خرید کارت شارژ
استان تهران

پیش شماره خطوط موبایل تهران

Asemooni.com

 

لیست زیر در آسمونی پیش شماره تلفن های همراه استان تهران به ترتیب حروف الفبا و اعداد میباشد، این بخش با کمک بازدیدکنندگان به صورت دوره ای به روز می شود. 

 

 

پیش شماره خطوط موبایل اسلامشهر :

۰۹۱۲۱۲۸

۰۹۱۲۱۲۹

۰۹۱۲۲۲۸

۰۹۱۲۲۲۹

۰۹۱۲۳۲۸

۰۹۱۲۳۲۹

۰۹۱۲۴۲۸

۰۹۱۲۴۲۹

۰۹۱۲۵۲۸

۰۹۱۲۵۲۹

۰۹۱۲۶۲۸

۰۹۱۲۶۲۹

۰۹۱۲۷۲۸

۰۹۱۲۷۲۹

۰۹۱۲۸۲۸

۰۹۱۲۸۲۹

۰۹۱۹۱۲۸

۰۹۱۹۱۲۹

۰۹۱۹۲۲۸

۰۹۱۹۲۲۹

۰۹۱۹۲۷۵

۰۹۱۹۳۲۷

۰۹۱۹۳۲۸

۰۹۱۹۳۲۹

۰۹۱۹۳۳۰

۰۹۱۹۳۳۱

۰۹۱۹۳۳۲

۰۹۱۹۳۳۳

۰۹۱۹۳۳۴

۰۹۱۹۳۳۵

 

 

 

پیش شماره خطوط موبایل تهران :

