تازه های آسمونی
خانه > بانک اطلاعات > کد تلفن و موبایل > پیش شماره تلفن های ثابت خراسان رضوی
ثبت نام لاتاری
اخبار تکنولوژِی

پیش شماره تلفن های ثابت خراسان رضوی

pre-phone-number-khorasan-razavi

آسمونی کلیه پیش شماره تلفن استانها به همراه تمام توابع آنها را اطلاع رسانی می کند. لیست زیر پیش شماره تلفن های ثابت استان خراسان رضوی به مرکزیت شهر مشهد به ترتیب حروف الفبا میباشد، این بخش با کمک بازدیدکنندگان به روز می شود. در طرح هم کدسازی پیش شماره تلفن ها، برای تمام شهرها روستاها و توابع استان خراسان رضوی جهت تماس بین شهری کد یکسان ۰۵۱ اختصاص داده شد.

نام شهرها و توابعکد شهرها و توابع
آب جهان /رهورد۰۵۱
آبروان۰۵۱
آبرودتربت حیدریه۰۵۱
آبرودسبزوار۰۵۱
آبقه۰۵۱
آبگرگ۰۵۱
آبگرم۰۵۱
آبینه۰۵۱
آریان۰۵۱
آزادمنجیر۰۵۱
آزادوار۰۵۱
آزاده ده۰۵۱
آق کاریز۰۵۱
آلماجوق۰۵۱
آلی۰۵۱
آهنگ۰۵۱
آهنگران۰۵۱
ابارش۰۵۱
ابدال آباد۰۵۱
ابراهیم آبادتربت حیدریه۰۵۱
ابراهیم آبادمشهد۰۵۱
ابراهیمی۰۵۱
ابوچناری۰۵۱
احمدآباد/بالاجوین۰۵۱
احمدآباد/تبادگان۰۵۱
احمدآباد/تربت جام۰۵۱
احمدآباد/خزائی۰۵۱
احمدآباد/خواف۰۵۱
احمدآباد/رشتخوار۰۵۱
احمدآباد/سرجام۰۵۱
احمدآباد/قوچان۰۵۱
احمدآباد/محولات۰۵۱
احمدآباد/نیشابور۰۵۱
اخلمد۰۵۱
اردمه۰۵۱
اردوغش۰۵۱
ارزنه۰۵۱
ارسک۰۵۱
ارغا۰۵۱
ارگ نوجوی۰۵۱
اره آبمال۰۵۱
ازغد۰۵۱
ازغند۰۵۱
استاج۰۵۱
استاد۰۵۱
استای۰۵۱
استایش۰۵۱
استیر۰۵۱
اسجیل۰۵۱
اسحاق آبادتربت حیدریه۰۵۱
اسحاق آبادنیشابور۰۵۱
اسدآباد/خواف۰۵۱
اسدآباد/دربندی۰۵۱
اسدآبادرخ۰۵۱
اسفیز۰۵۱
اسفیوخ۰۵۱
اسلام آباد/تربت حیدریه۰۵۱
اسلام آباد/نیشابور۰۵۱
اسلامیه۰۵۱
اسماعیل آباد/گرجی۰۵۱
افچنگ۰۵۱
اقرعلیا۰۵۱
اکبرآباد/رشتخوار۰۵۱
اکبرآبادریوش۰۵۱
المجوق۰۵۱
النگ امان آباد۰۵۱
الهیان۰۵۱
امام /تقی۰۵۱
