تازه های آسمونی
املاک کوهک
فولاد صنعت صداقت

اسم های پسرانه ترکی

turkish-names-for-boys

نام های زیر، اسم های پسرانه اصیل ترکی به همراه معنی می باشند، که به ترتیب حروف الفبا در آسمونی برایتان درج نموده ایم

اگر شما نیز نامی را میدانید که در این لیست قرار ندارد به ما اطلاع دهید

لیست زیر در بازه های زمانی مختلف به روز رسانی می شود

برای مشاهده نام های دخترانه ترکی اینجا را کلیک کنید

حرف الف :

آباقا :                         عمو، دوست، نخ و یا ریسمان بافته شده از گیاه کتان (از نام های کهن)
آبانوز :                        درخت آبنوس
آتا :                            مرد اولاددار، صاحب فرزند، پدر، اجداد، نیاکان، عنوانی برای مردان سالخورده در خور حرمت
آتابک  :                       دایه، مربّی
آتابَی :                        دایه، مربّی، لَلِه
آتاش:                         اداش،همنام
آتاکان:                        کسی که خون پدری در او جریان دارد
آتامان  :                      فرمانده، رهبر، سرگروه، سرکرده
آتان:                          پرتاب کننده
آتای  :                        شناخته شده ،بارز ،آشکار و معلوم شونده
آتایمان  :                     شهیر، معروف
آتحان:                        کسی که بدن استوار واندام محکمی دارد
آتلی :                         شناخته شده،مشهورشده، کسی که اسب داشته باشد
آتون :                         جسور،دلیروقهرمان
آتیق :                         جسورودلیر،مشهور،نیرومند؛ چالاک
آتیلا  :                         مشهور،شناخته شده
آجار :                          مهاجم ،غیور،زبردست وماهر
آجاراٶز :                       راستگو ،پایبند به عهد وپیمان
آجاسوی :                    اجداد نیرومند ، نیاکان شهیروشناخته شده
آجارمان  :                    باغیرت
آجای :                         آنکه قادر به مباحثه باشد ،سخنگو،دستگیر کننده ،راه گشاینده
آجلان  :                       کسی که ازخود غیرت نشان دهد
آجونال  :                      به اندازۀ دنیا،احاطه کننده ودربرگیرندۀ هر چیز
آچیق اَل :                     جوانمرد ،نیک خواه ،مردانه
آدا :                             خشکی که هرچهارطرفش راآب فراگرفته باشد،جزیره
آدار :                            جدا کننده ، تحلیل گر،دلیر ،شجاع
آداش :                         دارای نام مشترک،دوست ورفیق ،صداقت داشتن ،هم کلام بودن
آداق :                          مالی که بخشش آن در قبال برآورده گشتن حاجتی وعده داده شود (نذر)
آدال :                           مشهورشده
آدالان  :                        شناخته شده، صاحب شٲن وشهرت
آدای  :                         به معنی نامزدی برای ازدواج ، کاندیدا برای امور انتخاباتی و با احراز یک وظیفۀ خاص
آدسای :                       محترم ،دارای نام لایق ودرخورحرمت
آدلان :                          معروف شو،اسم نیگوکسب کن
آدلی :                         نامدار،معروف ومشهور
آدی سٶنمه ز :               آنکه نامش همیشه ماندگارباشد
آرات  :                         دراصل« اَرَت» است مردان ،جنگجویان ،جسور ،بی باک
آراز :                           سعادت،خوشبختی، لذّت، خشنودی، آرامش، اطمینان، روزه، گویش ترکی رودخانه ارس
آران :                           دشت نسبتا گرم و صاف
آرتام  :                         ارزش، قیمت، برتری، مزیّت، خصوصیّت، ویژگی
آرتوم  :                         تلاشگر
آرتون :                         جدّی
آرزیق :                         ابرارواولیا ؛زاهد،تارک دنیا،انسان نیکوخصال
آرسلان  :                     شیرغرّان
آرقان  :                        بسیار ،جمع ،تعداد زیاد
آرقون :                         صاف ،پاک شده ،برگزیده شده
آرکان :                         فراوان،بی حدّ وحصر،کمند،کمرکوه ،پشت ،غالب
آرکاوآرخا:                    مایه اطمینان و پشت گرمی
آرکیش :                       خبربَرَنده ،پیک،خبرچی،قاصد،رهبرکاروان وگروه
آرمان  :                        بی باک وجسور،توانا،خواسته،آرزو،هوس
آروز :                           بزرگ،هدف،انسان با تجربه وخوش یُمن،کسی که خسته واز طاقت افتاده باشد
آسال :                        دارای اصالت،اساس،شالوده،پایه وپی،برتروحائزاهمیّت
آسلان  :                      شیر،دلیر،قوی،جسور
آشار :                         آذوقه،خوراک،غذا
آشام :                         رتبه، درجه، مرتبه، مرحله
آشکین  :                     قایق آینده،آنکه موفق به پیشروی شود،فراوان وافزون
آغا :                           محترم وبزرگوار،سرپرست خانواده یاطایفه،ریش سفیدقوم
آغابالا :                       اولاد عزیز،فرزند گرامی ودوست داشتنی
آغاجان :                      دریا دل، دارای عزت و حرمت زیاد،نیرومند،شخص گرامی ودوست داشتنی
آغار :                          مرد سپید رخ،قهرمان سپیدروی ،جوانمرد جسور،چالاک ،پارۀآتش
آغازال  :                      شخص مسنّ محترم وریش سفید
آغازَر :                         آقایی همچون طلا
آغاسَف  :                    شخص محترم ،باعزت وگرامی
آغامیر :                       رهبر محترم ،امیر ویا رئیس بزرگ
آغایار :                        بزرگ وشایسته حرمت ،رفیق صادق ،دوست ،محبوب
آفشین  :                     لباسی که به هنگام رزم پوشند ،نیزه
آک بولوت  :                   ابرسفید رنگ
آک پای  :                     سهم ویا بخش خالی ازهر گونه حرام ،سهم حلال
آکتان  :                        سپیده ،وقت طلوع خورشید در سحرگاهان ،میدان ،فضای باز
آکتای :                        مایل به سفیدی ،شبیه رنگ سفید
آک دنیز :                      دریای مدیترانه واقع در جنوب غرب کشورترکیه
آک شیت  :                   خورشید ،نور آفتاب دارای صورتی نورانی ،آنکه سیمایش نورانی ودوست داشتنی است
آلا :                             دارای رنگهای گوناگون ومختلط
آلاتان :                         به سرخی گرائیدن ویاروشن شدن افق درسحرگاهان
آلاز :                            شعله ،اخگر،برافروختن وسرخ گشتن
آلاو :                            شعلۀ آتش
آلپ  :                          قهرمان ،دلاور،پهلوان ،ماهر،جسور،شجاع ،جوانمرد
آلپ آیا :                        دلاور وجنگجوی مقدّس
آلپار :                           دلیر ،سربازجسور،مرد شجاع
الپ سو :                      سپاه جسور،قشون بی باک،سرباز شجاع
آلپ سوی :                    آنکه از سلاله ونسل قهرمانان باشد ،دارای نیاکان واجداد دلیر
آلپ کارا :                      پهلوان نامدار ،قهرمانی که مایۀ ترس سایرین است ،جسور
آلپمان  :                       شخص جسور ،شجاع ،قهرمان
آل تاچ  :                       تاج درخشان،تاج برّاق ودرخشنده
آلتای :                         طلا،نگین سنگی،باارزش،اصول ،متد،تدبیر،درختستان ویا بیشه زارمرتفع ،کوه بلند ورفیع
