تازه های آسمونی
خانه > بانک اطلاعات > فرهنگ نام و نام گزینی > اسم های پسرانه ایرانی
 • ساحل گشت - تور کانادا
 • کوهک
 • تبلیغات در آسمونی
 • اسم های پسرانه ایرانی

  اسم های پسرانه ایرانی و اصیل ، و انتخاب اسم برای والدینی که فرزند پسرشان تازه متولد شده است ، اهمیت دارد.

  اسم های پسرانه ایرانی

  لیست زیر در آسمونی شامل نام های پسرانه اصیل ایرانی و دارای ریشه پارسی (فارسی) می باشند

  بسیاری از نامهای حال حاضر پسرهای ایران عربی است که در این لیست نگنجاندیم

  نام های پسرانه اصیل زیر با مرور تاریخ و نظرها به صورت دوره ای تکمیل و به روز می شود

  نام ها به ترتیب حروف الفبا مرتب شده و به همراه معنی می باشند

  جهت مشاهده نام های دخترانه اصیل پارسی اینجا را کلیک نمایید

  اسم های پسرانه ایرانی –>  حرف الف:

  آبادان :                          خرم و باصفا

  آبتین :                           نام پدر فریدون پادشاه پیشدادی

  آبدوس :                        نام یکی از درباریان اردوان سوم اشکانی

  آبستا :                           اوستا

  آتروپات :                        نام والی آتروپاتن(آذرآبادگان)

  آترین :                          نام پسر اوپدرم در زمان داریوش بزرگ

  آتش :                             فروغ و روشنایی

  آخشیج :                          نماد، عنصر

  آدُر :                              آذر، آتش

  آدُرباد :                         نام موبد موبدان دوران شاپور

  آذر بُرزین :                     نام موبدی بوده

  آذرآیین :                        نام پسر آذرساسان

  آذرافروز :                     نام پسر مهرنوش پسر اسفندیار

  آذرباد :                         نام موبد موبدان روزگار شاپور دوم

  آذربُد :                          نام پسر هومت که نوشتن نامه دینکرد را به انجام رساند

  آذربود :                         موبدی در زمان یزدگرد

  آذرپَژوه :                        پسر آذرآیین پسر گستهم نویسنده کتاب گلستان دانش

  آذرپناه :                        نام یکی از ساتراپ آذرآبادگان

  آذرخش :                        صاعقه، برق

  آذرفر :                          در اوستا به دارنده فرآذر

  آذرکیوان :                        از موبدان بزرگ شیراز در روزگار حافظ

  آذرمهر :                        نام موبدی است در زمان کواد

  آذرنوش :                        در اوستا به دوست‌دار فرهنگ

  آذین :                            زیور، نام فرمانده لشکر بابک خرمدین

  آراد :                            نام روز بیست و پنجم از هر ماه شمسی در ایران قدیم که در این روز نو پوشیدن را مبارک و سفر را شوم می دانند

  آراستی :                        نام عموی اشوزرتشت و پدر میدیوماه

  آرتا:                               ارتا (به فتح الف) در اوستا به معنای مقدس آمده است

  آرتام:                             والی فریگه در زمان کوروش پادشاه هخامنشی

  آرتمن:                           ﻧﺎﻡ ﺑﺮادر ﺑﺰرﮒ ﺗﺮ ﺧﺸﺎﯾﺎرﺷﺎﻩ، ﭘﺴﺮ ﮐﻮروﺵ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ

  آرتین :                           نام هفتمین پادشاه ماد

  آرش :                           پهلوان و یکی از بهترین تیراندازان ایرانی

  آرمان :                          آرزو، خواسته

  آرمین :                          آرامش، آسودگی

  آریا :                             اصیل و آزاد ، فرمانده ارتش ایران در روزگار کورش

  آریامن :                        نام فرمانده ناوگان خشایار شاه

  آریامنش :                        نام پسر داریوش

  آریامهر :                        دارنده مهر ایران

  آرتاباز:                        از نامهای برگزیده

  آریوبَرزَن :                   دلاور و پهلوان. سردار داریوش سوم

  آزاد :                          نام بهدینی که در فروردین یشت ستوده شده ، رها شده از گرفتاری یا چیزی آزاردهنده، فارغ و آسوده، درختی جنگلی و بلند، رها شده از تعلقات دنیوی

  آزاد منش :                    راد، جوانمرد، دارنده خوی آزادگی

  آزادمهر :                      از نام های برگزیده

  آژمان :                        بی زمان

  آسا :                           نام پدر بهمن که در چکامه از او یاد شده

  آستیاک :                      نام چهارمین و آخرین پادشاه ماد

  آونگ :                        آویخته، نگهدارنده

  آویز :                          آویختن، نگهداری

  آیریک :                        نام نیای یازدهم اشوزرتشت

  اَبدَه :                            بی آغاز

  اَبیش :                          بی رنج

  اپرنگ :                        نام پسر سام

  اَپروَند :                        دارنده بلندی و شکوه یا فرهمند

  اَپروَیژ :                        پیروزمند و شکست ناپذیر . نام خسرو دوم پادشاه ساسانی

  اَپیوه :                        نام پسر کیقباد نخستین پادشاه کیانی

  اَترس :                        دلیر، بی ترس

  اَرتان :                        راستگو. نام پسر ویشتاسب

  ارج :                         ارزنده. نام یکی از نیاکان اشوزرتشت

  ارجاسب :                    اوستایی آن یعنی دارای اسبان پرارزش

  ارجمند :                       با ارزش

  ارد :                         نام سیزدهمین پادشاه اشکانی

  اردشیر :                     نام پادشاه هخامنشی و ساسانی

  اردلان :                      از واژه ارد ایرانی است

  اردوان :                     در اوستا ، پشتیبان راستی و درستی است

  ارژنگ :                     نام سالار مازندران

  آرسام :                      آرشام، خرس، زورمند، دارای زور خرس پسر آریارمنه و پدر ویشتاسب از خاندان ‏هخامنشی

  ارشا :                        راست و درست

  ارشاسب :                  دارنده اسبهای نر

  اَرشام :                       پسر عموی داریوش بزرگ

  اَرشان :                      بسیار دانا – بسیار هوشمند – نام پسر اردشیر دوم پادشاه هخامنشی ، نیای داریوش بزرگ

  ارشک :                     نام نخستین پادشاه اشکانی

  اَرشَن :                       نام برادر کاووس

  اروتَدنر :                     نام پسر میانی اشوزرتشت. فرمان گذار

  اروَند :                        شریف- نجیب. نام پدر لهراسب

  اُزیرن :                        گاه پسین

  اسپاد :                        دارنده سپاه نیرومند

  اسپنتمان :                    نام خانوادگی و یکی از نیاکان اشوزرتشت

  اسپهبُد :                        نام پدر بزرگ خسرو انوشیروان

  اسفندیار :                      نام پسر کی گشتاسب کیانی و برادر پشوتن

  اشا :                            راستی ، درستی ، راه خوشبختی

  اشاداد :                        داده پاکی و پارسایی

  اشتاد :                          راستی

  اشکان :                        نام سومین نیای پاکر

  اُشهن :                         گاه سپیده دم، آغاز روشنایی

  اَشوداد :                        نام برادر هوشنگ پیشدادی

  اشوفْرَوَهَر :                  پاکروان

  اشومنش :                     پاک منش

  افروغ :                        روشنایی و فروغ. از مفسران اوستا در زمان ساسانیان

  افشین :                         نام سردار ایرانی

  اقاقیا :                          درختی با گل های سپید

  اَگومان :                        بی گمان

  البرز :                          کوه بلند. نام پهلوانی است

  الوند :                           توانا و تیزپا

  امید :                            نام پدر آذرپات، از نویسندگان نامه دینکرد

  امیدوار :                        نام پسر خواستان دیلمی از سرداران مازیار

  امیر ارسلان :                 حاکم شجاع – پادشاه شیر دل – قهرمان یکی از داستانهای بسیار مشهور ایرانی که نقیب الممالک نقال ناصرالدین شاه آنرا روایت کرده است

  اندریمان :                        کسی که اندیشه اش در پی شهرت و ستایش است

  اندیان :                           از شخصیتهای شاهنامه، و بنا به بعضی از نسخه های شاهنامه نام یکی از سرداران فریدون پادشاه پیشدادی

  اَنوش :                           بی مرگ. جاویدان

  انوشیروان :                    پاکروان، پادشاه ساسانی

  اَهنَوَد :                          رهبری و فرمانداری . نخستین بخش از سروده گات‌ها

  اهورا :                         هستی بخش، خداوند

  اوتانا :                          نام یکی از یاران داریوش

  اَوَخشیا :                        بخشاینده

  اَوَرداد :                         از سرداران کورش بزرگ

  اَوَرکام :                         نام پسر داریوش هخامنشی

  اورمزدیار :                     خدایار، یاور اهورا

  اُورنگ :                        تخت پادشاهی . نام فرستاده پادشاه کشمیر به یمن

  اُوژن :                           زننده و شکست دهنده دشمن

  اوس :                          در اوستا به چم دارنده چشمه ها

  اوستا :                          دانش، کتاب دینی

  اوستانَه :                        نام سردار سغد در زمان هخامنشی

  اوشَه :                          بامداد و سپیده در اوشهین گاه

  اوشیدر :                        پروراننده قانون مقدس

  ایدون :                         اینچنین، اینگونه

  ایران پناه :                     از نام های برگزیده

  ایرانپور :                        از نام های برگزیده

  ایرانشاه :                        نام یکی از بزرگان ایران

  ایرانمهر :                        روشنایی ایران

  ایرج :                            یاری دهنده آریایی ها

  ایزد :                             ستایش و ستودن

  ایزدیار :                         یاور ستودنی

  ایسَدواستَر :                   خواستار کشتزار و آبادکننده. بزرگترین پسر اشوزرتشت

  اسم های پسرانه ایرانی –>  حرف ب :

  بابک :                           یکی از شخصیت های شاهنامه و معرب نام ایرانی پاپک است (به معنی پدر) نام نیای ساسانیان

  باتیس :                        نام دژبان غزه در هنگام داریوش سوم

  باربد :                           نام نوازنده نامی دربار خسرو پرویز

  بارمان :                       شخص محترم و لایق دارای روح بزرگ، از سرداران تورانی در دوران نوذر که در شاهنامه نیز آمده است

  بامداد :                         آغاز صبح

  بامشاد :                       نام نوازنده نامی دوران ساسانیان

  بامگاه :                        هنگام بامداد

  بامین :                          –

  بایگان :                        نگهدارنده

  بخت آفرین :                  نام پدر هیربد شهریار

  بَختیار :                        از فرزندان رستم در روزگار خسرو پرویز

  بَخشا :                        از نام های روزگار هخامنشیان

  بَدخشان :                    لعل

  بدره :                          بهره. نام یکی از سرداران خشایار شاه

  بَرازمان :                       بلند اندیشه

  بَردیا :                          نام پسر کوچک کورش

  بُرزو :                           بلندبالا. نام پسر سهراب

  بُرزویه :                        نام رییس پزشکان شاهی در روزگار خسرو

  بَرسام :                       نام یکی از سرداران یزدگرد ساسانی

  بَرَسم :                        شاخه های گیاهی

  بَرِشنوم :                      پاک و تمیز

  بَرمک :                        نام وزیر شیروی ساسانی

  بردیا :                           نام یک شاهزاده برادر کمبودجیه پسر کوروش

  برسام :                        یکی از سرداران یزدگرد ساسانی

  برنا :                            جوان

  بروز :                            بلند بالا، نام پسر سهراب

  برزن :                           نام پهلوان ایرانی، نام پسر گرشاسب

  بزرگمهر :                       یکی از شخصیتهای شاهنامه

  به آئین :                        به دین

  بهبد :                           نگهبان

  بهراد :                          بهترین جوانمرد بهترین بخشنده

  بهرام :                         مریخ، یکی از شخصیتهای شاهنامه

  بهرنگ :                        رنگ نیک

  بهروز :                          روز خوب و نیک

  بهزاد :                          کسی که به نیکی زاده شده

  بِهمرد :                         از نام های برگزیده

  بهمن :                         یازدهمین ماه ایرانی، نام یکی از شخصیت های شاهنامه

  بهمنش :                      دارای مش و کردار شایسته

  بهنام :                         مشهور

  بهنود :                         نام شاهان هند

  بیژن :                          یکی از شخصیتهای شاهنامه

  بیتا :                            بی همتا ، بی مانند

  اسم های پسرانه ایرانی –>  حرف پ :