امام وردیخان۰۵۱
امامقلی۰۵۱
امان آباد۰۵۱
امرغان سفلی۰۵۱
امغان۰۵۱
انابد۰۵۱
انارستانک /خانیک برون۰۵۱
انداد۰۵۱
انداده۰۵۱
اوارشک۰۵۱
اوندر۰۵۱
ایده لیک۰۵۱
ایزی۰۵۱
ایورتربت حیدریه۰۵۱
باب الحکم۰۵۱
باجگیران۰۵۱
باخرز۰۵۱
بار۰۵۱
باسفر۰۵۱
باشتین۰۵۱
باغ خیرات۰۵۱
باغ عباسی۰۵۱
باغ کشمیر۰۵۱
باغجر۰۵۱
باغستان۰۵۱
باغشن گچ۰۵۱
باغشن نیشابور۰۵۱
بایگ۰۵۱
بتو۰۵۱
بجدن تکاب۰۵۱
بجدن خواشد۰۵۱
بجستان۰۵۱
بجنو۰۵۱
بداغ آباد۰۵۱
برآباد/تربت حیدریه۰۵۱
برآباد/سبزوار۰۵۱
برازق۰۵۱
براکوه۰۵۱
برج قلعه۰۵۱
برجک۰۵۱
بردسکن۰۵۱
برزش آباد۰۵۱
برزنون۰۵۱
برزو۰۵۱
برس۰۵۱
برغمد۰۵۱
برقبان۰۵۱
برود/علی آباد۰۵۱
برون۰۵۱
بزجانی۰۵۱
بزد۰۵۱
بزق۰۵۱
بزنگان۰۵۱
بزوشک۰۵۱
بشرآباد۰۵۱
بشرویه۰۵۱
بشنج۰۵۱
بقمج۰۵۱
بقیع۰۵۱
بلقان آباد۰۵۱
بندازبک۰۵۱
بنددیوان۰۵۱
بندقرا۰۵۱
بنی تاک۰۵۱
بنیاباد۰۵۱
بوری آباد۰۵۱
بوژآباد۰۵۱
بوژان۰۵۱
بوژمهران۰۵۱
بهار۰۵۱
بهارستان۰۵۱
بهدادین۰۵۱
بهمن جان سفلی۰۵۱
بهمن جان علیا۰۵۱
بیاس آباد۰۵۱
بید۰۵۱
بیدخت۰۵۱
بیدسکان۰۵۱
بیدوی۰۵۱
بیزه۰۵۱
بیگ نظر۰۵۱
بیگلر۰۵۱
بیمرغ۰۵۱
بینالود۰۵۱
پالکانلو۰۵۱
پرکند۰۵۱
پرمه /فارمد۰۵۱
پس کمر۰۵۱
پشته۰۵۱
پطرو۰۵۱
پل بند۰۵۱
پیوه ژن۰۵۱
تاج الدین۰۵۱
تام میرزاحسن۰۵۱
تایباد۰۵۱
تبادگان۰۵۱
تپه سلام۰۵۱
تپه میراحمد۰۵۱
تربت جام۰۵۱
تربت حیدریه۰۵۱
تربقان۰۵۱
تقی آباد۰۵۱
تقی آبادکلات۰۵۱
تکمار۰۵۱
تگن۰۵۱
تلخ بخش۰۵۱
تندک۰۵۱
تنگل شورعلیا۰۵۱
تنورچه۰۵۱
تورانه۰۵۱
تولی /بختیار۰۵۱
توندر۰۵۱
تیرگان۰۵۱
تیزآب۰۵۱
تیمنک /علیا/سفلی۰۵۱
جابوز۰۵۱
جاغرق۰۵۱
جردوی۰۵۱
جزین۰۵۱
جشن آباد۰۵۱
جعفرآباد/تربت جام۰۵۱
جعفرآباد/زاوه۰۵۱
جعفرآباد/کاشمر۰۵۱
جعفریه۰۵۱
جغتای۰۵۱
جغری۰۵۱
جلال آباد۰۵۱
جلمبادان۰۵۱
جلین۰۵۱
جنت آباد/تربت جام۰۵۱
جنت آباد/جنگل۰۵۱
جنت آباد/محولات۰۵۱