آلتون :                         طلا
آلتونجو :                       زرگر،طلافروش
آل سوی  :                   دارای اصل ونسب نیکو،آنکه ریشه واجدادش نجیب اند
آلقان :                         ستودن وتمجید کردن،به شهرت رساندن،خوشبخت ساختن،فاتح ،ضبط کننده
آلقو  :                          ازاسامی کهن است،کلاً وتماماً،همه ،یکپارچه
آلقین  :                        محکوم کردن ،متّهم نمودن ،تجمّع ،دریک جا اجتماع کردن
آلیشیک  :                    عادت کرده ،خو گرفته ،آنچه که شعله ور گشته وبه سرخی گراید
آنار :                           نامی است بسیار کهن ،به خاطر آورنده
آند :                            قسم ،دلیلی برای ابراز واثبات صداقت کلام
آنلار :                          فهمیده ،درک کننده
آنیت  :                         مجسّمه ،تندیس یاد بود
آنیل :                           معروف، نامدار، نامی، به خاطر آورده شدن (اسم پسر است)
آوجی :                        شکارچی ،صیّاد
آیاچی :                        محافظت کننده ،حامی وپشتیبان ،دلسوزوغمخوار
آیاز :                            از اسامی کهن ،تمیز ،روشن ،شب زمستانی بسیار سردی که آسمانش صاف ومهتابی باشد
آی بار :                        براق ،نورانی ودرخشان همانند ماه ،با هیبت ،ترسناک
آی بَرک  :                     درخشان همانند ماه ،استوار وبی نقص ،نیرومند،پایدارو باوقار
آی دَنیز :                      « آی » و « دنیز »
آیدین  :                        روشن ،واضح ،درخشان ،آشکار
آیقین  :                        آنکه از فرط علاقه مدهوش گردد ،حیران ،شیدا ،عاشق
آی کاچ  :                      ناطق ،سخنگو،خواننده ،شعر،شاعر
آیما :                           به خود آمدن ،بیدار شدن
آیماز  :                         غافل ،بی خبر ، بی رنج وغصّه
ائرتَن :                         شفق ،صبح هنگام ،فجر
ائرکین  :                       آزاد ورها ،مستقل
ائریشمَن :                    آنکه به هدفش رسد ،نائل آینده ،ملحق شونده
ائل :                           خلق ،جماعت،انسانها،دولت،سرزمین وولایت
ائل آرسلان  :                شیر ایل وطایفه ،جوانمرد وجنگاورمیهن
ائل آلان  :                     فتح کنندۀ ممالک ،کشور گشا
ائل اوغلو  :                    پسرایل وعشیره ،اولاد وطن ،پسربیگانه ،غریبه ،ناآشنا
ائلبارس :                      پلنگ ایل
ائل باشی  :                  رئیس ورهبرایل ،مدیر وراهنمای قوم وطایفه، والی
ائل تَن :                        متناسب وسازگارباایل وقبیله ،تابع عادات ورسوم وآئین های متداول درایل
ائل دار :                        دارای ایل وسرزمین ومملکت ،ایلی که جا ومکانی دارد ،صاحب وحاکم قوم وخلق
ائل داش :                     هم ملیّت ،هم نژاد
ائل سئوَن  :                   دوستدار میهن وقوم ،خواهان خلق ومرز وبوم
ائلسس :                      ندای ایل ،ندای خلق
ائلشاد :                       حکمران ایل ،شادی وسرورمردم
ائل شَن  :                     مسرور وشاد شونده به همراه طایفه وایل ،مایۀ شادی وسعادت خلق،خوشحال وشاد کننده
ائلمان  :                        سمبل ونشانۀ ایل
ائل میر :                        آقاوسرورایل ،امیروراهبرورئیس طایفه وخلق
ائل یار :                        دوستدار قوم ،یاور وپشتیبان ملّت
ائلیاز :                          بهارایل ،مایۀ خرّمی ونشاط سرزمین
ائلیگ  :                        حکمران ،پادشاه
ائوگین  :                       همراه باتعجیل ،بدون تأخیر،عجولانه
اَبروک  :                        دارای ثبات ودیانت،صبورواستوار
اَتابک  :                        دایه، مربّی
اَر :                              مرد ،قهرمان ،جوانمرد ودلیر،مورد اعتماد ومقیّد به کلام خویش
اَرال  :                          قهرمان ، آنکه جوانمرد وشجاع باشد
اَرتاج  :                         قهرمان تاجدار
اَرتاش :                        جوانمرد
اَرتان  :                         مرکب است ازدو کلمه «ار»و«دان»یعنی صبحگاه ،سپیده دم،هنگام شفق
اَرتایلان  :                      زیبا ،ظریف وباطراوت ،جوان خوش قدوقامت
اَرتَک  :                         همچون مرد ،همانند قهرمانان
اَرتَم  :                          ادب وتربیت ،ارکان،درک وشعور
اَرتوران  :                       قهرمان توران زمین ،جوانمرد وپهلوان توران ،تورانی
اَرتوز :                           انسان راستین ،قهرمان حقیقی
اَرچئویک :                      بسیار جلد وچالاک ،تند وتیز،جوانمردی که سریع بجنبد
اَرچین  :                        دارای ناموس وشرف،پهلوان وقهرمان حقیقی ،جوانمرد واقعی
اردالان  :                       کسی که سریع ضربه می زند
اَردَم  :                          شایستگی ،فضیلت ،راستی
اَرَز :                             سکوت وآرامش ،خوشبختی ،لذّت
اَرسان  :                       شهیر،معروف وشناخته شده
اَرسَل :                         دلیرهمچون پهلوان
ارسلان  :                      شیر دلاور
اَرسومَر :                       قهرمان سومری ،مردی که از تبار سومریان باشد
اَرسوی :                       آنکه ازتبار ونسلی قدرتمند وجوانمرد باشد
اَرسین :                        قهرمان وجسور باشد ،مرد باشد
اَرشاد :                         حکمران دلاور
اَرشان  :                       دلاور نامدار ،جوانمرد شهیر
اَرشَن :                         خوش بخت واقبال ،شادمان
اَرکال :                         بیانگر آرزوی جسارت ودلاوری است
اَرکوت :                         انسان خوش یمن ومبارک
ارگون :                         دلاور وقهرمان زمانه
اَرگونَش :                       جوانمرد خورشید ،مرد آفتاب
اَرگیل  :                         جوانمردان ودلاوران ،مردان
اَرَم  :                            خواسته وآرزو ،رضایت داشتن
اَرمان  :                         مرد جسور وبی باک ،قهرمان
اَرونات  :                        انسان با نظم وترتیب،بااخلاق
اَرییلماز  :                       بی امان ،استوار وباصلابت
اَزَگی :                          نغمه ،آواز،آهنگ یا ملودی ،مقام موسیقی ،اصول وشیوه
اَژدر :                            اژدها،قوی وقدرتمند ،مهیب وترسناک ،جسور
اَفشار  :                        آنکه کاری راسریع وصریح انجام و مشکلی را حل نماید،نام یکی از بیست وچهار طایفه اوغوزها
السانا :                          –
اَمراح  :                         دوست داشتن ،شیفته و واله گشتن ،عاشق وشیدا شدن
اَمران  :                         دوست داشتن ،حُبّ،رفاقت کردن
اوبچین  :                       اسلحه
اوجامان  :                      بلند مرتبه ومعظم
اوچار  :                          آنکه قادر به پرواز کردن باشد
اوچکان  :                       پرواز کننده
اوچکون  :                       جرقه یا ریزۀ آتش
