تلگرام آسمونی
ورود به کانال 👉
تازه های آسمونی
صفحه اصلی > خواندنی > شعر > مادرم دوستت دارم
سامانه متقاضی - بازار ثبت تقاضای رایگان,آگهی رایگان,نیازمندیها

مادرم دوستت دارم

I love my mom مادرم دوستت دارم

در آستانه ی روز مادر داستانی کوتاه را در این بخش آسمونی برایتان قرار داده ایم با عنوان مادرم دوستت دارم، این داستان زیبا را از دست ندهید.

 

‫داﺳﺘﺎن از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ روزی ﭘﺴﺮکی ﭘﯿﺶ ﻣﺎدرش ﮐـﻪ در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮﮔﺮم ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ ﺑﻮد رﻓﺖ، و ﻧﺎﻣﻪ ای را ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ او داد

ﻣﺎدر ، ﭘﺲ از ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن دﺳﺘﻬﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﻨﺪ ، ﻧﺎﻣﻪ را ﺧﻮاﻧﺪ . ﻣﻀﻤﻮن ﻧﺎﻣﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد :

۲۴۰۰ ﺗﻮﻣﺎن ‫ﺑﺮای اﺻﻼح ﭼﻤﻦ

۹۰۰ ﺗﻮﻣﺎن ‫ﺑﺮای ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن اﺗﺎﻗﻢ در ﻃﻮل ﻫﻔﺘﻪ

۱۶۰۰ ﺗﻮﻣﺎن ‫ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺤﻠﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ

۱۱۰۰ ﺗﻮﻣﺎن ‫ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری از ﺑﺮادر ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﺷﻤﺎ

۷۰۰ ﺗﻮﻣﺎن ‫ﺑﺮای ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدن ﻇﺮف آﺷﻐﺎل

۲۴۰۰ ﺗﻮﻣﺎن ‫ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺑﺮگ » ﺻﺪآﻓﺮﯾﻦ « از ﻣﻌﻠﻢ

۵۷۰۰ ﺗﻮﻣﺎن ‫ﺑﺮای ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﺣﯿﺎط و ﺑﯿﻞ زدن ﺑﺎﻏﭽﻪ

۲۱۲۰۰ ﺗﻮﻣﺎن ﮐﻞ ﺑﺪﻫﯽ ﻣﺎدر

 

‫ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺎﺟﺮا از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎدر ﺑﻪ ﭘﺴﺮش ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺟﻮاب اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد، ﻧﮕﺎﻫﯽ اﻧﺪاﺧﺖ، و ﭘﺴﺮ درﺻﺪد ﺧﻮاﻧﺪن اﻓﮑﺎر و ﺧﺎﻃﺮاﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ذﻫﻦ ﻣﺎدر ﺧﻄﻮر ﻣﯿﮑﺮد . ﭘﺲ از ﻟﺤﻈﻪ ای ،

‫ﻣﺎدر ﻗﻠﻢ را ﺑﺮداﺷﺖ، ﻧﺎﻣﻪ را ﮐﻪ ﭘﺴﺮش ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﻣﻄﺎﻟﺐ زﯾﺮ را روی آن ﻧﻮﺷﺖ :

‫ﺑﺮای ﻧﻪ ﻣﺎه ﺣﻤﻞ ﺗﻮ ، ﺗﻮﺋﯽ ﮐﻪ در درون ﻣﻦ رﺷﺪ ﻣﯿﮑﺮدی ، ﻣﺠﺎﻧﯽ .

ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ﺷﺒﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﺎر ﺗﻮ ﺑﯿﺪار ﻧﺸﺴﺘﻪ ام ، از ﺗﻮ ﭘﺮﺳﺘﺎری ﮐﺮده ام و ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ ات دﻋﺎ ﮐﺮده ام ، ﻣﺠﺎﻧﯽ .

ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ روزﻫﺎی ﺳﺨﺖ ، و اﺷﮑﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﯿﺎن دراز ﻣﺴﺒﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﻮده ای ، ﻣﺠﺎﻧﯽ .

وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ را روی ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯽ ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ، ﻣﺠﺎﻧﯽ.

‫ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﺷﺒﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﺷﺎر از ﺑﯿﻢ و ﻫﺮاس ﺑﻮد ، و ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ﻧﮕﺮاﻧﯿﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ در ﺳـﺮ ‫راﻫﻤﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ، ﻣﺠﺎﻧﯽ.

‫ﺑﺮای اﺳﺒﺎب ﺑﺎزﯾﻬﺎ ، ﻏﺬاﻫﺎ ، ﻟﺒﺎﺳﻬﺎ ، و ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﭘﺎک ﮐﺮدن بینیت ، ﭘﺴﺮم ﻣﺠﺎﻧﯽ.

و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ را روی ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯽ ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻞ ﻋﺸﻖ واﻗﻌﯽ ، ﻣﺠﺎﻧﯽ.

 

‫ﺑﻠﻪ دوﺳﺘﺎن ، وﻗﺘﯿﮑﻪ ﭘﺴﺮک ﺧﻮاﻧﺪن ﻫﻤﻪ آن ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﺎدرش ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ، ﺑـﻪ ﭘﺎﯾـﺎن رﺳﺎﻧﺪ ، داﻧﻪ ﻫﺎی درﺷﺖ اﺷﮏ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﭼﮑﯿﺪ . ﺳﭙﺲ ﺻﺎف در ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺎدرش ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و‫ ﮔﻔﺖ :

” ﻣﺎﻣﺎن ﺑﺎور ﮐﻦ ﮐﻪ دوﺳﺘﺖ دارم ” و ﺳﭙﺲ ﻗﻠﻢ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﺧﻄﯽ درﺷﺖ زﯾـﺮ ‫دﺳﺘﺨﻂ ﻣﺎدرش ﻧﻮشﺖ :

» ﮐﻞ ﻣﺒﻠﻎ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ «

+ سایر موضوعات در تلگرام، کلیک نمایید


امتیاز شما به این صفحه:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

< اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی >

🔗 لینک کوتاه: http://www.asemooni.com/?p=57360
loading...
 • تبلیغات اینترنتی
 • خدمات اینترنت پرسرعت بیسیم - شبکه رسانه
 • تبلیغات اینترنتی
 • افزایش فالوراینستاگرام
 • کانال تلگرام آسمونی
 • اینم جالبه !

  آخرین حرف من این است زمینی نشوید

  آسمونی در این مقاله در ادامه مقالات پیشین که اشعار زیبا و پرمعنی از شعرای …

  2 نظرات

  1. بهشت زیرپای مادران است

  2. سرم رانه ظلم میتواندخم کندنه مرگ ونه ترس،سرم تنهابرای بوسیدن دستهای توخم میشودمادر.
   مادرم دیوانه واردوستت دارم.

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  تبلیغات اینترنتی