۰۹۱۲۱۰۰

۰۹۱۲۱۰۱

۰۹۱۲۱۰۲

۰۹۱۲۱۰۳

۰۹۱۲۱۰۴

۰۹۱۲۱۰۵

۰۹۱۲۱۰۶

۰۹۱۲۱۰۷

۰۹۱۲۱۰۸

۰۹۱۲۱۰۹

۰۹۱۲۱۱۰

۰۹۱۲۱۱۱

۰۹۱۲۱۱۲

۰۹۱۲۱۱۳

۰۹۱۲۱۱۴

۰۹۱۲۱۱۵

۰۹۱۲۱۱۶

۰۹۱۲۱۱۷

۰۹۱۲۱۱۸

۰۹۱۲۱۱۹

۰۹۱۲۱۲۰

۰۹۱۲۱۲۱

۰۹۱۲۱۲۲

۰۹۱۲۱۲۳

۰۹۱۲۱۲۴

۰۹۱۲۱۲۵

۰۹۱۲۱۲۶

۰۹۱۲۱۲۷

۰۹۱۲۱۳۰

۰۹۱۲۱۳۲

۰۹۱۲۱۳۳

۰۹۱۲۱۳۴

۰۹۱۲۱۳۵

۰۹۱۲۱۳۶

۰۹۱۲۱۳۷

۰۹۱۲۱۳۸

۰۹۱۲۱۳۹

۰۹۱۲۱۴۰

۰۹۱۲۱۴۳

۰۹۱۲۱۴۴

۰۹۱۲۱۴۵

۰۹۱۲۱۴۶

۰۹۱۲۱۴۷

۰۹۱۲۱۴۸

۰۹۱۲۱۴۹

۰۹۱۲۱۵۰

۰۹۱۲۱۵۴

۰۹۱۲۱۵۷

۰۹۱۲۱۵۸

۰۹۱۲۱۵۹

۰۹۱۲۱۷۰

۰۹۱۲۱۷۱

۰۹۱۲۱۷۲

۰۹۱۲۱۷۵

۰۹۱۲۱۷۶

۰۹۱۲۱۷۷

۰۹۱۲۱۷۸

۰۹۱۲۱۷۹

۰۹۱۲۱۸۰

۰۹۱۲۱۸۳

۰۹۱۲۱۸۴

۰۹۱۲۱۸۵

۰۹۱۲۱۸۶

۰۹۱۲۱۸۷

۰۹۱۲۱۸۸

۰۹۱۲۱۸۹

۰۹۱۲۱۹۰

۰۹۱۲۱۹۳

۰۹۱۲۱۹۴

۰۹۱۲۱۹۵

۰۹۱۲۱۹۶

۰۹۱۲۱۹۷

۰۹۱۲۱۹۸

۰۹۱۲۱۹۹ 

۰۹۱۲۲۰۰

۰۹۱۲۲۰۱

۰۹۱۲۲۰۲

۰۹۱۲۲۰۳

۰۹۱۲۲۰۴

۰۹۱۲۲۰۵

۰۹۱۲۲۰۶

۰۹۱۲۲۰۷

۰۹۱۲۲۰۸

۰۹۱۲۲۰۹

۰۹۱۲۲۱۰

۰۹۱۲۲۱۱

۰۹۱۲۲۱۳

۰۹۱۲۲۱۴

۰۹۱۲۲۱۵

۰۹۱۲۲۱۶

۰۹۱۲۲۱۷

۰۹۱۲۲۱۸

۰۹۱۲۲۱۹

۰۹۱۲۲۲۰

۰۹۱۲۲۲۱

۰۹۱۲۲۲۲

۰۹۱۲۲۲۳

۰۹۱۲۲۲۴

۰۹۱۲۲۲۵

۰۹۱۲۲۲۶

۰۹۱۲۲۲۷

۰۹۱۲۲۳۰

۰۹۱۲۲۳۳

۰۹۱۲۲۳۴

۰۹۱۲۲۳۵

۰۹۱۲۲۳۶

۰۹۱۲۲۳۷

۰۹۱۲۲۳۸

۰۹۱۲۲۳۹

۰۹۱۲۲۴۰

۰۹۱۲۲۴۳

۰۹۱۲۲۴۴

۰۹۱۲۲۴۵

۰۹۱۲۲۴۶

۰۹۱۲۲۴۷

۰۹۱۲۲۴۸

۰۹۱۲۲۴۹

۰۹۱۲۲۵۰

۰۹۱۲۲۵۴

۰۹۱۲۲۵۷

۰۹۱۲۲۵۸

۰۹۱۲۲۵۹

۰۹۱۲۲۷۰

۰۹۱۲۲۷۲

۰۹۱۲۲۷۵

۰۹۱۲۲۷۶

۰۹۱۲۲۷۷

۰۹۱۲۲۷۸

۰۹۱۲۲۷۹

۰۹۱۲۲۸۰

۰۹۱۲۲۸۳

۰۹۱۲۲۸۴

۰۹۱۲۲۸۵

۰۹۱۲۲۸۶

۰۹۱۲۲۸۷