اوچمان  :                       خلبان ، پرواز کننده واوج گیرنده
اورآلتای  :                       شبیه به تپه ،نظیر قلعه
اوراز :                            هدیه ،بخت ،طالع
اوراقان  :                        جنگ جو ،ستیزکننده
اورال :                           تپّه دار ،مکانی مرتفع نظیر تپّه
اورام  :                          محله ،راه عریض وپهن
اوران  :                          ندا،آوا قول والتزام ،هنر
اورتاچ  :                         قسمت،سهم،بخش
اورخان  :                        خان قلعه و دژ،خان اردو گاه ،خان شهر
اورشان  :                       نبرد ،ستیز ومبارز ،نزاع طلب
اورقا :                            درخت بسیاربزرگ وتناور
اورکمَز :                          بی باک ونترس ،جسور
اورکوت :                         دژ یا قلعۀ مقدّس ،اردوگاه مقدّس ،استحکام شریف
اورکون :                         ساختن مسکن برای خویش ،ایجاد اقامتگاه
اورمان :                        بیشه ،جنگل
اوروز :                            هدف ،بخت ،طالع
اوروش :                         نبرد ،ستیز،جنگ ،محاربه
اورون  :                          تخت وتاج ،مکان خصوصی وشخصی ،مقام ورتبه ای والا
اوزان  :                           شاعرمردمی ،عاشیق
اوزتورک :                         ترک توانا ومجرّب،شخص بسیارزیبا،انسان قدرتمندونرم خوی
اوزحان  :                         خان آزاد،خان مستقلّ وغیر وابسته،خان رستگارشده
اوزگون  :                         متأسف گشتن ،معذّب شدن
اوزمان  :                         بالغ شده ،تکامل یافته ،بزرگ شده ،رسیده ،متخصّص ،خِبره واهل فن
اوزه ک  :                         الماس ،جواهر
اوسال :                         عاقل،مثمرثمر،باتدبیرمحتاط
اوغان  :                         خداوند،قادر،حکمران،خدای صلح وآشتی،قوی و نیرومند،کائنات
اوغلا  :                          جوان ،جسور ،قهرمان ،جوانمرد
اوغوز :                          نخستین شیری که ازسینه مادرتراوش میشود یا همان آغوز ،پاک آفریده ،انسان ساده عادی
اوفلاز :                         بسیارزیبا ،نفیس ،نجیب
اوفلاس :                       مرتفع ،جسور،جوانمرد،بی باک
اوقتای :                         اوکتای
اوکار :                           پرنده ای است ماهی خوار با کاکلی به شکل تیر یا پیکان برسرش
اوکتام  :                         مغرور ،باوقار ومتین
اوکتای :                         نظیرتیر ،قوی وقدرتمند ،خشمگین
اوکسال :                       منسوب به تیر،همانند تیر
اوکمان :                         کسی که همچون تیرسریع وتیزتند حرکت کند
اولقون  :                         بالغ ورشید ،رسیده
اولوتورک :                       ترک بزرگ ،ترک قدرتمند
اولوجا :                          بزرگ ،تاحدودی قدرتمند ونیرومند
اولوسیار :                       یارویاورملّت
اولوشان :                       مشهور، دارای نام وشهرت
اومار :                           چاره، علاج ،امید
اوموتلو  :                        امیدوار ،آرزومند ،منتظر
اومود  :                          آرزو ،توقع ،امید
اومید  :                          آرزو ،آمال وخواسته
اونال  :                          صاحب نام،دارای شٲن ومنزلت
اونای :                          مناسب ،کارآمد ،پسندیدن
اون تورک  :                     ترک شهیروسرشناس ،ترک پرآوازه
اونساچ :                        آنکه آوازه ونامش فراگیر باشد
اونلواَر :                          مرد سرشناس ،جوانمرد صاحب نام
اونور  :                          باعظمت ،افتخار ،اعتبار وسربلندی ،نیرومند
اویار :                           متناسب ،مطابق ،نظیر
اویقار :                         پیشرفته ومتمدّن ،متعالی
اویقان  :                       متناسب باچیزی یا کسی،هماهنگ ومطابق
اویقو :                          تناسب ،هماهنگی ،تطابق
اویقور :                         دارای تطابق،متّفق
اویقون :                         متناسب،مطابق ،هماهنگ
ایل آرسلان  :                  شیرسرزمین وایل ،جسور وقهرمان
ایل آیدین  :                     « ائل » و « آیدین »
ایل بای  :                        والی ،امیرولایت
ایلحان :                          پادشاه ،حکمران ،امپراتور
ایلدیریم  :                       صاعقه ،آذرخش،تند وتیز
ایلقار :                          یورش، تهاجم، حمله، حرکت تند و تیز و عهد و پیمان
ایلقاز :                          سلسله جبالی در شمال آناتولی
ایلکین  :                        اولین،نخستین،پیش ازهمه
ایمگه :                         خیال ،تصوّر،نشان وعلامت
ایمیر  :                         شفق،مقدّمه ،بسیار نیکو وعالی
اینان :                         باور کردن ،اطمینان نمودن
اینجه :                         چیزی که باظرافت وزیبایی بر رویش کار شده باشد ،نفیس
اٶتکم :                         از خود راضی ،متکبّر ،کلّه شق ومغرور ،مرد پردل وجراَت
اٶتکون :                        برتر ،مقاوم وپایدار
اٶجال :                         انتقام گرفتن،تلافی نمودن
اٶدول :                         انعام ،بخشش وارمغان
اٶرگین  :                       تاج وتخت ،تخت سلطنت
اٶزآک :                         سیّار ،جاری شونده
اٶزال :                         خالص ،خاصّ،عصاره ،مایه
اٶزبایار :                        بزرگترین ؛عالی ترین
اٶزبیر :                         تک ،یگانه ،واحد
اٶزَت  :                         خلاصه ،چکیده ومختصر
اٶزتک(اُزبَک ) :                جسور،دلاوروپردل
اٶزتورک :                       ترک مادرزاد وخالص ،ترک عزیز و دوست داشتنی
اٶزداغ  :                        متین وباوقار همچون کوه
اٶزگور :                          آزاد،رها ،مستقل ،غیر وابسته
اٶزمان :                         نزدیک به خود ،گرامی ،با شخصیت
اٶکتَم :                         مغرور ،کله شق،جسور
اٶکتو  :                          مدح وستایش ،تعریف و تمجید
اٶکمَن  :                        بسیار ذکاوتمند ،مرد عاقل
اٶگون :                          درک کننده ،دقیق،وهله یا نوبت
اٶگونچ :                         شٲن وشرف ،مدح و ستایش
اٶلچَن :                         سنجیده
اٶلمز :                          فناناپذیر ،جاودان
اٶنال :                          به پیش آمدن ،به عنوان رهبر وجلوه دار بودن ،پیشگویی نمودن
اٶنجَل :                         پدران ونیاکان که پیش تر می زیسته اند ،گذشتگان ، راه گشا
اٶندَر :                          رهبر،جلوه دار،راهنما،لیدر
اٶنَری :                         عقیده وطرزفکر،پیشنهاد
ادلار
امره
الشن
الوین :                         سرآمد ایل و طایفه
الیاد :                           به یاد اید
الین
آیدین
آیهان :                         آیخان (آی + خان) پادشاه ماه

