تازه های آسمونی
خانه > بانک اطلاعات > فرهنگ نام و نام گزینی > اسم های دخترانه ترکی
تور اروپا - سرزمین میترا
ثبت نام لاتاری
املاک کوهک

اسم های دخترانه ترکی

آسمان اهدافت را لمس کن… دست یافتنیست

نام های زیر، اسم های دخترانه اصیل ترکی به همراه معنی می باشند، که به ترتیب حروف الفبا در آسمونی برایتان درج نموده ایم

اگر شما نیز نامی را میدانید که در این لیست قرار ندارد به ما اطلاع دهید

turkish-names-for-girls

حرف  الف :

ئل آبا :                        مادر ، خواهر بزرگتر
ائل ایستر:                   –
آباقای :                       عنوانی برای خطاب به بانوان مسن و محترم
آپا :                             بزرگ ، خواهر بزرگتر
آتناز:                          –
آچا  :                          خوشایند ،مادر، بانوی مسن در خور احترام
آچالیا :                        نام گلی است

آچقین گول  :                گل شکفته شده
آچیق گول  :                غنچه یا گل شکفته شده
آدیگول  :                     آنکه نامش همچو گل است
آدینا  :                         نام کوهی معروف که شهر زنوز از بلاد آذربایجان را در برگرفته است
آرایلی  :                      دختر پاکنام، همچو ماه پاک و درخشان
آرزی  :                       آرزو
آرسیتا  :                       نام منطقه ای ازسرزمین ماننا درغرب همدان فعلی
آسانا :                          دختر زیبا
آسلیم  :                         مفید،دارای خیروفایده
آسوده  :                        آرام، راحت، دنج ، آرامش یافته،آسوده گشته
آغان  :                         شهاب آسمانی،شراره آتش،شعله ،زبانه آتش
آغ بنیز :                       سفید چهره،دارای صورت روشن
آغجاقیز :                      دختر سپید پیکروسپید چهره
آغجاگول  :                  زیباهمچوگل سپیدرنگ،کاملا سفید
آک ایپک  :                  ابریشم سفید،پارچه ابریشمی سفید رنگ
آک چیچ  :                    گل سپید رنگ
آکچین                          معصوم ،پاکدامن،آبرومند
آک یز :                       ستاره درخشان،جسم آسمانی سفید رنگ
آلا گؤز :                      چشم درشت وآبی رنگ،چشمان شیفته کننده درخشان
آلاله  :                          لاله سرخ
آلانور  :                       نوردر خشان،برّاق
آلتینای  :                       ماه طلایی
آلتینلی  :                       طلایی
آلتینیار  :                      یارطلایی
آل چیچک  :                 گل سرخ رنگ
آچیق  :                        روشن ،آشکار، سعادت،نیکبختی
آچیق گون                     روزصاف وروشن
آرال  :                         جزایرنزدیک به هم،مابین دوجزیره،رود دریایی که دروسط دو خشکی باشد
آرین  :                         پاکیزه،خالص،درخشان،اصیل
آسا  :                           بسیار،فراوان،بی حد ومرز
آغجا  :                         سفید رخسار،بسیارروشن روی،مایل به سفیدی
آک بوداک  :                شاخه درختی که سپید رنگ است، بوته سفید
آکمان  :                       کاملا سفید بی گناه، پاک ومعصوم،آبرومند
آک یورت  :                 میهن نیک،ایل وسرزمین آباد
آلتان  :                         طلا،شفق سرخ رنگ
آلتین  :                         طلا،فلزقیمتی وزردرنگی که ضد زنگ می باشد
آلقا  :                           پسندیدن،راضی شدن، دعای خیربدرقه کسی ساختن،تعریف وتمجید کردن
آلقیش  :                       ستودن،مدح گفتن،تعریف وتمجید،تشویق
آل کیم  :                       رنگین کمان،قوس قزح
آل گول  :                     گل سرخ رنگ
آلگون  :                       آفتاب سرخ
آلنار  :                          انارسرخ
آلما :                             سیب، درخت سیب جنگلی
آلمیلا :                          سیب سفید
آلِو  :                            زبانه آتش،داغ وپرحرارت
آلیشان  :                        علف آهو
آمراق  :                        عزیز،دوست داشتنی،شیدا،شیفته،پاک وصاف
آمول  :                         صبو،حلیم،ساکت،آرام،بانزاکت،مٶدب منظم
آناشن  :                         مادر شاد ومسرور
آناک  :                          خاطره،هدیه،حافظه
آناگول  :                       گل مادر،گلی که همچومادرباشد(منظورازگل همان فرزند است)،دخترزیبا،برتر
آنایار :                          دوست ویارمادر
آنداچ  :                         خاطره،هدیه ،یادگار،ارمغان
آنسال  :                        مربوط به قوۀ تفکر،عقلی
آنلیک  :                       فهمیده،عقل،ذهن
آنناک  :                        یادگار،خاطره
آنی :                           خاطره،به یادآوردن
آی  :                           ماه ،روشن،زیبا،براق،جذاب وگیرا
آی بن  :                       آفریده شده همانند ماه،جذاب ودرخشان همچون ماه
آی بنیز :                       ماه چهره،آنکه سیمایش مثل ماه باشد،زیباروی
آی پار  :                       درخشنده وفروزان همانند ماه
آیپارا  :                         ماه نو،هلال ماه
آی پری  :                     زیبا مانند ماه
آیتاج  :                         تاجی که همانندماه درخشان وبرّاق باشد،زیبا،ناطق
آیتار  :                          بشارت دهنده
آیتارشن  :                     قاصدشادی
آیتک :                           مانند ماه
آیتن  :                       ماه پیکر، همچون ماه، زیبا، خوش قد و قامت، خوشایند
آی جامال  :                   ماه رخسار،آنکه صورتی زیباهمچون ماه داشته باشد
آیجان  :                        پاکدل،دختری که تن وروانش به پاکی ماه باشد
آی چیچک  :                 گل آفتابگردان
آیدا  :                           در ماه یا قمر، گیاهی خوشبوکه کنارآب میرویدو با گیاه «قایتارما»یا«بئش مارماق»که کاربرد طبّی دارند، ماه مادر
آی دار  :                       کاکل،یال
آیداشن  :                       شادی وسروردر ماه
آیداگول  :                      گلی که در سطح کره ماه روئیده باشد یااز ماه آورده شده باشد ،گل ماه .زیبا ،خوب روی
آیدان  :                         آفریده شده ازماه،ایجاد شده ازماه زیبا چهره ای که از ماه آمده باشد ،نیکو چهره همانندماه
آی دینچ  :                     استواروپابرجا چون ماه برّاق،درخشان،انبوه
آیرال  :                         مستثنی،آنکه استثنا شده باشد
آی سِئو  :                     دوست داشتنی مثل ماه
آیسا :                           زیبا، مانند ماه
آیسان  :                        شبیه به ماه، مانند ماه
آی سَل  :                      سیل نورماه،پرتوماه،زیباودرخشان چون ماه
آی سَن  :                      همانند ماه هستی،به ماه می مانی
آیسودا  :                        ماه درآب
آی سون  :                     ارمغان ماه،هدیه ماه
آی سونا  :                      سونای ماه،قویی که پرهای سرش سبزرنگ است و زیباچهره ای که اختصاص به ماه دارد
آی سوی  :                     آنکه ازماه باشد،ازنسل ماه،برازنده ونیک خوی
آی سین  :                      مثل ماه هستی،همانند ماهی،زیبا هستی
آیشان  :                         شناخته شده چون ماه،مشهور،نامداروشهیر
آیشن  :                         مثل ماه صاف ودوست داشتنی
آی فَر  :                         سفید مثل ماه ،نورودرخشش ماه،زینت ماه
آی قاش  :                      دارای ابروانی همچون هلال ماه (در شعر کاربرد بسیاردارد )
آی قیز :                         دختری که ازماه آمده باشد دخترزیباوخوشایند
آی گئن  :                       مرتبط با ماه،دوست بسیارنزدیک وهمدل،همراز
آی گول  :                       گل ماه،زیبا همانند ماه
