تازه های آسمونی
خانه > اخبار > اخبار اقتصادی > بررسی جزئیات و صرفه اقتصادی وام خرید خودروهای داخلی (به همراه جدول اقساط یک تا چهارساله)
ثبت نام لاتاری96

بررسی جزئیات و صرفه اقتصادی وام خرید خودروهای داخلی (به همراه جدول اقساط یک تا چهارساله)

Review the details and cost of the loan to buy domestic cars بررسی جزئیات و صرفه اقتصادی وام خرید خودروهای داخلی (به همراه جدول اقساط یک تا چهارساله)

1394/08/21

برای هر خودرو تا مبلغ ۸۰ درصد قیمت اعلامی از سمت کارخانه می‌توان وام دریافت کرد و بقیه مبلغ باید به صورت نقدی به حساب خودروساز پرداخت شود. با توجه به این نکته هر خودرو مبلغ پیش‌پرداخت و اقساط خاص خود را دارد. ضمن اینکه مبلغ قسط و مجموع پرداختی بر اساس زمان بازپرداختی که خریدار تعیین می‌کند متفاوت است. این مبالغ را در چهار جدول جداگانه بررسی می‌کنیم.

اقساط یک ساله

نام خودرو قیمت خودرو مبلغ وام پیش پرداخت اقساط مجموع اقساط قیمت تمام شده
سایپا ۱۱۱ ۲۰.۱۴۰.۰۰۰ ۱۶.۱۰۰.۰۰۰ ۴.۰۴۰.۰۰۰ ۱.۴۶۰.۷۶۷ ۱۷.۵۲۹.۲۰۴ ۲۱.۵۶۹.۲۰۴
سایپا ۱۳۱ ۱۹.۹۲۰.۰۰۰ ۱۵.۹۰۰.۰۰۰ ۴.۰۲۰.۰۰۰ ۱.۴۴۲.۶۲۱ ۱۷.۳۱۱.۴۵۲ ۲۱.۳۳۱.۴۵۲
سایپا ۱۴۱ ۱۹.۵۲۰.۰۰۰ ۱۵.۶۰۰.۰۰۰ ۳.۹۲۰.۰۰۰ ۱.۴۱۵.۰۰۰ ۱۶.۹۸۴.۸۱۲ ۲۰.۹۰۴.۸۱۲
تیبا ۲۳.۹۵۰.۰۰۰ ۱۹.۱۰۰.۰۰۰ ۴.۸۵۰.۰۰۰ ۱.۷۳۲.۹۵۹ ۲۰.۷۹۵.۵۰۸ ۲۵.۶۴۵.۵۰۸
تیبا۲ ۲۷.۱۷۰.۰۰۰ ۲۱.۷۰۰.۰۰۰ ۵.۴۷۰.۰۰۰ ۱.۹۶۸.۸۶۰ ۲۳.۶۲۶.۳۲۰ ۲۹.۰۹۶.۳۲۰
سمند LX ۲۹.۸۴۴.۰۰۰ ۲۳.۸۰۰.۰۰۰ ۶.۰۴۴.۰۰۰ ۲.۱۵۹.۳۹۴ ۲۵.۹۱۲.۷۲۸ ۳۱.۹۵۶.۷۲۸
پژوپارس سال ۳۵.۳۲۸.۰۰۰ ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ۱۰.۳۲۸.۰۰۰ ۲.۲۶۸.۲۷۱ ۲۷.۲۱۹.۲۵۲ ۳۷.۵۴۷.۲۵۲
پژو۲۰۶ تیپ۲ ۳۲.۵۱۸.۰۰۰ ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ۷.۵۱۸.۰۰۰ ۲.۲۶۸.۲۷۱ ۲۷.۲۱۹.۲۵۲ ۳۴.۷۳۷.۲۵۲
تندر E2 ۳۷.۲۹۲.۰۰۰ ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ۱۲.۲۹۲.۰۰۰ ۲.۲۶۸.۲۷۱ ۲۷.۲۱۹.۲۵۲ ۳۹.۵۱۱.۲۵۲
رانا ۳۳.۲۳۳.۰۰۰ ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ۸.۲۳۳.۰۰۰ ۲.۲۶۸.۲۷۱ ۲۷.۲۱۹.۲۵۲ ۳۵.۴۵۲.۲۵۲
دنا ۴۲.۳۹۳.۰۰۰ ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ۱۷.۳۹۳.۰۰۰ ۲.۲۶۸.۲۷۱ ۲۷.۲۱۹.۲۵۲ ۴۴.۶۱۲.۲۵۲

 