حرف  ب :

بابک  :                         بابای کوچک،نام یکی از قهرمانان آذربایجان
بابور :                           دراصل ببراست حیوانی درنده وگوشتخوارازتیره گربه سانان
بارقین  :                       سیّاح ،گشت و گذارکننده ،آنکه راه رفته رادوباره بازنگردد
بارلاس :                       جنگاور،نبرد کننده،جوانمرد دلیر،قهرمان جسور
بارلاک  :                       پناه گاه،جان پناه،سر پناه
باریمان  :                       غنی،مالداروثروتمند
باشار :                         ازعهدۀ انجام کاری برآمدن ،قادربودن،مهارت یافتن
باشال :                        پیشرو،آنکه دررٲس سایرین باشد،ارشد
باش قارا :                      صاحب قدرتی عظیم،رهبرقدرتمند
باشکان :                       مدیر، سرپرست، رئیس و یا رهبر یک تشکیلات، مٶسسه، اداره ویا جمعیتی خاصّ
باش کایا  :                    صخرۀ عظیم ،قدرتمند
باشمان :                      مدیر،رهبر،سرپرست
باغاتور :                        دلیر،شجاع،جوان مرد
باکمان :                        مفتّش،بازرس،ناظر
بالازر :                          فرزندی همانند طلا،اولاد زیبا
بالاش :                        فرزند کوچک
بامسی :                      عقاب،پرنده شکاری،طرلان
باولی :                        جوجه شاهین ویا بازاهلی شده ودست آموز
بای :                          عالیقدر،عالی جناب،غنی ومالدار
بایار  :                         دارای نام وجاه، شهیر،بلند مرتبه
بایازید(بایزید) :               ارمغان الهی،پدری که خداوندعطایش نموده باشد،شخص کارآمد،باهوش وذکاوت،توانا
بای بَک  :                      آقای بزرگواروغنی
بایتور :                          بِیک ،همانند بیک،لایق حرمت،عالیقدر،ثروتمند
بایتوک  :                        دارا،غنی،ثروتمند
بایرام  :                         روز به یاد ماندنی مثل روز ملّی،تاریخی ،دینی و..  که به یاد بودش جشن بر پا گردد
بایسان :                        دارای شٲن ومنزلت ،بسیارمحترم،شهیر،بزرگوار،غنی
بایول :                          برگزیده،لایق حرمت،مُعَظّم،غنی ودارا
باییر :                            تپّه ،دامنه کوه،کوهپایه،گذرگاه،باریکه تنگ ودرازبین دوکوه
باییندیر  :                         آنکه به حدّ تکامل وتعالی رسد،ترقی کننده
بَرکمان :                         نیرومندوقوی،انسان استوار و مقاوم
بَرکیش :                         سالم وبی نقص بودن،سفت وسخت شدن
بَرگین  :                         مقاوم واستوار،محکم وپابه جا،بی نقص،نیرومند
بَکمات :                         متشکل ازکلمات «بَی» و«محمد» است ازاسامی متداول درمنطقه ترکمنستان
بَکمان :                          محکم ،استوار،سخت،مقاوم وسالم،انسان نیرومند
بن تورک  :                      من ترک هستم(دلی ،جسوروجوانمردم)
بوداق  :                         شاخه هایی که ازتنه درخت رشد می کنند،تَرکه
بوراک  :                         کویر،مکان غیرقابل کشت وزرع
بوران :                           کولاک،باران شدیدی که همراه با رعدوبرق بارد،برف وبوران، هوای برفی
بورقوت :                         نوعی شاهین شکاری
بورکوت  :                       عقاب
بولات :                          فولاد،پولاد
بولاق :                          چشمه یامنبع آبی که اززمین جوشد
بویسال :                        وابسته ومرتبط با قدوقامت،راست قامت
بویسان :                        راست قامت،رشید وبرازنده،خوش قدوبالا
بَی :                             حاکم یک مکان،رئیس،سردَمدار،تحصیل کرده، داماد، بعضاً به جای عناوین آغاوجناب
بَیاض :                          کاملاً سفید
بیلتان :                         عالم،آنکه بواسطۀ دانش ومعرفتش کسب شهرت نماید
بَی لَربَی(بیگلربیگ) :         عنوانی بود که درقدیم به حاکم یک ولایت اطلاق می گردید،والی،ناظر
بیلسای :                       به خوبی آشکارشونده،آنکه بدلیل معلومات ودانشش شناخته شود
بیلگن :                          صاحب معلومات وسیع،عالم ،باسواد
بیلَن :                            داننده ،فهمیده ،صاحب قوۀ ادراک وشعور،متوجّه شونده،خبردار
بیلیک  :                         علم ،سواد وآگاهی
بٶیوک :                          آنچه که از لحاظ حجم،تعداد،مقدارومقیاس بزرگ ودرشت باشد، حجیم،دارای اهمیّت

حرف پ :

پاشا :                           فرمانده کل قوا، متین و باوقتر ، کوتاه شده پادشاه
پاکمان :                         انسان پاک وصاف،بی گناه
پَک آلپ :                        جوان متین وباوقار،قهرمان استوارومقاوم
پَک اول :                        محکم وقوی باش
پَک شَن :                       بی نهایت شادمان ومسرور
پَکین  :                          کسی که موردشک وسوءظن سایرین نباشد،به وضوح نمایان شونده

حرف ت :

تئزآل :                           جَلدوچالاک،سریع وچابک
تئزآی :                          ماه عجول،ماهی که درابتداآید
تئلمان :                         زبانشناس،ادیب
تاپار :                            پرستش کننده،عبادت کننده
تارکان :                         پراکنده،پریشان،پاشیده شده
تاشکین :                       سیل،داشقین،جوشان وخروشان
تالای  :                          اقیانوس،دریا،رودبزرگ،دریای بزرگ
تالو :                             برگزیده شده،ممتاز،پسندیده،زیبا
تامال :                           کامل وبی نقص،یکپارچه،مکمل
تامقا :                           مُهر،نشانه،علامت
تان :                             شفق،سپیده،دم،معجزه
تان آیدین  :                     سفید شدن افق
تان پینار :                        چشمه یا منبع آب غیرعادی،چشمه فجر
تانری وئردی(تاری وردی) :    عطاشده ازجانب خداوند،بخشیده شده ازسوی پروردگار
تان سئو :                        شیفته وعاشق معجزه ها
تان سئوَن :                      شیفتۀ عجیب
تانیل :                            شهیر،سرشناس ومشهور
تایاق(دایاق) :                  پایه،بنیان واساس،تکیه گاه
تایان  :                          تکیه دادن،مطمئن بودن
تایلان :                         خوش قدّوقامت
تایماز :                          پابرجا،استوار
تَجَن :                            بُز کوهی
تک سوی  :                    ازنسل وریشه ای واحد،خالص
تَکفور :                          حاکم امیر،حکمران
تَکیل :                           تنها،واحد،مفرد،تک
تَکین  :                          واحد،یگانه،بی همتا،مفید
تموز :                            تابستان
توپراک  :                        خاک،زمین،اَرض،سرزمین
تورال :                           ثابت،نامتغیّر،ماندگار و زنده
تورقان :                         سالم وتندرست،سرحال وفعال
تورک آرسلان  :                شیرقوی وقدرتمند،ترکی که چون شیرقدرتمندوقوی باشد
تورک(ترک) :                    نیرو،قوّت،قدرت،قوی
تورک سوی :                   صاحب اجداد ونیاکان ترک
تورک ییلماز :                   ترک جسوروبی باک
تورَل :                           مرتبط باحق وعدالت،عادل
توزون :                          صبوروحلیم،لایق وشایسته،درست،مطابق ودارای تناسب،منتظم
توغار :                          سمت مشرق،خاور
توغان  :                        عقاب
توکتاش :                       سنگ عظیم وبزرگ،دارای استقامت،مقاوم
توکتای :                        مقاومت کننده،بردباروصبور
تولقا :                           کلاه خود،کلاه آهنین
تونچای :                        محکم وسفت وسخت،مقاوم وقوی
تویقان :                        شاهین،لاچین
تیلاو :                          بهادرودلیر
تیمور :                          آهن،غیرشکننده
تٶرَل :                          متناسب بااخلاق
تٶکمَن  :                       زیبا،برازنده

