خرید کارت شارژ
استان خراسان رضوی

پیش شماره تلفن های ثابت خراسان رضوی

Asemooni.com

pre-phone-number-khorasan-razavi

 

 

  لیست زیر پیش شماره تلفن های ثابت استان خراسن رضوی به مرکزیت شهرمشهد به ترتیب حروف الفبا میباشد، این بخش با کمک بازدیدکنندگان به روز می شود.

 

 

۰۵۸۲۳۷۷

آب جهان /رهورد

۰۵۱۲۳۳۵

آبروان

۰۵۳۱۲۴۴

آبرودتربت حیدریه

۰۵۷۲۴۳۶

آبرودسبزوار

۰۵۲۹۴۲۹

آبقه

۰۵۸۱۲۴۷

آبگرگ

۰۵۱۲۲۷۹

آبگرم

۰۵۲۹۴۸۹

آبینه

۰۵۷۲۸۲۴

آریان

۰۵۷۱۲۴۲

آزادمنجیر

۰۵۷۲۵۷۳

آزادوار

۰۵۲۹۳۲۶

آزاده ده

۰۵۸۱۲۴۲

آق کاریز

۰۵۸۱۲۳۶

آلماجوق

۰۵۳۲۲۳۱

آلی

۰۵۳۳۶۲۳

آهنگ

۰۵۳۲۶۴۷

آهنگران

۰۵۷۱۲۲۸

ابارش

۰۵۲۹۲۳۸

ابدال آباد

۰۵۳۲۷۴۴

ابراهیم آبادتربت حیدریه

۰۵۱۲۵۳۶

ابراهیم آبادمشهد

۰۵۳۲۵۷۸

ابراهیمی

۰۵۷۲۵۶۹

ابوچناری

۰۵۷۲۵۴۴

احمدآباد/بالاجوین

۰۵۱۱۲۴۱۰

احمدآباد/تبادگان

۰۵۲۹۲۲۲

احمدآباد/تربت جام

۰۵۳۲۳۳۹

احمدآباد/خزائی

۰۵۳۲۴۲۷

احمدآباد/خواف

۰۵۳۲۶۲۳

احمدآباد/رشتخوار

۰۵۱۲۶۲۹

احمدآباد/سرجام

۰۵۱۲۸۷۱

احمدآباد/قوچان

۰۵۳۲۶۸۱

احمدآباد/محولات

۰۵۵۲۴۲۹

احمدآباد/نیشابور

۰۵۸۲۶۳۶

اخلمد

۰۵۵۲۴۲۵

اردمه

۰۵۵۲۳۳۷

اردوغش

۰۵۲۹۴۸۴

ارزنه

۰۵۳۵۳۲۴

ارسک

۰۵۳۲۷۷۷

ارغا

۰۵۷۲۵۳۸

ارگ نوجوی

۰۵۱۲۳۲۵

اره آبمال

۰۵۱۲۴۲۶۷

ازغد

۰۵۳۲۶۸۴

ازغند

۰۵۷۲۸۳۳

استاج

۰۵۳۳۷۵۳

استاد

۰۵۲۹۴۳۳۳

استای

۰۵۵۲۴۳۴

استایش

۰۵۷۱۲۳۴

استیر

۰۵۱۲۸۶۷

اسجیل

۰۵۳۲۸۵۶

اسحاق آبادتربت حیدریه

۰۵۵۲۳۲۸

اسحاق آبادنیشابور

۰۵۳۲۵۷۱

اسدآباد/خواف

۰۵۲۹۴۲۵۶

اسدآباد/دربندی

۰۵۳۲۳۳۴

اسدآبادرخ

۰۵۳۲۳۴۴

اسفیز

۰۵۳۱۲۴۱۰

اسفیوخ

۰۵۳۲۷۴۷

اسلام آباد/تربت حیدریه

۰۵۵۲۴۳۵

اسلام آباد/نیشابور

۰۵۳۴۲۲۹

اسلامیه

۰۵۲۸۲۵۷

اسماعیل آباد/گرجی

۰۵۷۱۲۵۲

افچنگ

۰۵۱۲۶۳۲

اقرعلیا

۰۵۳۲۶۴۶

اکبرآباد/رشتخوار

۰۵۳۲۸۹۰

اکبرآبادریوش

۰۵۲۸۲۵۸

المجوق

۰۵۱۲۳۶۷

النگ امان آباد

۰۵۸۱۲۵۲۸

الهیان

۰۵۱۲۳۵۹۳

امام /تقی

۰۵۸۲۳۷۶۵

امام وردیخان

۰۵۸۲۳۷۴

امامقلی

۰۵۵۲۴۵۹

امان آباد

۰۵۱۱۲۴۸۳

امرغان سفلی

۰۵۲۸۲۴۷

امغان

۰۵۳۲۷۲۶

انابد

۰۵۳۵۲۴۱

انارستانک /خانیک برون

۰۵۱۱۲۶۸۳

انداد

۰۵۷۲۵۳۲

انداده

۰۵۱۲۳۵۶۳

اوارشک

۰۵۳۲۸۸۵

اوندر

۰۵۱۲۲۷۸

ایده لیک

۰۵۷۱۲۴۳

ایزی

۰۵۳۲۸۸۳

ایورتربت حیدریه

۰۵۳۲۷۳۴

باب الحکم

۰۵۸۲۳۷۲

باجگیران

۰۵۲۹۴۸۲

باخرز

۰۵۵۲۴۵۵

بار

۰۵۳۲۶۳۲

باسفر

۰۵۷۲۴۲۶

باشتین

۰۵۷۲۳۹۱

باغ خیرات

۰۵۱۲۶۲۵۵

باغ عباسی

۰۵۲۹۳۳۲۳

باغ کشمیر

۰۵۷۱۲۳۲

