران عزیزمان کوشش کنید و زبان رسمی و اجدادیمان پارسی را از کلمات عربی پاک کنیم و از واژه های زبانهای محلی و قومی خودمان به جای آن واژه ها استفاده کنیم . به امید ایرانی سر بلند

   • درودبرتو ای ایرانی ایرانی بیاییددست دردست هم دهیم به مهر (ایران)خویش راکنیم اباد درود برتو ای ایران که در هرلحظه سرپناه مابودی,تااخرین لحظه ی مرگم درکنارت هستم,پس ابادباش درودبرشما ایرانی پرستان

  92. به باور مسیحیان انجیلی که پیگیر اخبار آخرالزمان هستند، از نظر انجیل، ۲۱ نشانه حتمی برای آخرالزمان وجود دارد که یکی از آنها تجدید قوای پرشیا(ایران) و تبدیل شدن آن به یکی از چند قدرت برتر جهانی است.آنان معتقدند ۱۲لشکر از ۱۲ منطقه دنیا متحد می شود و زیر نظر حکومت پرشیا که قویترین حکومت است، به سمت آرماگدون حمله می کنند و جنگ جهانی سوم موسوم به آرماگدون شکل می گیرد

  93. درود بر مقام معظم رهبری

  94. طبق پیشگویی نسترآداموس که حدود 500 سال پیش انجام گرفته پارسیان شهرهای قسطنطنیه بارسلون و پاریس رو تصرف می کنن ودرنهایت بر جهان حکومت می کنن(رجوع شود به کتاب پیشگویی های نوسترآداموس).به امید اون روز

  95. بسم اله الرحمن الرحیم
   اشهدان محمدأرسول وعلی ولی اله
   سلام اگردرطول زندگی به آدم بودن خودم مطمئن نبودم ولی به توحید،نبوت وامامت به طوریقین اعتقاد دارم اماآن کسی که میگوید من ایرانی هستم وازروی کج فهمی اهانت به ساحت مقدس رسول خدامیکند برودونهج البلاغه را بخواندکه به امام حسن توصیه میشود عزیزم من یک ایرانی هستم نه عرب ،من هم ایران رادوست دارم امااول خدابعددین وبعدوطنم رادوست دارم

  96. همیشه یادتون باشه ما قبل از اون که مسلمان باشیم ایرانی هستیم پس اول ایران بعد اسلام مگه ن؟

  97. ایرانی عاشق ایرا

   منم اینقدر از عرب و عرب زاده و دوستدار عرب بدم میاد
   ولی بعضیا خوششون میاد ببین عرب نادونه اون وقت بعضیا از عرب خوششون میاد واقعا خنده داره

  98. سلام تمام جملات و کلمات مربوط به ثروت و موفقیت و سخنان بزرگان را برای من ارسال کنید به ایمیل من

  99. چرا همه چیزو فاطی میکنین خجالت بکشین اینقد بعضیها بیشخصیتن اگه اعتقاد ندارین عیبی نداره هرکس عقیدش محترمه ولی احترام بذارین باعث میشین ادم از هموطن خودش بیزار بشه در ضمن ماهمه ادم هستیم یروز میمیریم چه ایرانی چه عرب اینقد خودتونو برتر از بقیه ندونین هممون ادمیم و کوروش بزرگ افتخار ماایرانی ها هستن وسخنانشان هم ارزشمند و قابل احترام

  100. مطمئن باشید حمله اسکندر و اعراب و مغول به ایران یک افسانه ساخته کشورهای اروپایی جهت ایجاد اختلاف و کینه بین کشورهای جهان سوم می باشد تاریخ را نه آنطور که مورخهای داستان نویس نوشته اند بلکه بر اساس جغرافیای تاریخ و تاریخ اجتماعی با اسناد و مدارک موجود برسی کنید دلسوزان مملکت تا ببینید چطور برای ما افسانه می سازند.

   • ایرانی عاشق ایران

    بدبختانه واقعیت داره فقط اون موقع مقدونیه مال ایران بوده و شادی اروپاییان از شکست ایرانیان بیخوده چون ایرانیان از خودشون شکست خوردند

   • ایرانی الاصل شیعه

    چرا فقط به عربها گیردادید و می خواید حمله ی وحشیانه دیگر اقوام رو محو کنید؟ اصلا می دونی چیه اون اروپا ودارودسته ش می خوان بین ما وعربا که بیشترمسلمونن کینه ایجادکنن.

