تازه های آسمونی
خانه > بانک اطلاعات > کد تلفن و موبایل > پیش شماره تلفن های ثابت مازندران
ثبت نام لاتاری
اخبار تکنولوژِی

پیش شماره تلفن های ثابت مازندران

pre-phone-number-mazandaran

آسمونی کلیه پیش شماره تلفن استانها به همراه تمام توابع آنها را اطلاع رسانی می کند. لیست زیر پیش شماره تلفن های ثابت استان مازندران به مرکزیت شهر ساری به ترتیب حروف الفبا میباشد، این بخش با کمک بازدیدکنندگان به روز می شود. در طرح هم کدسازی پیش شماره تلفن ها، برای تمام شهرها روستاها و توابع استان مازندران جهت تماس بین شهری کد یکسان ۰۱۱ اختصاص داده شد.

آب اسک۰۱۱
آبگرم۰۱۱
آری۰۱۱
آغوزبن بابل۰۱۱
آغوزگله۰۱۱
آکند/پنبه زارکتی۰۱۱
آلاشت۰۱۱
آلوکنده /حاجی محله۰۱۱
آمل۰۱۱
آهنگرکلا۰۱۱
آهنگرکلا/شهدای /دابو/مرزنگو۰۱۱
آهودشت۰۱۱
آهی محله۰۱۱
آیت محله۰۱۱
ابوالحسن کلا۰۱۱
ابوخیل ارطه۰۱۱
اتو۰۱۱
اجارستاق۰۱۱
اجوارکلا۰۱۱
احمدآباد/کلیج۰۱۱
ارات بن۰۱۱
ارضت۰۱۱
ازباران۰۱۱
ازنی۰۱۱
اسب چین۰۱۱
اسب شورپی۰۱۱
اسبوکلا۰۱۱
اسبوکلا/ولاشد۰۱۱
استخرپشت۰۱۱
اسرم /جامخانه۰۱۱
اسکنده /وازیک۰۱۱
اسکومحله /امامزاده عبداله۰۱۱
اسلام آباد۰۱۱
اطرب /بهزادکلا۰۱۱
اکراسر۰۱۱
المشیر۰۱۱
اله رودبار۰۱۱
اله شاه /علی آباد۰۱۱
امام /ده۰۱۱
امامزاده /قاسم۰۱۱
امره۰۱۱
امیرآباد۰۱۱
امیرآباد/ایزدشهرشرقی۰۱۱
امین آباد۰۱۱
اناده۰۱۱
انارمرز۰۱۱
انجیلسی۰۱۱
اندوار۰۱۱
اندیکلا۰۱۱
اوارد۰۱۱
اوجاک۰۱۱
اوجامحله۰۱۱
اوجی آباد۰۱۱
اورست /مالخواست۰۱۱
اوزکلا۰۱۱
اومال /بریجان۰۱۱
اهلم /آزادمون۰۱۱
ایثارده۰۱۱
ایرا۰۱۱
ایزدشهرمرکزی۰۱۱
ایل وکلا۰۱۱
ایوک /بورخیل۰۱۱
ایول۰۱۱
بائوده سفلی۰۱۱
بائیکلا/شهیدآباد۰۱۱
بابل۰۱۱
بابل پشت۰۱۱
بابلسر/دریاکنار/خزرشهر/باقرتنگه۰۱۱
بادله۰۱۱
بالااحمدچاله پی۰۱۱
بالابازیار۰۱۱
بالامیرکلا۰۱۱
بانصرکلا۰۱۱
بایجان۰۱۱
بایع کلا۰۱۱
برجنده /شرفتی۰۱۱
برسه۰۱۱
برگه۰۱۱
برما۰۱۱
بزمین آباد۰۱۱
بشل /چاکسر۰۱۱
بطاهرکلا۰۱۱
بلده۰۱۱
بندر/امیرآباد۰۱۱
بنفشه ده۰۱۱
بورخانی۰۱۱
بولی کلا/درویش خیل۰۱۱
بهشهر۰۱۱
بهنمیر۰۱۱
بیزکی۰۱۱
بیشه بنه۰۱۱
بیشه سر۰۱۱
بیشه کلا۰۱۱
پائین احمدچاله پی۰۱۱
پائین کلا۰۱۱
پاجی /میانا۰۱۱
پاشاکلاآمل۰۱۱
پاشاکلادودانگه۰۱۱
پاشاکلاساری۰۱۱