اقساط دوساله

نام خودرو قیمت خودرو مبلغ وام پیش پرداخت اقساط مجموع اقساط قیمت تمام شده
سایپا ۱۱۱ ۲۰.۱۴۰.۰۰۰ ۱۶.۱۰۰.۰۰۰ ۴.۰۴۰.۰۰۰ ۷۸۸.۳۰۶ ۱۸.۹۱۹.۳۴۴ ۲۲.۹۵۹.۳۴۴
سایپا ۱۳۱ ۱۹.۹۲۰.۰۰۰ ۱۵.۹۰۰.۰۰۰ ۴.۰۲۰.۰۰۰ ۷۷۸.۵۱۳ ۱۸.۶۸۴.۳۱۲ ۲۲.۷۰۴.۳۱۲
سایپا ۱۴۱ ۱۹.۵۲۰.۰۰۰ ۱۵.۶۰۰.۰۰۰ ۳.۹۲۰.۰۰۰ ۷۶۳.۸۲۵ ۱۸.۳۳۱.۸۰۰ ۲۲.۲۵۱.۸۰۰
تیبا ۲۳.۹۵۰.۰۰۰ ۱۹.۱۰۰.۰۰۰ ۴.۸۵۰.۰۰۰ ۹۳۵.۱۹۵ ۲۲.۴۴۴.۶۸۰ ۲۷.۲۹۴.۶۸۰
تیبا۲ ۲۷.۱۷۰.۰۰۰ ۲۱.۷۰۰.۰۰۰ ۵.۴۷۰.۰۰۰ ۱.۰۶۲.۴۹۹ ۲۵.۴۹۹.۹۷۶ ۳۰.۹۶۹.۹۷۶
سمند LX ۲۹.۸۴۴.۰۰۰ ۲۳.۸۰۰.۰۰۰ ۶.۰۴۴.۰۰۰ ۱.۱۶۵.۳۲۲ ۲۷.۹۶۷.۷۲۸ ۳۴.۰۱۱.۷۲۸
پژوپارس سال ۳۵.۳۲۸.۰۰۰ ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ۱۰.۳۲۸.۰۰۰ ۱.۲۲۴.۰۷۸ ۲۹.۳۷۷.۸۷۲ ۳۹.۷۰۵.۸۷۲
پژو۲۰۶ تیپ۲ ۳۲.۵۱۸.۰۰۰ ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ۷.۵۱۸.۰۰۰ ۱.۲۲۴.۰۷۸ ۲۹.۳۷۷.۸۷۲ ۳۶.۳۷۷.۸۷۲
تندر E2 ۳۷.۲۹۲.۰۰۰ ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ۱۲.۲۹۲.۰۰۰ ۱.۲۲۴.۰۷۸ ۲۹.۳۷۷.۸۷۲ ۴۱.۶۶۹.۸۷۲
رانا ۳۳.۲۳۳.۰۰۰ ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ۸.۲۳۳.۰۰۰ ۱.۲۲۴.۰۷۸ ۲۹.۳۷۷.۸۷۲ ۳۷.۶۱۰.۸۷۲
دنا ۴۲.۳۹۳.۰۰۰ ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ۱۷.۳۹۳.۰۰۰ ۱.۲۲۴.۰۷۸ ۲۹.۳۷۷.۸۷۲ ۴۶.۷۷۰.۸۷۲

 

 اقساط سه ساله

نام خودرو قیمت خودرو مبلغ وام پیش پرداخت اقساط مجموع اقساط قیمت تمام شده
سایپا ۱۱۱ ۲۰.۱۴۰.۰۰۰ ۱۶.۱۰۰.۰۰۰ ۴.۰۴۰.۰۰۰ ۵۶۶.۰۲۸ ۲۰.۳۷۷.۰۰۸ ۲۴.۴۱۷.۰۰۸
سایپا ۱۳۱ ۱۹.۹۲۰.۰۰۰ ۱۵.۹۰۰.۰۰۰ ۴.۰۲۰.۰۰۰ ۵۵۸.۹۹۷ ۲۰.۱۲۳.۸۹۲ ۲۴.۱۴۳.۸۹۲
سایپا ۱۴۱ ۱۹.۵۲۰.۰۰۰ ۱۵.۶۰۰.۰۰۰ ۳.۹۲۰.۰۰۰ ۵۴۸.۴۵۰ ۱۹.۷۴۴.۲۰۰ ۲۳.۶۶۴.۲۰۰
تیبا ۲۳.۹۵۰.۰۰۰ ۱۹.۱۰۰.۰۰۰ ۴.۸۵۰.۰۰۰ ۶۷۱.۴۹۹ ۲۴.۱۷۳.۹۶۴ ۲۹.۰۲۳.۹۶۴
تیبا۲ ۲۷.۱۷۰.۰۰۰ ۲۱.۷۰۰.۰۰۰ ۵.۴۷۰.۰۰۰ ۷۶۲.۹۰۸ ۲۷.۴۶۴.۶۸۸ ۳۲.۹۳۴.۶۸۸
سمند LX ۲۹.۸۴۴.۰۰۰ ۲۳.۸۰۰.۰۰۰ ۶.۰۴۴.۰۰۰ ۸۳۶.۷۳۷ ۳۰.۱۲۲.۵۳۲ ۳۶.۱۶۶.۵۳۲
پژوپارس سال ۳۵.۳۲۸.۰۰۰ ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ۱۰.۳۲۸.۰۰۰ ۸۷۸.۹۲۶ ۳۱.۶۴۱.۳۳۶ ۴۱.۹۶۹.۳۳۶
پژو۲۰۶ تیپ۲ ۳۲.۵۱۸.۰۰۰ ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ۷.۵۱۸.۰۰۰ ۸۷۸.۹۲۶ ۳۱.۶۴۱.۳۳۶ ۳۹.۱۵۹.۳۳۶
تندر E2 ۳۷.۲۹۲.۰۰۰ ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ۱۲.۲۹۲.۰۰۰ ۸۷۸.۹۲۶ ۳۱.۶۴۱.۳۳۶ ۴۳.۹۳۳.۳۳۶
رانا ۳۳.۲۳۳.۰۰۰ ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ۸.۲۳۳.۰۰۰ ۸۷۸.۹۲۶ ۳۱.۶۴۱.۳۳۶ ۳۹.۸۷۴.۳۳۶
دنا ۴۲.۳۹۳.۰۰۰ ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ۱۷.۳۹۳.۰۰۰ ۸۷۸.۹۲۶ ۳۱.۶۴۱.۳۳۶ ۴۹.۰۳۴.۳۳۶