  پارسا :                         پرهیزکار

  پاساک :                        نام برادر زاده داریوش بزرگ

  پاکدین :                        دین درست، دین پاک

  پاکروان :                      پاک باطن، نیک نفس

  پاکزاد :                        پاک نژاد، نجیب

  پاکمهر :                        از نام های برگزیده

  پالیز :                           کشتزار

  پَتَه مانی :                        دادگستر

  پدرام :                           نام نبیره سام. درود، شادباش

  پرچم :                            درفش

  پَرنگ :                           نام پسر سام

  پرهام :                            از نام های برگزیده

  پرویز :                           شکست ناپذیر و پیروزمند. کنیه خسرو دوم ساسانی

  پَریبُرز :                          بلند بالا، نام پسر کیکاووس

  پژدو :                            نام نیای اشوزرتشت، بهرام پژدو از چکامه سرایان نامی زرتشتی

  پژمان :                           از نام های برگزیده

  پَشَنگ :                          نام برادر زاده فریدون پیشدادی

  پشوتَن :                         پیشکش کننده تن یا فداکار

  پوروشسب :                   دارنده اسبان زیاد پدر اشوزرتشت

  پوریا :                           نام یکی از پهلوانان ایران

  پولاد :                           نام پسر آزادمرد پسر رستم

  پویا :                             جوینده

  پویان :                           پوییدن

  پیروز :                          پادشاه ساسانی

  پیروزگر :                       پیروز، کامیاب

  پیشداد :                         نخستین قانون گذار، بنیانگذار عدل و دادگری

  پیلتَن :                        پهلوانی بوده از فرزندان رستم زال

  پیمان :                        مهر، عهد

  اسم های پسرانه ایرانی –>  حرف ت :

  تاژ :                            برادر هوشنگ پیشدادی

  تخشا :                       کوشنده

  تَسو :                         واحد زمان

  تکاپو :                         جستجو

  تَنسِر :                        نام موبد موبدان روزگار اردشیر بابکان

  تَهمتَن :                       بزرگ پیکر

  تهمورس :                    دلیر و پهلوان. نام دومین پادشاه پیشدادی

  توانا :                          نیرومند، زورمند

  تور :                            نام پسر شاه فریدون

  تورج :                          یکی از شخصیت های شاهنامه

  تهماسب :                    یکی از شخصیت های شاهنامه

  تهمورث :                      نام یکی از شاهان ایرانی

  تیرداد :                         –

  تیمور :                          –

  اسم های پسرانه ایرانی –>  حرف ج :

  جان‌پرور :                      نشاط انگیز

  جانان :                         دلیرو زیبا

  جم :                            مخفف جمشید

  جهانگیر :                      نام پسر رستم زال پهلوان نامی ایران

  جاوید :                         ابدی،   نام پدر اردشیر یکی از بهدینان خراسان

  جمشید :                      نام شاهی باستانی، یکی از شخصیت های شاهنامه.

  جهاندار :                       دارنده جهان

  جهانشاه :                     شاه جهان

  جهانگیر :                       فاتح جهان

  اسم های پسرانه ایرانی –>  حرف ح :

  حارس :                       نگهبان، پاسدار

  حامی :                        مدافع

  حامد:                          ستاینده ، ستایشگر

  حایری :                      منسوب به حایر ، زمینی که مرقد سیدالشهدا (ع) در آن واقع است

  حبیب :                         دوست ، معشوق ، محبوب و دوستدار خدا

  حجت :                        دلیل ، نمودار ، برهان

  حداد :                         آهنگر ، آهنکار و آهن فروش

  حسام :                         شمشیر بران ، تیزی شمشیر

  حشمت :                      عظمت ، بزرگی ، شرم و حیا

  حلاج :                         پنبه زن ، نام منصور حلاج

  حمزه :                         شیر ، عموی پیامبر

  حمید :                          پسندیده ، ستوده ، مبارک

  حیدر :                         یکی از نام های حضرت علی (ع)

   

  اسم های پسرانه ایرانی –>  حرف خ :

  خداداد :                        هدیه ای از طرف خدا

  خسرو :                         یکی از شخصیتهای شاهنامه

  خشایار :                        نام یکی از شاهان هخامنشی

  خدابخش :                      از نام های برگزیده

  خداداد :                          از نام های برگزیده

  خدایار :                           از نام های برگزیده

  خدیو :                            بلند جایگاه، سرور

  خردمند :                        نام یکی از پیروان دستور آذرکیوان

  خرم :                             شادمان، خوش

  خسرو :                          نیک آواز. نام پادشاه ساسانی

  خشاشه :                       از سرداران ایرانی در دوره پادشاهی شاه گشتاسب

  خشاشه :                       از سرداران ایرانی در دوره پادشاهی شاه گشتاسب

  خشایار :                         شاه دلیر و مردمنش

  خشنود :                         شاد، شادمان، خوشحال

  خورسند :                        راضی

  خوش‌منش :                     نیک نهاد

  خوشنام :                         درستکار، نیکنام

  خُونیرِث :                          نام یکی از هفت کشور زمین

  اسم های پسرانه ایرانی –>  حرف د :

  دادبان :                          نگهبان قانون

  دادبه :                            قانون خوب

  دادبه :                            قانون خوب، پسر دادگشنسب که نامه تنسر را به تازی برگردانده

  دادپویه :                           از شاگردان موبد کیخسرو پور آذرکیوان

  دادجو :                           جوینده عدل و داد

  دادخواه :                         خواستار عدل و داد

  دادرس :                          دادرسنده

  دادفر :                            از نام های برگزیده

  دادمهر :                          از نام های برگزیده

  دادنام :                           از نام های برگزیده

  دادوَر :                            دادگر، عادل

  دارا :                              دارنده، نام نهمین پادشاه کیانی

  داراب :                           نام پسر بهمن، هشتمین پادشاه کیانی

  داریوش :                         نام سومین شاهنشاه هخامنشی

  داژو :                              سوخته، داغ

  دانا :                              هوشیار، آگاه

  داور :                             نام موبدی است

  دَریز :                             نام داماد داریوش بزرگ

  دَسَم :                           فرمانده ده تن سرباز

  دلاور :                            دلیر، قهرمان

  دماوند :                          نام سرداری درزمان ساسانیان

  دهناد :                           از نام های برگزیده

  دینشاه :                        یاور و سرور دین

  دینیار :                          یاری دهنده دین

  دیهیم :                          کلاه پادشاهی

  دادیه :                          –

  دارا :                            ثروتمند، یکی از شخصیتهای شاهنامه

  داراب :                          یکی از شخصیتهای شاهنامه

  داریوش :                        نام یکی از شاهان هخامنشی

  دانوش :                         –

  اسم های پسرانه ایرانی –>  حرف ر :

  رادین :                          بخشنده ، جوانمرد

  رامبد :                           نگهبان و پاسدار آرامش

  رامین :                           معشوقه ویس – از سرادران ایران و فرزند کیخسرو

  رامتین :                         نوازنده معروف زمان ساسانیان

  رخشان :                        درخشان

  رستان :                         یکی از شخصیت های شاهنامه

  روهام :                         نام یکی از پهلوانان ایرانی در شاهنامه فردوسی

  روزبه :                           بهروز، خوشبخت ، از شخصیتهای شاهنامه، نام موبد بهرام گور پادشاه ساسانی، نام اصلی سلمان فارسی از یاران معروف پیامبر(ص) ، نام اصلی ابن مقفع دانشمند معروف ایرانی قرن دوم

  اسم های پسرانه ایرانی –>  حرف ز :

  زامیاد:                          رامیاد، ایزد زمین و نام روز بیست و هشتم از هر ماه شمسی در قدیم

  زال :                            یکی از شخصیتهای شاهنامه پدر رستم

  زکریا :                          یکی از پیامبران و نام زکریای رازی

  زرتشت :                      نام یک پیامبر

  زکی :                         پاکیزه، پاک و منزه

  زنگنه :                        نام پهلوانی در زمان کیکاووس

  زند :                             –

  زَواره :                          پهلوانی ایرانی. نام پسر زال و برادر رستم

  زوپیر :                          یکی از همدستان داریوش بزرگ در جنگ بابل

  زَهیر :                          نام یکی از سرداران شاه کیخسرو کیانی

  زیار :                          کمان ، قوس ، نام پدر مردآویچ

  زیگ :                           راه ستاره شناسی

  اسم های پسرانه ایرانی –>  حرف ژ :

  ژاماسب :                     نام شوهر پورچیستا جوانترین دختر اشوزرتشت

  ژوپین :                         نام پسر کیکاووس

  ژیان :                            از نام های برگزیده

  اسم های پسرانه ایرانی –>  حرف س :

  ساسان :                       بنیانگذار عهد ساسانی

  سالار :                          رهبر

  سام :                           یکی از شخصیتهای شاهنامه

  سامان :                        خانه، سامان

  سامی :                        بالا مقام

  سپهر :                          آسمان

  سِپنتا :                          مقدس، ورجاوند

  سپند :                          ورجاوند و مقدس. اسفند

  سپهرداد :                       داده یا آفریده آسمان

  سپیدار :                         درخت بلند و راست

  ستُرگ :                         قوی هیکل، نیرومند

  سرافراز :                       سربلند، با افتخار

  سُرایش :                       سرودن

  سُرخاب :                       نام پنجمین پادشاه باوندی

  سُروش :                        گوش دادن به صدای وجدان و فرمانبردار

  سزاوار :                         شایسته

  سَلم :                           نام یکی از سه پسران شاه فریدون پیشدادی

  سهراب :                        تابش سرخ. نام پسر زال

  سورن :                          دلیر و پهلوان ، توانا

  سورنا (Sorenā):            نام سردار ایرانی در زمان اشکانیان

  سوشیانت :                    برگزیده دینی

  سیاوخش :                    سیاوش، پسر کیکاووس

  سیروس :                       نام کورش به پیکره دیگر

  سینا :                           یکی از نخستین پیروان اشوزرتشت

  سروش :                        –

  سنجر :                         شاهزاده

  سهراب :                       یکی از شخصیت های شاهنامه فرزند رستم

  سیامک :                       مرد سیاه مو، نام پسر کیکاووس

  سیاوش :                       یکی از شخصیت های شاهنامه

  اسم های پسرانه ایرانی –>  حرف ش :

  شاپور :                          یکی از شخصیت های شاهنامه

  شاهرخ :                        صورت شاه

  شاهکام :                       خواست شاه

  شاهین :                        باز پرنده ای کوچکتر از عقاب

  شایا :                           سزاوار

  شایان :                         سزاوار

  شروین :                        مخفف نام انوشیروان ، پادشاه ایرانی

  شهاب :                         ستاره دنباله دار

  شهباز :                         شاهین دربار

  شهرام :                        نام پادشاهی

  شهرداد :                       هدیه شهر

  شهروز :                         رودی بزرگ

  شهریار :                        شاه

  شهیار :                         دوست شاه

  اسم های پسرانه ایرانی –>  حرف ع :