پاشاکلاکسلیان۰۱۱
پاوند۰۱۱
پردمه۰۱۱
پردنگون۰۱۱
پرکلا۰۱۱
پل سفید۰۱۱
پل کرات۰۱۱
پلور۰۱۱
پنبه چوله۰۱۱
پنجاب۰۱۱
پوروا۰۱۱
پوست کلا۰۱۱
پول۰۱۱
پهناب۰۱۱
پهنه کلا۰۱۱
پی قلعه۰۱۱
پیته نو۰۱۱
پیچاکلا۰۱۱
پیشنبور۰۱۱
پیمود۰۱۱
تازه آباد۰۱۱
تازه آباد/سپاه۰۱۱
تاکر۰۱۱
تلمادره۰۱۱
تلوک۰۱۱
تمسک /سرخکلا۰۱۱
تمل۰۱۱
تنکابن /خرم آباد۰۱۱
تنگه لته۰۱۱
تیرکلا/ماچک پشت۰۱۱
تیله نو۰۱۱
جلیکان علیا۰۱۱
جلیل آباد/کراتچال۰۱۱
جنت رودبار۰۱۱
جواهرده۰۱۱
جوربند۰۱۱
جویبار۰۱۱
چاری۰۱۱
چالکرود۰۱۱
چالوس۰۱۱
چالیسیو۰۱۱
چرته۰۱۱
چفته کلا۰۱۱
چل۰۱۱
چلمردی۰۱۱
چلندر۰۱۱
چمان۰۱۱
چمستان۰۱۱
چورت۰۱۱
حاجی کلابزرگ۰۱۱
حریث۰۱۱
حسن آباد۰۱۱
حسین آباد/لله مرز۰۱۱
حسین آباد/لیتکو۰۱۱
حمیدآباد۰۱۱
حیرت۰۱۱
خارکش۰۱۱
خال خیل۰۱۱
خانه دریا۰۱۱
خانه سرمرز۰۱۱
خجیرکلا۰۱۱
خرم آباد۰۱۱
خرماکلا۰۱۱
خزرآباد۰۱۱
خشت سر۰۱۱
خشرودپی۰۱۱
خشکرود۰۱۱
خطیرکلا/باغدشت۰۱۱
خلیل محله۰۱۱
خورشید۰۱۱
خیرود/مزگاه۰۱۱
خیرودکنار/سیدعلی کیا۰۱۱
خیره سر۰۱۱
دارابکلا۰۱۱
دارکلا۰۱۱
دازمیرکنده۰۱۱
دامیر/دینک۰۱۱
درازکلا۰۱۱
دراسرا۰۱۱
درزی کلا/کریم کلا۰۱۱
درزیکلاآخوندی۰۱۱
درونکلای شرقی۰۱۱
درونکلای غربی۰۱۱
دلسم /ویسر۰۱۱
دنگ پیا۰۱۱
دنگ سرک۰۱۱
دوک /زیلت۰۱۱
دونا۰۱۱
دونکوه۰۱۱
دونه چال۰۱۱
دونه سر۰۱۱
دینارسرا۰۱۱
دینان۰۱۱
دیوا۰۱۱
دیودشت۰۱۱
دیوکلا۰۱۱
رامسر۰۱۱
رئیس آباد۰۱۱
رئیس کلا۰۱۱
رزکه۰۱۱
رزن۰۱۱
رستم رود/آکامشهرمخابراتی۰۱۱
رستم رود/ایزدشهرغربی۰۱۱
رستم کلا۰۱۱
رسکت۰۱۱
رکابدارکلا۰۱۱
رکن کلا۰۱۱
رمنت۰۱۱
رودبار/اورطشت۰۱۱
رودبست۰۱۱
رودگر/پل سرا۰۱۱
روشن آباد۰۱۱
رویان۰۱۱
ریحان آباد/ولمازو۰۱۱
ریکنده۰۱۱
رینه لاریجان۰۱۱
زاغمرز۰۱۱
زاهدکلا۰۱۱
زرگرمحله /آرادکلا۰۱۱
زرندین۰۱۱
زرین آباد۰۱۱
زوارده۰۱۱
زیارت کلا۰۱۱
زیدسفلی۰۱۱
زیراب۰۱۱
سائیچ محله۰۱۱
ساروپسند۰۱۱
ساری۰۱۱
سرخ کریه۰۱۱
سرخرود۰۱۱
سرخکلا/شهرک /فرهنگیان۰۱۱
سرکا۰۱۱
سرکت۰۱۱
سروکلا۰۱۱
سعادت آباد۰۱۱
سعیدآباد۰۱۱
سفیداب۰۱۱
سفیدتمشک۰۱۱
سلطان محمدطاهر۰۱۱
سلمان شهر۰۱۱
سلمل۰۱۱
سلیاکتی۰۱۱
سلیمان آباد۰۱۱
سما۰۱۱
سمسکنده۰۱۱
سنارسفلی۰۱۱
سنگ تراشان۰۱۱
سنگتاب۰۱۱
سنگچال۰۱۱
سنگده۰۱۱
سوا۰۱۱
سوتکلا/دادکلا۰۱۱
سوته /فریدون کنار۰۱۱
سوچلما۰۱۱
سوربن /برارده۰۱۱