جنداب۰۵۱
جنگل۰۵۱
جوادیه۰۵۱
جوزان /شیرزن۰۵۱
جوزقان۰۵۱
جهان آباد۰۵۱
جیزآباد۰۵۱
جیلو۰۵۱
جیم آباد۰۵۱
چاپشلو۰۵۱
چاله زرد۰۵۱
چاه زول۰۵۱
چاه سالار۰۵۱
چاه نسر۰۵۱
چاهشک۰۵۱
چاهشورک۰۵۱
چاهک۰۵۱
چخماق۰۵۱
چرمشهر۰۵۱
چرو۰۵۱
چزگ۰۵۱
چشام۰۵۱
چشمه گل۰۵۱
چقر۰۵۱
چکودر۰۵۱
چگنه سفلی۰۵۱
چمگرد۰۵۱
چمن آباد۰۵۱
چناران۰۵۱
چناران نیشابور۰۵۱
چنارتربت حیدریه۰۵۱
چنارقوچان۰۵۱
چنارک۰۵۱
چنارمشهد۰۵۱
چنبرجوق۰۵۱
چهاربرج مشهد۰۵۱
چهاربرجی تایباد۰۵۱
چهارده۰۵۱
چهچهه /پائین ده۰۵۱
چهچهه کلات۰۵۱
چیتگر۰۵۱
حاتم قلعه۰۵۱
حاجی آباد/تربت جام۰۵۱
حاجی آباد/تربت حیدریه۰۵۱
حاجی آباد/خواف۰۵۱
حاجی آباد/نیشابور۰۵۱
حاجی بیگی۰۵۱
حارث آباد۰۵۱
حسن آباد/بردسکن۰۵۱
حسن آباد/پائین۰۵۱
حسن آباد/تربت جام۰۵۱
حسن آباد/خواف۰۵۱
حسن آباد/درگز۰۵۱
حسن آباد/صوفی۰۵۱
حسن آباد/قوچان۰۵۱
حسن آباد/محولات۰۵۱
حسن آباد/نیشابور۰۵۱
حسین آباد/جنگل۰۵۱
حسین آباد/چنگه عباسی۰۵۱
حسین آباد/رازون۰۵۱
حسین آباد/رحیم خان۰۵۱
حسین آباد/سرجام۰۵۱
حسین آباد/شامکان۰۵۱
حسین آباد/قرقی۰۵۱
حسین آباد/کاریون۰۵۱
حسین آباد/میرزامومن۰۵۱
حسین آباد/ناوی۰۵۱
حسینی۰۵۱
حصارتربت حیدریه۰۵۱
حصارزبرخان۰۵۱
حصارسرخ /سرآسیاب سوران۰۵۱
حصارسرخ نیشابور۰۵۱
حصارمشهد۰۵۱
حکم آباد۰۵۱
حکیم آباد۰۵۱
حوض سرخ۰۵۱
خانکوک۰۵۱
خانلق۰۵۱
خانیک بشرویه /یگی۰۵۱
خانیک تربت حیدریه۰۵۱
خرسف۰۵۱
خرگرد۰۵۱
خرم آباد/تربت جام۰۵۱
خرم آباد/سبزوار۰۵۱
خرم آباد/قوچان۰۵۱
خرم /عمادیه۰۵۱
خرمبک /سه چوب۰۵۱
خروعلیا۰۵۱
خسروآباد۰۵۱
خسروجرد۰۵۱
خشت۰۵۱
خضربیگ۰۵۱
خلق آباد۰۵۱
خلیل آباد۰۵۱
خمارتاش۰۵۱
خواجه آباد۰۵۱
خواف۰۵۱
خور/بیجورد۰۵۱
خورعلیا۰۵۱
خوشدره۰۵۱
خیرآباد/تایباد۰۵۱
خیرآباد/تربت جام۰۵۱
خیرآباد/تربت حیدریه۰۵۱
خیرآباد/خواف۰۵۱
خیرآباد/سبزوار۰۵۱
داغدار۰۵۱
داغی۰۵۱
