تازه های آسمونی
خانه > بانک اطلاعات > کد تلفن و موبایل > پیش شماره تلفن های ثابت آذربایجان غربی
املاک کوهک
فولاد صنعت صداقت
تبلیغات اینترنتی

پیش شماره تلفن های ثابت آذربایجان غربی

آسمونی کلیه پیش شماره تلفن استانها به همراه تمام توابع آنها را اطلاع رسانی می کند. لیست زیر پیش شماره تلفن های ثابت استان آذربایجان غربی به مرکزیت شهر ارومیه به ترتیب حروف الفبا میباشد، این بخش با کمک بازدیدکنندگان به روز می شود. در طرح هم کدسازی پیش شماره تلفن ها، برای تمام شهرها روستاها و توابع استان آذربایجان غربی جهت تماس بین شهری کد یکسان ۰۴۴ اختصاص داده شد.

آخته خانه۰۴۴
آرپاچای۰۴۴
آغبلاغ۰۴۴
آغجیوان۰۴۴
آغچه قلعه۰۴۴
آغچه مسجد۰۴۴
آغداش۰۴۴
آغول بیک۰۴۴
آق گل۰۴۴
آلمان آباد۰۴۴
احمدآباد/تکاب۰۴۴
احمدآباد/شاهیندژ۰۴۴
احمدآباد/کش ارخی۰۴۴
اختتار۰۴۴
ارومیه۰۴۴
اسلام آباد۰۴۴
اسلام تپه میاندوآب۰۴۴
اشنویه۰۴۴
اقبال۰۴۴
اگریقاش۰۴۴
الخلج۰۴۴
النجق /قینر۰۴۴
الواتان۰۴۴
الیاس آباد۰۴۴
امامزاده۰۴۴
انگنه۰۴۴
انگورد۰۴۴
اوچ تپه بوکان۰۴۴
اوچ تپه قلعه۰۴۴
اوچ تپه کرد۰۴۴
ایواوغلی۰۴۴
بادکی۰۴۴
بارانداز۰۴۴
باروق۰۴۴
بازارچه مرزی /تمرچین۰۴۴
بازرگان خوی۰۴۴
باغدرق۰۴۴
بالانج۰۴۴
بالو۰۴۴
باوان۰۴۴
بچه جیک۰۴۴
بدلان۰۴۴
برده زرد۰۴۴
بسطام بگ۰۴۴
بکتاش۰۴۴
بن دره۰۴۴
بند۰۴۴
بوکان۰۴۴
بهلول آباد۰۴۴
بیزنده۰۴۴
بیطوش۰۴۴
بیگم قلعه۰۴۴
بیله وار۰۴۴
بیوران سفلی۰۴۴
پادگان /پسوه۰۴۴
پادگان /پیرانشهر۰۴۴
پر۰۴۴
پسک سفلی۰۴۴
پسوه۰۴۴
پکاچیک۰۴۴
پلدشت۰۴۴
پورناک۰۴۴
پیرانشهر۰۴۴
پیرکندی۰۴۴
تازه شهرارومیه۰۴۴
تازه قلعه۰۴۴
تازه کندخوی۰۴۴
تخت سلیمان۰۴۴
ترکمان۰۴۴
تکاب۰۴۴
تمر۰۴۴
توپراق قلعه۰۴۴
توشمانلو/لیوانلو۰۴۴
تومتر۰۴۴
تیزخراب۰۴۴
جارچلوارومیه۰۴۴
جارچلومیاندوآب۰۴۴
جارچی لو۰۴۴
جبل کندی۰۴۴
جعفرآباد۰۴۴
جلدیان۰۴۴
جوادحصاری۰۴۴
چالدران /سیاه چشمه۰۴۴
چاوشقلی۰۴۴
چلخماز۰۴۴
چلیک۰۴۴
چوپلوتکاب۰۴۴
چوپلوجه شاهین دژ۰۴۴
چورس۰۴۴
چهاربرج۰۴۴
چهارطاق۰۴۴
حاج حسن مکریان۰۴۴
حاجی آباد۰۴۴
حاجی بهزاد۰۴۴
حاجی خوش۰۴۴
حاجی غلده۰۴۴
حاجیلار۰۴۴
حاشیه رود۰۴۴
حاصل قپی افشار۰۴۴
حسن آباد/تکاب۰۴۴
حسن کندی۰۴۴
حسنلو۰۴۴
حسین مامه۰۴۴
حمامیان۰۴۴
حمید۰۴۴
حیدرآباد۰۴۴
حیدرلوی بیگلر۰۴۴
خاکمزدان۰۴۴
خانشان۰۴۴
خانقاه سرخ۰۴۴
خانقاه مهاباد۰۴۴
خانه /های /سازمانی /سدارس۰۴۴
خضرلو۰۴۴
خطایلو۰۴۴
خلیفان۰۴۴
خلیفه لو۰۴۴
خورخوره۰۴۴
خوی۰۴۴
دارلک۰۴۴
داش بند۰۴۴
داش قیزقاپان۰۴۴
دربکه۰۴۴
درمان آباد۰۴۴
دریاس۰۴۴
دستجرد۰۴۴
دورباش۰۴۴
دیزج تکیه۰۴۴
دیزج دول۰۴۴
دیزج دیز۰۴۴
دیزج مرگور۰۴۴
دیلزی۰۴۴
دیم قشلاق۰۴۴
رازی۰۴۴
راژان۰۴۴
راهدانه۰۴۴
ربط۰۴۴
رحیم خان۰۴۴