حرف ج :

جئیحون :                       نام قدیمی رود« آمودریا»،خروشان وجوشان
جوشار :                        به هیجان آینده،ازخودبی خودشونده،خروشنده،لبریزو مالامال،غرّان
جوشغون :                     جوشان وخروشان،همواره درهیجان،غرّنده،لبریزشونده،سریع وشتابدار

حرف چ :

چئویک :                        چالاک وزیرک،جَلد،سرزنده،ماهروزبردست،تندوتیز،محکم و نیرومند و استوار
چاپار :                          قاصد پیک ،چاپار؛خالدار،لکّه دار،دارای پوست ومویی سفید،زالی
چاپکان :                        آنکه دائم در حال حرکت باشدویک جا نایستد،مهاجم
چاچا :                          کماندو،دونده ،دریانورد با تجربه و ورزیده(به اصطلاح گرگ دریا)
چارمان :                       انسان خنده روومتبسّم ،بشّاش ومهربان
چاروم :                         درخت چنار
چاغماق :                      شعله شونده،جرقه زدن،فندک،آلتی که ایجاد جرقه کند
چاقین :                         آذرخش،صاعقه
چاکار :                         دیوارقلعه،رعدوبرق
چالیش :                       نبردوجنگ،مبارزه،محاربه
چام :                            درخت کاج
چانتای :                        همانند شفق،نظیرشفق،زنگ ،دارای صدایی مانندزنگ
چانقا :                          نوعی تله،دام،پنجه،نجیب،بااصال ونسب
چاولان  :                        آبشار،شلاله،معروف،چاوالان
چاووش :                       راهنما، جارچی، گروهبان در ارتش، سرکارگر
چای :                            رود
چووغون :                       بوران ،کولاک وبرف شدید ی که سرعتش از یکصدوبیست کیلومتر در ساعت تجاوز کند
چینار :                          درخت چنار

حرف ح ، خ :

حاق تان  :                     آنکه راستین ودرستکارباشد ،منصف،طرفدارحق وحقیقت
خاقان :                         خان بزرگ،خان خانان،شاهنشاه و امپراتور
خان :                           سلطان ،شاهنشاه ،حکمران
خانیم ناز :                     نازنین و دوست داشتنی چون خانم ،خانم با ناز و غمزه
خَزَر :                            گشت وگذارکننده،آنکه درحال سیروسیاحت باشد،کسب نیرو ،پیشرفت کننده، تولید کننده

حرف  د :

دئوریم  :                        انقلاب،دگرگونی،تحوّل وتغییرریشه ای
داشقین :                      طغیان آب ازحاشیه دریابه اطراف،سیل،خروج خروشان سیلاب ا زبستر واحاطۀ اطراف
داغ تکین  :                     نظیرکوه،استواروپرعظمت چون کوه
داغلارجا :                      همانند کوهها،به اندازۀ کوه ها
دانیش :                        علم،معلومات واطلاعات،سواد
دانیشمان :                    مشاور،رایزن،طرف شور ومشورت
دَمیر :                           آهن،سخت ومحکم،استوار ومقاوم
دَنک :                           برابرومتعادل،متوازن ومتناسب
دورال :                         تغییرناپذیر،باقی ماندن به همان حالت گذشته،کاملاساکت وبی صدا
دوران :                         زیست کننده،آنکه زندگی کند و وجودش مشهود باشد،ماندگار
دورسون :                      بقا،ماندگاری وحیات،دراغلب موارد برای فرزندان مذکری که خواهان بقایشان بودند
دورو :                           صاف وتمیز،زلال ودرخشان،روشن وتابناک،عاری ازهرنوع آلودگی
دوروک :                        رٲس،نوک،قله،بلندترین نقطۀ درخت،پاک،آشکار،تابناک
دورول :                         پاک شدن،صاف وزلال گردیدن
دوغرو :                         راست ودرست،حق،صاف وزلال،آبرومند،عاری ازخطاوسهو، جهت مستقیم،استقامت
دومان :                        مه،آلودگی و دود،پرده،غمگینی،غصّه وکدورت،اغتشاش واختلاف، عدم درک متقابل
دونات  :                        لباس پوشانیدن،تزئین نمودن،تجهیز کردن
دویار :                          درک کننده،احساس کننده،حسّاس
دویال :                         حسّاس،نیروی ادراک وفهم دقیق،توانا در تشخیص وتمییزسریع وبهتر
دَوین :                          جنبش وتکان،حرکت کردن،پیشرفت کردن،ترقّی وتعالی
دیریم  :                         حیات،زندگی
دیزمَن  :                         شاعر، سراینده
دیل چین :                       متناسب وهم وزن بااسم «ائل چین» ساخته شده است،ازبرای دل،به خاطردل
دیلمَن :                          آنکه مسلط به زبانهای زیادی باشد
دٶنمَز :                          با ثبات،صبوروپایدار،آنکه به باورهایش جامۀ عمل بپوشاند،مقیّدبه کلام خویش ،راسخ ومصمّم
داهانارد

حرف  ز :

زاغانوس :                      پرنده ای از تیرۀ شاهین

حرف  س :

سئودالی :                      دلباخته وعاشق،سودا زده
سئویک  :                       دوست ورفیق
سئویگ :                        عشق،محبّت،مهربان،مفتون
سئیحان :                       جاری وروان،خروشان،جوشان
سارمان :                        قوی هیکل،تنومند
ساغ آی :                       سالم ونیرومند،محکم واستوار،زنده،مقاوم
ساغمان :                       مقاوم ،دارای استقامت
ساغون :                        پیمانه،وسیله اندازه گیری
سالار :                          سردار،رهبرورئیس،بزرگ ومهتر،فرمانده
سانال :                         جذاب،شهیر،نام دار
سانلی :                         لایق حرمت وگرامی داشت
ساوورال :                       آنکه برسخن وقول خویش پایبند باشد
سایان :                         کسی که به سایرین احترام گذارد،درخورحرمت
سای دام  :                     شفّاف،عاری ازعیب ونقص
سایمان :                        حسابدار،محاسب
ساییل :                         محترم،گرامی،معتبر
سَنجَر :                         نشاندن وشکافتن،غلبه کردن و فائق آمدن
سولدوز :                        ستارۀ آب،نام قدیمی سیّارۀ عطارد یاتیر
سونگو :                         سرنیزه تعبیه شده دردهانۀ لولۀ تفنگ،زوبین،نیزه کوچک
سٶنمَز :                         همیشه روشن وشعله ور،آنکه تاابد بسوزد وپرتوافشانی کند
سهند :

حرف  ش :

شاکیر(شاکر) :                 شکرگذار
شانار :                          نام دارو شهیر، پراُبُهّت
شانال :                         صاحب نام وجاه،شهیر
شانلی :                         مشهور و صاحب نام ،دارای شٲن وشهرت،صاحب رتبه ومقام
شاهلار :                        سلاطین ،حکمرانان ،پادشاهان
شاهین  :                       پرنده ای شکاری و تیز با منقار کوتاه کج و، اگر اهلی گردد درشکارمورداستفاده قرارمی گیرد
شَن سوی :                    کسی که ازنیاکان وتباری خوشبخت باشد
شوبای :                         مرد قوی وسالم واستوار
شیراوغلان  :                    پسری نظیرشاه
شیمشَک :                      صاعقه،رعدوبرق،آذرخش

حرف  ق :

