تازه های آسمونی
خانه > اخبار > اخبار سیاسی > برنامه های تبلیغاتی کاندیدا ها در رسانه ملی
 • ساحل گشت - تور کانادا
 • کوهک
 • تبلیغات در آسمونی
 • برنامه های تبلیغاتی کاندیدا ها در رسانه ملی

  The names of candidates

   تاریخ خبر: 1392/03/04 

   برنامه های تبلیغاتی محسن رضایی از شبکه های رسانه ملی

  روز 
  شبکه
  نحوه برنامه
  ساعت پخش
  4 خرداد
   
  شبکه اول سیما
  برنامه با دوربین
  ساعت 20
   9 خرداد
   
  شبکه دوم سیما-
  گفتگوی ویژه خبری
  22.45 دقیقه
  12 خرداد
   
  شبکه جام جم-
  پاسخ به ایرانیان خارج از کشور
  ساعت 23.30 دقیقه
  13 خرداد
   
  شبکه اول سیما
  مستند اول
  ساعت 20.10 دقیقه
  18 خرداد
   
  شبکه سوم سیما
  پاسخ به سؤالات جوانان
  ساعت 19.10 دقیقه
  19 خرداد
   
  شبکه اول سیما
  مستند دوم
  ساعت 23.30 دقیقه
   20 خرداد
   
  شبکه خبر
  گفتگوی ضبط شده
  ساعت 22.30 دقیقه
   21 خرداد
   
  شبکه چهار سیما
  پاسخ به سؤالات کارشناسان
  ساعت 18/10 دقیقه

  *مستند  اول این نامزد 13 خرداد ساعت 23.30 همان شب از شبکه جام جم تکرار خواهد شد

  *مستند دوم این نامزد نیز 19 خرداد ساعت 30 دقیقه بامداد از شبکه جام جم تکرار خواهد شد.

   

  برنامه تبلیغاتی علی اکبر ولایتی از شبکه های رسانه ملی

  زمان
   شبکه
  شکل برنامه
  ساعت
  5 خرداد 
   
   شبکه دوم سیما
  گفتگوی ویژه خبری
  ساعت 22.45 دقیقه
  6 خرداد 
   
   شبکه اول سیما
  برنامه با دوربین
  ساعت 20
  8خرداد  
   شبکه جام جم
  پاسخ به سؤالات ایرانیان خارج از کشور
  ساعت 23.30 دقیقه
  13 خرداد 
   
   شبکه اول سیما
  مستند اول
  20.10 دقیقه
  16خرداد 
   
   شبکه سوم سیما
  پاسخ به سؤالات جوانان
  ساعت 19.10 دقیقه
  19 خرداد
   
   شبکه خبر
  گفتگوی ضبط شده
  ساعت 22.30 دقیقه
  20 خرداد 
   شبکه اول سیما
  مستند دوم
  – ساعت 23.30 دقیقه
   
  22خرداد 
   
   شبکه 4 سیما
  پاسخ به کارشناسان
  ساعت 18.10 دقیقه

   

  * مستند اول این نامزد همان شب ساعت 23.30 دقیقه از شبکه جام جم پخش خواهد شد.

  * مستند دوم این نامزد 20 خرداد ساعت 30 دقیقه بامداد از جام جم پخش خواهد شد

   

   

  برنامه تبلیغاتی محمد باقر قالیباف از شبکه های رسانه ملی

   

  زمان
  شبکه
  شکل برنامه
  ساعت
  7خرداد
   
  شبکه دوم سیما
  گفتگوی ویژه
  ساعت 22.45 دقیقه
  8 خرداد
   
  شبکه اول سیما
  برنامه با دوربین
  ساعت 20
  11خرداد
   
  شبکه جام جم
  پاسخ به ایرانیان خارج از کشور
   ساعت 23.30 دقیقه
  14خرداد
   
  شبکه سوم سیما
  پاسخ به سؤالات جوانان
  ساعت 19.10 دقیقه
  16خرداد
  شبکه اول سیما
  مستند اول
  ساعت 20.10 دقیقه
   
  19 خرداد
   
  شبکه چهار سیما
  پاسخ به سؤالات کارشناسان
  ساعت 18.10 دقیقه
  21 خرداد
   
  شبکه اول سیما
  مستند دوم
  ساعت 23.30 دقیقه
  22خرداد
   
  شبکه خبر
   گفتگوی ضبط شده
  ساعت 22.30 دقیقه

   

  *مستند اول این نامزد 16 خرداد ساعت 23.30 از شبکه جام جم تکرار خواهد شد.