۰۹۱۲۲۸۸

۰۹۱۲۲۸۹

۰۹۱۲۲۹۰

۰۹۱۲۲۹۳

۰۹۱۲۲۹۴

۰۹۱۲۲۹۵

۰۹۱۲۲۹۶

۰۹۱۲۲۹۷

۰۹۱۲۲۹۸

۰۹۱۲۲۹۹

۰۹۱۲۳۰۰

۰۹۱۲۳۰۱

۰۹۱۲۳۰۲

۰۹۱۲۳۰۳

۰۹۱۲۳۰۴

۰۹۱۲۳۰۵

۰۹۱۲۳۰۶

۰۹۱۲۳۰۷

۰۹۱۲۳۰۸

۰۹۱۲۳۰۹

۰۹۱۲۳۱۰

۰۹۱۲۳۱۱

۰۹۱۲۳۱۲

۰۹۱۲۳۱۳

۰۹۱۲۳۱۴

۰۹۱۲۳۱۵

۰۹۱۲۳۱۶

۰۹۱۲۳۱۷

۰۹۱۲۳۱۸

۰۹۱۲۳۱۹

۰۹۱۲۳۲۰

۰۹۱۲۳۲۱

۰۹۱۲۳۲۲

۰۹۱۲۳۲۳

۰۹۱۲۳۲۴

۰۹۱۲۳۲۵

۰۹۱۲۳۲۶

۰۹۱۲۳۲۷

۰۹۱۲۳۳۰

۰۹۱۲۳۳۳

۰۹۱۲۳۳۴

۰۹۱۲۳۳۵

۰۹۱۲۳۳۶

۰۹۱۲۳۳۷

۰۹۱۲۳۳۸

۰۹۱۲۳۳۹

۰۹۱۲۳۴۰

۰۹۱۲۳۴۱

۰۹۱۲۳۴۲

۰۹۱۲۳۴۳

۰۹۱۲۳۴۴

۰۹۱۲۳۴۵

۰۹۱۲۳۴۶

۰۹۱۲۳۴۷

۰۹۱۲۳۴۸

۰۹۱۲۳۴۹

۰۹۱۲۳۵۰

۰۹۱۲۳۵۴

۰۹۱۲۳۵۷

۰۹۱۲۳۵۹

۰۹۱۲۳۷۰

۰۹۱۲۳۷۲

۰۹۱۲۳۷۵

۰۹۱۲۳۷۶

۰۹۱۲۳۷۷

۰۳۱۲۳۷۸

۰۹۱۲۳۷۹

۰۹۱۲۳۸۰

۰۹۱۲۳۸۳

۰۹۱۲۳۸۴

۰۹۱۲۳۸۵

۰۹۱۲۳۸۶

۰۹۱۲۳۸۷

۰۹۱۲۳۸۸

۰۹۱۲۳۸۹

۰۹۱۲۳۹۰

۰۹۱۲۳۹۳

۰۹۱۲۳۹۴

۰۹۱۲۳۹۵

۰۹۱۲۳۹۶

۰۹۱۲۳۹۷

۰۹۱۲۳۹۸

۰۹۱۲۳۹۹

۰۹۱۲۴۰۰

۰۹۱۲۴۰۱

۰۹۱۲۴۰۲

۰۹۱۲۴۰۳

۰۹۱۲۴۰۴

۰۹۱۲۴۰۵

۰۹۱۲۴۰۶

۰۹۱۲۴۰۷

۰۹۱۲۴۰۸

۰۹۱۲۴۰۹

۰۹۱۲۴۱۰

۰۹۱۲۴۱۱

۰۹۱۲۴۱۲

۰۹۱۲۴۱۳

۰۹۱۲۴۱۴

۰۹۱۲۴۱۵

۰۹۱۲۴۱۶

۰۹۱۲۴۱۷

۰۹۱۲۴۱۸

۰۹۱۲۴۱۹

۰۹۱۲۴۲۰

۰۹۱۲۴۲۱

۰۹۱۲۴۲۲

۰۹۱۲۴۲۳

۰۹۱۲۴۲۴

۰۹۱۲۴۲۵

۰۹۱۲۴۲۶

۰۹۱۲۴۲۷

۰۹۱۲۴۳۰

۰۹۱۲۴۳۳

۰۹۱۲۴۳۴

۰۹۱۲۴۳۵

۰۹۱۲۴۳۶

۰۹۱۲۴۳۷

۰۹۱۲۴۳۸

۰۹۱۲۴۳۹

۰۹۱۲۴۵۰

۰۹۱۲۴۵۴

۰۹۱۲۴۵۷

۰۹۱۲۴۵۹

۰۹۱۲۴۷۰

۰۹۱۲۴۷۲

۰۹۱۲۴۷۵

۰۹۱۲۴۷۶

۰۹۱۲۴۷۷

۰۹۱۲۴۷۸

۰۹۱۲۴۷۹

۰۹۱۲۴۸۰

۰۹۱۲۴۸۳

۰۹۱۲۴۸۴

۰۹۱۲۴۸۵

۰۹۱۲۴۸۶