قاپلان :                          پلنگ
قاچای :                         دونده،جَلدوتندوتیز
قاراتان :                         قبل ازسپیده دم،پیش ازشفق صبح ، قبل از طلوع آفتاب
قارادَنیز :                        دریای سیاه واقع درشمال کشورترکیه
قارتال :                         عقاب،قدرتمند وقوی
قایا :                            صخره،پرتگاه
قوباد  :                         درشت وناخوشایند،نام وزون و بی ریخت،زُمُخت
قوتاد :                          شاد ومسرور باشد
قوتال :                          نیک بخت،شادمان وخوشحال،مسروروبا نشاط
قوتلو مارال :                    ماده گوزن مقدس وخوش یمن
قوچاق :                         جوانمرد،جسورونترس،دلیروشجاع،مردانه،سخاوتمند
قورخماز :                        بسیارنترس وبی باک
قورقود :                         دارای هیبت وشکوه،وحشت برانگیز،تندخو وخشن
قیلینج :                         شمشیر،قیلیج

حرف  ک :

کاراچور :                        شمشیر ، کمر
کامو :                          تمام ،عامّ،اجتماع ،عموم
کانیت :                         دلیل وبرهان،مدرک،ثبوت
کایان :                          آب پرسرعتی که ازکوه جاری شود ،سیل شدید کوهی،بهمن
کَسکین :                       تیز،برّنده ،تیغ
کوجامان :                      بسیار بزرگ ،درشت جثّه
کورال :                          قانون و قاعده،نظام وضابطه
کورجان :                        گداخته
کورشون :                       عنصرسُرب
کولک(کولاک) :                 باد و طوفان، کولاک
کونای :                          نشاط وسرور،شادمانی،فرح،خورشید،آفتاب کوچک
کونتای :                         محکم،نیرومند ومقاوم
کیپَر :                            دلاوروجوانمرد نمونه
کیرال :                         خلق،اجماع،حکمران،قیصر
کیرمان :                        انسانی که پوستش سفید باشد یا به سفیدی گراید
کیوانچ :                         اعتماد نمودن،احساس غرورکردن،افتخار،شادمانی
کٶک سان :                     دارای اصل وتبار
کٶک سَل :                      ریشه ای، پایه ای واساسی

حرف  گ :

گالان :                            در ادبیات ترکی به معنی جاوید ، ماندگار
گَرمَن :                           قلعه، بارو
گَزگین :                          سیّاح،توریست
گورسئل :                        سیل دمان،آب جاری خروشان وپرسرعت،،سیلاب
گورسان :                        صاحب شهرت وحرمت بسیار،شهیر ونامدار
گورساو :                         بسیارسالم واستواروسرزنده
گول اوغلان  :                   پسری همچون گل،گل پسر
گول مان  :                      انسان خوشایند ونیکو چون گل،دوست داشتنی چون گل
گونئی :                          سمت جنوب،مکان آفتابگیر
گون ایشیق :                     نور و درخشش خورشید
گوندَن :                           تابناک ودرخشنده همانند آفتاب،پارۀ خورشید،مهربان
گون دَنیز :                        « گون » و « دنیز »
گون شَن  :                       خوشبخت
گون یاز :                          آفتاب بهاری
گٶک سئوَن :                    دوست دارنده آسمان

حرف  م :

مانچو :                           اعاده کردن،حق کسی رابازگرداندن
موتسان :                         کسی که خوشبخت وسعادتمند محسوب می شود

حرف  ن :

نورپاشا :                         پاشای نورانی
نویان :                            سرکرده،فرمانده،شاهزاده،اصیل زاده،نجیب صاحب اصل ونسب

حرف  و :

وورغون :                         دلباخته وشیفته،مفتون،شیدا،فریفته وواله گشته
وولکان :                         کوه آتشفشان

حرف  ی :

یئتکین :                         تکامل یافته ،بالغ شده،مجرّب
یئنَر :                            غالب ،پیروز وچیره
یئنیلمَز :                         آنکه هرگزشکست نخورده،ملغوب نگردد،صاحب دیانت
یاربَی :                         دوست ویاوربیک وآقا
یاردیمجی :                    کمک کننده ،مدد دهنده
یارقی :                         عدالت،رٲی وحکم ،شعور
یارقیچ :                         حاکم ،قاضی،داور
یازقی :                         سرنوشت ،بخت وطالع ،تقدیر
یاشموت :                      جوان خوش یمن ومبارک وخجسته ،خوش بخت واقبال
یاغیز :                           سیاه،مایل به سیاهی،خاک
یاکار :                           سوختن،شعله ورگشتن
یاکان :                          سوزاننده ،آتش زننده
یالچین :                        صخره بسیارمحکم ومقاوم وراست ،صخره قائم وتیز
یالمان :                         تپّۀ قائم وتیز،قلۀ کوه
یالین :                          شعله ،درخشان،درخشش آذرخش
یامچی :                       نامه رسان،چاپار،پیک ،قاصد
یانار :                           شعله ور،آتش افشان،آتشین
یورد :                           وطن، سرزمین، مملکت یا ولایت
یوکسَک  :                     والا، بلند، فوق، عالی
یولاچ :                          رهبر، راهنما، ایلچی، پیامبر
یول بارس :                    پلنگ
ییگیت :                        جوانمرد، جسور، شجاع
ییلماز :                        انصراف ناپذیر، کسی که از گفته اش عدول نکند، بی باک
یٶنتَم :                         مِتُد، روش و اصول، قاعده
یاشار :                         عمرکننده، زندگی کننده

+ سایر موضوعات در تلگرام، کلیک نمایید


امتیاز شما به این صفحه:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (14 votes, average: 3٫86 out of 5)
Loading...

< اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی >

🔗 لینک کوتاه: http://www.asemooni.com/?p=34
loading...
 • شبکه اشتراک ویدئو واو
 • ترنج - مجری دکوراسیون داخلی
 • موسسه حقوقی ثبتی آماتیس
 • تبلیغات در آسمونی
 • کانال تلگرام آسمونی
 • اینم جالبه !

  لیست نام های شاهنامه برای دختر و پسر

  بسیاری از پدر و مادرها برای فرزندان خود اسامی اصیل ایرانی را انتخاب می کنند …

  148 دیدگاه

  1. معنی اسم سرجان یعنی چی؟

  2. بن سیزدن خارش ایلیریم اوشاخلاریزن آدنین ترکی انتخاب الین ترکی اسمیلر چوخ گوزلدی

  3. اگرروزی پسربده خدابهم به اسم خدایش قسم اسمشومیذارم آیهان وبرادرش راتایمازوبرادردیگرش راییلمازوبازتورک راانتخاب می کنم تابه نیرووقدرت برادرانش واتحادشون ببینم که دست دردست هم آزربایجانی ابادواتحادکه دران آزادانه به زبان مادریمون حرف میزنم وخواهرانشان راسارای ترلان ترکان میذارم تازنده ام باعشق نامشون صداکنم یاشاسن منیم ائلیم یاشاسن منیم یوردوم یاشاسن آزربایجانم یاشاسن قزل زنگانم یاشاسن اورمویاشاسن اردبیلیم یاشاسن همدانم یاشاسن قشقایلریمیزیاشاسن بتون ایراندانفس چکن تورکلریمیزیاشاسن قوجمان تبریزیم

  4. اهورا:
   نیم کیلو باش تورک باش ? ? ?
   کانال تورکلر:
   ? @torkos
   کانال دوم:
   ? @TORKANS
   تورک یانی قیرت یانی مرفت یانی مرامین آخری یانی مهدی باکری یانی
   یانی کوروش کبیر که ننه بابالی تورکویدو

  5. esme denis vase psar tu sabte ahval mojaze???