    • ما قبل از این که دین داشته باشیم ملیت داریم پس ایرانی الاصل شیعه من ایرانی الاصل عاشق ایرانمم
     این حرف تمام ایرانی الاصل ایرانی ها
     نظر شماچیه؟ 😉 🙄 🙄 ❓ ❓

  101. سلام بر ابر مرد ایران زمین، کوروش بزرگ پدر عزیزم

  102. محشر جون برو از این عمر بپرس چرا پاره تن پیامبر شبانه دفن شد چرا قبرش مخفیه

  103. در دنیا از سه آهنگ
   می هراسم:
   صدای کودکی از بی مادری
   صدای عاشقی از جدایی
   و صدای مجرمی از بی گناهی

  104. تو ای هموطن عزیزم هرگز فراموش نکن باید هویت داشته باشی تا بتونی زندگی سالمی را طرح کنی .تاریخمون را ننوشتیم برامون نوشتند .حالا هم که برامون فیلم از تاریخمون می سازند (فیلم اسکندر-300 و…) .اخه این همه جوان با این همه استعداد هر کسی به سهم خودش برای ملیت وهویت چند هزار ساله ی خودش چیکار کرده.فکر نمی کنید شعار دیگه بسه باید عمل کنیم هرکس در حد خودش ، برای اینکه فردا بتونیم توی چشم بچه هامون نگاه کنیم…

  105. عامو اسی جون راس میگه همیشه اول اسلام بعد از ایران.

  106. در قران کریم امده که و جنات تجری لمستقر لها و… و از زیر درختانش نهر ها جاری است و …. و زنان سیه چشم و حوریان و … زمانی که اعراب به ایران حمله کردند فکر کردند واقعا بهشت بر انها نازل شده خوب حق هم داشتند ان سوسمارخور ها را چه به بهشت اریایی !!!!!!!! همه حرفاتونو قبول دارم جز اینکه حساب ائمه از اون عربای جاهل سوسمار خور جداست لطفا این تفاوت مهم رو بفهمید

  107. ابوالفضل

   راه مردان بزرگ ادامه دارد: یا راه میسازند ویا راه چاره ای می اندیشند…

  108. عالی بود ممنون

   زنـــــــــــــــــــــــــــــــده باد

  109. خوب بود فقط سید علی

  110. اسماعیل

   اسلام دینته عقیده و باورته که تونسته ایران را ایران نگه دارد وگرنه آدم بی عقیده و ایمان عرضه نگه داشتن کشور و ناموس نداره چون عقیده و باوری نداری پس اول اسلام بعد ایران

   • اسماعیل جان ۰ ما مردم چند هزار سال پیش از آمدن اسلام بلد بودیم از کشور مان دفاع کنیم و بسیاری دیگران مثل چینی ها وهندی ها بدون اسلام و با گاو پرستی از کشورشان دفاع کردند ۰ شما در دین تان زندگی نمی کنید بلکه در سرزمینتان زندگی میکنید ۰حتی حیوانات هم از خانه شان دفاع می کنند ۰ دفاع از خانه نیازبه دین ندارد نیاز به غیرت و شعور دارد ۰ شاه سلطان حسین هم مسلمان مومنی بود۰ولی ایران راداد به افغانها۰ اول وطن ایران ۰ بعدا دین وایمان۰ قدری تاریخ بخوان .پاینده باشید

  111. محمد رضا

   با سلام
   حضرت محمد (ص) برای خسروپرویز دعوتنامه فرستاد تا به اسلام روی آورد ولی خسروپرویز قبول نکرد.حضرت محمد از خشم و عصبانیت و زور استفاده نکرد تا این دین را به ما بقبولونه.چند سال پس از آن ، عمر آشغال و عوضی و کثافت اومد و به ایران حمله کرد و تمام کتابخانه ها را نیز آتیش زد ، گفته شده ما در آن زمان علم پیوند زدن چشم را داشته ایم ولی حیف عربها همه کتابها را آتش زدند و این علم از ما گرفته شد و سالها عقب مانده شدیم.