رشکان۰۴۴
رهال۰۴۴
زارعان۰۴۴
زاویه حسن خان۰۴۴
زنگلان سفلی۰۴۴
زورآباد۰۴۴
زینالو۰۴۴
زیوه ارومیه۰۴۴
زیوه مهاباد۰۴۴
ساری قامیش۰۴۴
ساعتلوی بیگلر۰۴۴
سبیل۰۴۴
سراب۰۴۴
سرای ملک۰۴۴
سرچنار۰۴۴
سردشت۰۴۴
سرنق۰۴۴
سرو۰۴۴
سروکانی /اندیزه۰۴۴
سعدل۰۴۴
سعیدلو۰۴۴
سلطان احمد۰۴۴
سلماس /مغانجوق۰۴۴
سوره۰۴۴
سوگلی تپه۰۴۴
سی سر۰۴۴
سیدتاج الدین۰۴۴
سیلاب۰۴۴
سیلوانا۰۴۴
سیه باز۰۴۴
شاهین دژ۰۴۴
شبیلو/علیا۰۴۴
شرفکند۰۴۴
شکریازی۰۴۴
شوط۰۴۴
شهرک /المهدی۰۴۴
شهرک /سدارس۰۴۴
شهرک صنعتی /ارومیه۰۴۴
شهرک صنعتی /خوی۰۴۴
شهری کند۰۴۴
شیخ علی۰۴۴
صفاخانه۰۴۴
صوفی خوی۰۴۴
صوفیان۰۴۴
طسمالو۰۴۴
طلاتپه۰۴۴
عرب شاه۰۴۴
عسگرآبادتپه۰۴۴
عسگرآبادکوه۰۴۴
علی بگلو۰۴۴
علی بیگلو۰۴۴
فرخزاد۰۴۴
فسندوز۰۴۴
فیرورق۰۴۴
فیروزآباد۰۴۴
قارنا۰۴۴
قاریاغدی۰۴۴
قبان کندی۰۴۴
قپچاق۰۴۴
قرابقلو۰۴۴
قرارگاه /حمزه۰۴۴
قرانقو۰۴۴
قره آغاج ارومیه۰۴۴
قره آغاج خوی۰۴۴
قره باغ۰۴۴
قره تپه خوی۰۴۴
قره تپه میاندوآب۰۴۴
قره حسنلو۰۴۴
قره حسنلوخواجه پاشا۰۴۴
قره ضیاالدین۰۴۴
قره قشلاق سلماس۰۴۴
قره قشلاق مهاباد۰۴۴
قره کند۰۴۴
قره موسی لو۰۴۴
قزل عاشق۰۴۴
قزل قپی۰۴۴
قشلاق۰۴۴
قشلاق بختیاری۰۴۴
قطار۰۴۴
قطور۰۴۴
قلعه تراش۰۴۴
قلعه رش۰۴۴
قم قلعه۰۴۴
قنات میرزاجلیل۰۴۴
قوجه۰۴۴
قوروق۰۴۴
قوزلوی افشار۰۴۴
قوشچی ارومیه۰۴۴
قولنجی۰۴۴
قیرکندی /میرزاکندی۰۴۴
قیزکورپی۰۴۴
قینرجه۰۴۴
کارخانه قند/نوشین شهر۰۴۴
کانی زرد۰۴۴
کانی سیران۰۴۴
کانیان۰۴۴
کریم آباد۰۴۴
کشاورز۰۴۴
کشتیبان۰۴۴
کشمش تپه۰۴۴
کلشان۰۴۴
کلوسه سفلی۰۴۴
کله سپیان۰۴۴
کلیساکندی۰۴۴
کنگرلو۰۴۴
کوسه کهریز۰۴۴
کولیج۰۴۴
کویک۰۴۴
کهریز۰۴۴
کهریزه شیخان۰۴۴
کیک آبادگابازله۰۴۴
گاومیش گلی۰۴۴
گجوت۰۴۴
گچین۰۴۴
گردآباد۰۴۴
گردکشانه۰۴۴
گرده رش۰۴۴
گرگول۰۴۴
گل تپه۰۴۴
گل سلیمان آباد۰۴۴
گلعذان۰۴۴
گنبد۰۴۴
گنگچین۰۴۴
گورچین قلعه۰۴۴
گوگ تپه ارومیه۰۴۴
گوگ تپه مهاباد۰۴۴
گوگ تپه میاندوآب۰۴۴
گوی جلو۰۴۴
گیوران۰۴۴
لج۰۴۴
للکلو۰۴۴
ماکوخوی۰۴۴
مامالو۰۴۴
محمدیار۰۴۴
محمودآباد۰۴۴
مخور۰۴۴
مرگنلرخوی۰۴۴
مرنگلوی بزرگ۰۴۴
مرنه۰۴۴
مظفرآباد۰۴۴
ملاشهاب الدین۰۴۴
ملالر۰۴۴
ملحم۰۴۴
ملهزان۰۴۴
ممدل۰۴۴
ممکان۰۴۴
مهاباد۰۴۴
میاندوآب۰۴۴
میاوق۰۴۴
میرآبادارومیه۰۴۴
میرآبادمهاباد۰۴۴
نادرقلی۰۴۴
نازک علیا۰۴۴
نازلو۰۴۴
نالوس۰۴۴
نبی کندی۰۴۴
نستان۰۴۴
نصیرکندی۰۴۴
نقده۰۴۴
نلاس۰۴۴
نلیوان۰۴۴
نوآباد۰۴۴
نی چالان۰۴۴
وار۰۴۴
وردان۰۴۴
وقاصلو۰۴۴
ولدیان۰۴۴
ویشلق علیا۰۴۴
هاچه سوشاهیندژ۰۴۴
هشتراک۰۴۴
هشتیان۰۴۴
هفتوان۰۴۴
هندور۰۴۴
هولاسو۰۴۴
یاریجان خالصه۰۴۴
یالقوزآغاج شبستر۰۴۴
یزدکان۰۴۴
یقین علی تپه۰۴۴
ینگی آرخ۰۴۴
یوسف کندی۰۴۴
یولاگلدی۰۴۴
یولقون آغاج۰۴۴