  *مستند  دوم این نامزد 21 خرداد ساعت 30 دقیقه بامداد از جام جم پخش می شود.

   

   

  برنامه تبلیغاتی غلامعلی حداد عادل از شبکه های رسانه ملی 

   

  زمان
  شبکه
  شکل برنامه
  ساعت
  6 خرداد
  شبکه جام جم
  پاسخ به سؤالات ایرانیان خارج از کشور
  – ساعت 23.30 دقیقه
   
  9 خرداد 
   
  شبکه اول سیما
  برنامه با دوربین-
  ساعت 20
  12 خرداد
  شبکه دوم سیما
  گفتگوی ویژه خبری
  ساعت 22.45 دقیقه
   
  14خرداد
   
  ؛ شبکه چهار سیما
  پاسخ به سوالات کارشناسان
  ساعت 18.10 دقیقه
  16خرداد
   
  شبکه اول سیما
  مستند اول
  ساعت 23.30 دقیقه
  18 خرداد
   
  شبکه خبر
  گفتگوی ضبط شده
  ساعت 22.30 دقیقه
  19 خرداد
   
  شبکه سه سیما
  پاسخ به سؤالات جوانان
  ساعت 19.10 دقیقه
  21خرداد
   
  شبکه اول سیما
  مستند دوم
  ساعت 20.10 دقیقه

   

  *مستند اول این نامزد 16 خرداد در ساعت 30 دقیقه بامداد از جام جم پخش خواهد شد.

  *مستند دوم این نامزد 21 خرداد ساعت 23.30 دقیقه از شبکه جام جم تکرار می شود.

   

   

  برنامه تبلیغاتی محمد رضا عارف از شبکه های رسانه ملی 

   

  زمان
  شبکه
  شکل برنامه
  ساعت
  5 خرداد
  شبکه جام جم
  پاسخ به سؤالات ایرانیان خارج از کشور
  ساعت 23.30 دقیقه
  8خرداد
   
  شبکه دوم سیما
  گفتگوی ویژه خبری-
  ساعت 22.45 دقیقه
  11 خرداد
   
  شبکه اول سیما
  برنامه با دوربین
  ساعت 20
  13 خرداد
   
  شبکه سوم سیما
  پاسخ به سؤالات جوانان
  ساعت 19.10 دقیقه
  18 خرداد
   
  شبکه اول سیما
  مستند اول
  ساعت 20.10 دقیقه
   
  20 خرداد
   
  شبکه چهارم سیما
  پاسخ به کارشناسان
  ساعت 18.10 دقیقه
  21خرداد
   
  شبکه خبر
  گفتگوی ضبط شده
  ساعت 22.30 دقیقه
  22خرداد
   
  شبکه اول سیما
  مستند دوم
  ساعت 23.30 دقیقه

   

  *مستند  اول 18 خرداد ساعت 23.30 دقیقه از جام جم پخش می شود.

  *مستند دوم این نامزد 22 خرداد ساعت 30 دقیقه بامدد از جام جم پخش مجدد می شود.

   

   

  برنامه تبلیغاتی سید محمد غرضی از شبکه های رسانه ملی

   

  زمان
  شبکه
  شکل برنامه
  ساعت
  4 خرداد
   
  شبکه جام جم
  پاسخ به سؤالات ایرانیان
  ساعت 23.30 دقیقه
  11 خرداد
   
  شبکه دوم سیما
  گفتگوی ویژه خبری
  ساعت 22.45 دقیقه
  12 خرداد
   
  شبکه اول سیما
  برنامه با دوربین
  ساعت 20
  13 خرداد
   
  شبکه چهارم سیما
  پاسخ به سؤالات کارشناسان
  ساعت 18/10دقیقه
  16خرداد
  شبکه خبر-
  گفتگوی ضبط شده
  ساعت 22.30 دقیقه
   
  18 خرداد
   
  شبکه اول سیما
  مستند اول
  ساعت 23.30 دقیقه
  20 خرداد
   
  شبکه سوم سیما
  پاسخ به سؤالات جوانان
  19.10 دقیقه
  22خرداد
  شبکه اول سیما
  مستند دوم
  ساعت 20.10 دقیقه
   

   

  *مستند  اول  18 خرداد 30 دقیقه بامداد از شبکه جام جم پخش خواهد شد.