آیلا  :                           هاله اطراف ماه وسایرسیارات،شفق،درخشش
آیلار  :                          ماه ها ، زیبا ، پاک
آیلان  :                         همراه ماه، شبیه به ماه
آیلی  :                          مهتاب، پر از ماه، دارای ماه
آیلین  :                         دایرۀاطراف ماه،هاله
آیمان  :                         انسانِ ماه،آنکه ازماه باشد،زیبا چون ماه
آیمان  :                         مثل ماه
آیناز  :                          زیباچهره ای که نازوعشوه داشته باشد،مهناز
آی نور  :                       نورانی مثل ماه ،پرتو ماه،درخشان چون ماه
آی نیسه  :                      بانویا دختری که چون ماه زیباباشد
ائتکین  :                        تأثیرگذارنده،مؤثرواقع شونده،فعّال،اقدام کننده
ائتناز  :                          نازکن
ائل آی  :                        ماه ایل،زیباروی طایفه
ائلبالی  :                        شیرین وعسل ایل وطایفه
ائل بَزَر  :                      زینت طایفه،زیباچهرۀ قبیله،انسان نیکوی ولایت
ائل بزه ر :                       زینت دهندۀ ایل وطایفه
ائلتاج  :                          تاج ایل ،شخص مورد احترام خلق،زعیم ورهبرسرزمین
ائلتاش :                         هم ایل ،هموطن،هم طایفه
ائلچین :                         لایق ایل ،برای مردم وایل
آئل سئوَر  :                     عاشق وشیفتۀ سرزمین وایل
ائلکین  :                         میهمان،سیاحت کننده
ائلگین  :                         غریب ،مهاجر،آنکه ازخانه وکاشانه اش مهجورمانده باشد
ائوین :                           هسته یادانه،تخم،مایه واصل هرچیزجوهروعصاره
اَبرَن  :                            دنیا،کائنات،سما وفضا
ابرو :                           خطوط موج دارکشیده شده برروی لوحه های آهنی و غیره،نقوش و خطوط طبیعی روی سطوح
أدا (عربی ) :                  نازوعشوه،رفتار وسلوک،طرز،اسلوب،اجرا وایفا نمودن
أرسن  :                        شبیه به قهرمانان وجوانمردان
أ رکانا  :                        آزاد،مختارومستقل
أرگم  :                          نازنین من،محبوب من
أرگول  :                        همانند گل،انسانی نظیرگل
أرمغان  :                       هدیه،تحفه
أرمَن  :                         لایق حرمت واحترام،خوش یمن ومبارک
أسمر :                          گندمگون
أسیم  :                           وزش باد،شدّت باد،مه
أسین  :                         مه صبحگاهی،نسیم سحری،الهام،احساساتی شدن،هوس
ألیک  :                         جیران،آهو،غزال کوهی
السای :                       مانند ماه
الشن :                        شادی قوم ، افتخار و شان قوم
الماه :                         ماه ایل (زیباترین دختر قوم)
المیرا :                         زن بزرگ ایل
الناز (ائل ناز) :               نازنین قوم ، زیبا و عشوه گر طایفه
الین :                          دختری برای فامیل و قوم
اوتکو  :                        سر انجام نیک،ظَفَر
اود آنا  :                        مادرآتش
اود دنیز :                       دریای آتش
اودشَن  :                       شاد آتشین وپرحرارت
اوروز :                          بخت وطالع ،خوشبخت،ماه،روزه داری،ماه صیام (رمضان )
اوزای  :                         فضا،عالم لایتناهی
اوزوک :                        انگشتر
اوستون  :                       بهتر، درسطحی برتر
اوسلو :                          صاحب کمال،عاقل،آرام
اوغور  :                         موفقیّت،نیکی،بخت ،طالع
اوغورلو  :                       شخص خوش یمن ومبارک وخجسته،مایۀ برکت
اوکای  :                        بیانگراحساس رضایت وخوشنودی است،احسنت،آفرین،بسیار نیکو
اولجا  :                         غنیمت،بخشش وعطا
اولجای  :                      بخت،طالع،اقبال
اولدوز :                         ستاره
اولکان :                         بسیاربزرگ،عظیم
اولکَر :                          هفت ستاره خوشه پروین،ثریّا
اولگون  :                       رنگ آبی،به رنگ آب
اولوس :                        ملّت،خلق،قوم وطایفه
اوماچ  :                         امید،مقصد وهدف،آرزو
اومای  :                        الهه
اومیده  :                        آرزو،آمال،خواسته
اونای  :                         شریف، نامدار،پرآوازه
اونسال  :                      بسیارمشهور
اونلو  :                         شهیروپرآوازه،جذّاب وگیرا
اویسال  :                      حرف شنو،مطیع
ایپک  :                         تارهای بسیارظریف ودرخشان ابریشم
ایپک تن  :                     دارای پیکری لطیف وظریف نظیرابریشم
ایپک نور :                      برّاق
ایزگی  :                       عاقل،باهوش وباذکاوت،عادل ومنصف
ایزیناز :                         خوش اثر
ایستَر  :                        خواستن،طلب نمودن
ایستَک  :                      آرزو،خواسته،مراد
ایشیک :                       روشنایی،فروغ،تابناکی
ایشیل :                        منوّرشدن،درخشیدن،فروغ،پرتو
ایشیلار  :                      تابنده ،منوّر ،درخشنده
ایشیلاک  :                     براق وتابناک،دارای درخشش وپرتو
ایشین  :                       اشعه ،شعاع نور،پرتو،شفق
ایشین سو  :                  درخشش آب،روشنایی حاصل ازبازتابش نورتوسط آب
ایلایدا :                        پری دریایی، زیبای شهر و ایل
ایلدَش  :                       متولد شدگان در یک مکان
ایلدیر :                         روشنایی ،برق زدن ،درخشش
ایلقیم  :                         سراب
ایلک آی  :                     ماه نو ،ماه هلال
ایلک ایز :                      اولین نشانه ،نخستین علامت
ایلکناز :                        اولین ناز (اولین دختر خانواده )
ایلگار :                        سال برف
ایلگی  :                       مناسب،ارتباط ووابستگی،کنجکاوی
ایلمَن  :                        وابسته به ایل وطایفه
اینجی  :                       دُرّ،مروارید،بسیار تابناک
اٶزآیتان  :                      کاملا شبیه به شفق
اٶزآیسان  :                    نظیرماه
اٶزبال  :                       عسل اصل وحقیقی
اٶزبَن  :                        خال ویژه ومادرزاد
اٶزبیل  :                        آنکه دارای دانشی خاص است،باسواد وآگاه
اٶزپینار :                        منبع آب منحصربه فرد،آب حیات بخش وزلال چشمه
اٶزجان  :                       تَنی،عزیزومحبوب
اٶزدَش :                        فاقد تفاوت،کاملا یکسان
اٶزدَک  :                        ماده،ماتریال،تنۀ درخت
اٶزگو  :                         منحصربه فرد،خاص وویژه
اٶزگول  :                       ویژگی،گونه ونوع
اٶزگولَچ  :                       آنکه خنده منحصربه فردی دارد،دارای طرزخنده ای ویژه
اٶزگونَش :                      نظیرخورشید
اٶزَل  :                          چیره دست وماهر،ویژه،مخصوص،جداگانه
اٶزلَر :                          حسرت کشنده،دلتنگ
اٶزلَم  :                        درذوق وشوق دیدار کسی یا چیزی بودن،حسرت،آرزو
اٶزن  :                         توجه واعتنای جدی
اٶزیورت  :                      سرزمین مادری،میهن،ایل ووطن وطایفه
اٶکه  :                         تیزفهم ،باهوش،متفکروعاقل
اٶگه  :                         متفکر،عاقل،وزیر،مشاور
اٶن ایز :                        اوّلین اثر،نخستین راه
اٶوگول  :                       لایق تعریف وتمجید
اٶیوک  :                        هیجان حاصله ازحس عشق ومحبّت،جوش وخروش عشق

