تازه های آسمونی
خانه > ورزشی > اطلاعات ورزشی > بهترین زمان ورزش در ماه رمضان
املاک کوهک
فولاد صنعت صداقت

بهترین زمان ورزش در ماه رمضان

exercise-time-in-ramadan

آسمونی : ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻛﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻴﻬﻤﺎنی ﺧﺪا در ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﺑﺮای ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻛﻤﺎل ﺟﻮ ﭘﺪﻳﺪ می آﻳﺪ، ﻣﺒﺎحثی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ روزه داری ﺑﺮ ﺑﺪن ورزﺷﻜﺎران ﺑﻪ یکی از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮارد ﻣﻄﺮح در ﺟﺎﻣﻌﻪ ورزش ﺑﺪل ﻣﻲ ﺷﻮد.

اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﻤﺎلی ﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮات روزه داری ﺑﺮ ﺑﺪن ﻳﻚ ورزﺷﻜﺎر ﺣﺮﻓﻪ ای اﺷﺎره ﻛﻨﻴﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻛﻪ روزه داری ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺛﺮ ﺳﻮئی ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺪن اﻧﺴﺎن وارد نمی ﻛﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ورزﺷﻜﺎران ﻛﻤﻚ میﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺮط اﻳﻨﻜﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺎت ﺗﻐﺬﻳﻪای و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪن ﻓﺸﺎر و ﻗﻨﺪ ﺧﻮن در ﺻﺪر ﺗﻮﺟﻬﺎت ورزﺷﻜﺎران روزه دار ﺑﺎﺷﺪ.در واﻗﻊ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﻴﺰان اﻧﺮژی درﻳﺎفتی از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ورزﺷﻜﺎران در اﻳﻦ ﻣﺎه ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ.

 

زﻣﺎنﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ورزشﺑﻌﺪ ازاﻓﻄﺎر ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺳﺖ ؟!

ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺘﻔﻖ اﻟﻘﻮل ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪﻛﻪ زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺮوع ورزش دو ﻳﺎ ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪاز ﻣﺼﺮف اﻓﻄﺎر اﺳﺖ.

ﻓﺎﺻﻠﻪﺑﻴﻦ ﻏﺬا ﺧﻮردن و ورزش ﻛﺮدن ﺑﺎﻋﺚ می ﺷﻮد ﺑﺪن ﻓﺮﺻﺖ ﻫﻀﻢ ﻏﺬا را ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و ﺧﻮن ﺑﻪ راحتی در ﻋﻀﻼت ورزﺷﻜﺎران ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﺑﺪ. 

 

ﺳﺎﻋﺘﻬﺎی ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ !

ورزش ﺑﺮای ورزﺷﻜﺎران روزه دار در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺤﺮ و ﻋﺼﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﺮا ﻛﻪ ورزش در زﻣﺎن ﺳﺤﺮ ﺑﺮای ورزﺷﻜﺎران  روزه دار ﺑﺎﻋﺚ تشنگی و اﻳﺠﺎد ﺿﻌﻒ در ﻓﺮد ﺷﺪه و در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺼﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺖ ﻗﻨﺪﺧﻮن و در پی آن ﺳﺮﮔﻴﺠﻪ در اﻓﺮاد می ﺷﻮد.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺗﻮﺻﻴﻪ می ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ورزش ﻛﺮدن ﺑﻌﺪ از اﻓﻄﺎر و ﺷﺎم اﺳﺖ ، ورزش ﺑﺼﻮرت آﻫﺴﺘﻪ و ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد و ورزﺷﻜﺎران از ﺣﺮﻛﺎت ﺷﺪﻳﺪ و ﺗﻨﺪ در ورزش ﺧﻮدداری ﻛﻨﻨﺪ.

+ سایر موضوعات در تلگرام، کلیک نمایید


امتیاز شما به این صفحه:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

< اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی >

🔗 لینک کوتاه: http://www.asemooni.com/?p=69149
loading...
 • شبکه اشتراک ویدئو واو
 • ترنج - مجری دکوراسیون داخلی
 • موسسه حقوقی ثبتی آماتیس
 • تبلیغات در آسمونی
 • کانال تلگرام آسمونی
 • اینم جالبه !

  اولین گل و اولین مصدوم در تاریخ مسابقات فوتبال

  دیدارهای خاطره انگیز جام جهانی/ اختصاصی آسمونی – مهدی زارعی یک جاسوس نازی در تیم ملی فرانسه! …

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.