 

 اقساط چهار ساله

نام خودرو قیمت خودرو مبلغ وام پیش پرداخت اقساط مجموع اقساط قیمت تمام شده
سایپا ۱۱۱ ۲۰.۱۴۰.۰۰۰ ۱۶.۱۰۰.۰۰۰ ۴.۰۴۰.۰۰۰ ۴۵۶.۲۷۹ ۲۱.۹۰۱.۳۹۲ ۲۵.۹۴۱.۳۹۲
سایپا ۱۳۱ ۱۹.۹۲۰.۰۰۰ ۱۵.۹۰۰.۰۰۰ ۴.۰۲۰.۰۰۰ ۴۵۰.۶۱۰ ۲۱.۶۲۹.۲۸۰ ۲۵.۶۴۹.۲۸۰
سایپا ۱۴۱ ۱۹.۵۲۰.۰۰۰ ۱۵.۶۰۰.۰۰۰ ۳.۹۲۰.۰۰۰ ۴۴۲.۱۰۸ ۲۱.۲۲۱.۱۸۴ ۲۵.۱۴۱.۱۸۴
تیبا ۲۳.۹۵۰.۰۰۰ ۱۹.۱۰۰.۰۰۰ ۴.۸۵۰.۰۰۰ ۵۴۱.۲۹۹ ۲۵.۹۸۲.۳۵۲ ۳۰.۸۳۲.۳۵۲
تیبا۲ ۲۷.۱۷۰.۰۰۰ ۲۱.۷۰۰.۰۰۰ ۵.۴۷۰.۰۰۰ ۶۱۴.۹۸۴ ۲۹.۵۱۹.۲۳۲ ۳۴.۹۸۹.۲۳۲
سمند LX ۲۹.۸۴۴.۰۰۰ ۲۳.۸۰۰.۰۰۰ ۶.۰۴۴.۰۰۰ ۶۷۴.۴۹۹ ۳۲.۳۷۵.۹۵۲ ۳۸.۴۱۹.۹۵۲
پژوپارس سال ۳۵.۳۲۸.۰۰۰ ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ۱۰.۳۲۸.۰۰۰ ۷۰۸.۵۰۷ ۳۴.۰۰۸.۳۳۶ ۴۴.۳۳۶.۳۳۶
پژو۲۰۶ تیپ۲ ۳۲.۵۱۸.۰۰۰ ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ۷.۵۱۸.۰۰۰ ۷۰۸.۵۰۷ ۳۴.۰۰۸.۳۳۶ ۴۱.۵۲۶.۳۳۶
تندر E2 ۳۷.۲۹۲.۰۰۰ ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ۱۲.۲۹۲.۰۰۰ ۷۰۸.۵۰۷ ۳۴.۰۰۸.۳۳۶ ۴۶.۳۰۰.۳۳۶
رانا ۳۳.۲۳۳.۰۰۰ ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ۸.۲۳۳.۰۰۰ ۷۰۸.۵۰۷ ۳۴.۰۰۸.۳۳۶ ۴۲.۲۴۱.۳۳۶
دنا ۴۲.۳۹۳.۰۰۰ ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ۱۷.۳۹۳.۰۰۰ ۷۰۸.۵۰۷ ۳۴.۰۰۸.۳۳۶ ۵۱.۴۰۱.۳۳۶

+ سایر موضوعات در تلگرام، کلیک نمایید


امتیاز شما به این صفحه:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

< اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی >

🔗 لینک کوتاه: http://www.asemooni.com/?p=118738
loading...
 • خدمات اینترنت پرسرعت بیسیم - شبکه رسانه
 • کانال تلگرام آسمونی
 • تبلیغات اینترنتی
 • اینم جالبه !

  خداحافظی با دسته‌چک‌های قدیمی/اعتبار چک‌های موجود تا اردیبهشت ۹۷

  به گزارش آسمونی:معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با بیان جزییات طرح جدید جایگزینی چک‌های …

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  تبلیغات اینترنتی