  6. اوغلومون آدی بیللندی ۹ آیین ۲۰ سینده دونیایه جلجاخمیش آدین آیهان سویلدیم .یاشاسین اذربایجان مارالی

  7. وحید از اورمو

   یاشاسین تورک

  8. هامنیزی سالاملییرام .ایلک اوشاغمیز اولور ، اوغلاندی ، تورک آدی آختاریرام یاشاسین

  9. محمدپورقلی

   آذربایجان تورکجه سینده آدلار قویون…اونجه اوین ایچریس

  10. اسم دنیز و اورهان یا ارحان در لیست نیس ممنون میشم

  11. اسم‌که‌به‌سردار‌بیاد

  12. ساغول یاشا

  13. چؤخ گؤزل آدلار ، اما حیف کی ثبت احوال چوخونی قبول ائتمیر.

  14. چوخ گوزلدی بونلاااار

  15. اللریز اریماسین،من اوغلومون ادین بوردان تاپدیم،چوخ گوزل ومعنالی ادلار وار بوردا،یاشییه سیز

  16. درستش ترکی هست نه آذری

   • اذر نه داداش ازار
    ازار مثل قاجار یک طایفه ی ترک هستش لطفا و ترک ها خیلی طایفه ی بزرگی دارند که ازاربایجان.یدونه اس تو ترکها

  17. من اسم پسرانه تیلتو رو دوست دارم
   دراینده اگه پسردارشدم اسم پسرمو تیلاومیذارم البته آراز هم خیلی اسم قشنگیه وهمین طور ایهان

  18. چوخ گوزل آدلار وار،ساغ یاشایاسیز، من بو آدلار دان آرتخ راخ خوشوم گلدی:بارلاس،کایا،باشال،بالازر،بای،تایلان،کیپر،گالان،نویان،آرکا،آرخا

  19. سلام ممنون از زحماتتون لطفا نامهای عربی و غیر آذری را در صورت امکان حذف کنید مثلا محمد عربی می باشد

  20. من دنبال یه اسم اذری پسر هستم که تلفظش دلنشین باشه۰ لطفا نظر بدید‏*‏

  21. ممنون۰ولی راستش تو اسامی اسمی پیدا نکردم که تلفظش دلنشین باشه۰لطفا نظر بدید

  22. خیلی ناقصن اسم پسری ک با ف شروع بشه رو ندارین؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  23. سلام :
   بن سیزدن چوخ تشکور الیرم بو چالیشماقوزا .
   انجاق سیزلره زحمت اوولماسا بنه بیر یارادیم ادسوز ٬بن ایستیرم اوغلومون ادینین اولی ص یا س نان باشلیا بورداگی ادلاردا یاخچی اوریه یاتان آد تاپمامادیم اوولار نیچه دنه آد منه دیسوز …

   « یاشاسین بتون ترکیلری »

  24. CHOKH SAVINDIM BO VEBI GOR MAKHDAN YASHS CHOKH GOOOOOOOOOOOOOOZAL

  25. خیلی زیبا بودن

  26. خبلب هم خوب نبود اخه محمد کجاش اذری

  27. ازتون خیلی تشکر میکنم برای انتشار اسامی ترکی
   سازمان ثبت احوال به غیر از اسامی که توی سابتش زده اسامی دیگر رو قبول نمی کنه لطفا راهنمایی کنید . چطوری میتونم اسمی برای دختر و پسرم بزارم که توی لیست ثبت احوال نیست
   سوال دومم اینه که اسامی که نوشتید از چه منبعی بوده منظورم اینکه که واقعا ریشه ترکی داره یا …
   لطفا با من تماس بگیرید. آخه دوقلو هام دارن به دنیا می آن

  28. چوخ گوزلدی اللریزه ساغلخ… آللاه سیزی کوروسون…

  29. سلام من ترک زبان نیستم ولی اگه میتونیدکمکم کنیدمعنای کلمه chemkoرومیدونیددچی میشه اصلااین کلمه درترکی هست مرسییییییی اگهذبگید

  30. سلام برا پسرم ی اسم ترکی میخوام که با حرف ک شروع بشه. اسامی اینجا رو خوندم ولی راستش چیزی نبود که به دلم بشینه لطفا بازم راهنمایم کنید. ممنونم

  31. نیلای = درخشان مثل ماه

  32. آیهان = آیخان (آی + خان) پادشاه ماه

  33. السانا رو هم بنویسین

  34. به نظر من خوب بود من خودم هم اذری هستم خوشم اومد

  35. خیلی‌ جالب بودن
   من خودم لور هستم ولی‌ خیلی‌ خوشم اومد

  36. ازتون ممنونم من اسم گیم نتم رو از داخل اینا پیدا کردم

  37. آتاش:اداش،همنام
   آتان:پرتاب کننده
   آتحان:کسی که بدن استوار واندام محکمی دارد
   آرکاوآرخا:مایه اطمینان وپشت گرمی
   آیدین:روشن
   الیاد:به یاد ایل

  38. ساناز=سان آز= کم نظیر

  39. پاشا کوتاه شده پادشاست کما اینکه اراز از روزه است وووواینکه میبینی در ترکیه پاشا میذارند مال وقتی است که سلطان عثمانی گفت پادشاه ایران کیه تمام زیردستان من پادشاه هستند وبه همه پاشا گفت شاه ایران هم دستور داد تمام زنان وکنیزان را سلطان بخوانند مث فاطمه سلطان حلیمه سلطان

   • --> آسمونی

    ممنون از بیان این نکته

   • اگر اینطور باشد اسامی مثل قمرالملوک؛تاج الملوک و …را برای دهن کجی به کدام شاه گذاشتند پاشا همون مخفف پادشاه است (که بعضی مواقع در ترکیه خطاب به خود سلطان هم گفته میشد ) ومثل خیلی از کلمات دیگر از فارسی به ترکی یا بالعکس راه یافته است کما اینکه سلطان هم ترکی نیست بلکه کلمه عربی برگرفته از سلطنت است. درباره معنی آراز باید بگویم معنی آن سعادت و خوشبختی و همچنین ترکها به رود ارس؛ آراز میگویند. به روزه در ترکی اروج میگویند که برگرفته از کلمه عربی ؛ عروج و معراج است

  40. یاشاسین آذربایجان

  41. سلام میخواستم بپرسم آیاهمه ی این اسمهارومیتونیم توایران بزاریم

   • --> آسمونی

    بستگی به ثبت احوال شهر شما دارد، بعضی از مناطق سختگیری روی اسم های تایید شده ثبت احوال مرکز دارند و برخی جاها خیر

  42. تم موز به معنی تابستان

  43. گل دسته. بادام. پوسته.گوشوارا. قارداش خان.قفر.