باغجر

۰۵۳۴۲۳۲

باغستان

۰۵۵۱۲۴۶

باغشن گچ

۰۵۵۲۳۳۲

باغشن نیشابور

۰۵۳۲۲۸۲

بایگ

۰۵۵۲۴۶۷

بتو

۰۵۷۲۳۷۹

بجدن تکاب

۰۵۷۲۸۳۱

بجدن خواشد

۰۵۳۳۶۲۲

بجستان

۰۵۵۲۴۸۱

بجنو

۰۵۷۲۵۵۲

بداغ آباد

۰۵۳۲۵۲۵

برآباد/تربت حیدریه

۰۵۷۲۸۲۶

برآباد/سبزوار

۰۵۷۲۳۷۸

برازق

۰۵۳۲۶۳۹

براکوه

۰۵۸۲۵۴۲۵

برج قلعه

۰۵۳۲۷۵۵

برجک

۰۵۳۲۷۲۲

بردسکن

۰۵۱۱۲۴۱۶

برزش آباد

۰۵۵۲۵۲۳

برزنون

۰۵۷۱۲۴۷

برزو

۰۵۳۲۳۲۸

برس

۰۵۷۲۵۲۵

برغمد

۰۵۷۲۶۲۱

برقبان

۰۵۲۹۲۵۴

برود/علی آباد

۰۵۳۴۲۳۵

برون

۰۵۱۲۶۳۴

بزجانی

۰۵۲۸۲۳۴

بزد

۰۵۵۲۴۲۶

بزق

۰۵۱۲۵۶۳

بزنگان

۰۵۱۲۳۷۱۵

بزوشک

۰۵۵۱۲۴۸

بشرآباد

۰۵۳۵۳۲۲

بشرویه

۰۵۵۱۲۳۳

بشنج

۰۵۸۲۶۲۶

بقمج

۰۵۵۲۴۶۸

بقیع

۰۵۷۲۶۲۸

بلقان آباد

۰۵۳۲۶۴۸

بندازبک

۰۵۳۲۴۴۶

بنددیوان

۰۵۳۲۸۹۸

بندقرا

۰۵۲۹۳۲۱

بنی تاک

۰۵۳۲۵۷۷

بنیاباد

۰۵۳۱۲۴۱

بوری آباد

۰۵۵۱۲۴۲

بوژآباد

۰۵۵۱۲۳۵

بوژان

۰۵۵۲۳۳۶

بوژمهران

۰۵۱۱۲۶۲۰

بهار

۰۵۷۲۸۳۲

بهارستان

۰۵۳۲۵۳۱

بهدادین

۰۵۸۲۶۳۸۵

بهمن جان سفلی

۰۵۸۲۶۲۸۵

بهمن جان علیا

۰۵۳۲۵۷۳

بیاس آباد

۰۵۷۲۵۴۳

بید

۰۵۳۳۷۳۳

بیدخت

۰۵۳۴۲۳۳

بیدسکان

۰۵۳۲۳۹۳

بیدوی

۰۵۷۲۴۲۵

بیزه

۰۵۸۱۲۳۸

بیگ نظر

۰۵۸۱۲۴۵۳

بیگلر

۰۵۳۳۷۴۲

بیمرغ

۰۵۱۲۳۵۶۵

بینالود

۰۵۸۲۵۴۲۷

پالکانلو

۰۵۸۲۵۸۳۵

پرکند

۰۵۱۱۲۶۴

پرمه /فارمد

۰۵۱۲۵۶۵

پس کمر

۰۵۲۹۴۳۴

پشته

۰۵۳۲۳۸۳

پطرو

۰۵۲۹۴۳۲

پل بند

۰۵۱۲۳۶۵

پیوه ژن

۰۵۸۲۵۲۶

تاج الدین

۰۵۱۲۵۳۲

تام میرزاحسن

۰۵۲۹۴۲۲

تایباد

۰۵۱۱۲۴۱۳

تبادگان

۰۵۱۲۳۵۵

تپه سلام

۰۵۱۲۵۳۱

تپه میراحمد

۰۵۲۸

تربت جام

۰۵۳۱

تربت حیدریه

۰۵۳۲۸۴۸

تربقان

۰۵۱۲۳۳۲

تقی آباد

۰۵۱۲۲۸۳۵

تقی آبادکلات

۰۵۳۲۷۸۸

تکمار

۰۵۸۲۵۴۴۵

تگن

۰۵۳۲۳۲۹

تلخ بخش

۰۵۷۲۳۷۵

تندک

۰۵۱۲۳۲۸

تنگل شورعلیا

۰۵۳۲۸۹۲

تنورچه

۰۵۲۹۴۹۶

تورانه

۰۵۳۲۸۸۴

تولی /بختیار

۰۵۳۲۸۹۴

توندر

۰۵۸۲۵۶۵

تیرگان

۰۵۳۲۴۳۵

تیزآب

۰۵۲۸۲۵۳

تیمنک /علیا/سفلی

۰۵۳۲۷۷۸

جابوز

۰۵۱۲۴۲۵۳

جاغرق

۰۵۳۲۸۴۳

جردوی

۰۵۳۳۶۲۶

جزین

۰۵۸۲۵۴۵

جشن آباد

۰۵۲۹۲۴۳

جعفرآباد/تربت جام

۰۵۳۲۳۹۸

جعفرآباد/زاوه

۰۵۳۲۷۸۳

جعفرآباد/کاشمر

۰۵۲۹۳۳۵

جعفریه

۰۵۷۲۵۶۲

جغتای

۰۵۱۱۲۴۱

جغری

۰۵۳۲۷۵۱

جلال آباد

۰۵۷۲۵۴۲

جلمبادان

۰۵۷۱۲۳۹

جلین

۰۵۲۹۳۲۵

جنت آباد/تربت جام

۰۵۳۲۶۳۳

جنت آباد/جنگل

۰۵۳۲۶۹۳

جنت آباد/محولات

۰۵۵۲۴۴۲

جنداب

۰۵۳۲۶۲۴

جنگل

۰۵۳۲۳۳۲

جوادیه

۰۵۸۲۳۷۵

جوزان /شیرزن

۰۵۲۹۴۳۷

جوزقان

۰۵۲۹۳۳۷

جهان آباد

۰۵۲۹۴۸۳

جیزآباد

۰۵۵۱۲۳۱