 

کاربر گرامی اگر شما درآذربایجان غربی ساکن هستید و پیش شماره تلفن ثابت خود را در لیست فوق نمی یابید، لطفا در نظرات همین صفحه پیش شماره خود را به همراه نام شهر یا شهرستان یا روستای خود اعلام نمایید تا به خطوط اضافه شود

+ سایر موضوعات در تلگرام، کلیک نمایید


امتیاز شما به این صفحه:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 2٫00 out of 5)
Loading...

< اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی >

🔗 لینک کوتاه: http://www.asemooni.com/?p=41082
 • خدمات اینترنت پرسرعت بیسیم - شبکه رسانه
 • ترنج - مجری دکوراسیون داخلی
 • موسسه حقوقی ثبتی آماتیس
 • تبلیغات در آسمونی
 • کانال تلگرام آسمونی
 • اینم جالبه !

  طرح رجیستری چیست؟

  در طرح رجیستری گوشی تلفن های همراه، گوشی های موبایل مشترکان بر اساس شماره سریال …

  ۶ دیدگاه

  1. سلام پیش شماره۰۴۴۳۲۵۷ مربوط به کدام قسمت از ارومیه هس؟؟
   لطفا اگر کسی میدونه جواب بده

  2. رضا مهدوی کیان

   سلام یک هم خدمتی داشتم به اسم منصور قربانی مال روستای نجار ۲۰ سال ندیدمش خیلی دوست دارم ببینم اکه شماره تلفن روستای نجار دارید یا اگر اشنایدر انجا دارید شماره به من بدید تا بتوانم ایشان را پیدا کنم .شماره تماس من ۰۹۱۹۶۲۷۹۲۵۵ بخاطر خدا .مخلص هر بچه عای گل اذر بایجان غربی

  3. چرا روستای اسلام تپه میاندوآب روننوشتید:۰۴۸۱۳۶۴

  4. یه بنده خدا(اورجینال)

   ۰۴۸۲۶۲۵پیش شماره کدوم قسمت از آذربایجان غربیه؟ میشه بگید؟

  5. 🙄 🙄 🙄 🙄 🙄 🙄 🙄 🙄

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.