  عابد :                           پارسا، عبادت کننده، کسی که خدا را پرستش می کند

  عارف :                         شناسنده ، صبور

  عمید :                           سردار، سرور ، بزرگ

  عماد :                           اعتماد

  اسم های پسرانه ایرانی –>  حرف ف :

  فراز :                             بلندی

  فرامرز :                          یکی از شخصیتهای شاهنامه

  فربد :                            راست

  فرجاد :                          عالی

  فرخ :                             شاد

  فرخزاد :                         شاد به دنیا آمده

  فرداد :                           –

  فردوس :                        بهشت

  فردین :                          –

  فرزاد :                           تولد باشکوه

  فرزام :                           سزاوار

  فرزان :                           عاقل

  فرزین :                           دانا

  فرشاد :                         شاد

  فرشید :                         خورشید شکوهمند

  فرناز :                            بالا

  فرود :                            یکی از شخصیت های شاهنامه

  فروهر :                          جوهر

  فرهاد :                          یکی از شخصیت های شاهنامه

  فرهنگ :                        فرهنگ

  فرهود :                          –

  فریبرز :                          یکی از شحصیت های شاهنامه

  فرید :                           منحصر بفرد

  فریدون :                        یکی از شخصیت های شاهنامه

  فیروز :                          پیروز، پیروزی

  اسم های پسرانه ایرانی –>  حرف ک :

  کامران :                        موفق

  کامشاد :                       آرزوی شاد

  کامیار :                         موفق

  کسرا :                         یکی از شخصیت های شاهنامه

  کاوه :                           یکی از شخصیت های شاهنامه

  کاووس :                       یکی از شخصیت های شاهنامه

  کورس :                        کورش، نام سه تن از پادشاهان هخامنشی، کورش بزرگ از مقتدر ترین پادشاهان ایران که تخت جمشید را بنا نهاد

  کورش :                        بنیانگذار سلسله هخامنشی در ایران

  کوشا :                         کوشنده، سخت کوش

  کیا :                            شاه، مدافع، محافظ

  کیان :                          پادشاهان، سلاطین، دومین سلسله پادشاهی از دوره تاریخ افسانه ای ایران

  کیارش :                       از شخصیتهای شاهنامه، نام دومین پسر کیقباد پادشاه کیانی

  کیانوش :                      یکی از شخصیت های شاهنامه

  کیخسرو :                     یکی از شخصیت های شاهنامه

  کیقباد :                         یکی از شخصیت های شاهنامه

  کیوان :                         جهان

  کیومرث :                      یکی از شخصیت های شاهنامه

  اسم های پسرانه ایرانی –>  حرف گ :

  گباد :                            یکی از شخصیتهای شاهنامه

  گشتاسب :                      یکی از شخصیتهای شاهنامه

  گودرز :                        یکی از شخصیتهای شاهنامه

  گیو :                             یکی از شخصیتهای شاهنامه

  اسم های پسرانه ایرانی –>  حرف ل : 

  لنا :                             نمکین – مرکب از لن(نمک سانسکریت) + الف نسبت فارسی

  اسم های پسرانه ایرانی –>  حرف م :

  مادیار :                          (ماد = مادر + یار = کمک کننده ، یاور ، مددکار) یاور و کمک کننده مادر ، مددکار برای مادر .

  مارتیا :                          (پهلوی) 1- آدمی، انسان؛ 2- (اَعلام) نام پیشوای شورش عیلام در کتیبه‌ی بیستون، منسوب به داریوش اوّل.

  مازیار :                          پسر قارون ، از سپهبدان مازندران در قرن سوم که علیه خلیفه بغداد شورش کرد

  ماکان :                          نام پسر کاکی از حکام مزندران در قرن چهارم

  مانی :                           نقاشی که خود را پیامبر معرفی می کرد

  منوچهر :                        یکی از شخصیتهای شاهنامه

  مهبد :                            مهبود- سرور ماه،کناییه از کسی که زیباییش از ماه بیشتر است – از شخصیتهای شاهنامه، نام وزیرانوشیروان پادشاه ساسانی که به ریختن زهر در غذای او متهم و کشته شد

  مهراب :                         یکی از شخصیتهای شاهنامه

  مهران :                         یکی از شخصیتهای شاهنامه

  مهرداد :                        هدیه آفتاب

  مهرزاد :                         نوزاد آفتاب

  مهرک :                         یکی از شخصیتهای شاهنامه

  مهرنگ :                        رنگ آفتاب

  مهیار :                          یکی از شخصیتهای شاهنامه ، ماهیار

  میلاد :                          تولد

  اسم های پسرانه ایرانی –>  حرف ن :

  نامدار :                         مشهور

  نامور :                          مشهور

  نریمان :                        یکی از شخصیتهای شاهنامه

  نوری :                          روشنایی

  نوشزاد :                       بشادی زائیده شده

  نوید :                           خبر خوش

  نمیا :                           کوچک

  اسم های پسرانه ایرانی –>  حرف و :

  وندا :                          خورشید

  اسم های پسرانه ایرانی –>  حرف ه :

  هرمز :                         یکی از شخصیتهای شاهنامه

  هژیر :                          هجیر خوب، پسندیده، زیبا، چابک و چالاک، نام پسر گودرز

  هوتن :                         تندرست و خوش قد و بالا

  هوشمند :                    دانا

  هوشنگ :                     یکی از شخصیتهای شاهنامه

  هوشیار :                      دانا

  هومان :                       یکی از شخصیتهای شاهنامه

  هومن :                        نیک اندیش

  هیراد :                         کسی که چهره ای خوشحال و شاد دارد

  اسم های پسرانه ایرانی –>  حرف ی :

  یاشار :                         نامی آذری – بمعنی جاوید

  یادگار :                         اثر و نشان که کسی از خود باقی بگذارد

  یزدان داد :                    موبدی در سده نهم که در کرمان می‌زیسته

  یزدان مهر :                    از نام های برگزیده

  یزدان یار :                      از نام های برگزیده

  یزدانشاه :                      نام پسر انوشیروان دادگر

  یزدگرد :                         نام پادشاه ساسانی

  یَسنا :                          از بخش‌های اوستا (ستایش شده ، قابل ستایش) – یسنا اسم پسر است – از شاهزاده های ایران باستان که در اوستا نیز ذکر شده است

  اسم های پسرانه ایرانی – اختصاصی آسمونی

  + سایر موضوعات در تلگرام، کلیک نمایید


  امتیاز شما به این صفحه:
  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (88 votes, average: 3٫32 out of 5)
  Loading...

  < اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی >

  🔗 لینک کوتاه: http://www.asemooni.com/?p=19
  loading...
 • تبلیغات در آسمونی
 • شبکه اشتراک ویدئو واو
 • ترنج - مجری دکوراسیون داخلی
 • کانال تلگرام آسمونی
 • اینم جالبه !

  لیست نام های شاهنامه برای دختر و پسر

  بسیاری از پدر و مادرها برای فرزندان خود اسامی اصیل ایرانی را انتخاب می کنند …

  481 دیدگاه

  1. سلام،بعضی از اسمها عربی هستن،درصورتیکه،اولش گفتین اسمها ایرانی،وعربی نیستن

   • علیرضا ابراهیمی

    درود بر شما… برخی اسامی در فرهنگ ها مشترک هستند.. ولی اکثریت نام ها ایرانی اصیل جمع آوری شده است. با تشکر از شما…

  2. سحربانو

   سلام اسم فرشید رو معنیش رو ننوشته بودید. فر به معنی شکوه هستش و شید به معنی خورشید. معتیش میتونه شکوه خورشید یا خورشید شکوهمند باشه

  3. ناشناس جان یکم بی ربط حرف نمیزنی؟نظر نمیتونی راجع ب اسم بدی حرف بیخود نزن انقد

  4. سلام یه اسم پسر میخام که به سونیا بیاد..

  5. سلام خواهش میکنم یکی جوابمو بده سریع.اسم محمد آئین چطوره خودم که دوست دارم ولی همسرم میگه ترکیبیی نباشه

  6. میکائیل

   لطفا نظرتون رو در مورد اسم آراد بگوید

  7. وای ترکیدم از خنده از دست ناشناس خخ
   مهرسام پرهام رهام قشنگن

  8. آخه این اسمای عجق وجق چیه کی اسم بچه شو میزاره تاژ

  9. یک اسم پسر می خوام که به اسم دخترم نیایش بخوره

  10. عالیییییییییییییییییییییییی

  11. سلام واقعا اسمهای ایرانی خیلی زیبا هستن….. من میخوام یه نام مناسب برای شرکت طراحی داخلی انتخاب کنم .خوشحال میشم کمکم کنید

  12. با سلام لطفا یه اسم زیبا ی پسرانه که به سپهر هم بخوره اگه مدنظرتون هست بفرمایید تا برا پسردومم بذارم ازتون ممنونم.

  13. سلام بچه ها نظرتون درباره اسم ایرانی کیان چیه؟ممنون

  14. سلام . من اسم یسنا را واسه دختر شنیده بودم شما تو اسامی پسرونه آورید. چه جوریه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  15. سلام ممنون ازوبلاگتون بله اسم بایدبامعنی یاشه

  16. نسیم از لار

   چراازاول یک اسمی میذارید که اسمهای بعدی بهش نیاد ازاول یک اسم درست وحسابی بذارین

  17. نظرتون درباره اسم یگانه چیه واسه دخترم بذارم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  18. منم از اسامی عربی خوشم نمیاد اسم من رقیه بود عوضش کردم گذاشتم سودا اسم دخترم هم سوین هست اخه ما ترکیم لطفا اسم پسر ترکی که با حرف س شروع بشه بگید

  19. اسمی که به طاها بخوره بهتره آخرش ا باشه..

  20. هوشنگ خان بذار کیان

  21. سلام.اسم پسر اولم امیر محمد یک اسم قشنگ و با معنی برای پسر دومم میخوام لطفا کمکم کنید

  22. چه خبره؟

   همش بچه میارید.بس کنید تو رو خدا

  23. یک ایرانی

   عاشق اسم کوروش هستم

  24. لطفا سر عرب و عجم با هم کل کل نکنید بچه ها .بزارید هر کس اعتقاقدات خودشو داشته باشه .باید به نظر هم احترام بزارید .به زور نمیشه به هم بقبولونید …

  25. سلام
   دوستان من دوست دارم اسم پسرم و ساواش بزارم .به معنی جنگه…من مخالف جنگم .اما از این اسم خوشم میاد .نظرتون چیه ؟

  26. لطفایه اسم قشنگ ایرانی بامعنی خوب واسه پسرم بفرستیدکه به حرف ف وای بیادزیادتکراری نباشه

  27. سلام.ممنون از سایتتون.چرا بعضی اسمها معنیشون نیست ؟فقط جلوش نوشته اسم فلان شخصیت

  28. عزیزم شروین اسم ایرانی است نه عربی.شروین اسم کاملا مازندرانیست

  29. بچه ها دعوا نکنین کسی که خون ایران و ایرانی تو رگهاش موج میزنه اسمشو هرچی که بزارین باز هم ایرانیه

  30. اسم پسرم کارن هستش
   یه اسم قشنگ دیگه واسه پسر دومم که توراهه میخوام
   بهتره شبیه کارن باشه
   خودم آران تو ذهنمه ولی زیاد شبیه نیست

  31. عالیییییییییییییییییییییییییی

  32. سلام می شه به من یه اسم پسر حول و حوش ارتان و…
   معرفی کنید ممنونم

  33. خوشکل خانم

   سلام اگه میشه اسم زمان قدیم نگذارید ممنون

  34. سلام
   لطفا به من کمک کنید، دنبال یه اسم پسرونه ایرانی هستم که به اسم دختر نیروانا بیاد…

  35. اسم عربی فارسی نداره اسم باید بامعنی باشه همین ارشام کورش ارتان ارتام و خیلی اسامی دیگ ک معنی داره

  36. سلام من اسمم عربیه ولی عاشق فرهنگ ایرانیم ای کسی که میگی چرا اسم خارجی بد نیست اولا که اگه دقت کنی خیلی از اسمایی که خارجیا میزارن ایرانیه اصلی وتو روحتم خر نداره پس چرا من ایرانی اسم عربی بزارم مگه مغزه خر خوردم؟ایا؟ دوما کدوم عربی ودیدی ا ز فرهنگ ما خوشش یاد که من که ندیدم ؟ برم اسمه ملخ خورایه …. اه بی خیال بعدشم ادم اسم تاریخی بزاره وبه ملیتش بیشتر از مذهبیتش ارزش بزاره شده کجاها ؟ از چی می ترسی از این که با تکرار این اسما تاریخ زنده بشه ؟ پارسایی بیشتر بشه/ یعنی اسم ی پهلوون یا ی زن قهرمان مثلا یوتاب رو من بود من الان خراب بودم؟ برووووووووووووو دوست داری اسم بچت وبزار کلثوم اینجا نیا جفت پابرم تو حلقت

  37. به نظرمن بهتره به این موضوع کمی فکرکنید ما پارس هستیم پس بهتره این فرهنگ رو رواج بدیم الان من اسم پسرم اهوراست پس در اینده مطمینم اهورا هم نامی پارسی واصیل برابچه خودش میزاره نه عربی نه اروپایی!!