۰۹۱۲۴۸۷

۰۹۱۲۴۸۸

۰۹۱۲۴۸۹

۰۹۱۲۴۹۰

۰۹۱۲۴۹۳

۰۹۱۲۴۹۴

۰۹۱۲۴۹۵

۰۹۱۲۴۹۶

۰۹۱۲۴۹۷

۰۹۱۲۴۹۸

۰۹۱۲۴۹۹

۰۹۱۲۵۰۰

۰۹۱۲۵۰۱

۰۹۱۲۵۰۲

۰۹۱۲۵۰۳

۰۹۱۲۵۰۴

۰۹۱۲۵۰۵

۰۹۱۲۵۰۶

۰۹۱۲۵۰۷

۰۹۱۲۵۰۸

۰۹۱۲۵۰۹

۰۹۱۲۵۱۰

۰۹۱۲۵۱۱

۰۹۱۲۵۱۲

۰۹۱۲۵۱۳

۰۹۱۲۵۱۴

۰۹۱۲۵۱۵

۰۹۱۲۵۱۶

۰۹۱۲۵۱۷

۰۹۱۲۵۱۸

۰۹۱۲۵۱۹

۰۹۱۲۵۲۰

۰۹۱۲۵۲۱

۰۹۱۲۵۲۲

۰۹۱۲۵۲۳

۰۹۱۲۵۲۴

۰۹۱۲۵۲۵

۰۹۱۲۵۲۶

۰۹۱۲۵۲۷

۰۹۱۲۵۳۰

۰۹۱۲۵۳۳

۰۹۱۲۵۳۴

۰۹۱۲۵۳۵

۰۹۱۲۵۳۶

۰۹۱۲۵۳۷

۰۹۱۲۵۳۸

۰۹۱۲۵۳۹

۰۹۱۲۵۴۷

۰۹۱۲۵۵۰

۰۹۱۲۵۵۴

۰۹۱۲۵۵۷

۰۹۱۲۵۵۹

۰۹۱۲۵۷۰

۰۹۱۲۵۷۲

۰۹۱۲۵۷۵

۰۹۱۲۵۷۶

۰۹۱۲۵۷۷

۰۹۱۲۵۷۸

۰۹۱۲۵۷۹

۰۹۱۲۵۸۰

۰۹۱۲۵۸۳

۰۹۱۲۵۸۴

۰۹۱۲۵۸۵

۰۹۱۲۵۸۶

۰۹۱۲۵۸۷

۰۹۱۲۵۸۸

۰۹۱۲۵۸۹

۰۹۱۲۵۹۰

۰۹۱۲۵۹۳

۰۹۱۲۵۹۴

۰۹۱۲۵۹۵

۰۹۱۲۵۹۶

۰۹۱۲۵۹۷

۰۹۱۲۵۹۸

۰۹۱۲۵۹۹

۰۹۱۲۶۰۰

۰۹۱۲۶۰۱

۰۹۱۲۶۰۲

۰۹۱۲۶۰۳

۰۹۱۲۶۰۴

۰۹۱۲۶۰۵

۰۹۱۲۶۰۶

۰۹۱۲۶۰۷

۰۹۱۲۶۰۸

۰۹۱۲۶۰۹

۰۹۱۲۶۲۰

۰۹۱۲۶۲۱

۰۹۱۲۶۲۲

۰۹۱۲۶۲۳

۰۹۱۲۶۲۴

۰۹۱۲۶۲۵

۰۹۱۲۶۲۶

۰۹۱۲۶۲۷

۰۹۱۲۶۳۰

۰۹۱۲۶۳۳

۰۹۱۲۶۳۴

۰۹۱۲۶۳۵

۰۹۱۲۶۳۶

۰۹۱۲۶۳۷

۰۹۱۲۶۳۸

۰۹۱۲۶۳۹

۰۹۱۲۶۴۰

۰۹۱۲۶۵۰

۰۹۱۲۶۵۴

۰۹۱۲۶۵۷

۰۹۱۲۶۵۹

۰۹۱۲۶۷۰

۰۹۱۲۶۷۲

۰۹۱۲۶۷۵

۰۹۱۲۶۷۶

۰۹۱۲۶۷۷

۰۹۱۲۶۷۸

۰۹۱۲۶۷۹

۰۹۱۲۶۳۰

۰۹۱۲۶۳۳

۰۹۱۲۶۳۴

۰۹۱۲۶۳۵

۰۹۱۲۶۳۶

۰۹۱۲۶۳۷

۰۹۱۲۶۳۸

۰۹۱۲۶۳۹

۰۹۱۲۶۵۰

۰۹۱۲۶۵۴

۰۹۱۲۶۵۷

۰۹۱۲۶۵۹

۰۹۱۲۶۷۰

۰۹۱۲۶۷۲

۰۹۱۲۶۷۵

۰۹۱۲۶۷۶

۰۹۱۲۶۷۷

۰۹۱۲۶۷۸

۰۹۱۲۶۷۹

۰۹۱۲۶۸۰

۰۹۱۲۶۸۳

