تازه های آسمونی
خانه > اخبار > اخبار سیاسی > برنامه های تبلیغاتی کاندیدا ها در رسانه ملی
ثبت نام لاتاری
اخبار تکنولوژِی

برنامه های تبلیغاتی کاندیدا ها در رسانه ملی

The names of candidates

 تاریخ خبر: ۱۳۹۲/۰۳/۰۴ 

 برنامه های تبلیغاتی محسن رضایی از شبکه های رسانه ملی

روز 
شبکه
نحوه برنامه
ساعت پخش
۴ خرداد
 
شبکه اول سیما
برنامه با دوربین
ساعت ۲۰
 ۹ خرداد
 
شبکه دوم سیما-
گفتگوی ویژه خبری
۲۲.۴۵ دقیقه
۱۲ خرداد
 
شبکه جام جم-
پاسخ به ایرانیان خارج از کشور
ساعت ۲۳.۳۰ دقیقه
۱۳ خرداد
 
شبکه اول سیما
مستند اول
ساعت ۲۰.۱۰ دقیقه
۱۸ خرداد
 
شبکه سوم سیما
پاسخ به سؤالات جوانان
ساعت ۱۹.۱۰ دقیقه
۱۹ خرداد
 
شبکه اول سیما
مستند دوم
ساعت ۲۳.۳۰ دقیقه
 ۲۰ خرداد
 
شبکه خبر
گفتگوی ضبط شده
ساعت ۲۲.۳۰ دقیقه
 ۲۱ خرداد
 
شبکه چهار سیما
پاسخ به سؤالات کارشناسان
ساعت ۱۸/۱۰ دقیقه

*مستند  اول این نامزد ۱۳ خرداد ساعت ۲۳.۳۰ همان شب از شبکه جام جم تکرار خواهد شد

*مستند دوم این نامزد نیز ۱۹ خرداد ساعت ۳۰ دقیقه بامداد از شبکه جام جم تکرار خواهد شد.

 

برنامه تبلیغاتی علی اکبر ولایتی از شبکه های رسانه ملی

زمان
 شبکه
شکل برنامه
ساعت
۵ خرداد 
 
 شبکه دوم سیما
گفتگوی ویژه خبری
ساعت ۲۲.۴۵ دقیقه
۶ خرداد 
 
 شبکه اول سیما
برنامه با دوربین
ساعت ۲۰
۸خرداد  
 شبکه جام جم
پاسخ به سؤالات ایرانیان خارج از کشور
ساعت ۲۳.۳۰ دقیقه
۱۳ خرداد 
 
 شبکه اول سیما
مستند اول
۲۰.۱۰ دقیقه
۱۶خرداد 
 
 شبکه سوم سیما
پاسخ به سؤالات جوانان
ساعت ۱۹.۱۰ دقیقه
۱۹ خرداد
 
 شبکه خبر
گفتگوی ضبط شده
ساعت ۲۲.۳۰ دقیقه
۲۰ خرداد 
 شبکه اول سیما
مستند دوم
– ساعت ۲۳.۳۰ دقیقه
 
۲۲خرداد 
 
 شبکه ۴ سیما
پاسخ به کارشناسان
ساعت ۱۸.۱۰ دقیقه

 

* مستند اول این نامزد همان شب ساعت ۲۳.۳۰ دقیقه از شبکه جام جم پخش خواهد شد.

* مستند دوم این نامزد ۲۰ خرداد ساعت ۳۰ دقیقه بامداد از جام جم پخش خواهد شد

 

 

برنامه تبلیغاتی محمد باقر قالیباف از شبکه های رسانه ملی

 

زمان
شبکه
شکل برنامه
ساعت
۷خرداد
 
شبکه دوم سیما
گفتگوی ویژه
ساعت ۲۲.۴۵ دقیقه
۸ خرداد
 
شبکه اول سیما
برنامه با دوربین
ساعت ۲۰
۱۱خرداد
 
شبکه جام جم
پاسخ به ایرانیان خارج از کشور
 ساعت ۲۳.۳۰ دقیقه
۱۴خرداد
 
شبکه سوم سیما
پاسخ به سؤالات جوانان
ساعت ۱۹.۱۰ دقیقه
۱۶خرداد
شبکه اول سیما
مستند اول
ساعت ۲۰.۱۰ دقیقه
 
۱۹ خرداد
 
شبکه چهار سیما
پاسخ به سؤالات کارشناسان
ساعت ۱۸.۱۰ دقیقه
۲۱ خرداد
 
شبکه اول سیما
مستند دوم
ساعت ۲۳.۳۰ دقیقه
۲۲خرداد
 
شبکه خبر
 گفتگوی ضبط شده
ساعت ۲۲.۳۰ دقیقه

 

*مستند اول این نامزد ۱۶ خرداد ساعت ۲۳.۳۰ از شبکه جام جم تکرار خواهد شد.