  112. من که حال کردم عالی بودددددددد امامم

  113. واقعا عالی بود.آفرین

  114. سلام .اول ازهمه خسته نباشید میگویم این بهترین مطالبی بودکه تابه حال دیدم بجزایات قران کریم این سخنان واقعابی نظیراست

  115. وای چه قدر نظر من خودم یک مسلمان وشیعه هستم توی دین من توهین به بقیه ی ادیان وجود نداره افراط وجود نداره من هرچی هستم یک اریایی هستم که فقط دینمو عض کردم و این یک چیز شخصیه هم به شیعه بودنم و پیامبرم افتخار میکنم هم به اریایی بودنم

  116. واقا من یه نفر که عاشق مطلب هاتونم ، مرسی که سخنان آقای خامنه ای رو گذاشتین

  117. از کجا اینارو اوردی؟

  118. یه نفر پیدا شد مثه من فک کنه بابا ایول داری

  119. دمت گرم اسموووووونی جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووون خیلی دووووووستت داااااارم

  120. هانی باران

   ثروت واقعی داشتن پول فراوان نیست بلکه دستهایی است ک موقع گریه کردن ب کمکت میشتابند جملات قشنگ و پر معنایی بود مچکرمممممممممممم

   • ایرانی گرامی ننویس مچکرم نادرست است
    شاید می خواهی بگویی متشکرم
    آیا بهتر نیست بگو یی سپاسگزارم
    که هم درست باشد هم پارسی . پاینده ایران۰

  121. من کوروش را خیلی دوست دارم
   سایت خوبی است از موسسش تشکر میکنم

  122. خیلی عالی بود.ممنون از سایت خوبتون

  123. واقعا جمله های قشنگی بود
   من ک خیلی دوسشدارم

  124. غفارعلیپور

   مرسی استفاده کردیم، کوروش مظهر مهربانی هست

  125. کاش ایرانی های دیگه هم وطن دوست بودن. از رواج دادن میهن دوستی میان ایرانیان سپاسگذارم.

  126. از تلاش زیادتون برای خدمت به وطن ممنونم. کاش همه ی ایرانی ها همانند شما بودند.
   درود بر ایران و ایرانی

  127. عارف داداللهی

   سلام تشکرمی کنم مطالب سایتتون خیلی خوبه

  128. من با نظر ایران از تبار ایرانی کاملا موافقم.من با همه ی اخوندا موافق نیستم اما انصاف نیست که هر طور هم بگیم اتفاقا طرفداری اقشاری از خامنه ای از اون چهره ی عزیز و دوست داشتنی رو نه تنها محبوب میکنه بلکه مخدوش میکنه. افکار ایشان افکاری زیبا واسلامی است واین افکار کاملا در رفتار ایشان خودنمایی میکند.

  129. قشنگ بود اما خامنه ای گفته های خیلی سنگین تر و پر معنا تری داره

  130. لطفا منبعی واسه نوشته هاتون بگید یه منبع معتبر میخوام؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  131. --> آسمونی

   100% همینطوره، ممنون

  132. دمتون گرم. نکته های اموزنده ی خوبی داشت.

  133. درودبرشمابابت مطلب زیباتون ودرودبرایرانیان

  134. khili ziba bood 🙂

  135. همچون نامت بزرگی

  136. انتظارداشتم زیباترازاینهاراببینم.

  137. علی سمیعی

   اصلا مهم نیست که این سخنان از امام علی، امام حسین یا ویکتور هوگو یا کوروشه ، مهم اینه که داره به ما درس انسانیت میده ، یک سری از انسانهای ایرادگیر بجای اینکه ببینن چی میگه روی مسئله ای که اصلا مهم نیست دارن بحث میکنن . مثل تمام انسانهای نفهمی که میخوان ثابت کنن مولوی ایرانیه، رومیه، ترکیه یا هر جای دیگه . بنظر من مولوی متعلق به زمان و مکان و کشور خاصی نیست بلکه تعلق به انسانیت و تمام جهان داره . تشکر از این مطالب زیبایتان که بر اندخته هام افزوده .

  138. سلام هم وطن ؛ دوست عزیز من صحت و سقم حرف های شما رو نمی دونم اما این رو می دونم که نهج البلاغه مطمئنا از کتاب های عرب جاهلیت نیست سخنان مولا علی (ع) یعنی قرآن ناطق هست که انسان ها رو از ظلالت و گمراهی بیرون میاره!

  139. عالی بود ممنون از سایت خوبتون موفق باشید

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.