داغیان۰۵۱
دافی۰۵۱
داودلی۰۵۱
داورزن۰۵۱
درازآب تربت جام۰۵۱
درخت بید۰۵۱
دررود۰۵۱
درزآب۰۵۱
درفک۰۵۱
درگز۰۵۱
درونه۰۵۱
دزق۰۵۱
دستجردآقابزرگ۰۵۱
دستجردطاقانکوه۰۵۱
دوسنگ۰۵۱
دوغ آباد۰۵۱
دوغائی۰۵۱
دولت آباد/تربت جام۰۵۱
دولت آباد/تربت حیدریه۰۵۱
دولت آباد/رشتخوار۰۵۱
دولت آباد/سبزوار۰۵۱
دولت آباد/قوچان۰۵۱
دوین /چنارسوخته۰۵۱
ده امام۰۵۱
ده برزو۰۵۱
ده پائین۰۵۱
ده سرخ۰۵۱
ده غیبی۰۵۱
ده میان۰۵۱
دهبار۰۵۱
دهرود/گرجی سفلی /همت آباد۰۵۱
دهنو/سبزوار۰۵۱
دهنوتلخی۰۵۱
دیزادیز/کچلانلو۰۵۱
دیزباد۰۵۱
دیزبادعلیا۰۵۱
دیسفان۰۵۱
دیش دیش۰۵۱
رادکان۰۵۱
رامشین۰۵۱
راه چمن۰۵۱
رئیسی۰۵۱
رباط جز۰۵۱
رباط سرپوش۰۵۱
رباط سفید۰۵۱
رباط سمنگان۰۵۱
رباط سنگ۰۵۱
رحمت آباد/تربت جام۰۵۱
رحمت آباد/تربت حیدریه۰۵۱
رحمت آباد/سبزوار۰۵۱
رخنه گل۰۵۱
رزدآب۰۵۱
رزق آباد۰۵۱
رزگ۰۵۱
رشتخوار۰۵۱
رضوان۰۵۱
رقه۰۵۱
رکن آباد۰۵۱
روچی۰۵۱
روح آباد/تربت حیدریه۰۵۱
روح آباد/نیشابور۰۵۱
رودخانه۰۵۱
رودمعجن۰۵۱
روشن آباد۰۵۱
روشناوند۰۵۱
رونج۰۵۱
رهن۰۵۱
رهن کاریز/کفکی۰۵۱
ریاب۰۵۱
ریگان۰۵۱
ریگی /زمه۰۵۱
ریوش۰۵۱
ریوند۰۵۱
زاوه۰۵۱
زاوین۰۵۱
زرقان۰۵۱
زرکک۰۵۱
زرمهر۰۵۱
زشک۰۵۱
زمند۰۵۱
زنگانلو۰۵۱
زورآباد۰۵۱
زهان۰۵۱
زیبد۰۵۱
زیدانلو۰۵۱
زیرآباد۰۵۱
زیرجان۰۵۱
زیرک آباد۰۵۱
زین آباد۰۵۱
زیندانلو۰۵۱
ژرف۰۵۱
ساق۰۵۱
ساقی بیک۰۵۱
سالارآباد۰۵۱
سالاری۰۵۱
سبزوار۰۵۱
سده خواف۰۵۱
سرآسیاب۰۵۱
سربالا۰۵۱
سرچاه۰۵۱
سرحوضک۰۵۱
سرخ آباد۰۵۱
سرخس۰۵۱
سردشت۰۵۱
سردق۰۵۱
سرغایه۰۵۱
سرک۰۵۱
سرگلان۰۵۱
سرند۰۵۱
سروآباد/بازمرگی۰۵۱
سرهنگ۰۵۱
سریده۰۵۱
سعادت آباد۰۵۱
سعدالدین۰۵۱
سعدیه۰۵۱
سفیدسنگ۰۵۱
سقی۰۵۱
سلامی۰۵۱
سلطان آباد۰۵۱
سلطان آبادسبزوار۰۵۱
سلطان آبادنمک۰۵۱
سلطان میدان۰۵۱
سلمان /خلیل آباد۰۵۱
سلوگرد/محسن آباد۰۵۱
سلیمانی مشهد۰۵۱