  44. گالان

   در ادبیات ترکی به معنی جاوید ، ماندگار

  45. اسم آران به معنی: دشت نسبتا گرم و صاف

  46. سلام.معنی اسم آیهان چیه؟باتشکر

  47. الوین جزو نامهای آذری است یا نه، معنی اش چیه؟

  48. بیرسن ‏_بیرلق ‏_یانار_دومان

   • --> آسمونی

    اسم های فوق در لیست هستند، اسم های دخترانه نیز در بخش خود قرار دارد، ممنون

  49. اسم منم بنویسید

  50. لابد شاهین هم ترکیه!!!!!!ب

   • حرف این یعنی تو ترکی مالکیت مال شاه یعنی شاه شاهین یعنی مال شاه که نام پرنده شکاری بود مال شاهان بود وترکیش یعنی شاهین

  51. بابک که اسمه ترکی نیست

   • --> آسمونی

    بابک را هم در نام های ایرانی و هم در نام های آذری قرار داده ایم، چرا که در ایران زمان ساسانیان بوده و هم در فرهنگ آذری نیز قرار دارد

  52. یاشاسن گورد ایسترنر

  53. امیر (سولدوزدان)

   یورولماییینننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
   ////////////////////////////////////////////
   یاشاسین ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن آذربایجان ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن
   یاشاسین ن ن ن ن نن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن تورک اغلو و و و و و وو و و و و و و وو و و وو و و و

  54. ﻣﻨﻴﻤﺪﺍﺩﻳﻢ ﺗﻮﺭﻛﻮﺍﺩﺩﻯ ﺳﻮﻳﻮﻧﻮﺭﻡ ﻛﻲ ﺍﻧﺎﻣﻠﺎﺍﺗﺎﻡ ﻣﻨﻪ ﺍﻭﺯ ﺩﻳﻠﻴﻤﻴﺰﻳﻦ ﺍﺩﻳﻨﻲ ﻗﻮﻳﻮﺑﻠﺎﺭ ﻳﺎﺷﺎﺳﺴﺴﺴﺴﺴﺴﺴﺴﺴﺴﺴﺴﺴﺴﺴﺴﺴﺴﺴﺴﺴﺴﺴﺴﺴﺴﺴﺴﺴﺴﺴﻴﻦ ﺍﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻳﺎﺷﺎﺳﺴﺴﺴﺴﺴﺴﺴﺴﺴﺴﺴﺴﺴﺴﺴﺴﺴﺴﺴﺴﺴﺴﺴﺴﺴﺴﺴﺴﺴﺴﺴﺴﻴﻦ ﺩﻳﻠﻴﻤﻴﺰﻟﻪ الیمیز

  55. یاشاسین آذربایجان
   یاشاسین تورک
   سلام اولسون دنیانین تمام غیرتلی تورک لرینه
   سلام اولسون تورک گارداشلاریما
   دا پیچاخ سومویه دایانمیش جانم بووازا یغیلمش
   فاس ایله باخما دور باخیشیگیما بیر گوردام یوز داوار بیچرم

  56. عالی بود ولی اکثر اسمها مال ترکیه بود در صورتی که اسمهای اذری همتا
   ندارند واسم یامور چطوره نبودش.
   تشکر از شما یاشاسین ایران یاشاسین اذربایجان

  57. سلام اللریز آرغی ماسین چوخ یاخشیدی لار.ازچایپاره

  58. سلام خوب بودن لطفا اسم پسر ترکی که با (ه) شوع و به (ن) ختم بشه بذارین

  59. خواهشا الوین رو هم به اسامی ترکی اضافه کنید. 😉

  60. این اسم هاروکه دیدم یادادبیات قدیم فارسی دری پشتوافتادم 😛 😛 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

  61. چرا معنی اسم هاکان را نمیگید ❓ 👿

  62. بد بود
   این چیه
   خیلی بد بود
   نمره 0
   می دهم 🙁 😥

  63. Bu, böyük idi minnətdarıq 🙂

  64. 🙂 اسم های خوبی هستندمن اهل خسروشاهم وترکم افتخارمیکنم به ترکی بودنم

  65. خوب بودن
   😆 پسرم چند روز دیگه بدنیا میاد اسمشو میزارم ائلشن یه اسم ترکی زیبا

  66. چوخ….ساغ اول

  67. سلام ممنون از محبت شما
   اسامی اکثرا قدیمیه لطفا جدیدش رو بذارین

  68. Adlar çox gözel
   sağ ol

  69. سلام سایت خوبی دارید اسم دختر من سوین هست برای پسرم دنبال اسم میگردم ترکی باشه یا اولش س باشه یا آخرش ن باشه کمکم کنید .در ضمن اسم تورکان اسم پسر یا دختر معنی اش چیه؟

  70. خوبن اما عمومیت ندارن

  71. اسم فقط اسم ائمه اطهار
   محمد. علی . فاطمه . حسن .حسین. عباس. زینب. سجاد. باقر. صادق. کاظم. رضا.جواد. هادی. مجتبی. مهدی
   ادم جوری واس بچش اسم انتخاب کنه که فردا روز(تو اون دنیا) بهش افتخخخخخخخخخخخخخخخخخار کنه

  72. سلام.من یه جایی توی نت اسم آیتار رو به عنوان اسم ترکی دیدم ومیخوام اسم پسرمو بذارم آیتار اما هر چی میگردم دوباره نمیتونم اینو پیداکنم.معنی آیتاربشارت دهنده ودر ریشه عربی به معنای منجی هست لطفا اگه خبر دارین ویا توی سایتی یا جایی دیدین هرچه زودتر به من خبر بدین.من اوایل مهر زایمان دارم.ممنونم

   • --> آسمونی

    بله ، آیتار نام دخترانه آذری بوده و به معنی مژده دهنده است، اگر لیست نام های دخترانه آذری رو در آسمونی نگاه میکردید آنجا بود.

  73. بدک نیست خیلی اسمای قشنگ دیگه داریم،یاشار،پارلار،…..

  74. واقعا همه چی آذربایجان تکه

  75. اسمهای خیلی قشنگی بودممنون

  76. خوب بود

  77. من ترکم وتبریز زندگی می کنم واسم های ترکی رودوس دارم النا 17 ساله

  78. لیلا خیاو

   اگه اسامی به روزتر بود بهتر می شد

  79. عاااااااااااااااااالی بود×یاشاسن اذربایجان

  80. من عاشق اسمهای ترکی هستم واسم بچه هامو دوست دارم ترکی انتخاب کنم مرسی از اسامی قشنگتون

  81. سلام
   ممنون قشنگ بود
   برای شرکتم دنبال اسم اصیل ترکی میگشتم که سایتتون خیلی کمکم کرد
   از بین چندتا ازاسمهایی که برداشتم یکی رو بایدبا کمک بقیه اعضا انتخاب کنیم که وقتی انتخاب شد حتما بهتون میگم
   برایتشکراز زحمتتونم وقتی یه ثور از طرف شرکت بهتون پیشکش میشه

  82. سلام قشنگ بودن ترکی ادلار< داهاناردا >امره>کوزی<گونی

  83. چوخ یاخشی.یاشاسن

  84. با سلام
   اسمهای ترکی بیشتری هست که معروفن شما ننوشتین و در عوض اسمهای ناملموس بیتشر نوشتین

   جای اسمهای زیبایی ترکی زیر خالی بود:

   یاشار، الشن(elshan)، الین (Elin)، آیدین، سهند، آیهان، الیاد، آتیلا، …..

  85. من ترکها رو دوس دارم اسمهای ترکی هم قشنگه

  86. اسمهای ترکی خیلی جالبه

  87. behnam khanaliloo

   تورکی ادلار هپسی یاخشدلار

  88. بد نبود………………

  89. امیرسالار

   اسم مضخرفیه.

  90. اسم مغازمو از اینجا انتخاب کردم خوب بودن

  91. shayan va fatemeh

   bad nabod

  92. خییییلی هم خوب نیست

  93. بد نیستنولی بعضی ها شون خیلی آنرمالن

  94. ممنون از سایت خوبیتون تنها سایتی بود که تونستم اسم های خوب ترکی پیدا کنم
   مثل نویان سارمان اونال اوسال

  95. همشون قشنگن من تازگیا اسم پسرموازاینجا انتخواب کردم اسمشوگذاشتم آتیلا

  96. خیلی خوب بود.

  97. jaleb bood va merc

  98. خیییییییییییییلی قشنگن

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.