جیلو

۰۵۱۲۳۵۳

جیم آباد

۰۵۸۲۵۸۲۳

چاپشلو

۰۵۱۲۵۳۷

چاله زرد

۰۵۳۲۵۳۲

چاه زول

۰۵۵۲۴۳۶

چاه سالار

۰۵۵۲۴۳۲

چاه نسر

۰۵۱۱۲۴۰

چاهشک

۰۵۳۲۶۶۹

چاهشورک

۰۵۱۲۳۲۲۵

چاهک

۰۵۳۲۳۷۴

چخماق

۰۵۱۲۲۵۵

چرمشهر

۰۵۷۲۶۳۲

چرو

۰۵۵۲۴۷۱

چزگ

۰۵۷۲۴۳۴

چشام

۰۵۲۸۲۴۴

چشمه گل

۰۵۸۲۵۲۹

چقر

۰۵۱۲۵۶۲۵

چکودر

۰۵۵۲۵۲۷

چگنه سفلی

۰۵۸۲۶۳۷۵

چمگرد

۰۵۳۲۴۲۸

چمن آباد

۰۵۸۲۶۲۲

چناران

۰۵۵۲۳۳۴

چناران نیشابور

۰۵۳۲۶۸۷

چنارتربت حیدریه

۰۵۸۲۵۴۴۲

چنارقوچان

۰۵۱۲۳۲۶۵

چنارک

۰۵۱۲۲۷۶

چنارمشهد

۰۵۵۲۴۶۹

چنبرجوق

۰۵۱۱۶۷۸

چهاربرج مشهد

۰۵۲۹۴۴۶

چهاربرجی تایباد

۰۵۳۲۴۳۷

چهارده

۰۵۱۱۲۴۷

چهچهه /پائین ده

۰۵۱۲۲۸۵۷

چهچهه کلات

۰۵۸۱۲۴۶

چیتگر

۰۵۸۲۵۶۶

حاتم قلعه

۰۵۲۹۴۲۵۸

حاجی آباد/تربت جام

۰۵۳۳۷۳۱

حاجی آباد/تربت حیدریه

۰۵۳۲۳۶۱

حاجی آباد/خواف

۰۵۵۲۳۲۵

حاجی آباد/نیشابور

۰۵۳۲۳۴۵

حاجی بیگی

۰۵۷۱۲۴۶

حارث آباد

۰۵۳۲۷۴۳

حسن آباد/بردسکن

۰۵۳۲۵۷۶

حسن آباد/پائین

۰۵۲۹۲۴۵

حسن آباد/تربت جام

۰۵۳۲۴۴۴

حسن آباد/خواف

۰۵۸۲۵۸۲۵

حسن آباد/درگز

۰۵۱۲۶۳۳۵

حسن آباد/صوفی

۰۵۸۱۲۵۱

حسن آباد/قوچان

۰۵۳۲۶۸۵

حسن آباد/محولات

۰۵۵۲۴۳۷

حسن آباد/نیشابور

۰۵۵۲۴۲۸

حسین آباد/جنگل

۰۵۵۲۳۴۴

حسین آباد/چنگه عباسی

۰۵۱۲۳۶۹

حسین آباد/رازون

۰۵۷۲۵۷۸

حسین آباد/رحیم خان

۰۵۱۲۳۶۱

حسین آباد/سرجام

۰۵۷۲۳۸۶

حسین آباد/شامکان

۰۵۱۱۲۶۸۰

حسین آباد/قرقی

۰۵۳۲۵۳۴

حسین آباد/کاریون

۰۵۷۲۵۳۹

حسین آباد/میرزامومن

۰۵۷۲۴۴۹

حسین آباد/ناوی

۰۵۲۹۴۳۳۵

حسینی

۰۵۳۲۲۸۵

حصارتربت حیدریه

۰۵۵۲۳۲۴

حصارزبرخان

۰۵۱۲۴۳۲

حصارسرخ /سرآسیاب سوران

۰۵۵۲۴۴۶

حصارسرخ نیشابور

۰۵۱۲۴۲۶۳

حصارمشهد

۰۵۷۲۵۲۴

حکم آباد

۰۵۸۲۶۳۸۳

حکیم آباد

۰۵۳۱۲۴۶

حوض سرخ

۰۵۳۴۲۳۶

خانکوک

۰۵۵۲۴۶۲

خانلق

۰۵۳۵۳۲۹

خانیک بشرویه /یگی

۰۵۳۳۷۳۴

خانیک تربت حیدریه

۰۵۷۲۳۸۷

خرسف

۰۵۳۲۴۳۴

خرگرد

۰۵۲۹۲۴۱

خرم آباد/تربت جام

۰۵۷۲۵۳۷

خرم آباد/سبزوار

۰۵۸۲۶۴۱

خرم آباد/قوچان

۰۵۳۲۳۴۲

خرم /عمادیه

۰۵۵۱۲۳۴

خرمبک /سه چوب

۰۵۵۲۳۲۶

خروعلیا

۰۵۷۲۴۳۹

خسروآباد

۰۵۷۱۲۴۴

خسروجرد

۰۵۱۲۲۷۷۵

خشت

۰۵۳۲۸۸۱

خضربیگ

۰۵۱۱۲۶۰۵

خلق آباد

۰۵۳۲۷۷۲

خلیل آباد

۰۵۸۱۲۴۳

خمارتاش

۰۵۵۲۵۳۶

خواجه آباد

۰۵۳۲۴۲۲

خواف

۰۵۳۲۷۵۳

خور/بیجورد

۰۵۱۱۲۶۰

خورعلیا

۰۵۳۲۶۹۲

خوشدره

۰۵۲۹۴۳۶

خیرآباد/تایباد

۰۵۲۹۲۲۳

خیرآباد/تربت جام

۰۵۳۲۶۸۸

خیرآباد/تربت حیدریه

۰۵۳۲۴۴۲

خیرآباد/خواف

۰۵۷۱۲۴۱

خیرآباد/سبزوار

۰۵۸۲۵۸۳۳

داغدار