  38. برا چی باید اسامی یه مشت عرب مفت خور رو برای بچه های پارسی انتخاب کنیم….ما به کجا رسیدیم که این عربهای کثیف ملخ خور تو اسامی ایرانیا هم رخنه کردن….زنده باد پارس و پارسی

  39. خانوم غزال مارو به جایی نمی برن
   اسم هایی عربی که رو ائمه هست قداست داره ولی پس فرهنگ ناب خودمون چی میشه
   بهتره یکم فکرتون رو امروزی کنین و از کهنگی در بیایم
   من دیگه نمیام اینجا که ببینم
   پس اگه نظری دادین و من جواب ندادم مطمئن باشین ندیدم
   موفق باشید

   • اسم چون در واقع یه جبره برای هر فردی پس باید منتخبش باید دقت کنه چی میزاره. چون اون نام رو فرد یه عمری یدک میکشه حالا بگذریم کسانی که عوضش میکنن. آخه ایرانی مگه اسم خارجی میزاره که عرب باشه یا افریقایی همه جا قدیس داره چه ربطی داره این؟
    اونا هم نمیزارن بجز موارد خاص…

  40. به نظر من اسمهای عربی هم به فرهنگ ایرانی لطمه میزنه

  41. ضمنا من اسم پسرم شروین هست و از فرهنگ عرب دفاع نمیکنم فقط از جهالت متنفرم اگر کوروش بزرگ رو به عنوان اسطوره ملی قبول داریم هیچ دلیلی نداره که اسطوره های مذهبی رو فراموش کنیم شازده پسر…برو یه کم فکر کن

  42. سلام.بچه ها وقتی میخواین نظریه ایی رو پشتیبانی کنید لطفادلایل منطقی بیان کنید آی اقایی که مرتبا تکرار میکنی اسم نااااااااااااااااااااب ایرانی…شرط میبندم خودتم نمیدونی چرا داری این حرف رو میزنی پس چطور اون موقع که اسمای اروپایی انتخاب میشه نمیگی فقط اسمای نااااااااااااااااب ایرانی،فقط اسمای عربی واسه فرهنگ بیگانست؟برو یه کم فکر کن ببین به کجاها دارن می برنتون و شماها هم کورکورانه با اعتماد به نفس بالا همه جا داد میزنی اسمای نااااااااااااا…

   • تا وقتی ک تو امثال تو دارن تو مملک ما ایرانی ها از عرب جماعت به اسم دین دفاع میکنن ما نبایدم به هیج جا برسیم دانشمند…

  43. اسم امیر رو هم اضافه کنید

   • --> آسمونی

    امیر اسم عربی است، این اسم به لیست اسم های پسرانه مذهبی اضافه شد

    • امیر در زبان پارسی به معنای کسی که هرگز نمی میرد می‌باشد( اَ + میر که در پارسی دری اَ پیشوند منفی کننده ی افعال بوده همانند نام اَنوشیروان که ترکیب اَ (نافی فعل)+ نوش (به معنی مرگ)+ روان می باشد به معنی فردی که افکار و روان او هرگز از بین نمی رود). همچنین امیر صفت پشوتن برادر اسفندیار در شاهنامه است که هرگز نمی میرد. این نام پارسی جهت خطاب سران جنگ آور ایران باستان نیز مورد استفاده قرار می گرفته است.

     • --> آسمونی

      همانطور که در توضیحتان آورده اید صفت بوده است و زمانیکه فرهنگ عرب در ایران بوده استفاده می شده، لذا اسم پارسی نیست

  44. اسم پسرت رو بذار عباس قلی یا قیطاس

   شوخی کردم بذار سپنتا

  45. به نظرم اسم پیوند قشنگه نیست؟

  46. علی امیری

   زیبا بود ولی اسم هایی مثل علی عباس بزارید.

  47. سلام به دوستان عزیز
   خیلی ممنون از نظراتی که برام گذاشتید . اسم پسرم بردیا شد .

  48. عالی بود
   آراد هم اسم قشنگیه همچنین امیر ارسلان به معنای شاه قوی دل و ارشان به معنای بشیار دانا
   اردلان هم بد نیس

  49. اسم باید اصیل ایرانی باشه نه عربی

  50. من اسم پسر اولم امیرحسین هست یه اسم پسر دیگه میخوام که به امیرحسین بخوره و قشنگ باشه

  51. اسم پسرم صدرا هست، یه اسم پسر پیشنهاد بدید ک بهم بیان.ممنوووووووون.

  52. هیراد اسم خوبیه؟

  53. اسم که فقط به تک بودن نیست؛‌ بلکه باید زیادی هم تک نباشه طوری که هر کی میشنوه بگه من تا حالا همچین اسمی نشنیده بودم!
   تعداد کمی از اسمهایی که نوشته شده الان استفاده میشه!! مرسی

  54. سلام خوب بودمرسی

  55. سلام اسم دخترم نازنین زهرا است حالا یه اسم پسر میخام که به اسم دخترم بیاد به نظرتون چی بذارم مرسی از کمکتون

  56. میشه یه اسم پسرشیک وجددبهم بگین

  57. به نظرتون اسم پسر سیاوش بهتره یا بردیا؟

  58. سپهر قشنگه برای پسر؟؟نظرتون چیه؟

  59. عالی بود مخصوصا اینکه اسامی به ترتیب حروف الفبا پست سر هم تو یه صفحه بود

  60. اسم دخترم هوتن است این باور غلط است که می گویند هوتن اسم پسراست

  61. یگانه با علیرضا

   اسم پسرم ارتین

  62. یسنا اسم دختره

   • --> آسمونی

    یسنا اسم پسر است دوست عزیز – به معنی ستایش شده ، از شاهزاده های ایران باستان بوده است
    این باور غلط باعث شده اشتباه جا بیفته بین ایرانی ها

    • شایدم از این اسمهایی که هم میشه برا پسر گذاشت هم دختر . من تا حالا هر چه یسنا دیدم دختر بوده. یسنای پسر ندیدم

   • به گفته بندریااااا یسنا یار باباشه. یسنا یکی از قشنگنترین اسمهای دخترانه ایرانی یسنا هستش . ” یَسنا :(اوستایی) هم ریشه با یشت، در لغت به معنی پرستش، ستایش، نماز، جشن و در اصطلاح نام یکی از بخش‌های پنجگانه‌ی اوستا و مهمترین آنهاست. “

  63. سلام دستتون درد نکنه

  64. خیلی خوبه اسم داداشم رو گذاشتیم مانی

  65. اسم های به روز اصلانیست لطفاتکمیلترش کنید

  66. ن خوب ن بعد ولی مغصی

   ن خوب ن بعد ولی مغصی

  67. تعدادی ازنامهادخترانه هستند مانند ارتمیس فرمانده نیروی دریایی خشایارشاه درنبردباسربازان اسپارت که زن بود یا ستایش-نیوشا و…

  68. اسمبروز توسایت کم دارین .

  69. اگه اسم های قشنگتر هست بزارید لطفا…..:-X….

  70. س..لطفا تعدادی اسم پسرانه ی بروز بگین..ممنون دوستان

  71. پرنسس آنا

   دستتون درد نکنه…………..
   ولی دایره لغوی تون رو بیشتر کنید…………….

  72. خیلی ضعیف است

  73. بنام خدا.ضمن عرض سپاس از شما دوستان همراه،بى زحمت تعدادى فامیل اصیل ایرانى هم معرفى کنید باتشکر.

  74. سلام میشه دو تا اسم دختر و یه اسم پسر بگید که به کسرا بیاد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ممنون

  75. میلادارجمند

   خطاب به کاترین خانم که اسم شبیه اسم خودشون می خواستن(کارتون)

  76. سلام لطفا به منم کمک کنید اسم دختر بگید به کاترین بیاد ممنون

  77. مرسی خوب بودن اما بعضی ازانها ایرانی اصیل نیستن..اگرلطف کنیدفقط نام های اصیل ایرانی <> بزارید ممنون میشم….تشکر

  78. اصلا خوب نبودن جدید تر بزارین

  79. متوسط بود

  80. مرسی خشکل بودن

  81. مرسی واقعا جالب بود

  82. اسمهاتون قشنگ بودن . مرسی

  83. سلام اسم اتابک قشنگه ولی توی هیچ سایتی نوشته نشده و بهاسم بابک هم میادش

  84. معنی اسم طرلان میشه پرنده؟؟؟

  85. سلام.لطفا اسم پسر شیک و امروزی اما با معنا بگین که به اسمهای مونا و مرتضی بیادش .فامیلیشم مهرورزی هستش خاهشا زیاد بگین.قبلش مسی از نظر همتون

  86. منم از اسم های ترکیبی خوشم نمیاد ولی تو اسمهای قشنگ شما اسامی امامان وائمه کم دیده شد اشتباه نشه الان اسمهای علی، محمد، مهدی وفاطمه وزهرا بیشترین اسامی تو ایران هستن خواهشأ اسامی یا القاب امامان وائمه هم بگین

  87. سلام عزیزان شما که اینقد اسم انتخاب میکنید ی اسم برا پسره من که ۳ماه دیگه بدنیامیاد بگید که به اسم خودم بیاد وکوتاه ومعنی دارباشه تکراری وسخت هم نباشه مرسی

  88. با سلام
   لطفاً در مورد اسم پس علی آریا نشر بدین.
   با تشکر

  89. سلام خواهس میکنم ی اسم پسر برام پیدا کنید ک جدید وایرانی وشیک وتک باشه ب حامدم بیاد

  90. من بردیا و کیمیا—ساغر و سپهر—مازیار و مهراوه—زواره و اذرنوش راخیلی دوست دارم ولی شوهرم میگه باید اسم پسرمون را بذاریم باربد.

  91. اسم پسر من پارسا است به نظرتون اسم پسر بعدی چی باشه قشنگتره

  92. اسم دختر هلیا اسم پسر ایلیا واسه دوقلو ها خوبه.

  93. یه اسم دختر وپسر بگید به اسم من بیاد

  94. یه اسم دختر وپسر بگید به اسمم بیاد

  95. غلامعلی

   ba salam . lotfan ye esm ke be gholam ali vi skine bokhore beghin .