سلیمانی میان جلگه۰۵۱
سلیمانی نیشابور۰۵۱
سملخون۰۵۱
سمیع آباد۰۵۱
سنقرآباد۰۵۱
سنگ بست۰۵۱
سنگان بالا۰۵۱
سنگان پائین۰۵۱
سنگر۰۵۱
سنگل آباد۰۵۱
سنو۰۵۱
سوران۰۵۱
سورستان۰۵۱
سویز۰۵۱
سهل آباد۰۵۱
سیجاوند۰۵۱
سیدآبادچناران۰۵۱
سیدآبادسبزوار۰۵۱
سیدآبادنیشابور۰۵۱
سیر۰۵۱
سیف آباد۰۵۱
سیوکی۰۵۱
شاداب۰۵۱
شادمهر۰۵۱
شارک۰۵۱
شامکان۰۵۱
شاندیز۰۵۱
شاهرگ۰۵۱
شاهین علیا۰۵۱
شترک۰۵۱
ششتمد۰۵۱
شعبه۰۵۱
شغل آباد۰۵۱
شفیع۰۵۱
شفیع آباد۰۵۱
شم آباد۰۵۱
شمس آبادتربت حیدریه۰۵۱
شمس آبادسبزوار۰۵۱
شوراب۰۵۱
شوررود۰۵۱
شورستان۰۵۱
شورگشت۰۵۱
شوری بزرگ /رشیدآباد۰۵۱
شوریاب۰۵۱
شوی۰۵۱
شهرآباد/بردسکن۰۵۱
شهرآباد/نیشابور۰۵۱
شهر/طوس /فردوسی۰۵۱
شهرستانک۰۵۱
شهرصنعتی /سبزوار۰۵۱
شهرفیروزه۰۵۱
شهرک /امام /خمینی۰۵۱
شهرک /خواف۰۵۱
شهرک /رضوی۰۵۱
شهرک /صنعتی /طوس۰۵۱
شهرک /صنعتی /کلات۰۵۱
شهرک صنعتی /کاشمر۰۵۱
شهرک صنعتی /کاویان۰۵۱
شهرکهنه۰۵۱
شهن آباد۰۵۱
شهوار۰۵۱
شهید/هنرمند۰۵۱
شیخ لو۰۵۱
شیرتپه۰۵۱
شیرخان۰۵۱
شیلیگان۰۵۱
صالح آباد۰۵۱
صدخرو۰۵۱
صفی آبادتربت حیدریه۰۵۱
صمدیه۰۵۱
صنوبر۰۵۱
صومعه۰۵۱
صیدآباد۰۵۱
طالبی۰۵۱
طبس۰۵۱
طرسک۰۵۱
طرق۰۵۱
طرقبه۰۵۱
ظاهرآبادبردسکن۰۵۱
عارف آباد۰۵۱
عباس آباد۰۵۱
عباس آبادخواف۰۵۱
عباس آبادفرامیشان۰۵۱
عباس آبادقندی۰۵۱
عباس آبادملک۰۵۱
عبدآباد۰۵۱
عبداله آبادنیشابور۰۵۱
عبداله گیو۰۵۱
عبدل آبادتربت حیدریه۰۵۱
عبدل آبادسبزوار۰۵۱
عبس آباد۰۵۱
عزیزآباد۰۵۱
عسگریه۰۵۱
عشرت آباد/ممرآباد۰۵۱
عشق آبادفریمان۰۵۱
عشق آبادنیشابور۰۵۱
عطائیه۰۵۱
عظیم آباد۰۵۱
علاقه۰۵۱
علی آباد/خواف۰۵۱
علی آباد/سیاسک۰۵۱
علی آباددامن۰۵۱
علی آبادشور۰۵۱
علی آبادفیض آباد۰۵۱
علی آبادقوچان۰۵۱
علی آبادکشمر۰۵۱
علیک تربت حیدریه۰۵۱
علیک سبزوار۰۵۱
عمارت۰۵۱
عنبرسرا۰۵۱
غنی آباد۰۵۱
فاردق۰۵۱
فاز۰۵۱
فایندر۰۵۱