  *مستند دوم این نامزد 22 خرداد ساعت 23.30 دقیقه از شبکه جام جم پخش مجدد خواهد شد.

   

   

  برنامه تبلیغاتی حسن روحانی از شبکه های رسانه ملی 

   

  زمان
  شبکه
  شکل برنامه
  ساعت
  6 خرداد
   
  شبکه دوم سیما
  گفتگوی ویژه خبری
  ساعت 22.45 دقیقه
  7 خرداد
   
  شبکه اول سیما
  برنامه با دوربین
  ساعت 20
  9 خرداد
   
  شبکه جام جم
  پاسخ به سؤالات ایرانیان خارج از کشور
  ساعت 23.30 دقیقه
   
  13 خرداد
  شبکه خبر
  گفتگوی ضبط شده
  ساعت 22.30 دقیقه
   
  14خرداد
   
  شبکه اول سیما
  مستند اول
  ساعت 23.30 دقیقه
  16خرداد
   
  شبکه چهارم سیما
  پاسخ به کارشناسان
  ساعت 18.10 دقیقه
  20 خرداد
  شبکه اول سیما
  مستند دوم
  ساعت 20.10 دقیقه
   
  22خرداد
   
  شبکه سوم سیما
  پاسخ به سؤالات جوانان
  ساعت 19.10 دقیقه

   

  *شبکه جام جم ساعت 30 دقیقه بامداد14 خرداد مستند اول این نامزد را پخش خواهد کرد.

  *مستند دوم این نامزد 20 خرداد ساعت 23.30 دقیقه از جام جم نیز پخش می شود.

   

   

   برنامه تبلیغاتی سعید جلیلی از شبکه های رسانه ملی

   

  زمان
  شبکه
  شکل برنامه
  ساعت
  4 خرداد
   
  شبکه دوم سیما
  گفتگوی ویژه خبری
  ساعت 22.45 دقیقه
  5 خرداد
   
  شبکه اول سیما
  برنامه با دوربین
  ساعت 20
  7 خرداد
  شبکه جام جم-
  پاسخ به سؤالات ایرانیان خارج از کشور
  ساعت 23.30 دقیقه
   
  13 خرداد
   
  شبکه اول سیما
  مستند اول
  ساعت 23.30 دقیقه
  14خرداد
   
  شبکه خبر
  گفتگوی ضبط شده
  ساعت 22.30 دقیقه
  18 خرداد
   
  شبکه چهار سیما
  پاسخ به سؤالات کارشناسان
  ساعت 18.10 دقیقه
  19 خرداد
   
  شبکه اول سیما
  مستند دوم
  ساعت 20.10 دقیقه
  20خرداد
   
  شبکه سوم سیما-
  پاسخ به سؤالات جوانان
  ساعت 19.10 دقیقه

   

  *مستند  اول این نامزد 3 خرداد ساعت 30 دقیقه بامداد از شبکه جام جم پخش می شود.

  *مستند  دوم این نامزد 19 خرداد ساعت 23.30 دقیقه از جام جم نیز پخش می شود.

  + سایر موضوعات در تلگرام، کلیک نمایید


  امتیاز شما به این صفحه:
  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
  Loading...

  < اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی >

  🔗 لینک کوتاه: http://www.asemooni.com/?p=33745
  loading...
 • تبلیغات در آسمونی
 • شبکه اشتراک ویدئو واو
 • ترنج - مجری دکوراسیون داخلی
 • کانال تلگرام آسمونی
 • اینم جالبه !

  هاشمی رفسنجانی هم شنود می‌شد

  به گزارش آسمونی:پس‌لرزه‌های اظهارات حمیدرضا ترقی، عضو ارشد حزب موتلفه درباره شنود جلسات خصوصی رئیس …

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.