  96. اسم خودم لیلاس اسم همسرم موسی خواهشا یک اسم بسر بکیر که به جفتش بیاد
   مرسیییییییییییییییی

   • س.لیلا خانوم اریا ب شما میاد ولی باعرض پوزش ب همسرتون نمیاد اخه اسمشون یخورده سخته.

   • ماندانا

    به نظر من اسم ارمیا موسی و لیلا میآد
    م به موسی
    ی و الف اخر به لیلا
    وصدای آ آخر به هر دو اسسم که به صوت آ ختم می ش

  97. اسم بهراد خیلی قشنگ و با مانیها 15 روز دیگه بهراد دنیا میاد اسامی شما ها هم خیلی قشنگه

  98. یک اسم پسر که با عرفان وغزل هماهنگ باشه

  99. سلام.اسم من سمیرا و اسم همسرم اقا وحید است.لطفا یک اسم دختر و یک پسر بگید ک ب اسم هردومون شبیه باشه.ممنون از راهنماییتون

  100. سلام.اسم پسر ،کوتاه باشه،ایرانی باشه،با معنی باشه،تلفظش راحت باشه.راهنمایی کنید لطفا

  101. حجت عسگران

   اسم نوی دخترم راحسین آقا

  102. من اسم پسر انس و اسم دختر نفس رو دوست دارم انشاالاه در اینده با همسرم کناربیایم

  103. سلام کی میتونه بهم کمک کنه,اسم پسر با س

  104. سلام خواحشا یه اسم پسری که اولش با م شروع بشه بگین

  105. سلام تو رو خدا راهنماییم کنید یه ماه دیگه صاحب دو فرزند که یکی دختره و یکی پسره میشم نمیدونم اسم پسرمو کدوم یک از اینا بزارم:ایلیا و ساشا و رادین
   اسم دخترم کدوم یک از اینا:سلینا و آیسو و سارینا
   تو رو خدا واسه هر کدوم یکیشو انتخاب کنید

  106. عالوی بود عااااااااااااااالی

  107. اسم دخترم هلیاست دنبال یک اسم پسرانه ایرانی میگردم که به یا ختم بشه لطفا راهنماییم کنید

  108. اسم دختر:آریسا.اسم پسر:آرتامن.آرتین…چطورن؟

  109. اسمایی که گفته شده بود خیلی قشنگ بود منم یه خاله دارم که اسم نی نی شو می خواد بذاره آرشام مر30 که کمکمون کردید در ضمن اسم خودمم خیلی قشنگه

  110. من اسم مهرسام رو پیشنهاد میدم واسه پسر

  111. سلام سه ماهه خانمم بار داره پسر خیلی دوست دارم نمیدونم پسره یا دختر لطفا دو تا اسم پسر ودختر برام پیدا کنید ممنون

  112. ارتان نام یکی از شاهان هخامنشی هست لطفا اضافه کنید

  113. امیرحسین

   دوماه دیگه پدر میشم پسره اسمشو چی بذارم؟

  114. ساشا اسم قشنگیه ولی روسی هستش….

  115. با سلام
   من 5 ماه باردارم و دنبال اسم پسرم ، لطفا راهنماییم کنید . اسم امیرعلی و باربد رو دوست دارم .

  116. سلام نفس خانوم مرسی از راهنماییتون آرشا هم قشنگه همین رو انتخاب میکنیم;-)

   • ممنون خواهش میکنم لطف دارید انشالله خدا براتون نگهداره و در دامان پدر و مادرش مثل اسمش درست و راست بزرگ بشه 😳

  117. واقعا جالب بود خوشم اومد که همه دوست دارن اسم ایرانی رو بچه هاشون بزارن ما که عرب نیستیم باید ایرانی فکر کر 😯 😯 حالا دیگه نظرخودتون هست

   • سلام دوست من
    اسم های ایرانی خیلی هاش خوب و قابل احترامه ولی خیلی هاش هم معنی یا شخصیت مناسبی نداره
    بیچاره هایی که نسبت به اسم های عربی حساسیت دارند متاسفانه نمی دونند که اسم یعنی هویت آدم
    جالبه همین آدما خیلی از اسم هایی راکه می پسندند مال زبان های دیگه و بدتر از اون مال فرهنگهای مهاجم ماست. فقط موقع زبان عربی که میشه حساسیت دارن
    دوستان بدونین موضوع مهم تر زیبایی آوایی اسم، معنی و شخصیت اسم هست
    مثلا کسی که اسم یکی از پیشوایان رو روی فرزندش میذاره خود به خود اون شخصیت رو برای بچش الگو می کنه
    بدونین وقتی بچه ها بزرگ تر شدن به دنبال فهمیدن معنی اسمشون میرن و می گردن ببینن با کودوم یک از آدمای بزرگ و مهم در طول تاریخ هم نام بودن و با اون خویشتن پنداری کنن تا احساس بزرگی و شخصیت کنن. اون شخص هر چی آدم خوب تری باشه احساس بهتری به صاحب اسمش میده و کی توی تاریخ محبوب تر و زیباخو تر از چهارده پیشوای ماست؟
    پس ساده نباشیم تا به اسم ایرانیت فرهنگمونو عوض نکنن
    لطفا نظر

    • من کاملا باشما موافقم

    • سلام اون اسمهایی که شما به اصالتشون شک داری برطبق تحقیقات نوشته شده همون جور که اسمای عرب معلومه که از یه فرهنگ وحشی و عقب افتاده اومده

   • اقا فرامرز مگه عربا چشونه که میگی ما که عرب نیستیم عرب وفارس نداریم همه بنده ی خدایم خواهشن تفرقه نزار،مرسی

   • اقا فرامرز مگه عربا چشونه که میگی ما که عرب نیستیم عرب وفارس نداریم همه بنده ی خدایم خواهشن تفرقه نزار،بعدشدم اینجا نظرخواستن واسه اسم نه واسه عرب وفارس

  118. یه ماه دیگه یه پسر گیرم میاد میخوام اسمش بزارم ساشا بعدی هم اگه دختر شد بزارم سارینا نظرتون چیه؟;-)

   • سلام آقا مسعود بنظر من ساشا اسم خوب و قشنگیه اما فکر میکنم ساشا اسم پسر نباشه 🙄 بنظرم اسم پسرتون رو بزارید ” آرشا ” هم قشنگه هم تو مایه های ساشا ست اگرم بعدا خدا بتون دخمل داد اسمش رو بزاری ساشا 😉 البته نظر شخصی م بود شما هرجور مایلید 😉 انشاالله بسلامتی خانومتون فارغ بشن و خدا براتون نگهداره 🙂

   • زهرازری

    پسر گیرت میاد؟؟؟؟؟
    مگه تاکسیه که گیرت بیاد یا نیاد؟
    آره اسمای قشنگی ان. خدا واست ببخشه

  119. سلام من مسعودم خانومم 8 ماهه بارداره ویک ماه دیگه صاحب یه پسر میشیم دوست داریم اسمش رو بزاریم ساشا اما من اسم ساشا تو این لیستها ندیدم میخواستم بدونم ساشا اسم ایرانی هست یا نه آخه برام مهمه اسم پسرم ایرانی باشه درضمن برادر خانومم هم میخواد اسم بچش رو بزاره ساشا البته اون هنوز ازدواج نکرده اما از من بزرگتره خانومم بخاطر برادرش میگه اسم پسرمون نذاریم ساشا میخواستم نظر شما هم بدونم اگه کمکم کنید ممنون میشم فکر کنید به برادر کوچکترتون کمک کردید مرسی

  120. من الان سه ماهه باردارم و حس میکنم نی نیم پسر باشه و امیر صدرا رو دوس دارم
   نظرتون چیه 😛

  121. من و چوچم میخوایم اسم پسرمونو آیهان بزاریم 😀 جووووووووووووووووووووووونم آیهان 😛 فدات بشم من

   • اخی چ ذوقی کرده این اقا محمد 😛 با این ایهانش 😆 ایشالاه خدا واست نگه داره 😉

  122. اسمای خوبی دارین ولی همش تکراریه! 🙄

  123. اسم پسر اولمو سالار گذاشتم.الانم دو قلو باردارم دخترو پسر.جنسم جوره اسمم جور نیست.ممنون میشم راهنمایم کنید…مرسی

  124. 😈 🙄 😳

  125. من یه پسر دارم اسمش سامیاره یه دختر میارم میذارم درسا قشنگن?

  126. قشنگیه اسم مهمه ولی معنیش مهم تره

  127. اسم های چرتی دارین

  128. سلام نظرتون در مورد اسم محمد صادق چیه؟ 😥

   • زهرازری

    یه کم واسه بچه سنگینه
    بذار محمد هم شیکه هم قشنگ هم پرمعنا هم به قول دوستمون الگوی خوبیه واسه آینده ش

  129. من اسم دختر آیلین وآیسان وپسر آرسان وآدرین را دوس دارم نظرتون را بگید لطفا!

  130. BE NAZARE MAN ESME DOKHTAR HONAMI VA ASME PESAR SAMI 😆

  131. اسم پسر پرهام اسم دختر آیسا
   خوشله لایکککککککککککککککککککککککککککک 😆 😆 😛

  132. اسم امیرحسام.سیروان دوست دارم 😛

   • اسمای ترکیبی رو دوست نمی دارم.

    • من هم اسم های دو تایی رو دوست ندارم . بچه بعدش 3 اسمی میشه 🙂 بعضی ها یکی از کلاماتو انتخاب می کنند بعضی ها کامل میگن اسمو به هر حال این نظر منه

  133. اسم پسر حشمت
   اسم دختر عظمت

  134. من اسم همسرم ارتینه دوس دارم اسم پسرم ادرین باشه یل رادین

  135. من اسمه پسر سینا دوست دارم و اسمه دختر غزاله 😆

  136. دیگه قدیمی شدن من فکر میکنم اگر اسم فرزندامونو نام اعمه بزاریم بعدن تو مدرسه ضایع بشن
   😕

   • خجالت بکش مگه اسم اعمه مسخرست حالا خوبه اسم خودتم اسم اعمه هستش…متاسفم به خاطر دیدگاه غلطت…

  137. به نظر من علی رضا و امیر علی اسم های قشنگی هستند.

  138. انیس خانم اسم خودتم خیلی خوشکله.

  139. به نظر من آرتین و آدرین اسمهای قشنگی هستند.

  140. من ازدواج کنم بعد اسم پسرم را مهران و اسم دخترم را بهناز میزارم…….

  141. من ازدواج کنم بعد اسم پسرم را مهران و اسم دخترم را بهناز میزارم……. <3

  142. شاهنامه اسامی بیشتری داره که خیلی زیبا و با معنی هستند اما این اسامی خیلی تکراری بودند ❓

  143. ببخشید نیو شا اسم دختر هست اینجا نوشته شده ایا اسم پسر هم هست ❗

  144. نوید که اسم عربیه و از ریشه ی ن د ی چرا جزو اسامی اصیل فارسی گذاشتینش؟!!