۰۵۳۲۸۹۹

داغی

۰۵۸۱۲۳۵

داغیان

۰۵۳۲۳۴۳

دافی

۰۵۸۱۲۴۸

داودلی

۰۵۷۲۴۲۲

داورزن

۰۵۲۹۳۲۸

درازآب تربت جام

۰۵۲۹۳۳۸

درخت بید

۰۵۵۲۳۲۳

دررود

۰۵۳۳۶۳۳

درزآب

۰۵۷۲۶۳۴

درفک

۰۵۸۲۵۲۲

درگز

۰۵۳۲۷۳۷

درونه

۰۵۵۲۵۳۱

دزق

۰۵۵۲۳۴۱

دستجردآقابزرگ

۰۵۵۲۴۷۹

دستجردطاقانکوه

۰۵۲۸۲۶۲۵

دوسنگ

۰۵۳۲۶۷۶

دوغ آباد

۰۵۸۱۲۳۱

دوغائی

۰۵۲۹۲۵۶

دولت آباد/تربت جام

۰۵۳۲۳۷۲

دولت آباد/تربت حیدریه

۰۵۳۲۶۲۹

دولت آباد/رشتخوار

۰۵۷۱۲۴۵

دولت آباد/سبزوار

۰۵۱۲۸۳۵

دولت آباد/قوچان

۰۵۱۱۲۴۳

دوین /چنارسوخته

۰۵۷۲۵۶۵

ده امام

۰۵۲۹۴۹۷

ده برزو

۰۵۳۱۲۴۱۳

ده پائین

۰۵۱۲۳۷۱۳

ده سرخ

۰۵۱۱۳۲۱

ده غیبی

۰۵۳۲۸۹۳

ده میان

۰۵۱۲۴۲۵۵

دهبار

۰۵۱۱۲۴۲

دهرود/گرجی سفلی /همت آباد

۰۵۷۲۳۸۱

دهنو/سبزوار

۰۵۳۲۳۸۷

دهنوتلخی

۰۵۸۱۲۲۹

دیزادیز/کچلانلو

۰۵۱۲۲۵۲

دیزباد

۰۵۵۲۳۳۹

دیزبادعلیا

۰۵۳۳۷۴۱

دیسفان

۰۵۵۲۳۲۹

دیش دیش

۰۵۸۲۶۲۷۳

رادکان

۰۵۷۲۵۴۷

رامشین

۰۵۷۲۵۶۶

راه چمن

۰۵۵۲۴۳۱

رئیسی

۰۵۷۲۶۲۳

رباط جز

۰۵۷۱۲۳۱

رباط سرپوش

۰۵۱۲۳۶۶

رباط سفید

۰۵۲۹۲۲۴

رباط سمنگان

۰۵۳۲۳۲۲

رباط سنگ

۰۵۲۹۲۳۱

رحمت آباد/تربت جام

۰۵۳۳۷۵۴

رحمت آباد/تربت حیدریه

۰۵۷۲۵۳۵

رحمت آباد/سبزوار

۰۵۱۲۶۶۷

رخنه گل

۰۵۳۲۴۲۹

رزدآب

۰۵۳۲۸۴۲

رزق آباد

۰۵۳۲۲۸۴

رزگ

۰۵۳۲۶۲۲

رشتخوار

۰۵۱۱۲۶۰۳

رضوان

۰۵۳۵۳۲۵

رقه

۰۵۳۲۷۳۵

رکن آباد

۰۵۳۳۷۳۸

روچی

۰۵۳۲۶۴۲

روح آباد/تربت حیدریه

۰۵۵۲۲۳۹

روح آباد/نیشابور

۰۵۳۲۳۴۱

رودخانه

۰۵۳۲۲۸۶

رودمعجن

۰۵۷۲۳۸۵

روشن آباد

۰۵۳۳۷۴۷

روشناوند

۰۵۲۸۲۳۹

رونج

۰۵۳۳۷۴۸

رهن

۰۵۵۲۴۶۴

رهن کاریز/کفکی

۰۵۳۳۷۴۶

ریاب

۰۵۳۲۳۶۵

ریگان

۰۵۵۲۴۳۸

ریگی /زمه

۰۵۳۲۸۸۲

ریوش

۰۵۷۲۴۲۹

ریوند

۰۵۳۲۳۷۵

زاوه

۰۵۱۲۲۷۴

زاوین

۰۵۷۲۵۶۴

زرقان

۰۵۱۲۶۳۶

زرکک

۰۵۳۲۶۸۹

زرمهر

۰۵۱۲۴۳۵

زشک

۰۵۷۲۵۷۵

زمند

۰۵۸۲۵۶۷

زنگانلو

۰۵۷۲۵۳۴

زورآباد

۰۵۵۲۵۲۹

زهان

۰۵۳۳۷۳۵

زیبد

۰۵۸۱۲۴۴

زیدانلو

۰۵۷۲۵۴۱

زیرآباد

۰۵۳۳۷۵۵

زیرجان

۰۵۳۲۷۲۹

زیرک آباد

۰۵۳۳۶۳۲

زین آباد

۰۵۸۲۵۴۳۳

زیندانلو

۰۵۳۲۳۶۲

ژرف

۰۵۳۲۳۸۲

ساق

۰۵۵۲۵۲۸۳

ساقی بیک

۰۵۱۲۳۳۱

سالارآباد

۰۵۵۲۴۴۴

سالاری

۰۵۷۱

سبزوار

۰۵۳۲۴۳۳

سده خواف

۰۵۱۲۸۶۴

سرآسیاب

۰۵۳۲۳۲۷

سربالا

۰۵۵۲۵۲۴

سرچاه

۰۵۳۲۸۴۵

سرحوضک

۰۵۳۲۲۸۷

سرخ آباد

۰۵۱۲۵۲۲

سرخس

۰۵۱۲۶۳۵

سردشت

۰۵۳۳۶۲۵

سردق

۰۵۱۲۳۶۲

سرغایه

۰۵۸۲۶۳۹

سرک

۰۵۳۲۳۶۷

سرگلان

۰۵۳۴۲۳۸

سرند

۰۵۱۱۲۶۹

سروآباد/بازمرگی

۰۵۳۲۳۳۵

سرهنگ

۰۵۳۳۶۲۹

سریده

۰۵۳۲۶۳۵