فتح آبادارسک۰۵۱
فتح آبادتربت حیدریه۰۵۱
فتح آبادفردوس۰۵۱
فخرآبادتربت حیدریه۰۵۱
فخرآبادخواف۰۵۱
فخرداود۰۵۱
فدافن۰۵۱
فدرد۰۵۱
فدیشه۰۵۱
فدیهه۰۵۱
فراشیان۰۵۱
فرخار۰۵۱
فرخان۰۵۱
فرخد۰۵۱
فرخک۰۵۱
فردوس۰۵۱
فرزنه۰۵۱
فرشه۰۵۱
فرگ۰۵۱
فرمان آباد۰۵۱
فرهادگرد۰۵۱
فریزی۰۵۱
فریمان۰۵۱
فریمانه۰۵۱
فسنقر۰۵۱
فودنجان۰۵۱
فوشنجان۰۵۱
فهندر۰۵۱
فهنه۰۵۱
فیض آبادتربت حیدریه۰۵۱
فیض آبادداورزن۰۵۱
قادرآباد۰۵۱
قازان بیک۰۵۱
قازقان۰۵۱
قاسم آباد/بزرگ۰۵۱
قاسم آباد/دهنه۰۵۱
قاسم آبادتربیت حیدریه۰۵۱
قاسم آبادفردوس۰۵۱
قدمگاه۰۵۱
قراچه۰۵۱
قره باغ فیروزه۰۵۱
قره شاه وردی۰۵۱
قره قلی۰۵۱
قره قویونلو۰۵۱
قزل قارشی۰۵۱
قصون۰۵۱
قطن آباد۰۵۱
قلعه آقاحسن۰۵۱
قلعه باخزر۰۵۱
قلعه بالا۰۵۱
قلعه جوق۰۵۱
قلعه سرخ باخرز۰۵۱
قلعه سرخ تربت جام۰۵۱
قلعه شیر۰۵۱
قلعه گک۰۵۱
قلعه نو/شفیع آباد۰۵۱
قلعه نوجمشید۰۵۱
قلعه نوروداب۰۵۱
قلعه نوصفی آباد۰۵۱
قلعه نوکلات۰۵۱
قلعه نومشهد۰۵۱
قلعه نی۰۵۱
قلعه یزدان۰۵۱
قلندرآباد۰۵۱
قله زو۰۵۱
قوچ پلنگ۰۵۱
قوچان۰۵۱
قوژد۰۵۱
قوش خزاعی /قوش علیجان۰۵۱
قوش سربوزی۰۵۱
قوش عظیم۰۵۱
قیاص آباد۰۵۱
کاخک۰۵۱
کارخانه /قند/فریمان۰۵۱
کارخانه /قندجوین۰۵۱
کاریز۰۵۱
کاریزحاج محمدجان۰۵۱
کاریزک خلیل آباد۰۵۱
کاریزک ناگهانی۰۵۱
کاریزکهندل۰۵۱
کاریزنو۰۵۱
کاسف۰۵۱
کاشمر۰۵۱
کاظم آباد۰۵۱
کاظم آباد۰۵۱
کافج۰۵۱
کال چغوکی۰۵۱
کال زرکش۰۵۱
کال شور/تپه خان۰۵۱
کالو۰۵۱
کامه علیا۰۵۱
کاهوچناران۰۵۱
کاهودرگز۰۵۱
کاهه۰۵۱
کاهیجه۰۵۱
کبودان۰۵۱
کت۰۵۱
کته شمشیرسفلی۰۵۱
کته شمشیرعلیا۰۵۱
کچولی۰۵۱
کدکن۰۵۱
کراب۰۵۱
کرات۰۵۱
کردیان۰۵۱
کرناوه شیرین۰۵۱
کرند۰۵۱
کریز۰۵۱
کریم آباد۰۵۱
کریم آبادکلات۰۵۱
کسرینه۰۵۱
کسکن۰۵۱
کشکک۰۵۱
کلات تربت حیدریه۰۵۱
کلات نادر۰۵۱
کلاته اله نظر۰۵۱
کلاته بزرگ۰۵۱
کلاته پایه۰۵۱