۰۹۱۲۶۸۴

۰۹۱۲۶۸۵

۰۹۱۲۶۸۶

۰۹۱۲۶۸۷

۰۹۱۲۶۸۸

۰۹۱۲۶۸۹

۰۹۱۲۶۹۰

۰۹۱۲۶۹۳

۰۹۱۲۶۹۴

۰۹۱۲۶۹۵

۰۹۱۲۶۹۶

۰۹۱۲۶۹۷

۰۹۱۲۶۹۸

۰۹۱۲۶۹۹

۰۹۱۲۷۰۰

۰۹۱۲۷۰۱

۰۹۱۲۷۰۲

۰۹۱۲۷۰۳

۰۹۱۲۷۰۴

۰۹۱۲۷۰۵

۰۹۱۲۷۰۶

۰۹۱۲۷۰۷

۰۹۱۲۷۰۸

۰۹۱۲۷۰۹

۰۹۱۲۷۱۰

۰۹۱۲۷۱۱

۰۹۱۲۷۱۲

۰۹۱۲۷۱۳

۰۹۱۲۷۱۴

۰۹۱۲۷۱۵

۰۹۱۲۷۱۶

۰۹۱۲۷۱۷

۰۹۱۲۷۱۸

۰۹۱۲۷۱۹

۰۹۱۲۷۲۰

۰۹۱۲۷۲۱

۰۹۱۲۷۲۲

۰۹۱۲۷۲۳

۰۹۱۲۷۲۴

۰۹۱۲۷۲۵

۰۹۱۲۷۲۶

۰۹۱۲۷۲۷

۰۹۱۲۷۳۰

۰۹۱۲۷۳۳

۰۹۱۲۷۳۴

۰۹۱۲۷۳۵

۰۹۱۲۷۳۶

۰۹۱۲۷۳۷

۰۹۱۲۷۳۸

۰۹۱۲۷۳۹

۰۹۱۲۷۶۰

۰۹۱۲۷۶۱

۰۹۱۲۷۶۲

۰۹۱۲۷۶۳

۰۹۱۲۷۶۴

۰۹۱۲۷۷۰

۰۹۱۲۷۷۱

۰۹۱۲۷۷۵

۰۹۱۲۷۷۶

۰۹۱۲۷۷۷

۰۹۱۲۷۷۸

۰۹۱۲۷۷۹

۰۹۱۲۷۹۰

۰۹۱۲۷۹۳

۰۹۱۲۷۹۴

۰۹۱۲۷۹۵

۰۹۱۲۷۹۶

۰۹۱۲۷۹۷

۰۹۱۲۷۹۸

۰۹۱۲۷۹۹

۰۹۱۲۸۰۰

۰۹۱۲۸۰۱

۰۹۱۲۸۰۲

۰۹۱۲۸۰۳

۰۹۱۲۸۰۴

۰۹۱۲۸۰۵

۰۹۱۲۸۰۶

۰۹۱۲۸۰۷

۰۹۱۲۸۰۸

۰۹۱۲۸۰۹

۰۹۱۲۸۱۰

۰۹۱۲۸۱۱

۰۹۱۲۸۱۲

۰۹۱۲۸۱۳

۰۹۱۲۸۱۴

۰۹۱۲۸۱۵

۰۹۱۲۸۱۶

۰۹۱۲۸۱۷

۰۹۱۲۸۱۸

۰۹۱۲۸۱۹

۰۹۱۲۸۲۰

۰۹۱۲۸۲۱

۰۹۱۲۸۲۲

۰۹۱۲۸۲۳

۰۹۱۲۸۲۴

۰۹۱۲۸۲۵

۰۹۱۲۸۲۶

۰۹۱۲۸۲۷

۰۹۱۲۸۲۹

۰۹۱۲۸۳۰

۰۹۱۲۸۳۳

۰۹۱۲۸۳۷

۰۹۱۲۸۳۸

۰۹۱۲۸۴۰

۰۹۱۲۸۴۳

۰۹۱۲۸۴۵

۰۹۱۲۸۵۴

۰۹۱۲۸۵۷

۰۹۱۲۸۵۸

۰۹۱۲۸۸۸

۰۹۱۲۸۸۹

۰۹۱۲۸۹۱

۰۹۱۲۸۹۲

۰۹۱۲۸۹۳

۰۹۱۲۸۹۴

۰۹۱۲۸۹۵

۰۹۱۲۸۹۶

۰۹۱۲۹۳۱

۰۹۱۲۹۳۳

۰۹۱۲۹۳۶

۰۹۱۲۹۴۷

 

۰۹۱۰۲۰۱

۰۹۱۰۲۰۹

۰۹۱۰۲۲۶

۰۹۱۰۲۲۹

۰۹۱۰۲۳۰

۰۹۱۰۲۳۳

۰۹۱۰۲۴۶

 

 

اعتباری

۰۹۱۰۴۹۴

۰۹۱۰۴۹۵

۰۹۱۰۷۸۷

۰۹۱۰۷۸۹

۰۹۱۰۸۳۵

 