سورک آمل۰۱۱
سورک ساری۰۱۱
سه کیله۰۱۱
سیاهدشت۰۱۱
سیدابوصالح۰۱۱
سیدمحله۰۱۱
شارقلت۰۱۱
شاندشت /شنگلده /وانا۰۱۱
شاه کتی۰۱۱
شرفدارکلا۰۱۱
شوبکلا/معلم کلا۰۱۱
شورکا۰۱۱
شومیا۰۱۱
شهرک /صنعتی /ساری۰۱۱
شهرک /نمک آبرود۰۱۱
شهرک صنعتی /آمل۰۱۱
شهرک صنعتی /بهشهر۰۱۱
شهرک صنعتی /دانیال۰۱۱
شهنه کلا۰۱۱
شیخ محله۰۱۱
شیرخوارکلا۰۱۱
شیرکلا۰۱۱
شیرگاه۰۱۱
شیرود۰۱۱
صاحبی۰۱۱
صالحان۰۱۱
صفرخیل /میارکلا۰۱۱
صلاح الدین کلا/ونوش۰۱۱
صنایع /چوب /کاغذساری۰۱۱
طارسی کلا۰۱۱
طالب آملی۰۱۱
طبقده۰۱۱
طوسکلا/سیاوشکلا۰۱۱
طوقدار۰۱۱
طوله سرا۰۱۱
عالمکلا۰۱۱
عالیکلاآهی۰۱۱
عباس آباد۰۱۱
عبداله آباد۰۱۱
عرب خیل۰۱۱
عزت الدین۰۱۱
عزت /منوچهرکلا۰۱۱
عزیزک۰۱۱
عسگرآباد۰۱۱
عظیمیه چالکش۰۱۱
علویکلا۰۱۱
علی آباد/آمل۰۱۱
علی آباد/ساری۰۱۱
علی آباد/عسگرخان۰۱۱
عیسی خندق۰۱۱
غریب محله۰۱۱
فریدون کنار۰۱۱
فریم۰۱۱
فریمک۰۱۱
فقیه آباد۰۱۱
فلورد۰۱۱
فولادکلا/پازوار۰۱۱
فیروزکلاآمل۰۱۱
فیروزکلاچالوس۰۱۱
فیروزکنده۰۱۱
قائم شهر۰۱۱
قائمیه۰۱۱
قادیکلاچهاردانگه۰۱۱
قادیکلای بزرگ۰۱۱
قراخیل۰۱۱
قرتیکلا۰۱۱
قره تپه۰۱۱
قلعه پایان۰۱۱
قلعه سر۰۱۱
قلعه کش۰۱۱
قلعه گردن۰۱۱
کاردرکلا۰۱۱
کاردگرمحله آمل۰۱۱
کاردگرمحله بابل۰۱۱
کارکنده۰۱۱
کارمزد۰۱۱
کاظم بیگی۰۱۱
کاظم کلا۰۱۱
کترا۰۱۱
کتی لته۰۱۱
کجور۰۱۱
کردکلا/کوهی خیل۰۱۱
کردیچال۰۱۱
کرسب /مسکوپا۰۱۱
کرسی۰۱۱
کرفون۰۱۱
کرکنار۰۱۱
کشتله۰۱۱
کشتی سازی /ایران صدرا۰۱۱
کشکسرا۰۱۱
کشکوه۰۱۱
کلا۰۱۱
کلارآباد۰۱۱
کلاردشت /حسن کیف۰۱۱
کلارستاق۰۱۱
کلاگرده۰۱۱
کلاگرمحله۰۱۱
کلت۰۱۱
کلوده۰۱۱
کله بست۰۱۱
کله مرز/رودپشت۰۱۱
کله نو۰۱۱
کلیج خیل۰۱۱
کلیکسر۰۱۱
کمانگربرسمنان۰۱۱
کمانگرکلا۰۱۱
کمربن۰۱۱
کمرود۰۱۱
کمیشان۰۱۱
کنس مرز۰۱۱
کنیم۰۱۱
کورکورسر۰۱۱
کوکده۰۱۱
کوهپر۰۱۱
کوهسارکنده۰۱۱
کوهستان /آسیابسر۰۱۱
کیاسرچهاردانگه۰۱۱
کیاکلا۰۱۱
گالشپل۰۱۱
گاوان کلا/سیدکلا۰۱۱
گاوبر۰۱۱
گتاب۰۱۱
گرسماسر۰۱۱
گزنک۰۱۱
گل علی آباد۰۱۱
گلما۰۱۱
گلندرود۰۱۱
گلوگاه۰۱۱
گلوگاه بندپی۰۱۱
گله محله سیرجارون۰۱۱
گلیجان۰۱۱
گلین /چی لی لی سر۰۱۱
گنج افروز۰۱۱
گویتر۰۱۱
گیله کلا/باریک آبسر۰۱۱
لاجیم۰۱۱
لاریم۰۱۱
لاسم۰۱۱
لاشک۰۱۱
لالا۰۱۱
لاویج۰۱۱
لتاک۰۱۱
لتینگان۰۱۱
لرگان۰۱۱
لشتو/لزربن۰۱۱
لشکنار۰۱۱