حرف  ب :

باخیش  :                      نگاه
بادام گؤز  :                    چشم بادامی
باریش  :                       صلح،آتش بس،آشتی
بارینج  :                        شبدرکوهی
باغیش  :                      بخشیدن،هدیه نمودن،عطا
بالا  :                           اولاد،فرزند،نوزاد
بال سان  :                    شیرین همانندعسل،متعلق به عسل
باللی :                         ترکیب شده باعسل،شیرین ولذّت بخش همانندعسل
بایاز  :                          دراصل بیاض است ؛کاملا سفید
بایان  :                         خانم ،بانو
بایراق  :                       تکّه پارچۀ رنگی که بررویش علامت با نشان خاصّ یک دولت ،خلق ،حزب ویا مؤسسه
بَتی  :                         تصویرکردن ،چهره وصورت،فرم،اندام وپیکر،قدوقامت
بَتیک  :                         مکتوب،نامه،نوشته های رسمی،سند،دعای مکتوب
بَدیز :                          زیبا ،خوش قدوقامت،ظریف
بَگَنچ  :                         خوشایند ،پسندیده ومطلوب
بَزَک  :                         نقش ونگار ،آرایش وزینت
بَلگَن  :                         شایسته ،لایق ،سزاوار
بَلگَین  :                        واضح،بارز وآشکار،روشن
بَنزَر  :                          شبیه ،نظیر،مانند ،شایسته ،مناسب
بَن شَن  :                      من خوشبخت هستم ،بختیار ونیک اقبالم ،من شاد ومسرورم
بنفشه  :                        مَنَکشه
بَن گول  :                      گل ویا شکوفه خالدار
بَنگین  :                        دائمی ،جاویدان وابدی
بَن لی :                        آنکه در چهره ویا پیکرش خال داشته باشد ،دارای خال یا لکه
بَنیجه  :                        ابدی، جاودان ، بی انتها ،ماندگار وهمیشگی
بولود :                           ابر ،بخار
بی بی ناز :                     بی بی( ترکی) + ناز(فارسی) ، بی بی عنوانی احترام آمیز برای زنان سالخورده
بیرجه  :                        واحد ،تک ،یگانه ،یکی
بیرسَن  :                       آنکه یکی باشد، بی بَدیل، یکّه و تنها
بیر گول  :                       گل بی مثل ومانند،گل یگانه وَبدیل
بیلگه  :                         عالم ،انسان مُدرک ،صاحب معلومات ومحفوظات ذهنی عمیق ووسیع
بیلگی  :                        علم ودانش ،سواد ومعلومات ،معرفت وآگاهی
بیلگین  :                        عالم ،صاحب دانش وفضیلت