سعادت آباد

۰۵۳۲۷۷۶

سعدالدین

۰۵۵۲۳۴۳

سعدیه

۰۵۱۲۶۶۴

سفیدسنگ

۰۵۳۳۷۳۹

سقی

۰۵۳۲۴۳۲

سلامی

۰۵۳۲۳۲۵

سلطان آباد

۰۵۷۲۶۲۲

سلطان آبادسبزوار

۰۵۱۲۳۵۸

سلطان آبادنمک

۰۵۵۲۵۲۵

سلطان میدان

۰۵۳۲۴۳۱

سلمان /خلیل آباد

۰۵۱۲۸۶۸

سلوگرد/محسن آباد

۰۵۱۲۳۳۴

سلیمانی مشهد

۰۵۵۲۴۴۷

سلیمانی میان جلگه

۰۵۵۲۴۵۴

سلیمانی نیشابور

۰۵۲۹۲۸۳

سملخون

۰۵۲۹۲۳۵

سمیع آباد

۰۵۲۹۴۹۴

سنقرآباد

۰۵۱۲۶۲۴

سنگ بست

۰۵۳۲۶۲۶

سنگان بالا

۰۵۳۲۵۲۲

سنگان پائین

۰۵۱۲۵۳۳

سنگر

۰۵۳۱۲۴۸

سنگل آباد

۰۵۳۳۷۴۴

سنو

۰۵۲۹۴۳۹

سوران

۰۵۲۹۴۸۱۷

سورستان

۰۵۷۲۴۳۷

سویز

۰۵۳۲۳۸۶

سهل آباد

۰۵۳۲۴۴۳

سیجاوند

۰۵۸۲۶۲۸۳

سیدآبادچناران

۰۵۷۲۶۲۹

سیدآبادسبزوار

۰۵۵۱۲۳۲

سیدآبادنیشابور

۰۵۳۲۷۳۳

سیر

۰۵۳۲۷۴۹

سیف آباد

۰۵۳۱۲۴۵

سیوکی

۰۵۵۱۲۴۳

شاداب

۰۵۳۲۶۸۳

شادمهر

۰۵۸۲۳۷۸

شارک

۰۵۷۲۳۷۳

شامکان

۰۵۱۲۴۲۸

شاندیز

۰۵۸۱۳۷۸

شاهرگ

۰۵۳۲۳۹۵

شاهین علیا

۰۵۱۱۲۴۸

شترک

۰۵۷۲۳۷۲

ششتمد

۰۵۳۲۶۴۴

شعبه

۰۵۸۱۲۵۳۸

شغل آباد

۰۵۸۱۲۲۸۳

شفیع

۰۵۳۲۷۲۷

شفیع آباد

۰۵۷۲۶۲۶

شم آباد

۰۵۳۲۶۹۱

شمس آبادتربت حیدریه

۰۵۷۲۸۲۸

شمس آبادسبزوار

۰۵۵۲۴۵۷

شوراب

۰۵۵۲۴۳۹

شوررود

۰۵۲۹۳۳۱

شورستان

۰۵۵۲۴۷۵

شورگشت

۰۵۵۲۴۷۲

شوری بزرگ /رشیدآباد

۰۵۵۲۴۷۳

شوریاب

۰۵۸۲۵۴۳۵

شوی

۰۵۳۲۷۲۸

شهرآباد/بردسکن

۰۵۵۲۴۴۵

شهرآباد/نیشابور

۰۵۱۱۲۶۶

شهر/طوس /فردوسی

۰۵۷۲۵۶۸

شهرستانک

۰۵۷۱۲۳۳

شهرصنعتی /سبزوار

۰۵۵۲۴۵۲

شهرفیروزه

۰۵۳۵۳۲۳

شهرک /امام /خمینی

۰۵۳۲۴۴۱

شهرک /خواف

۰۵۱۲۳۲۲۳

شهرک /رضوی

۰۵۱۱۵۴۱

شهرک /صنعتی /طوس

۰۵۱۱۲۴۵

شهرک /صنعتی /کلات

۰۵۳۲۸۵۸

شهرک صنعتی /کاشمر

۰۵۱۲۲۵۴۳

شهرک صنعتی /کاویان

۰۵۸۱۲۵۲۳

شهرکهنه

۰۵۳۲۳۸۵

شهن آباد

۰۵۳۲۳۹۷

شهوار

۰۵۱۲۲۸۳۳

شهید/هنرمند

۰۵۲۸۲۵۹

شیخ لو

۰۵۱۲۵۲۷

شیرتپه

۰۵۷۲۶۳۱

شیرخان

۰۵۸۲۵۶۴

شیلیگان

۰۵۲۹۳۲۲

صالح آباد

۰۵۷۲۴۳۲

صدخرو

۰۵۳۲۳۷۷

صفی آبادتربت حیدریه

۰۵۵۲۴۲۳

صمدیه

۰۵۳۱۲۴۳

صنوبر

۰۵۵۱۲۳۶

صومعه

۰۵۱۲۳۵۶۷

صیدآباد

۰۵۵۲۵۲۸۴

طالبی

۰۵۷۲۶۲۷

طبس

۰۵۷۲۳۷۷

طرسک

۰۵۳۲۸۸۸

طرق

۰۵۱۲۴۲۲

طرقبه

۰۵۳۲۷۴۵

ظاهرآبادبردسکن

۰۵۳۲۸۵۵

عارف آباد

۰۵۷۲۵۳۶

عباس آباد

۰۵۳۲۴۳۹

عباس آبادخواف

۰۵۳۲۶۳۴

عباس آبادفرامیشان

۰۵۷۲۵۸۱

عباس آبادقندی

۰۵۷۲۵۴۹

عباس آبادملک

۰۵۳۲۳۲۶

عبدآباد

۰۵۵۲۳۳۸

عبداله آبادنیشابور

۰۵۵۲۵۳۵

عبداله گیو

۰۵۳۲۶۷۷

عبدل آبادتربت حیدریه

۰۵۷۲۵۷۲

عبدل آبادسبزوار

۰۵۳۲۶۳۶

عبس آباد

۰۵۷۲۳۸۲

عزیزآباد

۰۵۱۱۲۴۹