لله بند۰۱۱
لمراسک /تیرتاش /سراج محله۰۱۱
لنگر۰۱۱
لیماک۰۱۱
لیند۰۱۱
ماکران۰۱۱
ماهفروجک۰۱۱
ماهفروزمحله۰۱۱
متکازین۰۱۱
محمدآباد۰۱۱
محمدآباددودانگه۰۱۱
محمودآباد۰۱۱
مرزن آباد۰۱۱
مرزیکلا/بابل کنار۰۱۱
مرگاو۰۱۱
مرمت۰۱۱
مریج محله۰۱۱
مزید۰۱۱
مشک آباد۰۱۱
معلم کلا۰۱۱
ملک خیل۰۱۱
منطقه اقتصادی /بندر/امیرآباد/۰۱۱
موزیکله۰۱۱
مهدی رجه۰۱۱
میانده۰۱۱
میانگله /چناربن۰۱۱
میخران۰۱۱
میخساز/کندلوس۰۱۱
میررودپشت۰۱۱
میناک۰۱۱
ناحیه۰۱۱
ناندل۰۱۱
نانواکلا۰۱۱
نج۰۱۱
نسن۰۱۱
نشتارود۰۱۱
نشل۰۱۱
نعمت آباد۰۱۱
نکا۰۱۱
نمار۰۱۱
نوا۰۱۱
نوائی محله۰۱۱
نوذرآباد۰۱۱
نور/علمده۰۱۱
نوسر۰۱۱
نوشهر۰۱۱
نوشیروانکلا۰۱۱
نیاک۰۱۱
نیالا۰۱۱
نیچکوه۰۱۱
نیرس۰۱۱
نیم ور۰۱۱
واز۰۱۱
ورازان۰۱۱
ورسک۰۱۱
ورکاده۰۱۱
ورکلا/ورندان۰۱۱
ورمتون۰۱۱
وری۰۱۱
وسطی کلاآمل۰۱۱
وسطی کلاقائم شهر۰۱۱
ولشکلا۰۱۱
ولوجا۰۱۱
ولوکلا۰۱۱
ولی آباد۰۱۱
ولیکرودپشت۰۱۱
ولیکستان۰۱۱
هچیرود/هرطه کلا۰۱۱
هریکنده۰۱۱
هشتل۰۱۱
هلیدشت۰۱۱
همراه روستائی /تنکابن /و/توابع۰۱۱
همراه روستائی /چالوس /و/توابع۰۱۱
همراه روستائی /چالوس /و/توابع۰۱۱
همراه روستائی /رامسر/و/توابع۰۱۱
همراه روستائی /نکا/و/توابع۰۱۱
هولار۰۱۱
یالرود۰۱۱
یخکش۰۱۱
یمچی متوریج۰۱۱
یوش۰۱۱

کاربر گرامی اگر شما دراستان مازندران ساکن هستید و پیش شماره تلفن ثابت خود را در لیست فوق نمی یابید، لطفا در نظرات همین صفحه پیش شماره خود را به همراه نام شهر یا شهرستان یا روستای خود اعلام نمایید تا به خطوط اضافه شود

+ سایر موضوعات در تلگرام، کلیک نمایید


امتیاز شما به این صفحه:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 2٫00 out of 5)
Loading...

< اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی >

🔗 لینک کوتاه: http://www.asemooni.com/?p=41352
 • خدمات اینترنت پرسرعت بیسیم - شبکه رسانه
 • تبلیغات اینترنتی
 • کانال تلگرام آسمونی
 • اینم جالبه !

  کدپستی یا زیپ کد ایران و تهران چیست؟

  زیپ کد به شما این امکان را می دهد تا به آسانی زیپ کد یک …

  ۲ دیدگاه

  1. هموطن عزیز سلام ,پیش شماره تلفن های تمام شهرهای استان مازندارن عوض شده است.خدا نگهدارت

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.