  145. باحال نبود 👿 👿

  146. اسم ها همش قدیمی بئدن جدید نبود

  147. بنیتا فقط یعنی دختر زیبا و بی همتای من

  148. نظرتون درمورده اسمه سنشیا چیه 🙄 🙄 🙄

  149. چرا اسم “بارمان”رو ننوشتید، بارمان یعنی دارنده روح بزرگ، شخصی لایق و قابل احترام… این اسم از اسامی شاهنامه است و نام یکی از پهلوانان تورانی که در چند بیت از شاهنامه عینا ذکر شده است

  150. این است تاریخ ما

  151. اسامی ایرونی خیلی خوشگل هستند 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

  152. مفت نمی ارزیدن

  153. 👿 👿 👿 👿 👿 👿 👿 👿 👿 👿 👿 👿 👿 👿 👿

  154. چرا معنی اسم بهراد رو خط تیره زدید بهراد یعنی بهترین جوانمرد بهترین بخشنده ❗ اینم اضافه کنید

  155. خوب بود، پس چرا رادین نبود

  156. پریاومحمد

   پس چراپریاومحمدنبود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 🙁 😡 😐 😥 👿 😳 🙄

   • پریا که اسمه دختره محمد کجاش ایرانیه؟
    واژه هامون با عربا یکی شده خواهشا اسم ایرانی رو با عربی یکی ندونین

  157. راستش نمیشه از رو این اسما یه اسم باحال واسه بچه پیدا کرد یا جالب نیستن یا زیادی تکرارین شرمنده ولی زیاد خوب نبود 🙁 🙁

  158. 😀 اسم حامی خیلللللللللللللللللللی باحله

  159. اسم نانا قشنگ است 😛 اره

  160. 😡 jjjyuvfg

  161. عالی بود هرکسی میگه بد بود مال خودش میگه بد بود مگه نه بچه ها 😆 😆 😆 😆 😆 😆 🙄

  162. خوشم نیومد…فقط پارساش خوب بود :- 🙁

  163. 😯 شکلک ها خیلی قنگ هست

  164. خو ب است 😛 قشنگ است

  165. اسم ها ی ان خیای قشنگ است :mrgreen:

  166. 🙄 ززززززززززززززززززززززززززززززززس

  167. الهه عشق

   اسمهاتون خیلی خوب بود…….اگه اسم دوقلو هم میذاشتین عالی میشد…. 😉

  168. اسم فقط یاشار و یاسان 😯

  169. من موندم بین اسمهای رهام-رادین-بردیا-آروین-سپنتا کدومشون رو انتخاب کنم. 😀 ❓

  170. خوب بود 😕

  171. من عاشق اسمهای ایرونیم… واقعا قشنگن
   هنو امان نشدم ولی قراره واسه نینی ک میخواد 4 یا 5 سال دیگه بیاد اسم انتخاب کنم

  172. اسم فقط پارسا 😆

  173. فاطمه عبادی

   خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی عالی

  174. یسنا خیلی عالی

  175. عشق است کسری 😀

  176. خووووووووووب بود مرسیییییییییی 😀

  177. اصلاخوب نبود

  178. پس چرا متین نبود .؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  179. خیللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللی بدبود.مرسی ازاسم های بدتون

  180. خوبه مرسی

  181. kheyli khoob bood.misi

  182. bar hasbe tasadof esme,yek nafare dige,mesle man ast.
   esmhaye ghabele tavajohi bod, vali mitavanest,bishtar tozih dahad,
   manande:yazgerd-padeshahe sasani bade jange iran va room

  183. خوب بود خیلی عالی

  184. فقط کورش

  185. نورا جون موافقم عشق من فقط کورش هرکی موافق اعلام کنه

  186. دوست داشتم،مخصوصا اسم هایی که به کیانی ها ربط داشتن بعضی هاشون اسم های شخصیت های شاهنامه بودن من نمیخوام باور کنم که شاهنامه یه افسانه هست شما چی میگین!؟!

  187. خیلی بد بودن

  188. ایران توی لیست نبود! ایران هم اسم پسرانه است.

  189. اسم های ایرانی رو خیلی دوست دارم

  190. ای ای بدک نبود……………………………………………..

  191. من وحید هستم از شمال

   اقا هومن من وحید هستم لطفان زنگ بزنید 09147504736

  192. بسیار عالی و پسندیده است ما ایرانی هستیم من خودم اسمم ایرانی هست کاکو جون.

  193. چون عشق خودم اسمش مجیداسم مجیدبهم ارامش میده

  194. خیلی خوب بود ممنون

  195. عالیست ولی شما یه اسم بگیئ تا به یسنا بیاد

  196. همش هم اسم پسر نبود بعضی هایش مانند فرناز و ستایش اسم دختر بود

  197. اسمهای اصیل بسیار عالی هستنداسم می تواند زندگی انسان را عوض کند پس در انتخاب نام بسیار باید دقت شود

  198. سلام با خسته نباشی ببخشید تمنا یا اهورا در ثبت واحوال پذیرش داره یانه لطفا به ایمیلم بفرستید /منتظرم/

   • --> آسمونی

    دوست عزیز در این مورد اطلاعی نداریم، بهتره زمانیکه که مراجعه میکنید به ثبت احوال جویا شوید
    پیشنهاد میکنیم چند اسم را انتخاب کنید ، که اگر اولی پذیرفته نشد، اسم بعدی را اعلام کنید

   • سلام.اسم بچه ی دوستم اهورا هستش.یعنی ثبت احوال قبول کرده دیگه:-)

   • بله اسم اهورا در ثبت احوال ثبت شده است

  199. بیشنهادمن اینه که به جای حروف اسامی رو به دسته بندی های یک نقطه دونقطه سه نقطه و…تقسیم کنی.

  200. بچه ها با حرف ف

   فریاد تو ثبت واحوال پذیرش داره یانه لطفا به ایمیلم بفرستید

  201. اول از همه درووووووووووود خسته نباشید شاید به این امید بشه کمی ار اصالتمون روحفظ کنیم من نمیگم عربی حرف زدن یااسم گذاشتنای عربی بده اما برای خودشون بهتره نه ما ماهم زبان پارسی روداریم هم اسمای ایرانی
   موفق باشید

  202. خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخیلی بدبود

  203. اسم آرتان ، آتام ، شروین ،آرتین،آتردین ، سامیار،کیان،کیارش،آرشام،آرشاویر،آرشان، قشنگن

  204. شناسنامه ی پسرم رو به نام کوروش گرفتم افتخارمیکنم به این اسم ومیدونم پسرم هم به این اسم افتخارخواهد کرد.از آسمونی تشکرمیکنم برای مشاوره ای که بهم داد

  205. salam chera esme hotan mani nadareyani ..chi

  206. کوروش جدااز اینکه اسم اولین پادشاه ایرانه چه معنی داره? یعنی معنی لغت کوروش چیه?

  207. سياوش ياشى

   اسم منم بود،هوووووورررررراااااا:-)
   اسم ها کم بود،

  208. لطف میکنید چندتااسم که ازشخصیتهای بزرگ گرفته شدن نام ببرید?

   • --> آسمونی

    به زودی نام های پادشاهان و بزرگان تاریخ ایران را در بخشی جداگانه قرار خواهیم داد
    سپاس

  209. خاهش میکنم برای فرزندانتان اسم های ایرانی انتخاب کنید_ائمه درجایگاه خودشان محترم اماحتی پیامبراسلام فرمودند برای کودکانتان مطابق بافرهنگ وزبانتان نام بگذارید

  210. پسرم امروز به دنیامیاد اماهنوز برای اسمش دودلم_ بین کوروش و آرش وسهراب موندم به نظرتون کدوم قشنگتره?

  211. فریال اسم دختره گوز زوک

  212. اسم ایدین نیست

  213. هادی گو نخور

  214. حالم به هم خورد

  215. مرسی از مهمون نوازیتون

  216. سلام من قصد دارم مادر بشم اما نمیدونم چه اسمی رو باید برای فرزندم انتخاب کنم راهنمایی میخام

  217. سلام بدنبودمتوسط بودمرسی

  218. فریال اسم دختره 🙂

  219. فریال اسم دختره یا پسر؟!
   معنی اسم فریان چیه؟!

  220. من افتخار میکنم ایرانیم از اسمهای مبارکه امامان هم استفاده کنین ممنون

  221. اینم با ف
   فرامرز یکی از شخصیتهای شاهنامه
   235 فرامین از پادشاهان ساسانی
   236 فَربُد به معنی راست و درست
   237 فرجاد عالی
   238 فرخ شاد
   239 فرخزاد شاد به دنیا آمده
   240 فرداد
   241 فردوس بهشت
   242 فردین
   243 فرزاد تولد باشکوه
   244 فرزام لایق و شایسته
   245 فرزان عاقل
   246 فرزین دانا
   247 فرزین نامی ایرانی
   248 فرشاد شاد
   249 فرشید
   250 فرمنش از پادشاهان ایرانی در گرجستان
   251 فرناز بالا
   252 فَرَه وَشی سمبول ملی ایرانیان همان فَرَوَهَر است
   253 فرهاد نام بسیاری از شاهان ایرانی – فرهاد عاشق شیرین
   254 فرهنگ فرهنگ
   255 فرهود پسر زیبا
   256 فرود یکی از شخصیت های شاهنامه
   257 فرورتیش دومین پاشاه ماد در بیستون نیز نامش هست
   258 فَرَوَهَر نماد مقدس انسان بالدار از دوره ما قبل زرتشت – جواهر
   259 فریبرز یکی از شحصیت های شاهنامه
   260 فرید منحصر بفرد
   261 فریدون یکی از شخصیت های شاهنامه
   262 فریان نام یکی از شاهان گذشته
   263 فیروز پیروز، پیروزی

  222. سلام بابا هادی اینم اسم اصیل با {ه}
   هُرمُز نام بسیاری از شاهان ایران
   332 هژیر یکی از پهلوانان ایرانی
   333 هوتن
   334 هوشمند دانا
   335 هوشنگ یکی از شخصیتهای شاهنامه
   336 هوشیار دانا
   337 هومان پسر ویسه و برادر پیران
   338 هومان یکی از شخصیتهای شاهنامه
   339 هومن نیک اندیش
   340 هیتاسب از فرمانده هان داریوش بزرگ
   341 هیراد ظاهر سالم و زیبا
   342 هیربد روحانی گذشته ایران در زمان زرتشت