عسگریه

۰۵۳۲۸۲۵

عشرت آباد/ممرآباد

۰۵۱۲۶۲۸

عشق آبادفریمان

۰۵۵۲۴۲۲

عشق آبادنیشابور

۰۵۵۲۴۴۱

عطائیه

۰۵۳۲۷۳۹

عظیم آباد

۰۵۳۲۳۳۷

علاقه

۰۵۳۲۵۷۵

علی آباد/خواف

۰۵۱۱۲۶۵

علی آباد/سیاسک

۰۵۳۲۶۳۸

علی آباددامن

۰۵۷۱۲۳۷

علی آبادشور

۰۵۳۲۶۹۴

علی آبادفیض آباد

۰۵۸۱۲۳۷

علی آبادقوچان

۰۵۳۲۷۳۶

علی آبادکشمر

۰۵۳۲۳۸۱

علیک تربت حیدریه

۰۵۷۲۶۴۳

علیک سبزوار

۰۵۸۱۲۳۲

عمارت

۰۵۳۲۳۶۶

عنبرسرا

۰۵۳۵۳۲۷

غنی آباد

۰۵۳۲۶۴۵

فاردق

۰۵۱۱۲۶۰۰

فاز

۰۵۳۲۴۳۶

فایندر

۰۵۳۵۳۳۱

فتح آبادارسک

۰۵۳۲۶۲۵

فتح آبادتربت حیدریه

۰۵۳۴۲۳۴

فتح آبادفردوس

۰۵۳۳۶۲۷

فخرآبادتربت حیدریه

۰۵۳۲۳۳۱

فخرآبادخواف

۰۵۱۲۳۶۴

فخرداود

۰۵۳۲۸۴۴

فدافن

۰۵۳۱۲۴۱۱

فدرد

۰۵۵۲۴۲۷

فدیشه

۰۵۳۲۲۸۸

فدیهه

۰۵۷۲۵۶۷

فراشیان

۰۵۵۲۴۷۴

فرخار

۰۵۸۱۲۳۴

فرخان

۰۵۱۱۲۶۲۳

فرخد

۰۵۵۱۲۴۴

فرخک

۰۵۳۴

فردوس

۰۵۲۹۴۲۵۴

فرزنه

۰۵۳۲۸۵۱

فرشه

۰۵۳۲۸۵۴

فرگ

۰۵۲۹۴۳۱

فرمان آباد

۰۵۱۲۶۲۷

فرهادگرد

۰۵۱۲۸۶۳

فریزی

۰۵۱۲۶۲۲

فریمان

۰۵۷۲۵۷۱

فریمانه

۰۵۷۱۲۲۷

فسنقر

۰۵۳۳۷۵۲

فودنجان

۰۵۵۱۲۴۱

فوشنجان

۰۵۳۱۲۴۱۴

فهندر

۰۵۵۲۴۸۲

فهنه

۰۵۳۲۶۷۲

فیض آبادتربت حیدریه

۰۵۷۲۴۳۸

فیض آبادداورزن

۰۵۳۲۶۴۹

قادرآباد

۰۵۸۲۵۶۸

قازان بیک

۰۵۱۱۳۲۷

قازقان

۰۵۱۲۳۶۳

قاسم آباد/بزرگ

۰۵۵۲۴۳۳

قاسم آباد/دهنه

۰۵۳۲۵۷۲

قاسم آبادتربیت حیدریه

۰۵۳۳۶۳۶

قاسم آبادفردوس

۰۵۵۲۳۲۲

قدمگاه

۰۵۳۲۸۹۶

قراچه

۰۵۵۲۴۷۶

قره باغ فیروزه

۰۵۸۱۲۴۵۵

قره شاه وردی

۰۵۷۱۲۴۸

قره قلی

۰۵۸۲۵۲۷

قره قویونلو

۰۵۷۲۵۲۶

قزل قارشی

۰۵۳۲۸۹۷

قصون

۰۵۵۱۲۴۷

قطن آباد

۰۵۳۲۳۷۸

قلعه آقاحسن

۰۵۲۹۴۸۶

قلعه باخزر

۰۵۳۲۸۴۷

قلعه بالا

۰۵۳۲۶۹۶

قلعه جوق

۰۵۲۹۴۸۱۵

قلعه سرخ باخرز

۰۵۲۹۲۳۶

قلعه سرخ تربت جام

۰۵۲۹۲۴۶

قلعه شیر

۰۵۲۹۲۲۸

قلعه گک

۰۵۷۲۵۳۳

قلعه نو/شفیع آباد

۰۵۵۱۲۳۰

قلعه نوجمشید

۰۵۷۲۸۲۲

قلعه نوروداب

۰۵۳۲۳۹۱

قلعه نوصفی آباد

۰۵۱۲۲۸۱

قلعه نوکلات

۰۵۱۲۶۲۶

قلعه نومشهد

۰۵۳۲۳۸۹

قلعه نی

۰۵۵۲۴۶۵

قلعه یزدان

۰۵۱۲۶۶۲

قلندرآباد

۰۵۱۲۲۷۳

قله زو

۰۵۳۲۸۵۷

قوچ پلنگ

۰۵۸۱

قوچان

۰۵۳۳۷۴۵

قوژد

۰۵۱۲۵۲۴۹

قوش خزاعی /قوش علیجان

۰۵۱۲۵۲۵۵

قوش سربوزی

۰۵۱۲۵۲۵۳

قوش عظیم

۰۵۸۲۶۲۹

قیاص آباد

۰۵۳۳۷۳۷

کاخک

۰۵۱۲۶۲۵۳

کارخانه /قند/فریمان

۰۵۷۲۵۲۹

کارخانه /قندجوین

۰۵۲۹۴۲۶

کاریز

۰۵۱۲۶۶۵

کاریزحاج محمدجان

۰۵۳۲۷۸۶

کاریزک خلیل آباد

۰۵۳۲۳۷۶

کاریزک ناگهانی

۰۵۲۹۳۲۷

کاریزکهندل

۰۵۲۹۲۲۵

کاریزنو

۰۵۳۲۷۵۴

کاسف

