آسمونی

بخش : دوران سالمندی

دوران سالمندی

سالمندان عزیز به این نکات روزمره توجه نمایید

آسمونی
سالمندی پديده طبيعی است كه به مرور زمان با تغييرات فيزيولوژيك همراه است روند اين تغييرات در افراد مختلف يكسان است ولی سرعت انجام آن