  223. اینم 349 اسم اصیل تقدیم به هرکی که دنبال اسم اصیل میگرده با معنی اشکان بنیانگذار سلسله اشکانیان
   2 افشار شریک، معاون، رفیق
   3 ائیریه من ایران منش در روزگار ساسانی
   4 اخـگر پاره آتش
   5 ادیشه نامی پهلوی – از سرداران کورش بزرگ
   6 اَرتاریا پسر خشایارشاه
   7 اَرتامن از متحدین داریوش بزرگ بر ضد مغ دروغین
   8 اَرتاوند فرمانده ناوگان خشیارشا
   9 اَرتَبرزین در اوستا یعنی برترین راستی – سرداری هخامنشی
   10 اَرتَمَن یکی از سرداران ماد در روزگار کوروش
   11 اَرتور در کتاب ماتیکان هزاردستان از برزگان بوده است
   12 اردا نام کشیشی در زمان ساسانیان
   13 اردشیر بنیانگذار سلسله ساسانیان – اردشیر بابکان
   14 اردلان
   15 اردوان نام شاهان پارتی و برادر داریوش اول
   16 اَردین راستین و بزرگوار
   17 اَرزین فرمانده امپراتوری ایران در حمله اسکندر گجستک
   18 ارژنگ یکی از شخـصیت های شاهـنامه
   19 ارسلان شیر
   20 اَرسیما نماینده داریوش سوم برای گفتگو با سکندر ملعون
   21 ارشام نام پدر بزرگ داریوش بزرگ
   22 ارشاما نام پدر بزرگ داریوش اول
   23 ارشان شاهزاده در نزد ایرانیان و فرزند اردشیردوم
   24 ارشک نام اولین پادشاه سلسله اشکانیان
   25 ارشکان کنیه فرهاد دوم و اردوان دوم شاهنشاه اشکانی
   26 ارشیا تخـت
   27 اسفندیار یکی از شخصیتهای شاهنامه
   28 اشاداد کسی که از راستی و نیکی سود جسته است
   29 اشتوکان نامی اوستایی و رقیب زریر
   30 اشکان شاهان سلسله اشکانیان
   31 افشین نام سردار ایرانی
   32 امید آرزو
   33 امیر شاه
   34 اُمید در پهلوی اُمیت – از نویسندگان دینکرد زرتشتیان
   35 انوش جاودانه
   36 انوشیروان نام پادشاه دادگستر ایران
   37 اوتانا هم پیمان داریوش اول
   38 اوراش فرزند کوچک اردشیر شاهنشاه ایران
   39 اُورداد از سرداران کوروش بزرگ
   40 اُوَرَش پسر اردشیر سوم
   41 اورنگ ادراک
   42 ایرج نام یکی از شخصیتهای شاهنامه
   43 آئیریک نیای یازدهم زرتشت
   44 آئین کیش – راه و روش
   45 آئین گُشنَسب سپهبد ایرانی در نبرد با بهرام چوبینه
   46 آبتین یکی از شخـصیت های شاهـنامه، پدر فریدون
   47 آپاسای منشی شاهنشاه شاپور یکم ساسانی
   48 آتروپات سردار ایرانی که والی آذربایجان بود – سردار داریوش
   49 آتروترسه پسر اسفندیار
   50 آترونوش آذرنوش – پاکدین زرتشتی
   51 آترین نام یکی از پادشاهان خوزستانی در زمان داریوش بزرگ
   52 آتـش آتـش
   53 آذین نام فرمانده لشگر بابک خـرمدین، تـزیـین و آرایش
   54 آراد نام فرشته ای
   55 آرام ساکت
   56 آرآسب نام کورش اول
   57 آرتاباز نام فرمانده ارشد گردونه های کورش بزرگ
   58 آرتاپارت نگهبان ویژه کوروش بزرگ
   59 آرتام یکی از والی های شهنشاهی کوروش بزرگ
   60 آرتامن از همپیمانان داریوش بزرگ در براندازی بردیا
   61 آرتان نام پدر زن داریوش کبـیر
   62 آرتین نام هفتمین پادشاه ماد
   63 آرش نام قهرمان وطن پرست ملی ایران
   64 آرشام بسیار نیرومند، پدر بزرگ داریوش کبـیر
   65 آرمان هـدف
   66 آرمین یکی از شخـصیت های شاهـنامه
   67 آروکو فرزند کوروش هخامنشی
   68 آریا نام فرمانده ارتش کورش بزرگ در جنگ کوناکزا
   69 آریاداد برخواسته از نسل آریا – داده شده آریایی
   70 آریامس آریای بزرگ – از شاهزادگان سغد در زمان اسکندر گجستک
   71 آریامنش دارای خلق و خوی آریایی، نام پسر داریوش
   72 آریامهر دارنده مهر – از سرداران داریوش سوم
   73 آریانا منسوب به نژاد و قوم آرین یا آریایی
   74 آرین مربوط به نژاد آریا
   75 آریوداد ایرانداد اوستا
   76 آریومهر از سرداران داریوش سوم
   77 آریابد نگهبان و سردار سرزمینهای آریایی
   78 آریاراد پسر آریامنش پادشاه کپدوکیه
   79 آریارمن از نخستین پادشاهان ایران در 2600 سال پیش – نیای داریوش
   80 آریاز راهنما و راهبر – نامی اوستایی
   81 آریانا متعلق به نسل آریا
   82 آزاد آزاد
   83 آویژه خاص و خالص، پاک و پاکیزه
   84 آیوت یکی از بهدینان در فروردین یشت
   85 آیوت یکی از بهدینان زرتشتی
   86 بابک بابک خرمدین تندیس وطن پرستی ایرانیان
   87 باتیس ازسرداران داریوش سوم در حمله اسکندر گجستک
   88 باربَد نوازنده و رامشگر مشهور خسرو پرویز شاهنشاه ساسانی
   89 بامداد پدر مزدک – آغاز صبح
   90 بامشاد نام نوازنده نامی دوران ساسانیان
   91 بامین
   92 باوَند از سپهبدان مازندران
   93 برتهم از سرداران نامی ایران
   94 بردیا – بردیه نام یک شاهزاده(برادر کمبودجیه پسر کوروش)ر
   95 برزن نام پهلوان ایرانی، نام پسر گرشاسب
   96 برسام به معنای آتش بزرگ – از سردارن یزدگرد شاهنشاه ساسانی
   97 برنا جوان
   98 بروز بلند بالا، نام پسر سهراب
   99 بروسا پدر بهرام – از موبدان یزد
   100 بزرگمهر یکی از شخصیتهای شاهنامه
   101 بَستام برادر زن هرمز چهارم ساسانی
   102 بکتاش شاه خوارزم
   103 به آئین به دین
   104 به رَوِش نیکترین راه – بهترین انتخاب زندگی
   105 بهبد نگهبان
   106 بهداد نیک آفریده شده
   107 بهراد
   108 بهرام مریخ، یکی از شخصیتهای شاهنامه
   109 بهرنگ رنگ نیک
   110 بهروز روز خوب و نیک
   111 بهزاد کسی که به نیکی زاده شده
   112 بهمن یازدهمین ماه ایرانی، نام یکی از شخصیت های شاهنامه
   113 بهمنش دارای مش و کردار شایسته
   114 بهنام مشهور
   115 بهنود نام شاهان هند
   116 بیارش کی بیارش – همان آرمین شاهنامه
   117 بیژن یکی از شخصیتهای شاهنامه
   118 بیارش کی بیارش – همان آرمین شاهنامه
   119 پاپَک دبیر انوشه روان دادگر و بنیانگذار شاهنشاهی ساسانی
   120 پاردیک پدربزرگ ساسان بنوشته کتیبه کعبه زرتشت
   121 پارسا ایرانی، مقدس
   122 پاشا نامی آذری به معنای پروردگار
   123 پِدرام نبیره سام – بدرود – شادباش
   124 پِرشان از نامهای اوستایی به معنی رزمجو
   125 پرهام از نامهای ایران باستان – تازی شده اش ابراهیم
   126 پرویز یکی از شخصیت های شاهنامه
   127 پژمان
   128 پهلبد آهنگساز دوران خسرو پرویز ساسانی
   129 پوریا از پهلوانان ایران زمین
   130 پوژمان آرزو
   131 پولاد نام یکی از پهلوانان ایرانی در زمان کیقباد
   132 پویا جستجو، جویا
   133 پویان جستجو کننده راستی و درستی
   134 پیام پیام
   135 پیروز یکی از شخصیتهای شاهنامه
   136 پیروزان نام برادر شاپور اول
   137 پیمان قبول
   138 تنسر بزرگ روحانی زرتشتی که اوستا را گرد آوری کرد
   139 تهماسب یکی از شخصیت های شاهنامه
   140 تهمتن بزرگ پیکر و دارنده اندام نیرومند
   141 تهمورث نام یکی از شاهان ایرانی
   142 تورج یکی از شخصیت های شاهنامه
   143 تورک پسر شیدسب پادشاه زابلستان از نوادگان جمشید شاه
   144 تیرداد پادشاه رمنستان- پادشاه اشکانی
   145 تیگران از سرداران نامی خشیارشا – پادشاه ارمنستان
   146 تیمور
   147 تیران پسر اردشیر سوم پادشاه اشکانی ارمنستان
   148 جاماسب حکیم و فیلسوف ایرانی و داماد زرتشت اسپنتمان
   149 جاوید ابدی
   150 جمشید سومین شاه پیشدادی در حدود 6000 سال پیش
   151 جهاندار دارنده جهان
   152 جهانشاه شاه جهان
   153 جهانگیر فاتح جهان – پسر رستم زال
   154 جوبان از شخصیت های شاهنامه
   155 چوبین کنیه بهرام سپهسالار ارتش هرمزد انوشیروان ساسانی
   156 حامی مدافع
   157 خداداد هدیه ای از طرف خدا
   158 خسرو در اوستا به معنی نیکنام – شاهنشاه ساسانی
   159 خشایار شاهنشاه ایران و فرزند داریوش بزرگ
   160 داتام فرمانده ایران در کاپادوکیه
   161 دادمهر فرستاده شهر از طرف فرشته مهر
   162 دادیه
   163 دارا نهمین پادشاه کیانی – پسر رستم – داریوش – ثروتمند
   164 داراب یکی از شخصیتهای شاهنامه
   165 دارمان خسرو پرویز شاه ایران
   166 داریوش نام یکی از شاهان هخامنشی
   167 داریو از پادشاهان ایرانی در زمان پایان دوران سلوکیان
   168 داریوش شاه شاهان – شاههنشاه بزرگ تاریخ ایران
   169 دانوش دیانوش دوانوش – دارنده جاودانگی
   170 دانین از خاندانهای ایرانی
   171 دیااکو پادشاه ماد ایرانی
   172 راتین رادترین-با داد و دهشترین-از سرداران ارشیر دوم
   173 رام برزین پیشکار دربار انوشیروان دادگر
   174 رامبد
   175 رامتین نوازنده معروف زمان ساسانیان
   176 رامین از فرزندان کیخسرو و برادر رامی
   177 رایش پسر زادشم
   178 رتوشتر برادر بزرگ اشو زرتشت
   179 رخشان درخشان
   180 رسام نام پیکرنگار بهرام گور شاهنشاه ایران
   181 رستان یکی از شخصیت های شاهنامه
   182 روزبه در پهلوی روژوه- وزیر بهرام شاهنشاه ساسانی
   183 روشاک از سرداران ایرانی در جنگ با اسکندر گجستک
   184 ریوشاد نامی ایرانی
   185 زال یکی از شخصیتهای شاهنامه ( پدر رستم )ر
   186 زامیاد
   187 زرتشت نام یک پیامبر
   188 زند
   189 زوپیر همپیمان داریوش بزرگ که گوش و بینی خود را در فتح بابل برید
   190 ژوبین پسر کیکاووس
   191 ژوپین نام فرزند کیکاوس
   192 ساسان بنیانگذار عهد ساسانی
   193 سالار رهبر
   194 سام پدر بزرگ رستم
   195 سامان خانه، سامان
   196 سامی بالا مقام
   197 سامیار از نامهای کهن زرتشتی ایران
   198 سپنتا نامی مقدس در ایران باستان
   199 سپند مهر در اوستا سپنته میتر – قاتل خشایارشا
   200 سپهر آسمان
   201 سپهرداد در اوستا سپیتریدات – داده خداوند
   202 سپیتا از درباریان آستیاگ ماد
   203 سروش گوش دادن به صدای وجدان – پیک ایزدی در دین بهی
   204 سنجر شاهزاده
   205 سهراب تابش سرخ – پسر زال
   206 سورنا رهبر نظامیان ایران در زمان اشکانیان
   207 سیامک مرد سیاه مو – پسر کیکاووس
   208 سیاوش یکی از شخصیت های شاهنامه
   209 سیاوش فرزند کیکاوس – شخصیت اسطوره ای ایرانیان
   210 سینا در اوستا سَئنا – از پیروان زرتشت
   211 شاپور یکی از شخصیت های شاهنامه
   212 شاه بهرام نام زرتشتیان امروزی – نام بهرام گور
   213 شاهرخ صورت شاه
   214 شاهکام خواست شاه
   215 شاهین سردار بزرگ خسرو پرویز از خاندان وهمنزاد
   216 شایا سزاوار
   217 شایان سزاوار
   218 شایگان مرد بزرگ
   219 شروین از شاهان باوندی
   220 شهاب ستاره دنباله دار
   221 شهباز شاهین دربار
   222 شهداد داده شده از شاه
   223 شهرام نام پادشاهی
   224 شهرداد هدیه شهر
   225 شهروز وزیر شاهنشاه شاپور
   226 شهرود رودی بزرگ
   227 شهروی چهره شاهانه – از موبدان ساسانی
   228 شهریار شاه
   229 شهیار دوست شاه
   230 شیراک پدر هرمزد – نگارنده کعبه زرتشت
   231 شیروان از شاهان شیروانی ایران
   232 شیروی از شاهان ساسانی
   233 عماد اعتماد
   234 فرامرز یکی از شخصیتهای شاهنامه
   235 فرامین از پادشاهان ساسانی
   236 فَربُد به معنی راست و درست
   237 فرجاد عالی
   238 فرخ شاد
   239 فرخزاد شاد به دنیا آمده
   240 فرداد
   241 فردوس بهشت
   242 فردین
   243 فرزاد تولد باشکوه
   244 فرزام لایق و شایسته
   245 فرزان عاقل
   246 فرزین دانا
   247 فرزین نامی ایرانی
   248 فرشاد شاد
   249 فرشید
   250 فرمنش از پادشاهان ایرانی در گرجستان
   251 فرناز بالا
   252 فَرَه وَشی سمبول ملی ایرانیان همان فَرَوَهَر است
   253 فرهاد نام بسیاری از شاهان ایرانی – فرهاد عاشق شیرین
   254 فرهنگ فرهنگ
   255 فرهود پسر زیبا
   256 فرود یکی از شخصیت های شاهنامه
   257 فرورتیش دومین پاشاه ماد در بیستون نیز نامش هست
   258 فَرَوَهَر نماد مقدس انسان بالدار از دوره ما قبل زرتشت – جواهر
   259 فریبرز یکی از شحصیت های شاهنامه
   260 فرید منحصر بفرد
   261 فریدون یکی از شخصیت های شاهنامه
   262 فریان نام یکی از شاهان گذشته
   263 فیروز پیروز، پیروزی
   264 کامبیز یا کمبوجیه یا کامبوزیا فرزند کورش بزرگ
   265 کامران موفق
   266 کوروش بنیانگذار شاهنشاهی و حقوق بشر جهان
   267 کیان ستاره
   268 کیخسرو از شاهان پیشدادی – فرزند سیاوش- نوه کیکاوس
   269 کارن فرزند کاوه – شخصیت ایرانی در شاهنامه- یکی از خاندانها
   270 کارین از خاندانهای اصیل ایرانی همان کارن
   271 کامشاد آرزوی شاد
   272 کامیار موفق
   273 کاوه یکی از شخصیت های شاهنامه
   274 کاووس یکی از شخصیت های شاهنامه
   275 کُردان پسر مرزبان
   276 کسرا یکی از شخصیت های شاهنامه
   277 کورس
   278 کورش بنیانگذار سلسله هخامنشی در ایران
   279 کوشا کوشنده، سخت کوش
   280 کیا شاه، مدافع، محافظ
   281 کیارش دومین پسر کیغباد- پسر کی اپیوه
   282 کیان شاهان
   283 کیانمهر کیامنش – کیافر – کیانزاد
   284 کیانوش برادر فریدون شاه پیشدادی
   285 کیخسرو یکی از شخصیت های شاهنامه
   286 کیقباد یکی از شخصیت های شاهنامه
   287 کیوان جهان
   288 کیومرث یکی از شخصیت های شاهنامه
   289 کی آرمین پسر کی قباد
   290 کیازند نامی ایرانی
   291 کیوان پسر موبد سروش
   292 کیومهر نامی ایرانی
   293 گباد یکی از شخصیتهای شاهنامه
   294 گشتاسب از شاهان ایران باستان
   295 گودرز پسر گیو
   296 گیو یکی از شخصیتهای شاهنامه
   297 لُهراسب پسر کیخسرو شاه کیانی
   298 لیشام از وطنپرستان دیلمی
   299 مازیار از سرداران مادی کورش بزرگ – ماه یزد یار – همسنگر بابک
   300 ماکان
   301 مانی نقاش دوره ساسانی که دعوی پیغبری کرد
   302 مزدک از نامهای دوران هخامنشی – آفریننده مزدا – آئین آورنده مزدکیان
   303 مکابیز نام ایرانی
   304 منوچهر یکی از شخصیتهای شاهنامه
   305 مهبد
   306 مهراب پادشاه ایرانی در کابل و پدر رودابه
   307 مهراب یکی از شخصیتهای شاهنامه
   308 مهراشک نام ایرانی
   309 مهران همان میتران پهلوی – از خاندانهای اصیل ساسانی
   310 مِهربُد نامی از دوره هخامنشی
   311 مهرداد هدیه آفتاب
   312 مهرزاد نوزاد آفتاب
   313 مهرساد نام ایرانی
   314 مهرک نام شاپور اول
   315 مهرنگ رنگ آفتاب
   316 مهیار یکی از شخصیتهای شاهنامه
   317 میلاد تولد
   318 نامدار مشهور
   319 نامور مشهور
   320 نرسی از شاهان ساسانی
   321 نریمان یکی از شخصیتهای شاهنامه
   322 نمیا کوچک
   323 نوری روشنایی
   324 نوشزاد بشادی زائیده شده
   325 نوید خبر خوش
   326 نیوتیش برادر کوچک اشو زرتشت
   327 نیوتیش برادر کوچک اشو زرتشت
   328 نیوشا شنونده
   329 نیکا نام رودخانه ای در ایران
   330 نیما از دانشمندان ایرانی
   331 هُرمُز نام بسیاری از شاهان ایران
   332 هژیر یکی از پهلوانان ایرانی
   333 هوتن
   334 هوشمند دانا
   335 هوشنگ یکی از شخصیتهای شاهنامه
   336 هوشیار دانا
   337 هومان پسر ویسه و برادر پیران
   338 هومان یکی از شخصیتهای شاهنامه
   339 هومن نیک اندیش
   340 هیتاسب از فرمانده هان داریوش بزرگ
   341 هیراد ظاهر سالم و زیبا
   342 هیربد روحانی گذشته ایران در زمان زرتشت
   343 وارتان یکی از شاهان ایران
   344 ورجاوند نورانی – مقدس – دارای احترام
   345 ورشاسب
   346 وَندا امید – آرزو – سپهبد تبرستان
   347 وَهرام نامی پهلوی – همان بهرام
   348 ویسپار هم پیمان داریوش بزرگ در براندازی مغ دروغین
   349 یاشار نامی آذری – بمعنی جاوید

