آسمونی

تگ : عقرب

حیوانات

حیوانات درنده و کشنده دنیا

آسمونی
سرتاسر جهان جایگاه خطرناک ترین جانورانی است که می توانند حیات انسان را به خطر اندازند. این جانوران می توانند در یک دقیقه انسان را