کلاته تیرکمان۰۵۱
کلاته زنگنه۰۵۱
کلاته شادی۰۵۱
کلاته صوفی۰۵۱
کلاته عرب۰۵۱
کلاته علی زینل۰۵۱
کلاته محمدجان۰۵۱
کلاته مزینان۰۵۱
کلاته ملامحمد/قاچکانلو۰۵۱
کلاته میمری۰۵۱
کلاته نو۰۵۱
کلاته نوبهار۰۵۱
کلوخی۰۵۱
کلیدر۰۵۱
کمیز۰۵۱
کندرخلیل آباد۰۵۱
کندکلی۰۵۱
کنگ۰۵۱
کنگ علیا۰۵۱
کنه بیست۰۵۱
کورده۰۵۱
کوشه بردسکن۰۵۱
کوشه کوه سرخ۰۵۱
کوه آباد۰۵۱
کوه سخت۰۵۱
کوه سفید۰۵۱
کهنه۰۵۱
کهنه فرود۰۵۱
کیذور۰۵۱
گاج۰۵۱
گراخک۰۵۱
گرماب تربت حیدریه۰۵۱
گرماب نیشابور۰۵۱
گروقوچان۰۵۱
گرومشهد۰۵۱
گرینه۰۵۱
گستج۰۵۱
گلبو۰۵۱
گلبهار۰۵۱
گلسرا۰۵۱
گلشن آباد۰۵۱
گلمکان۰۵۱
گمرک دوغارون۰۵۱
گناباد۰۵۱
گنبدلی۰۵۱
گوارشک۰۵۱
گوجه۰۵۱
گوجی۰۵۱
گوش۰۵۱
گوش لاغر۰۵۱
گیسور۰۵۱
لائین نو۰۵۱
لطف آبادقوچان۰۵۱
لطف آبادنیشابور۰۵۱
مارشک۰۵۱
ماروسک۰۵۱
ماریان /زاک۰۵۱
مایان۰۵۱
مجتمع /فولاد/نیشابور۰۵۱
مچ۰۵۱
محسن آباد۰۵۱
محمدآبادتربت جام۰۵۱
محمدآبادرشتخوار۰۵۱
محمدآبادقوچان۰۵۱
محمدآبادگفت۰۵۱
محمدتقی بیگ۰۵۱
محمدولی بیک۰۵۱
محمودآبادسفلی۰۵۱
محمودآبادعلیا۰۵۱
مرزان۰۵۱
مرغزار۰۵۱
مرندیز۰۵۱
مزار۰۵۱
مزداوند۰۵۱
مزرج۰۵۱
مزرعه شیخ۰۵۱
مزینان۰۵۱
مژن آباد۰۵۱
مشکان۰۵۱
مشکانلو۰۵۱
مشهد۰۵۱
مشهدریزه۰۵۱
مظفرآباد۰۵۱
معتمدیه۰۵۱
معدن /زغال سنگ۰۵۱
معدن سنگان۰۵۱
معدن فیروزه۰۵۱
مغان۰۵۱
مقصودآباد۰۵۱
مقیسه۰۵۱
مکی۰۵۱
ملک آبادتربت حیدریه۰۵۱
ملک آبادمشهد۰۵۱
ملوند۰۵۱
ممیزآب تربت جام۰۵۱
منصوری۰۵۱
موچنان۰۵۱
موچنان۰۵۱
موسی آباد۰۵۱
موشک۰۵۱
مومن آباد۰۵۱
مهدی آبادرشتخوار۰۵۱
مهدی آبادکاشمر۰۵۱
مهر۰۵۱
مهرآباد۰۵۱
مهران کوشک۰۵۱
مهنه۰۵۱
مهوید۰۵۱
میاب۰۵۱
میامی۰۵۱
میاندهی فریمان۰۵۱
میاندهی فیض آباد۰۵۱
میرآباد۰۵۱
ناظریه۰۵۱
نامق۰۵۱
نامن۰۵۱
نای۰۵۱
نریمانی۰۵۱
نزل آباد۰۵۱
نسر۰۵۱
نشتیفان۰۵۱
نصرآباد۰۵۱
نصیرآباد۰۵۱
نعتو۰۵۱