۰۵۳۲۸۲۲

کاشمر

۰۵۱۱۲۶۲۵

کاظم آباد

۰۵۳۲۷۴۱

کاظم آباد

۰۵۲۹۴۹۸

کافج

۰۵۱۲۳۶۸

کال چغوکی

۰۵۱۱۲۶۷۶

کال زرکش

۰۵۳۲۵۷۴

کال شور/تپه خان

۰۵۱۲۲۸۵۳

کالو

۰۵۳۱۲۴۲

کامه علیا

۰۵۱۲۸۶۶

کاهوچناران

۰۵۸۲۵۲۸

کاهودرگز

۰۵۳۲۷۸۵

کاهه

۰۵۳۲۳۷۹

کاهیجه

۰۵۳۲۷۳۲

کبودان

۰۵۳۲۶۴۱

کت

۰۵۱۲۶۶۶

کته شمشیرسفلی

۰۵۱۲۶۶۸

کته شمشیرعلیا

۰۵۱۲۵۳۴

کچولی

۰۵۳۲۳۲۳

کدکن

۰۵۷۱۲۳۵

کراب

۰۵۲۹۴۳۵

کرات

۰۵۲۹۴۹۳

کردیان

۰۵۱۲۲۸۵۵

کرناوه شیرین

۰۵۳۵۳۲۶

کرند

۰۵۳۲۸۹۱

کریز

۰۵۷۲۵۴۸

کریم آباد

۰۵۱۲۲۶۳۵

کریم آبادکلات

۰۵۳۲۸۵۳

کسرینه

۰۵۷۱۲۳۶

کسکن

۰۵۳۲۳۹۴

کشکک

۰۵۳۳۷۳۶

کلات تربت حیدریه

۰۵۱۲۲۷۲

کلات نادر

۰۵۱۲۵۳۸

کلاته اله نظر

۰۵۲۹۲۴۹

کلاته بزرگ

۰۵۱۲۸۸۲

کلاته پایه

۰۵۷۲۳۸۳

کلاته تیرکمان

۰۵۳۲۳۶۴

کلاته زنگنه

۰۵۳۲۷۸۱

کلاته شادی

۰۵۲۹۲۸۴

کلاته صوفی

۰۵۷۲۵۲۷

کلاته عرب

۰۵۸۱۲۴۱

کلاته علی زینل

۰۵۵۲۴۸۵

کلاته محمدجان

۰۵۷۲۴۲۸

کلاته مزینان

۰۵۸۲۳۷۶۳

کلاته ملامحمد/قاچکانلو

۰۵۷۲۵۲۸

کلاته میمری

۰۵۳۲۷۴۶

کلاته نو

۰۵۷۲۳۸۸

کلاته نوبهار

۰۵۸۱۲۵۴

کلوخی

۰۵۵۲۵۳۳

کلیدر

۰۵۷۲۴۳۱

کمیز

۰۵۳۲۷۷۵

کندرخلیل آباد

۰۵۱۲۵۲۸

کندکلی

۰۵۱۲۴۳۶

کنگ

۰۵۳۲۳۹۲

کنگ علیا

۰۵۱۱۲۴۸۰

کنه بیست

۰۵۱۱۲۴۶

کورده

۰۵۳۲۷۲۵

کوشه بردسکن

۰۵۳۲۸۹۵

کوشه کوه سرخ

۰۵۲۹۴۲۵۳

کوه آباد

۰۵۵۲۵۳۴

کوه سخت

۰۵۲۹۴۹۵

کوه سفید

۰۵۷۲۵۷۶

کهنه

۰۵۸۱۲۵۵

کهنه فرود

۰۵۷۲۳۷۴

کیذور

۰۵۷۲۳۹۲

گاج

۰۵۱۲۴۳۹

گراخک

۰۵۳۲۳۳۶

گرماب تربت حیدریه

۰۵۵۲۴۵۳

گرماب نیشابور

۰۵۸۲۶۲۷۵

گروقوچان

۰۵۱۲۲۷۷۳

گرومشهد

۰۵۵۲۳۳۵

گرینه

۰۵۳۴۲۳۹

گستج

۰۵۵۲۴۲۴

گلبو

۰۵۱۲۸۳۲

گلبهار

۰۵۳۲۳۶۳

گلسرا

۰۵۵۲۴۸۳

گلشن آباد

۰۵۱۲۸۳۳

گلمکان

۰۵۲۹۴۲۵۷

گمرک دوغارون

۰۵۳۳۷۲۲

گناباد

۰۵۱۲۵۲۹

گنبدلی

۰۵۱۱۲۶۱

گوارشک

۰۵۸۱۲۵۶

گوجه

۰۵۳۲۳۶۸

گوجی

۰۵۱۱۲۶۰۶

گوش

۰۵۲۹۳۲۳

گوش لاغر

۰۵۳۳۷۴۳

گیسور

۰۵۱۲۲۶۳۳

لائین نو

۰۵۸۲۵۶۲

لطف آبادقوچان

۰۵۵۱۲۳۷

لطف آبادنیشابور

۰۵۱۱۲۶۰۷

مارشک

۰۵۵۲۴۷۷

ماروسک

۰۵۱۱۲۴۴

ماریان /زاک

۰۵۱۲۴۲۶۵

مایان

۰۵۵۱۲۴۵

مجتمع /فولاد/نیشابور

۰۵۷۲۳۷۶

مچ

۰۵۵۲۳۴۲

محسن آباد

۰۵۲۹۲۵۵

محمدآبادتربت جام

۰۵۳۲۶۲۸

محمدآبادرشتخوار

۰۵۸۲۶۴۲

محمدآبادقوچان

۰۵۷۲۵۷۴

محمدآبادگفت

۰۵۸۲۵۴۴۳

محمدتقی بیگ

۰۵۸۲۵۴۴۷

محمدولی بیک

۰۵۲۸۲۲۶

محمودآبادسفلی

۰۵۲۸۲۲۹

محمودآبادعلیا

۰۵۵۲۴۷۸

مرزان

۰۵۳۲۳۸۴

مرغزار

۰۵۳۳۶۲۸

مرندیز

۰۵۳۳۶۳۵

مزار

۰۵۱۲۵۶۲۳

مزداوند

۰۵۸۱۲۵۳۳