حرف  پ :

پارلا  :                           بدرخش!تابناک شو !
پارلار  :                         نور می افشاند ،می درخشد
پارلاش  :                       روشنی ،درخشندگی
پارلاک  :                         نورافشان ،بَرّاق وتابناک
پَتَک  :                           کندو
پَک اؤز  :                        دارای صبرواستقامت
پیرلانتا  :                        برلیان ،الماس تراش خورده ،سنگ ذی قیمتی که در برابرنوربه رنگهای زیبا ومتنوعی گراید
پینار :                            چشمه ،چشمۀ جوشان آب اززمین
پرنیا :                            اصیل، دارنده اصل و نسب (فرنیا ، پرنیان)

حرف  ت :

تئللی  :                         دختری با گیسوی بلندوزیبا ،دارای زلفهای زیباومُزیِّن
تئل نار :                         زیبارویی که موهایش درخشان چون آتش است
تئلناز :                           دختری با گیسوی ناز وقشنگ
تئل نور  :                        دارای موهای شفاف وبرّاق
تابراک  :                         سرزنده ،زرنگ وکاری ،قبراق وسرحال
تاتلی  :                         بامزه وبانمک
تاچلی :                         آنکه تاج برسرداشته باشد
تارلا :                           کشتزار
تارو  :                           به حالت ظریف درآورنده ،به هیجان آمدن ،عصبانی گشتن
تاریم  :                          چادر ،خانه ،مکان ،سر پوشیده
تالکوک  :                       محل اتصال کوه هابه همدیگر
تامای :                          ماه کامل ماه تمام
تان آک  :                        سرخی افق ،عجیب وغریب
تان آل  :                         نظیرشفق ،مایۀ حیرت ،عجیب
تان زَر :                          طلای غیر عادی وعجیب
تان سو  :                       خارق العاده ،بسیارعجیب
تان گول :                        گلی که صبح زود بشکفد ،گل صبحگاهی
تان ییلدیز :                      ستاره ،زهره ،ونوس
تایسیز  :                        بی همتا
تَجیم  :                          تجارت ،خرید وفروش
تَرگول  :                         گل نوشکفته ،شکوفه تازه
ترکان :                          ملکه
ترلان :                           پرنده ای از خانواده باز شکاری
تَرنیسه  :                       دختر جوان وبا طراوت
تَک آی  :                        ماه یگانه ،ماه تک وبی همتا ،زیباروی بی نظیر
تَکسین  :                        یکی یکدانه ،یگانه ،بی نظیر
تَک گول  :                       گل بی نظیر،آنکه در زیبایی بی نظیراست
تَگیر :                            ارزش ،بهاء ،قیمت
َتن آی  :                        همانند وهمسان ماه ،نظیرماه
توپاز  :                          نوعی سنگ الوان وقیمتی
توراج  :                          نوعی پرنده از تیرۀ ماکیان شبیه به مرغ باگوشت بسیار لذیذ
تویقو(دویغو) :                  احساس ،عاطفه ،درک
توران  :                          نامی بود که ایرانیان باستان به محل زندگی وسرزمین ترکهانسبت دادند ،زیستگاه ترکها
تورانلی  :                        اهل توران زمین،ترک
تورک تَن  :                       از جمعیت وتبار ترکها
تورمَن  :                         مرغوب وبا کیفیت ،اعلا
تورناز :                           دختر ترک و نازدار
تولین  :                           آنکه بسیار ظریف دیده می شود، آینه
توماقان  :                         گل نیلوفر
تونا  :                              نام ترکی رود« دونای» که پس از رود وولگا واقع در اروپا طولانی ترین محسوب می شود

حرف  ج :

جئیران  :                          غزال ،آهو
جان ایپک  :                       آنکه روح وقلبش همچون ابریشم لطیف وظریف است
جان سِئل  :                       متعلّق به روح وجان ،زنده وجاندار
جان سونار :                       کسیکه جان ودلش رادر تَبَق اخلاص گذارد ،آنکه از جانش نیزدریغ نورزد
جان سوی  :                       آنکه از تبارنیاکانی نیکو وقدرتمند باشد
جان شَن  :                        مسرور وبانشاط ،خوشبخت ، خوشحال وسرزنده
جَرَن  :                              جیران،گوزن ماده،کاربرداین نام بصورت «جَران »نیزدیده می شود
جیلوه لی  :                        باناز وغمزه ،آنکه عشوه وکرشمه کند
جیلوه ناز  :                         نازنین ،دارای ناز وغمزه ،عشوه گر

حرف  چ :

چئچئن :                            زیبا،برازنده وخوشایند

چاغداش  :                         معاصر، هم عصر، زندگی کردن در یک برهۀ زمانی واحد