*مستند  دوم این نامزد ۲۱ خرداد ساعت ۳۰ دقیقه بامداد از جام جم پخش می شود.

 

 

برنامه تبلیغاتی غلامعلی حداد عادل از شبکه های رسانه ملی 

 

زمان
شبکه
شکل برنامه
ساعت
۶ خرداد
شبکه جام جم
پاسخ به سؤالات ایرانیان خارج از کشور
– ساعت ۲۳.۳۰ دقیقه
 
۹ خرداد 
 
شبکه اول سیما
برنامه با دوربین-
ساعت ۲۰
۱۲ خرداد
شبکه دوم سیما
گفتگوی ویژه خبری
ساعت ۲۲.۴۵ دقیقه
 
۱۴خرداد
 
؛ شبکه چهار سیما
پاسخ به سوالات کارشناسان
ساعت ۱۸.۱۰ دقیقه
۱۶خرداد
 
شبکه اول سیما
مستند اول
ساعت ۲۳.۳۰ دقیقه
۱۸ خرداد
 
شبکه خبر
گفتگوی ضبط شده
ساعت ۲۲.۳۰ دقیقه
۱۹ خرداد
 
شبکه سه سیما
پاسخ به سؤالات جوانان
ساعت ۱۹.۱۰ دقیقه
۲۱خرداد
 
شبکه اول سیما
مستند دوم
ساعت ۲۰.۱۰ دقیقه

 

*مستند اول این نامزد ۱۶ خرداد در ساعت ۳۰ دقیقه بامداد از جام جم پخش خواهد شد.

*مستند دوم این نامزد ۲۱ خرداد ساعت ۲۳.۳۰ دقیقه از شبکه جام جم تکرار می شود.

 

 

برنامه تبلیغاتی محمد رضا عارف از شبکه های رسانه ملی 

 

زمان
شبکه
شکل برنامه
ساعت
۵ خرداد
شبکه جام جم
پاسخ به سؤالات ایرانیان خارج از کشور
ساعت ۲۳.۳۰ دقیقه
۸خرداد
 
شبکه دوم سیما
گفتگوی ویژه خبری-
ساعت ۲۲.۴۵ دقیقه
۱۱ خرداد
 
شبکه اول سیما
برنامه با دوربین
ساعت ۲۰
۱۳ خرداد
 
شبکه سوم سیما
پاسخ به سؤالات جوانان
ساعت ۱۹.۱۰ دقیقه
۱۸ خرداد
 
شبکه اول سیما
مستند اول
ساعت ۲۰.۱۰ دقیقه
 
۲۰ خرداد
 
شبکه چهارم سیما
پاسخ به کارشناسان
ساعت ۱۸.۱۰ دقیقه
۲۱خرداد
 
شبکه خبر
گفتگوی ضبط شده
ساعت ۲۲.۳۰ دقیقه
۲۲خرداد
 
شبکه اول سیما
مستند دوم
ساعت ۲۳.۳۰ دقیقه

 

*مستند  اول ۱۸ خرداد ساعت ۲۳.۳۰ دقیقه از جام جم پخش می شود.

*مستند دوم این نامزد ۲۲ خرداد ساعت ۳۰ دقیقه بامدد از جام جم پخش مجدد می شود.

 

 

برنامه تبلیغاتی سید محمد غرضی از شبکه های رسانه ملی

 

زمان
شبکه
شکل برنامه
ساعت
۴ خرداد
 
شبکه جام جم
پاسخ به سؤالات ایرانیان
ساعت ۲۳.۳۰ دقیقه
۱۱ خرداد
 
شبکه دوم سیما
گفتگوی ویژه خبری
ساعت ۲۲.۴۵ دقیقه
۱۲ خرداد
 
شبکه اول سیما
برنامه با دوربین
ساعت ۲۰
۱۳ خرداد
 
شبکه چهارم سیما
پاسخ به سؤالات کارشناسان
ساعت ۱۸/۱۰دقیقه
۱۶خرداد
شبکه خبر-
گفتگوی ضبط شده
ساعت ۲۲.۳۰ دقیقه
 
۱۸ خرداد
 
شبکه اول سیما
مستند اول
ساعت ۲۳.۳۰ دقیقه
۲۰ خرداد
 
شبکه سوم سیما
پاسخ به سؤالات جوانان
۱۹.۱۰ دقیقه
۲۲خرداد
شبکه اول سیما
مستند دوم
ساعت ۲۰.۱۰ دقیقه
 

 

*مستند  اول  ۱۸ خرداد ۳۰ دقیقه بامداد از شبکه جام جم پخش خواهد شد.