مزرج

۰۵۳۲۴۴۷

مزرعه شیخ

۰۵۷۲۴۳۳

مزینان

۰۵۳۲۵۲۹

مژن آباد

۰۵۷۲۶۲۴

مشکان

۰۵۸۱۲۲۸۵

مشکانلو

۰۵۱۱

مشهد

۰۵۲۹۴۲۸

مشهدریزه

۰۵۳۲۷۳۸

مظفرآباد

۰۵۵۲۴۸۴

معتمدیه

۰۵۱۲۵۶۴

معدن /زغال سنگ

۰۵۳۲۵۲۷

معدن سنگان

۰۵۵۲۴۶۳

معدن فیروزه

۰۵۱۲۴۳۸

مغان

۰۵۸۱۲۳۹

مقصودآباد

۰۵۷۲۴۳۵

مقیسه

۰۵۳۲۸۸۷

مکی

۰۵۳۲۶۴۳

ملک آبادتربت حیدریه

۰۵۱۲۳۵۲

ملک آبادمشهد

۰۵۷۲۸۲۷

ملوند

۰۵۲۹۳۲۹

ممیزآب تربت جام

۰۵۳۳۶۳۴

منصوری

۰۵۸۲۶۳۷

موچنان

۰۵۸۲۶۳۷۳

موچنان

۰۵۲۸۲۴۸

موسی آباد

۰۵۳۲۸۸۶

موشک

۰۵۲۹۲۴۲

مومن آباد

۰۵۳۲۶۳۱

مهدی آبادرشتخوار

۰۵۳۲۷۸۲

مهدی آبادکاشمر

۰۵۷۲۴۲۳

مهر

۰۵۳۲۴۳۸

مهرآباد

۰۵۳۴۲۳۷

مهران کوشک

۰۵۳۲۶۸۲

مهنه

۰۵۳۴۲۳۱

مهوید

۰۵۸۲۵۸۵

میاب

۰۵۱۲۳۲۶

میامی

۰۵۱۲۶۳۳۳

میاندهی فریمان

۰۵۳۲۶۹۷

میاندهی فیض آباد

۰۵۵۲۲۲۹

میرآباد

۰۵۱۱۲۶۷۳

ناظریه

۰۵۳۲۸۸۹

نامق

۰۵۷۲۴۲۴

نامن

۰۵۳۲۸۴۹

نای

۰۵۱۲۳۵۴

نریمانی

۰۵۷۱۲۳۸

نزل آباد

۰۵۳۲۳۲۴

نسر

۰۵۳۲۵۲۶

نشتیفان

۰۵۲۹۲۳۲

نصرآباد

۰۵۳۲۳۸۸

نصیرآباد

۰۵۲۹۳۳۲۵

نعتو

۰۵۳۲۷۷۹

نقاب تربت حیدریه

۰۵۷۲۵۲۲

نقاب سبزوار

۰۵۱۲۴۲۷

نقندر

۰۵۱۲۸۶۹

نوبهار

۰۵۸۲۵۴۲

نوخندان

۰۵۷۲۶۲۵

نوده انقلاب

۰۵۳۳۷۵۱

نوده /بیهود

۰۵۳۳۷۴۹

نوده پشنگ

۰۵۲۸۲۵۲

نوده تربت جام

۰۵۷۲۶۳۸

نودهان

۰۵۵۱۲۳۸

نوروزآباد

۰۵۵۲۵۲۲

نوسرانومیری

۰۵۳۳۶۳۱

نوق تربت حیدریه

۰۵۳۲۶۳۷

نوق خواف

۰۵۷۲۴۲۷

نهالدان

۰۵۳۲۵۲۸

نیازآباد

۰۵۵۲۴۶۶

نیرآباد/توزنده جان کهنه ونو

۰۵۵۱

نیشابور

۰۵۳۵۳۲۸

نیگنان

۰۵۲۹۲۲۷

نیل آباد

۰۵۱۲۴۳۷

ویرانی

۰۵۷۱۲۵۵

هاشم آباد

۰۵۱۲۲۵۴۷

هدایت آباد

۰۵۳۲۷۵۲

هدک /سربرج

۰۵۳۲۴۴۵

هزارخوشه

۰۵۳۲۷۸۷

هفت خانه

۰۵۵۲۴۴۳

همائی

۰۵۲۹۴۸۱۳

همت آبادتربت جام

۰۵۵۲۴۶۱

همت آبادزمانی

۰۵۵۲۴۵۶

همت آبادشهرکهنه

۰۵۳۲۶۸۶

همت آبادفیض آباد

۰۵۱۱۲۴۱۱

هندل آباد

۰۵۲۹۲۵۱

یادگار

۰۵۱۲۵۳۵

یاس تپه

۰۵۲۸۲۳۳

یاقوتین

۰۵۷۲۳۸۴

یحیی آباد

۰۵۸۱۲۳۳

یدک

۰۵۳۲۳۳۸

یک لنگی علیا

۰۵۲۸۲۶۲۳

یکه پسته

۰۵۲۹۳۳۴

یکه توت

۰۵۵۲۵۳۲

ینگجه

۰۵۵۲۴۵۸

ینگه قلعه /شمس

۰۵۸۱۲۴۹

یوسفخان

۰۵۳۳۶۲۴

یونسی

کاربر گرامی اگر شما در خراسان رضوی ساکن هستید و پیش شماره تلفن ثابت خود را در لیست فوق نمی یابید، لطفا در نظرات همین صفحه پیش شماره خود را به همراه نام شهر یا شهرستان یا روستای خود اعلام نمایید تا به خطوط اضافه شود

- پورتال آسمونی Asemooni.com


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


+ 8 = 17