۰۹۳۲۹

۰۹۱۹۱۰

۰۹۱۹۱۱

۰۹۱۹۲۰

۰۹۱۹۲۱

۰۹۱۹۳۰

۰۹۱۹۳۱

۰۹۱۹۱۲۰

۰۹۱۹۱۲۶

۰۹۱۹۱۳۵

۰۹۱۹۱۳۶

۰۹۱۹۱۳۷

۰۹۱۹۱۳۸

۰۹۱۹۱۳۹

۰۹۱۹۲۲۰

۰۹۱۹۲۲۱

۰۹۱۹۲۲۲

۰۹۱۹۲۲۳

۰۹۱۹۲۲۴

۰۹۱۹۲۲۵

۰۹۱۹۲۲۶

۰۹۱۹۲۲۷

۰۹۱۹۲۳۰

۰۹۱۹۲۳۳

۰۹۱۹۲۳۴

۰۹۱۹۲۳۵

۰۹۱۹۲۳۶

۰۹۱۹۲۳۷

۰۹۱۹۲۳۸

۰۹۱۹۲۳۹

۰۹۱۹۲۴۰

۰۹۱۹۲۴۳

۰۹۱۹۲۴۴

۰۹۱۹۲۴۵

۰۹۱۹۲۴۶

۰۹۱۹۲۴۷

۰۹۱۹۲۴۸

۰۹۱۹۲۴۹

۰۹۱۹۲۵۰

۰۹۱۹۲۵۴

۰۹۱۹۲۵۷

۰۹۱۹۲۵۸

۰۹۱۹۲۵۹

۰۹۱۹۲۶۷

۰۹۱۹۲۶۸

۰۹۱۹۲۶۹

۰۹۱۹۲۷۰

۰۹۱۹۲۹۶

۰۹۱۹۲۹۷

۰۹۱۹۲۹۸

۰۹۱۹۲۹۹

۰۹۱۹۲۸۰

۰۹۱۹۲۸۹

۰۹۱۹۳۲۰

۰۹۱۹۳۲۱

۰۹۱۹۳۲۲

۰۹۱۹۳۲۳

۰۹۱۹۳۲۴

۰۹۱۹۳۲۵

۰۹۱۹۳۲۶

۰۹۱۹۳۳۶

۰۹۱۹۳۳۷

۰۹۱۹۳۳۸

۰۹۱۹۳۳۹

۰۹۱۹۳۴۰

۰۹۱۹۳۷۲

۰۹۱۹۳۷۷

۰۹۱۹۳۷۸

۰۹۱۹۳۷۹

۰۹۱۹۳۸۰

۰۹۱۹۳۹۳

۰۹۱۹۳۹۴

۰۹۱۹۳۹۵

۰۹۱۹۳۹۶

۰۹۱۹۳۹۷

۰۹۱۹۳۹۸

۰۹۱۹۳۹۹

۰۹۱۹۴۰

۰۹۱۹۴۱

 

 

پیش شماره خطوط موبایل ورامین :

۰۹۱۲۱۹۱

۰۹۱۲۱۹۲

۰۹۱۲۲۹۱

۰۹۱۲۲۹۲

۰۹۱۹۳۹۱

۰۹۱۲۳۹۲

۰۹۱۲۴۹۱

۰۹۱۲۴۹۲

۰۹۱۲۵۹۱

۰۹۱۲۵۹۲

۰۹۱۲۶۹۱

۰۹۱۲۶۹۲

۰۹۱۲۷۹۱

۰۹۱۲۷۹۲

۰۹۱۲۸۹۱

۰۹۱۹۱۹۱

۰۹۱۹۱۹۲

۰۹۱۹۲۹۱

۰۹۱۹۲۹۲

۰۹۱۹۳۹۰

۰۹۱۹۳۹۱

۰۹۱۹۳۹۲

 

کاربر گرامی اگر شما در استان تهران ساکن هستید و پیش شماره موبایل خود را در لیست فوق نمی یابید، لطفا در نظرات همین صفحه پیش شماره خود را به همراه نام شهر یا شهرستان خود اعلام نمایید تا به خطوط اضافه شود.

علاوه بر استان تهران که دارای پیش شماره ۰۹۱۲ است، استانهای دیگری نیز شامل این پیش کد هستند، جهت مشاهده آنها از لینکهای زیر استفاده نمایید:

پیش شماره خطوط موبایل البرز

پیش شماره خطوط موبایل زنجان

پیش شماره خطوط موبایل سمنان

پیش شماره خطوط موبایل قزوین

پیش شماره خطوط موبایل قم

 

- پورتال آسمونی Asemooni.com

10 پسندیدم - Like

صفحه اصلی آسمونی خانه   بازگشت به ابتدای صفحه رفتن به بالا   ارسال به دوستان چاپ این مطلبچاپ مطلب   عضویت در مطالب آسمونی

tag برچسب : ,

97 دیدگاه در ”پیش شماره خطوط موبایل تهران


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


5 + 5 =