*مستند دوم این نامزد ۲۲ خرداد ساعت ۲۳.۳۰ دقیقه از شبکه جام جم پخش مجدد خواهد شد.

 

 

برنامه تبلیغاتی حسن روحانی از شبکه های رسانه ملی 

 

زمان
شبکه
شکل برنامه
ساعت
۶ خرداد
 
شبکه دوم سیما
گفتگوی ویژه خبری
ساعت ۲۲.۴۵ دقیقه
۷ خرداد
 
شبکه اول سیما
برنامه با دوربین
ساعت ۲۰
۹ خرداد
 
شبکه جام جم
پاسخ به سؤالات ایرانیان خارج از کشور
ساعت ۲۳.۳۰ دقیقه
 
۱۳ خرداد
شبکه خبر
گفتگوی ضبط شده
ساعت ۲۲.۳۰ دقیقه
 
۱۴خرداد
 
شبکه اول سیما
مستند اول
ساعت ۲۳.۳۰ دقیقه
۱۶خرداد
 
شبکه چهارم سیما
پاسخ به کارشناسان
ساعت ۱۸.۱۰ دقیقه
۲۰ خرداد
شبکه اول سیما
مستند دوم
ساعت ۲۰.۱۰ دقیقه
 
۲۲خرداد
 
شبکه سوم سیما
پاسخ به سؤالات جوانان
ساعت ۱۹.۱۰ دقیقه

 

*شبکه جام جم ساعت ۳۰ دقیقه بامداد۱۴ خرداد مستند اول این نامزد را پخش خواهد کرد.

*مستند دوم این نامزد ۲۰ خرداد ساعت ۲۳.۳۰ دقیقه از جام جم نیز پخش می شود.

 

 

 برنامه تبلیغاتی سعید جلیلی از شبکه های رسانه ملی

 

زمان
شبکه
شکل برنامه
ساعت
۴ خرداد
 
شبکه دوم سیما
گفتگوی ویژه خبری
ساعت ۲۲.۴۵ دقیقه
۵ خرداد
 
شبکه اول سیما
برنامه با دوربین
ساعت ۲۰
۷ خرداد
شبکه جام جم-
پاسخ به سؤالات ایرانیان خارج از کشور
ساعت ۲۳.۳۰ دقیقه
 
۱۳ خرداد
 
شبکه اول سیما
مستند اول
ساعت ۲۳.۳۰ دقیقه
۱۴خرداد
 
شبکه خبر
گفتگوی ضبط شده
ساعت ۲۲.۳۰ دقیقه
۱۸ خرداد
 
شبکه چهار سیما
پاسخ به سؤالات کارشناسان
ساعت ۱۸.۱۰ دقیقه
۱۹ خرداد
 
شبکه اول سیما
مستند دوم
ساعت ۲۰.۱۰ دقیقه
۲۰خرداد
 
شبکه سوم سیما-
پاسخ به سؤالات جوانان
ساعت ۱۹.۱۰ دقیقه

 

*مستند  اول این نامزد ۳ خرداد ساعت ۳۰ دقیقه بامداد از شبکه جام جم پخش می شود.

*مستند  دوم این نامزد ۱۹ خرداد ساعت ۲۳.۳۰ دقیقه از جام جم نیز پخش می شود.

+ سایر موضوعات در تلگرام، کلیک نمایید


امتیاز شما به این صفحه:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

< اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی >

🔗 لینک کوتاه: http://www.asemooni.com/?p=33745
 • خدمات اینترنت پرسرعت بیسیم - شبکه رسانه
 • کانال تلگرام آسمونی
 • تبلیغات اینترنتی
 • اینم جالبه !

  نامه معرفی وزرای پیشنهادی علوم و نیرو اعلام وصول شد/جلسه رای اعتماد؛ یکشنبه ۷ آبان

  به گزارش آسمونی:نامه معرفی منصور غلامی و رضا اردکانیان به عنوان گزینه های پیشنهادی وزارت …

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.