  224. اسم هاوش نیست . اسای زیبای دیگه ای هم هست ولی با این حساب ممنون

  225. خیلی خوب بودن

  226. سلام من مامانم داره برایم یک نی نی میاورد که ان هم بسر است الان مامانم 6 ماهش است و بچه ی مان 3 ماه دیگر به دنیا میاید یعنی در ماه شهریور به دنیا میاید تورا خدا در انتخاب اسم به من کمک کنید چون چیز دیگری نمانده هرچه زود تر باید ایم انتخاب کنیم . و لطفا اسم های زیبا تری بگذارید.

  227. Essmha bessiar ghashang & mohemtar az hameh poor mani boodand ..MerC

  228. اسمای قشنگی بودن بد نبودن….. من که خوشم نیومد سلیقه ها فرق داره با این حال خیلی ممنونم..!!!!

  229. اسم ما هم که نیست

  230. یگانه جون

   خوب بود

  231. اوق اه اه خیلی بدبود

  232. یه ذره بروز باشین.ولی مرسی

  233. من یه پسر توراه دارم منوتوانتخاب اسم کمک کنین

  234. حسیب خادم

   نام برای مدرسه میشه پست کنین ؟!!! لطفاً

  235. تا اون جا که ما سنمون کشیده تو هر دایره المعارفی که دیدم اسم خودم یعنی آتبین رو نوشته بود ابتین رو هم نوشته بود به آتبین مراجعه کنید ممنون میشم اگه متن خودتون رو ویرایش کنید

  236. ببخشید یه چیز دیگه اسمه محمد رو هم اضافه کنید.

  237. سام الیک.خوبی عزیزم .مطالبتو دیدم اسمات خیلی زیابن.راستی منو لینک کن تا منم لینکت کنم.این ادرسه وبمه.

   tangerine.rzb.ir

   اینم فروشگامه لینکم کن تا تو فروشگام لینکت کنم.

   skymarket.mizbanshop.com

  238. دوستان اسم پسرونه اصیل معرفی میکنم یکی ازیکی قشنگتر…کسرا.سورنا.ماهان.نیکان.سپهر.سپنتا.آرش.بابک.مازیار.بزرگمهر.آرشام.پرهام.برنا.شهریار.شهنام.کیان.فرزین.متین.نویان.آراد.آرتا یاآرتین.کاوه.کامران.برنا.شایان.راستین.عرشیا.کیارش.فرید.نوید.
   از اسم های مذهبی هم .سبحان.صالح.مبین.دانیال.مهدیار.

  239. من یک دختر ترکمن هستم لطفا نام پسر ترکی بنویسید

   • من احسان هستم از تبریز چه جور نام ترکی می خوایی؟
    oktay-ayhan-toktamış-sına-salar

    هرچقدر بخوایی بلدم فقط بگو چه مدلی.

   • --> آسمونی

    نام های پسرانه ترکی را از بخش زیر دنبال کنید
    http://www.asemooni.com/human/name/turkish-boy-names

  240. لطفا اسامی جدیدتر و به روز باش

  241. ميناجون

   چندتااسم پسرونه صدرا،پارسان،هخامنش،هیربد،بردیا،یوکابد،آرتین معنیشون ازماماباباهاشون میپرسم میگم

  242. لطفا یه اسم پسرونه قشنگ از ن بگین. غیر از اینایکه تو لیست بود لطفا

  243. اینکه اسم منم عربیه.ولی همیشه عاشق اسامی اصیل ایرانی بودم.به امید اینکه کشور پارس با نامهای پارسی مزین شود

  244. سلام اسماقشنگن اماتنوعشون کمه من یه خیلی قشنگ از حرف ی برای پسرم که توراهه میخوام به امید پیدا کردن ا ین اسم تووبگاهتون

  245. بابا هادی

   همسر من 4 ماهه حاملست و خدا لطف کرده و یه پسر بهمون داده. 5 ماه دیگه به دنیا میاد.
   همه میگن از اسم های امامان بزارید اما من اصلا دوست ندارم! چرا منه ایرانی اسم عربی رو بچم بزارم.
   اول اسم من (ه) و اول اسم همسرم (ف). اگر اسمی اصیل که زیبا و با معنی باشه و با این 2 حرف شروع بشه بهم پیشنهاد بدید، خوشحال میشم.

   • --> آسمونی

    فرهود

    ابتدای اسم همسرتون و بعد ابتدای اسم خودتون

    بسیار زیباست، پیشاپیش قدم نو رسیده مبارک (:

   • هوراد-فربد

   • دانیال19ساله

    سلام بابا هادی
    مگه اسم ائمه چشه که نمی خوای بذاری بابا هادی؟! خودت اسم به این قشنگی داری. خیلی هم قشنگه مگه هادی عربی نیست عزیز من؟! درسته که ما عرب نیستیم و به ایرانی بودنمان افتخار میکنیم ولی قرار نیست با گداشتن اسم عربی ما عرب بشیم که!
    مثلا اسم خود من(دانیال) عبری است.
    و من خودم خیلی اسمم را دوست دارم؟، این یعنی من عبری ام؟!!!!
    اگه دوست داری بیا با گذاشتن اسم ائمه ی اطهار روی فرزندت، نام و یاد و منش و اخلاق اونا رو زنده کن.
    موفق باشی عزیز برادر

  246. فتح الله فخری

   نامهای ایرانی بسیار زیبا هستند

  247. اسم های بیشتری بذارین

  248. سلام.اگه میشه تنوع اسمارو بیشتر کنید.ممنون

  249. خیلی عالی بود

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.