نقاب تربت حیدریه۰۵۱
نقاب سبزوار۰۵۱
نقندر۰۵۱
نوبهار۰۵۱
نوخندان۰۵۱
نوده انقلاب۰۵۱
نوده /بیهود۰۵۱
نوده پشنگ۰۵۱
نوده تربت جام۰۵۱
نودهان۰۵۱
نوروزآباد۰۵۱
نوسرانومیری۰۵۱
نوق تربت حیدریه۰۵۱
نوق خواف۰۵۱
نهالدان۰۵۱
نیازآباد۰۵۱
نیرآباد/توزنده جان کهنه ونو۰۵۱
نیشابور۰۵۱
نیگنان۰۵۱
نیل آباد۰۵۱
ویرانی۰۵۱
هاشم آباد۰۵۱
هدایت آباد۰۵۱
هدک /سربرج۰۵۱
هزارخوشه۰۵۱
هفت خانه۰۵۱
همائی۰۵۱
همت آبادتربت جام۰۵۱
همت آبادزمانی۰۵۱
همت آبادشهرکهنه۰۵۱
همت آبادفیض آباد۰۵۱
هندل آباد۰۵۱
یادگار۰۵۱
یاس تپه۰۵۱
یاقوتین۰۵۱
یحیی آباد۰۵۱
یدک۰۵۱
یک لنگی علیا۰۵۱
یکه پسته۰۵۱
یکه توت۰۵۱
ینگجه۰۵۱
ینگه قلعه /شمس۰۵۱
یوسفخان۰۵۱
یونسی۰۵۱

کاربر گرامی اگر شما در خراسان رضوی ساکن هستید و پیش شماره تلفن ثابت خود را در لیست فوق نمی یابید، لطفا در نظرات همین صفحه پیش شماره خود را به همراه نام شهر یا شهرستان یا روستای خود اعلام نمایید تا به خطوط اضافه شود

+ سایر موضوعات در تلگرام، کلیک نمایید


امتیاز شما به این صفحه:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 3٫00 out of 5)
Loading...

< اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی >

🔗 لینک کوتاه: http://www.asemooni.com/?p=41278
 • تبلیغات اینترنتی
 • خدمات اینترنت پرسرعت بیسیم - شبکه رسانه
 • کانال تلگرام آسمونی
 • اینم جالبه !

  کدپستی یا زیپ کد ایران و تهران چیست؟

  زیپ کد به شما این امکان را می دهد تا به آسانی زیپ کد یک …

  نظرات

  1. سلام من دنبال پیششماره روستای کلاته منار و روستای رضویه بودمکه در لیست نبود با توجه به این که این دو روستا ی اصلی هستند که چند روستا زیر مجموعه شون هست . هر دو در جاده مشهد سرخس هستند

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.