چاغری  :                           شاهین شکاری ،طرلان؛ دعوت کردن ،بیانیه ،فراخواندن
چاغلار  :                            آبشار، آبی که جوشان وهمراه باغلیان وکف جاری گردد
چاغلایان  :                          آبشار،آبشار مصنوعی ،آب یارودی که از یک مکان مرتفع سرازیر گردد
چاقیر  :                             نام مخلوط با خاکستری ،پرنده شاهین تند وتیزودرشت
چانلی یاز :                        بهار مه آلود
چایلان  :                           ماسه زار ،ریگزار
چلنگ  :                           حلقه گل ، تاج طلایی یانقره ای
چولپان  :                          ستارۀ زهریاناهید،ونوس
چیچک  :                          شکوفه ، گلهای گیاهان ودرختان که دارای رنگها ورایحه های متنوّعند
چیچک ناز :                       نازنین همانند گل ،زیبا رخسارعشوه گر
چیلَک  :                          گیاه توت فرنگی ومیوۀ آن
چیم ناز  :                         بسیار ناز کننده ،دارای عشوه وناز

حرف ح  :

حاک سال  :                     منسوب به حق وحقیقت ،درارتباط با حق
حورال :                           آزاد، مستقل،آزاده

حرف خ  :

خاتون :                          درزن ،عیال،زوجه وهمسر
خانیم  :                          عنوانی است مختص بانوان وبرگرفته از کلمه خان
خانیم زَر :                       خانمی نظیر طلا

حرف  د :

دادلی  :                        خوشمزه،بامزه
داغشَن  :                      شادی وسرور کوهستان
دالغا :                           موج
دانشن  :                        فجر شادی
دَفنه  :                          درخت همیشه سبز که ازبرگهایش‎درصنایع غذایی‎استفاده میشود،درختچۀ غاز،درختچۀ برگ بو
دَنیز  :                           دریا ، قسمت دریاهای زمین،دریای آب شور که با خشکی احاطه شود،وسیع،افزون،بی نهایت
دورا  :                           قله کوه
دور تَکین  :                    همچون دُرّ،نظیر مروارید ،عزیز ودوست داشتنی
دوردانه :                       دانه مروارید،دُرّ،لٶلٶ،عزیزومحبوب،خلف یااولاد گرامی ودوست داشتنی
دورنا :                          درنا
دوزگون  :                      راست ودرست،عاری ازکجی وانحراف،مطابق باقاعده واصول ،بدون کمی وکاستی،کامل
دوزلو :                           بانمک ،ملیح ،باملاحت
دولغون :                        پر ،تمام
دولقون  :                        تمام وکامل ،پروانباشته شده ، دارای مضمون،مهم،والا،برتر
دونیا  :                           کائنات ،کرۀ زمین ،عالم هستی ،عالم اجتماعی انسانها
دویسال  :                       دارای احساس وعاطفه ،صاحب حس وادراک واندر یافت ظریف،حسّاس
دویغو :                           درک ودریافت حوادث عالم خارج،قابلیت فهم وادراک،متوجه شدن وآگاهی یافتن
دیرلیک  :                        آسایش ،امن وامان ،آرامش ،حیات ،تفاهم وسازش متقابل
دیکمَن :                          رأس ،نوک ،قلۀ کوه
دیلَک :                            آرزو وخواسته،مراد،خواهش
دٶکمن  :                          جذاب،برازنده ولایق
دٶنوش  :                         تغییر و تحول اساسی جهت توسعه وگسترش چیزی ونیز ترقی وپیشرفت می باشد

حرف ر:

رشمه  :                           روبان یا لنتی که به منظور زینت استفاده می شود
ریما  :                              نام قدیم در یاچه ارومیه .

حرف ز:

زئینَب  :                            نگین سنگی قیمتی ،جواهرات ،زینت پدر
َزرتکین :                           دختر یابانویی که نظیرطلااست ،همانند طلا
زَرخانیم  :                          خانمی نظیرطلا ،زیبا روی
زَرلی  :                              پوشانده شده باطلا ،مزیّن به طلا
زومرود (زُمُرد ) :                   سنگی قیمتی وبراق به رنگ سبز

حرف ژ:

ژاریک  :                             درخشنده ،منوّر
ژالین  :                              شعله
ژَمیس  :                            میوه ،ثمر

حرف س:

سئچکین  :                         ممتاز،لایق گزینش ،برگزیده
سئزال  :                            دارای احساس ،درک کننده ،فهمنده ،حسَاس
سئزَر :                               آنکه بتواند درک کند
سئل شن  :                        سیل شادی
سئلناز  :                            سیل ناز وعشوه ،دنیایی از قشنگی
سئودا (سودا) :                   عشق ومحبّت،سُودا ،عشق شدید،میل ورغبت،هوس وخواسته،آرزو
سئودیم  :                          علاقه مند شدم ،پسندیدم
سئوَر :                              دوست دارنده وعاشق،محبوب ودوست داشتنی
سئوسای  :                        احترام متقابل در عشق ورفیق
سئوشن  :                         شادی را دوست دار
سئوکال  :                          محبوبیّت داشته باش وزندگی کن ،حس صداقت درعشق
سئوگی  :                         احساس علاقه ودوستی
سئوگیم  :                         بیان واژه «سئوگی»اززبان اول شخص مفرد
سئوَن  :                           دلباخته شونده
سئوناز :                           نازدوست ،عشق ناز
سئویل  :                          دوست داشتنی ،لایق ، محبوب ، شایستۀ دوست داشته شدن
سئویم  :                          جذّاب ،جلب کننده
سئوین  :                          خوشحال گشتن ، شادمان ومسرور شدن
سئوینج  :                         حس شعف وشادی ،فرح
ساچلی  :                         گیسوی بلند
ساچناز  :                         دختری که گیسوان قشنگی دارد
سارا  :                             قوت و جسارت
سارای  :                          ماه زرد و روشن،نام یکی ازآبادیها درجزیرۀ شاهی دریاچۀ ارومیه .
سارین  :                          ترانه
ساناز :                            بی همتا ،کم نظیر
سانای  :                          محترم ،لایق احترام
سایا  :                            یک رنگ وبی ریا
سایات  :                          دارای نام وجاه
سایرا(سِهره یاسِیره ) :           آواز خواندن ،چه چه زدن ،بلبل
سایراش :                         نجوا کردن ،زمزمه نمودن ،به آرامی آواز خواندن
سایراو  :                          پرندۀ آوازه خوان ،بلبل
سایقی :                           احترام ،حرمت ،ادب ونزاکت
سایقین  :                         حرمت نشان دهنده ، احترام گذارنده ،انسان شایسته احترام
سای گول  :                      گل مورد احترام ،زیبارخساری که لایق احترام است
سایلان :                           مورد احترام ،معتبر ومحترم
سایلاو  :                          نماینده ،وکیل ،برگزیده
سایین  :                          لایق حرمت ،محترم ،آنکه دیگران باوی محترمانه رفتارنمایند
سدره :                            نام درختی در آسمان هفتم
سَرپیل  :                          پاشیدن ،پراکنده گشتن ،جهیدن
سَرمین  :                         محجوب ،باحیا ،آبرومند
سرین  :                          صبور بودن
سَلما  :                          برگ درشت ،برگ پهن
سَلَن  :                          صدا ،آوای موزون ،لحن خوش ودلنشین ،آهنگ
سورمه  :                        ماده ای که بانوان بر چشم کشند ،کَحل
سوسن  :                       دراصل «شوسانّا» است گیاهی از تیره زنبق دارای برگهای زیباو خوشبو،این(نام بین المللی)
سولماز :                         آنکه تازگی وطراوتش راحفظ کند،همیشه شاداب،به دوراز پژمردگی
سومَر :                          قوم سومریان که بنابه نظریۀ بسیاری ازدانشمندان ازاقوام ترک بوده .
سونا :                           قو،اُردک ،اردکی که در ناحیۀ سرش پرهای سبزرنگ دارد،جهت مدح زیبا رویان
سونار :                           تقدیم می کند ،اهدا می نماید
سونال :                          تقدیم شده ،پیشکش شده ،عطا گشته ،هدیه شده
سونای  :                         آخرین شب طلوع ماه،عطا شده ،تقدیمی
سوندوس  :                      دیبا ،پارچه ابریشمی لطیف وگرانبها
سون گول :                       آخرین گل متولد شده از مادر (فرزند دختر)
سیبئل :                          قطرۀ باران ،سنبل ،خوشۀ گندم
سیرما :                          گلابتون،رشته های نازک وظریف وباریک طلایانقره شبیه به نخ،رشته زرین،یاسمین
سیلا  :                           ملحق شدن ،وصال
سودا :                           عشق
ساق اولون
ساق یاشین
سوگل:                           سوگلی
سوین:                            شاد باش
سلنا :                             سولنا ، خدای ماه ، الهه ماه ، مجازا ماه
سلین:                           خروشان

حرف ش:

شایلی :                          بی همتا
شَن آی  :                        ماه شادی بخش ،ماه خوشایند
شَنال  :                          خوشحال ومسرور ،راضی وخوشنود ،شاد،دلخوش
شَن ایز :                         علامت یااثر شادی بخش ،نشانۀ خوشبخت
شَن سَس :                     خوش آوا
شَن گول  :                      گلی که مایه خوشبختی است ،گل رضایت بخش
شَن ناز :                         دختر نازوشاد
شن یار  :                        یارشاد وخوشحال

حرف ص:

صونا :                         پاک ، آرام نام پرنده ای بر روی دریاچه ارومیه نام ترکی

حرف ط:

طرلان  :                          بازشکاری،«طارلان»

حرف ف:

فَرآی :                            نورماه ،مایه زینت وزیبایی ماه
فولیا  :                           گل نسرین ،نرگس زرد
فوندا :                           علف جارو یاجاروب ،بیشه ای که در آن علف ها وبوته های بسیاری روئیده باشد،علفزار

حرف ق:

قاراتئل  :                       سیاه مو
قاراجا :                          تیره رنگ،بُز کوهی
قاراگیله  :                       انگور سیاه دانه
قاراگٶز :                         سیاه چشم ،دارای چشمانی بامردمک سیاه رنگ
قَرَنفیل :                         گل میخک
قلم گول  :                      دارای نگاری چون گل ،زیبارخسار
قنیره  :                          بی مثل ومانند ،زیبارخسار بی نظیر
قوتلوآی  :                       ماه مقدّس وخوش یمن
قیز ناز :                         دختر نازنین وعشوه گر
قیزیل  :                         سرخ ،طلا
قیزیل گول  :                    گل سرخ(رُز)،گل محمدی

حرف ک:

کاراک  :                         مردمک چشم
کاواک :                          درخت تبریزی ،سپیدار
کایرا :                            لطف واحسان ،نیکی کردن
کایران  :                         چمن ،مکانی مسطح ،میدان
کایناک  :                         منبع ،مٲخذ،فعال ، پرانرژی

حرف گ:

کَپَنَک  :                          پروانه
کَکلیک :                         کبک،پرنده کوهی
کَلَبَک :                          پروانه
کوتکو  :                          ساده ،متواضع ،مٶدّب
کونات  :                          آنکه محبت وعلاقه سایرین راجلب می نماید ،مهربان
کیمیا  :                          علم شیمی ،حکمت وقدرت
کٶلگه  :                          سایه
کؤنول  :                          قلب ،دل ،احساسات قلبی ،میل واشتیاق ،آرزو ،هوس
گلین  :                          عروس
گول آی  :                       متشکل است ازدوکلمه «گول» و«آی»
گول ایز :                         نشان وعلامت گل ،ردِّ گل
گول باهار  :                      گل وبهار
گول بَن  :                         آنکه خالی زیبا چون گل داشته باشد
گول بنیز :                         گل چهره ،گل گونه
گول بوداق  :                     شاخه گل ،بوته گل
گول تَک  :                       گل نادروکمیاب ،نظیر گل
گول دَم  :                       دارای نَفَسی خوشبوهمانند گل
گولدَن  :                         به عمل آمده از گل ،متعلق به گل
گولر  :                           خنده رو ،خندان ،تبسم کننده ، خوشحال ،مهربان ومشفق
گولرآی  :                         « گول ر» و « آی »
گول سئل  :                     سیلی از گل وشکوفه، نظیروشبیه گل ،متعلق به گل
گول سئو :                        علاقه نسبت به گل ،دوستدار گل ،شیفته وشیدای گل
گول سئوَن  :                     عاشق گل
گل سئوین  :                     خندیدن ،رقص وخنده ،شاد ومسرور گشتن
گول سَرَن  :                      پراکنده کننده گل
گولسون  :                        همواره شاد ومسرور ،خوشبخت وخرّم ،خندان
گول سوی  :                     ازسلالۀ گل ،صاحب اصل و تباری نجیب وپاک چون گل
گوللَر :                             گلها
گوللو  :                          مزیّن شده با گل ،گلدار
گولوش  :                        خنده،شاد ومسرورگشتن،حالت ووضعیت خندیدن،مزاح شادی ونشاط
گولومسَر  :                      همیشه خندان
گلابتون  :                        رشته های باریک طلاونقره یارشته های نخی شبیه به آنها،نخ زردار
گول یاز :                         گل بهاری ،گیاهی که در فصل بهار گل دهد
گولین  :                          نظیر وشبیه به گل ،گلزار ،گلستان
گوموش  :                        نقره
گون  :                            خورشید،روز،دوره و زمان
گون سئل  :                     نظیر ومانند خورشید
گونَش  :                          خورشید
گون فَر  :                         اشعه خورشید ،پرتو آفتاب
گونول  :                          خواسته وخواهش دل
گٶرکم  :                         منظره،معروف شدن،شٲن وجلال،نمای خارجی
گٶزده  :                         محبوب وپسندیده،تقریر شده،برتراز همه،خوشایند
گؤزَل  :                          زیبا،بی عیب ونقص
گؤزَن  :                          جذاب وگیرا ،زیبا
گؤک سئل :                     متعلق به آسمان
گؤک سَن :                      متعلق به آسمان،آسمانی
گؤک من :                       چشم آبی وبور،دختری با پوست سفید وموی زرد رنگ
گؤنَن  :                            شاد گشتن،مرطوب
گؤی چَک  :                     زیبا،دوست داشتنی

حرف ل:

لاچین  :                          پرنده ای شکاری ازجنس شاهین با پاهای قرمزرنگ
لیل پار  :                         گیاهی برگ دار که درمناطق پُرمی روید

حرف م:

مئلیسا  :                         تُرَنج ،علف لیمو ،بالنگ
مارال  :                          گوزن ماده ،زیبا
مارتی  :                         مرغ دریایی
ماگنولیا  :                        درخت یا بوته ای است همیشه سبز دارای گلهای‎درشت‎خوش عطر وبرگهایش گاهی میریزد
ماویش  :                         دختر بچه بور یا سفید چهره ای که چشمانی به رنگ آبی روشن داشته باشد
ماه پاره  :                         پارۀ ماه ،تکّه ای ازماه
مایوک  :                          غنچه ،گل نشکفته
مَلتَم  :                             باد ساحلی ،مه
مَنَکشه  :                          گل بنفشه
مورایپَک  :                       نوعی پارچه مخمل ،ابریشم بنفش رنگ
مورتان  :                         رنگ صورتی شفق به هنگام سپیده دم
مورگول  :                        گلی که به رنگ بنفش است ،گل بنفش رنگ
مورَن  :                           رود ،آب روان وجاری ،نهر بزرگ
مویان  :                           خیرات،خیرونیکی ،ثواب
مین گول  :                       دسته ای حاصل ازهزارگل
مین ناز  :                         آنکه نازوغمزه اش فراوان است،کسی که بسیارنازو آدا دارد

حرف ن:

ناخیش :                           در اصل « نقش »است،طرح،شکل،زینت وخط
نارچیچک  :                       گل انار
نارگول  :                          گل انار
نارگیله  :                          دانه های داخل انار
نارین  :                            ظریف وباریک ،نازک ، ریزوکوچک
نارین گول :                        گل یا شکوفه ظریف وریز
ناز گول  :                          گلی که ناز کند ،گل نازنین
نازلی :                            پرنازوعشوه ،ب اادا و اطوار
نسترن  :                          نسرین
نورال  :                          نورانی شونده ،روشنایی مقدّس
نورایشیک  :                      بسیار درخشان،برّاقترین نور،بسیارتابناک
نورپری :                          پری تابناک ونورانی
نورجان  :                         دارای جانی تابناک ودرخشان،آفریده شده ازنور،بسیارزیبا
نورچین  :                         سیل روشنایی ،درخشش نور
نوردان  :                          خلق شده ازروشنایی
نورسان  :                        همچون نور،نظیر نور
نورلان  :                         تابناک گردنده،درخشان شنونده،نورانی وبرّاق
نورمان  :                         خلق شده ازنور،نظیر نور
نیلای :                             درخشان، مثل ماه

حرف و:

وارجان  :                        دارای قلب وروح وجان،اهل دل،صاحب حیات
وَردا  :                            برگرفته از واژه عربی« وَرد» به معنای گل سرخ است

حرف ه:

هومای(الهه)  :                  الهه،پرندۀ هما،پرنده دولت وسعادت،یمن وبرکت

حرف ی:

یئشیم :                           سنگی سبزرنگ وبسیارقیمتی،سنگ یَشم
یئنی شن  :                       شادی جدید،جشن وشادی نو
یئنی گول  :                      گل نوشکفته،گلی که هنوز طراوت داشته باشد
یاراش  :                          خوشایندی،زیبایی،جذّابی
یاراشیق  :                       دوست داشتنی ،زیباوجذاب ،خوشایند وخوش ظاهر
یارپاق  :                          دراصل «یاپراق» است،برگ درخت وگیاهان
یارلیک  :                          فرمان امر،دستور
یارماکان  :                        هدیه،ارمغان
یازباهار  :                         فصل مابین تابستان وزمستان،فصل پاییز
یازگول  :                          گلی که درفصل تابستان می شکفد،گل تابستانی
یاسام  :                          نظم وترتیب ،قاعده وقانون
یاشا  :                           آفرین ،زنده باد
یاشار  :                          زندگی کننده ،دارای عمری طولانی ،سالم وسرزنده
یاشام  :                          حیات،عمر،زندگی
یاشیق  :                         خورشید،نور آفتاب
یاشیل  :                          سبزرنگ،تروتازه،باطراوت
یاشین  :                          رعدوبرق،صاعقه،آذرخش
یاغمور  :                          باران،بارندگی
یالدیز :                            مزیّن به آب طلا ونقره، زینت داده شده
یالقین  :                          سراب
یانار :                              مشتعل ، فروزان ، سوزان ، قابل اشتعال ، آتش فشان
یاناک  :                           گونه ،هریک ازلپهای درصورت
یوجَل  :                           رفعت، بلندی، گرانقدری
یورتسال :                         منسوب به وطن ،وطنی
یوردام  :                          چالاکی، با سرعت و با شتاب حرکت کردن،ناز ، عشوه و ادا
یوردوم  :                         وطن من، زادگاه ومیهن من
یوروک  :                        حیات ،آفرینش ، طرز زندگی
یوسما :                          نازنین، دارای عشوه و ادا
یوکسَل :                         برتر، والا، اوج گیرنده و بالا رونده ،محترم، ذیقیمت
یٶنال  :                          دارای هدف وسمت وسو

+ سایر موضوعات در تلگرام، کلیک نمایید


امتیاز شما به این صفحه:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (58 votes, average: 3٫36 out of 5)
Loading...

< اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی >

🔗 لینک کوتاه: http://www.asemooni.com/?p=47
 • خدمات اینترنت پرسرعت بیسیم - شبکه رسانه
 • کانال تلگرام آسمونی
 • تبلیغات اینترنتی
 • اینم جالبه !

  لیست نام های شاهنامه برای دختر و پسر

  بسیاری از پدر و مادرها برای فرزندان خود اسامی اصیل ایرانی را انتخاب می کنند …

  ۲۹۰ دیدگاه

  1. سلام تلفظ سلنا selena یا solna هست؟؟

  2. اسم ساچلی و نیلای رو از بین این اسما خیلی دوست داشتم.

  3. Sina♡Nikan As:
   به کانال ما بپیوندید👇👇

   @yolculuktaistanbulTurkcesi

   آموزش زبان ترکی استانبولی

  4. سلام میخواستم معنی اسم نسلیحان رو بدونم

  5. سلام میخواستم معنی اسم ترکیه ای نسلیهان رو بدونم

  6. با سلام عزیزان من هم یک اسم به اسم خودم نزدیک باشه میخواستم برام بگید بزارم به امید خدا ما هم یک دختر کوچلو ناز واسمون خدا داده چند ماه اینده پا میزاره تو این دنیا ممنون از لطف شما

  7. سلام اسم دختر که به سامر بیاد ؟

  8. بندنیز یه خواننده ترکه اسمش نبود

   کاش مینوشتین اسامی ترکمنی
   ما اذری هاا همون اسامی ایرانی اسلامی استفاده میکنیم
   ۹۸درصد اینا رو تو تبریز نمیتونی بشنوی

  9. سلام مرسب از سایت خوبتون میخام بدونم میشه اسممو از معصومه به مارتی تعقیر بدم اخ من دختر ترکم دوس دارم اسمم ترکی باشه اگه ممکنه ک بشه عوضش کرد توراخدا جوابم بدین خیلی مهمه بازم ممنون

   • علیرضا ابراهیمی

    سلام بزرگوار امکان تغییر نام به اسامی کشورهای بیگانه مجاز نیست. باز هم با ثبت احوال کشور در مورد نام مارتی سوال بفرمایید. ممنونم

  10. سلام دوسلار واختز خیراولسون منده اون گون سورا قیزیم دنیایا آیا خ گویا جاخ منده ادین آیسان سچدیم

  11. سلام ضمن تشکر از زحمات شما در معرفی نامهای ترکی خواهشمند است در این زمینه کتاب تحقیقی آقای رضا غفاری بنام فرهنگ نامهای ترکی چاپ تبریز را هم اگه ندیدین مطالعه فرمایید ممنون تایماز

  12. محمد شاهیندژ

   سلام دوستلار.نیلای اصیل بیر ترکی آددی؟؟

  13. اینشاللاه ۲هفته سونرا گوزل قیزیم خوش گلجک بو دونیایا و آدینی سئوکی سئچمیشم
   آلااه هامینین بالالارین خوشبخت ائلسین

  14. سلام،نیلای،سلین-بو ادلار یاخجی دلار منم باخشمنان ،ئونملی معنالاریدا وار

  15. سلام من اسم سوگی رو برای دخترم که چند ماه دیگه به دنیا میاد انتخاب کردم، آیا مورد تایید ثبت احوال هست چون تو سایت ثبت احوال همچنین نامی آورده نشده؟ ممنون

   • مورد تائید اولور اولسون، اولمور اولماسین
    حق آلمالیدیر
    زورنان اولسادا آلمالیسیز
    منده قیزیمین آدینی سئوگی سئچمیسم و آلاجاغام

  16. ناصر مشکین شهر لی

   سلام اوشاخلار منیم اوغلومون آدی ایلقار دی آللاه ایسته سه ۲ آی دان سونرا بیر آی پارچاسی قئزیم دا گله جک سیز یولداشلار اونون آد سئچمه سینده یاردیم ایستیرم. تک جه تورک آدی اولسون

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.